Минимални ставки на заплати в ЕС и ЕИП

Минимални условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство

 • Минимални ставки:
  Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

  Информация:
  http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home
  http://www.sozialministerium.at
  www.arbeitsinspektion.gv.at
  www.bmf.gv.at


 • Работно време:
  8 часа на ден; 40 часа на седмица. Да се вземе предвид, че в някои колективни договори седмичното работно време може да е между 38-38.5 часа

 • Отпуски:
  30 дни на работна година; при стаж над 25 години - 36 дни.
 • Минимални ставки:
  Средният месечен гарантиран минимален доход (RMMMG) представлява абсолютната долна граница за обезщетение и считано от 01.01.2015 г. е както следва:
  -1501,82 евро за работник на 18 год.,
  -1541,67 евро за работник на 19 год.,
  -1559,38 евро за работник на 20+ год.

  Този месечен гарантиран минимален доход не е точно еквивалент на минималната месечна работна заплата.

  Минималната работна заплата не е фиксирана със закон. Тя се определя чрез колективни трудови договори, сключени от съвместните комисии/комитети. Договорените с колективните договори ставки са по сектори и квалификация и са по-високи от посочения гарантиран минимален доход. Информацията за тях е налична на: https://www.salairesminimums.be/index.html

  Информация и източник:
  http://www.emploi.belgique.be


 • Работно време:
  38 часа/седмица

 • Отпуски:
  20 работни дни/година
 • Минимални ставки:
  Минималната работна заплата през 2017 не се увеличава, а обратно, намалява. Нов закон (4172/2013, член 103 от него) определя минимална работна заплата, която е в сила от 01.01.2017 г., в случаите когато е извън системата на колективното трудово договаряне.

  Под натиска на кредиторите се предвижда отмяна на 13-ти и 14-ти заплата; намаляване на минималната работна заплата от 01.01.2017 (под валидната към момента минимална работна заплата в частния сектор, която е в размер на 586,80 евро за работниците над 25 години и в размер на 510,95 евро за работници под 25 години); премахване на всички бонуси и др.

  Информация:
  http://enypekk.gr/ston-prokrousti-katotatos-misthos-apo-1-1-2017/
  http://www.fortunegreece.com/article/ta-10-agkathia-ton-daniston-sta-ergasiaka/


 • Работно време:
  8 часа на ден, 40 часа на седмица

 • Отпуски:
  20 работни дни на година, но може да стигне и до 26 дни, в зависимост от трудовия стаж
 • Минимални ставки:
  Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

  Информация:
  http://uk.bm.dk/
  www.workindenmark.dk


 • Работно време:
  Работното време се регламентира според колективни споразумения

 • Отпуски:
  25 дни платен отпуск
 • Минимални ставки:
  Месечната минимална заплата е 430 Евро, т.е. 2,54 евро на час.

  Информация и източник:
  http://www.ti.ee/en/organisation-contacts/the-labour-inspectorate/posted-workers/


 • Работно време:
  Работните часове се договарят между служителя и работодателя. Очаква се служител да работи 8 часа на ден, следователно 40 часа на седмица.

 • Отпуски:
  28 работни дни на година.
 • Минимални ставки:
  Минималната почасова ставка за квалифицираните възрастни работници е 9,25 Евро на час. Работници над 18 години и със стаж, по-малък от 2 години от първата си работа, се дължат минимум 8.33 Евро. На работници, които имат 1 година стаж и са над 18г. се дължат минимум 7,40 евро на час. Изплаща се възнаграждение в размер на 6,48 Евро на час за работници под 18 годишна възраст.
  Минимално заплащане за обучаващи се (работници над 18 год., в структурирано обучение в рамките на работния ден ):
  Първата една трета от обучението - 6.94 Евро
  Втората една трета от обучението - 7.40 Евро
  Третата една трета част от обучението - 8.33 Евро.

  Забележка: всеки период от 1/3 трябва да бъде най-малко 1 месец и не по-дълъг от 12 месеца.

  Източник:
  https://www.workplacerelations.ie/en/
  https://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Wages_and_Methods_of_Payments/


 • Работно време:
  48 часа средно на седмица за период от 4 месеца, в т.ч. и за работещи в мобилния транспорт, за които е допустимо дадена работна седмица да включва 60 работни часа.

 • Отпуски:
  - 20 работни дни за година, в която лицето е работило най-малко 1365 часа;
  - или 1/3 от работната седмица за всеки месец, в който са отработени повече от 117 часа;
  - или 8 % от часовете, отработени до момента;
 • Минимални ставки:
  Няма конкретна минимална ставка. Заплатите се определят чрез колективни трудови договори.

  Информация и източник:
  http://www.ninukot.is/index.php?id=281


 • Работно време:
  Нормативно определената работна седмица е 40 часа за 5 дни, но за някои професии е 37,5 - 39,5 часа седмично, предимно чиновници и асистент-продавачи.

 • Отпуски:
  2 дни на месец, като 14 от тези дни - в летния сезон.
 • Минимални ставки:
  Минималната работна заплата (SMI) през 2017 г., определена с кралски указ е в размер на 23,59 Евро на ден или 707.60 Евро на месец или 9 906.40 Евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно)

  Информация и източник:
  www.salariominimo.es/


 • Работно време:
  40 часа седмично

 • Отпуски:
  не по-малко от 30 календарни дни
 • Минимални ставки:
  Няма установени минимални ставки.
  Заплатите се регулират чрез колективни трудови договори.

  Допълнителна информация:
  www.lavoro.gov.it
  www.ispettorato.gov.it
  www.cnel.it


 • Работно време:
  Не е установен дневен лимит от работно време; за работна седмица се счита всеки период от седем дни, в резултат на което работодателите могат да изчислят референтната седмица от всеки ден.
  Законодателен декрет. N. 66 /04.08.2003

 • Отпуски:
  30 дни платен отпуск
 • Минимални ставки:
  Условията на наемане, в т.ч. минимално заплащане на труда, се уреждат с КТД. Архив на КТД се поддържа от Дирекция „Трудови правоотношения“ към Министерството на труда, благополучието и социалната сигурност. Архивът от КТД е наличен само на гръцки език:
  http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page11_gr/page11_gr?OpenDocument.

  Информация:
  www.mlsi.gov.cy
  www.businessincyprus.gov.cy


 • Работно време:
  48 часа/седмица, в т.ч. извънреден труд, за референтен период от 4 месеца;
  нощен труд: средно 8 ч. за всеки период от 24 часа, в рамките на 1 месец.

 • Отпуски:
  4 седмици платен годишен отпуск
 • Минимални ставки:
  Oт 01 януари 2017 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Латвия е 380 евро.

  Информация и източник:
  http://www.lm.gov.lv/text/2014. - не е осъвременена информацията
  http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/lativa


 • Работно време:
  Продължителността на работното време е 8 часа на ден или 40 часа на седмица. Подрастващите и служителите, които са изложени на риск, работят, в съответствие с Кодекса на труда при намалено работно време от 7 часа дневно или 35 часа седмично.

 • Отпуски:
  Не по-малко от 4 работни седмици, без да се смятат празници. За лица под 18 години, отпуската е един месец.
 • Минимални ставки:
  С Резолюция на правителството No 644 oт 22 юни 2016 г., от 01 януари 2017 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Литва е 380 евро, а минималната часова ставка е 2,32 Евро на час.

  Информация и източник:
  https://www.e-ar.lt/portal/lt/legalAct/172d7630394911e69101aaab2992cbcd
  http://www.socmin.lt/en/social-statistics.html?backlink=%252Fen%252Fsearch%252Fresults%252Fp0.html


 • Работно време:
  Законово установеното работно време е 40 часа седмично. Максималното работно време, вкл. извънредния труд, не трябва да надвишава 48 часа за 7 дни.

 • Отпуски:
  28 дни платен отпуск
 • Минимални ставки:
  От 01.01.2015 г. за лицата над 18 години месечното минимално заплащане за неквалифициран труд е в размер на 1922,96 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 11,1154 Евро.
  За лицата над 18 години месечното минимално заплащане за квалифициран труд е в размер на 2307,56 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 13,3385 Евро. Към началото на 2017 година минималната ставка не е променена.

  Информация и източник:
  http://www.itm.lu


 • Работно време:
  Съгл. чл. 211-5 от Кодекса на труда продължителността на работното време не може да надвишава повече от 40 часа седмично; продължителността на работния ден е 8 часа.

 • Отпуски:
  Най-малко 25 работни дни платен отпуск в годината (чл. 233-4 от Кодекса на Труда)
 • Минимални ставки:
  От 01.01.2017 г. до 01.07.2017 г. минималната заплата на месец е в размер 1,551.60 Евро за лица на и над 23г. Седмичната минимална заплата възлиза на 358.05 Евро, а дневната на 71.61 Евро. Допълнителна информация предстои да бъде представена.

  Информация и източник:
  https://www.government.nl/latest/news/2016/11/11/statutory-minimum-wage-as-of-1-january-2017


 • Работно време:
  Максимум до 12 часа на ден, следователно 60 часа на седмица.

 • Отпуски:
  20 работни дни.
 • Минимални ставки:
  Няма общовалидна минимална работна заплата и минималното заплащане се определя чрез колективни трудови договори, но в някои сектори са въведени минимални ставки на заплащане. Актуализациите направени в сайта за секторите имащи минимална ставка са направени между юли и ноември месец 2016 година.

  Информация:
  http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096#Wages-construction


 • Работно време:
  Законът за работната среда предвижда нормалното работно време да включва максимум:
  9 ч/24 ч и 40 ч/7 дни
  При сменна работа, нощен труд и работа в неделни дни, нормалното работно време е 38 или 36 ч/седмица.

  Информация:
  http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240065


 • Отпуски:
  25 работни дни за година;
  работници над 60-годишна възраст имат право на допълнителна отпуска от 1 седмица;
  обикновено, под 1 работна седмица се разбират 6 работни дни.

  Информация:
  http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240067
 • Минимални ставки:
  Националното минимално заплащане е определено като почасова ставка, която се изплаща като средна стойност за всички отработени часове в рамките на определен референтен период. Референтният период може да бъде: ден, седмица или месец (и не по-дълъг от месец).
  Ставките се актуализират през м. октомври на всяка година.
  От октомври 2016г. до октомври 2017г. ставките са:
  • £7.20 за 25 годишни и повъзрастни
  • £6.95 за 2124 годишни
  • £5.55 за 1820 годишни
  • £4.00 за под 18г.
  • £3.40 за стажанти
  За повече информация:
  https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates


 • Работно време:
  средно 48 часа/7 дни (при референтен период от 17 седмици), със съществуваща възможност определени работници доброволно да се откажат от това ограничение за определен период или за неопределено време;
  нощен труд: средно 8 часа/24 часа (също при референтен период от 17 седмици)

  За повече информация:
  https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours


 • Отпуски:
  5,6 седмици платен годишен отпуск, на който работещите имат право след 13 седмици непрекъсната заетост.

  За повече информация:
  https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights
 • Минимални ставки:
  Минималното заплащане се определя ежегодно въз основа на Закона за минималното заплащане (The act on minimum remuneration). За 2017 г. минималната месечна заплата е 2000 полски злоти.

  Информация и източник:
  www.mpips.gov.pl
  http://www.mpips.gov.pl/wyszukaj/szukaj.html
  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ministerstwo/art,8503,najwazniejsze-zmiany-w-2017.html


 • Работно време:
  8 часа дневно; 40 часа седмично.

 • Отпуски:
  20 дни - ако служителят е бил нает за по-малко от 10 години; 26 дни, ако служителят има повече от 10 години трудов стаж.
 • Минимални ставки:
  Минималното месечно заплащане за континенталната част на страната от 01.01.2017г. е в размер на 557.00 Евро.
  Годишния доход е от 7420 евро.
  На Азорските острови е 556.50 евро и Мадейра е 540.60 евро на месец. Годишния доход на Азорските острови е 7792 евро, а в Мадейра -7568 евро годишно.

  Информация и източник:
  https://www.economias.pt/salario-minimo/
  https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio_m%C3%ADnimo
  http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mtsss.aspx


 • Работно време:
  8 часа труд. Има спецификации съгласно колективното договаряне, приложимо за сектора. Няма законово ограничение за часовете на нощен труд, но има юридическа квалификация на периода на нощния труд. Работните часове се изчисляват дневно и седмично.

 • Отпуски:
  22 дни платен отпуск.
 • Минимални ставки:
  Минималната месечна заплата се увеличи с 200 леи и от 01.02.2017 г. е в размер на 1450 румънски леи;

  Източник:
  http://www.romaniatv.net/salariul-minim-va-creste-cu-200-de-lei-pana-la-1-450-de-lei-de-la-1-februarie-2017_333506.html
  www.inspectmun.ro


 • Работно време:
  8 часа на ден; 40 часа на седмица; Максималната продължителност на работното време не може да надвишава 48 часа седмично, включително при полагане на извънреден труд

 • Отпуски:
  Не по-малко от 20 работни дни/годишно
 • Минимални ставки:
  Все още не е публикувана минималната месечна ставка за 2017г. До момента минималната ставка остава непроменена от 2016 година - 790.73 Евро на месец. Стойността е била същата и през 2015 година.

  Източник и информация:
  http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/minimalna_placa/


 • Работно време:
  40 часа/седмично

 • Отпуски:
  20 работни дни/годишно
 • Минимални ставки:
  Минималната работна заплата се определя както следва:
  - за неквалифицирани работници:
  - 127 650 форинта на месец;
  - 25 550 форинта на седмица;
  - 5 110 форинта на дневна база.
  - 639 форинта в случай, почасово заплащане
  - за квалифицирани работници :
  - 161 250 форинта/ месец.
  - 29 690 форинта на седмица
  - 5940 форинта на дневна база
  - 742 форинта, в случай, почасово заплащане

  Информация:
  http://minimalber.blogspot.bg/
  http://www.minimalber.info/
  http://www.ommf.gov.hu


 • Работно време:
  Установеното работно време е 8 часа. При споразумение между страните , дневното работно време може да се увеличи до не повече от дванадесет часа дневно за служителите, които:
  - са на разположение;
  - които са роднини на работодателя или на собственика.

 • Отпуски:
  20 работни дни редовен годишен отпуск.
 • Минимални ставки:
  Във Финландия няма определени минимални ставки на заплащане. Заплащането в страната се определя чрез колективни трудови договори.

  Информация:
  http://www.finlex.fi/
  http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1946/en19460436.pdf. (закон за колективните трудови договори)


 • Работно време:
  Информация: Финландска данъчна администрация
  http://www.vero.fi/en-US

 • Отпуски:
  Във Финландия всички служители имат право до 2,5 дни отпуск на месец.
 • Минимални ставки:
  От 01.01.2017 г. брутната минимална работна заплата на час е в размер на 9,76 евро или 1 480.27 евро на месец (т.е. 17 700 евро годишно).

  Източник:
  http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/smic/article/le-smic


 • Работно време:
  Във Франция законоустановената продължителност на работното време е 35 часа седмично, независимо дали е малко или по-голямо предприятие.
  Максималната продължителност на ефективна работа, ако не е предвидено друго, не може да надвишава:
  - 10 часа в денонощието,
  - 48 часа на седмица (44 часа средно за период от 12 последователни седмици)

 • Отпуски:
  Във Франция, всички служители имат право до 2,5 дни отпуск за месец действителна работа, тоест от 30 работни дни за почивка (5 седмици) за една пълна работна година.
 • Минимални ставки:
  Няма законово определена минимална заплата. Тя се определя с КТД, които са различни за отделните отрасли. Въпросът е от компетентността на синдикалните организации.

  Информация:
  http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal/sok-kollektivavtal


 • Работно време:
  Редовно работно време: 40 ч седмично или средно 40 ч на седмица за период от не повече от 4 седмици;
  време „на повикване“: 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец;
  извънреден труд: 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец - максимум 200 ч за календарна година;

  Закон за работните часове:
  http://www.government.se/sb/d/5807/a/104979
  С общоприложими КТД е възможно да бъдат договорени други условия.

 • Отпуски:
  25 работни дни/годишно, като референтният период се отчита от 1 април на текущата година до 31 март на следващата година;
  - при начало на трудовото правоотношение след 31 август, работещият има право само на 5 дни годишен отпуск за текущия референтен период;
  - при трудово правоотношение с продължителност от 3 месеца и когато работата не бъде продължена след този срок, не се предвижда годишен отпуск, а това се компенсира със съответно заплащане;

  Закон за годишния отпуск: http://www.government.se/sb/d/5807/a/104986
  - с КТД е възможно да бъдат договорени други условия.
 • Минимални ставки:
  Няма установена минимална работна заплата.

  Информация:
  www.llv.li


 • Работно време:
  Максимум 45 работни часа за индустриални предприятия, както и при административен, технически и друг персонал в търговските дружества и търговия на дребно; за всички останали - 48 работни часа и 40 работни часа за лица между 15 и 18 год.

  Информация:
  www.llv.li


 • Отпуски:
  Работниците имат право на 4 работни седмици за една календарна година и 5 работни седмици при стаж над 20 години (съгл. чл. 30 от Кодекса на труда).
 • Минимални ставки:
  Няма установена със закон нито минимална работна заплата, нито средна работна заплата. Размерът на заплатата се договаря между работодателя и работника. В допълнение към индивидуалните договори, могат са бъдат сключени колективни трудови договори за различни сектори или компании, в които синдикатите и работодателите определят разпоредбите, свързани със заплатата и изплащането ѝ, с почивките, работно време и отпуските. За някои категории професии, които не са синдикализирани, т.е. не са част от КТД се изготвят стандартни (типови) трудови договори.
  На сайта www.ch.ch е предоставен калкулатор на заплатите от Федералната статистическа служба, който позволява да се изчисли прилаганата в Швейцария заплата за съответния бранш, при отчитане на квалификацията.
  Преглед на колективните трудови договори, на ниво Конфедерация или по кантони, чийто обхват е разширен, а така също и стандартни трудови договори, фиксиращи минималните изисквания за заплати може да бъде намерен на https://www.ch.ch/fr/conventions-collectives-travail-cct/

  Информация:
  www.ch.ch


 • Работно време:
  https://www.ch.ch/fr/salaire-minimum-et-salaire-moyen/

 • Отпуски:

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Болничен на СОЛ, при 50% обезщетение за гледане на дете до 2г. възраст

11
 Здравейте колеги, Имам майка СОЛ с прекъснато майчинство, върнала се е на работа, на която НОИ  и плаща 50%  до остатъка на  гл...

Право на отпуск по чл.167а от КТ

11801
Здравейте, ползван е от майката 6 месеца отпуск по чл.167а, сега иска да ползва още 5 месеца. Работодателят няма законово право...

Проверка от НАП

125
Нямам много ясен спомен вече, но ако пратите документи, които НАП отхвърля, то след това не започваше ли да тече срок, в който т...

Аванс от Англия и приключването му през 2021

73
Никой ли няма някаква идея .....?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове