Новини » Новини от МФ

МФ обявява откриването на процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Процесуално представителство и правни съвети по международни арбитражни дела и дела пред чуждестранни юрисдикции, както и предоставяне на правни съвети, участие в прегово

12
Съгласно Заповед № ЗМФ-182 от 24.02.2023 г. на министъра на финансите Министерството на финансите обявява...