Българо-Английски Счетоводен речник

абонаментна застраховка
subscription insurance
авалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми
guarantees against secured company credit received by enterprises
авалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми
guarantees against unsecured company credit received by enterprises
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees against loans in foreign currency
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees in foreign currency
аванс
advance
аванс на подотчетни лица
advances to employees
авансиран капитал
advanced capital
авансови преводи
advance payments
авизо за банков превод
remittance advice
авизо за промпт инкасо
advice on prompt cash
авизо по платежно нареждане
payment advice
автокаско
motor own damage insurance
авторски и лицензионни възнаграждения
royalties
Агенция на САЩ за международно развитие
USAID
административнонаказателни разпоредби
administrative penal provisions
адрес (на търговеца, фирмата, на управлението)
registered office
адрес на управление
address of management
аквизационни разходи по полици
policy acquisition costs
акредитация
acreditation
акредитив
letter of credit
акредитиви в левове
letters of credit in Bulgarian leva
акредитиви във валута
letters of credit in foreign currencies
аксцедентен договор
accidental contract
активен капитал
active capital
активи в процес на изграждане
assets in course of construction
активи, предоставени като обезпечение
assets pledged as collateral
активно застраховане
inward (insurance)
активно/пасивно презастраховане
inwards/outward reinsurance
актюерски методи
actuarial methods
акции
shares
акции
stocks, shares
акции в предприятия
corporate shares
акции на приносител
bearer shares
акции, материали, стокови наличности
stocks
акции, приети за търгуване на фондовата борса
marketable equity securities
акционерен капитал на фирма
company's capital
акционерен капитал на фирма
share (also: stock, subscribed) capital
акционерно дружество
joint stock company
акция с намалена стойност
diminution in value/diminishing in value/ make or become less
амбалажни материали
packaging materials
амортизационен план
depreciation schedule
амортизационна квота
depreciation charge
амортизационна норма
depreciation rate
амортизация
amortization (intangible assets)
амортизация
depreciation (of tangible assets)
амортизация на активи, неизползвани в производството
depreciation on idle assets
амортизация на дълготрайните материални активи
depreciation of tangible fixed assets
амортизация на дълготрайните нематериални активи
amortization of intangible fixed assets
амортизация на търговска репутация
amortization of goodwill
анализ на възвръщаемостта на направените разходи
cost benefit analysis
анализ на възможностите
feasibility study
анализ на различията
gap analysis
аналитична сметка
detailed account
аналитични и ограничени прегледи по същество
analytical and limited substantive reviews
анулирам документ
annule books
апортна вноска
contribution in kind
апортна вноска
in-kind contribution
арбитражни дела
arbitration cases
база за изготвяне на счетоводния отчет
basis of preparation of the financial statements
база за сравнение
bench mark
баланс
balance sheet
балансова стойност
net book value
балансово начислена лихва
balance sheet accrued interest
балансово перо, балансова позиция
balance sheet item
банката има права на собственост върху активите
The bank has satisfactory title to all assets
банков капитал
bank capital
банков превод
bank transfer
банкови операции
banking operations
банкови разноски
bank charges
банкови разчети
bank reconciliation
банкови сделки
bank transactions
банково документарно инкасо
bank documentary collection
банково законодателство
bank regulations
банково инкасо
bank collection
без да се предрешава въпросът, без това да влияе на разрешаването на въпроса
without prejudice to the solution of the question
без резерви
without qualified opinion
без ущърб на правата или исканията на някого
without prejudice
безкасов начин
book entry manner
безкасови (безналични) плащания
cashless payment
безкасово плащане
non-cash payment/cashless payment
безкасово плащане
wire payment
безналични поименни акции
dematerialized shares by name
безналични ценни книжа
book entry registered securities
безопасност на стоките
product safety
безплатни, учредителни акции
bonus stock
безрискови обезпечения
risk-free collateral
безусловно вземане
uncondtional claim
бележки към счетоводния отчет
notes to the financial statements
бизнес операции
business operations
благоприятна възможност
opportunity
благородни метали и скъпоценни камъни
bullion and gems
блокиране на сметка
freeze
блокирани парични средства
restricted cash
бракувани (морално остарели) активи
obsolete assets
брутна печалба
basic earning
брутна търговска отстъпка между цена на едро и цена на дребно
gross margin
брутно
gross
БФБ
BSE
бъдещи плащания
pending payment
Българска стопанска камара
Bulgarian Industrial Association
бързоликвидни активи
high liquid assets
бюджетни и извънбюджетни приходи
State Budget and extra budget revenue
бюджетни приходи
State Budget revenue
бюджетни приходи за разпределение
State Budget revenue for distribution
бюджетни сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency budget accounts of budget enterprises
в качеството си на президент
as holding the Presidency
в крйна сметка
ultimately
в сравнение с предходната година
over the previous/prior year
в съответствие с най-доброто от практиката на отрасъла
consistent with the best practicies of the industry
валутни наличности
foreign exchange holdings
вальор
value date
варанти
warranties
вещи
chattels
вещо лице
expert
взаимни застраховки
mutual insurances
взаимнозастрахователни кооперации
mutual insurance co-operatives
вземания
debtors/placements/receivables
вземания от банки
receivables from banks
вземания от банки, предоставени ресурси и кредити на банки
placements with, loans and advances to banks
вземания от лихви
interest receivable
вземания от съучастия
recevables from participating interests
вземания по аванси и кредити от клиенти
loans and advances to customers
вземания по записани дялови вноски
receivables on subscribed shares
вземания по записани дялови вноски
share capital subscribed receivable
вземания по застраховки
insurance receivables
вземания по липси и начети
claims against employees
вземания по лихви и други активи
other assets and interest receivable
вземания по продажби
trade debtors/receivables
вземания по съдебни спорове
receivables from litigation
вземания по цесии
ceding receivables
вземания по цесии
cession receivables
вземания, свързани с участия
receivables on investments in other businesses
вземания, свързани с ценови разлики от липси и начети
receivables from employees related to mark-up of the cost of shortages
вземания/задължения, разчети в банки (сметки)
accounts receivable/payable
видове данъци
types of taxes
винкуларни акции
assented shares/stock
винкулирани акции
pawned stock
висящи производства
pending claims
вливане (дружество)
infusion
вливане (поглъщане)
take over
влиза в сила със задна дата
retroactively
влиза в сила със задна дата от
come into force retroactively as from
влог в публичен склад
deposit in public warehouse
влогови сметки на клиенти в левове
BGN savings deposits
влогови сметки на клиенти във валута
foreign currency savings deposits
влогонабирателни институции
deposit taking institutions
вложител
depositor
внасяне
payment
внедряване, осъществяване, изпълнение
implementation
внесен основен капитал
share capital paid in
вноската на право на учредяване или прехвърляне
contribution of a right for the creation or transfer
водене на търговски регистър
keeping a commercial register
водещ съдружник
lead partner
водя счетоводство
maintain accounting records
вписване
registration
вреди, а не: щети
damages
време на плащане
time of payment
временни разлики
temporary differences
временни разлики
timing differences
временни разлики, подлежащи на приспадане
deductible temporary differences
временно удостоверение
interim certificate
връщам дело
refer back a case
всички акции на акционерите, които взети заедно представляват собствеността върху едно акционерно дружество
capital stock
всички средства в резултат от дейността
total generated by operations
всички срокове ще се променят съгласно взаимно договорен график
all deadlines set forth herein will be ammended to a mutually agreed upon timetable
встъпване в правата на застрахования
subrogation into the rights of the assured
вторични документи
supporting source documents
вторични счетоводни документи
secondary accounting documents
въведение
overview
въвеждам в длъжност
inaugurate
възбрана
interdiction
възвръщаемост в национална валута
local currency returns
въззивна инстанция
court of second instance
възложител
assignor
възложител
contracting party
възнаграждение, такси
fees
възникване на дружеството
formation of a company
възникващи пазарни институции
emerging markets
възникнали щети
claims incurred
възобновяеми кредити
revolving loans
възражение
caveat (enter/put in)
възрастов анализ
aging analysis
възстановима стойност
recoverable amount
възстановими данъчни временни разлики
recoverable timing differences
възстановяване на акциз
refund of excise duties
възстановяеми презастрахователни щети
reinsurance recoverable losses paid
външен изпълнител
outsourcing company
външни доставчици
outsourced vendors
външни услуги
hired services
външно финансиране
outsourcing
върху активите няма тежести
there are no liens or encumbrances on the assets
вътрешна информация
inside information
вътрешна цена
cost price
вътрешни разчети
intercompany accounts
вътрешно служебно лице
insider
вярно и честно представяне
true and fair picture
гаранции за изпълнение
performance bonds
гаранция
guarantee
гаранция, защита, предпазна мярка, опазвам
safeguard
Главен изпълнителен директор
CEO /Chief Executive Officer/
главен юрисконсулт
chief legal advisor
главна книга
general ledger
главница
principal
гледам дело
try a case
глоби и неустойки
fines and penalties
годишен инфлационен индекс с натрупване
level of cumulative index for the yearend
годност за експлоатация
serviceability
горивни материали
fuel
граждански договор
civil contract
Граждански Процесуален кодекс (ГПК)
Civil procedure code
гражданско отделение
civil division
грешка при преписването
clerical error
грешки и отстъпления от българската счетоводна нормативна база
errors and departures from Bulgarian statutory accounting regulations
гъвкавост на хардуерната платформа
hardware platform flexibility
давам вярна представа
give correct idea
давам, възлагам (права на)
vest (to vest rights in sb, to vest sb with rights)
давност
limitation
давностен срок (данъчен)
statute of limitation of tax liabilities
давностни срокове
limitation time periods
данък върху извънредни доходи
tax relating to extraordinary items
данък върху печалбата
tax on profits/profits tax
данък за общините
municipal tax
данък за удържане
withholding tax
данък печалба
income tax
данък печалба
profit tax
данъци за възстановяване
refundable taxes
данъчен ефект (данъчна временна разлика)
tax effect
данъчен кредит
tax credit
данъчен приход/(разход)
taxation (charge)/release
данъчна администрация
tax administration
данъчна амортизационна норма
tax depreciation rate
данъчна година
fiscal year
данъчна основа
tax base
данъчна отстъпка, отстъпен данък
tax concession
данъчна ревизия
tax audit
данъчна регистрация
tax registration
данъчна справка декларация
tax return
данъчна териториална дирекция
territorial tax directorate
данъчни и счетовдни актове
tax and accounting legislation
данъчни пасиви
tax liabilities
данъчни субекти
tax subjects
данъчно задължени лица
tax liable persons
данъчно задължено лице
tax payer
данъчно облагателен акт
tax assessment act
данъчно облекчение
tax relief
данъчно подразделение
tax division (tax office)
данъчно-кредитно известие
credit note
дарения
donations
дата на възникване
date of occurrence
дата на гледане на дело
date of hearing
дата на издължаване по договор
date of maturity according to contract
дата на предоставяне на заем
date of lending
дата на счетоводния отчет
reported date
движения по банкови сметки
movements on bank accounts
двойно счетоводно записване
double entry accounting
двустепенна форма на управление
two-tier
ДДС без право на данъчен кредит
unrevocable VAT
ДДС за възстановяване
VAT recoverable
дебитирам/кредитирам сметка
debit/credit an account
дебитно известие
debit advice
дебитно известие относно искане за незабавно инкасо
debit advice for prompt cash request
дебитори по условни вземания
contingent receivables
действащ управляващ
acting (General) Manager
действаща застраховка
valid insurance
действаща счетоводна система
operating accounting system
действие с принудителен характер
enforcement action
действителен капитал
actual capital
действителна лихва
real rate
действителна стойност
actual cash value (ACV)
делба (недв. имот)
partition
дело с административен характер
administrative case
депозанти
depositors
депозити от клиенти
deposits from customers
детска застраховка
insurance of children
деформация
distortion
диагностичен преглед
due dilligence
дивидент от акция
divident per share
дипломиран експерт - счетоводител
Certified Public Accountant
Директор
Director
дисконтови ценни книжа
discount securities
дневни пари
daily allowance
до размера на тяхната събираемост
to the extent they are deemed collectable
добавена стойност
added value
добросъвестен приобретател
acting in good faith
доверие
creditability
доверител
client/bailor
доверители
trustees, suppliers under commissioned or consignment sale
договор за банков кредит
contract for bank credit
договор за банкова касетка
contract for bank safe deposit box
договор за ишлеме
tolling agreement
договор за кредит в брой
cash loan contract
договор за обратно изкупуване
repurchase agreement
договор за поръчка
mandate
договор за стоков контрол
contract for commodity control
договор за текуща сметка
contract for current account
договор за текуща сметка
current account contract
договорена сума
contracted value
договорени процедури
agreed upon procedures
доказателствена сила
legal value
доказателство
exhibit
доклад върху изготвянето /обобщаването на счетоводни отчети
compilation report
Доклад за констатации
Report on factual findings
доклад на главен актюер
chief actuery's report
докладна записка
report
документална обоснованост
documentary motivation of the business transactions
документално недоказуеми разходи
expenses not supported by documents
документи за собственост
documents of title
документиране на стопанските операции
documentation of transactions
документооборот
document flow, document turnover
доначислени провизии
additionally accrued provisions
доплащане
pay in addition
допълнение по споразумение
addition at negotiation
допълнителен (запасен) капитал
additional capital, additional equity
допълнителна информация
supplementary information
допълнителна настройка
additional tuning
допълнителни разходи
overheads
допълнителни резерви
additional reserves
допълнително трудово възнаграждение
fringe
доставки
purchases
доставчик
vendor
доставчици и свързани с тях сметки
supplier accounts and related accounts
доставчици по аванси
advances to suppliers
доставчици по доставки при определени условия
suppliers under special terms
доставчици по нефактурирани доставки
suppliers of goods without a purchase invoice
доставчици по търговски кредити
suppliers under trade credit terms
достатъчна степен на сигурност
adequate level of assurance
достатъчна увереност
reasonable assurance
достоверност
reliability
достоверност
truthfulness
достъп в реално време
on-line access mode
доходи от акция
earnings per share
други актове
other legislation
други дебитори
other debtors
други дълготрайни материални активи
other tangible fixed assets
други дълготрайни нематериални активи
other intangible fixed assets
други задължения
other creditors
други заеми и дългове
other loans and liabilities
други застрахователни приходи
other insurance revenue
други застрахователни разходи
other insurance expenses
други извънредни приходи
other extraordinary income
други извънредни разходи
other extraordinary expenses
други изисквания на съответното законодателство
other relevant legislation
други кредитори
other creditors
други преводи
other payments and receipts
други предоставени заеми (активна сметка)
other loans
други приходи/(разходи) от дейността
other operating income/(expense)
други разходи
other expenses
други разходи по пасивно презастраховане
other expenses
други разчети с бюджети и ведомства
other state budget and government bodies accounts
други сметки на клиенти във валута
foreign currency clients accounts
други специални резерви
other special provisions
други финансови приходи
other financial income
други финансови разходи
other financial expenses
дружество с ограничена отговорност
PLC /Public Limited Company/
дружество с ограничена отговорност (ООД)
limited liability company
Дружеството не извършва научна и развойна дейност
The company does not perform any research and development activities
Дружеството се е съобразило с всички аспекти на договорите, неспазването на които би се отразило съществено върху счетоводния отчет
The Company complies with all contractual agreements that could have material effect on the financial statements in the event of non-compliance
ДСК
State Savings Bank
дълг
debt
дълг срещу собственост
debt against property
дългов инструмент
debt capital instrument
дългови ценни книжа
debt securities
дългосрочна левова облигация по ЗУНК
long-term treasury bonds (ZUNK)
дългосрочни задължения
long-term amounts payable
дългосрочни заеми
long-term loans
дългосрочни инвестиции
capital investments
дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени участия
long-term investments in related enterprises and minority participation
дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
long-term investments in subsidiaries
дългосрочни инвестиции и вземания
financial long-term assets
дългосрочни технически резерви
long-term technical reserves
дълготрайни активи
fixed assets
дълготрайни материални активи
tangible fixed assets
дълготрайни нематериални активи
intangible fixed assets
дължима грижа
due care
дължими и просрочени дивиденти
dividents in arrears
дължими суми
amounts falling due
дължимо обезщетение
liability for damages
държа на консигнация
hold on hire purchase
държавен капитал
official capital
държавен нотариус
notary public
държавни и други комунални услуги
state and other public utilities
държавни облигации
government bonds
държавни ценни книжа
government securities
държавни ценни книжа
treasury bonds
държавно участие
state participation
дъщерни фирми, подразделения, филиали
subsidiaries
дялово участие в местни дружества
interests in local companies
ЕАД
single trade joint-stock company
еврооблигации
eurobonds
ЕГН
unified registration number
единичен отчетен обект
individual accounting unit
едновременно, съгласувано, съвместно
concurrently
еднократна премия
single premium
едностранно счетоводно записване
single entry accounting
ежедневна дейност
day-to-day activity
екип по сделката
transaction team
експлоатационен лизинг
operational lease
експозиции под наблюдение
watch exposures
емисии
emissions
емисии
issuance
емисионна стойност
issue price
емисия на дялов капитал
issuance of share capital
емитент
issuer
емитиран акционерен капитал
issued capital
ЕТ
sole proprietor, sole trader, self-employed entrepreneur
жалба, обжалване
appeal
женитбена застраховка
marriage insurance
животозастрахователен резерв
life insurance provisions
жизнеспособност
viability
жилищностроителни кооперации
housing cooperatives
журнал за поръчки
order log
за сметка на
at the expense of
за сметка на резервите
against reserves
забрана за начисляване на лихва върху лихва
ban on accruing interest upon interest
завеждам дело
bring an action against s.o. / take proceedings against s.o.
завеждам дело
lay a claim against/bring a suit against
завеждам дело
submit a case to court, initiate proceedings against s.o., sue s.o.
завеждам иск
set up a claim against
заверение по платежно нареждане
credit payment order
заверявам отчет в качеството на одитор
qualify a report
заверявам сметката
credit the account
завишаване
overstating
завишаване от преоценка
revaluation uplift
завишение, търговска надбавка
mark up
заготовка
processing
загуба
loss
загуба от разлики във валутните курсове
exchange lossеs
загуба от текущата година
current year loss
загуба, нетно
net loss
задание
terms of reference
задбалансови активи
off-balance sheet assets
задбалансови ангажименти
off-balance sheet commitments
задбалансови задължения
off-balance sheet liabilities
задбалансови сметки
off-balance sheet accounts
задгранични стопански единици
foreign entities
заделени резерви по общо застраховане
general insurance provisions
заделям
set aside
заделям провизии
set aside provisions, determine provisions
заделяне на провизии
allocation of provisions
задлъжнялост
leverage/gearing
задължение за съобщаване
obligation for notification
задължение по незабавно инкасо
debit prompt cash order
задължение по платежно нареждане
payment order
задължения
amounts/accounts payable
задължения
payables/creditors
задължения за съучастия
payables for participating interests
задължения изплащани на етапи
progress payments
задължения към бюджета
payable to the budget
задължения към доставчици
trade creditors
задължения към персонала
wages and salaries payable
задължения платими при поискване
accounts payable on demand
задължения по лихви
interest payable
задължения по отсрочени данъци
deferred taxes payable
задължения по получени търговски заеми
payables of commercial credits received
задължения по просрочени банкови заеми
overdue bank loans payable
задължения по социалното осигуряване
social security payable
задължения по споразумения за обратно изкупуване
liabilities under repurchase agreements
задължения, свързани с участия
payables related to participation investments
задържани резерви на презастрахователи
retained reinsurance amounts
заедно и поотделно
jointly and severally
заеми на граждани в просрочие
overdue loans to individuals
заеми на предприятия във валута в просрочие
overdue foreign currency loans to enterprises
заеми, предоставени на трети лица
loans extended to third parties
заключение
implication
заключителен обменен курс
closing rate of exchange
Закон за особени залози (ЗОЗ)
Law on registered pledges
Закон за особените залози
Registered Pledges Act
Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Law on Securities, Stock Exchange and Investment Companies
законно платежно средство
legal tender
законова лихва
interest set by law
законова лихва
regulative/statutory interest
законосъобразност
legitimacy
законосъобразност и целесъобразност
legitimacy and expedience
закъснение дължащо се на времето за извършване на банкова транзакция
settlement timing delay
залагам
stake (on)
залог
pledge
заложени като обезпечение
pledged as collateral
Заместник главен изпълнителен директор
Senior Deputy Executive Managing Director
замяна на дълг срещу собственост
debt equity swap
занятие (по занятие)
occupation (by occupation)
заобикалям закона
circumvent
запис на заповед
promisory note
записи за регистриране на сделката при брокера
trading time stamps
запитвания
inquiry
заплати
personnel costs
заплати и възнаграждения
wages and salaries
заплати на служителите
employees benefits
запор
distraint
запор върху
distrait upon (distrain v)
застояла стока
slow-moving stock
застраховане на кредити
credit insurance
застрахователен срок
insurance period
застрахователен технически резерв
insurance technical (special) provisions
застрахователна полица
insurance policy
застрахователна премия
insurance premium
застрахователна сума
insurable amount
застрахователна сума
sum insured
застрахователни вноски
insurance instalments
застрахователни разходи
underwriting expenses
застрахователно обезщетение
insurance claim
застрахователно обезщетение
insurance indemnity
застрахователно събитие
insurance event
застраховка "Гражданска отговорност"
third party liability insurance
застраховка "Злополука"
accident insurance
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of aircraft
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of motor vehicles
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of ships
застраховка живот (животозстраховане)
life insurance
застраховка заболяване
sickness insurance
застраховка на гаранции
suretyship insurance
застраховка на летателни апарати
insurance of aircraft
застраховка на плавателни съдове
insurance of ships
застраховка на правни разноски (правна защита)
legal expenses insurance
застраховка на разни финансови загуби
insurance of miscelaneous financial losses
застраховка на релсови превозни средства
insurance of rail vehicles
застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
insurance of land vehicles, excluding rail vehicles
застраховка на товари по време на път
insurance of goods in transit
застраховка на щети на имущество
insurance of damage to property
застраховка обща гражданска отговорност
general civil (third party) liability insurance
застраховка пожар и природни бедствия
fire and natural disasters insurance
застраховки за нова дейност
new business insurance
застраховки за рисково машиностроене и строителство ЗРМ/ЗРС
EAR/CAR engineering all risk and constructional risk
захранване на сметка
income to account
заявени щети
open / known claims
заявка за подаване на оферти
request for proposal
заявление
petition
заявявам, съобщавам, излагам, тълкувам
set forth
здравеопазване, здравна застраховка
healthcare
земи, гори и трайни насаждения
lands, forests and perennials
значими
significant
значително влияние
significant influence
значително затрудняване на/при документирането на одита
pervasive loss of audit trail
значително морално остарели
significantly obsolete
значително участие
majority participation
значително участие
significant interest
зстрахователни резерви
insurance reserves
идеална част (недвижимо имущество)
quota (property)
идентифицирани, определени
identified
извлечение по сметка
statement of account
извънборсов капиталов пазар
over-the-counter securities market
извънборсови капиталови ценни книжа
non-marketable equity securities
извънбюджетни приходи
extra budgetary revenue
извънредни операции
extraordinary items
извънредни приходи
extraordinary income
извънредни разходи
extraordinary expenses
извънсъдебно споразумение
out of court settlement
извършване на годишното счетоводно приключване
close the annual accounts
изготвяне (счет.отчети)
compilation
издавам разрешение
grant license
издавам, разкривам, разгласявам
divulge
издаване на еднакви екземпляри
issuance of equvalent copies
издадени (неприключени) гаранции
outstanding guarantees
издадени преводи (с-ки разчети)
payments
издадени преводи от ДСК
payments made by DSK
изискване за дължима грижа
due care requirement
изисквания на бълг. законодателство
statutory requirements
изискуеми суми
amounts due
изключени рискове (застраховане)
risks excluded (insurance)
изключителна икономическа зона
exclusive economic zone
изключително право
exclusive right
изкупени собствени акции
own shares bought/purchased back
изкупени собствени акции
treasury stock
изкупени собствени облигации
own debenture bonds purchased back
изкупени собствени облигации
own debentures bought back
излишен капитал
redundant capital
излишъци
redundances
излишъци на активи
surpluses of inventories and other valuables
излишъци на други ценности
surplaces of other valuables
излишъци от дълготрайни активи
surplaces of tangible fixed assets
излишъци от материални запаси
surpluses of inventories
излишъци от преоценка
revaluation surplus
излязъл от употреба
obsolescence
измененение в резерва за предстоящи плащания
movements in the provisions for outstanding claims
изменение на нивото на щетимост
loss development
изменение стойността на акции
change in value of stocks
изменения в резервите
movements on reserves
изнасян в чужбина капитал
flight (also: refugee) capital
изпитателен срок
period of intended reliance
изплатена част от акционерен капитал, внесен капитал
paid-in (paid-up) capital
изплатени комисиони
commissions paid
изплатени обезщетения на участници в пенсионен фонд
benefits to clients
изплатени обезщетения по общо зстраховане
general insurance paid
изплащане на дълг, митническа декларация
clearance
използван (вложен) капитал
employed capital
използване на терминали
terminal usage
изпратени стоки и предадени работи
dispatched goods and completed jobs
изпълнение
performance
изпълнител (контрагент, доставчик)
contractor
Изпълнителен директор
General Manager
изпълнителен лист
adjucation order, receiving order, writ of execution
изпълнителен лист
writ of execution
изпълнително дело
foreclosure court case
изпълнявам нареждане за плащане
execute payment order
изравнителна вноска
equalized installment
изравнителна, изправителна (опреация, действие)
remedial
изразходване на материални запаси
outflow of stocks
изразходвани горива и енергия
fuel and energy inputs
изразява мнение относно счетоводния отчет
render an opinion on the FS
изтекли, прекратени, унищожени премии
lapse premium
изтичане на давност
expiration of validity
изтичане на срока
effluxion of time
изцяло изплатени
fully disbursed/fully repaid
изчислявам, извличам
derive
изчисляване на вноските
calculation of the instalments
икономическа група
group
икономия от данък
tax savings
имам правото да, упълномощен съм да
entitled to
импортно завишение/надценка на вносителя
importer's mark up
имуществени щети
property damage
инвентаризация
stocktaking
инвентаризация на ДМА
technical inspection
инвентарна книга
fixed assets register/inventory book
инвестиции в капиталови ценни книжа
investment in equity securities
Инвестициите се притежават с цел предпазване, улесняване или задълбочаване на съществуващи стопански или търговски взаимоотношения
Trade investments are held to protect, facilitate or further support existing business or trading relations
инвестиционни имоти
investment property
инвестиционни резерви
investment reserves
инвестиционно дружество от затворен тип
closed-end investment company
инвестиционно дружество от отворен тип
open-end investment company
индекс на потребителските цени
index of consumer goods
индивидуален сметкоплан
own chart of accounts
инкасирани застрахователни премии
insurance premiums received
инкасирани премии
premium received
инкасо (в търг.)
cash against documents
инкасо (при банки)
collection
интегрирана база данни
integrated database
ипотека
mortgage
ипотечна тежест
mortgage encumbrance
искам кредит
apply for credit
искова молба
statement of claim
исково право
right of claim
историческа цена
historical cost
ишлеме
toll treatment
ищец
plaintiff
ищец, взискател
claimant
капитал
capital
капитал
equity
капитал в бюджетните предприятия
permanent funds of State Budget financed enterprises
капитал под формата на обикновени акции, дялов капитал
equity capital
капитализирана лихва
compounded interest
капитализиране
compounding
капитални разходи
outlay
капитално строителство
large scale construction
капиталови инвестиции
equity investment
капиталоемкост
capital intensity
каса
cashier
каса в левове
cash in hand in Bulgarian leva
каса във валута
cash in hand in foreign currencies
касов апарат
cash register
касова бележка
cash register receipt
касова наличност (в сейф)
cash on hand (in the safe)
катастрофични събития
acts of God
квартирни пари
boarding expenses
квестор
conservator
клиенти
customers
клиенти и свързани с тях сметки
customers accounts and related accounts
клиенти по аванси
advances from customers
клиенти по предоставени фирмени кредити във валута
customers under trade credit terms in foreign currency
клиенти по продажби при определени условия
customers under special terms
клиенти по търговски кредити
customers under trade credit terms
книги за приходи и разходи (приходно-разходни книги)
books of income and expenses
коефициент за бърза ликвидност
quick ratio
коефициент на брутната печалба към приходи от продажби
the overall gross margin to sales ratio
коефициент на критична оценка
acid-test ratio
коефициент на обща, бърза, незабвна, абсолютна ликвидност
coefficient of general, quick, immediate, absolute liquidity
коефициент на производителност
efficiency ratio
коефициент на рентабилност на активите
coefficent of profitability of assets
коефициент на рентабилност на привлечения капитал
coefficient of profitability of borrowings
коефициент на рентабилност на приходите от продажби
coefficient of profitability of income from sales
коефициент на рентабилност на собствения капитал
coefficient of profitability of equity
коефициент на финансова задлъжнялост
financial leverage ratio
колективен трудов договор
collective labour agreement
колективно нарушение (на пазара на ценни книжа)
collusion
командитно дружество
limited partnership
командитно дружество с акции
partnership limited by shares
комисиони
commissions
Комисия по ценните книжа и фондовите борси
Commission on Securities and Stock Exchanges
комитет на кредиторите
creditors' committee
компенсаторен запис
compensatory bill/certificate
компенсационен бон
compensatory bond
компенсиране (нетиране) с плащания от напълно различно естество
netting off with payments of a completely different nature
компенсиране на салдата по разчетните сметки
net off balances of accounts payable and receivable
компенсиране, прихващане
set off
компетентен съд
court of jurisdiction
компетентни органи
competent bodies
конкретно възникнали
practically arisen
конкурс
tender
консигнатор/консигнант
consignor
консолидиране на счетоводните отчети
consolidation of financial statements
конспект, план, учебна програма
syllabus
константно-дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък)
declining balance depreciation method
констатации
findings
констативен протокол
protocol of findings
консултативен съвет
Steering Committee
консумативи
consumables
контрол
control
контролни листи (САПАРД)
check lists
контролни системи
system controls
контролно участие
controlling interest
конфигурирам
configure
концесионни права
concession rights
кооперации
cooperatives
коректив
depreciation/amortisation/revaluation
корекция за отразяване на понижаването на текущата пазарна цена
adjust for the diminution of current market price
коригирам
adjust
коригирани с всяко трайно обезценяване на стойностт на инвестициите
restated for any permanent diminution of the value of each investment
корпоративен данък
corporate income tax
Корпоративни финанси
Financial Advisory Services
косвено притежание
indirect ownership
косвено притежание, подразбран, безусловен
implicit
котира се добре
stock stands high
котировки
listings
краен/заключителен баланс
closing balance
крайна нужда
financial duress
краткосорчни заеми в просрочие
overdue short-term loans
краткосрочна продажба
reselling in short-term
краткосрочни вземания
short-term receivables
краткосрочни вземания по липси и начети
claims against employees for shortages
краткосрочни вземания по рекламации
claims against suppliers
краткосрочни задължения
current liabilities
краткосрочни заеми
short-term loans
краткосрочни инвестиции в ценни книжа
short-term investments in securities
краткосрочни пазарни ценни книги
short-term marketable securities
краткотрайни активи
current assets
кредитен заместител
loan substitute
кредитен комитет (банка)
credit committee (in a bank)
кредитен портфейл
loan book/loan portfolio
кредити (класификация): 1) редовни, 2) под наблюдение, 3) нередовни, 4) съмнителни, 5) загуба
loans (classification): 1) Pass, 2) Watch, 3) Substandard, 4) Doubtful, 5) Loss
кредити на свързани лица
loans to related parties
кредитите деноминирани в лева/валута
loans denominated in leva/foreigh currency
кредитна дейност (банка)
credit activity
кредитна задлъжнялост
gearing
кредитна линия
credit line
кредитни досиета
loan files
кредитно известие
credit advice
кредитополучател
borrower
кредитор
creditor, lender
кредитори по условни вземания
contingent liabilities
кредитори по условни задължения
contingent liabilities
кредитоспособен
creditworthy
кръгла маса
panel
кръстосани/кросови сделки
cross trades
кръстосано рефериране
cross-reference
кумулативен индекс
cumulative index
купувач (акции, дялове)
acquirer
курс на акциите
stock price
курсови разлики
foreign currency translation differences
към 31.12.1999 (баланс)
as at December 31, 1999
левова равностойност
BGN equivalent
ликвидационни разходи
clams handling expenses
ликвидация на дълготрайни материални активи
disposal of tangible fixed assets
лимити по полица
policy limit
линеен метод на амортизация
straight line amortization
линеен метод на амортизация
straight-line depreciation method
линеен принцип
straight-line basis
липси на активи
theft and other losses of assets
лихва просрочена
overdue interest/interest in arrears
лихвен процент
interest rate
лихви по обслужваните кредити
interests on performing loans
лихвоносни ценни книжа
interest bearing securities
малоценни и малотрайни
low value items
малцинствено участие
minority interest
маса на несъстоятелност
mass of insolvency
маса на несъстоятелността
bankruptcy estate
масивни сгради
stеady buildings
математически (премийни) резерви по животозастраховане
mathematical (premium) provisions for life insurance
материален интерес (при имуществени искове), цена на риска
material interest
материали
raw materials, stocks
материали за преработка
materials for reprocessing
материали и стоки на път
dispatched materials and goods
материали собствено производство
self-produced materials
материали, продукция и стоки
materials, finished goods and goods for sale
материали, продукция и стоки
raw materials
материална/нематериална вреда
immaterial/material damage
материални запаси
inventory
материално отговорно лице
custodian of the property
материалноотговорно лице
administrator
материалноправен
substantive
машини и съоръжения
plant and machinery
машини, съоръжения и оборудване
machines and equipment
машини, съоръжения и оборудване
plant and equipment
междинен сбор
sub-total
междинен счетоводен отчет
interim financial statements
междубанкови пласирания
interbank placements
международни актове
international agreements
мемориален ордер
statement of transactions
менителница, полица
bill of exchange
мерна единица
measuring unit
мероприятие
undertaking
мероприятия
events
месечна вноска
monthly instalment
метод на обединяване на участие
pooling of interest
методи на амортизация: 1) линеен метод, 2) на снижаващия се остатък, 3) сума на числата
depreciation methods: 1)straight line, 2)reducing balance, 3) unit of producton
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация - прогресивен нелинеен метод
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation - 2.2. Progressive non-linear method
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация-2.1. дегресивни нелинейни методи, 2.1.1. константно дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък), 2.1.2. неравномерно дегресивен метод, 2.1.3. метод на сумата на числата
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation-2.1. Declining balance non-linera methods, 2.1.1. Reducing balance method, 2.1.2. Staggered reducing balance method, 2.1.3. Sum of digits method
миноритарен дял в консолидирани дъщерни фирми
minority interest in consolidated subsidiaries
митническа декларация
customs clearance
млади животни и животни за угояване
livestock
млади животни и животни за угояване
youg and fattening live stock
модулна структура на софтуера
modular software structure
молител
petitioner
морално остарели
obsolete
мрежа
WAN
място на управление
place of management
на ишлиме
under toll agreement
на основа на
on the basis of
набелязвам
targeting
набирам (капитал)
raise up funds
набирателна сметка (учредяване)
incorporation account
набирателни сметки на бюджетни предприятия в левове
BGN demand deposits
набирателни сметки на бюджетни предприятия във валута
foreign currency demand deposits
наблюдение и контрол на пазара
market watch
надбавка
premium
надбавка към лихвения процент
interest rate margin
надбавки
benefits
надвнесен данък
overdrawn tax
надзастраховане
overinsurance
надзорник
supervisor
надценка
surplus charge
наименование на разходите
expense items
наказателна лихва
penalty interest
наличен (разполагаем, свободен), ликвиден капитал
available (also: disposable) capital
наличност от стоки
stock-in-trade
наличности в подотчетните лица
petty cash advances
намален актив
asset impaired
намалени с търговска отстъпка (без търговска отстъпка)
net trade discounts
намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди
decrease of finished goods, work in progress and deferred expenses
намаление на финансовия резултат
decrease of financial result
намаление на цените
decline of prices
намаления според българското данъчно зконодателство
decrease in accordance with the Bulgarian Tax Legislation
намаляване на активите
impairment of assets
наредба, правилник, постановление
regulation
нареждане за блокиране
order of restriction
нареждане за превод по платежно нареждане
payent order for bank transfer
нареждане-разписка
cash payment order
наследник (юр.)
devisee
наследник, на когото е завещано имущество
legatee
насочвам
guide
насрещен, копие, дубликат
counterparty
насрещна престация, възмездност
consideration
насрещна страна
versus party
насрещни вземания
counter receivables
насрещни плащания
cross payments
настолни компютри
PC desktop
настройка
set-up
натрупани задължения
accruals
натрупани приходи
accrued income
натурални и стойностни измерители
physical volume and value
натурално и стойностно изражение
material and value expression
Национален сметкоплан
National Chart of Accounts
Национален статистически институт
Institute of Bulgarian National Statistics
начален баланс
opening balance sheet
начална/крайна наличност на материалните запаси
opening/closing inventory
начални салда (в баланса)
opening position
начално салдо
opening balance
начин на оценка
manner of evaluation
начислена амортизация
accumulated depreciation
начислени обезщетения
incurred claims
начислени провизии
provisions accrued/allocated
начислени провизии за вземания
provisions accrued on receivables
начислени разходи
accrued expenses
начислени резерви
charged reserves
начислени/освободени провизии за загуби от кредити и други провизии
loan loss provisions and other provisions (charge)/release
начислявам
charge
начислявам по кредита
credit to income
начислявам провизии
accrue provisions
начисляване
charging
начисляване на акцизна ставка
computing of excise flat amounts
начисляването на лихви по кредитите се възобновява
loans are returned to the accrual basis
не е намален за сметка на техн. провизии
it is not off-set against technical provisions
не зачитам, посягам (върху правата на)
encroach (upon one's rights)
неамортизирана сума
unamortized sum
неблагоприятно засегнати
adversly affected
невъзвращаемост на кредити
unrecoverability of loans
недвижим имот в жилищна сграда
housing real estate
недействителност на учредено дружество
voidability of incorporated company
неделимост (на акциите)
indivisibility
недопустимост
inadmissibility
незабавно изпълнение
immediate execution
независим външен оценител
independent appraiser
независимост на отделните отчетни периоди
independence of the different reporting periods
незавършено производство
work in progress
неизбежен
imminent
неиздължен, неизплатен
outstanding
неиздължени /неизплатени/ вноски
outstanding arrears
неизискуема главница
non-due principal
неизплатена част от акционерен капитал
uncalled capital
неизплатена/дължима сума
pending amount
неизползван капитал
idle (also: unemployed) capital
неизпълнение
non-performance
неизравнени и неуточнени суми по преводи
unreconciled items
НЕК
National Electricity Company
неконсолидирани дъщерни дружества
unconsolidated subsidiaries
некотирани ценни книжа
unquoted securities
нематериални дълготрайни активи
intangible fixed assets
необезпечен
not secured
необслужван дълг
non-serviced loans
необслужван кредит
non-performing loan
необслужвани кредити
unserviced loans
необходими сведения
necessary information
необходимите провизии
required provisions
необходимо-присъщи разходи
business expenses
неоснователно забогатяване
unmerited gain
неоснователност
groundlessness
неоспоримо вземане
unchallengeable receivables
непаричен
non-monetary
непарична търговска отстъпка
in-kind commercial discount
непарични вноски
in-kind / non-monetary contributions
неперсонифицирани дружества
unincorporated partnerships
непокрита загуба
loss not covered
непокрита загуба от минали години
prior period losses
непокрита загуба от минали години
prior year retained loss
непосредствен риск
immediate risk
непреведена част от тази печалба
unremitted part of those earnings
непредвидени разноски/разходи
incidental costs
непредвидими събития
contingencies
непреки производствени разходи
production overheads
непреодолима сила
force majeure
неприемливо
unacceptable
неприключили съдебни дела
pending litigation
неприсъствена търговия
non-attendance trading
нераздържавен
non privatized
неразпеделена печалба от минали години
undistributed prior (year) period profit
неразпределена печалба
retained earnings/profit
неразпределена печалба
unappropriated profit
неразпределена печалба
undistributed profit
неразпределена печалба/загуба
retained profit / loss
нерегистрирани лица
unregistered persons
нередовна премия
irregular premium
нередовни експозиции
substandard exposures
несъбираеми заеми
unrecoverable loans
несъбираемо вземане
uncollectable claim
несъвпадение на падежите
unmatched maturities
несъстоятелност
bankruptcy
несъстоятелност, неплатежоспособност
insolvency
нетиране (взаимно прихващане)
offsetting
нетна печалба
net profit
нетна печалба за периода
net profit for the period
нетна печалба преди данък печалба
net profit before corporate income tax
нетни активи
net assets
нетни краткотрайни активи
net current assets
нетни парични потоци от основна дейност
net cash flow from operating activities
нетни положителни курсови разлики
net gains from dealing in foreign currencies
нетни приходи от продажби
net sales
нетрудоспособност
disability
неусвоена част от кредита
unutilized part of the loan
неусвоени и револвиращи кредити
revolving underwriting facilities
неустойка
compensation (also:default, forfeit, penalty, liquidated damages)
неустойка
penalty
ниска капитализация
thin capitalization
нищожност на действия и сделки
nullity of actions and transactions
нововъзникнал
newly arise
номинал
par value
номинална стойност на акция
par value of share (also: face value, nominal value)
номинална цена
face value
нормативна база
regulatory base
нормативни документи
regulatory documents
ностро сметки
nostro accounts
нотариален акт за собственост
holding deed
няма съществени правни действия заведени от или срещу фирмата
no material legal actions initiated or pending against the company
обвързани с активите/ с приходите
related to assets/income
обвързваща сила на предложението
binding force of proposal
обездвижени стокови наличности
obsolete inventory
обезпечение
collateral
обезпечителен марж
collateral margin
обезпечителна мярка
security measures
обезценка
deminution
обезценка на инвестиции
write down of investments
обекти на данъчно облагане
objects of taxation
обектно ориентирани
object oriented
обещаващ (план)
viable
обикновен влог
ordinary deposit
обикновен кредит
regular loan
обикновени акции с право на глас
ordinary voting shares
облагаема печалба/данъчна основа
taxable profit
облагаеми доставки
taxable suppliers
облекчавам, успокоявам
alleviate
облигации
bonds and debentures
облигации отчетени по метода на амортизация на дисконта (премията)
bonds are stated at the amortized cost
облигационен заем
contractual loan
облигационен капитал
debenture capital
облигационни заеми
debenture loans, debentures
обмен на данни
data processing
обновяване на активите
upgrade of assets
обобщена информация от документи
aggregated information
оборотен капитал
working (also:current, circulating, floating, fluid, productive, rolling ) capital
оборотна ведомост (също така: ведомост)
trial balance
оборотни средства, оборотен капитал
working capital
обосновка
rationale
образуване на производство
claim submission
образци, модели, опитни инсталации
prototypes, models, pilot intallations
обратен иск
recourse action
обратно изкупуване на акции
redemption of shares
обръщаемост
turnover
обръщаемост на активите
asset conversion
обръщам акции в акционерен капитал
convert shares into stock
обслужвани кредити
performing loans
обстановка
background information
обсъждане на счетоводен отчет
treatement of financial statements
обхват на дейност
scope of work
обща неиздължена сума
outstanding total amount
обща отчетна стойност
total carrying amount
обща покупателна способност
general purchasing power
общи административни разходи
general administrative expenses
общи провизии
general provisions
общи резерви
statutory reserves
Общински съвет
Municipal Committee
общите резерви се формират след облагане на печалбата с данък
general reservеs shall be allocated from post-tax profits
общо застраховане
general insurance, non-life insurance
общо капитал
total equity
общоприети счетоводни принципи
GAAP
обяснителни бележки
explanatory notes
овластен да управлява и представлява (дружеството)
authorized to manage
ограничения: законови, договорни, валутни
restrictions: statutory, contractual, exchange control
ограничено вещно право върху недвижима собственост
limited real rights on immovable property (real estate)
одит по националните счетоводни стандарти
statutory audit
одиторски подход
audit approach
одиторско мнение без квалификации
unqualified opinion
одиторско проследяване на счетоводните записвания, документиране на одита
audit trail
одобрение, упълномощаване
authorization
оздравяване на предприятие
financial recovery
окръжни съдилища
district courts
олихвяване
bear interest
оперативна и счетоводна политика
operational and accounting policies
операции
dealings
описание на ангажимента
background (proposal)
описание на дейността
company operations
оповестяване
disclosure
оповестяване на свързани лица
related parties disclosures
оповестяване на свързаните лица и на сделките между тях
disclosure of related parties and transactions with them
определям, уреждам (в договор, нормативен документ)
stipulate
определяне на цената
determination of price
опровергавам
refute
организационен междуведомствен комитет за наблюдение и контрол на пазара
Joint Surveillance Steering Committee
организация внедрител
implementing organization
организация на независимите държави (ОНД)
Commonwealth of Independent States (CIS)
освободен от ДОД
exempt from income tax
освободени премийни резерви по застраховки живот
decrease of life insurance premium provisions
освободени провизии за загуби по кредити
released loan loss provisions
освободени резерви
released reserves
освобождаване от данъци
tax release
освобождаване от отговорност
hold harmless
освобождаване от отговорност, обезщетение, удовлетворение от ипотека
indemnity
осигурителна книжка
social security book
основание за извършване на стопанска операция
purpose of an accounting transaction
основателен иск
justified claim
основен записан акционерен капитал
authorized share capital
основен капитал
registered capital
основен капитал (внесен)
equity, share capital paid in
основен лихвен процент
base interest rate
основен ремонт
major repairs
основна дейност
main activities (core function)
основна депозитна база
core deposit base
основни грешки
fundamental errors
основни материали
basic materials
основни, съществени, залегнали в основата на
underlying
основно заглавие
main heading
особена разпоредба
special provision
оспорвам цената
challenge the price
остатък по главница
balance of principal
остатъци на пенсионни фондове/пенсионни остатъци
pension fund balances
остатъци по текущи сметки
current account balances
остатъчна стойност
residual value
остатъчно салдо
outstanding balance
осчетоводени
accounted for
осчетоводяване на амортизации
depreciation accounting
от 11 юли 97 г. влезе в сила нов закон за БНБ
effective July 1 '97 a new law on the Bulgarian National Bank was introduced in Bulgaria
отбиви, свързани с дружествен капитал
share discount account
ответник
defendant
отворени системи клиент - сървър
open systems client-server computing
отговорен пред …
responsible to …
отговорно пазене
safe custody
отговорност за вреди причинени от …
liability for damages caused by …
отговорност за липси и повреди
liability for losses and damages
отдел "Ликвидност" (в банка)"
Treasury
отделно аналитично отчитане
separate detailed accounts
отделяне
separation
отказ от права
disclaimer
отклоняване от изискванията
departure from requirements
откупени премии
surrenders
откупна стойност
surrender value (insurance)
откупуващи се капиталовложения
recovered capital
отложен данъчен пасив
deferred tax liabilities
отменен правилник
repealed regulation
отменителни искове
actions of repeal
отменям (решение)
override
отметнина
earnest money
отмяна на НСС
revocation of NAS
отнасям към приход за текущата година (реинтегрирам)
post to profit/income for the current year (reintegrate)
отнасям по сметка, разпределям
allocate
отнасяне на провизии към печалбата
reintegration of provisions into the profit
отнемане на банков лиценз
revoke Bank's license
отнесена сума
allocated amount
относителен дял
relative share
отписана амортизация
disclosed depreciation
отписани вземания
debts written off
отписани задължения
forgiven amounts owed to creditors
отписване на несъбираеми вземания
write-offs for bad debts
отписване/придобиване на капиталови инвестиции
disposal/purchases of equity investments
отправяне на предложение
submission of bid/offer
отпускам кредит
grant a loan
отпуснати за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след приспадане на използваемите отпадъци) и готови изделия за комплектуване
raw, direct and indirect material inputs (after deducting recyclable waste) and finished components
отразяване съдържанието на стопанските операции
recognize the substance of transactions
отрицателна (търговска) репутация
negative goodwill
отрицателни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange losses
отрицателни разлики от ценни книжа
losses on investments in securities
отсрочен данъчен актив
deferred tax assets
отсрочени аквизационни разходи
deferred acquisition costs (DAC)
отсрочени данъци
deferred taxes
отсрочени кредити
deferred loans
отстъпени премии на презастрахователи по общо застраховане/застраховки живот
discounts allowed to reinsurers on general/life insurances
отстъпка (цена)
allowance
оттук нататък
hereinafter
отчет за приходи и разходи
income statement
отчет за приходи и разходи
statement of operations
отчет за приходите и разходите, сметка финансови резултати
profit and loss account
отчет за собствения капитал
equity statement
отчетен обект
reported item
отчетен период
accounting period=reporting period
отчетени по пазарна стойност
carried at market value
отчетна валута
reporting currency
отчетна стойност
carrying amount/value, book value
отчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване
cost of the merchandise and livestock purchased and sold
отчисления за гаранционния фонд
guarantee fund charges
отчита се по цена на придобиване
stated at cost
отчитам
report/state
отчитам
record
отчитам в пасива
report as liabilities
отчитам сума
recognize
отчитане влиянието на промените на валутните курсове
accounting for the effect of changes in foreign exchange rates
отчитане на амортизациите
accounting for depreciations
отчитане на данъка върху добавената стойност
accounting for VAT
отчитане на данъци върху печалбата
accounting for profit tax
отчитане на данъците върху печалбата
accounting for taxes on income
отчитане на договорите за строителна дейност
accounting for construction contracts
отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ
accounting for Government grants and Government assistance
отчитане на извънредните операции
accounting for extraordinary items
отчитане на инвестициите
accounting for investments
отчитане на наемните (лизинговите) договори
accounting for leases
отчитане на научната и развойната дейност
accounting for research and development activities
отчитане на непредвидими събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния отчет и на събития, настъпили след срока на изготвянето му
accounting for events ocurring after the balance sheet date
отчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките
accounting for production and delivery costs
отчитане на паричния поток
accounting for cash flow
отчитане на плащането
record the payment
отчитане на разходите за опазване на околната среда
accounting for environmental costs
отчитане на съвместно контролирани предприятия и дейности
financial reporting of joint ventures and jointly controlled operations
отчитане на финансиранията
accounting for grants
оценени и осчетоводени
assessed and accounted for
оценени по номинална стойност
carried at cost
оценени по цена на придобиване
carried at cost of acquisition
оценител
valuer
оценка
assessment/evaluation
оценка за обслужване на дълга
assessment of the loan performance
оценка на банката при приватизация
bank evaluation in privatization procedure
падеж
maturity period
падежна таблица
maturity ladder
пазарен
marketable
пазарна стойност, борсова цена
market value
пазарна цена под себестойността
market value below cost
пазарни ценни книжа
marketable securities
пакет от акции
block of shares
парафирам
endorse
пари на път
money in transfer
паричен влог
monetary deposit
паричен капитал
money capital
паричен поток от дейността
cash flow from operating activities
парични курсове в края на годината
year end monetary rates
парични наличности
cash on hand
парични средства
cash in hand & at bank
парични средства
cash
парични средства във валута
cash in hand & at bank in foreign currency
парични средства и парични еквиваленти
cash and cash equivalents
парични средства и сметки в други банки
cash and amounts due from banks
парични средства на бюджетните предприятия
cash of State Budget-financed enterprises
парични средства на каса / в брой
cash in hand
парични средства на път
money transferred
парични средства по бюджетни сметки в левове
cash in b+A313udget accounts in Bulgarian leva
парични средства по извънбюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in Bulgarian leva
парични средства по извънбюджетни сметки във валута
cash in extra budget accounts in foreign currency
парични средства по набирателни сметки в левове
cash in fund-raising accounts in Bulgarian leva
парични средства по набирателни сметки във валута
cash in fund-raising accounts in foreign currency
парични средства, ностро сметки и сметки в Централната Банка
cash, nostros and balances with the Central Bank
пасивно застраховане
outward (insurance)
патенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени (търговски) марки
patents, licenses, concessions, knowhow, trademarks
пенсионни резерви
pension reserves
персонал и съдружници
employees and shareholders
печалба от акция
equity per share
печалба от дейноста
profit on opeations (trading profit)
печалба от дейността (преди застрахователни разходи)
operating profit (before underwriting expenses)
печалба от продажба на недвижими имоти
profit on sale of property
печалба от текуща година, резултат от отчетния период
current year profit
печалба от чиста парична позиция
gain on net monetary position
печалба преди данъци
profit before taxation
печалба/(загуба) от операции в чуждестранна валута, нетно
gains/(losses) arising from dealing in foreign currencies, net
печалба/(загуба) от операции с ценни книжа
gains/(losses) arising from dealing securities
печалба/(загуба) преди данъци
profit/(loss) before taxation
печалба/доход
gain
печалба/приходи от продажба
sales revenue
печалби и загуби от текущата година
current year profit and loss
писмени процедури
written procedures
писмено нареждане
payment order
писмо до ръководството
management letter
план
targeting
план за действие в условия на непредвидими събития
contingency plan
план за оздравяване
reorganization plan
план-сметка
planned budget
планирам мероприятие
plan events
пласирания в чуждестранни банки
placements with foreign banks
пласмент
distribution
платежна система
payment system
платежно нареждане
bank payment order
платежно нареждане
payment order
платежоспособен
solvent
платежоспособност
solvency
платени щети
losses paid
плащане на премията
payment of premium
плащания за основна дейност
outflow (cash) for basic activity
плащания настъпващи по/в съответствие с договорите
settlements falling due under contracts
по икономически елементи
by type of expense
по курса на деня на БНБ
at the rate of exchange ruling on the date
по метода на покупко-продажбата
under the purchase method
по метода на собствения капитал
under equity method
по метода на чистата стойност на капитала
equity method of accounting
по надлежния ред
in due course
по смисъла на тази наредба/закон
within the meaning of this regulation/law
по цена на придобиване
at cost
по член…
under article
по-ниската от цената на придобиване и пазарната цена
at lower of cost and market value
погасени заеми/кредити
loans repaid
погасени по давност позиции
lost by limitation
погасителен план
repayment schedule
погасителна давност
limitation of actions
погасявам
repay
погасяване на заеми
redemption of loans
погасяване на право
lapse
под особен надзор
under receivership
подавам жалба в съда
lodge/make a complaint against s.o. with the court
подавам заявление
file an application
подготвителен договор
preliminary agreement
подготвям, инструктирам
grooming
поддържам
maintain
подзаглавие
sub-heading
подзаконови нормативни актове
subdelegated legislation
подзастраховане
underinsurance
подновени премии
renewal premium
подобрения на наети сгради
leasehold improvements
подотчетни лица
petty cash advances
подписаните държави
signatory states
подписване на призовка
endorsement of writ
позиция на отчет
element in the report
поименна акция
registered share
показател
criterion
показатели за вземанията и задълженията
ratios for receivables and payables
показатели за динамика
ratios for dynamics
показатели за ефективност
ratios for efficiency
показатели за ликвидност
ratios for liquidity
показатели за обръщаемост на активите
ratios for asstes turnover
показатели за обръщаемост на материалните запаси
ratios for turnover of stocks
показатели за рентабилност
ratios for profitability
показатели за структура
ratios for structure
показатели за финансова автономност
ratios for financial independence
показатели за финансово-счетоводен анализ
ratios for financial and accounting analysis
показателни оферти
indicative offers
покритие на лихвите
interest coverage
ползван заем
disbursed loan
полици
drafts/notes
положителна репутация
goodwill
положителна търговска репутация
positive goodwill
положителни курсови разлики
foreign exchange rate gains
положителни разлики от операции (с ценни книжа, валута)
dealing profits
положителни разлики от преизчисляване
translation gains
положителни разлики от продажбата на ценни книжа
gains on the sale of securities
положителни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange gains
положителни разлики/печалба от операции с ценни книжа
gain from dealing securities
полуфабрикати
semi-finished products
полуфабрикати собствено производство
semi-finished products manufactured by the enterprise
получени аванси
advances received
получени дългосрочни заеми
long-term loans
получени заеми
loans received (borrowings)
получени краткосрочни заеми
short-term loans
получени преводи (с-ки разчети)
receipts
получени преводи в ДСК
receipts in DSK
помощ при пътуване
travel assistance
помощи
grants
попечителска дейност
custody service
поправка на основни грешки
correction of fundamental errors
попълвам регистриран капитал
supply capital
пораждам
originate
поръчителство по записи на заповед
guarantees on promisory notes
последна входяща, първа изходяща цена (себестойност)
last-in, first-out (value of outflow of stocks)
последователен
sequential
последователно
consistency/consecutively
посочвам, посочени
report, reported
посредници
intermediaries
посредничество
brokerage
посреща задължения
cover liabilities
постановяване на общ запор
decreeing a general attachment
постоянен (основен) капитал
fixed capital
постоянен капитал (нетни активи)
constant capital (net assets)
постоянни разлики
permanent differences
постоянно намаляване на стойностите
permanent fall in value
постъпления
proceeds
постъпления от емисии на акции
proceeds from issuance of shares
постъпления от заеми
proceeds from loan drawdawn
постъпления от основна дейност
inflow (cash) from basic activity
потвърждавам, подкрепям
corroborate
потвърждаващ, подкрепящ
corroborative
потвърждение на експедиция
shipment confirmation
потенциална загуба
contingent loss
потенциални загуби от задължения, свързани с покупки и продажби
potential losses arising from sale and purchase commitments
пощенски запис
postal order
правилник за работа
regulations
правно основание
legal grounds
право на изкупуване на акционерен капитал
redemption of share capital
право на откупуване
right to buy off
право на ползване
right of use
правомощие за вземане на решение
approval authority
правомощия
powers
правонарушение
tort
правоприемник
successor in title
правоприемник, изпълнител
assignee
правоприемство
succession in title
правя инвентаризация
take stock of
превеждам
transfer
превишение (излишък)
surplus
превод на пари, вноска, преведена сума
remittance
преводи за изпълнение (временна сметка)
suspense items
преглед
verifying
предавателни устройства
communication devices
предварително подготвени профили за потребителя
pre-defined user profile
предвиден срок на годност
expected useful life
предвиждам, очаквам
anticipate
предвиждане
estimate (not: forecast)
пределна сума
threshhold amount
предимство на съдържанието пред формата
substance over form
предимство на съдържанието пред формата
priority of content over form
предмет на дейност
scope of activity
предоговорен
renegotiated
предоставени депозити (финансов актив)
deposits
предоставени дългосрочни заеми в левове
long-term loans in Bulgarian leva
предоставени дългосрочни заеми във валута
long-term loans in foreign currency
предоставени заеми за внос на материални запаси
loans to enterprises for import of goods
предоставени заеми за износ на материални запаси
loans for export of goods
предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
loans for government-funded export
предоставени заеми за откупуване на валута
loans for purchase of foreign currency
предоставени заеми за текущи нужди
loans to enterprises for working capital
предоставени заеми на банки в левове
loans in Bulgarian leva
предоставени заеми на банки във валута
loans in foreign currency
предоставени заеми на бюджета
loas to the State Budget
предоставени заеми на граждани
loans to individuals
предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
loans to private farms
предоставени заеми на граждани за текущи нужди
loans to individuals for current needs
предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
foreign currency loans to foreign persons
предоставени краткосрочни заеми на предприятия
short-term loans to enterprises
предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
short-term foreign currency loans to enterprises
предоставени кредити и аванси на клиенти
loans and advances to other customers
предоставени ресурси
placements
предоставени средства
extended funds
предоставям аванси
prepayments
предоставяне на кредити
extension of loans
предотвратяване на вреди
prevention of damages
предпазливост
caution
предпазливост (счетоводен принцип)
prudence
предположения
assumptions
предприемач, инвеститор
developer
предсрочна изискуемост
early claim
представен или деноминиран
denominated
представени в (лева, долари …)
denominated in (BGN, USD …)
представени по метода на собствения капитал
stated under equity method
представителни разходи
entertainment
представителни разходи
representative expenses
представително писмо
representation letter
представително писмо на ръководството
management representation letter
представям
express
представям информация
furnish information
предстоящи плащания
clains outstanding
предходни години
prior/preceding years
предявявам отменителен иск
file cancellation claim
предявявам претенции
make demands
преизчислен при отбелязани грешки
adjusted for noted errors
преизчисления за ефекта от свръхинфлация
restated for the effects of hyperinflation
преизчисления, корекции
adjustments
преизчислявам
recompute
преизчислявам
restate
преизчислявам
translate
преки данъчни задължения
direct tax liabilities
преки извънредни разходи
out-of-pocket expenses
преки разходи
direct costs/directly attributable costs
прекласификация
reclassification
прекратяване
dissolution/winding-up/liquidation
премиен резерв
premium provisions
премиен резерв
share premium
премии, свързани с дружествен капитал
share premium account
премийни резерви
premium reserves
премия
bonus
пренасям за бъдещ период
carry forward
пренесено от резерва
transfer from reserves
пренос-премиен резерв
unearned premium provision
преносители на електрическа енергия
electricity carriers
преобразуване /на счетоводния отчет/
conversion
преобразуване на предприятия
transformation of enterprises
преоформяне на кредита с отстъпки от обичайните условия на кредитиране
restructuring of the loan by discounts with respect to the common conditions for extending loans
преоценка
restatement of value
преоценка на активите до тяхната възстановима стойност
adjustments and provisions to reduce assets to their estimated recoverable amount
преоценъчен резерв
revaluation reserve
препис извлечение
copy abstract
препис извлечение (от протокол)
transcript (of the minutes)
преписи
transcripts
препоръка, пълномощие (акредитивни писма)
credentials
препращане
reference
преразход
overrun
преструктурирана
restructured
преструктуриране, редуциране, капитализиране
restructuring, reduction, capitalization
претендирам
purport
преустановявам дейността
discontinue operations
преустановявам, прекратявам
cease
преустановяване начисляването на лихви
suspension of interest accrual
преустановявани дейности
discontinuing activities
прехвърляне на остатък (салдо) по сметка от една в друга банка
balance transfer
прехвърляне на права
transfer of rights
преходни и заключителни разпоредби
transitional and final provisions
при база
at a base
при настъпване на падежа
at maturity
при получаване
upon receipt
привеждам в съответствие с МСС
translate in accordance with IAS
привилегировани акции
preferred shares
привлечен капитал
attracted capital
привлечени средства в левове
deposits received in Bulgarian leva in financial institutions
привлечени средства във валута
Deposits received in foreign currency in financial institutions
привличане на депозити
accept deposits
приемливост
reasonableness
приети депозити
deposits received
приети депозити в левове
deposits in Bulgarian leva
приети депозити във валута
deposits in goreign currency
прието вземане
accepted receivable
признава се за приход
included in income
признавам задължението
recognize liability
признаване
recognition
признаване на приходи
revenue recognition
признаване на разходи
expense recognition
признават се на принципа на начисляването
recognized on an accrual basis
приключвам (за регистри)
balance off
приключване на счетоводната сметка
closing of account
приложен софтуер
application software
приложени
accompanying
принудителна мярка
enforcement measures
принудително изпълнение
enforcement
принудително изпълнение върху вещ, възбрана
foreclosure
принцип на действащото предприятие
going concern
принцип на историческата цена
historical cost convention
принцип на начисляването
accrual basis
принцип на отчитане на приходи в момента на получаване на паричните постъпления
cash basis for recognition of income
приписвм на …
attribute to …
приплоди и приръст на животни
increase in weight and number of livestock
приплоди и приръст на животни
off spring and growth of animals
присъдени вземания
court receivables
присъдени вземания
writs
присъщ, вроден
inherent nature
прихващам, приспадам, удържам
deduct
приходен касов ордер
petty cash credit order
приходи
income
приходи за бъдещи периоди
deferred income
приходи от валутни операции
gains arising as a result of dealing in foreign currencies
приходи от глоби
fines received
приходи от глоби и неустойки
fines and penalties received
приходи от глоби и неустойки/отписани задължения
fines and indemnities received / write offs
приходи от дейността/приходи от основна дейност
operating income/operation revenu
приходи от други продажби
other sales
приходи от дялово участие
income on investments
приходи от застрахователни комисиони и такси
revenue from insurance commissionsand fees
приходи от застрахователни премии
revenue from insurance premiums
приходи от лихви
interest earned
приходи от лихви
interest income
приходи от лихви по предоставени заеми
interest on loans granted
приходи от лихви по сметки в банки
interest on deposits with financial institutions
приходи от неустойки
penalties received
приходи от операции с инвестиции
gains arising as a result of dealing securities
приходи от освободени застрахователни резерви
revenue from releases insurance reserves
приходи от продажба на материални активи
profit on disposals of tangible assets
приходи от продажби
sales
приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения
resale of agricultural products
приходи от продажби на продукция
sale of finished products
приходи от продажби на промишлена продукция
sales of manufacturing products
приходи от продажби на селкостопанска продукция
sales of agricultural products
приходи от продажби на стоки
resale of goods for resale
приходи от продажби на стоки за чужбина
export of goods
приходи от продажби на стоки на дребно
retail sales
приходи от продажби на стоки на едро
wholesale
приходи от продажби на стоки от внос
sales of imported goods
приходи от продажби на строителна продукция
sales of construction products
приходи от продажби на услуги
sale of services
приходи от разлики във валутни курсове
exchange gains
приходи от регреси
revenue from regresses
приходи от регресионни искове
subrogation
приходи от съучастия, в това число от дивиденти
income earned from investments in other businesses of it, dividents earned
приходи от такси и комисиони, нетно
fee and commission income, net
приходи от транспортни услуги
sales of transport services
приходи от финансиране за дълготрайни активи
subsidies
приходи от финансирания
subsides and grants
приходи от финансирания на текущата дейност
grants for working capital needs
приходи от финансирания, в т.ч. субсидии от държавата
financing recognized as income in the current period, subsidies inclusive
приходи по застраховане от минали години
revenue from insurance of previous years
приходи по пряко застраховане
revenue from direct insurance
причинна и стойностна връзка
matching concept
проверители (одитори)
auditors
проверка
examination
провизии за вземания от продажби
provisions for trade receivables
провизии за несъбираеми кредити
loan loss provision
провизии за покриване на задбалансови ангажименти
provisions for off-balance liabilities
провизии за покриване на рискови активи
provisions for risk assets
програмни продукти
software
продаваеми
salable
продаден/купен за 1 долар
pay a token 1 USD
продажба
disposal (fixed assets)
продажба на загуба
sale on loss
продажба на публичен търг с явно наддаване
sale at public auction with open bidding
продажба на стоки
sales of merchandise
продукти от развойна дейност
products from development activities
продуктивни и работни животни
productive and draught animals
продукция
finished goods
продукция
products
продукция на консигнация
products on consignment
продукция на отговорно пазене
products in safekeeping
продукция на склад
products in store
проект/дружество с идеална цел
non-profit project/company
производствена единица
unit of production
производствена мощност
generating capacity
производствена мощност
production capacity (also: plant capacity, work capacity )
производствени разходи
cost of production, production costs
производствено оборудване
manufacturing equipment
производствено предприятие
manufacturing company, business enterprise
прокурист
procurator
промишлен капитал
industrial capital
промишленост
manufacturing
промяна в активите свързани с основната дейност
changes in operating assts
промяна в задълженията свързани с основната дейност
changes in operating liabilities
прониквам в същността на
gain an insight to
пропорционален метод
pro rate method
пропорционален, съизмерен
commensurate
пропорционално на …
in proportion to …
пропуснати ползи
benefits foregone
просрочвам, просрочие
overdue
просрочен дължим дивидент
dividend in arrears
просрочени вземания
outstanding receivables
просрочени заеми
overdue loans
просрочени кредити
loans past due, loans overdue
просрочени лихви и главница
outstanding arrears of interest and principal
просрочени плащания
overdue payments
просрочие
amount overdue
просрочие
oustanding / overdue
просрочие, задължение
default
протокол за разделяне (на активи и пасиви)
separation protocol
проучване на картотека (архив)
file interrogation
професионално заболяване
occupational decease
проформа
proforma
процес на разширяване
enlargement process
процесуално качество на банката (юр.при искове)
position of the bank
пръвоначално публично предлагане
IPO
пряк иск
direct claim
публично предлагане
public offering
пълен лиценз
full license
първа входяща, първа изходяща цена (себестойност)
first-in, first-out (value of outflow of stocks)
първа/втора инстанция (процесуален етап на дело)
First/Second instance pending
първичен пазар
primary market
първични счетоводни документи
primary accounting documents
първични счетоводни отчетни доументи
source documents
първогодишна премия
first-year premium
първокласни ценни книжа
guilt-edged securities
първоначален капитал
original capital
първоначален падеж
original maturity
пътни пари
travel expenses
рабати
rebates
работи на сървър-минимашина
run on a midrange server
работна станция
workstation
работна фаза (проучване)
field work (auditing)
работни документи
work paper
работническо-мениджърско дружество
management buy out team/company
равнение
reconciliation
равнявам сметка
reconcile the account
разбивка, разшифровка
breakdown
разглеждам дело
case is up before court
разгърната застроена площ
total build-up area
разгърнато строителство
all-out construction
разделяне
division/partitition
размер на съучастието
amount of investment
разнасяне по сметки
posting accounts
разни активни задбалансови сметки
sundry off-balance sheet asset accounts
разни дебитори и кредитори
sundry debtors and creditors
разни пасивни задбалансови сметки
sundry off-balance sheet liability accounts
разни разходи
miscellaneous expenses
разписки за покупки
purchase recites
разплащателна сметка
current account
разплащателна сметка в левове
cash at bank in Bulgarian leva
разплащателна сметка във валута
cash at bank in foreign currencies
разплащателни сметки
demand deposits
разплащателни сметки на клиенти в левове
BGN current accounts
разплащателни сметки на клиенти във валута
foreign currency current accounts
разплащателни чекове
cheques
разпоредба, клауза
provision
разпоредби
provisions
разпределение на приходите
transfer of profits
разпределение по равно
twinning (agreement)
разсрочване на плащанията по лихвите/главниците
deferral of interest or principal payments
разсрочени премии
deferred premium
разходен касов ордер
petty cash payment order
разходи
expenses
разходи за амортизация
depreciation and amortization
разходи за банкова дйност
expenses for banking activity
разходи за бъдещи периоди
deferred expenses
разходи за външни услуги
cost of hired services
разходи за външни услуги
hired services / subcontractors
разходи за глоби и неустойки
fines and penalties paid
разходи за данък
tax expenses
разходи за дейността
expenses by functions
разходи за дейността/разходи за основна дейност
operating expenses
разходи за заделени застрахователни резерви
expenses for insurance reserves
разходи за заплати
salaries and wages
разходи за заплати и други възнаграждения
salaries, wages and other remuneration
разходи за заплати на персонала
payroll costs
разходи за застрахователни операции
cost of insurance transactions
разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
expenses on insurance payments for direct insurance
разходи за застрахователни суми и обезщетения
expenses for insurance and indemnities
разходи за комисиони по застраховането
expenses for insurance commissions
разходи за ликвидация
liquidation expenses
разходи за лихви
interest expenses
разходи за материали
cost of materials
разходи за материали и външни услуги
material expenses
разходи за организация и управление
general administrative expenses
разходи за отстъпени премии на презастрахователи
expenses for premiums conceded to reinsurance companies
разходи за персонала
employee benefits, staff costs, personnel expenses
разходи за предварително проучване
feasibility study costs
разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин
cost of self-constructed or liquidated fixed assets
разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи по стопански начин
expenses related to construction in progress and liquidation of fixed assets
разходи за придобиване на ДМА
assets under construction
разходи за придобиване на ДМА
fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
construction of tangible fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
tangible fixed assets in progress
разходи за провизии за покриване на рискови експозиции
provision for loan and loss
разходи за провизиране на рискови активи
expenses for provisioning of risk assets
разходи за продажба на продукция
selling and distribution expenses
разходи за промишлена дейност
expenses for manufacturing
разходи за развойна дейност
research and development costs
разходи за развойна дейност
capital development costs
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security and welfare
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security and welfare allowance expenses
разходи за спомагателна дейност
expenses for supporting activity
разходи за транспортна дейност
expenses for transport activity
разходи за търговска дейност
expenses for commercial activity
разходи за участие в резултата
expenses for participation in the result
разходи за учредяване и разширяване
incorporation and expansion costs
разходи на бюджетни средства
expenses covered by the Budget
разходи на държавния бюджет
State Budget expenses
разходи на извънбюджетни средства
expenses not covered by the Budget
разходи на местните бюджети
expenses of local budgets
разходи на министерства и ведомства
expenses of ministries and state administration
разходи на областни администрации
expenses of regional administration
разходи на съдебната система
expenses of courts
разходи по валутни операции
losses arising as a result of dealing in foreign currencies
разходи по икономически елементи
expenses by type
разходи по обслужване на кредити
borrowing costs
разходи по операции с инвестиции
losses arising as a result of dealing securities
разходи по пасивно презастраховане
expenses for passive insurance
разходи, намаляващи данъчния резултат за финансови цели
deductibles
разходи, увеличаващи финансовия резултат
non deductibles
разчети за акцизи и с министерства
excise duties and payables to ministries
разчети за гаранции
guarantees in foreign currency
разчети за данък върху добавената стойност
value added tax
разчети за данък върху печалбата
profit tax payable
разчети за данъци върху доходи на физически лица
personal income taxes
разчети за издръжка на семейства на персонала, работещ в чужбина
accounts for upkeep of dependents of employees abroad
разчети за преведени суми за разходи по поръчение
advances for special assignments
разчети за такси
fees
разчети по данъчни временни разлики
temporary tax differences
разчети по застраховане
insurance
разчети по лихви
interest payable and receivable
разчети по междуправителствени спогодби
intergovernmental agreements
разчети по преводи
accounts for payments and receipts
разчети по преводи във валута
foreign currency payments and receipts
разчети по предстоящо плащане
payables due
разчети по социалното осигуряване
social security
разчети по съзастраховане
co-insuring
разчети с банки
accounts receivable/payable with banks (also: balances and transactions with banks)
разчети с Международния валутен фонд
accounts with the International Monetary Fund
разчети с местни кореспонденти
local correspondents
разчети с митници
customs office
разчети с общините
municipality tax payable
разчети с презастрахователи
reinsurance agents
разчети с чуждестранни кореспонденти
foreign correspondents
разчети със Световната банка
accounts with the World Bank
разчети със свързани лица по доставки
supplies from related parties
разчети със свързани лица по продажби
related parties trade receivables
разчети със седанти
accounts receivable or payable to cedant
разшифровам, анализирам
break down
РБП
prepaid expenses
реализирам инвестиция/печалба
realize investment/profit
реализирам печалба
realize profit
реализиран преоценъчен резерв от отписване на ДМА
realized revaluation reserve of fixed assets
реализирана печалба
earned income
реализирани от продажба на ценни книжа
realized upon sale of securities
реални активи
real assets
регистрация
enrolment
регистри
registers
регистри за хронологично и систематично записване
books of chronological and systematic accounts
регистрирани лица
registered persons
регистър
ledger
регистър "Дневник за продажбите" за ДДС"
sales register (sales daybook)
регистър "дневник на покупките" за ДДС"
purchase ledger (purchases daybook)
регистър на търговските дружества, търговски регистър
Company register
редовен дълг
performing principle
редовни експозиции
standard exposures
редовни кредити
standard loans
редовни кредити
well performing loans
резерв за висящи плащания
claims outstanding reserve
резерв за висящи щети
loss reserve
резерв за възникнали, но неотчетени щети
provision for incurred but not reported claims
резерв за дългосрочно застраховане
long-term business provisions
резерв за неотложни и непредвидени разходи
provision for urgent and incidental expenses
резерв за покриване на предстоящи плащания
provisions for liabilities and charges
резервен/запасен фонд
reserve fund
резерви
reserves
резерви за изплащане на щети/резерв за предстоящи плащания (застраховане)
outstanding claims provisios
резултат от отчетния период (печалба или загуба)
current period result (profit or loss)
резултат при несъстоятелност и ликвидация
profit and loss at insolvency and liquidation
резултати от дейността
results of operations
резултати от изменения във валутните курсове
effects of changes in foreign currency rates
резултати от съвместна дейност
results from joint operations
резюме
executive summary
реинтегрирани
released
реинтегрирани провизии по парични средства и ностро сметки във валута
reintegrated provisions on currency cash and nostro
реквизит на счетоводен документ
requisite of an accounting document
реквизити (счетоводни и данъчни)
requirements
рекласифицирам
reclassify
реклмни материали
promotional goods
рентна застраховка
annuity insurance
рефинансиране
refinancing
рзходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
expenses for released reserves for passive reinsurance
рисков капитал
risk (also: venture) capital
рискови експозиции
risk exposures
рудни залежи
mineral deposits
ръководител по ангажимента
lead manager on the assignment
Ръководство "Въздушно движение"
Air Traffic Service Authorities
ръст на продажбите
growth of sales
с по-висока цена
roll-up and forward
с по-ниска цена
roll-down and forward
салда по привлечени средства от други клиенти, предоставени на банката
deposit balances maintained with the bank
салдо
balance
самоосигуряване
self-employment insurance
самостоятелен счетоводен отчет
own financial statement
самостоятелен, независим, съществен, важен
substantive
самостоятелно право на подпис от името на
sole signing authority on behalf of
сводирам информация
collect and summarize information
свръхзадлъжнялост
overindebtedness
свръхинфлационни преизчисления
hyperinflation restatement
свързани лица
related parties
свързани периоди за приключване на борсови сделки
connected accounts
сгради
buildings
сгради, земи, гори и трайни насаждения
Buildings, land, forest, perennial
сделки между свързани лица
related parties transactions
сделки с валутни ценности
transactions with currency valuables
себестойност
prime cost/product cost/cost
себестойност
production cost
себестойност на продажбите
cost of sales
седалище
seat
седант (пряк зстраховател)
original insurer
секретна брава
combination lock
секретно заключващо устройство
safety locking devices
селско и горско стопанство
agriculture and forestry
семейна застраховка
family insurance
сетълмент сметка
settlement account
синдик
receiver, trustee
синтетична сметка
summarized account
система за наблюдение на пазара (борса)
watch
система за уеднаквяване на критериите в образователните програми в Европа
European Credit Transfer System
системни модули
system modules
складов запис
warehouse warrant
складова наличност
goods at stock, goods hold at stock, available goods at stock, stock of goods
складове на едро
whole-sale warehouses
сключване на търговска сделка
conclusion of commercial transaction
сключени застраховки
written insurance
сключени премии
premiums written
сконтиран паричен поток (метод за оценка на инвестиции)
discounted cash flow
скрито съучастие
concealed partnership
след събитието
subsequent
сливане
merger (consolidation)
сливане и вливане/придобиване
merger and acquisition
служебна бележка
certificate
служебна тайна
professional secrecy
случаи на нарушаване на договора
events of default
смекчавам, облекчавам
mitigate
сметка на собственика
owner's account
сметки за жилищно строителство в левове
deposits received in accounts for housing construction
сметки за материални запаси
inventory accounts
сметки за приходи, приходи от продажби
revenue (income) accounts
сметки за разходи
expenses accounts
сметки за разчети
third parties accounts
сметки за финансови средства
financial assets accounts
сметките, по които се отнасят постъпленията и задълженията на брокерите
margin accounts
сметкоплан
chart of accounts
Сметна палата
National Audit Office
смъртност
mortality
собствен капитал
equity / share capital
собствен капитал
shareholder's equity, own capital, shareholders' funds
собствен капитал
owner's equity
собствен капитал (капиталова база)
capital base
собствени активи невключени в стопански оборот
assets not in use
собствени пасиви невключени в стопански оборот
liabilities not connected with the business activities
собствени пасиви, невключени в стопански оборот
liabilities not related to the business activities
собственост за препродажба
properties held for resale
спедиционен договор
forwarding contract
специални договорни условия
covenants
специални сметки на клиенти в левове
BGN special accounts
специални сметки на клиенти във валута
foreign currency special accounts
специфични провизии
specific provisions
списък на нови отпуснати кредити
list of new loans granted
спогодба
settlement
спомагателна дейност
auxiliary activities
спомагателна дейност
auxilliary/supporting activity
спомагателни книги
auxiliary books
спомагателни материали
additional materials
споразумение за залог относно вземане
pledge agreement on receivable
споразумения за компенсиране на салдата
compensating balance arrangements
споразумения за продажба с клауза за обратно изкупуване
sale and repurchase agreement
според принципа на начисляването
on accrual basis
справедлива стойност, справедлива цена
fair value
справка за разходи
statement expenditure
справка-декларация
quary
справка-декларация
reference (information)
сравними неконтролирани цени
comparable uncontrolled prices
сравними отчети и цялата друга счетоводна информация
comparative financial statements and all other comparative financial information
сравнителен и пазарен анализ
benchmarking
средна претеглена
weighted average
средна претеглена цена (себестойност) за отчетния период
weighted average cost for the reported period
средносрочни сделки
medium term deals
срок
term
срок на забава
period of delay
срочен депозит
term deposit
срочни (форуърд) сделки
forward contracts
стабилна депозитна база
stable deposit base
стандартен обикновен договор в писмена форма
open contract
стандартни технологии
standard routings
становище с резерви
qualified opinion
статии на приходи и разходи
income & expense items
стенд-бай акредитив
stand-by letters of credit
стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс
correspondence between opening and closing balance sheets
стойността на лихвата, капитализирана в акционерния капитал
amount of interest capitalized in the cost of stocks
стоки
goods for resale
стоки за преработка, дообработка и сортировка
goods for reprocessing, additional processing and storing
стоки заложени като обезпечение
goods pledged as collateral
стоки и амбалаж
goods and packaging
стоки на консигнация
goods on consignment
стоки на лагеруване
maturing goods
стоки на склад
goods for resale in store
стоки на склад за препродажба
stock of goods for resale
стоков кредит
commercial credit (credit against goods)
Стокова борса
Commodity Exchange
стокови запаси
warehousing
стопанска дейност чрез място на стопанска дейност
business activity through a permanent establishment
стопанска дейност чрез определена база
business activity through a base
стопанска непоносимост
business frustration
стопанска операция
transaction
стопански инвентар
fixtures and fittings
стоплос договор
stop-loss treaty
сторнирам
reverse
сторниране, сторно
reversal
сторнировъчни статии
adjusting entries
сторно изплащане
reverse payment
страна по съдебно дело
litigant
стреми се да участва
strive to participate
строителство
construction
структурно звено в МФ
CFCU /Central Finance and Contract Unit/
суровини и материали
raw materials and supplies
сфера
audit area
счетоводен отчет
financial statements
счетоводен отчет по национални стандарти
statutory accounts
счетоводен принцип на начисляване
accrual accounting concept, accrual method
счетоводна амортизационна квота
accounting depreciation quota
счетоводна ведомост
payroll
счетоводна дата
accounting date
счетоводна конвенция
accounting convention
счетоводна отчетност
financial reporting
счетоводна печалба
book profit
счетоводна печалба
pre-tax profit
счетоводна политика
acounting policy
счетоводни документи
accounting documents
счетоводни записвания
accounting entries
счетоводни записвания
accounting records
счетоводни отчети на банки и небанкови финансови институции
accounting for banking operations
счетоводни отчети на застрахователните предприятия
financial statements of insurance companies
счетоводни сметки
accounting balance
счетоводно записване
entry
счетоводно приключване
financial year end
считано от
as of/ from…date
считано от/в сила от (дата) нататък
effective from (date) and beyond
събираемост
recovery
събираемост на кредити
collectability of loans
събирателно дружество
general partnership
събрани премии
earned premium
съвместно контролирано предприятие
joint-venture
съгласно, на основание на
pursuant to
съгласуване, съвместна, колективна работа
synergies
съд от 1-ва инстанция
court of first instance / lower court
съдебна система
judical system
съдебни и присъдeни вземания
litigations and writs
съдебни и присъдени вземания
in-court and judged receivables
съдебни искове
court claims
съдебни разноски
legal costs
съдебни спорове
litigation
съдебно вземане
receivable on litigation
съдебно дело
case
съдебно дело
law suit
съдебно производство
legal proceedings
съдебно разпореждане
injunction
съдебно решение
court ruling
съдия изпълнител
executory officer
съдопроизводство
proceedindg
съдружник консултант
advisory partner
съдружник по одити
audit partner
съзастраховане
co-insurance
съкратена форма на годишен счетоводен отчет
annual financial statements in a simplified form
съкращения на персонала
cut down staff
съмнителни експозиции
doubtful exposures
съобщителни линии
communication lines
съоръжения и оборудване
computers and communications network
съответствие между приходи и разходи
matching of
съпоставимост между приходите и разходите
comparability between income and expenses
състав
court penal
съставям нотариален акт
engross
състояние/структура на кредитния портфейл
composition of loan portfolio
съучастие
participating interest, participations
съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондовата борса
investments in securities not registered at the stock exchange
съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондовата борса
investments in securities registered at the stock exchange
съучастия и дялове
investments in other businesses
съхраняване на документи
retention of documents
съществени аспекти
material respects
съществени отклонения
significant deviations
съществени преизчисления
significant adjustments
същественост
materiality
таблица за корекции
adjustment table
такса за неуспешна сделка
abort fee
такса за успешна сделка
success fee
такса смет
garbage collection fee
тегловен коефицент
weight factor
тежки нарушения
grave irregularities
текущ данък
current tax
текущи сметки на бюджетните предприятия в левове
BGN current accounts of budget enterprises
текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency current accounts of budget enterprises
текущи, обичайни, непрекъснати, постоянни
on-going
текущо начисляване (счетоводен принцип)
continuous posting
текущо счетоводство
on-going accounting
текущо съотношение
current ratio
текущо състояние
current position
телеграфни преводи
wire transfers
телесни увреждания
bodily injury
титуляр
incumbent operator
товарителен запис
consignment note
точка
subpara
трайно обезценяване на стойността на инвестициите
permanent diminution of the value of each investment
транзитна/временна сметка
suspense account
транзитни стоки
dispatched goods
транспорт и съобщения
transport and communications
транспортни средства
motor vehicles
транспортни средства
vehicles
трансформация на сметки
conversion of accounts
трансформиране на счетоводния отчет
transformation of the financial statements
трансформирани сметки
accounts reclassified
трезор
safety vault
тристранен договор
tripartite
трудно събираеми заеми
doubtful loans
трудносъбираеми и несъбираеми вземания
doubtful and bad debts
трудов спор
labour dispute
трудова злополука
labour accident
трудова книжка
record of service
трудови възнаграждения и социални придобивки
compensation and benefits
трудово законодателство
Labour Legislation
Тръговски закон
Commerce Act
тръжна документация
bidding documentation
Тръжна комисия към центъра за масова приватизация
Mass Privatization Auction Center
тръжни гаранции
bid bonds
търговец
merchant
търговия на брокера преди клиента
front running
търговия на дребно
retail trade
търговия на едро
wholesale trade
търговия, базирана на наличието на вътрешна информация
insider trading
търговки сделки
commercial transactions
търговска банка
commercial bank
търговска конкуренция
trade rival
търговска фирма (име)
trade name
търговски взаимоотношения
business relations
търговски залог
commercial pledge
търговски обезпечения
commercial security
търговски пълномощник
sales representative
търговско наименование
brand name
търговско право на задържане
commercial lien
търгуеми
dealing
търсене и предлагане
issue and demand
търся оферти
invite offers
увеличавам, усилвам
enhence
увеличение на запасите от продукция
increase in the stock of production
увеличение ставката на задълженията по заеми
incremental borrowing rate
увеличение стойността на търгуемите инвестиции
increase in carrying amount of trade investments
увеличение, нарастване
increment
увеличение/намаление на приходи за бъдещи периоди
increase/decrease of deferred income
удовлетворяване, удовлетворение
indemnity, remedy
удостоверение за актуално състояние
certificate for current status
удостоверение за раждане
certificate of birth
удръжки от възнаграждението на персонала за допуснат брак в производството
amounts deducted from employees salaries for low quality output
удължавам кредит
extend loan term
узаконявам, легализирам, легитимирам
legalize, legitimate, legitimize
уместност
appropriateness
Управление
Division
управление на ценни книжа
management of securities
Управленска информационна система
Management Information System (MIS)
Управленско консултиране
Management Consultancy
Управляващ съдружник
Managing Partner
усвоена или изплатена сума
disbursed amount
усвояване на суми
disbursment
ускорена амортизация
accelerated depreciation
условни задбалансови задължения/условни задължения и неотменими ангажименти
commitments and contingencies
условни задължения
contingent liabilities
условни задължения и събития след датата на баланса
contingencies and events after the balance sheet date
условно фактуриране
provisional / contingent billing
усмотрение, свобода на действие
discretion
уставен капитал
authorized capital (also: nominal, opening, ownership, statutory)
участници в/на кръгла маса
panellist
учредена ипотека
incorporated mortgage
учредително събрание
constituent meeting
учредявам
establish
учредявам залог върху
establish a pledge on
учредяване
incorporation
фактуриране
billing
физическо лице
citizen, physical person
фиксирана отстъпка
flat discount
фиктивен капитал
fictitious (also: property) capital
финансиране на текущата дейност
capital expenditure grants
финансиране на текущата дейност
revenue grants
финансирания
financing (grants and subsidies)
финансирания за дълготрайни активи
government grants related to fixed assets
финансирания за текуща дейност
government grants for curreent operations
финансов дисбаланс
financing gap
финансов лизинг
finance lease
финансов резултат
financial result
финансов резултат преди данъчно преобразуване
current period result unadjusted for tax purposes
финансова дейност
financial activity
финансова институция
financial institution
финансови дълготрайни активи
long-term financial assets
финансови приходи
financial income
финансови разходи
financial expenses
финансови разходи за бъдещи периоди
deferred financial expenses
финансови разходи нетно
net financial expenses
финансово състояние
financial position/standing
фирма за недвижими имоти
property company
фирмени магазини
representatives stores
фондове
funds
формирам
constitute
формиране на провизии
provision made
целесъобразност
expedience
цена на заменими стоки
replacement price
цена на заменяемите стоки, разходите за подмяна
replacement cost
цена на придобиване
acquisition cost
цена на придобиване, конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди
purchase cost
цена на работната сила
labor cost
цена по-висока от номиналната
premium price
цена при затваряне
closing price
цени на потребителски стоки
consumer prices
ценни книжа
securities
ценни книжа в оборотен портфейл
securities held for dealing purposes
ценови разлики по липси и начети
revaluation diffrences arising as a result of stolen property
цех
shop floor
частен нотариус
private notary
частично погиване
partial destruction
чиста печалба от лихви
net interest margin
чиста стойност на капитала
net capital worth
чрез място на стопанска дейност
through a permanent establishment
чуждестранни и местни кореспонденти
foreign and local correspondents
чуждестранни лица без седалище или обект в страната
non-resident suppliers
чужди дълготрайни материални и нематериални активи
tangible and intangible fixed assets not owned by the enterprise
чужди материални запаси
third parties inventories
чужди финансови активи
inventories not owned by the enterprise
чужди финансови активи
financial assets not owned by the enterprise
чужди финансови активи
third parties financial assets
юридически услуги
forensic services
юридическо лице
juristic person, corporate body, legal entity

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10322
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Преустаноняне предоставяне на ваучери

88
С решение на общото събрание и заповед.

Данъчно облекчение

387
Не беше прието от европейската комисия. Облагате и субсидиите.

Отписване на подобрение върху нает имот

215
Здравейте, направено е подобрение върху нает имот. Подобрението не е заплатено от наемодагеля .Договора за наем е прекратен. Нач...

Съвет за бизнес с онлайн услуги

206
Здравейте! Изработил съм си сайт, който предлага учебни онлайн материали и тестове. Има и платени такива в него и се нуждая от ...
Още от форума