актуална версия

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 Г.

Приложение № 7 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда реда и условията за използване, актуализиране и поддържане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., наричана за краткост „Класификацията”.

Чл. 2. Класификацията включва:

1. Методологични бележки.

2. Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

4. Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

5. Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

6. Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Раздел II.
СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 3. (1) Класификацията представлява система от професионални и длъжностни наименования, разпределени съобразно тяхната специфика в различните социално-икономически области.

(2) Класификацията осигурява единен подход при класифициране на персонала, при провеждане на изследвания и анализи на професионалната и длъжностната структура на работната сила.

(3) Класификацията осигурява набирането на административна и статистическа информация, съвместима и сравнима с европейските и международни стандарти.

Чл. 4. (1) Чрез Класификацията се определя професионалната и длъжностна структура на работната сила в четири йерархични равнища:

клас: съвкупност от подкласове, обобщени на основата на най-висока степен на сходство на трудовите функции и задачи, обозначени с еднозначен цифров код;

подклас: съвкупност от групи, обобщени на основата на висока степен на сходство на трудови функции и задачи, обозначени с двузначен цифров код;

група: съвкупност от единични групи, обобщени на основата на сходство в трудовите функции и задачи, обозначени с тризначен цифров код;

единична група: съвкупност от длъжности, обобщени на основата на сходство на трудовите функции и задачи, обозначени с четиризначен цифров код.

(2) Йерархичните равнища на Класификацията съответстват на йерархичните равнища на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08)).

(3) Класификацията осигурява съвместимост и единство с методологията на ISCO-08.

Чл. 5. (1) Основната структурна единица в Класификацията е единичната група.

(2) Наименованието и съдържанието на единичната група се определя от характера и вида на извършваната работа.

(3) Списъкът на длъжностите в Класификацията съдържа всички длъжностни наименования, отнесени към съответните класове, подкласове, групи и единични групи

(4) Азбучният определител на длъжностите в Класификацията включва всички длъжностни наименования, подредени по азбучен ред.

Раздел III.
ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл. 6. Класификацията се прилага задължително:

1. при формирането и осъществяването на социалната политика, политиката по доходите, заетостта и пазара на труда, социалното осигуряване, професионалното образование и обучение, висшето образование;

2. при разработване на структурата на персонала в предприятията и в другите организации, при изготвяне на разписания на длъжностите, при наемане на работа по трудово или служебно правоотношение;

3. в информационни системи, обслужващи дейностите по т.т. 1 и 2;

4. за целите на статистиката;

5. за целите на международни сравнения и хармонизиране с международните и европейски документи и трудовите стандарти.

Чл. 7. Националният осигурителен институт и Националната агенция за приходите прилагат, поддържат и актуализират техните специализирани програмни продукти във връзка с използването на Класификацията в съответствие с настъпващите в нея промени, като използват утвърдените длъжностни наименования с осемзначен цифров код.

Чл. 8. (1) При изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика.

(2) В случаите, когато длъжностно наименование от Класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение.

Чл. 9. При използването на Класификацията за вписване на данни при статистически изследвания или в информационни системи, както и при кодирането на длъжности, задължително се посочва съответния осемцифров код.

Чл. 10. Използването на класификационни варианти на професиите и длъжностите, по-подробни от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. е възможно, ако класификационните варианти съдържат по­детайлни позиции от съществуващите и са изградени при спазването на следните изисквания:

1. класификационните варианти да съдържат структурни равнища, съответстващи на тези от Класификацията;

2. въведените допълнителни позиции да се включват точно в следващото по-високо структурно равнище от Класификацията;

3. едно и също наименование да не се използва в две различни единични групи;

4. да се осигури таблица за преход от Класификацията към по-детайлната кодова система.

Чл. 11. Кодирането на длъжностните наименования в Класификацията става с уникален код, който съдържа информация за класа, подкласа, групата, единичната група, минималното образователно и квалификационното ниво и поредния номер на длъжността в рамките на единичната група.

Чл. 12. С изключение на длъжностите, определени с нормативен акт, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от Класификацията минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация.

Чл. 13. Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането на Класификацията.

Раздел IV.
АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Чл. 14. (1) Актуализирането на Класификацията става със заповед на министъра на труда и социалната политика, след съгласуване с председателя на Националния статистически институт.

(2) Министерството на труда и социалната политика:

1. поддържа актуална електронна версия на Класификацията на своята интернет страница.

2. набира информация относно прилагането на Класификацията.

3. поддържа връзка с Националния статистически институт и Международното бюро по статистика на МОТ с оглед необходимостта от актуализиране на Класификацията.

Чл. 15. (1) Класификацията се актуализира при спазването на следните изисквания:

1. промени на високите йерархични равнища -клас, подклас и група се правят при промени в ISCO–08.

2. промени на равнище единична група на Класификацията се допускат в случаите, когато:

а) не водят до промени в по-високите равнища на Класификацията;

б) се отнасят до по-добра редакция на наименованието на позицията;

в) не противоречат на понятията и обяснителните бележки на ISCO-08;

г) не нарушават продължаването на статистически редове и съвместяването със съществуващите статистически изследвания.

2.1. промени в обяснителните бележки на единичните групи се правят:

а) при промени в законодателството на Република България;

б) при установяване на неточност в обяснителните бележки, която води до неправилно тълкуване;

в) при промени в обяснителните бележки към ISCO-08.

2.2. промени в списъка на длъжностите, включени в обхвата на единичната група:

а) при промени в законодателството на Република България;

б) при възникване на нови длъжностни наименования.

(2) Промени по т. 2 могат да се правят веднъж годишно, като влизат в сила от 1­ви януари на следващата календарна година. В случаите по т. 2.2, б. „а” промени могат да се правят и в рамките на календарната година.

(3) Министерства, агенции, организации на работодатели и други юридически лица могат да правят писмени предложения за обосновани промени до МТСП по т. 2.

Чл. 16. Поддържането на Класификацията се осъществява от специализирано звено в Министерството на труда и социалната политика.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда.

§ 2. До 30.06.2011 г. могат да се правят изменения и допълнения на Класификацията, които влизат в сила след тяхното утвърждаване.

§ 3. Използването на отменената Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. се допуска само за сравнителни анализи на професионални структури и за продължаване на динамичните статистически редове чрез кодови таблици за преход.

§ 4. Министърът на труда и социалната политика, съвместно с председателя на Националния статистически институт, дават указания по прилагането на този правилник.

§ 5. Този Правилник отменя Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Почивни дни при работа на смени

34
Независимо дали се работи на смени или не, трябва да се спазват определен брой часове на междудневни и междуседмични почивки. ...

Майчинство трудов договор и СОЛ

264
Цитат на: demyo в Днес в 12:45 " Добре за тази декларация разбрах. Благодаря! Остана сега дали може фирмата да работи без да се...

Проверка на задължения с Имена и ЕГН

56
Само здравните може да проверите онлайн с ЕГН. И то само през кои месеци от последните 5 години не са внасяни. За другото , щом ...

Граждански договор, Договор за полагане на личен труд, подизпълнител

400
Благодаря на всички включили се към темата и особено за изразени становища или мнения по нея.
Още от форума