Речник на финансовите термини

Авал
менителнично поръчителство по търговското право, което се дава на трето лице, често банка за цялата или част от номиналната стойност на менителницата. Авал се дава от лице с доказана платежоспособност, с което се увеличава надеждността на менителницата и се улеснява нейното обръщение.
Авален Кредит
вид банкова гаранция, при която банката поема ангажимент за плащане в случай, че длъжникът, за когото тя гарантира, не извърши плащането по задължението си към получателя. За авалирането банката събира такса за обработка на документите и комисионна върху сумата, която авалира.
Авалист
лицето, което дава авал(поръчителство) по менителница, поемайки солидарна отговорност за изпълнението на менителничния дълг.
Авизо
писменно уведомление, което банките изпращат до клиентите си за настъпили изменения по сметките им, вследствие постъпления или плащания по тях.
Акредитив
форма на безналично плащане, при която банката може да гарантира за свой клиент, който е длъжник на друга институция.
Акредитивна сметка
банкова сметка за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива
Акредитивни операции
операции, които обхващат откриването, промяната в условията на акредитиви, извършване на плащания от акредитивните сметки и закриването им
Акредитивно плащане
плащане, при което платецът упълномощава банката, обслужваща неговата сметка, да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от сметката на платеца. Банката предварително поставя условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива
Активи на предприятието
Собствеността на предприятието, отразена в актива на баланса
Активни операции
банкови операции, свързани с влагането(инвестирането) на придобитите чрез пасивните операции привлечени средства с цел реализиране на печалба за банката. Значителна част от активните операции на търговските банки се покриват с кредити, ценни книжа, финансови дълготрайни активи и други
Акцепт
изразено съгласие(разрешение) за изплащане на парични или стокови документи или поемане на гаранции за тяхното изплащане
Акцептант
платец, който нарежда да се задължи сметката му в банката, за да се извърши плащане
Акцептен Кредит
кредит, при който банката акцептира полица, при условие, че издателят притежава реална възможност да покрие полицата до падежа й. Най - често той се използва за финансиране на краткосрочно изпълнявани сделки на стоки в голям обем, при които срокът на плащане отговаря на срока на действие на банковия акцепт, така че полиците се погасяват от прихода на продажбата на финансираните стоки
Акции
ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба
Акционер
притежател на акции в акционерно дружество
Акционерно дружество
фирма, чиито капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции
Акция на приносител
ценна книга, която не е регистрирана на името на собственика, който може да я продава или да иска дивидентите по нея при представяне в банката или фирмата
Алонж
Прикрепван към полицата допълнителен лист, върху който се поставя поръчителската гаранция
Амортизационен фонд
Парични средства, предназначени за финансиране на простото и разширено възпроизводство на основните средства
Амортизация
Начин за възстановяване на капитала, изразходване за създаване и закупуване на амортизируеми активи по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция
Анюитет
Редица или едно от редица плащания на равни по сума падежи, изплащани през равни периоди от време
Анюитетна вноска
периодично плащане(месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно), с което се издължава получен заем и дължимата лихва към него. Характерен е за погасителните вноски по жилищно-ипотечните заеми
Банка кореспондент
банка, която извършва услуги по банкови сделки и операции в страната и в чужбина, където ответната страна(банката, която ползва тези услуги) няма свои клонове, представителства или офиси
Банкиране
процесът на управление на банка, най-общо на нейните активни и пасивни операции с оглед реализиране на печалба и укрепване доверието на клиентите и акционерите й. Основни функции при банкирането са: приемане на депозити от клиенти; осигуряване на разплащанията между банките и техните клиенти; предоставяне на кредити и други финансови услуги
Банков кредит
заем, отпуснат от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение
Банков маркетинг
пазарна стратегия от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение
Банков надзор
контрол, упражняван от Централната банка върху дейността на търговските банки, както и върху дейността на клоновете на чуждестранните банки у нас. Централната банка изисква от тях да й предоставят всички счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, извършва ревизии и други целеви проверки за предприемане на необходимите действия по отстраняване на нарушения в банковата дейност, които застрашават сигурността на поверените на банките парични средства и други ценности, затрудняват правилното осъществяване на банковите сделки или могат да причинят съществени вреди на националната икономика
Банкова печалба
разликата между получените приходи от лихви, такси, комисиони и други приходи от активните операции и разходите по привличане на средства, свързани с пасивните операции на банката
Банкова система на България
система от банки, която включва БНБ, търговските банки и банкови клонове, както и всички лица, получили лиценз за банкови сделки, който позволява водене на банкови сметки в полза на трети лица и извършване на посреднически операции по плащанията
Банкова сметка
сметката, която банката води за отчитане на пари и други ценности, вложени при нея от клиенти
Банкова тайна
професионална тайна, която не могат да разпространяват служителите на банките, членовете на управителните съвети и контролните органи на банката, длъжностните лица на Централната банка, ликвидаторите, както и всички лица, работещи за банката, освен ако са оправомощени за това. Те не могат да ползват за лично или за членовете на семействата им облагодетелстване с факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, които те са узнали при изпълнение на служебните си задължения
Банкови облигации
облигации, които се емитират от банките. Търсенето им зависи от стабилността и ликвидността на банката - емитент. Лихвите по тях се изплащат в сравнително кратки срокове. При ликвидация на банката притежателите им имат с предимство право на ликвидационна квота преди акционерите на дружеството
Банкови сделки
операции, извършвани от търговските банки като: приемане на пари от други лица на влог; предоставяне на парични заеми и акцептни кредити; покупката на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на влог за управление на ценности на други лица; покупката и продажбата на ценни книжа; поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане и придобиване на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове; придобиването на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане
Банково регулиране
процес, при който се регулира дейността на търговските банки въз основа на прилагания от Централната банка инструментариум за осъществяване на целите на провежданата от нея парично - кредитна политика
Безкасов паричен оборот
Част от паричния оборот, в който движението на парите се осъществява под формата на отчисления по сметките в кредитните учреждения и зачитане на взаимните искания
Безкасови плащания
плащания, извършвани без налични пари, чрез чекове или с платежни нареждания за прехвърляне на съответни суми от сметката на платеца в дадена банка по сметката на получателя в същата или друга банка
Безнадеждни вземания
необслужвани(несъбираеми кредити), по които длъжникът е обявен в неплатежеспособност, ликвидация, или практически се намира в такова състояние
Безрискови активи
активи, които не се включват в рисковия компонент на банките. Безрисковите активи обхващат: паричните суми в брой или по сметки в БНБ, разплащателни сметки в банки, пътнически чекове, чекове за инкасиране и други, които без риск и незабавно могат да бъдат инкасирани в парични суми; вземания срещу правителството на България или БНБ; вземания срещу правителствата или централните банки на страните, установени като безрискови от БНБ; вземания срещу международни институции, установени от БНБ като безрискови
Безрискови международни институции
финансови и други институции, вземанията от които не носят риск за правителството и търговските банки на Република България. Според акт на БНБ такива институции са: Банката за международни плащания(БМП), Европейската банка за възстановяване и развитие(ЕБВР), Европейска инвестиционна банка(ЕИБ), Комисията на Евросъюза, Международния валутен фонд(МВФ), Световната банка, и институциите от групата на Световната банка
Безсрочен влог
банков влог, който може да се тегли до поискване, т.е. без предупреждение
Безупречен платец
лице, вземанията срещу което са безрискови; банка или друго лице, което няма към банката просрочени суми, необслужени или реструктурирани кредити, нито е известно да дължи такива суми или кредити на други банки или на трети лица, не е обявено или обявявано в неплатежеспособност, срещу него или срещу негови имущества не е провеждано принудително изпълнение, а негови полици се приемат за рефинансиране от БНБ
Бенефициент
трета страна, в полза на която се сключва договор или възникват права по банкова сделка(превод, чек, акредитив)
Бизнес план
финансов план за развитие на дадена търговска банка като израз на стратегията, главните цели и мисията й. Основава се на предварителен анализ на вътрешната и външната среда(силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие) на търговската банка
БИСЕРА
банкова интегрирана система за електронни разплащания, организирана и регулирана от БНБ. Участници в разплащанията на територията на страната са всички български банки и техните клонове
Блокираща квота
Участие на държавата или общината в капитала на дружеството в размер не по-малко от 34 на сто или такова участие, което им осигурява възможността да осуетят неприемливи за тях решения относно увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, изменение или допълнение на устава
Бордеро
служебен документ, издаван от банките на техните клиенти за отчитане на сделките и операциите им
БОРИКА
банкова организация за разплащания с използване на карти, създадена през 1993 година от УС на БНБ с цел изграждане на единна национална инфраструктура за обслужване на авторизацията и дейностите, свързани с плащания, инициирани чрез карти
Борса
Организирана форма за търговия на едро със стоки за масово потребление (стокова борса) или за системни операции по покупко-продажба на ценни книжа, злато, валута (фондова борса)
Борсов курс
Продажната цена на ценна книга на фондовата борса.
Брокер
Финансов посредник, занимаващ се с покупко-продажба на ценни книжа за сметка и по поръчение на клиента
Брутна продукция
цялата маса от материални ценности в стойностно изражение, произведени през определен интервал от време в дадено предприятие, фирма, отрасъл
БУС
банкови унифицирани стандарти, прилагани от българските банки по техните сделки и операции
Българска народна банка (БНБ)
Централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб
Бюджетно финансиране
Безвъзмездно предоставяне на бюджетни юридически лица на финансови средства за пълно или частично покриване на разходите им.
Валута
парична единица, която стои в основата на паричната система(златна, сребърна, книжна и пр.). Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна
Валутен контрол
метод, чрез който Централната банка контролира обменния курс на лева спрямо чуждите валути от основния и допълнителен списък котировки и запазва националните си резерви в чужда валута, например чрез налагане на ограничения за износ на валута извън страната
Валутен курс
цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна
Валутен пазар
съвкупността от валутни операции на даден пазар или пазарна зона, извършвани в определен интервал от време
Валутен риск
възможните загуби за банката от колебанията в цените на валутите на международния пазар
Валутен СУАП (SWAP)
договор между две или повече страни, нуждаещи се от чуждестранна валута, която да помогне за укрепването на пазарната цена на тази валута чрез съгласието да се сменят плащания, които би следвало да се извършат в различни валути
Валутен фючърс
договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на стимулираната валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период
Валутна обмяна
дейността на банките, финансовите институции, брокерските къщи, т.е. на тези институции, които имат лиценз от Централната банка за обмяна на валута чрез покупка и продажба на вътрешните и международните пазари
Валутна операция
споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сум валута по договорен курс на фиксирана цена
Валутна опция
договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да предостави или вземе определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на срока
Валутни резерви
наличните средства в чуждестранна валута, съхранявана по сметки в чуждестранни банки или по сметки в местни банки, както и централните златни запаси на дадена страна
Вальор
датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка(текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н.)
Варантен кредит
краткосрочен кредит, предоставян от банките на техните клиенти срещу залог на стока.
Вземания от клиенти
част от актива на търговските банки, обхващаща предоставените краткосрочни и дългосрочни кредити, в т.ч. и на бюджета, държавни ценни книжа, облигации в левове и валута, както и някои други активи
Вземания от финансови институции
част от активите на банката, която обхваща предоставените на финансовите институции депозити и кредити в левове и валута
Вирмент (Директен превод)
форма на плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането по сметката на получателя
Високорискови активи
активи на банките включени в рисковия компонент на балансовите позиции с пълния размер на отчетната им стойност като: вземания и кредити със срок над една година за клиенти, чиито полици, менителници, записи на заповед не се рефинансират от БНБ; облигациите и другите ценни книжа със срок над една година; акциите, деловите участия, дългово-капиталовите инструменти и подчиненият срочен дълг на търговци и на свързани дружества; откритите валутни позиции и други
Встъпителна вноска
Процент от доставната цена (20, 30 или повече процента), която лизингополучателят заплаща при сключване на лизинговия договор
Вторичен пазар
пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други
Възвръщаемост на активите
показател за оценка на активите на банката, който представлява отношение на печалбата след облагането й с данъци към всичките активи
Възвръщаемост на инвестициите
доходът от дивидентите или лихвите, които банката получава за своите инвестиции, изчислен като процент от пазарната цена на акциите, дяловете в съучастия и други
Възвръщаемост на основния капитал
показател за оценка на капитала, инвестиран от акционерите, измерен като отношение на печалбата след облагането й с данъци към сумата на основния капитал
Вътрешен одит
Проверка извършвана от орган на изпълнителната власт, независим от одитираните обекти
Вътрешни плащания
плащания, извършвани между клиенти, които имат сметки в една и съща банка, респективно банков клон или банкова адресируема единица
ГАП Мениджмънт
техники, които изискват предоставянето на компютърен анализ на сроковете и преоценяването на възможностите, свързани с доходоносните(лихвоносните) активи, пасиви, задължения на паричния пазар с цел да се определи лихвеният риск за банката
Гаранционно задължение (гаранция)
форма на обезпечение на банков заем
Гаранция
всяка писмена стипулация на някое лице(гарант), която съдържа безусловен ангажимент за плащане на задължение на трето лице(длъжник в полза на банката). Гаранцията задължава гаранта да плати незабавно всяка част от сумата, която длъжникът не плати или се окаже в невъзможност да плати при условията и в сроковете, при които същата сума става дължима и изискуема от него. Гарантът поема задължението на трето лице - агент, да плати предварително установената сума в полза на банката в случай, че контрагентът по гарантираната сделка не изпълни или се откаже да изпълни някое поето от него задължение към банката
Главница
чистия размер на дълга по кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви
Годишен ефективен лихвен процент
фактическият лихвен процент, който търговските банки получават по активните си операции или плащат по пасивните си операции за период от една година, като се вземе предвид капитализацията на лихвите по тях
Годишен отчет
независимо одитиран отчет, който се изготвя от търговските банки и се представя на техните акционери след приключването на всяка финансова година. Той отразява годишните резултати и финансовата позиция на банката към 31 декември на отчетната година
Годишно оскъпяване
разликата между доставна цена в брой и лизинговата цена. Оскъпяването е обратно пропорционално на размера на встъпителната вноска и лизинговата такса.
Голям кредит
отделен кредит, както и сумата от всички отделно отпуснати на едно и също лице или на група икономически свързани лица кредити, която по размер надвишава 15 % от размера на собствения капитал
Групиране на активите и пасивите по срочност
дейност при, която банките групират ликвидните си активи и краткосрочните си пасиви съобразно с остатъчния срок до падежите в шест групи с определена продължителност: на виждане - активи/пасиви, изискуеми със срок от 7 дни до 1 месец; активи/пасиви изискуеми със срок от един месец до три месеца; активи/пасиви изискуеми със срок от три месеца до шест месеца; активи/пасиви изискуеми със срок от шест месеца до девет месеца; активи/пасиви, изискуеми със срок от девет месеца до една година
Гудуил (Goodwill)
Цена на фирмата. Възниква при купуване на предприятие по пазарна цена и представлява превишения на покупната стойност на предприятието над балансовата стойност на активите му, която се отчита в баланса като нематериален актив
Давност
период от време, определен по нормативен ред, след изтичането на който се погасяват определени права и задължения
Дата Спот
денят, в който партньорите(икономическите агенти) плащат и получават валута, която се купува или се продава
Двойна котировка
обичайният начин за представяне на банкови котировки чрез едновременно котиране на курс "купува" и "продава". Курсът "купува" се показва пръв. Двойната котировка се посочва като ПРОДАВА/КУПУВА
Дебитор
Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило
Дебиторска задлъжнялост
Сметки за получаване на сума, която предприятието трябва да получи от купувачите за стоки и услуги, продадени на кредит. В баланса на предприятието се записват като краткотрайни активи
Девалвация
законното или официалното намаляване на валутния курс на съответната валутна парична единица спрямо другите валути
Девизи
платежни средства, издадени в чуждестранна валута и платими в чужбина - банкови преводи, чекове, акредитиви, менителници и други
Дезинфлация
рязко редуциране на годишния процент на инфлация
Декурзивна лихва
лихва, която се плаща от длъжника на кредитора след изтичане на срока на кредита или едновременно с връщането на заетата сума. Лихвата се плаща върху действително заетата сума или на определени интервали от време
Деноминация
изменение на номиналната стойност на книжните парични знаци за опростяване на разчетните сметки. Провежда се в случай на рязко спадане на курса на книжните пари
Депозит (англ. deposit - влог)
Парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия
Депозитар
Централизирано хранилище на различни видове ценни книги, позволяващо извършване на търговски операции без физическо преместване на ценните книги, само с помощта на компютърни системи и сертификати
Депозитен сертификат
издава се от банките за големи депозити, които не могат да бъдат теглени "до поискване". Депозитните сертификати могат да се търгуват на пазара, докато последният купувач получи пълната сума по депозита плюс дължимата лихва от банката в края на договорения срок
Депозити на виждане (До поискване)
парични средства на фирми и граждани, вложени по текущи сметки в банката, които могат да се теглят в брой или се превеждат по другите сметки без специално, предварително известие
Депозити на паричния пазар
парични средства, обект на покупко-продажба между банките и другите финансови институции, поддържащи ликвидността на търговската банка.
Депозитна сметка
банкова сметка за съхранение на пари, платими със срок за предизвестие от клиентите до банката или при други предварително договорени условия за плащане срещу издаване на депозитен сертификат
Депресия
фаза в промишления цикъл, която настъпва след икономическа криза и се характеризира със застой на производството, със слабо търсене на стоки, с ниски цени и пр
Детерминант на отчетността
белег, по който банките са задължени да класифицират всеки единичен елемент на счетоводната отчетност, съгласно изискванията на действащия счетоводен стандарт на банките
Детски влог
спестовен влог, който се открива на името на малолетни и непълнолетни граждани
Дефицит
1)недостиг, липса на нещо; 2)превишение на разходите над приходите по бюджета на държавата
Дефлация
намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация
Джоинт Венчър
съвместно обслужване на продукция, услуги или предоставяне между банки или банки и нефинансови институции с цел обезпечаване на широка сфера от услуги за клиентите и реализиране на печалба
Диверсификация на портфейла
разпределение на банковите кредити и депозити сред широк спектър от клиенти, включващ множество големи и малки фирми, различни институции и домакинства, с цел да се редуцира банковия риск от загуби
Дивидент
част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на банката, която се разпределя между притежателите на акции
Дизажио
разликата между паритета(номиналната стойност) и по-ниската пазарна стойност на ценните книжа, изразена в процент от паритета
Дилинг
1)валутна сделка; 2)специално оборудвана стая, в която дилърите сключват своите сделки
Дилър
лице, което купува и продава за своя сметка, срещу комисиона или процент от сделката
Дисконт
отстъпката или намалението, което може да бъде направено от номинала на ценните книжа при тяхната продажба
Диференциация на услугите
внушаване на клиентите на банката, че нейните услуги са с добро качество, много по - добри или различни в нещо особено важно, в сравнение със същите услуги, предлагани от банките-конкуренти
Добре обезпечено вземанe
кредит или друг, актив, по който банката разполага с обезпечение, достатъчно за покриване на сумата на главницата, дължимите лихви и други суми, евентуално дължими на банката съгласно условията на сделката;вземане, което е добре документирано, обезпечението по кредита е изключително и срещу него няма други учредени залози или искове с приоритет по-висок или равен на този по съответното вземане и които биха могли да попречат на банките да съберат вземането си срещу постъпленията от обезпечението
Добро финансово управление
Управленският процес, целящ максимално оползотворяване на ресурсите и организиране на дейностите по начин, който позволява постигане на задачите на одитирания обект при съблюдаване на принципите на ефективност, ефикасност и икономичност
Добър вальор
предварително регламентиран период от време, необходим за техническо осъществяване на междубанков превод, за който нито една от засегнатите страни не дължи и не получава лихви
Договорен лихвен процент
лихвен процент, договорен между банката и клиентите й по предоставяните кредити и приеманите депозити въз основа на определения от Централната банка основен лихвен процент, конюнктурата на пазара на кредити и депозити, сроковете и риска по тях, както и други обстоятелства
Доктрина за взаимоотношения с клиента
банкова стратегия, чийто първи приоритет е предоставянето на заеми за всички клиенти, които отговарят на качествените стандарти и изисквания, предявени от банката, и от които банката очаква да реализира положителни финансови резултати
Документарен кредит
кредит, който се отпуска от търговските банки при определени условия за купувач на стоки. Банката се ангажира и изплаща стойността на закупените от клиента й стоки, като получава парите си от него след определен период от време при представянето на комплект от документи(товарителници)
Допълнителен капитал
сумата от резерви, натрупани в банката с общо предназначение, в резултат от разпределението на печалбата след облагането й с данъци. Тази сума се отчита като допълнителен капитал по счетоводните сметки на банката, служи за покриване на загуби от текущата дейност и отписване на несъбираеми вземания. Настъпилите загуби не могат да бъдат отнасяни пряко срещу нея, а единствено по решение на компетентния орган на банката и в случай, че текущата година завърши със загуба или някое вземане се окаже несъбираемо според критериите на действащите нормативни актове
Доставна цена
Покупната цена на актива при плащане в брой с включени всички данъци, мита, такси и други
Доход от съкровищни бонове
доходът, който инвеститорът в съкровищни бонове получава в абсолютна сума. Изчислява се като разлика между покупната и продажната цена на краткосрочните държавни ценни книжа. Размерът му зависи от отстъпката, при която инвеститорите купуват съкровищните бонове и продължителността на времето, през което ще бъдат притежавани преди техния падеж, при положение, че не бъдат предложени от притежателя им за вторична продажба
Доходност до падежа
показател за оценка на инвестициите в държавни съкровищни бонове, изчислен на база инвестирани средства, който представлява съотношение между отстъпката и покупната цена
Доходност до падежа
показател за оценка на инвестициите в държавни съкровищни бонове, изчислен на база инвестирани средства, който представлява съотношение между отстъпката и покупната цена
Дружество емитент
акционерно дружество, което емитира ценни книжа - акции, облигации и други
Дружество емитент
акционерно дружество, което емитира ценни книжа - акции, облигации и други
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
образува се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството
Дълг
сума пари или друга собственост, която се дължи от едно лица(физическо или юридическо) . В по-тесен смисъл означава остатък от кредит, който банката е предоставила на свой клиент
Дългосрочни кредити
кредити със срок за погасяване над три години
Държавен дълг
задължения на държавата по вътрешните и външните заеми и по други кредитни операции
Държавни заеми
заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет
Държавни заеми
заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет
Държавни облигационни заеми
привлечени средства срещу облигации, емитирани от държавата с твърдо установен падеж, с твърда или плаваща лихва. Това са едни от най - безрисковите и гарантирани ценни книжа
Държавни съкровищни бонове
полици или менителници, емитирани от Министерството на финансите, обикновено за три или шест месеца, с цел краткосрочно финансиране на правителствени разходи
Дъщерно дружество
дружество, в което холдингово дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет
Дюрейшън (Duration)
стойностно претеглена оценка на срочността на отделни ценни книжа или на портфейл от ценни книжа, в която се отчита времето и стойността на очаквания чист доход от тях
Дюрейшън ГАП (Duration GAP)
разликата между дюрейшъна на банковите активи и дюрейшъна на банковите пасиви
Дял на заемите в актива
отношение на общата сума на всички отпуснати заеми и лизинговото финансиране от банката и общата балансова сума на активите. С този показател се оценява рискът за загуба на ликвидност поради изпадане на длъжника в просрочие, класифицирането на заема като съмнителен или безнадежден, ниска, намаляваща ликвидност на заемите, лизинга и други
Дялове в свързани предприятия
инвестиции на банките под формата на дялове, т.е. участие в капитала на съвместното предприятие, срещу които получават част от печалбата под формата на дивиденти
Еднородна група банки
обединение от банки, които по еднаквостта на профила на извършените операции и размера на дейността си могат да се смятат за съпоставими с избрана банка по отношение на изискванията за управление на ликвидността
Едрови депозити
големи депозити, по които лихвените проценти се доближават близко до лихвените проценти на паричния пазар. Тези депозити се формират главно от големи фирми, финансови институции, държавни организации, правителството
Еквилибриум
появява се, когато икономическите сили балансират състоянието на икономиката по начин, в който то нито се развива, нито отбелязва застой
Експозиция
всяко вземане, задължение или имущество на банката, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риски
Експорт
износ на стоки или капитали
Електронни пари
електронно съхраняване на предплатена парична стойност върху технически носител, което позволява нейното широкото използване за извършване на покупки или финансови транзакции, без да е необходима връзка с банкови сметки
Емисионен резултат
разликата между сумата на плащанията и сумата на постъпленията в касата на банката
Емисионна банка
банка, основната дейност на която е свързана с емисионни операции - издаване на банкноти, книжни пари, ценни книжа. Обикновенно тази дейност се осъществява от Централната банка на дадена страна
Емисионно-Касови операции
дейността на Централната банка по отпечатването на банкноти, сеченето на монети, пускане и изтегляне на парични знаци от обръщение, изкупуване, съхраняване и продажба на злато, сребро, платина в кюлчета и монети, приемане и изплащане на налични пари, покупко-продажба на чуждестранни банкноти и монети
Емитиране
издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции
Ескроу-сметка
разплащателна сметка, открита при Банката, със специално предназначение, определено като такова от страните по договора и непротиворечащо на приложимия закон, с режим на използване, посочен в договора и допълнителните споразумения и приложения към него
Ефективен валутен курс
курс, с помощта на който се измерва стойността на дадена валута, сравнена с "кошницата" от други валути към основния курс, изчислен като претеглена средна стойност на валутния курс, представен като индекс.
Ефективна годишна доходност
отразява периода на реинвестиране при еднакви условия и дава възможност различните по срок съкровищни бонове да се съпоставят на единна база. Тя зависи не само от размера на инвестираната сума, но и от срока, за който са издадени съкровищните бонове, т.е. възможността да се реинвестира в рамките на една година. Периодът на реинвестиране в числова стойност показва възможностите за покупка през същата година(счи - тана от датата на първоначалната покупка) на същите по вид съкровищни бонове
Ефективна лихва
прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва
Ефективна субсидия на конверсията
разликата за чуждестранния инвеститор между разходите за конверсия на външен дълг в капитал и по типична сделка по пряко инвестиране в дадена страна
Жилищно - ипотечни заеми
заеми, разрешавани от търговските банки за строеж, извършване на подобрения и закупуване на жилища срещу ипотекиране обекта на кредитиране
Жилищно - спестовен влог
вид влог, по който внесените средства са предназначени за покупка или строеж на ново жилище
Загуба
имуществена вреда, която се изразява в намаление на капитала на банката поради отчетен отрицателен финансов резултат от дейността й. Загубите за банките произтичат главно от наличието на несъбираеми и незначими като стойност активи, поддържането на които не е гарантирано. Обикновено обхващат кредити на предприятия и фирми, които не са способни да обслужват кредита си, освен при масирани субсидии от страна на държавата или други финансови институции
Задбалансови позиции
всяка позиция на банката, както е отчетена по счетоводните сметки зад баланса на банката и която ще възникне или ще стане изискиуема след настъпване на бъдещо несигурно събитие
Заем
предоставена от заемодателя на заемоискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва. Заемите могат да се реализират под формата на менителници, записи на заповед и други търговски ефекти, които имат характер на ценни книжа
Заемен капитал
Капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации
Заемно участие
договор, според който банката ще продаде част от голям заем за период от време, равен на матуритета на заема така, че продажбата завършва, когато приключва срокът на заема
Законови провизии
провизии срещу загуби от несъбиране на вземанията за покриване на кредитен риск или загуби от преоценка на активите, образувани преди облагането на печалбата с данъци и други аналогични финансови сборове, заделяни от банките по силата на действащите нормативни актове за образуването на такива провизии.
Залог
Имущество или недвижима собственост, които служат като частично или пълно обезпечение, гарантиращо погасяването на заем
Запис на заповед
вид полица, при която издателят и сам се задължава да брои фиксираната в нея сума на посочения падеж, т.е. издателят едновременно е и длъжник, който се задължава да изплати дълга по документа. При записа на заповед участват две страни: издател(длъжник) и бенефициент(получател на сумата)
Застраховка
обезщетение на парична загуба от настъпили неочаквано смърт, болест, пожар, наводнение, земетресение, кражби, разрушения или други виновно или невиновно нанесени щети от други лица, претенции за пропуснати печалби поради некомпетентност, небрежност или други случайности
Златен резерв
резерв от злато в кюлчета и монети, намиращ се в централните емисионни банки или в държавното съкровище
Извънстандартни активи
активи, с ясно проявени слабости, които могат да станат опастност за изплащането на кредита. Обикновено те не са защитени от платежоспособността на кредитоискателя. Характеризират се с наличието на голям риск от загуби за банката, ако слабостите на кредита не се отстранят
Използване на активите
отношение на банковите постъпления към общата сума на активите й, отразяващо средния доход от всички активи
Икономически свързани лица
група лица, едно от които пряко или непряко притежава повече от 50 % от капитала на други лица или има такова участие, което осигурява мнозинство при вземане на решения или възпрепятства вземането на решения
Импорт
внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи
Инвестиции
Използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.
Инвестиционен фонд
имущество, обособено или необособено като юридическо лице, създадено чрез емисия и продажби на ценни книжа и управлявано от банка, небанкова институция или поне две лица, получили личен лиценз за извършване на банкови сделки по правила, регламентирани в неговия устав
Инвестиционен фонд
Всяко акционерно дружество, чиято дейност включва привличане на средства за сметка на емитирането на акции и инвестирането на тези средства в ценни книжа на други емитенти
Инвестиционна компания
Разновидност на кредитно-финансовите институти, акумулираща парични средства на инвеститорите чрез емитиране на собствени ценни книжа
Инвестиционни кредити
кредити, предоставяни от търговските банки за реконструкция, модернизация, ново строителство, разширение и изменение на съществуващ сграден фонд, за закупуване на оборудване
Инвестиционни тръстове
компании, чиято дейност е влагането на капитал в широк кръг ценни книжа. Обикновено те емитират акции и дялове и използват капитала си за закупуване на акции в други компании
Индексация
процес на изравняване на паричните задължения с нивото на цените
Индосамент
Предавателен подпис върху обратната страна на документ. Индосирането на разчетен документ представлява акт на преотстъпване на правото на собственост върху документа и покриваните от него стоково-материални ценности или парични средства.
Индустриални облигации
емитират се от фирми, свързани с производството на някакви продукти или извършване на услуги. Обикновено се емитират във връзка с изпълнението на по-дългосрочни програми на дадена фирма с цел привличане на дългосрочни капитали
Индустрия за финансови услуги
формира се от тази група институции, които осигуряват четири категории услуги: осигуряване на средства за тези, които желаят да инвестират, включително инвестиционни банкови услуги, брокерски услуги, провизии за заеми; осигуряват доход и печалби за притежателите на ресурси чрез кредитиране или инвестиране на тези средства, включително депозитни услуги, брокерски дейности, ресурс на паричния пазар, застраховка "Живот" и други; услуги за плащания, включително традиционните плащания в брой, по сметка и т.н.; съвети за най-добрия начин за извършване на услуга по първите три категории.
Инкасо
банкова операция, при която обслужващата банка събира суми по платежни документи, с които заверява или задължава сметките на своите клиенти. Банките инкасират също и парични средства в брой
Инкасови операции
събиране на вземания и извършване на плащания по нареждане на клиентите-титуляри на банковите сметки
Иновационна дейност
Дейност, основана на създаването и използването на научно-техническа продукция и интелектуален потенциал
Инсолвенти
клиенти на банката, които са изпаднали в състояние на неплатежеспособност
Инструментариум
система от финансови средства и техники, свързани с прилагането на определена политика в областта на финансите, например съкровищни бонове, записи на заповед, секюритизация и други
Интензивност на конкуренцията
измерва се чрез действието на следните фактори: брой на равностойните по балансови данни конкуренти; бързината на развитие на индустрията за финансови услуги; нивото на цените за обслужване и съхранение; липса на диференциране или спиране растежа на цените; разнообразни конкуренти; силни стратегически трусове в развитието на индустрията за финансови услуги; високи бариери за навлизане
Инфлация
процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно
Ипотека (залог)
Предаване в залог на недвижим имот, земя, с цел получаване на кредит, наричан ипотечен кредит
Ипотекиране
залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем от банката, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва по заема
Ипотечно обезпечена облигация
облигация, обезпечена от портфейл ипотеки и предполагаща предварително съставен план на плащанията, които инвеститорът-собственик на облигацията получава независимо от подлежащата дейност по ипотеките. Такава облигация може да бъде погасена на траншове или серии с различни дати на падеж
Капитал (главен)
Стойност, включвана в дейността за получаване на печалба
Капитализация
сделка между кредитора и кредитополучателя, според условията на която дължимите несъбрани лихви по кредит или друго вземане се добавят към неплатената и неиздължена главница по вземането към датата на падежа
Капиталов пазар
пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства - акции, облигации, бонове и други ценни книжа
Капиталова база
формира се от първичния капитал, допълнителните капиталови резерви и отбивите от капитала на банката
Капиталова емисия
Емитиране на ценни книжа за разпределение между потенциалните инвеститори с цел финансиране на инвестиционни разходи (капиталовложения)
Касов дефицит
недостиг на касова наличностза покриване на текущите плащания
Качество на активите
един от основните индикатори за оценка на банките, отразяващ темпа на нарастване на общия размер на отпусканите заеми в интервала между два отчета. Определя се чрез следните показатели: сумата на резервите за загуби по кредити като процент от общата сума на тези кредити; нетната стойност на глобите и неустойките, като процент към общата сума на кредитите; "недействащи" и съмнителни кредити към общите стойности на кредитите
Квази пари
паричен резерв или потенциални пари, които са извън сферата на обръщението и се намират в трезорите на емисионната банка
Квотни акции
акции, които нямат номинална стойност, а процентен дял върху основния капитал на акционерното дружество
Кеш
пари в наличност, в брой(монети и банкноти) за разлика от банковите чекове, разплащателни сметки, влогове и депозити
Клиент
всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката име експозиция
Клиринг
начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари
Клирингова валута
парична единица, договорена за водене на клирингови сметки, между две или повече страни, например щатски долари, английски лири, евро и пр. за осъществяване на разплащанията между тях
Клонова мрежа
общият брой на собствени клонове, представителства, офиси и други структурни единици, чрез които една банка осъществява дейността си в страната и в чужбина
Коефициент на високоликвидните активи
показател, който измерва частта от задълженията за плащане със срок до една година, покрити от касови наличности и други високоликвидни активи.
Коефициент на касова ликвидност
показател, който изразява съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовите наличности в банкноти и по текущи сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали към сумата на всички активи с остатъчен срок до падежа до една година включително
Коефициент на обща ликвидност
съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовата наличност в банкноти по разплащателните(текущи) сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали, държавни ценни книжа на българското правителство, БНБ, правителства и централни банки на страни, определени от БНБ като безрискови, към сумата на всички активи с остътъчен срок до падежа до една година включително
Коефициент на платежеспособност
показател, който изразява съотношението на собствения капитал към общата сума на пасивите
Коефициент на трансформация
показател, който се изчислява като сборът на разликата между сумата на пасивите и сконтираната сума на активите, групирани в интервал с равен остатъчен срок до падежа, се отнесе към разликата между сумата на активите със срок над една година и сумата на задължителните специални резерви(провизии), образувани срещу тези активи
Командитно дружество
дружество, образувано с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска
Командитно дружество с акции
дружество образувано с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от трима души
Комисиона
определено възнаграждение или заплащане на търговец или посредник при сделки, обикновено определяна като процент от сумата или стойността на сделката
Конверсионен фактор
коефициент, с който се приравняват задбалансовите към балансовите позиции на банката с оглед оценката на риска
Конверсия
изменение на условията на пуснати по-рано заеми. Конверсията представлява намаляване на лихвения процент, увеличение на срока за погасяване на заемите или намаляване на задълженията на държавата по заемите, т.е. на сумата на държавния дълг. Тя може да се придружава от отменяне на облигациите от по-рано отпуснати заеми срещу облигации на нов конверсионен заем
Конвертируема валута
валутата, която може да се купи или да се продаде без ограничания при обмяната й в други валути
Конкордат
предпазна процедура по фалит
Консолидация
1)затвърдяване, заздравяване, обединение; 2)превръщане на текущи краткосрочни държавни заеми в дългосрочни заеми или обединяване на няколко стари държавни заема в един чрез отпускане на нов дългосрочен заем
Консолидиран баланс
обобщен балан, отразяващ финансовото състояние на търговските банки, включително техните клонове, представителства, офиси и други сателитни структури
Консорциум
договорно обединение на търговци за извършване на определена дейност
Контокорентен кредит
лимитиран вид кредит, отпускан за кратки срокове, например шест месеца, за първокласни клиенти на банката по разплащателната им сметка за покриване на текущите им плащания
Контрагент
страна по договор
Контролен пакет акции
количеството акции, което осигурява на техния собственик решаващо влияние върху дейността на акционерното дружество
Кореспондентска банка
банка в една страна, която действа като агент на банка в друга страна, например при парични преводи
Кореспондентски отношения
система от формални и неформални отношения между големи и малки банки, основани на базата на размяна на банкови услуги като извършването на разплащания, обработка на чекове и пр
Кореспондентски сметки
сметки, чрез които банките отчитат и уреждат платежните отношения помежду си. Те могат да бъдат кореспондентски сметки в местни или чужди банки
Котиране
1) установяване на цената(курса) на ценни книжа, стоки, която се образува на борсата; 2) официална публикация на борсовите курсове на ценните книжа, чуждата валута, стоките
Краткосрочен актив
актив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година
Краткосрочен кредит
кредит със срок за издължаване до една година
Краткосрочен пасив
пасив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година
Краткотрайни активи
Парична наличност или активи, които в кратък период от време могат да бъдат превърнати в пари или ще бъдат използвани в близко бъдеще, обикновено в период от една година
Кредит
всяка експозиция, възникнала в резултат на договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане, гарантиране или джиросване на позиции, акции, ценни книжа или вземания, отпускане на аванси, откриване на акредитиви, стендбай акредитиви, отпускане на овърдрафт по банкова сметка или по друг подобен начин
Кредит "До поискване"
банков кредит, който трябва да се издължи при поискване от страна на кредитодателя. Най-широко е разпространен на междубанковия паричен пазар
Кредит на открито
кредит, предоставян от банките на първокласни клиенти, без да е покрит с някакво обезпечение, гаранция или застраховка в полза на банките
Кредитен еквивалент на задбалансова позиция
сумата, на задбалансовата позиция, приравнена към балансовия актив чрез използване на позицията на конверсионния фактор
Кредитен ресурс
паричните ресурси, които банките взаимно си предоставят на междубанковия паричен пазар срещу договорена лихва, за фиксиран период от време и при определени условия
Кредитен риск
вероятността контрагентът по някоя срочна сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията по сделката
Кредитен таван
инструмент на рестриктивна политика на Централна банка, изразяващ най-голямото допустимо увеличение или на необходимото най-малко намаление на общия дълг на кредитите в лева на фирмите и другите организации към съответните търговски банки
Кредити за оборотни средства
заеми, които се разрешават със срок до една година за формиране на оборотни средства на фирмите(стоки, суровини, материали, горива и пр.).
Кредитна линия
размер на кредит, договорен между търговските банки и техните клиенти, който се усвоява на части за определен период от време и при определени в договора условия
Кредиторска задлъжнялост
Сумите, които принадлежат на доставчиците за закупени от тях на кредит стоки или услуги
Кредитоспособност
състояние, което изразява способността на клиента на банката да върне получения заем според условията на сключения договор
Криминален риск
опасността от кражби, измами, злоупотреби или други криминални престъпления, които биха донесли загуби на банката
Крос курсове
съотношението между две валути, което произтича от техния курс по отношение на трета базова валута. Изчислява се като отношение на курсовете на еквивалентната и котираната спрямо базовата валута
Курс
цена, по която в даден момент се купуват или продават на борсата ценни книжа. Курсът на ценните книжа се определя с оглед предполагаемия доход от тези книжа и на средния лихвен процент. Курсът се изменя от борсовата игра, зависи от общата икономическа и политическа обстановка
Курс "Купува"
курсът, по който банките изкупуват чуждестранна валута срещу националната валута
Курс "Продава"
курсът, по който банките продават чуждестранни парични средства срещу националната валута.Обикновено курс"продава" е по-висок от базисния курс и курс "купува
Курсова разлика
разликата между базисния курс, определен от Централната банка и действителния курс на една валута
Кюпюр
номиналната стойност, означена цифром и словом върху банкноти, монети или ценни книжа
Лендинг
предоставяне на обекти(машини, съоръжения и други) под наем, без право за наемателя да ги закупи
Либор (Libor - London interbank offered rate)
базисен лихвен процент, по който банките си предоставят взаимно заеми на европейския паричен пазар. Често се използва и при определяне на лихвения процент и по други видове заеми.
Лизинг
съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя
Лизингов обект
Лизинговите стоки трябва да отговарят на четири изисквания: да са ДМА, да имат трайна номерация, да има развит вторичен пазар на същите и да има възможност за демонтаж. Орел-лизинг е специализиран в следните основни стокови групи: офис оборудване, изчислителна техника, инвестиционно оборудване, автомобили, медицинско и стоматологично оборудване
Лизингова такса
Такси, платими съгласно тарифата на лизингодателя, произтичащи от извършването на различни услуги по лизинговите договори
Лизингова цена
Сумата от встъпителната вноска, всички месечни вноски и остатъчната стойност по лизингов договор
Лизингодател
Собственикът на лизинговия обект и страна по договор за лизинг.
Лизингополучател
Ползвателят на лизинговия обект и страна по договора за лизинг.
Ликвидационна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация
Ликвидация
процес на превръщане на имуществото, ценните книжа, дяловете в съучастия и други финансови дълготрайни активи в пари в брой или по сметка, с което става издължаването към кредиторите. Остатъкът от активите, след задоволяването на претенциите на кредиторите се разпределя между акционерите
Ликвиден актив
всеки актив от баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, пазарна реализация и възвръщаемост
Ликвидност
способност на банката да посрещне своите задължения с притежаваните от нея пари и краткосрочни активи в определени срокове и за съответните дължими суми
Лимит
предел, ограничение, пределно количество, пределна норма, граница
Лихва
доходът, получаван от паричния капитал, даден в заем или заложен в банка
Лихвен риск
възможността бъдещи промени в лихвеното равнище да повлияят отрицателно върху печалбата на банката, с което да увеличат общия й ликвидационен риск
Лихводелител
счетоводно число, което се получава като броят на дните на лихвената година(360) се раздели на договорения годишен лихвен процент
Лихвочисло
счетоводно число, на база на което се изчислява месечната лихва по дебитните/кредитните сметки на клиента, при условие, че една лихвена година се състои от 360 дни, а един лихвен месец от 30 дни. Месечното лихвочисло по предоставен кредит се получава, например като се натрупат(съберат) ежедневните салда по ползвания кредит от 20-то до 20-то число на следващия месец. За всеки от почивните дни се взема салдото по кредита от последния работен ден. Когато месецът има 31 дни, се пропуска салдото с дата 30. Сборът от така натрупаните салда по ползвания кредит представлява лихвочислото
Лична лицензия
разрешение, издадено от Централната банка за извършване на банкови сделки от физически лица с необходимата квалификация и опит в банкирането. Лицата, получили лична лицензия, имат право да управляват и представляват банки и небанкови институции, да извършват сделки, които са посочени в текста на лицензията
Ломбарден кредит
кредит срещу залог на ценни книжа, държавни съкровищни бонове, търговски ценни книжа, акции, облигации
Ломбардна лихва
лихвения процент, при който БНБ разрешава кредити на търговските банки срещу ценни книжа( съкровищни бонове, емитирани от Министерството на финансите
Лоши кредити
вземания на банката, по които има големи просрочия по изплащането на главницата или по лихвите
Марж
излишък, разлика. Най - общото му значение във финансите е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено. В банковото дело означава разликата между средния лихвен процент на актива(цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Наличието на положителен марж е предпоставка за реализиране на печалба за банката при положение, че балансът й не е обременен прекомерно с "лоши кредити"
Марж на печалбата
отношение на печалбата на банката след облагането й с данъци към общата сума на приходите й
Маркет - мейкъри
фирми, които купуват и продават акции за своя собствена сметка, получавайки печалба от разликата между продажната и покупната цена. Маркет-мейкъри има и на валутния пазар, където основната роля се играе от търговските банки, които определят курсовете "купува" и "продава"
Матуритет
остатъчен срок до падежа на разрешен от банката кредит
Междубанков паричен пазар
пазар на краткосрочни междубанкови кредити и депозити, извършван за големи количества ресурси с цел регулиране ликвиднтостта на банката във всеки един момент чрез поддържане на оптимален размер на средствата по текущата и сметка в БНБ. Сделките, които осигуряват необходимите парични ресурси се сключват между банки или други финансови институции
Междубанкови плащания
плащания между клиенти , чиито сметки се обслужват от различни банки или техни клонове, т.е. от различни банкови адресируеми единици
Международен валутен фонд
основан пред 1944 година в Бретън Уудс с цел финансиране на временни затруднения в платежните баланси на страните, след представяне от страна на правителствата на съответни стабилизационни програми. МВФ играе важна роля за стабилизиране на международната ликвидност
Международна лицензия
разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната и в чужбина
Мемориален ордер
счетоводен документ, чрез който, на базата на първични документи се записват в хронологичен ред търговските сделки и произтичащите от тях банкови операции
Менителница
кредитен документ, по силата на който едно лице задължава друго лице да изплати на определено място и време определена парична сума на трето лице
Метод на басейна от парични ресурси
допускането, предположението, че всички банкови ресурси идват от един източник, чиято цена и срок могат да бъдат определени чрез управлението им
Метод на разделянето на паричните ресурси
изискване за детерминиране и разграничаване на специфичните източници на парични ресурси с оглед да се определят точно сроковете и цените им
Мораториум
отсрочка на плащанията, установявана от правителството за определен срок, поради настъпили извънредни обстоятелства - война, криза, стихийно бедствие и други
Набирателна сметка
банкова сметка за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице
Надзорен съвет
орган, представляващ дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите, като броят им може да бъде от 3 до 7 души. Надзорния съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.председатетел от своите членове
Наличност по банкова сметка
кредитният остатък по сметката, неизползваният овърдрафт, неусвоената част от кредит, кредитна липса или друго кредитно улеснение
Натрупани резерви
всички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки на банката
Национална лицензия
разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната
Начислена месечна лихва
събираната от банката лихва от текущата сметка на клиента, при наличие на авоар по нея, изчислявана като отношение на лихвочислото към лихводелителя за определен период от време
Невидими резерви
сумата на евентуалното превишаване на пазарната стойност на имуществото и вземанията на банката над отчетната стойност на това имущество и вземания, сума която не може да бъде установена по баланса на банката. Тя може да бъде получена изцяло или отчасти посредством продажба на имущество, събиране или прехвърляне на вземания
Недействащи активи
активи, които не генерират доход, тъй като вноските по главницата или лихвата не са платени за 90 или повече дни. Обикновено вноските по лихвата, равни на дължимата лихва за 90 или повече дни се капитализират, рефинансират или покриват от нов заем
Незабавно инкасо
плащане, при което платецът дава предварително съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя
Некомулативен привилегирован капитал
сумата на капитала набрана чрез подписка на привилегировани акции, дивидентът по които не се натрупва в полза на притежателя на акцията
Неконвертируема валута
валута, която служи за разплащания само на националния пазар
Нематериални активи
Активи, които нямат физическа, осезаема форма. Например, защитата, получавана от застраховането, цената на фирмата (гудуил, реноме), търговска марка
Необслужваем кредит
кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по които лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредитът или е придобит аналогичния актив
Нерезиденти
частни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол или останалото законодателство
Неснижаем остатък на депозитите
остатък, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент
Несъбираеми (Безнадеждни) вземания
кредити, за които е налице едно от следните условия: 1) длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2) длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори; 3) по кредита, включително по други вземания на банката от този длъжник на натрупани просрочени суми повече от 90 дни
Несъбрани лихви
лихви, дължими, но неплатени и капитализирани поради невъзможност на длъжника да плати лихвите от текущите постъпления по стопанската си дейност. Сумите по несъбрани лихви не представляват приход на банката, поради което се отчитат по специална пасивна сметка, предназначена за тяхното счетоводно отразяване извън сметката за печалби и загуби от текущата дейност
Нетен доход
чистия доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет
Нетен кредит
Разликата между доставна цена и встъпителна вноска при лизинг
Нетен лихвен марж
разликата между приходите от лихви и разходите за лихви на банката, разделена или на цялата сума на активите или на лихвоносните активи
Нетна стойност
стойността, по която са изчислени активите чрез счетоводните сметки на банката, т.е. стойността им без амортизациите
Нефинансови дълготрайни активи
активи на банките, вложени в сгради, имущество, техника и други
Нефинансово предприятие
институция, която не е банка, инвестиционен фонд, застрахователно или лизингово дружество
Нискорискови активи
активи в балансите на банките, включени в рисковия им компонент с тегло равно на 1/5 от отчетната им стойност, като: депозити в банки в левове и чуждестранна валута; кредити в левове или валута с оригинален срок над една година, изцяло обезпечени с ДЦК на правителството, БНБ или ценни книжа на правителства и централни банки на базрискови страни и международни институции или със злато или депозити в чуждестранни валути, за които БНБ котира централен курс; и др
НИФ (NIF - note issuance facility)
кредитна сделка, свързана с емитирането на ценни книжа от клиент с посредничеството и под управлението на банка, при която банката предосавя на клиента определен лимит, до който приема да изкупува обратно ценните книжа, емитирани от него по тази сделка
Номинал
Номинална или основна стойност (за разлика от пазарната стойност), посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент
Номинална лихва
лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени
Номинална стойност
лицeвата стойност на ценните книжа, акции, облигации и т.н
Норма на амортизация
Процент от стойността на основния капитал, който ежегодно се включва в себестойността на произведената продукция и/или услуги
Норма на оборота
показател, който изразява сътношението на общия брой на продадените акции към всички акции, котирани на борсата за една година
НСС 17
Счетоводен стандарт, който регламентира отчитането на лизинговите договори, както и изискванията за финансов и оперативен лизинг
Обикновена акция
Акция, чието притежание не дава право на привилегировано изплащане на дивидентите или при разпределение на активите в случая на ликвидация на акционерното дружеството. Правата на притежателите на обикновени акции, по отношение на доходите или активите на акционерното дружество се удовлетворяват едва, след като бъдат удовлетворени всички искания на кредиторите и притежателите на привилегировани акции. Собствеността върху обикновена акция дава право на участие в управлението на дружеството по принципа: една акция – един глас
Облигация (задължение)
Ценна книга с фиксиран процент, която се емитира от частни компании или държавата. Облигациите подлежат на погасяване (изкупуване) в течение на обусловения при емитирането на заема срок
Обратно изкупуване
Обратна продажба на доставчика, на стока, която е била закупена от него. Използва се за намаляване на стоковия риск и оттук за намаляване на лизинговото оскъпяване
Одит
Проверка на финансовата отчетност на предприятието за достоверността на съдържащата се в нея информация, а също така и за съответствието й с нормите и изискванията на действащото законодателство
Одит на изпълнението
Проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички управленски нива с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност: а) ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на очаквания и действителния резултат от дейността; б) ефикасност е съотношението между действителния резултат и средствата, използвани за постигането му; в) икономичност е свеждането до минимум на разходите за придобиване на ресурси, необходими за осъществяването на дейността, при спазване на изискванията за качество
Одит на информационните технологии
Оценката на компютърната среда, включваща софтуерни продукти и приложения и управленски системи
Одит на системите
Проверката на системите за финансово управление и контрол на одитирания обект с цел да се установят предимствата и недостатъците им и да се определят одитните дейности, които следва да се приложат
Одитиран обект
Органът или лицето, програмата, дейността, функцията или проектът, които са обект на одит
Оперативен лизинг
Съгласно НСС 17 това е всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество
Опция (избор)
Съглашение с продавача или купувача, даващо право на притежателя на опцията да купи или продаде ценни книги по посочена цена в уговорен определен период от време. Има опция на продажба и опция на покупка, както и опция, даваща право и на покупка и на продажба – двойна опция
Основен капитал
Частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството
Остатъчна стойност
Цената на лизинговия обект в края на лизинговия период, по която може да бъде придобит от лизингополучателя
Оценка на риска
Методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск с цел правилно планиране и осъществяване на контролната дейност.
Падеж
датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент
Пазарен риск
потенциалната загуба за банката, предизвикана от покачването или намаляването на лихвените проценти, което може да се отрази неблагоприятно върху активите, които би трябвало да се продадат или придобият върху всички видове парични ресурси, които могат да бъдат взети назаем или погасени
Пазарна стойност на ценни книжа
стойност, която се определя от курса на борсата или пазара при закриване на операциите в края на работния ден.
Пари в обръщение
всички банкноти и монети извън касите на БНБ: парите в касите на търговските банки, спестовните каси, пощенските и застрахователни институции, в касите на фирмите и други организации и пари, намиращи се в населението
Паритет
установено законно съотношение между паричните единици на различните страни, изразено в злато
Паричен пазар
Търговия на банковия паричен пазар от дилъри
Парична емисия
превишението на плащанията над постъпленията по касовия план, което предполага пускането на пари в обращение
Парична маса
количеството пари, което се намира в обръщение
Парични агрегати
чрез тях се осъществява установяването и регурирането на парите в обръщение. В икономиката на различните страни се приемат различни модели. Най-разпространени са следните парични агрегати: М1 - включващ наличните пари, безрочните влогове и депозити, акредитиви, издадени от небанкови институции и някои други депозити; М2 - включващ депозитите на виждане, срочните влогове и депозити, по които банките нямат интензивно движение и други задължения; М3 - включващ депозити на виждане, срочни влогове и депозити, срочни влогове над определен размер и някои други депозити
Парични средства на търговските банки
част от активите на търговските банки, която обхваща: касата в левове и валута; авоарите по текущите сметки в левове и валута; задължителните обезлихвени резерви в левове и валута; други специални сметки в левове и валута; благородни метали
Пасиви
акумулираните от търговските банки парични средства, обхващащи привлечени средства от финансови институции, нефинансови институции и други клиенти; приходи за бъдещи периоди, други пасиви; печалба; капитал; резерви
Пенсионен фонд
резервирани суми във фонд, инвестиран в ценни книжа и други активи, от които се изплащат пенсиите
Период на откупуване (Payback period)
Времето, необходимо за да може инвестираната в даден проект сума, да се върне за сметка на средствата, получени в резултат от основната дейност по конкретния проект
Перпетуитет
непрекъснатост, постоянство
Печалба от дейността
Разликата между приходите от продажби и разходите.
Плаващ лихвен процент
лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити
Платежен документ
документи за разплащания, които се съставят и подписват от клиентите на банките за извършване на желаните от тях операции и сделки, чрез които се осъществява процеса на плащане по банков път
Платежоспособност
Способността на предприятието своевременно да погасява своите краткосрочни и дългосрочни парични задължения.
Плащане
всяка операция между банка и неин клиент, свързана с прехвърляне на авоари в национална или чужда валута от една банкова сметка в друга
Погасителен план
Неразделна част от договора за лизинг, в който детайлно се отразяват доставната цена, лизинговата цена, месечните вноски, датите за погасяване, лизинговите такси, дължимите застраховки, остатъчна стойност и други финансови реквизити по лизинговия договор
Позиция
всеки обект на отчетност на банката, вземане, задължение или имущество, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява
Поименни акции
акции, които изискват легитимация с изрично посочване на името на собственика чрез вписване в книгата на акционерите на дружеството
Покрит кредит
кредит, обезпечаван със залог на стоки, материали или други ценности, които кредитополучателя няма право да продава до издължаването на кредита и лихвите по него
Полици
кредитен документ, по силата на който едно лице се самозадължава или задължава друго лице да заплати на определено място и време дадена парична сума
Порто
пощенски или телеграфни разноски за транспорт
Портфейл
обобщаващ термин, използван за изразяване на общата сума на инвестициите, направени от лице или институции
Поръчителство
договор, при който поръчителят се задължава към кредитора на трета страна да отговаря за изпълнение на поетите от нея задължения
Посреднически операции
съхраняване, покупко-продажба на ценни книжа, благородни метали, ценности, чуждестранна валута и други
Потребителски кредити
краткосрочни заеми, предоставяни на населението за закупуване на определени стоки
Превантивен контрол
Предварителният контрол, осъществяван от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол
Преводни операции
осъществяване на разплащания по нареждане и за сметка на клиенти както в страната, така и в чужбина
Предприемачество
умението да се развиват продукти, технологии, процеси и да се организира производството на стоки и услуги
Престация
правото на кредитора да иска осъществяване на дължимия резултат. Престацията е това, което има да се дава
Претенции
право по задължения или вземания на търговските банки: кредити, ценни книжа, ДЦК, облигации
Привилегировани акции
акции, които в зависимост от правата по тях дават повече гаранции или права на собствениците, гарантиран или допълнителен дивидент, по - голям дял от ликвидационното имущество и др
Принципал
Лице, чиито заповеди изпълнява брокерът при търговията с ценни книжа
Проблематични активи
активи, които освен характеристиката на нестандартни кредити имат и допълнителни недостатъци, свързани с обстоятелството, че слабости, обективни факти, условия и стойности правят издължаването на кредитите твърде невероятно
Пролонгация
продължение на срока на действие на даден договор или споразумение
Процентни акции
акции, които дават право на притежателя да получи процент от номиналната стойност на акцията, независимо дали акционерното дружество е реализирало печалба или загуба, както и дивидент, т.е. реализират се два вида права
Първоначално плащане
Плащане от лизингополучателя на лизингодателя, което се извършва в началото на лизинговия договор и включва встъпителната вноска, лизингови такси и задължителни застраховки и други първоначални плащания, договорени между страните
Разплащателна сметка
банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на клиентите на банката
Рамбурсен кредит
краткосрочен кредит по външнотърговска операция, която се осъществява чрез трата, издадена от износители срещу чуждестранна банка, при която е открит акредитив
Рамбурсиране
възстановяване на предварително платена сума
Рафт RAFT
кредитна сделка, вариант на RUF, при която в условията на публична подписка, с посредничеството на група банки, клиентът продава свои полици, по които банките - посредници дават възможност за определен лимит, обикновено до пълния размер на емисията, по продадените на подписката полици
Реална лихва
равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период
Ревалоризация
законно или официално увеличаване на паритета на съответната валута спрямо другите валути
Револвиращ кредит
автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита
Регистрационен код на платежни операции
уникален банков код, който се дава на всяка платежна операция от онази банка или банков клон, който инициира процеса на плащане
Регрес
правото на потребителя на ценна книга или по друго вземане да предяви и иска плащане или изпълнение в пълен размер и при условията, при които такова плащане или изпълнение е дължимо от номинален длъжник по придобитата ценна книга в случай, че номиналния длъжник по ценната книга не плати или не изпълни задължението си по нея в установените съгласно сделката уговорени размер, условия и срок, по които ценните книжа са възникнали
Реекспорт
износ от страната на стоки, внесени преди това от чужбина
Режим "Реално време"
банкова компютърна комуникационна система, която осигурява едновременно въвеждане, обработване и осчетоводяване така, че изходните резултати отразяват реалните изменения с получаването им
Резервен фонд
законово изисквани натрупвания за търговските банки, получени чрез заделянето на 1/5 от печалбата след облагането й с данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата по фонда достигнат 1.25 на сто от сбора на активите, поетите гаранции и други обезпечения
Резиденти
частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол
Ремитент
получател на парични средства, фондове и пр
Рентабилност
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция
Репо
сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се изкупят обратно след определен срок
Ресконтиране
операция на Централната банка по сконтирането на ценни книжа, предоставени й от търговските банки като залог по ломбардни кредити
Рестрикция
ограничаване, съкръщаване
Рефинансиране
сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити
Риск за доходността
рискът на нетния доход за банката след облагането, който обикновено се отнася до акционерите
Риск за платежеспособност
вероятността една банка да фалира
Рисков капитал
финансови дълготрайни активи, инвестирани в предприятия, изложени на голям риск, както и в малки нови рискови начинания
Ройтер
информационна компания, която предлага чрез екран, телеграф и други комуникации котировки на обменните валутни курсове, финансова информация, дилърски услуги и др
Салдо
информация от дадена счетоводна сметка, която характеризира състоянието на отчитания обект в даден момент, изразено стойностно, а там , където е възможно, едновременно и натурално и стойностно
Саниране
оздравяване, система от мероприятия, която има за цел да предотврати фалита на фирми, институции и други чрез предоставяне на кредити от банки или от държавата
Световна банка
Международна банка за възстановяване и развитие, основана през 1944 година в Бретън Уудс с цел да подпомага развитието на страните чрез заеми на правителства или на гарантирани от тях юридически лица
Себестойност на продукцията
Общо разходите за производство и реализация на продукцията.
Сегментиране на пазара
разделяне на банковия пазар на клиентови групи с различни нужди от финансови услуги и изготвяне на дизайн и реклами за всяка една от тези групи клиенти
Секюритизация
заместване на банковите кредити с ценни книжа. Банките изкупуват ценните книжа срещу отстъпка, при което клиентът получава парични средства, но не под формата на банков кредит, а срещу предоставянето на записи на заповед, менителници и други ценни книжа
Сертификат
удостоверение, издавано от търговски банки за потвърждаване собствеността върху ценни книжа и депозити в банките
Сертифициране
Дейността за проверка на всички финансови документи на функционалните структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на Европейския съюз; удостоверяване, че сметките, които трябва да бъдат изпратени на Европейската комисия, са достоверни, пълни и точни; изготвяне на доклад, който удостоверява, че процедурите по управление и вътрешен контрол функционират задоволително и гарантират целевото разходване на средствата
Сетълмент
окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес, с което се преразпределя ограничения паричен ресурс и с което плащането е действително завършено между банките, участващи в платежната транзакция
Системи за финансово управление и контрол
Всички процедури и цялата вътрешна организация на планирането, изпълнението на дейността и осъществяването на вътрешния контрол, които допринасят за постигане целите на одитирания обект
Сити
централната част на Лондон, в която са съсредоточени управленията и офисите на най-големите банки, промишлени, търговски, застрахователни и пароходни компании, борсата. В преносен смисъл Ситито олицетворява английсата финансова индустрия и финансов капитал
Сконтирана сума на активите
намалената стойност на активите с размера на сконтовите проценти за ликвидност
Сконто
процент, който банката удържа за себе си при изплащането на полиците, преди изтичане на техния падеж
Сконтов кредит
кредит, който се предоставя срещу изкупуване на търговски ценни книжа, срокът по които не е настъпил
Сконтов процент
процентът, който банката отделя при сконтовите си сделки
Сметки ЛОРО
сметки, които се водят на клиента в чуждестранни банки-кореспонденти или на чуждестранни клиенти в баланса на банките
Сметки Ностро
сметки на дадена банка, които се водят в баланса на нейната банка кореспондент в чужбина
Спекулации
опит за антиципиране, изпреварване и печалба от промяна на валутните курсове; игра с пазара
Спесимен
документ, който удостоверява подписите на лицата, които имат право да представляват банката по сделките с трети лица, придружени с описание на обема на предоставената на тези лица представителна власт и начина на подписване на договорите от тези лица
Спестовна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ
Спестовни влогове
парични суми, предназначени за натрупване, които са депозирани в банката без определен срок и могат да се изтеглят по всяко време от вложителя
Спот курс
цена, котирана за транзакции с валута с незабавно прехвърляне чрез превод през спот периода
Спред
разлика между лихвите, договаряни от търговските банки по разрешаваните от тях кредити и плащаните по привлечените средства; разлика между договорения от банката лихвен процент и основния лихвен процент
Средно срочни кредити
кредити със срок за погасяване от една до три години
Срок на лизинговия договор
Периодът от време, през който лизингополучателя използва актива – предмет на лизинговия договор и заплаща периодични лизингови вноски. Договаря се между лизингополучателя и лизингодателя
Срочен депозит
Влог на парични средства в банката за определен срок, който се установява при откриване на сметката
Срочни депозити
депозирани парични средства, които могат да се теглят след изтичане на определения с договор между банката и клиента срок
Стагнация
спадане на промишленото производство
Стендбай кредит
гарантиран кредит, при който кредитополучателят издава поредица краткосрочни ценни книжа срещу банкова гаранция за целия срок, предоставена под формата на споразумения, че гарантира да се закупи или намери купувач за цялата емисия ценни книжа
Стипулация
устен отговор по силата на който задължението възниква в момента, в който клиентът се задължава пред кредитора. Типичен пример за стипулация са сделките на борсата
Стокова борса
Специално организиран пазар, на който се продават и купуват стоки. На стоковата борса могат да се сключват сделки спот (доставка на стоката веднага или за много кратък срок), сделки за доставка на определено място и към определен срок в бъдеще (форуърд договори), както и фючърсни договори
Сторно
счетоводен способ за отстраняване на допуснати грешки при счетоводните записвания
Субординарно задължение
задължение, което се издължава след някое друго, което е с първа поредност
Суич (SWITCH)
сделка, при която един ефект(ценна книга, валута) се заменя срещу друг ефект, например обмяна на клирингова валута за конвертируема или обратното, като се отчита дизажиото на клиринговата валута по отношение на конвертируемата
Съучастия
инвестиции на банките, които осигуряват участие в капитала на съвместното предприятие, в което са насочени и срещу което получават част от печалбата
Такси
определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други
Тарифа
официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги
Текуща бюджетна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица
Текущи активи
активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение
Транзакции
касови потребности на външната търговия, например внос на стоки и услуги
Трансфер
прехвърляне, превод по извършени плащания
Транш
предварително договорена сума по финансова операция, която се предоставя или ползва на части при определени условия
Трасант
Издател на преводна полица (трата)
Трасат
Лице, приемащо полицата (тратата), което по този начин се задължава да заплати преводната полица
Трата
менителница, прилагана в международните разплащания, представляваща писмено нареждане на издателя до неговия длъжник за заплащане на трето лице
Трезор
банково хранилище за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности
Търговски банки
акционерни дружества, основен компонент на финсово - кредитната система. Търговските банки поддържат постоянни контакти със своите клиенти и, акумулирайки техните свободни парични средства, предоставят заеми и широк спектър от финансови услуги
Търговски ефекти
всички инструменти за влагане на пари на капиталовия и паричния пазар - ценни книжа, облигации, бонове, акции, полици, менителници, записи на заповед и др
Търговски кредит
Стокова форма на кредит, възникваща при отсрочване на плащането; задължение, оформено с полица
Търговски регистър
регистър, който се води към окръжните съдилища, където се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона
Търговско дружество
юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства
Търсене на пари
пазарен индикатор, представляващ съотношение между масата на паричните средства, държани от населението и нивото на лихвените проценти в икономиката, влияещи върху намеренията да се влагат пари под формата на влогове или депозити, отколкото да се инвестират в други активи
Управителен съвет
орган при двустепенна система на управление. При нея акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Броят и членовете се определя в устава на дружеството, но не може да надхвърли девет души. Членовете на управителния съвет се избират от надзорен съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време. Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет
Управление на ликвидността на активите
стратегия за посрещане на нуждите от ликвидност, използвана главно от малки банки, в които ликвидните фондове са вложени в сигурни активи, които при необходимост могат много бързо да се обърнат в парични средства
Управление на пасивите
възможностите незабавно да се осигурят парични ресурси за покриване на исканията, предявени към банката
Условен влог
спестовен влог, при който вносителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия по изплащането му
Факторинг
търговска дейност, при която едно лице поема задължението да събира вземания на друго лице
Фидуциарна емисия
част от банкнотна емисия, която не е обезпечена с металически запас на емисионната банка
Фиксинг
определения от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс
Фиксиран лихвен процент
договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита
Финансиране
осигуряване на парични средства за потребление или инвестиции за различен период от време и под различна форма
Финансов лизинг
Характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива
Финансов одит
Проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установи законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото
Финансова година
отчетната година за финансовите резултати на търговските банки
Финансова къща
лица, които извършват банкови сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали. Те са специализирани в управлението на инвестиционни фондове, колективни инвестиционни схеми и доверително управление на чужди финансови активи
Финансови институции
институции, които извършват банкови сделки с разрешение, издадено от БНБ или от компетентния надзорен орган по банково дело на страните, в които те са регистрирани като банка, финансова къща, брокер и пр.
Финансово изравняване
използване на средства, взети като кредит за допълване на инвестиции
Фиск
термин, с който се означават финансовите интереси на държавата
Фискална политика
промените в правителствените разходи и данъците, които са определени да се събират като средство за постигане на националните икономически цели
Форекс
сдружение на банкови дилъри и брокери, осигуряващо чуждестранни валути и депозити, деноминирани в чуждестранна валута, предлагани от търговските банки на техните клиенти, които търгуват и пътуват в чужбина
Форуард
сделка за хеджиране, при която страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по - следваща дата определено количество от установения актив по предварително договорени и цени и условия на изпълнение
Форуард курсове
валутни курсове по срочни сделки, показващи каква стойност ще има валутата след определен период от време на база точно определени основни направления на изменение на валутния курс в бъдеще
Форфетиране
купуване от страна на търговска банка или финансова институция на вземане на износител от негов длъжник в чужбина. За износителя това е форма на вземането без право на обратен иск
Франчайзинг
предоставяне на интелектуална(индустриална) собственост, в това число ноу - хау, търговска марка, лого и т.н., срещу заплащане ( лихви, комисионни)
Фючърс
средство за извършване на покупката или продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период
Хед Офис (Head office)
централен, главен офис на търговска банка, който ръководи дейността на нейните клонове, представителства и офиси
Хеджиране
начин на намаляване на кредитния риск чрез извършване на срочни сделки така, че съществуващия риск по някоя предварително сключена сделка или налична позичия да бъде избегнат или сведен до минимум срещу заплащане на договорената цена на хеджирането
Хеджиране (hedgе - ограждам)
Различни методи за застраховане от потенциални рискове или намаляване на риска чрез сключване на противоположни сделки.
Хибридни дългове
сумите платени изцяло на разположение на търговската банка срещу издаване на ценни книги, при условие че тяхното изплащане не е гарантирано под никаква форма
Холдингово дружество
акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление,с или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Най-малко 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества
Хронологична регистрация
регистрация, която отразява точно времето на постъпване на документите за обработка чрез БИСЕРА, като регистрира часа, минутата и секундата, посочени от банката или банковия клон, започнали плащането
Цедент
лице, което прехвърля своето вземане
Ценни книжа
книжа, които дават на своите собственици правото да получават паричен доход. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят, например облигациите, към вторите акциите
Цесиор
лице, върху което се прехвърля вземане
Цесия
договор, при който кредиторът отстъпва своите вземания и правата по тях на трето лице
Чек
Вид ценна книга, в която е отразено разпореждането на собственика на чека за изплащане на определено лице или на предявителя на чека на посочената върху него сума
Чекове за банкови плащания
издават се до размера на разполагаемия остатък по сметката на платеца и договорения кредит по тази сметка(овърдрафт)
Чекове на касиера
чекове, подписани от касиера на банката от името на самата банка. Издават се на първокласни клиенти
Чеково плащане
плащане чрез писменно нареждане на притежателя на средствата по банкова сметка за изплащане на определена сума на посоченото в чека лице
Черен пазар
пазар, на който продавачите продават стоки на купувачите на по-високи цени от официално действащите и утвърдени официално
Чиста печалба
Печалбата, оставаща на разпореждане в предприятието след отчитане на данъците
Чуждестранни инвестиции
всяко вложение на чуждестранно лице, включително като едноличен търговец или чрез клон, или чрез дружество с чуждестранно участие с повече от 50 % в: акции и дялове от търговски дружества; право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти; собственост върху предприятие; облигации, и други ценни книжа; кредит за повече от пет години
Юридически лица
носители на права и задължения, придобиващи ги чрез своите органи за управление. Юридически лица са търговските дружества и сдруженията с нестопанска цел

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11423
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Договор по чл114 ог КТ

291
Не са постъпвали.

2022-2024: Въпроси за болнични

68958
Цитат на: b0ri в Днес в 15:18 " Наш служител беше в болнични и ни представи два броя болнични листове, защото има основен и втор...

Отговор от инспекцията по труда

138
На мои запитвания по мейла съм получавам отговори пак по мейла, сравнително бързо, след няколко дни.

Изчисляване на осигурителен стаж от два трудови договора

111
Цитат на: antoanetamar в Днес в 16:11 " Благодаря за бързия отговор. И аз смятах така, докато фирмата, наела ме по втори трудов ...
Още от форума