НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2 промени

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) С тази наредба се определят условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

1 промяна

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни.

1 промяна

Чл. 3. (1) Командированият спазва установеното работно време на предприятието, в което е командирован.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Когато изпълнението на задачата не е пряко свързано с работата на предприятието, в което е командирован, командированият сам определя работното си време, като се ръководи от установеното за него работно време и от необходимостта да изпълни задачата в рамките на дните, определени със заповедта за командировката.

1 промяна

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) (1) Командированият за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари при условията и в размерите, определени с тази наредба. Брутното трудово възнаграждение не може да бъде по-малко от определеното по чл. 228 от Кодекса на труда.

(2) Когато със заповедта за командировка е разпоредено командированият в мястото на командировката да извърши работа, за която се предвижда трудовото възнаграждение да се определя според изработеното, той получава освен командировъчни пари и трудово възнаграждение в зависимост от изработеното, но не по-малко от уговореното трудово възнаграждение по основното му трудово правоотношение.

(3) Командировъчните пари се заплащат от работодателя, командировал работника или служителя.

1 промяна

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) По изключение може да бъде командирован работник или служител от друго предприятие само при взаимно писмено съгласие между него, работодателя му и командироващия. В тези случаи изплащането на командировъчните пари е за сметка на командироващия, ако не е уговорено друго.

(2) Могат да бъдат командировани с тяхно съгласие и лица, които работят на обществени начала, самодейци и др., когато се изпращат за изпълнение на възложена задача вън от постоянното им местоживеене.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Работниците или служителите, които работят по съвместителство в друго предприятие, могат да бъдат командировани от него само при съгласие на работодателя по основното им трудово правоотношение.

2 промени

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) Не се считат командировани лицата, които:

1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;

2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) изпълняват длъжности като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места.

(2) Не се заплащат командировъчни пари на работниците, които получават допълнителни възнаграждения, включващи и командировъчните пари, освен ако с акт на Министерския съвет е предвидено друго.

Раздел II.
РЕД ЗА КОМАНДИРОВАНЕ

2 промени

(Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)

3 промени

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед. Заповедта може да се създава и като електронен документ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) При особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване, командироването може да се извърши и по устно нареждане на командироващия, който в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.

(3) Може да не се издава заповед за командировка на прокурори и следователи във връзка със станали произшествия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) За министрите, ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини писмена заповед за командироване не се издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган, а когато няма такъв - от длъжностното лице, с което е сключен съответният договор, или от упълномощено от него лице.

6 промени

Чл. 9. (1) В заповедта за командироване се посочват:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;

2. трите имена и длъжността на командированото лице;

3. мястото на командироването;

4. задачата, за която лицето се командирова;

5. времетраенето на командировката;

6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.) командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;

7. начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;

8. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) видът на отчета за извършената работа;

9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

(2) Изменение на времетраенето на командировката или други промени могат да се извършват само с нова писмена заповед.

3 промени

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Заповедта за командировка се издава от работодателя или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.)

Раздел III.
ПЪТНИ ПАРИ

3 промени

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.) На командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.

2 промени

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Когато между населеното място, където е мястото на постоянната работа, и мястото на командироването има повече от един вид превозно средство (самолет, експресен влак, бърз и обикновен влак, автобус, кораб и др.), то се определя по преценка на командироващия, като се вземат предвид условията на превоза, естеството на извършваната работа, необходимото време и др. Видът на превозното средство се посочва в заповедта за командировка.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.)

2 промени

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 в заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по пътната мрежа, по които се установяват пътните пари.

(3) Когато с командирования по ал. 1 пътуват и други командировани лица, командироващият изплаща пътни пари само на него.

1 промяна

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.)

1 промяна

Чл. 15. На командированите не се заплащат пътни пари:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) когато ползват безплатен превоз;

2. (зал. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)

3. (зал. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)

4. за отиване до мястото на командироването, когато се намират там на друго основание;

5. за връщане в мястото на постоянната работа, когато виновно не се завърнат своевременно след изпълнение на служебната задача.

1 промяна

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Когато командированите имат право на пътуване по намалени тарифи, независимо дали то е използвано, пътните пари им се заплащат по тези тарифи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.)

Чл. 17. Когато няма възможност да се нощува в мястото на командировката, на командирования се разрешава да нощува в съседно селище и му се заплащат съответните пътни разноски.

1 промяна

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) На командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски. За тези дни не се заплащат дневни пари. Квартирни пари се заплащат само в случаите по чл. 26 ал. 1.

Раздел IV.
ДНЕВНИ ПАРИ

7 промени

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката.

(2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.

(3) За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари не му се изплащат.

1 промяна

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.)

4 промени

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.)

1 промяна

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.)

1 промяна

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката.

1 промяна

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командированият, който е заболял по време на командировката, получава дневни пари за цялото време, през което здравното му състояние не позволява да изпълнява възложената задача или да се завърне в постоянното си място на работа.

(2) Когато заболелият постъпи на лечение в болнично заведение, дневни пари не се заплащат.

1 промяна

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)

Раздел V.
КВАРТИРНИ ПАРИ

3 промени

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените (вкл. за данъци и такси) срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка. Не се допуска компенсация между отделните нощувки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

1 промяна

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката.

4 промени

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.)

Раздел VI.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

2 промени

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.

(2) Командированите, които отчитат резултатите от работата си в отделен документ - ревизионен акт, следствен протокол и др., могат да не правят отчет за извършената работа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Командироващият следи за ефективността на извършените командировки. Той разпорежда вземането на съответни мерки в зависимост от задачата, която е била възложена на командированите, и резултатите от нейното изпълнение.

4 промени

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Бюджетните организации изплащат командировъчни пари в размерите, определени съгласно наредбата, и в рамките на утвърдените им за тази цел средства с бюджетите и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за съответната година.

1 промяна

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.) Разходите за изплатените командировъчни пари се отчитат като разходи за съответната дейност.

3 промени

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командировъчните пари се изплащат срещу представяне на:

1. заповед за командировка, а в случаите по чл. 8, ал. 2 и 3 - командировъчно удостоверение;

2. препис от писмен отчет, когато това се изисква със заповедта за командировка;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) сметка за дължимите пътни, дневни и квартирни пари или авансов отчет, когато преди заминаването е получен служебен аванс, към която се прилагат документи за извършени разходи:

а) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да бъде по-голям от първоначално определения със заповедта за командировката;

б) билет или друг документ, удостоверяващ извършените пътни разходи; билетът или протоколът за самолетен билет, и/или бордната карта се представят, когато пътуването е извършено със самолет.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Неотчетените командировки се уреждат и отчитат по досега действащите нормативни актове.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 121 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

§ 3. Тази наредба отменя:

1. Наредбата за служебните командировки в страната и обезщетенията при преместване на работа в друго населено място (обн., ДВ, бр. 39 от 1978 г.; изм., бр. 3 от 1980 г., бр. 100 от 1981 г. и бр. 8 от 1985 г.).

2. В точка 2 на специфичните разпоредби към раздел 1 на Таблицата за размерите на лекторските и други възнаграждения, приета с ПМС № 26 от 1986 г. (ДВ, бр. 43 от 1986 г.), думите "като лекторите получават дневни пари само за дните, когато не са изнасяли лекции" се заличават. Заличават се и т. 6 от специфичните разпоредби към раздели II, III, IV и V на същата таблица.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1991 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.)

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Контролът по прилагането на наредбата се осъществява по компетентност от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Националната агенция за приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 2 от заключителните разпоредби, който влиза в сила от 23 декември 2010 г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

9004
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

ОКД 5 срок за подаване

50
Благодаря много за успокоението.

Брак алкохол и цигари с изтекли бандероли

72
Здравейте, В случай, че някой има опит с тази тема, ще се радвам за съдействие. Става въпрос за хранителен магазин, като в този...

Запитване за дължими осигуровки

569
Цитат на: bobo в Вчера в 17:00 " Договорът сигурно е коректен, изпълнението му вероятно не. Вземете си ПИК от НАП и вижте каква ...

Виртуални пос терминали/ плащания с карта

94
Здравейте! Онлайн магазин получаващ плащания с карта от виртуален пос терминал, в кои случаи е задължен да подава одиторски файл...
Още от форума