АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) възрази срещу предложените промени в Закона за адвокатурата.

АССП счита, че с тях се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии, в полза на адвокатите.

Асоциацията обръща внимание, че над 70% от дейността на счетоводните компании е консултиране (устно и писмено), работа с данъчни, осигурителни и търговски нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции, и други дейности, които се прави опит да бъдат окачествени, като “адвокатски” в ал.1 на чл. 24 от законопроекта, и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители. Всъщност под 30% от дейността на счетоводните предприятия е завеждане на документи в счетоводна програма.

В своето становище, внесено в деловодството на Народното събрание, асоциацията пише:
Считаме, че по-голямата част от точки на чл. 24, ал. 1 ни отнемат права, защото редица обичайни дейности на счетоводителите и специализираните счетоводни предприятия са определени като “адвокатски”, и при така разписаните текстове са забранени за извършване от нас. Например:

1. По чл. 24, ал. 1, т. 1 - представителство пред административните органи, служби и др.;
Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.

2. По чл. 24, ал. 1, т. 2 - изготвяне на заявления, отговори, молби, искови молби, тъжби, жалби и др.;
Счетоводителите изготвят често споменатите документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например почти всеки ден пишем отговори на НАП по ревизии и проверки, изготвяме заявления за Регистрация по ЗДДС, изготвяме различни молби и жалби и др.

3. По чл. 24, ал. 1, т. 3 - устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси
Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Като данъчни консултанти, ние пишем различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които публикуваме със специализираната преса.

4. По чл. 24, ал. 1, т. 4 - справки в административни органи и получаване на документи от тях;
Ежедневно получаваме справки от административни органи и получаваме документи от тях във връзка с извършваните от нас дейности по обслужване на клиентите ни – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции

5. По чл. 24, ал. 1, т. 5 - изготвяне на трудови договори и пълномощни за пред институции, пред които счетоводителят представлява клиента
Изготвяме договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвяме изискваните пълномощни от институциите, пред които представляваме клиентите си.

6. По чл. 24, ал. 1, т. 8 - изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
Изготвяме годишни финансови отчети и ги подаваме в Търговския регистър, подаваме документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване. Изготвяме документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в нашия обхват, предвид това, че ние сме изучавали Търговско право, включително сме запознати в детайли с Търговския закон. Считаме, че ние най-добре можем да посъветваме клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размерът на капитала, както формата на назначаването на представляващия и управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това работим и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НОИ, като подаваме книжа наречени Декларация Образец 1,3,6 и други.


В тази връзка, АССП остро възразява срещу лишаването на счетоводителите от правото да упражняват нормално своята професия чрез така предложените текстове на законопроекта. Асоциацията предлага промените на чл. 24, ал. 1 и чл. 150 да отпаднат, като останат в сила сега действащите текстове на чл. 24, ал. 1 на Закона за адвокатурата.

АССП счита, че измененията в Закона за адвокатурата следва да бъдат съобразени с програмата на Европейската комисията за по-добро регулиране, и по-специално съобщението на ЕК, озаглавено „Разумно регулиране в Европейския съюз“, чиято цел е да се изготвят и предоставят законодателни актове с най-високо качество, при спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, като същевременно се гарантира, че административната тежест е пропорционална на ползите от тях.

Цялата позиция на АССП, може да изтеглите от тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат