Новият Закон за счетоводството на ИДЕС или лобизъм в 12 без 10
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
Тихомълком, почти в последния момент Институтът на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) внесе в Министерство на Финансите нов лобистки Закон за счетоводството, защитаващ частните корпоративните интереси на шепа одитори, който касае счетоводството на малкия и среден бизнес в България. Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли тази година и да влезе в сила от 01 януари на 2016 година. С предложения нов Закон за счетоводството от ИДЕС, внесен в Министерство на финансите можете да се запознаете от тук.

В своя проект ИДЕС предлага създаването на нова структура на държавна издръжка, наречена "Национален съвет по счетоводство", която да харчи парите на обеднелия и без това бюджет на държавата, и която ще е поредната такава, която българският данъкоплатец трябва да издържа.

Предлага се въпросния съвет да бъде изцяло доминиран от ИДЕС, както и да има неограничена власт. В чл. 23 на закона е записано, че всички институции, органи и лица в държавата ще бъдат длъжни да оказват съдействие и предоставят всяка информация, която председателят пожелае, в противен случай са заплашени от глоби.

Това предложение на ИДЕС идва на фона на основните проблеми за решаване на държавата в дългосрочен план - огромната "дупка" в бюджета и плашещите нива на публичния дълг, и въпреки намерението на правителството да се ограничат разходите за персонал с 10% в бюджетната сфера, което е свързано със съкращения в администрацията. В програмата на правителството е записано, че в своя 4-годишен мандат правителството ще се стреми да преструктурира разходите, да реформира публичния сектор и да поддържа ниски нива на дълг и дефицит.

Апетитите на ИДЕС да контролира и ръководи счетоводната професия не са от вчера или днес. През изминалите години наблюдаваме постоянни опити на хора от одиторските среди да овладеят счетоводната професия в България. Вместо да се занимава със счетоводната професия, ИДЕС трябва много добре да се фокусира върху одиторската, както с качеството на одитите в България, защото цялото българско общество понесе удар и огромни щети от фалита на КТБ, заверявана от одитори години наред. Припомняме, че наскоро бяха наложени глоби в особено големи размерина отделни одитори и одиторската компания КПМГ България , заради одитите на КТБ, като за малко да се стигне до отнемане за лиценз й. Мълчанието на ИДЕС по темата с глобите и одитите е пълно.

В този смисъл, нищо добро не очаква малкия бизнес в България, ако държавата позволи на ИДЕС, която ръководи одиторската професия, да ръководи и счетоводната такава.

Парадоксът е, че поводът за новия Закон за счетоводството е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива, чиято цел е всъщност да облекчи отчетността на малките и средни предприятия, а не да я усложни, както се предлага в гореспоменатия проект. Но ведно с необходимите промените по транспониране на новата счетоводна директива, се прави опит за овладяване на счетоводната професия от ИДЕС.

Новата счетоводна директива е една полезна европейска директива за малкия и среден бизнес в България, ако бъде въведена в националното законодателство, без да бъде изкривяван нейният дух, чрез така разписаните текстове в новия Закон за счетоводството, предложен от одиторите от ИДЕС.

Директива намалява изискванията към финансовите отчети на малките предприятията и дава възможност на държавите членки да се възползват от редица облекчения за тях. В несъответствие с нея, в проектът на ИДЕС няма залегнали така необходимите освобождавания от административна тежест за малкия бизнес, като по този начин България няма да се възползва от облекченията, предвидени за малките и микро предприятията в тази важна европейската директива .

Директивата препоръчва следното:
Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети.

В противоречие на това, почти всички малки предприятия в България да подлежат на одит, предлагат одиторите в своя проектозакон, внесен в Министерство на финансите.

Директивата въвежда единни критерии в държавите-членки за микро, малки, средни, големи и предприятия от обществен интерес.

Малките предприятия, според директивата са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.

Като основни цели и приоритети в програмата на правителството са предвидени да се провежда политика в подкрепа на малките и средни предприятия и подобряване на бизнес средата в България чрез пълно съобразяване на законодателството, което се приема или изменя, с нуждите на малките и средните предприятия.

Това, което предлага ИДЕС като нов Закон за счетоводството, освен че изкривявана духа на европейската Директива 2013/34/EС, то е в пълно противоречие на поставените цели и приоритети, залегнали в документа ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2018 Г.

Асоциацията на специалицираните счетоводни предприята също счита, че подобни законови постановки и стъпки не са от полза нито за държавата, нито за малките и средни предприятия, нито за счетоводителите, нито за счетоводните предприятия, които съставят най-голямата част от финансовите отчетите на предприятията в България.

Напомняме, че през Октомври 2014 година Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии в националите законодателство на страните-членки и публикува поредния си доклад. Преди няколко месеца Комисията за защита на конкуренцията също се застъпи за повече конкуренция в областта на свободните професии. От години Института за пазарна икономика пише и коментира тежкото регулиране, ограничаването на конкуренцията и ощетяването на потребителите в редица гилдии, особено това, което наложено в одиторската. Още повече, че докладите на ЕК показват, че свободните професии в България са едни от най-регулираните в ЕС.

Подчертаваме, че препоръките на ЕК са за опростяване на регулаторната и административната среда, особено за малките и средните предприятия, като се подчертава важността на една опростена, стабилна и най-вече предсказуема и дългосрочна нормативна уредба.

В този смисъл, въвеждането на новата счетоводна директивата в законодателството на България не трябва да усложнява условията за работа на малкия и среден бизнес, а напротив да бъде реализирано в целите и духа на Директива 2013/34/ЕС, като се използват всички възможности за облекчаване на микро и малките предприятия, предвидени в нея.


Материалът е публикуван след излизането му и във вестник “Капитал” тук.

Свързани теми:
АССП: Одиторите не предложиха адекватни облекчения за малките предприятия в ЗСч