Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.
КодНаименование на професията
1РЪКОВОДИТЕЛИ
11ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
111Законодатели и висши представители
1111Законодатели
11113024Кметски наместник, община
11114017Заместник-кмет, община
11114023Заместник-кмет, район
11116015Говорител на Министър-председателя
11117013Заместник-министър
11117014Началник на политически кабинет, министър
11117025Главен прокурор
11117026Заместник-главен прокурор
11117027Директор, Национална следствена служба
11117028Заместник-директор, Национална следствена служба
11117030Председател, Върховен касационен съд
11117031Председател, Върховен административен съд
11117032Председател, Апелативен съд
11117033Председател, окръжен съд
11117034Председател, районен съд
11117035Председател на отделение, Върховен касационен съд
11117036Председател отделение, Върховен административен съд
11117037Председател, градски съд
11117038Заместник-председател, Върховен касационен съд
11117039Заместник-председател, Върховен административен съд
11117040Заместник-председател, апелативен съд
11117041Заместник-председател, градски съд
11117042Заместник-председател, окръжен съд
11117043Заместник-председател, районен съд
11117044Началник на кабинета на заместник министър-председател
11117045Началник на кабинета на министър-председателя
11117046Апелативен прокурор/ Военно-апелативен прокурор
11117047Окръжен прокурор/ Военно-окръжен прокурор
11117048Градски прокурор
11117049Районен прокурор
11117050Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
11117051Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор
11119001Президент на Република България
11119002Вицепрезидент на Република България
11119003Председател на Народно събрание
11119004Заместник-председател на Народно събрание
11119005Председател на комисия, Народно събрание
11119006Заместник-председател на комисия, Народно събрание
11119007Народен представител
11119008Омбудсман
11119009Заместник-омбудсман
11119010Министър-председател
11119011Заместник-министър-председател
11119012Министър
11119016Кмет, община
11119018Кмет, кметство
11119019Председател, общински съвет
11119020Заместник-председател, общински съвет
11119021Общински съветник
11119022Кмет, район
11119029Председател на Конституционен съд
1112Висши представители на държавни органи
11125079Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване
11125094Главен, старши и правителствен процесуален агент
11125095Говорител на МВнР
11125096Стажант-аташе
11125099Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
11125100Заместник-председател, Селскостопанска академия
11125101Председател, Селскостопанска академия
11126025Началник, митническо бюро
11126080Генерален комисар, МВР
11126081Директор на дирекция, полиция
11126084Секретар, район
11126086Началник, общинска служба по земеделие
11126087Заместник-началник, общинска служба по земеделие
11126088Секретар на кметство
11126090Главен ревизор по безопасността на транспорта
11126091Заместник - главен ревизор по безопасността на транспорта
11127001Главен секретар, администрация на Президента
11127002Главен секретар, администрация на Народно събрание
11127003Директор дирекция, администрация на Народно събрание
11127004Секретар, Народно събрание
11127005Държавен съветник, Народно събрание/Президентство
11127006Началник протокол, Народно събрание/Президентство
11127007Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство
11127008Главен държавен здравен инспектор
11127009Областен управител
11127010Заместник-областен управител
11127013Председател, Национален статистически институт
11127014Заместник-председател, Национален статистически институт
11127020Заместник-председател, държавна комисия
11127023Изпълнителен директор, агенция
11127024Заместник-изпълнителен директор, агенция
11127026Главен секретар, администрация
11127027Главен секретар, Сметна палата
11127028Директор териториална дирекция, агенция
11127029Държавен съкровищник, Министерство на финансите
11127030Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
11127031Директор, регионална митническа дирекция
11127032Заместник-директор, регионална митническа дирекция
11127033Началник, митница
11127034Заместник-началник, митница
11127035Директор, териториално статистическо бюро
11127036Началник, регионално управление на образованието
11127037Началник регионална дирекция
11127038Посланик
11127039Временно управляващ посолство
11127040Генерален консул
11127041Консул
11127042Аташе
11127043Главен директор, главна дирекция в администрация
11127044Ръководител звено правителствени агенти
11127045Главен финансов директор, Българска народна банка
11127046Началник кабинет
11127047Началник кабинет, председател на Сметна палата
11127048Директор, териториално поделение, НОИ
11127049Парламентарен секретар
11127050Заместник-директор териториална дирекция
11127051Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
11127052Директор териториално поделение
11127053Постоянен секретар
11127054Политически директор
11127055Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС
11127056Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС
11127057Пълномощен министър
11127058Посланик за специални поръчения
11127059Висш дипломатически служител
11127060Специален координатор
11127061Старши дипломатически служител - I степен
11127062Старши дипломатически служител - II степен
11127063Съветник в задгранично представителство
11127064Първи секретар в задгранично представителство
11127065Втори секретар в задгранично представителство
11127066Трети секретар в задгранично представителство
11127067Дипломатически служител - I степен
11127068Дипломатически служител - II степен
11127069Дипломатически служител - III степен
11127070Дипломатически служител - IV степен
11127071Аташе в задгранично представителство
11127072Генерален директор, администрация
11127073Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА
11127074Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА
11127075Член на Акредитационен съвет, НАОА
11127076Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
11127077Секретар, ЦКБППМН
11127078Началник, митнически пункт
11127083Секретар, община
11127085Секретар на Столична община
11127089Главен директор, главна дирекция в Столична община
11127092Председател, държавна агенция
11127093Заместник-председател, държавна агенция
11127097Директор, Районна здравноосигурителна каса
11127098Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса
11127102Главен секретар, администрация на МС
11127104Главен архитект, Столична община
11127105Ръководител на Главния инспекторат
11127106Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
11127107Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
11127108Директор на Националния инспекторат по образованието
11129011Управител, Национален осигурителен институт
11129012Подуправител, Национален осигурителен институт
11129015Управител, Българска народна банка
11129016Подуправител, Българска народна банка
11129017Председател, Сметна палата
11129018Управител, Национална здравно-осигурителна каса
11129019Председател, държавна комисия
11129021Председател на Икономически и социален съвет
11129022Председател, Надзорен съвет на агенция
11129082Председател, комисия
11129103Заместник-председател, Сметна палата
1113Традиционни старейшини и селски водачи/управници
1114Висши представители на организации с нестопанска цел
11144037Игумен на ставропигиален манастир
11145038Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите
11145039Началник кабинет, организация на работниците и служителите
11145040Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите
11145042Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите
11145043Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите
11145045Национален секретар, организация на работниците и служителите
11146003Ръководител, местна организация/политическа партия
11146004Ръководител, контролен орган на партия
11146005Съветник, политическа партия
11146006Главен експерт, политическа партия
11146007Експерт, политическа партия
11146015Главен секретар, организация
11146044Главен секретар на СВ. Синод
11147022Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11147023Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11147035Председател, обществена организация
11147036Заместник-председател, обществена организация
11149001Президент, политическа партия
11149002Председател, политическа партия
11149008Председател, организация на работодатели
11149009Ръководител, контролен орган на организация на работодателите
11149010Председател, организация на работниците и служителите
11149011Президент, организация на работниците и служителите
11149012Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите
11149013Заместник-председател, организация на работодатели
11149014Вицепрезидент, организация на работодатели
11149016Председател, браншови и регионални организации
11149017Заместник-председател, организация на работниците и служителите
11149018Вицепрезидент, организация на работниците и служителите
11149019Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите
11149020Главен директор, организация на работниците и служителите
11149021Директор, организация на работниците и служителите
11149024Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149025Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149026Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149027Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149028Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации
11149029Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
11149030Патриарх на Българската православна църква
11149031Митрополит
11149032Главен мюфтия
11149033Епископ на Католическата църква в България
11149034Председател на Български олимпийски комитет
112Управляващи и изпълнителни директори
1120Управляващи и изпълнителни директори
11206003Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ
11206004Ръководител, кооперативно предприятие
11206005Директор, организация
11206006Директор, предприятие
11206007Директор, вестник
11206008Директор, радио
11206009Директор, телевизия
11206013Заместник-директор, организация
11206014Заместник-директор, предприятие
11206040Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване
11206048Директор
11206049Ректор на Духовната семинария
11206054Социален предприемач
11207001Генерален директор
11207002Изпълнителен директор
11207010Директор, банка
11207011Заместник-директор, банка
11207012Заместник-генерален директор
11207015Заместник-ръководител, кооперативно предприятие
11207016Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество
11207017Заместник-изпълнителен директор
11207018Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
11207019Председател, Надзорен съвет в търговско дружество
11207020Член, съвет на директорите
11207021Член, управителен съвет
11207022Прокурист (търговски управител)
11207023Управител
11207024Управител, застрахователно дружество
11207025Член, Надзорен съвет в търговско дружество
11207026Главно надзорно лице
11207027Заместник-управител
11207038Помощник-ректор, висше училище
11207041Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207042Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207043Ръководител/директор, обособено звено транспорт
11207044Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване
11207045Регионален мениджър
11207046Управител, клон на търговско дружество
11207047Ръководител във фармацевтичната компания, фармацевт
11207050Директор регионално поделение
11207051Програмен директор
11207052Главен архитект, община/район
11207053Член на Висшия съдебен съвет
11209028Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз
11209029Заместник-председател, кооперативен съюз
11209030Заместник-председател, кооперация
11209031Председател, контролен съвет на кооперативен съюз
11209032Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз
11209033Председател, кооперативен съюз
11209034Председател, кооперация
11209035Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
11209036Ректор, висше училище
11209037Заместник-ректор, висше училище
11209039Генерален директор на Българска телеграфна агенция
12АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
121Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
1211Ръководители на финансови дейности
12116003Управител, финансови дейности
12116004Управител, счетоводни услуги
12116005Ръководител, финансов отдел
12116006Ръководител, финансов сектор
12116007Ръководител, счетоводен отдел
12116008Директор за връзки с инвеститорите
12116009Корпоративен секретар
12117001Финансов директор
12117002Финансов мениджър
1212Ръководители по управление на човешките ресурси
12126001Управител, човешки ресурси
12126002Директор/Мениджър човешки ресурси
12126003Ръководител, отдел човешки ресурси
12126004Ръководител, сектор човешки ресурси
12126005Ръководител, организация и ефективност на труда
12126006Ръководител, набиране на персонал
12126007Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
1213Ръководители по политики и стратегическо планиране
12135046Ръководител проект
12135047Ръководител, технически надзор
12135048Директор дирекция, администрация на МС
12135049Началник отдел, администрация на МС
12135050Началник сектор, администрация на МС
12136012Директор дирекция, община
12136016Мениджър, корпоративно планиране
12136022Началник отдел, администрация
12136024Началник отдел, община/район
12136026Началник отдел, кметство
12136027Началник сектор, администрация Народното събрание
12136028Началник сектор, администрация на Президента
12136029Началник сектор, администрация
12136030Началник сектор, Сметна палата
12136034Началник сектор, община/район
12136035Началник сектор, Столична община
12136051Главен инженер, предприятие
12136055Ръководител на звено в митнически пункт
12136056Регионален инспектор
12136057Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
12136059Мениджър, устойчивост
12137001Главен юрист, Българска народна банка
12137002Главен касиер, Българска народна банка
12137003Главен счетоводител, Българска народна банка
12137007Директор дирекция, администрация на Президента
12137008Директор дирекция, администрация
12137009Директор дирекция, Сметна палата
12137010Директор, областна администрация
12137011Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
12137013Директор на дирекция в Столична община
12137014Директор дирекция, политики и стратегическо планиране
12137015Икономически директор
12137017Заместник-директор на дирекция, администрация
12137018Председател на медицинска комисия, лекар, НОИ
12137019Началник отдел, Народно събрание
12137020Началник отдел, администрация на Президента
12137021Началник отдел, Сметна палата
12137023Началник отдел, областна администрация
12137025Началник отдел, Столична община
12137031Началник сектор, областна администрация
12137032Началник сектор, териториално поделение
12137033Началник сектор, териториално звено
12137036Ръководител инспекторат, администрация
12137037Началник управление, Българска народна банка
12137038Главен одитор, Българска народна банка
12137039Ръководител, вътрешен одит
12137040Ръководител вътрешен одит, Сметна палата
12137041Ръководител сектор експертиза на работоспособността, лекар
12137042Ръководител инспекторат, Столична община
12137043Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози
12137044Ръководител, стратегическо планиране
12137045Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ
12137052Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието
12137053Разследващ митнически инспектор
12137054Член на Медицинска комисия, лекар, НОИ
12137058Ръководител на специализирано звено за разследване
12139004Член, Надзорен съвет на агенция
12139005Член, Сметна палата
12139006Член, държавна комисия
1219Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.
12193008Ръководител, отдел в битовото обслужване
12193009Ръководител, отдел в чистотата
12195004Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие
12195005Ръководител, направление
12195006Фасилити мениджър
12195012Ръководител, група
12195013Ръководител, клиентски център
12195014Главен директор, банка
12195015Директор дирекция, банка
12195016Началник управление, банка
12195017Ръководител регионално звено
12195018Ръководител/Директор/Началник управление
12196002Управител, бизнес услуги
12196003Управител, чистота
12196007Ръководител, отдел в бизнес услугите
12196010Ръководител/началник, административен отдел
12196011Ръководител звено
12196019Ръководител/Началник сектор
12196020Ръководител/Началник служба
12196021Ръководител/Началник/Мениджър отдел
12196022Директор дирекция
12197001Директор дирекция, административни дейности
12197023Ръководител интегрирана система за управление
12197024Началник, административна служба
122Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност
1221Ръководители по продажби и маркетинг
12216002Управител, продажби и маркетинг
12216003Мениджър покупки/продажби
12216004Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
12216005Мениджър проучване на пазари
12216006Ръководител, външнотърговска кантора
12216007Ръководител, отдел по маркетинг
12216008Ръководител, отдел по продажбите
12216009Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър
12217001Търговски директор
1222Ръководители реклама и връзки с обществеността
12226001Ръководител звено, връзки с обществеността
12226002Ръководител звено, реклама
12226003Мениджър, връзки с обществеността
12226004Мениджър, реклама
12226005Управител, реклама и връзки с обществеността
1223Ръководители на научноизследователска и развойна дейност
12233012Завеждащ научна лаборатория
12237001Председател, Българска академия на науките
12237002Заместник-председател, Българска академия на науките
12237003Директор, институт
12237004Заместник-директор, институт
12237005Главен научен секретар
12237006Ръководител звено, изследване и развитие
12237007Ръководител, научна програма
12237008Ръководител, научен програмен колектив
12237009Ръководител, научна секция
12237010Главен конструктор
12237011Началник отдел технически и качествен контрол
12237013Ръководител на научна група в музей/художествена галерия
13РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
131Ръководители в селското, горското и рибното стопанство
1311Ръководители в селското и горското стопанство
13113001Ръководител участък, горско стопанство (лесничейство)
13113002Ръководител участък, земеделие
13115007Ръководител ловно стопанство
13116003Ръководител, горско стопанство
13116004Ръководител, земеделие
13116005Ръководител, животновъдство
13116006Главен лесничей
1312Ръководители в риболова и аквакултурите
13123001Ръководител участък, риболов
13126002Ръководител, риболов
13126003Ръководител, рибовъдство
132Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията
1321Ръководители в преработващата промишленост
13213001Управител, преработваща промишленост
13215004Началник, цех
13215018Ръководител, лаборатория в предприятие
13215019Главен корабостроител
13215020Директор, производство
13215021Технически директор
13215022Ръководител, пречиствателна станция
13215023Главен метролог
13215024Ръководител група, преработваща промишленост
13215025Ръководител, инсталация
13215026Ръководител, резервоарен парк
13216006Заместник-ръководител, обособено производство
13216007Ръководител, отдел в промишлеността
13216008Ръководител, обособено производство
13216009Ръководител сектор/звено в промишлеността
13216027Директор дирекция, преработваща промишленост
13216028Ръководител, инфраструктура и поддръжка
13216030Квалифицирано лице, фармацевтично производство
13217002Мениджър, производство
13217003Главен инженер, преработваща промишленост
13217005Началник производство
13217010Ръководител, производствено поделение
13217011Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок
13217012Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала
13217013Главен технолог, ядрен енергиен блок
13217014Главен технолог, ядрена централа
13217015Главен технолог, преработваща промишленост
13217016Главен енергетик
13217017Главен механик
13217029Ръководител производство, лекарствени продукти
1322Ръководители в добивната промишленост
13223001Управител, добивна промишленост
13223007Ръководител подземен обект
13226005Ръководител група, добивна промишленост
13226006Ръководител участък, добивна промишленост
13227002Началник, рудник
13227003Началник, обогатителна фабрика
13227004Главен инженер, добивна промишленост
13227008Ръководител минноспасителна служба
13227009Директор, обогатителен комплекс
13227010Директор, рудодобивен комплекс
1323Ръководители в строителството
13233004Строителен предприемач
13235001Управител , проектиране
13235002Управител, строителство
13236003Главен инженер, строителство
13236005Инженер, строителен надзор
13236007Началник, строеж
13236008Ръководител, отдел в строителството
13236011Мениджър, инвестиционни проекти
13237006Началник, строителен обект
13237009Ръководител, отдел в проектирането
13237010Ръководител, група в строителството
1324Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях
13243001Мениджър, логистика
13243003Управител, складово стопанство
13243004Управител, транспорт
13243010Началник участък, свръзки и ел. съоръжения
13243011Началник участък, осигурителни инсталации
13243012Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт
13243013Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа
13243014Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията
13243015Началник, автогара
13243016Началник, експлоатационно звено в транспорта
13243017Началник, превозна служба
13243020Началник, вагонно-ревизорски участък
13243021Ръководител, отдел в транспорта
13243027Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено
13243028Ръководител смяна, ремонтно звено в транспорта
13245002Директор, закупуване
13245018Началник, железопътна гара
13245019Началник, метростанция
13245022Заместник-началник, железопътна гара
13245024Ръководител, отдел в складовото стопанство
13245025Ръководител група, транспорт
13245026Ръководител, транспорт
13245033Летец-пилот, директор на дирекция
13245034Ръководител автосервиз
13245035Началник пристанищен район
13246023Ръководител, отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)
13246029Ръководител отдел, доставки
13246030Ръководител отдел, дистрибуция
13246031Ръководител отдел, складиране
13246032Ръководител, автобаза
13246036Главен пилот, директор дирекция
13246037Ръководител на район
13247005Началник, аерогара
13247006Началник, летище
13247007Началник, морска гара
13247008Началник, речна гара
13247009Началник на ремонтно звено, транспорт
13247038Главен авиоинженер, директор дирекция
13247039Ръководител на организация за техническо обслужване, авиация
13247040Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност
133Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
1330Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
13303003Началник, пощенска станция
13303004Ръководител, комуникационни технологии
13303013Управител, пощи
13305015Ръководител радио/телевизионни станции
13305016Ръководител, сектор/студиен комплекс - радио и телевизия
13305017Главен редактор, радио/телевизия
13305018Директор на дирекция, радио/телевизия
13305019Директор, радио/телевизионна програма
13305020Ръководител, техническа смяна радио/телевизия
13305021Мениджър ИТ център
13305022Директор, информационни системи и системи за управление
13305023Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление
13306001Директор, информационни системи
13306002Директор/ Мениджър, информационни технологии
13306005Ръководител, информационно обслужване
13306006Ръководител, компютърно обслужване
13306007Ръководител, компютърни системи: разработка на системи
13306008Ръководител, информационни и комуникационни технологии
13306009Мениджър, мрежи
13306010Мениджър, софтуерни приложения
13306011Мениджър, софтуерно развитие
13306012Мениджър, обработка на данни
13306014Управител, Интернет доставки
13306024Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции
13306025Изпълнителен продуцент
134Ръководители в областта на професионалните услуги
1341Ръководители в областта на услугите за грижи за деца
13415001Управител, детско заведение
13415002Директор, детска ясла
1342Ръководители в здравеопазването
13425006Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ
13426008Ръководител, лаборатория
13426009Ръководител, служба по трудова медицина
13426012Главна медицинска сестра
13426013Старша медицинска сестра
13426014Старши рентгенов лаборант
13426015Старши медицински лаборант
13426016Главна акушерка
13426017Старша акушерка
13426018Главен рехабилитатор
13426019Старши рехабилитатор
13427002Директор, здравно заведение
13427003Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение
13427007Ръководител/Управител, здравно заведение
13427010Началник клиника
13427011Лекар, началник отделение/лаборатория
13427020Фармацевт-магистър, ръководител на аптека
13427021Фармацевт-магистър, контрол върху качеството на лекарствените продукти
13427022Ръководител, лекарствена безопасност
13427023Ръководител, здравна комуникация и лекарствена информация
13427024Ръководител, управление на клинични изпитвания
13427025Отговорен магистър-фармацевт, контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
13427026Фармацевт-магистър, заместник-ръководител на аптека
13427027Лекар, началник на медицински пункт
13429001Директор НЕЛК
13429004Председател ТЕЛК
13429005Председател ДЕЛК
1343Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора
13433001Управител, дом за стари хора със здравни грижи
13433002Управител, дом за стари хора без здравни грижи
13433003Координатор, грижи за възрастни хора в общността
1344Ръководители на социални услуги
13443004Управител, специализирана институция
13446006Социален предприемач, социални услуги
13447001Директор, социални услуги в общността
13447002Директор, специализирана институция
13447003Управител, социални услуги в общността
1345Ръководители в образованието
13455014Началник, учебен отдел
13456001Директор, специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование
13456002Директор, училище
13456003Директор, център за професионално обучение
13456004Директор, детска градина
13456010Началник, отдел в образованието
13456011Ръководител, сектор в образованието
13456013Ръководител, учебно-методичен център
13456015Директор, професионален колеж
13456016Директор на център за продължаващо обучение
13456017Директор на център за подкрепа на личностно развитие
13457006Директор, департамент
13457009Заместник-декан
13459005Директор, колеж
13459007Заместник директор, колеж
13459008Декан
13459012Ръководител, катедра
1346Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции
13463005Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност
13465012Мениджър, банка/финансова/платежна институция
13466004Управител, клон на застрахователна институция
13466009Ръководител екип, банка/финансова/платежна институция
13466010Ръководител отдел/сектор, банка/финансова/платежна институция
13466011Ръководител екип, застрахователна институция
13466013Регионален директор, банка/финансова/платежна институция
13466014Директор финансов център, банка/финансова/платежна институция
13466015Ръководител офис, банка/финансова/платежна институция
13467001Директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13467002Заместник-директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13467003Управител, банков клон/клон на финансова/платежна институция
13467006Ръководител служба, банка/финансова/платежна институция
13467007Ръководител, банков салон/салон във финансова/платежна инстетуция
13467008Ръководител, банково представителство/представителство във финансова/платежна институция
1349Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.
13493010Читалищен секретар
13495020Мениджър, туризъм
13496009Издател
13496018Директор на детска кухня
13497001Директор, библиотека
13497002Директор, музей/галерия
13497003Началник, затвор
13497004Началник, поправителен дом
13497005Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност
13497006Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност
13497007Заместник-директор, библиотека
13497008Заместник-директор, музей/галерия
13497011Началник управление, полиция
13497012Ръководител, правна служба
13497013Директор, дирекция "Правна"
13497014Ръководител, лаборатория за консервация и реставрация
13497015Ръководител, отдел в музей/галерия
13497016Ръководител/началник сектор, транспорт и въздушно обслужване
13497017Ръководител/началник сектор, аеронавигационно обслужване
13497019Директор на комплекс за детско хранене
14РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ
141Управители на хотели и ресторанти
1411Управители на хотели
14113001Ръководител, отдел в хотел
14113002Управител, хотел
14113003Управител, мотел
14113004Управител, пансион
1412Управители на ресторанти
14123001Управител, заведение за обществено хранене
14123002Управител, павилион
14123003Управител, ресторант на самообслужване
14123004Управител, сладкарница/кафене
14123005Управител, бар
14123006Управител, ресторант
14123007Управител, стол
14123008Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)
14123009Ръководител, отдел в ресторант
14123010Гостилничар
14123011Съдържател, ресторант
142Ръководители в търговията на едро и дребно
1420Ръководители в търговията на едро и дребно
14203001Управител, търговия на едро
14203002Управител, външна търговия
14203003Управител, търговия на дребно
14203004Управител, магазин
14203005Управител, супермаркет
14203006Управител, универсален магазин
14205007Ръководител отдел, складово стопанство
14205008Отговорен магистър-фармацевт, ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти
143Ръководители на други услуги
1431Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове
14313001Генерален секретар, спортна организация
14313006Директор, кино
14313015Управител, отдих/ почивна база
14313016Управител, спортни дейности
14313017Управител, казино
14313018Управител, бинго зала
14313019Управител, зала игрални автомати
14313020Управител, развлекателни/увеселителни паркове
14316021Ръководител, отдел в културните дейности
14316022Ръководител отдел, отдих
14316023Ръководител отдел, спортни дейности
14316024Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"
14316025Управител културни дейности
14316026Спортен мениджър
14316027Управител, спа център
14316028Управител, уелнес център
14316029Управител, таласо център
14317002Главен секретар, Народен театър
14317003Главен секретар, спортна организация
14317004Директор на културна организация/културен институт
14317005Директор, театър
14317007Заместник-директор, институт/организация за културни дейности
14317008Заместник-председател, спортен клуб
14317009Заместник-председател, спортна организация
14317010Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт
14317011Заместник-директор, театър
14317012Председател, спортен клуб
14317013Председател, спортна организация
14317014Председател, дружество за физкултура и спорт
1439Ръководители на други услуги, н.д.
14393001Управител, заведение за обслужване на населението
14393002Управител, търговски център
14393003Управител, къмпинг
14393004Управител, туристическа агенция
14393005Управител, бюро за услуги
14393006Управител, хижа
14393008Ръководител, контактен център
14393009Ръководител, конферентен център
14393014Хижар
14395011Ръководител, техническа поддръжка
14395012Ръководител, база
14396007Ръководител, отдел в туристически агенции
14396010Директор на дирекция "Обработка на тиражите"
14396013Риск мениджър
2СПЕЦИАЛИСТИ
21СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
211Специалисти по физически и химически науки и науки за земята
2111Физици и астрономи
21115021Физик, медицинска радиологична физика
21115022Физик, медицинска санитарна физика
21115023Физик, радиационна хигиена
21115024Физик, радиобиология
21115025Физик, биофизика
21116001Аеродинамик
21116002Астроном
21116003Астрофизик
21116004Радиоастроном
21116005Физик
21116006Физик, акустик
21116007Физик, атомна физика
21116008Физик, балистик
21116009Физик, електричество и магнетизъм
21116010Физик, електроник
21116011Физик, механика
21116012Физик, молекулярна физика
21116013Физик, оптика
21116014Физик, теоретична физика
21116015Физик, термодинамика
21116016Физик, топлофизика
21116017Физик, физика на елементарните частици
21116018Физик, физика на полупроводниците
21116019Физик, физика на твърдото тяло
21116020Физик, хидродинамика
21117026Физик, медицинска физика
21117027Физик, експерт по медицинска физика
2112Метеоролози
21126001Авиометеоролог
21126002Експерт, авиометеорологично обслужване
21126003Климатолог
21126004Метеоролог
21126005Прогнозист на време
2113Химици
21136001Химик
21136002Химик-аналитик
21136003Химик, детергенти
21136004Химик, корозия
21136005Химик, кристалография
21136006Химик, металургичен
21136007Химик, молекулярен
21136008Химик, неорганична химия
21136009Химик, обработка на кожи
21136010Химик, обработка на светлочувствителни материали
21136011Химик, органична химия
21136012Химик, петролен
21136013Химик, пластмаса
21136014Химик, полимери
21136015Химик, производство на бои и лакове
21136016Химик, производство на гума и гумени изделия
21136017Химик, производство на хранителни продукти и напитки
21136018Химик, стъкло
21136019Химик, текстил
21136020Химик, физикохимия
21136021Химик, контрол на качеството
21136022Химик, анализ на лекарствените продукти
21136023Химик, биохимия
21136024Химик, клинична химия
21136025Химик, радиационна хигиена
21136026Химик, радиобиология
21136027Химик, санитарна химия
21136028Химик, медицинска химия
21136029Химик, токсикология
21136030Химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
2114Геолози и геофизици
21146001Вулканолог
21146002Геолог
21146003Геолог, океанография
21146004Геолог, палеонтолог
21146005Геолог, стратиграф
21146006Геолог, инженерна геология
21146007Геолог, микропалеонтолог
21146008Геолог, минен
21146009Геолог, петрологография и вулканология
21146010Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища
21146011Геомагнетист
21146012Геоморфолог
21146013Геофизик
21146014Геофизик, вулканолог
21146015Геофизик, геомагнетист
21146016Геофизик, геоморфолог
21146017Геофизик, ледолог (гласиолог)
21146018Геофизик, океанограф
21146019Геофизик, приложна геофизика
21146020Геофизик, хидролог
21146021Ледолог (гласиолог)
21146022Микропалеонтолог
21146023Минералог
21146024Океанограф, геолог
21146025Океанограф, геофизик
21146026Палеонтолог
21146027Петролог
21146028Сеизмолог
21146029Стратиграф
21146030Хидроакустик
21146031Хидрогеолог
21146032Хидролог
212Математици, актюери и статистици
2120Математици, актюери и статистици
21206001Актюер
21206002Аналитик, изследване на операциите
21206003Математик
21206004Биометрик
21206005Демограф
21206006Статистик
21206007Статистик, икономическа статистика
21206008Статистик, математическа статистика
213Специалисти по естествени науки
2131Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях
21315035Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
21316001Бактериолог
21316002Бактериолог, селско стопанство
21316003Бактериолог, риболов
21316004Бактериолог, почви
21316005Бактериолог, производствен
21316006Биолог
21316007Биолог, морски
21316008Биолог, питейна вода
21316009Ботаник
21316010Ботаник, еколог
21316011Ботаник, микролог
21316012Ботаник, почва
21316013Ботаник, таксономист
21316014Ботаник, хистолог
21316015Генетик, растения
21316016Биолог, ембриология
21316017Ентомолог
21316018Зоолог
21316019Ихтиолог
21316020Миколог
21316021Орнитолог
21316022Риболог
21316023Таксономист
21316024Фитолог
21316025Хидробиолог
21316026Хистолог, растения
21316027Цитолог, растения
21316036Биофизик
21316037Биохимик
21316038Патолог, растения
21316039Физиолог
21316040Физиолог, растения
21316041Биолог, фармакология
21316042Фармаколог, токсикология
21316043Биолог, биохимия
21316044Биолог, биофизика
21316045Биолог, вирусология
21316046Биолог, клинична химия
21316047Биолог, лабораторна имунология
21316048Биолог, лечебни растения и билково дело
21316049Биолог, медицинска зоология
21316050Биолог, микробиология
21316051Биолог, радиационна хигиена
21316052Биолог, радиобиология
21316053Биолог, токсикология
21316054Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство
21316055Биолог, анатомия, хистология и цитология
21316056Биолог, медицинска биология
21317028Биолог, молекулярен
21317029Биолог, генетик
21317030Генетик, животни
21317031Инженер, генетик
21317032Биолог, паразитология
21317033Хистолог, животни
21317034Цитолог, животни
2132Специалисти в селското, горското и рибното стопанство
21325017Специалист ловно стопанство
21326001Лесоинженер
21326002Агроном
21326003Агроном, агроекология
21326004Агроном, агрохимия и почвознание
21326005Агроном, лозарство, градинарство и овощарство
21326006Агроном, полевъдство
21326007Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията
21326008Агроном, растителна защита
21326009Агроном, селекция и семепроизводство
21326010Агроном, технически култури
21326011Агроном, тропическо земеделие
21326012Агроном, цветопроизводство
21326013Зооинженер (зоотехник)
21326014Лесничей
21326015Озеленител
21326016Помолог
2133Специалисти по опазване на околната среда
21336001Еколог
21336002Анализатор, замърсяване на въздуха
21336003Експерт, консервация на околната среда
21336004Консултант, екология
21336005Съветник, екология
21336006Одитор, екология
21336007Изследовател, екология
21336008Научен работник, екология
21336009Анализатор, качество на водата
214Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
2141Инженери в промишленото производство
21416001Инженер, производство
21416002Инженер, производствена ефективност
21416003Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие
21416004Инженер-технолог, опаковане на продукция
21417005Ръководител, производствени технологии
21417006Инженер, координатор по заваряване
2142Строителни инженери
21426001Инженер, хидролог
21426002Инженер, водоснабдяване и канализация
21426003Инженер, железопътно строителство
21426004Инженер, инвеститорски контрол
21426005Инженер, иригации
21426006Инженер, конструктор в строителството
21426007Инженер, мостово строителство
21426008Инженер, пристанищно строителство
21426009Инженер, строителство на сгради и съоръжения
21426010Инженер, пътно строителство
21426011Инженер, санитарно строителство
21426012Инженер, строителен
21426013Инженер, строителни конструкции
21426014Инженер, строителство във вода
21426015Инженер, строителство на комини
21426016Инженер, строителство на куполи и кули
21426017Инженер, технолог в строителството
21426018Инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции
21426019Инженер, тунелно строителство
21426020Инженер, хидроенергийно строителство
21426021Инженер, хидромелиоративно строителство
21426022Инженер, проектант
21426023Инженер сграден фонд
21426024Фасаден инженер
2143Инженер-еколози
21436001Инженер, контрол по замърсяване на въздуха
21436002Инженер, екология
21436003Инженер, пречистване на води
21436004Специалист, възстановяване на околната среда
2144Машинни инженери
21443005Ръководител участък в метрополитен
21443006Ръководител сектор в метрополитен
21445009Началник служба в метрополитен
21445052Мениджър недвижима собственост
21446010Дизайнер на автомобили
21446011Дизайнер на самолети
21446012Инженер, криогеник
21446013Инженер, механик
21446014Инженер, автоматизация на производството
21446015Инженер, газови турбини
21446016Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
21446017Инженер, дизелови двигатели
21446018Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
21446019Инженер, самолетостроене
21446020Инженер, водни турбини
21446021Инженер, индустриални машини и системи
21446022Инженер, инструментална екипировка
21446023Инженер, климатични инсталации
21446024Експерт, климатични и механични системи
21446025Инженер, корабни двигатели
21446026Инженер, корабни машини и механизми
21446027Инженер, корабостроене и кораборемонт
21446028Инженер, локомотивни двигатели
21446029Инженер, минни машини
21446030Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
21446031Инженер, парни и водогрейни котли
21446032Инженер, парни турбини
21446033Инженер, руднична вентилация и аеродинамика
21446034Инженер, самолетни двигатели
21446035Инженер, селскостопанско машиностроене
21446036Инженер, смазочни системи
21446037Инженер, сондажни машини
21446038Инженер, хидравлични и пневматични машини
21446039Инженер, топлоенергетика
21446040Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
21446041Инженер поддръжка
21446042Инженер, конструктор
21446043Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
21446044Инженер, механобезопасност и технически надзор
21446045Инженер, железопътен транспорт
21446046Конструктор на плавателни съдове
21446047Експерт по корабоплаване
21446048Авиоинженер
21446049Машинен инженер
21446050Инженер, поддръжка асансьорна техника
21446051Технолог, координатор по заваряване
21447004Ръководител на експлоатацията, авиация
21447007Ръководител участък, транспорт
21447008Ръководител на участък, железопътен транспорт
2145Инженер-химици
21456001Инженер, химик
21456002Инженер, химик (нефт и природен газ)
21456003Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ
21456004Инженер, обработка на светлочувствителни материали
21456005Инженер, очистване на вода
21456006Инженер, технология на боите и лаковете
21456007Инженер, технология на горивата
21456008Инженер, технология на изкуствените влакна
21456009Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия
21456010Инженер, технология на органичния синтез и полимерите
21456011Инженер, технология на пластмасите
21456012Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство
21456013Инженер, химически процеси
21456014Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
21456015Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
2146Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях
21466001Аналитик, металургични процеси
21466002Инженер, маркшайдер
21466003Инженер, металург
21466004Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)
21466005Инженер, металург (добив на черни метали)
21466006Инженер, металург (радиоактивни материали)
21466007Инженер, металург (технология на леенето)
21466008Инженер, минен
21466009Инженер, минен диспечер
21466010Инженер, минен (добив на въглища)
21466011Инженер, минен (добив на метални руди)
21466012Инженер, минен (технология на минното производство)
21466013Инженер, минна електромеханика
21466014Инженер, минно строителство
21466015Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища
21466016Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми
21466017Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
21466018Инженер, минен проектант
2149Специалисти по технически науки, н.д.
21495037Експерт, аеронавигационно информационно обслужване
21495038Експерт авиационна безопасност
21496001Аналитик, комуникации (без компютърни)
21496002Аналитик, системи (без компютърни)
21496003Дизайнер, системи (без компютърни)
21496004Звукоинженер
21496005Стандартизатор
21496006Специалист металограф
21496007Технолог по безразрушителен контрол
21496008Технолог вибродиагностика
21496009Инженер, техническа безопасност
21496010Инженер, изследване на труда
21496011Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
21496012Инженер, патентен
21496013Инженер, системи (без компютърни)
21496014Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения
21496015Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
21496016Инженер дефектоскопист
21496017Инженер вибродиагностика
21496018Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност
21496019Инженер-технолог, дървообработване
21496020Инженер-технолог, керамично производство
21496021Инженер-технолог, кожарско и обувно производство
21496022Инженер-технолог, полиграфическо производство
21496023Инженер-технолог, стъклопроизводство
21496024Инженер-технолог, текстилно производство
21496025Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
21496026Инженер-технолог, циментово производство
21496027Инженер-технолог, шивашко производство
21496028Инженер-технолог, електротехнически изделия
21496029Инженер, медицинска радиологична физика
21496030Инженер, медицинска санитарна физика
21496031Инженер, санитарно инженерство
21496032Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия
21496033Инженер, ядрена енергетика
21496034Инженер, оптика
21496035Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)
21496036Експерт, управление на въздушното движение
21496039Инеженер, клиентска поддръжка
21496040Инженер, качество
21496041Риск инженер
215Инженери по електротехнологии
2151Електроинженери
21515020Началник, газова/парова централа
21515021Авиоинженер, електро и приборно оборудване
21515022Авиоинженер, енергетик
21516001Инженер, автоматизация
21516002Инженер, енергетик
21516003Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
21516004Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
21516005Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)
21516006Инженер, електрически илюминации и ефекти
21516007Инженер, електрически контактни мрежи
21516008Инженер, електрически машини и апарати
21516009Инженер, електрически подсистеми
21516010Инженер, електромеханично оборудване
21516011Инженер, електрообзавеждане
21516012Инженер, енергиен диспечер
21516013Инженер, осветителна техника
21516014Инженер, пренос на електроенергия
21516015Инженер, разпределение на електроенергия
21516016Инженер, релейна защита
21516017Инженер, електрически контрол
21516018Инженер осигурителна техника
21516019Инженер, електробезопасност
2152Инженери по електроника
21525015Авиоинженер, радиооборудване
21525016Експерт, метрологично осигуряване
21526001Инженер, хардуер
21526002Инженер, електронно-технически архив
21526003Инженер, електроник (полупроводникова техника)
21526004Инженер, електроник
21526005Инженер, електроник (компютърен дизайн)
21526006Инженер, електронни инструменти и прибори
21526007Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика
21526008Инженер, космическа техника и апаратура
21526009Инженер, самолетно оборудване
21526010Инженер, самолетоводещи съоръжения
21526011Експерт, системи въздушно обслужване
21526012Експерт, навигация и метеорологична техника
21526013Експерт, метеорологично осигуряване
21526014Инженер, роботика
2153Инженери по телекомуникационни технологии
21536001Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"
21536002Инженер, радиотелеграфист
21536003Инженер, телекомуникация
21536004Инженер, телекомуникация (космичен )
21536005Инженер, телекомуникация (радарни системи )
21536006Инженер, телекомуникация (радио)
21536007Инженер, телекомуникация (сигнални системи)
21536008Инженер, телекомуникация (телевизия )
21536009Инженер, телекомуникация (телеграф)
21536010Инженер, телекомуникация (телефон)
21536011Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
21536012Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен
21536013Експерт, телекомуникации и мрежи за данни
21536014Експерт, комуникации
21536015Специалист, телекомуникации и мрежи за данни
21536016Специалист, маршрутизаторно оборудване
216Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери
2161Архитекти
21617001Главен архитект
21617002Архитект
21617003Архитект, интериор
2162Ландшафтни архитекти
21627001Ландшафтен архитект
2163Дизайнери на облекло и промишлени продукти
21636001Дизайнер, моден
21636002Моделиер
21636003Дизайнер, сценични костюми
21636004Дизайнер, бижута
21636005Промишлен дизайнер
2164Урбанисти
21646001Урбанист
21646002Специалист, пространствено и градско планиране
2165Картографи и земемери
21656001Геодезист
21656002Земемер
21656003Земеустроител
21656004Специалист, кадастър и регулация
21656005Картограф
21656006Топограф
21656007Фотограметрист
21656008Хидрограф
2166Графични и мултимедийни дизайнери
21663005Мултимедиен дизайнер
21663006Уеб дизайнер
21663007Илюстратор
21663008Графичен дизайнер
21663009Дизайнер, печатни издания
21663010Специалист, дигитални изкуства
21666003Експерт, предпечатна подготовка
21666004Специалист, предпечатна подготовка
21668001Компютърен аниматор
21668002Художествен оформител
22МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
221Лекари
2211Общопрактикуващи лекари
22117001Лекар
22117002Лекар, специализант по обща медицина
22117003Лекар, обща медицина
22117004Лекар, вътрешни болести
22117005Лекар, педиатрия
22117006Лекар, спешна медицина
2212Лекари специалисти
22127001Лекар, обща и клинична патология
22127002Лекар, токсикология
22127003Лекар, акушерство и гинекология
22127004Лекар, клинична алергология
22127005Лекар, анатомия, хистология и цитология
22127006Лекар, анестезиология и интензивно лечение
22127007Лекар, биохимия
22127008Лекар, вирусология
22127009Лекар, гастроентерология
22127010Лекар, медицинска генетика
22127011Лекар, гериатрична медицина
22127012Лекар, кожни и венерически болести
22127013Лекар, ендокринология и болести на обмяната
22127014Лекар, епидемиология на инфекциозните болести
22127015Лекар, клинична имунология
22127016Лекар, инфекциозни болести
22127017Лекар, кардиология
22127018Лекар, клинична лаборатория
22127019Лекар, микробиология
22127020Лекар, нервни болести
22127021Лекар, неонатология
22127022Лекар, нефрология
22127023Лекар, медицинска онкология
22127024Лекар, ушно-носно-гърлени болести
22127025Лекар, очни болести
22127026Лекар, медицинска паразитология
22127027Лекар, патофизиология
22127028Лекар, детска ендокринология и болести на обмяната
22127029Лекар, педиатър - алерголог
22127030Лекар, детска кардиология
22127031Лекар, детска неврология
22127032Лекар, детска нефрология и хемодиализа
22127033Лекар, детска клинична хематология и онкология
22127034Лекар, детска пневмология и фтизиатрия
22127035Лекар, детска психиатрия
22127036Лекар, детска ревматология
22127037Лекар, детска гастроентерология
22127038Лекар, професионални болести
22127039Лекар, психиатрия
22127040Лекар, пневмология и фтизиатрия
22127041Лекар, образна диагностика
22127042Лекар, нуклеарна медицина
22127043Лекар, радиобиология
22127044Лекар, ревматология
22127045Лекар, специалист по икономика на здравеопазването
22127046Лекар, медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
22127047Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт
22127048Лекар, спортна медицина
22127049Лекар, съдебна психиатрия
22127050Лекар, съдебна медицина
22127051Лекар, клинична фармакология и терапия
22127052Лекар, физикална и рехабилитационна медицина
22127053Лекар, клинична хематология
22127054Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК
22127055Лекар, хирургия
22127056Лекар, гръдна хирургия
22127057Лекар, детска хирургия
22127058Хирург, естетична (козметична) хирургия
22127059Лекар, кардиохирургия
22127060Лекар, лицево-челюстна хирургия
22127061Лекар, неврохирургия
22127062Лекар, ортопедия и травматология
22127063Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия
22127064Лекар, съдова хирургия
22127065Лекар, урология
22127066Лекар, авиационна медицина
22127067Лекар, лъчелечение
22127068Лекар, трансфузионна хематология
22127069Лекар, ангиология
22127070Лекар, клинична токсикология
22127071Лекар, обща хигиена
22127072Лекар, радиационна хигиена
22127073Лекар, хигиена на детско-юношеската възраст
22127074Лекар, хранене и диететика
22127075Лекар, медицинска биология
22127076Лекар, физиология
22127077Лекар, военна токсикология
22127078Лекар, военномедицинско планиране
22127079Лекар, превантивна военна медицина
22127080Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
22127081Лекар, специализант
22127082Лекар, фармакология
22127083Лекар, педиатрия (специалист)
22127084Лекар, вътрешни болести (специалист)
222Медицински сестри и акушерки
2221Медицински сестри
22216001Медицинска сестра
22216002Медицинска сестра, домашни грижи
22216003Медицинска сестра, специализант
22216004Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи
22216005Медицинска сестра, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22216006Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22216007Медицинска сестра за социални дейности
22216008Медицинска сестра, обществено здравеопазване
22216009Медицинска сестра, операционна и превързочна техника
22216010Медицинска сестра, психиатрични грижи
22216011Медицинска сестра, първични здравни грижи
22216012Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
22216013Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването
22216014Медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
22216015Медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение
2222Акушерки
22226001Акушерка
22226002Акушерка, специализант
22226003Акушерка, анестезиология и интензивни грижи
22226004Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22226005Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22226006Акушерка, обществено здравеопазване
22226007Акушерка, операционна и превързочна техника
22226008Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването
223Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2230Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
22307001Лекар, хомеопат
22307002Лекар по дентална медицина, хомеопат
224Парамедицински специалисти
2240Лекарски асистенти и фелдшери
22403001Фелдшер
22403002Фелдшер, специализант
22403003Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването
22406004Лекарски асистент
225Ветеринари
2250Ветеринари
22506001Физиолог, животни
22507002Патолог, ветеринарен
22507003Ветеринар
22507004Ветеринар, акушер-гинеколог
22507005Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор
22507006Ветеринар, епидемиолог
22507007Ветеринар, интернист
22507008Ветеринар, паразитолог
22507009Ветеринар, патолог
22507010Ветеринар, фармаколог и токсиколог
22507011Ветеринар, физиолог
22507012Ветеринар, хирург
22507013Епизоотолог
22507014Ветеринарен лекар, лабораторен
226Други медицински и здравни специалисти
2261Лекари по дентална медицина
22617001Лекар по дентална медицина
22617002Лекар по дентална медицина, детска дентална медицина
22617003Лекар по дентална медицина, ортодонтия
22617004Лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина
22617005Лекар по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица
22617006Лекар по дентална медицина, орална хирургия
22617007Лекар по дентална медицина, обща дентална медицина
22617008Лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия
22617009Лекар по дентална медицина, социална медицина и обществено дентално здраве
22617010Лекар по дентална медицина, дентална клинична алергология
22617011Лекар по дентална медицина, дентална образна диагностика
22617012Лекар по дентална медицина, специализант
22617013Лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия
2262Фармацевти
22626001Фармацевт, индустриален
22626002Химик-фармацевт
22626018Фармацевт- магистър, медицински представител
22626019Експерт, здравна комуникация и лекарствена информация
22626020Експерт, клинични изследвания
22626021Експерт, регистрация на лекарствени продукти
22627003Фармацевт магистър
22627004Фармацевт магистър, инспектор
22627005Фармацевт магистър, аналитик
22627006Фармацевт магистър, технолог
22627008Фармацевт, магистър, анализ на лекарствените продукти
22627009Фармацевт, магистър, клинична фармация
22627010Фармацевт, магистър, лечебни растения и фитофармацевтични продукти
22627011Фармацевт, магистър, организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
22627012Фармацевт, магистър, организация и икономика на фармацевтичното производство
22627013Фармацевт, магистър, технология на лекарствата с биофармация
22627014Фармацевт, магистър, токсикология и токсикологичен анализ
22627015Фармацевт, магистър, клинична химия
22627016Фармацевт, магистър, военномедицинско снабдяване
22627022Фармацефт, специализант
2263Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
22636005Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
22636006Ергоном
22637001Лекар, комунална хигиена
22637002Лекар, служба по трудова медицина
22637003Лекар, експерт по експертиза на работоспособността
22637004Лекар, експерт по експертиза на временна неработоспособност
22637007Лекар, специалист по трудова медицина
2264Физиотераписти
22645001Рехабилитатор
22645002Рехабилитатор, специализант
22645003Рехабилитатор, рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
22646004Кинезитерапевт
22646005Медицински рехабилитатор, ерготерапевт
22646006Физиотерапист
2265Диетолози и специалисти по хранене
22653001Диетолог
22653002Инструктор, диетично хранене
22653003Консултант, диетично хранене
22653004Консултант, здравословно хранене
2266Аудиолози и логопеди
22664002Специалист, слухопротезиране
22666001Логопед
22666003Аудиолог
2267Оптометристи и оптици
22674001Оптик, оптометрист
22676002Оптометрист
2269Други медицински и здравни специалисти, н.д.
22696002Ерготерапевт
22696003Терапевт, ориентиране на слепи
22696004Терапевт, професионално съветване
22696007Експерт, лекарствена безопасност
22696008Главен експерт, лекарствена безопасност
22696009Контрольор в Районна здравноосигурителна каса
22697001Лекар, медицинско застраховане и консултации
22697005Лекар по дентална медицина, контрольор
22697006Лекар, контрольор
23ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231Преподаватели във висши училища
2310Преподаватели във висши училища
23106001Преподавател, висше училище
23106008Гост-преподавател, висше училище
23106009Хоноруван преподавател, висше училище
23107002Асистент, висше училище
23107003Главен асистент, висше училище
23107004Доцент, висше училище
23107005Професор, висше училище
23107007Старши преподавател, висше училище
232Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО и в професионалните колежи
2320Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО и в професионалните колежи
23205002Учител, практическо обучение
23205003Старши учител, практическо обучение
23205006Учител, теоретично обучение
23205007Старши учител, теоретично обучение
23205009Преподавател, център за професионално обучение
23205010Учител/преподавател, професионален колеж
23207004Главен учител, практическо обучение
23207008Главен учител, теоретично обучение
233Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
2330Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
23305004Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23305005Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305006Учител спортна подготовка
23305007Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23305008Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305009Старши учител спортна подготовка
23305019Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-IV клас
23305020Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V-IV клас
23306013Учител по религия в прогимназиален етап
23306014Учител по религия в гимназиален етап
23306015Старши учител по религия в прогимназиален етап
23306016Старши учител по религия в гимназиален етап
23306021Главен учител в група за целодневна организация на учебния ден V-IV клас
23307010Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23307011Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23307012Главен учител спортна подготовка
23307017Главен учител по религия в прогимназиален етап
23307018Главен учител по религия в гимназиален етап
234Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка
2341Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23415002Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23415003Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23415006Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23415007Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23415012Учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране
23415013Старши учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране
23415015Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
23415016Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
23416009Учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23416010Старши учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23416014Главен учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране
23416017Главен учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
23416018Учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образувание (I-IV клас)
23416019Старши учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образувание (I-IV клас)
23417004Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
23417008Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23417011Главен учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23417020Главен учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образувание (I-IV клас)
2342Учители в предучилищно възпитание и подготовка
23425002Учител, детска градина
23425003Старши учител, детска градина
23425006Учител, музика в детска градина
23425007Старши учител, музика в детска градина
23425010Учител, подготвителна група
23425011Старши учител, подготвителна група
23427004Главен учител, детска градина
23427008Главен учител, музика в детска градина
23427012Главен учител, подготвителна група
235Други преподаватели
2351Специалисти по образователни методи
23516001Учител методик
2352Учители за лица със специални образователни потребности
23525002Учител, ресурсен
23525003Старши учител, ресурсен
23525006Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
23525010Учител на деца с умствена изостаналост
23525011Старши учител на деца с умствена изостаналост
23525014Рехабилитатор на слуха и говора в институция в системата на предучилищното и училищното образование
23525018Учител на деца с нарушено зрение
23525019Старши учител на деца с нарушено зрение
23525021Учител на деца и ученици с увреден слух
23525022Старши учител на деца и ученици с увреден слух
23525024Учител в група за предучилищно образование в специално училище
23525025Старши учител в група за предучилищно образование в специално училище
23526023Главен учител на деца и ученици с увреден слух
23526026Главен учител в група за предучилищно образование в специално училище
23527004Главен учител, ресурсен
23527012Главен учител на деца с умствена изостаналост
23527020Главен учител на деца с нарушено зрение
2353Други учители/ преподаватели по чужд език в занимания по интереси
23535001Учител/ Преподавател, чужд език в занимания по интереси
23535004Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23535005Старши учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23537006Главен учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
2354Други учители/ преподаватели по музика в занимания по интереси
23545001Учител/ Преподавател, музика в занимания по интереси
23545002Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
23545004Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23545005Старши учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23547006Главен учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
2355Други учители/ преподаватели по изкуства в занимания по интереси
23555001Учител/ Преподавател, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси
23555002Ръководител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
23555004Учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555005Старши учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555007Учител/ Преподавател, кино и фотоизкуство в занимания по интереси
23555010Учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555011Старши учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555013Учител/ Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси
23555016Учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555017Старши учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555019Учител/ Преподавател, театрално изкуство в занимания по интереси
23555022Учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555023Старши учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557006Главен учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557012Главен учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557018Главен учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557024Главен учител, театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
2356Други учители/ преподаватели по информационни технологии в занимания по интереси
23565001Учител/ Преподавател, по информационни технологии в занимания по интереси
23565003Учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
23565004Старши учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23567005Главен учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
2359Други преподаватели, н.д.
23592045Майстор, учебно производство
23595013Учител, литературно творчество в занимания по интереси
23595016Учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595017Старши учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595019Учител/ Преподавател, природо-математически учебни предмети в занимания по интереси
23595022Учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595023Старши учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595025Учител/ Преподавател, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в занимания по интереси
23595028Учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595029Старши учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595031Учител/ Преподавател, спортни дейности и туризъм в занимания по интереси
23595034Учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595035Старши учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595037Учител/ Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси
23595040Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595041Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595043Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
23595044Специалист, дистанционно обучение
23595046Ръководител на учебна дейност
23595049Инспектор, Национален инспекторат по образованието
23595050Хореограф, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
23595051Корепетитор, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
23595052Треньор по вид спорт, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
23596001Заместник - директор, административно-стопанска дейност
23596002Заместник - директор, учебна дейност
23596003Заместник - директор, учебно -производствена дейност
23596004Заместник-директор, учебно- творческа дейност
23596005Заместник - директор, спортна дейност
23596008Възпитател
23596009Старши възпитател
23596010Главен възпитател
23596011Педагогически съветник
23596012Педагог
23596047Инспектор, учебна дейност
23596048Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
23596053Заместник-директор на център за подкрепа за личностно развитие
23596054Заместник-директор на детска градина
23597018Главен учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597024Главен учител, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597030Главен учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597036Главен учител, спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597042Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
24СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
241Финансови специалисти
2411Одитори и счетоводители
24114005Старши счетоводител
24114006Младши счетоводител
24115016Член на Одитен комитет
24115017Старши одитор
24116001Дипломиран експерт счетоводител
24116002Главен счетоводител
24116003Заместник главен счетоводител
24116004Счетоводител
24116007Одитор
24116008Асистент одитор
24116009Старши помощник одитор
24116010Вътрешен одитор
24116011Ревизор
24116012Финансов контрольор
24116013Синдик
24116014Ликвидатор
24116015Старши банков служител, финансов контрол
24116018Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
2412Финансови и инвестиционни консултанти
24125007Мениджър методология и развитие на застрахователни продукти
24125008Експерт, банка/финансова/платежна институция
24126001Експерт, хеджиране
24126002Експерт, инвеститорски контрол
24126003Инвестиционен консултант
24126004Експерт, имуществено планиране
24126005Експерт, финансово планиране
24126006Експерт, застраховане
24126009Данъчен консултант
24126010Преговарящ, управление на просрочията
24126011Преговарящ, управление на вземанията
24126012Мениджър, инвестиции
24126013Фонд мениджър
24126014Инвестиционен директор
2413Финансови анализатори
24136001Финансов анализатор
24136002Анализатор, банка
24136003Експерт, финансови и стопански анализи
24136004Експерт, връзки с инвеститорите
24136005Анализатор, облигации
24136006Консултант, ценни книжа
24136007Инвестиционен анализатор
242Административни специалисти
2421Анализатори по управление и организация
24215021Експерт, управление на собствеността
24215022Експерт, обществени поръчки
24215023Ръководител/Мениджър качество
24215024Експерт лизинг
24215025Мениджър, ключови клиенти
24215026Експерт доставки, преработваща промишленост
24215027Мениджър, проекти
24215028Експерт, продажби
24215029Търговски пълномощник
24215030Ръководител търговски екип
24216001Експерт, стопанска дейност
24216002Експерт, бизнес развитие
24216003Експерт, капитално строителство
24216004Експерт, инженеринг
24216005Експерт, логистика
24216006Експерт, търговия
24216007Бизнес консултант
24216008Консултант по управление
24216009Анализатор, ефективност на търговската дейност
24216010Одитор, качество
24216011Организатор, стопански дейности
24216012Организатор, ремонт и поддръжка
24216013Координатор производство
24216014Специалист, сигурност
24216015Специалист, комуникации
24216016Специалист, логистика
24216017Специалист, качество
24216018Специалист, технически контрол
24216019Специалист, игри и тиражи
24216020Координатор програмна дейност, радио и телевизия
24216031Специалист, банка/финансова/платежна институция
24216032Експерт/Координатор, изложби и събития в музей/художествена галерия
24216033Координатор, устойчивост
24216034Специалист, устойчивост
24216035Вътрешен одитор, устойчивост
2422Специалисти по администриране на политики
24225015Младши вътрешен одитор
24225036Младши инспектор
24225037Младши публичен изпълнител
24225038Старши експерт, кметство
24225039Младши експерт, кметство
24225040Младши експерт
24225089Изследовател
24225090Мениджър корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
24225091Областен мениджър, банка/финансова/платежна институция
24225092Длъжностно лице по безопасност и здраве
24225098Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите
24225100Инспектор, държавен служител
24225101Публичен изпълнител, държавен служител
24225102Счетоводител, държавен служител
24225103Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора
24225105Инженер, държавен служител
24225107Областен координатор, организация на работниците и служителите
24226002Главен инспектор, администрация
24226003Експерт, социално осигуряване
24226004Експерт, програми и проекти
24226005Експерт, международно сътрудничество
24226006Експерт, европейска интеграция
24226007Сътрудник по управление на европейски проекти и програми
24226008Главен инженер, община/район
24226012Главен счетоводител, община/район
24226016Главен вътрешен одитор
24226017Старши вътрешен одитор
24226018Главен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226019Старши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226020Младши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226021Стажант-одитор
24226029Старши счетоводител, държавен служител
24226035Социален работник, държавен служител
24226041Главен експерт
24226042Главен експерт, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24226043Главен инспектор
24226044Главен публичен изпълнител
24226045Митнически дознател, администрация и Столична община
24226046Старши експерт
24226047Старши инспектор
24226048Старши публичен изпълнител
24226049Съветник, министър
24226050Експерт, кабинета на министър
24226051Началник сектор, областно звено
24226052Старши инспектор, областно звено
24226053Инспектор, областно звено
24226054Служител по сигурността на информацията, община/район
24226055Секретар, МКБППМН
24226056Експерт
24226057Инспектор, гражданско въздухоплаване
24226084Експерт, стопанско управление
24226085Съветник
24226086Инспектор по банков надзор
24226087Ръководител смяна "Обработка на тиражите"
24226088Ръководител на регионален център за обработка на тиражите
24226093Експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател
24226094Експерт към политическия кабинет на министър-председателя
24226095Съветник към политическия кабинет на министър-председателя
24226096Независим оценител
24226108Длъжностно лице по защита на данните
24227001Главен методолог, НОИ
24227009Главен инженер, Столична община
24227013Главен счетоводител, бюджетен
24227014Главен счетоводител, държавен служител
24227022Държавен вътрешен одитор
24227023Главен одитор, Сметна палата
24227024Старши одитор, Сметна палата
24227025Одитор, Сметна палата
24227026Стажант-одитор, Сметна палата
24227027Държавен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24227028Главен вътрешен одитор, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24227031Финансов контрольор, държавен служител
24227032Главен юрисконсулт, държавен служител
24227033Старши юрисконсулт, държавен служител
24227058Главен инженер
24227059Държавен експерт
24227060Държавен инспектор
24227061Държавен публичен изпълнител
24227062Правителствен агент, Министерство на правосъдието
24227063Правителствен преводач
24227064Редактор стилист на нормативни актове
24227065Служител, сигурност на информацията
24227066Съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24227067Началник група, областно звено
24227068Служител по сигурността на информацията, министерство/администрация/Столична община
24227069Главен експерт, Сметна палата
24227070Старши експерт, Сметна палата
24227071Експерт, Сметна палата
24227072Служител по сигурността на информацията, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24227073Държавен финансов инспектор
24227074Главен финансов инспектор
24227075Старши финансов инспектор
24227076Младши финансов инспектор
24227077Експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
24227078Обществен посредник
24227079Научен секретар
24227080Главен асистент
24227081Асистент
24227082Доцент
24227083Професор
24227097Финансов инспектор
24227099Юрисконсулт, държавен служител
24227104Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
24227106Инспектор в служба "Военна информация"
24227109Член на научна група в музей/художествена галерия
24227110Длъжностно лице по вписванията по чл. 27д от Закона за особените залози
2423Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
24235010Специалист, управление на човешките ресурси
24235011Експерт, труд и работна заплата
24236001Експерт, индустриални отношения
24236002Експерт, нормиране на труда
24236003Експерт, организация на труда
24236004Експерт, подбор на персонала
24236005Експерт, професионално/кариерно ориентиране
24236006Експерт, трудова заетост
24236007Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране
24236008Експерт, управление на човешките ресурси
24236009Кариерен консултант
2424Специалисти по обучение и развитие на персонала
24246001Експерт, обучение и квалификация
24246002Специалист, обучение и развитие
24246003Специалист, развитие на работната сила
24246004Организатор обучение
243Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността
2431Специалисти по реклама и маркетинг
24316001Анализатор, проучване на пазари
24316002Експерт, маркетинг
24316003Експерт, реклама
24316004Експерт, политика на цените
24316005Експерт, външна търговия
2432Специалисти по връзки с обществеността
24326001Експерт, връзки с обществеността
2433Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)
24336003Специалист продажби в областта на медицината
24336004Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
24337002Лекар-медицински представител
2434Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии
24345005Продуктов мениджър
24346001Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
24346002Търговски представител: ИКТ
24346003Агент, продажби ИКТ
24346004Консултант, продажби ИКТ
25СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
251Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
2511Системни анализатори
25115010Системен архитект
25116001Системен анализатор, информационни технологии
25116002Бизнес анализатор, информационни технологии
25116003Експерт, анализ и дизайн
25116004Проектант, информационни системи
25116005Бизнес консултант, информационни технологии
25116006Анализатор, САП
25116007Консултант, САП
25116008Научен работник, компютърни науки
25116009Администратор, САП, бизнес анализи
2512Софтуерни разработчици
25125006Ръководител ИТ проекти
25126001Експерт, проектиране и програмиране
25126002Дизайнер, софтуер
25126003Системен проектант
25126004Разработчик, софтуер
25126005Програмист-аналитик
2513Разработчици на уебсъдържание и мултимедия
25136001Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
25136002Програмист, уеб сайтове
25136003Програмист, мултимедия
25136004Проектант, уеб сайтове
25136005Консултант, интернет програмиране
25136006Разработчик, Интернет приложения
25136007Разработчик, компютърни игри
25136008Разработчик, интерактивно съдържание
25136009Разработчик, мултимедия
25136010Специалист, мултимедия
2514Приложни програмисти
25143002Специалист, приложно програмиране
25145005Ръководител екип програмисти
25146001Програмист, софтуерни приложения
25146003Програмист, системи за управление на бизнеса
25146004Програмист, системи за управление на бази данни
2519Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.
25196001Експерт, системно осигуряване
25196002Експерт, технологично поддържане
25196003Специалист, координатор информационни технологии
25196004Специалист, планиране информационни технологии
25196005Специалист, тестване софтуер
25196006Аналитик, компютърно осигуряване на качеството
25196007Специалист обучение, софтуерни приложения
25196008Координатор, ИТ проекти
252Специалисти по бази данни и мрежи
2521Проектанти и администратори на бази данни
25216001Аналитик, бази данни
25216002Администратор, бази данни
25216003Експерт, системен софтуер за бази данни
25216004Проектант, бази данни
25216005Програмист, бази данни
2522Системни администратори
25226001Системен администратор
25226002Мрежови администратор
25226003Администратор, информационни системи
25226004Приложен администратор
25226005Администратор, компютърни системи
25226006Консултант, администриране на системи
25226007Мениджър, администриране на системи
25226008Експерт, администриране на системи
25226009Специалист, компютърни мрежи и системи
2523Специалисти по компютърни мрежи
25236001Аналитик, компютърни мрежи
25236002Аналитик, компютърни комуникации
25236003Програмист, комуникации
2529Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.
25296001Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии
25296002Експерт, информационно осигуряване
25296003Експерт, извличане на данни
25296004Консултант, компютърни престъпления
25296005Консултант, сигурност на данни
25296006Специалист, обработка на данни
25296007Специалист, компютърни престъпления
25296008Специалист, сигурност на данни
26ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
261Юристи
2611Прокурори и адвокати
26117001Прокурор, Върховна касационна прокуратура
26117002Прокурор, Върховна административна прокуратура
26117003Следовател, Национална следствена служба
26117007Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура
26117008Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура
26117009Ръководител отдел, Национална следствена служба
26117010Директор, Окръжна следствена служба
26117011Адвокат
26117012Младши прокурор
26117013Прокурор, градска прокуратура
26117014Прокурор, окръжна прокуратура
26117015Прокурор, районна прокуратура
26117016Стажант-адвокат
26117017Младши адвокат
26117020Следовател, следствена служба
26117021Юрисконсулт
26117022Главен Юрисконсулт
26117023Старши юрисконсулт
26117024Младши юрисконсулт
26117025Младши следовател
2612Съдии
26127002Съдия, Върховен касационен съд
26127003Съдия, Върховен административен съд
26127004Младши съдия
26127005Стажант-съдия
26127006Съдия
26127007Съдия по вписванията
26127008Държавен съдебен изпълнител
26127009Частен съдебен изпълнител
26129001Съдия, Конституционен съд
2619Юристи, н.д.
26195009Ръководител юридически екип
26195010Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
26195011Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет
26195012Съдебен администратор
26195013Съдебен помощник
26195014Прокурорски помощник
26195015Съдебен съветник
26197002Нотариус
26197003Помощник-нотариус
26197007Правен съветник
26197016Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
262Библиотекари, архивисти и уредници
2621Архивисти и уредници
26216004Уредник, музей
26216005Уредник, галерия за изкуства
26216006Уредник, зооколекция в зоологическа градина
26216007Архивист
26216008Завеждащ филиал, музей
26216009Уредник, културен институт
26216010Куратор
26216011Музеен педагог
26217001Главен уредник, музей
26217002Главен архивист
26217003Главен уредник, галерия за изкуства
2622Библиотекари и сродни на тях специалисти
26225001Библиотекар
26225005Библиотекар-специалист
26225006Библиограф
26225009Библиограф-информатор
26226002Библиотекар-експерт
26226004Методист, библиотека
26226007Библиограф-експерт
26226010Документалист
26226011Експерт, икономическа информация
26226012Експерт, техническа информация
26227003Главен библиотекар
26227008Главен библиограф
263Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
2631Икономисти
26315030Главен касиер
26316001Икономически съветник
26316002Икономически анализатор
26316003Специалист, иконометрия
26316005Икономист, банково дело
26316006Икономист, външна търговия
26316007Икономист, данъчно облагане
26316008Икономист, доходи и жизнен стандарт
26316009Икономист, иконометрия
26316010Икономист, индустриални отношения
26316011Икономист, индустрия
26316012Икономист, организация и управление
26316013Икономист, организация на производството
26316014Икономист, организация на труда
26316015Икономист, селско стопанство
26316016Икономист, социални грижи и подпомагане
26316017Икономист, социално застраховане
26316018Икономист, социално осигуряване
26316019Икономист, транспорт
26316020Икономист, труд
26316021Икономист, туризъм
26316022Икономист, търговия
26316023Икономист, управление на персонала
26316024Икономист, финанси
26316025Икономист, цени
26316026Икономист, плановик
26316027Икономист, себестойчик
26316028Икономист, обществени поръчки
26316029Икономист
26317004Главен икономист
2632Социолози, антрополози и сродни на тях
26326001Антрополог
26326002Археолог
26326003Географ
26326004Географ, икономическа география
26326005Географ, политическа география
26326006Географ, физическа география
26326007Етнолог
26326008Криминолог
26326009Пенолог
26326010Социолог
26326011Социолог, криминолог
26326012Социолог, пенолог
26326013Социолог, производствен
26326014Социолог, социална патология
26326015Социален антрополог
26326016Специалист по културен туризъм
2633Философи, историци и политолози
26336001Генеалог
26336002Историк
26336003Политолог
26336004Философ
2634Психолози
26346001Психолог
26346002Психолог, клиничен
26346003Психолог, училищен
26346004Психотерапевт
26346005Арт терапевт
2635Специалисти по социална работа и консултиране
26355023Гериатричен специалист
26356001Експерт, здравно осигуряване
26356002Социален работник в социална услуга
26356003Социален работник
26356004Социален работник, закрила на детето
26356005Социален работник, социално подпомагане
26356006Социален работник за работа със семейство
26356007Специалист, социални дейности
26356008Социален работник за работа с лица с девиантно поведение
26356009Социален работник, хора с увреждания и социални услуги
26356010Специалист в социална услуга
26356011Социален работник за работа с лица извършили престъпления
26356012Специалист, социални дейности (община)
26356013Специалист, социални дейности (в социално предприятие)
26356014Специалист, социални дейности (семейно планиране)
26356015Специалист, социално подпомагане и ориентиране (за лица, намиращи се в затвора)
26356016Стажант-специалист, социални дейности
26356017Семеен консултант
26356018Инспектор, пробация
26356019Консултант, деца и младежи
26356020Брачен консултант
26356021Предприемач в социалната работа
26356022Социален педагог
2636Духовници и специалисти по религии
26364015Митрополитски дякон
26364016Патриаршески дякон
26364017Свещеник - ефимерий
26365018Архиерейски наместник
26365019Дякон
26365020Епархийски духовен надзорник
26365021Протосингел
26369001Архиепископ
26369002Викарий
26369003Владика
26369004Епископ
26369005Енорийски свещеник
26369006Имам
26369007Капелан
26369008Кюре
26369009Мисионер
26369010Мюфтия
26369011Пастор
26369012Проповедник
26369013Равин
26369014Теолог
264Писатели, журналисти и езиковеди
2641Писатели и сродни на тях
26416002Биограф
26416003Драматург
26416004Есеист
26416005Литературен сътрудник
26416006Рецензент
26416007Сценарист
26416008Редактор, книги
26416011Автор на техническа документация
26417009Консултант, драматургичен
26417010Критик
26418001Писател/поет
2642Журналисти
26424007Стажант-репортер
26424008Стажант-редактор
26425018Наблюдател, радио/медия
26425019Ръководител екип, радио/телевизия/БТА
26426005Продуцент, телевизионни новини
26426009Журналист
26426010Колонист
26426011Коментатор
26426012Кореспондент
26426013Отговорен секретар, вестник/списание
26426014Репортер, журналист в радио
26426015Репортер, журналист в телевизия
26426016Репортер, журналист във вестник/списание
26426017Репортер, журналист в информационна агенция
26426020Редактор
26426021Медиен омбудсман
26427001Главен редактор
26427002Заместник-главен редактор
26427003Завеждащ редакция
26427004Редактор, вестник/списание
26427006Завеждащ кореспондентски пункт
2643Преводачи и други езиковеди
26433017Преводач от и на български жестов език
26433018Преводач-говорител
26436001Графолог
26436002Етимолог
26436003Лексикограф
26436004Лингвист
26436005Морфолог
26436006Преводач
26436007Преводач-редактор
26436008Семасиолог
26436009Филолог
26436010Филолог, графолог
26436011Филолог, етимолог
26436012Филолог, лексикограф
26436013Филолог, морфолог
26436014Филолог, семантолог
26436015Филолог, фонолог
26436016Фонолог
265Творци и изпълнители
2651Склуптори, художници и сродни на тях
26516001Гравьор, офортист
26516002Конструктор, кукли
26516003Художествен редактор
26517004Главен художник
26517005Изкуствовед
26517006Консерватор/реставратор
26518007Карикатурист
26518008Скулптор
26518009Художник
26518010Художник, график
26518011Художник, гримьор
26518012Художник, приложник
26518013Художник, проектант
26518014Художник, сценични костюми
26518015Художник, живопис
26518016Художник, миниатюри
26518017Художник, постер
26518018Художник, търговска реклама
2652Музиканти, певци и композитори
26526001Акомпаниатор
26526002Инспектор на оркестър
26526003Инспектор на хор
26526004Оркестрант
26526005Помощник-концертмайстор
26526006Солист-оркестрант
26526007Експерт концертна дейност
26527008Вокален педагог
26527009Главен диригент
26527010Главен хормайстор
26527011Диригент
26527012Концертмайстор
26527013Музикален ръководител
26527014Музиковед
26527015Музиколог
26527016Оркестратор
26527017Хормайстор
26528018Артист-хорист
26528019Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл
26528020Джазов певец
26528021Естраден певец
26528022Инструменталист, солист
26528023Композитор
26528024Корепетитор
26528025Певец, фолклор
26528026Музикант
26528027Певец
26528028Фолклорист
2653Танцьори и хореографи
26530009Артист, стриптийз
26533003Танцьор
26533004Специалист, танцово изкуство
26533005Балетен репетитор
26533006Балетмайстор
26533007Балерина/балетист
26533008Прима-балерина/Премиер-балетист
26535002Хореограф
26537001Танцов художествен ръководител
2654Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях
26545021Ръководител художествено осветление
26545024Продуцент
26545025Продуцент, радио/телевизия
26545026ТВ оператор
26545027Филмов експерт
26545028Звукорежисьор
26546001Директор продукция (телевизия)
26546008Режисьор
26546012Програмен експерт, радио/телевизия
26546013Главен програмен селекционер
26546023Театрален режисьор
26547002Директор продукция (кино)
26547003Директор продукция (театър)
26547005Продуцент, филмов/ театрален
26547009Главен режисьор
26547010Режисьор на монтаж
26547011Режисьор, филмов
26547014Художествен ръководител, театрален
26547015Главен художествен ръководител, театрален
26547016Главен оператор
26547017Театрален постановчик
26547018Първи асистент на режисьора
26547019Ръководител програма, радио и телевизия
26547020Ръководител постановъчна част
26548006Импресарио
26548007Музикален продуцент
26548022Театър-майстор
2655Актьори
26556001Актьор
26556002Актьор, стажант
26556003Актьор, мим
2656Радио- телевизионни и други говорители
26563004Дисководещ
26563005Конферансие
26563006Спортен коментатор
26566001Говорител, новини
26566002Говорител, радио
26566003Говорител, телевизия
26566007Спортен коментатор-анализатор
2659Творци и изпълнители, н.д.
26590001Акробат
26590002Артист, въжеиграч
26590003Артист, силови изпълнения
26590004Артист, трапец
26590005Артист, ученик в цирка
26590006Артист, цирков
26590007Дресьор, цирк
26590008Еквилибрист
26590009Жонгльор
26590010Илюзионист
26590011Имитатор
26590012Клоун
26590013Комик, цирк
26590014Маг
26590015Хипнотизатор
26590016Кукловод
3ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
31ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
311Приложни специалисти във физическите и техническите науки
3111Техници в областта на химическите и физическите науки
31113001Техник, астрономия
31113002Техник, геология
31113003Техник, проучване на полезни изкопаеми
31113004Техник, геофизика
31113005Техник, метеорология
31113006Техник, океанология
31113007Техник, физика
31113008Техник, хидрогеология
31113009Техник, химия
31113010Специалист, геолог
31113011Инспектор, фактори работна среда
3112Строителни техници
31123001Техник, водно строителство
31123002Техник, водоснабдяване и канализация
31123003Техник, геодезия, фотограметрия и картография
31123004Техник, гражданско строителство (конструктор)
31123005Техник, гражданско строителство (хидравлик)
31123006Техник, земемерство, земеустройство
31123007Техник, инвеститорски контрол
31123008Техник, ръководител на група по поддържане на железния път
31123009Техник, строителство и архитектура
31123010Строителен техник, проектно-технически отдел
31123011Техник, строителство на метрополитен
31123012Техник, транспортно строителство
31123013Дефектоскопист по железния път и съоръженията
31123014Техник, поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен
31123015Техник, поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен
31123016Инспектор, противопожарна охрана на сграда
31123017Инспектор, противопожарна охрана
31123018Диагностик, В и К мрежи
31123019Техник, водоснабдяване
31123020Техник, озеленител
3113Електротехници
31133001Техник, технолог кабелно производство
31133002Техник, асансьорна техника
31133003Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
31133004Техник, електрификация на селското стопанство
31133005Техник, електрически машини и апарати
31133006Техник, електрически системи
31133007Техник, електрически централи и мрежи
31133008Техник, електродомакинска техника
31133009Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
31133010Техник, електрообзавеждане на кораби
31133011Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
31133012Техник, електротехника на автомобилния транспорт
31133013Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
31133014Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
31133015Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
31133016Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
31133017Инспектор, електробезопасност
31133018Инспектор, качество (електрически продукти)
31133019Техник на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства
31133020Техник на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
31133021Техник на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства
31133022Техник, сервизна поддръжка на турбини във вятърната енергетика
3114Електронни техници
31143001Техник, конструиране и технология на електронни елементи
31143002Техник, електровакуумна техника
31143003Техник, промишлена електроника
31143004Техник, самолетоводещи съоръжения
31143005Техник, ядрена електроника
31143006Техник, автоматизация
31143007Техник, електронна техника
31143008Техник, микропроцесорна техника
31143009Инспектор, качество (електронни продукти)
31143010Техник, измервателни уреди
31143011Техник, охранителна техника
3115Машинни техници
31153001Техник, ядрена електротехника
31153002Техник, аеронавтика
31153003Техник, биотехника
31153004Техник, механик
31153005Техник-механик, автомобили и кари
31153006Техник-механик, аеронавтика
31153007Техник-механик, газови турбини
31153008Техник-механик, двигатели
31153009Техник-механик, двигатели с вътрешно горене
31153010Техник-механик, дизелови двигатели
31153011Техник-механик, плаващо техническо средство
31153012Техник-механик, железопътна техника
31153013Техник-механик, инструменти
31153014Техник-механик, корабостроене
31153015Техник-механик, механизация на горското стопанство
31153016Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
31153017Техник-механик, самодвижещи се машини
31153018Техник-механик, самолетна техника
31153019Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения
31153020Техник-механик, ядрена топлоенергетика
31153021Техник-механик, автоматизация
31153022Техник-механик,, автоматизация на производството
31153023Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
31153024Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
31153025Техник-механик, железопътен транспорт
31153026Техник-механик, кожено-галантерийно производство
31153027Техник-механик, мебелно производство
31153028Техник-механик, обувно производство
31153029Техник-механик, предачно производство
31153030Техник-механик, тъкачно производство
31153031Техник-механик, химическа промишленост
31153032Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
31153033Техник-механик, шивашко производство
31153034Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети
31153035Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
31153036Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота
31153037Техник-механик, измервателна техника
31153038Техник-механик, кинотехника
31153039Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
31153040Техник-механик, лозарска техника
31153041Техник-механик, механична технология на дървесината
31153042Техник-механик, дискретни производства
31153043Техник-механик, очистване на въздуха
31153044Техник-механик, очна оптика
31153045Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
31153046Техник-механик, термични и водноенергетични машини
31153047Техник-механик, технолог (студена обработка)
31153048Техник-механик, технолог (топла обработка)
31153049Техник-механик, технолог (уредостроене)
31153050Техник-механик, хидро- и пневмотехника
31153051Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
31153052Техник-механик, ревизор на вагони
31153053Техник-механик, роботостроене
31153054Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
31153055Техник, механизация на селското стопанство
31153056Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
31153057Приемчик на специално въоръжение и техника
31153058Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества
31153059Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153060Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153061Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
31153063Инспектор, качество (механична техника)
31153064Инспектор, технически стандарти
31153065Приемчик автосервиз
31154062Контрольор, корабоплаване
3116Химик-технолози
31163001Технолог, биотехнологичен синтез
31163002Технолог, технология на полимерните медицински изделия
31163003Технолог, технология на порцеланово и фаянсово производство
31163004Технолог, апретура, багрене и печатане
31163005Технолог, кожарско и кожухарско производство
31163006Технолог, нефт
31163007Технолог, нефтохимичен синтез
31163008Технолог, особено чисти вещества
31163009Технолог, оценител
31163010Технолог, преработване на нефт и газ
31163011Технолог, продукти от природен газ и тяхното разпространение
31163012Технолог, производство на минерални торове, киселини, основи и соли
31163013Технолог, силикатни технологии
31163014Технолог, технология на каучука
31163015Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха
31163016Технолог, технология на пластмасите
31163017Технолог, технология на свързващите вещества
31163018Технолог, технология на строителна керамика и огнеупорни материали
31163019Технолог, технология на стъкларско производство
31163020Технолог, технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила
31163021Технолог, фин органичен синтез
31163022Технолог, химик
31163023Технолог, химични влакна
31163024Технолог, химични процеси
31163025Технолог, целулоза, хартия и картон
31163026Технолог, технология на полимерите
31163027Технолог, химик по консервация и реставрация на културни ценности
3117Минни и металургични техници
31173001Техник, експлоатация на нефтени и газови находища
31173002Техник, механизация на добива и обработка на скални материали
31173003Техник, дълбоко нефтено сондиране
31173004Техник, киселинност на нефтено и газово находище
31173005Техник-металург
31173006Техник-металург (добиване на цветни метали)
31173007Техник-металург (добиване на черни метали)
31173008Техник-металург (заваряване на металите)
31173009Техник-металург (извличане)
31173010Техник-металург (леярство)
31173011Техник-металург (металургия на цветни метали)
31173012Техник-металург (металургия на черни метали)
31173013Техник-металург (обработване на цветни метали)
31173014Техник-металург (обработване на черни метали)
31173015Техник-металург (радиоактивни минерали)
31173016Техник-металург (термична обработка на металите)
31173017Техник-металург (физик)
31173018Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)
31173019Техник-металург (технология на машиностроенето - топла обработка)
31173020Техник, минен
31173021Техник, минен (въглища)
31173022Техник, минен (диаманти и благородни метали)
31173023Техник, минен (нефт и природен газ)
31173024Техник, минен (руди)
31173025Техник, минна геология
31173026Техник, минна електромеханика
31173027Техник, проучване и сондажна електромеханика
31173028Техник, проучвателно ядково сондиране
31173029Техник, циментация (нефтено и газово находище)
31173030Технолог, обогатяване полезни изкопаеми
31173031Технолог, добиване полезни изкопаеми
31173032Инспектор по безопасността в минодобива
3118Чертожници
31183001Чертожник
31183002Чертожник, архитектура
31183003Чертожник, въздухоплаване
31183004Чертожник, геология
31183005Чертожник, гражданско строителство
31183006Чертожник, електричество
31183007Чертожник, електроника
31183008Чертожник, картография
31183009Чертожник, литография
31183010Чертожник, машини и инструменти
31183011Чертожник, механика
31183012Чертожник, мореплаване
31183013Чертожник, отоплителни и вентилационни системи
31183014Чертожник, промишлено строителство
31183015Чертожник, техника
31183016Чертожник, топография
3119Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.
31193001Завеждащ учебна работилница
31193002Конструктор, професионално обучение
31193003Техник, дърворезбарство
31193004Техник, количествени измервания
31193005Техник, мебелно производство
31193006Техник, медицинска техника
31193007Техник, робот
31193008Техник, подвижна пощенска станция
31193009Техник, продукция
31193010Техник, производствени резултати
31193011Техник, производствени структури
31193012Техник, производство на музикални инструменти
31193013Техник, реставрация на стари мебели и дограма
31193014Техник, системи (с изключение на компютри)
31193015Техник, складово обзавеждане
31193016Техник, тапицерство и декораторство
31193017Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
31193018Техник, технолог на захар и захарни изделия
31193019Техник, технолог на месо и месни продукти
31193020Техник, технолог на мляко и млечни изделия
31193021Техник, технолог на растителни масла и сапуни
31193022Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
31193023Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
31193024Технолог, облекло
31193025Технолог, кожено-галантерийно производство
31193026Технолог, манипулация тютюна
31193027Технолог, моделиране и конструиране на облекло
31193028Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия
31193029Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло
31193030Технолог, обувно производство
31193031Технолог, производство тютюневите изделия
31193032Технолог, професионално обучение
31193033Технолог, тютюневи хармани
31193034Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия
31193035Технолог в железопътен транспорт
31193036Техник, качествени измервания
31193037Техник, маркшайдер
31193038Полиграфист
31193039Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви
31193040Отговорник изпитателна станция
31193041Технолог, електролиза
31193042Специалист, поддръжка
31193043Технолог, екарисаж
31193044Технолог
31193045Технолог, производство на електротехнически изделия
31193046Вагонен инструктор
31193047Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт
31193048Инспектор, контрол на общоопасни средства
31193049Инспектор, разследване на пожари
31193050Инструктор, превозни бригади
31193051Контрольор, железен път и съоръжения
31193052Началник, влак
31193053Ревизор, безопасност на движението
31193054Ръководител движение
31193055Техник/дефектоскопист/ по контрол без разрушаване
31193056Техник (оператор) вибродиагностика
31193057Инспектор ведомствен технически надзор
31193058Участъков инспектор в железопътен транспорт
31193059Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
31193060Консултант, превоз на опасни товари
31193061Ревизор вагони
31193062Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен
31193063Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
31193064Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
31193065Метролог
31193066Техник, криминалист
31193067Специалист, маркшайдер
31193068Специалист, минно планиране
31193069Отговорник/Специалист, техническа поддръжка
31193070Техник, боядисване на самолети
31194071Инспектор технически надзор, съоръжения с повишена опасност
312Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
3121Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост
31213002Специалист с контролни функции в кариери
31213003Специалист с контролни функции в мина
31213004Началник смяна, подземен минодобив
31213005Началник хвостохранилище
31213006Началник смяна, добивна промишленост
31215001Заместник-директор, мина
3122Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост
31223002Организатор, производство
31223003Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж
31223004Специалист с контролни функции, преработваща промишленост
31223005Специалист с контролни функции, довършителни дейности
31223006Координатор, преработваща промишленост
31223007Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия
31223008Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
31223009Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа
31226001Началник смяна
3123Приложни специалисти с контролни функции в строителството
31233001Технически ръководител, строителство
31233002Инспектор, технически надзор
31233003Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
31233006Техник поддръжка на сгради и машини
31234004Координатор по безопасност и здраве
31234005Организатор, група в строителството
313Техници по контрол на производствени процеси
3131Оператори в енергийното производство
31313001Началник смяна, топлоцентрала
31313002Диспечер, електроцентрала
31313003Диспечер, електроразпределение
31313004Диспечер, топлопренос
31313005Оператор, блок в електроцентрала
31313006Оператор, водна турбина
31313007Оператор, газгенератор (газгенераторчик)
31313008Оператор, генератор
31313009Оператор, мрежова топлофикационна станция
31313010Оператор, парна турбина
31313011Оператор, сушилни пещи и барабани
31313012Оператор, технологичен пулт в електроцентрала
31313013Оператор, химически контрол
31313014Оператор, водоподготвителни и кондензационни инсталации
31313015Оператор, възлова станция
31313016Оператор, газова електроцентрала
31313017Оператор, геотермална централа
31313018Оператор, главно електротабло (електроцентрала)
31313019Оператор, електрическа подстанция
31313020Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)
31313021Оператор, слънчева електроцентрала
31313022Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала
31313023Оператор, токоизправителна станция
31313024Оператор, топлоелектроцентрала
31313025Оператор, хидроелектроцентрала
31313026Оператор, ядрен реактор
31313027Оператор, ядрена електроцентрала
31313028Помощник-оператор, генератор
31313029Помощник-оператор, парна турбина
31313030Помощник-оператор, парогенератор
31313031Енергетик
3132Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
31323001Диспечер, водоразпределителна мрежа
31323002Оператор, пречиствателна станция
31323003Оператор, съоръжения на бент
31323004Оператор, вентилационно оборудване
31323005Оператор, воднопреработвателна станция
31323006Оператор, воднопречиствателна станция
31323007Оператор, компресор
31323008Оператор, пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
31323009Оператор, помпена станция
31323010Оператор, пречиствателна инсталация
31323011Оператор на дезинфекционна рамка
31323012Оператор, обработка на водата
3133Оператори по контрол на процеси в химическото производство
31333001Оператор, пещи (химически и други сродни на тях процеси)
31333002Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
31333003Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
31333004Оператор, горелка (химически и други сродни на тях процеси)
31333005Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
31333006Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне
31333007Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси)
31333008Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
31333009Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)
31333010Оператор, понополиурстанчик
31333011Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
31333012Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)
31333013Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
31333014Оператор, пещ (производство на кокс)
31333015Оператор, преработка на фенол
31333016Оператор, производство на изкуствени торове
31333017Оператор, производство на кокс
31333018Оператор, уред за избелване (химическа промишленост)
31333019Оператор, контролно табло (химическо производство)
31333020Оператор, контрол на процеси в химическото производство
31333021Оператор, хладилна система
31333022Машинен оператор, производство на лед
3134Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ
31343001Оператор, дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
31343002Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)
31343003Оператор, помпена станция (нефт и природен газ)
31343004Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
31343005Оператор, уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)
31343006Оператор, уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343007Оператор, уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ/етил)
31343008Оператор, уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343009Оператор реактор, преработваща промишленост
31343010Опрератор компресор, преработване на нефт/природен газ
31343011Диспечер, нефтопроводи
3135Оператори по контрол на процеси в металургичното производство
31353001Оператор, електродъгова пещ за облагородяване
31353002Оператор, конвертор
31353003Оператор, пещ за облагородяване
31353004Оператор, пещи за бъркане на топено желязо
31353005Оператор, машина за коксосортировка
31353006Оператор-галтовчик
31353007Оператор, валцова машина
31353008Оператор, линия за елуксация
31353009Оператор, машина за леене
31353010Оператор, машина за нарязване на прокат
31353011Оператор, машина за обработка на фолио
31353012Оператор, пещи за повторно загряване (метал)
31353013Оператор, пещи за топене на метал
31353014Оператор, полир-машина
3139Техници по контрол на производствени процеси, н.д.
31393001Настройчик, робот
31393002Старши оператор с контролни функции, производство на целулоза
31393003Оператор с контролни функции, производство на целулоза
31393004Оператор, автоматизирана монтажна линия
31393005Оператор, монтажен конвейер
31393006Оператор, манипулатор
31393007Оператор, робот
31393008Оператор, обработване (радиоактивни отпадъци)
31393009Специалист, координатор по заваряване
31393010Диспонент, производство на автомобилни компоненти
314Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
3141Природонаучни техници (без медицинските)
31413001Техник, биология
31413002Техник, биофизика
31413003Техник, биохимия
31413004Техник, ботаника
31413005Техник, генетика
31413006Техник, екология
31413007Техник, зоология
31413008Техник, серология
31413009Препаратор
3142Агротехници
31423001Техник, агрономия
31423002Техник, агрохимия и растителна защита
31423003Техник, градинарство
31423004Техник, изследване на посевите
31423005Техник, напояване
31423006Техник, овощарство
31423007Техник, почвознание
31423008Техник, технически култури
31423009Техник, аграрни култури
31423010Техник, земеделие
31423011Земеделски демонстратор
31423012Специалист, земеделие
3143Техници в горското стопанство
31433001Техник, горско стопанство
31433002Техник, лесничейство
31433003Специалист, лесовъдство
315Корабни и авиационни специалисти
3151Корабни механици и техници
31513001Главен механик на кораб/катер/влекач
31513002Втори механик, кораб
31513003Трети механик, кораб
31513004Четвърти механик, кораб
31513005Електромеханик, кораб
31513006Корабен електроник
31513007Корабен електротехник
31513008Девиатор
31513009Механик, плаващо техническо средство
31513010Електротехник, плаващо техническо средство
31514011Диспечер, корабоплаване
31514012Инспектор картно бюро, корабоплаване
31514013Технолог, търговска експлоатация на корабите
31514014Вахтен механик
3152Корабни палубни офицери и пилоти
31523025Капитан на катер
31524001Капитан, кораб
31524002Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)
31524003Капитан, плаващо техническо средство
31524004Капитан, пристанище
31524005Капитан, яхта
31524006Капитан на влекач
31524007Помощник-капитан
31524008Втори помощник-капитан
31524009Трети помощник-капитан
31524010Вахтен помощник-капитан
31524011Лоцман
31524012Пилот
31524013Сдатъчен капитан
31524014Старши помощник-капитан
31524015Старшина, кораб
31524016Старшина, шлеп/катер
31524017Щурман
31524018Офицер по сигурността
31524019Шкипер
31524020Корабоводител
31524021Водач на несамоходен кораб
31524022Водач на малък кораб в местно плаване
31524023Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
31524024Командир на моторен катер
3153Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
31537001Главен пилот
31537002Летец-борден радист
31537003Летец-втори пилот
31537004Летец-борден инженер
31537005Летец-пилот
31537006Летец-пилот, изпитател
31537007Летец-пилот, инспектор
31537008Летец-пилот, инструктор
31537009Летец-пилот, командир/капитан на самолет
31537010Летец-пилот, хидроплан
31537011Летец-пилот, хеликоптер
31537012Летец-щурман
31537013Летец-пилот, командир на хеликоптер
31537014Летец-борден оператор
31537015Летец-пилот, командир на звено
3154Ръководители на полети
31543002Авиодиспечер, въздушно обслужване
31543009Специалист, НОТАМ
31543013Асистент-координатор на полети
31545005Координатор, въздушно обслужване
31545006Координатор, управление на въздушното движение
31545007Ръководител полети/смяна
31545008Диспечер, полети
31545010Ръководител полети, отговорник по безопасност
31545011Ръководител, полети
31545012Специалист координатор, използване на въздушното пространство
31546003Организатор на полетите
31546004Отговорник, безопасност на полетите
31547001Авиодиспечер
3155Техници по сигурността на въздушния трафик
31553001Авиомеханик
31553002Авиомоторист
31553003Авиотехник
31553004Техник, сигурност на въздушния транспорт
32ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
321Приложни специалисти в медицината и фармацията
3211Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
32113002Лаборант, медицински радиографни съоръжения
32115001Рентгенов лаборант
3212Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
32123001Лаборант, анатомия
32123002Лаборант, бактериология
32123003Лаборант, клетки
32123004Лаборант, кръвни банки
32123005Лаборант, патология
32123006Лаборант, препаратор
32123007Лаборант, тъкан
32123008Лаборант, фармакология
32123009Лаборант, физиология
32123010Лаборант, хематология
32123011Лаборант, хистология
32125012Медицински лаборант
3213Помощник-фармацевти
32135001Помощник-фармацевт
3214Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях
32143002Механик, изкуствени крайници
32143004Производител, изкуствени крайници (протези)
32143005Производител, ортопедически приспособления
32145001Зъботехник
32145003Ортопедичен техник
322Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
3221Помощник-медицински сестри
3222Помощник-акушерки
323Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3230Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
32300002Билкар
32300003Биоенерго терапевт
32300004Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
32300005Природолечител
32308001Народен лечител
324Ветеринарни техници и асистенти
3240Ветеринарни техници и асистенти
32403001Ветеринарен ваксинатор
32403002Ветеринарен осеменител
32403003Ветеринарен техник (фелдшер)
325Други приложни специалисти в здравеопазването
3251Асистенти и терапевти в денталната медицина
3252Специалисти по медицински досиета и здравна информация
3253Здравни работници в общности
32533001Здравен медиатор
3254Оптици техници
32543001Техник, оптик
3255Приложни специалисти във физиотерапията
32555003Масажист (за лица с увредено зрение)
3256Медицински асистенти
3257Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
32573001Инспектор, медицинска екология
32573002Инспектор, здраве и безопасност при работа
32573003Инспектор, трудова медицина
32573007Инспектор, безопасност на продукти
32574004Инспектор по обществено здраве
32574005Инспектор по обществено здраве, специализант
32574006Инспектор по обществено здраве, със специалност в системата на здравеопазването
3258Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ
32583001Парамедик
3259Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.
32593001Съветник, семейно планиране
32594002Културтерапевт
32595003Медицински козметик
33СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
331Приложни специалисти по финанси и математика
3311Дилъри на ценни книжа и финансови посредници
33113001Брокер, финанси
33113002Брокер, ценни книжа
33113003Брокер, акции
33113004Брокер, обмен на чужда валута
33113005Дилър, ценни книжа
33113006Дилър, банка
33113007Дилър, борса
33113008Продавач, облигации
33113009Продавач, ценни книжа
33113010Организатор, сделки с ценни книжа
3312Кредитни специалисти
33123003Кредитен администратор
33123004Старши банков служител/ служител, финансова/платежна институция
33123005Супервайзор, банка/финансова/платежна институция
33125001Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция
33125002Инспектор, банка/финансова/платежна институция
33125006Консултант, управление на просрочията
33125007Консултант, управление на вземанията
3313Оперативни счетоводители
33133001Счетоводител, оперативен
3314Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях
33143001Приложен специалист, математика
33143002Приложен специалист, статистика
33143003Приложен специалист, актюерство
3315Оценители на имущество и щети
33153001Инспектор, иск
33153002Инспектор, осигурителен иск
33153003Оценител, недвижимо имущество
33153004Оценител, иск
33153005Оценител, осигуровка
33153006Оценител, щета
33153007Ценовик
332Посредници в търговията и продажбите
3321Застрахователни агенти
33213001Агент, осигуряване
33213002Застрахователен агент
33213003Застрахователен брокер
33213004Главен специалист, застрахователна дейност
33213005Специалист, застрахователна дейност
33213006Регионален застрахователен представител
33213007Регионален застрахователен координатор
33213008Организатор аварии и застраховки
3322Търговски представители
33222007Търговски сътрудник
33223001Търговски агент
33223002Търговски помощник
33223003Търговски представител
33223004Търговски пътник
33223005Консултант (промотьор), продажби
33223006Дистрибутор
33223008Търговец на вино
3323Търговски представители по закупуване на стоки
33233001Агент-купувач
33233002Агент, снабдяване
33233003Изкупчик (търговия на дребно)
33233004Изкупчик (търговия на едро)
33233005Специалист, доставки
33233006Организатор корабно снабдяване
3324Търговски посредници
33242004Търговски посредник
33243001Брокер, стоки
33243002Брокер, спедиторски услуги
33243003Дилър, стокови фючърси
33243005Комисионер, кораби/пратки
33243006Комисионер, пътувания
33243007Комисионер, стоки
333Посредници в бизнес услугите
3331Агенти по спедиция на товари
33313001Специалист, спедиторска дейност
33313002Агент, експедиция на товари
33313003Агент, чистотата на товарите
33313004Корабен агент
33313005Корабен брокер
33313006Спедитор
33313007Организатор карго внос/износ
33313008Организатор, каргорекламации
33313009Организатор склад под митнически контрол
33313010Митнически брокер
33313011Отговорник митнически брокери
33313012Отговорник митническа обработка
3332Организатори на конференции и събития
33321002Сватбен агент
33323001Организатор, конференции и събития
3333Трудови посредници
33333001Посредник, информиране и наемане на работа
33333002Професионален консултант
33333003Трудов посредник
33333004Мениджър на случай/ Кейс мениджър
33333005Консултант, подкрепена заетост
3334Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
33343001Агент, недвижими имоти
33343002Брокер, недвижими имоти
33343003Агент, управление на собственост
33343004Търговец, недвижими имоти
3339Посредници в бизнес услугите, н.д.
33393001Специалист, изложби и панаири
33393002Специалист, туроператорска дейност
33393003Специалист, търговия
33393004Специалист, продажби
33393005Специалист, маркетинг и реклама
33393006Рекламен агент
33393007Аукционер, провеждане на търгове
33393008Агент, литературен
33393009Агент, музикални представления
33393010Агент, спорт
33393011Агент, театрален
33393012Представител, бизнес услуги
33393013Продавач, бизнес услуги
33393014Отговорник телефонни продажби
33393015Отговорник куриери
33393016Отговорник диспечери, куриерски услуги
33393017Организатор, куриерска дейност
33393018Организатор, реклама
33393019Организатор, маркетинг
33393020Организатор, работа с клиенти
33393021Организатор, продажби и реклама
33393022Технолог, приемане на поръчки
33393023Специалист, авторски права
33393024Агент, патенти
334Административни приложни специалисти
3341Офис мениджъри
33413001Мениджър екип, телефонен център за услуги
33413002Мениджър екип, контактен център
33413003Мениджър екип
33413004Офис мениджър
33413005Административен специалист с контролни функции
33413006Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
33413007Специалист с контролни функции, деловодство и архив
33413008Специалист с контролни функции, човешки ресурси
3342Правни секретари
33423001Правен секретар
3343Административни и изпълнителни секретари
33433001Административен секретар
33433002Асистент, кореспонденция
33433003Администратор по клинични изпитвания
33433004Секретар, съдебен
33433005Инспектор
33433006Координатор
33433007Организатор
33433008Специалист
33433009Изпълнителен секретар, офис
33433010Секретар на управителен съвет
33433011Асистент, офис
33433012Квестор
3344Медицински секретари
33443001Медицински секретар
335Приложни специалисти в държавната администрация
3351Митнически и гранични инспектори
33513001Граничен ветеринарен инспектор
33513002Инспектор, митнически документи
33513003Инспектор, паспортна проверка
33513004Митнически инспектор
33513005Старши митнически инспектор
33513006Главен митнически специалист
33513008Митнически сътрудник
33513009Младши митнически специалист
33513010Старши митнически специалист
33513011Митнически дознател
3352Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол
33524007Главен специалист, Сметна палата
33524008Специалист, Сметна палата
33524009Старши специалист, Сметна палата
33525001Финансов ревизор
33525004Данъчен инспектор
33525005Старши данъчен инспектор
33525006Старши финансов ревизор
33526002Главен данъчен инспектор
33526003Главен финансов ревизор
3353Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
33533001Инспектор, трудови злополуки
33533002Инспектор, пенсионен архив
33533003Инспектор, пенсионен
33533004Инспектор, социално осигуряване
33533005Инспектор, социално-осигурителни рискове
33533006Сътрудник, пенсии
33533007Социален сътрудник, социално подпомагане
33533008Сътрудник, социалноосигурителен иск
33533009Специалист, социално осигуряване
33533010Контрольор, пенсии
33533011Социален работник, администрация
33533012Социален сътрудник, закрила на детето
33533013Социален сътрудник, хора с увреждания и социални услуги
33533014Социален сътрудник
3354Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии
33543001Служител, паспортна служба
33543002Служител, разрешителни за строеж
33543003Служител, разрешителни за осъществяване на икономическа дейност
3355Полицейски инспектори и оперативни работници
33553001Агент, справки в полиция
33553002Инспектор, полиция
33553003Полицейски командир
33553004Разузнавач
33553005Районен инспектор
33553006Старши инспектор, полиция
33553007Старши инспектор, противопожарна охрана
33553008Старши полицейски командир
33553009Старши разузнавач
33553010Дактилоскопист
33553011Оперативен работник
3359Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.
33593004Стажант, министерство и друго специализирано бюджетно звено
33593006Специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
33593007Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда
33593008Организатор, отдел вътрешен контрол
33593009Специалист, държавна администрация
33593010Специалист, кадастрален план
33593011Организатор по труда
33593012Консултант, държавна администрация
33593013Инспектор, гражданска защита
33593014Инспектор подготовка на кадри
33593015Инспектор, общественото хранене
33593016Инспектор, търговия
33593017Инспектор, тегло и мярка
33593018Инспектор, услуги
33593019Инспектор, цени
33593020Инспектор, ветеринарномедицински служби
33593021Младши специалист
33593022Старши специалист
33593023Горски инспектор
33593024Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
33593025Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
33593026Главен специалист
33593027Технически сътрудник към кабинета на министър
33593028Специалист по мрежова и информационна сигурност
33593029Специалист в областта на информационните технологии
33596001Дипломатически куриер
33596002Изпълнителен секретар, консулска служба
33596003Стажант-аташе, дипломатическо представителство
33596005Трети секретар, дипломатическо представителство
34ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
341Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители
3411Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
34112007Завеждащ, нотариална служба
34112008Адвокатски сътрудник
34113001Съдебен служител
34113005Частен детектив
34113006Правен сътрудник
34113009Консултант-юрист, регионална структура на организация на работниците и служителите
34117004Помощник-частен съдебен изпълнител
34117010Експерт - юрист, организация на работниците и служителите
3412Приложни специалисти по социална работа
34123001Стажант-сътрудник, социални дейности
34123002Сътрудник, социална работа
34123003Сътрудник за социална работа с деца
34123004Сътрудник за социална работа в отдел "Социална закрила"
34123005Сътрудник за социална работа със семейство
34123006Сътрудник, социални дейности
34123007Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
34123008Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания
34123009Сътрудник, социални дейности в социална услуга
34123010Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
34123011Сътрудник, социални дейности (община)
34123012Сътрудник, социални дейности (в социално предприятие)
34123013Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)
34123014Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор)
34123015Сътрудник, работа със зависимости
34123016Домашен майстор
34123017Младежки работник
34123018Експерт от опит, социално включване
34123019Трудов наставник
3413Религиозни служители
34130001Евангелист
34130002Енорийски работник
34130003Религиозен работник
34130004Монах
34130005Монахиня
34130006Послушник/послушница
342Спортисти и работещи в областта на спорта
3421Атлети и състезатели
34213001Жокей
34213002Професионален спортист
3422Спортни треньори, инструктори и сродни на тях
34223001Арбитър, спортен
34223003Помощник-треньор
34223005Ски инструктор
34223006Стартьор
34223007Инструктор, плуване
34223008Служител, спортна организация
34223009Организатор, спортни прояви и първенства
34223010Инструктор, спортен
34226002Треньор
34226004Старши треньор
34227011Главен треньор
3423Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт
34233001Инструктор, безмоторно летене
34233002Инструктор, парашутизъм
34233003Инструктор, управление на платноход
34233004Фитнес инструктор
34233005Инструктор, езда
34233006Личен треньор
34233007Ски учител
34236008Спортен аниматор
343Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството
3431Фотографи
34313001Фотограф
34313002Фоторепортер
34313003Въздушна фотография
34313004Научна фотография
34313005Художествена фотография
3432Интериорни дизайнери и декоратори
34323001Аранжор, витрини/щандове
34323002Декоратор, сценичен
34323003Декоратор, витрини
34323004Декоратор, интериор
34323005Интериорен дизайнер
34323006Сценичен дизайнер
34326007Дизайнер в музей/художествена галерия
3433Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки
34333001Декоратор, изложби/музеи и галерии
34333002Помощник-реставратор
3434Главни готвачи
34342001Главен готвач
34342002Главен сладкар
34342003Майстор-готвач
3435Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата
34350023Статист
34350025Татуист
34352021Гардеробиер, театрални костюми
34352022Реквизитор
34353001Сценичен управител
34353003Каскадьор
34353005Първи асистент, директор на продукция
34353006Първи асистент, художник на костюми
34353007Първи асистент, режисьор по монтажа
34353008Втори асистент, директор на продукция
34353009Втори асистент, режисьор
34353010Втори асистент, режисьор по монтажа
34353011Определител, копирни светлини
34353012Осветител
34353013Скриптер
34353014Художник, изпълнител на кукли
34353015Художник, изпълнител на макети
34353016Художник, контур
34353017Художник, надписи
34353018Монтажист, негативи
34353019Монтажист, кино, видео, телевизия
34353020Приложен специалист, специални ефекти
34353024Суфльор
34355002Сценограф
34355004Първи асистент на сценографа
35ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
351Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
3511Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
35113001Оператор, периферни устройства
35113002Компютърен оператор
35113003Техник, компютърни системи
35113004Оператор, мониторинг център
3512Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
35123001Техник, компютърно програмиране
35123002Техник, поддръжка на компютри
35123003Компютърен техник, бази данни
35123004Компютърен техник, анализи на компютърни системи
35123005Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
35123006Консултант, поддръжка на информационни технологии
35123007Консултант, поддръжка на софтуер
35123008Оператор, инсталиране софтуер
35123009Оператор, подпомагане на потребители
35123010Специалист, интернет поддръжка
35123011Специалист, поддръжка приложения
35123012Приемчик в сервизен отдел
3513Техници на компютърни мрежи и системи
35133001Техник, поддръжка на компютърни мрежи
35133002Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни
35133003Системен оператор
35133004Системен контрольор
3514Уеб техници
35143001Администратор, уеб сайт
35143002Техник, уеб сайт
35143003Уебмастер
35143004Мениджър, уеб сайт
35143005Консултант, управление на уеб сайт
35143006Координатор, управление на уеб сайт
352Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
3521Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника
35213008Технически изпълнител, кино
35213009Звукооператор, смесител на звукове
35213010Звукотехник
35213011Киномеханик
35213012Оператор, анимационен филм
35213013Оператор, пулт за художествено осветление
35213014Оператор, аудиосъоръжения
35213015Оператор, дублиращи съоръжения
35213016Оператор, електронна аудио-визуална техника
35213017Оператор, записващи устройства
35213018Оператор, камера
35213019Кинематограф
35213020Оператор, камера (телевизия)
35213021Оператор, микрофон
35213022Оператор, студийно устройство
35213023Оператор субтитри
35213024Оператор, радиотехника и телевизия
35213025Първи асистент, оператор
35213026Втори асистент, оператор
35213027Режисьор пулт, аудиовизия
35213028Техник, операторска техника
35213029Техник, снимачна техника
35213030Техник, звукови ефекти
35213031Техник, звук-студио
35213032Техник, звук-тест
35213033Техник, копирна и проявителна техника във филмова лаборатория
35213034Техник, цветни анализатори във филмова лаборатория
35213035Тоноператор
35213036Тонтехник
35213037Видеомонтажист
35213038Първи асистент, звукорежисьор
35213039Специалист, звукови ефекти
35213040Сенситометрист
35213041Асистент продукция, телевизия
35213042Организатор производство, телевизия
35214007Стажант-музикален редактор
35215001Музикален аранжор
35215002Музикален оформител
35215003Музикален редактор
35215005Тонрежисьор
35215006Звуков дизайнер
3522Техници по далекосъобщителна техника
35223001Техник, нискочестотна техника
35223002Техник, полупроводникова техника
35223003Техник, радиотехника и телевизионна техника
35223004Техник, релейна защита и автоматика
35223005Техник, спътникова техника
35223006Техник, съобщителна техника
35223007Техник, телекомуникации
35223008Техник, радиовръзки в метрополитен
35223009Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен
35223010Оператор, морзов код (радист), радиотелеграфист
35223011Оператор, радиопредавателни съоръжения
35223012Оператор, конструиране и технология на съобщителна апаратура
35223013Оператор, радиосъоръжения (кораби)
35223014Оператор, радиосъоръжения (летателни средства)
35223015Оператор, радиосъоръжения (наземни)
35223016Оператор, стая с контролни съоръжения
35223017Оператор, строителство и експлоатация на съобщителни системи
35223018Оператор, съоръжения за пренос
35223019Оператор, телеграфически съоръжения
35223020Оператор, телекомуникационни съоръжения
35223021Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност
35223022Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност
35223023Криптограф
35223024Главен телеграфист на кораб, радио
35223025Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения
4ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
41ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
411Общи административни служители
4110Общи административни служители
41102001Завеждащ, административна служба
41102002Завеждащ, техническа служба
41102003Архивист (офис)
41102005Технически сътрудник
41102006Технически изпълнител
41102007Технически организатор
41103004Главен технически сътрудник
41103008Организатор, обработка на производствена информация
41103009Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
41103010Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
41103011Сътрудник, индустриални отношения
412Секретари с общи функции
4120Секретари с общи функции
41202001Секретар
41202002Секретар, машинописец
41202003Секретар, стенограф
41202004Секретар, стенография и машинопис
41202005Секретар, стилист
41202006Технически секретар
41203007Артистичен секретар
413Оператори на организационна техника
4131Машинописци и текстообработващи оператори
41312001Машинописец
41312002Машинописец, стенографска машина
41312003Стенограф
41312004Оператор, копирна техника
41312005Оператор, телеграф
41312006Оператор, телекс
41312007Оператор, телепринтер
41312008Оператор, телетайпен апарат
41312009Оператор, телефакс
4132Оператори по въвеждане на данни
41321001Оператор, въвеждане на данни
41323002Банков служител, въвеждане на данни
42АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
421Касиери, инкасатори и сродни на тях
4211Банкови касиери и сродни на тях
42111012Служител, гише в пощенска станция
42111013Касиер, гише в съобщенията
42111014Касиер, обменно гише
42111015Сараф
42113004Старши банков служител, главен касиер
42113005Банков служител, пазител ценности
42113008Банков служител, касиер/Касиер, банка/Касиер, финансова/платежна институция
42113009Банков служител, главен касиер
42113010Главен касиер, банка/финансова/платежна институция
42113011Инкасатор, банка/финансова/платежна институция
42113016Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
42113017Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция
42113018Пазител ценности, БНБ
42115001Старши банков служител, връзка с клиенти
42115002Старши банков служител, обслужване на клиенти
42115003Старши банков служител, касов център
42115006Банков служител, касов център/ Служител в касов център, финансова/платежна институция
42115007Банков служител, обслужване на клиенти/ Служител, обслужване на клиенти във финансова/платежна институция
4212Букмейкъри, крупиета и сродни на тях
42121003Касиер-приемчик, тотализатор
42121004Събирач, жетони
42121005Събирач, облози
42121006Букмейкър
42123001Главен инспектор, игра в казино
42123002Инспектор, игра в казино
42123007Контрольор, казино
42123008Крупие
42123009Отговорник, маса в бинго зала
4213Комисионери и лихвари
42132001Комисионер, заложна къща
42132002Лихвар
4214Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях
42141001Инкасатор, събирач на данъци и такси
42142002Инкасатор, дългови задължения
42142003Инкасатор, наеми
42142004Инкасатор, плащания
42142005Събирач, дарения
42142006Агент събиране на вземания
422Персонал, информиращ клиенти
4221Консултанти и служители в пътнически агенции
42212005Служител, издаване на пътнически билети
42212006Служител, информация за пътувания
42212007Служител, пътническа агенция/бюро
42212008Служител, резервации
42212009Служител, гише за регистрация на пътници и багажи
42213001Консултант, пътнически транспорт
42213002Организатор, пътнически транспорт
42213003Организатор, пътувания
42215004Специалист, туризъм
4222Оператори в контактни центрове
42223001Оператор, център за обаждания
42223002Оператор, контактен център
42223003Оператор, център за телекомуникационни услуги
42223004Специалист, телефон на зрителя
42223005Информатор, пътническо обслужване
4223Телефонисти
42232001Оператор, телефонна централа
42232002Телефонист
4224Рецепционисти в хотели
42242001Рецепционист, хотел
42243002Администратор, хотел
4225Служители, обслужващи запитвания на клиенти
42251001Служител, запитвания
42251002Служител, информация
4226Рецепционисти с общи функции
42262001Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина
42262002Рецепционист, приемна на лекар
42262003Рецепционист
4227Анкетьори в изследвания
42270001Анкетьор, маркетингови изследвания
42270002Анкетьор
4229Персонал, информиращ клиенти, н.д.
42292001Информатор, приемна
42292002Информатор/културна организация/културен институт
42292003Информатор
43АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
431Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
4311Служители, водещи счетоводни сметки и документи
43112001Калкулант
43112002Касиер, домакин
43112003Касиер, счетоводство
43112004Отчетник, счетоводство
43112005Фактурист
43113006Специалист, контрол разходи
43113007Специалист, контрол приходи
4312Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи
43122001Отчетник, гаранции по кредити
43122002Отчетник, данъци
43122003Отчетник, инвестиции
43122004Отчетник, ипотеки
43122005Отчетник, комисиони
43122006Отчетник, кредити
43122007Отчетник, облигации
43122008Отчетник, оценки на рискове и застраховки
43122009Отчетник, статистически документи
43122010Отчетник, уреждане на застрахователни полици
43122011Отчетник, финанси
43122012Отчетник, ценни книжа
43122013Отчетник, водещ документи за оценки
43122014Отчетник, водещ ревизионни документи
43123015Помощник, брокер
4313Служители, водещи платежни ведомости
43132001Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
43132002Отчетник, водещ платежни ведомости
43133003Специалист, труд и работна заплата
432Персонал, водещ стокови и транспортни документи
4321Персонал, водещ стокови документи
43212001Вагоноописвач
43212002Експедитор, стоки и товари
43212003Железопътен посредник
43212004Завеждащ морска регистрация
43212005Измерител, горивни и строителни материали
43212006Кантарджия
43212007Контрольор, запаси
43212008Магазинер
43212009Оператор, определяне на маршрута на товарите
43212010Организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност
43212011Отчетник, насочване на товари
43212012Получател, товари
43212013Ръководител, търговска експлоатация
43212014Склададжия
43212015Снабдител, доставчик
43212016Спедиционен посредник
43212017Стифадор
43212018Стоковед
43212019Талиман
43212020Тарифьор
43212021Началник, склад
43213022Домакин
43213023Домакин, склад
43213024Специалист, контрол на документи
4322Персонал, водещ документи за производствени материали
43222001Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)
43222002Отчетник, планиране на материали
4323Персонал, водещ транспортни документи
43232006Отчетник, изготвяне на наряди в гараж
43232007Диспечер, транспортни средства
43233001Началник машинотракторен парк
43233002Началник парк, железници
43233010Инспектор, железопътна транспортна служба
43233011Инспектор, транспортна служба
43233012Контрольор, автомобилен транспорт
43233013Контрольор, влакове
43233014Контрольор, самолети
43233015Контрольор, служба за въздушни превози и услуги
43233016Контрольор, товаро-разтоварна дейност
43233018Началник парк, автомобили
43235003Началник парк в метрополитен
43235004Оператор, наземно обслужване
43235005Влаков диспечер
43235017Организатор, автомобилен транспорт
44ДРУГ ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
441Друг помощен административен персонал
4411Помощен персонал в библиотеки
44113001Картотекар
44113002Нототекар
44113003Работник, библиотека
44113004Филмотекар
44113005Фондохранител, музей/художествена галерия
44113006Фонотекар
44113007Фототекар
44113008Видеотекар
4412Пощальони и сортировачи
44123001Експедитор, поща
44123002Контрольор, поща
44123003Контрольор, пощенска служба
44123004Контрольор, пощенски склад
44123005Пощенски раздавач (пощальон)
44123006Превозвач, поща
44123007Сортировач, поща
4413Персонал по кодиране и редактиране на документи
44132001Описвач, тотализатор
44132002Проверител, тотализатор
44132003Проверител, марки и ценни книжа
44132004Шифровчик
44133006Помощник-коректор
44133007Уредник, програма
44136005Коректор
4414Писари и сродни на тях
4415Деловодители/архивари
44152003Деловодител
44152004Книговодител
44152005Регистратор
44153001Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
44153002Архивар
4416Служители, човешки ресурси
44162001Асистент, човешки ресурси
44162002Служител, човешки ресурси
4419Друг помощен административен персонал, н.д.
44192003Издирвач на адреси
44192004Призовкар
44192005Съдебен документатор
44193001Служител, рекламна агенция
44193002Служител, публикации
44193006Завеждащ регистратура за класифицирана информация
44193007Отговорник, спомагателни дейности
44193008Завеждащ, секретна картотека
44193009Изпълнител
44193010Координатор, дейности
44193011Отчетник
44193012Инспектор, салон
5ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
51ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ
511Обслужващ персонал в транспорта
5111Персонал, обслужващ пътници и стюарди
51113001Борден съпроводител
51113002Главен стюард/стюардеса
51113003Обслужващ, аерогара
51113004Обслужващ, корабни кабини
51113005Обслужващ, полета
51113006Стюард/стюардеса
51113007Ръководител кабинен състав
51113008Рентгенов оператор, пътници/багажи
5112Кондуктори
51121001Кондуктор
51123002Контрольор по редовността на пътниците
5113Екскурзоводи
51133001Аниматор
51133002Водач, ловен туризъм
51133003Водач, парк за забавления
51133004Планински водач/гид
51133005Екскурзовод
51136006Екскурзовод, музей/художествена галерия
512Готвачи
5120Готвачи
51202001Готвач
51202002Сладкар
51202003Помощник-готвач
51202004Помощник-сладкар
51202005Карвинг-декоратор
513Сервитьори и бармани
5131Сервитьори
51312001Главен сервитьор
51312002Обслужващ, бюфет/лавка
51312003Салонен управител
51312004Сервитьор
51312005Отговорник, търговска зала
51312006Сомелиер
5132Бармани
51322001Барман
51322002Бариста
514Фризьори, козметици и сродни на тях
5141Фризьори
51412001Фризьор
51412002Бръснар
51412003Перукер
5142Козметици и сродни на тях
51422001Гримьор
51422002Козметик
51422003Маникюрист
51422004Педикюрист
51422005Обслужващ, баня
51422006Обслужващ, сауна
51422007Консултант по отслабване
51423008Пиърсър
515Домакини и икономи
5151Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения
51511002Пиколо
51511003Прислужник, хотел
51511004Хост (хостеса)
51511005Домакин (пазач), къмпинг
51511006Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др.
51512001Иконом
5152Икономи и домашни помощници
51521002Домашна помощница
51521003Иконом, домакинство
51521004Прислужник, поддържане на къща
51523001Собственик, къща за гости
5153Домакини на сгради
51530001Домакин, сграда
51530002Домакин-чистач, сграда
51530003Домоуправител
51530004Уредник, сграда
51530005Клисар
51532006Управител общежитие
516Друг обслужващ персонал
5161Астролози, гадатели и сродни на тях
51618001Астролог
51618002Гадател
51618003Окултист
51618004Френолог
51618005Хиромант
51618006Ясновидец
5162Компаньони и камериери
51620005Компаньонка
51621001Камериер/камериерка
51621002Главен камериер/камериерка, хотел
51621003Камериер/камериерка, хотел
51621004Прислужник
5163Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори
51631001Балсаматор-гримьор
51631002Гробар
51631003Завеждащ бюро, обредни услуги
51631004Обредник
51631005Обслужващ, погребално бюро
51631006Прахосъбирач
51631007Преносвач
51631008Ръководещ тъжни обреди и ритуали
5164Персонал, грижещ се за животни и домашни любимци
51641001Гледач, дресирани животни
51641002Гледач, лабораторни животни
51641003Дресьор (водач), кучета
51641004Дресьор, обяздвач на коне
51641005Пазач, дивеч
51641006Пазач, животни в зоопарк
51641007Съдържател, кучкарник
51641008Треньор, състезателни коне
51641009Гледач,служебни животни
51641011Работник, зоопарк
51642010Кинолог
51642012Зоофризьор
51642013Гледач, животни в зоопарк
51643014Акварист
5165Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства
51655001Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
5169Друг обслужващ персонал, н.д.
51691003Работник, фотоателие
51691004Домакин, стол
51691005Началник ремонтна работилница
51692006Отговорник, автомивка
51693001Домакин, клуб
51693002Отговорник, ателие
51693007Инструктор
51693008Организатор дейности
51693009Масажист
51693011Приложен специалист, арома процедури
51694010Боуен специалист
52ПРОДАВАЧИ
521Продавачи на пазари и амбулантни търговци
5211Продавачи на пазари, павилиони и сергии
52111001Продавач, павилион
52111002Продавач, пазар
52111003Продавач, улична сергия
5212Амбулантни търговци на храни
52120001Продавач, бюфет
52120002Продавач, закуски и напитки
52120003Продавач, хранителни продукти
522Продавачи в магазини
5221Собственици на малки магазини
52213001Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
52213002Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
52213003Собственик, малък магазин
52213004Собственик, павилион за вестници
5222Супервайзъри, магазини
52223001Супервайзър, магазин
52223002Специалист с контролни функции, търговия
5223Продавач-консултанти
52232001Продавач-консултант
52232002Асистент-продавач
52233003Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия
523Касиери и продавачи на билети
5230Касиери и продавачи на билети
52300003Продавач, билети
52301001Касиер
52301002Маркировач, ресторант
524Друг персонал, зает с търговия
5241Манекени и други модели
52410001Манекен
52410002Модел
52410003Фотомодел
5242Демонстратори
52421001Демонстратор
52421002Мърчандайзер, продажби
5243Продавачи "от врата до врата"
52430001Пласьор, стоки
52430002Продавач, разносна търговия
52430003Работник, изпълняващ доставки по домовете
5244Продавачи в контактни центрове
52440001Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
52440002Продавач, Интернет търговия
52440003Продавач, телемаркет
5245Обслужващ персонал на бензиностанции
52450001Обслужващ, бензиностанция/газостанция
5246Обслужващ персонал на хранителни щандове
52460001Обслужващ, салатен бар
52460002Обслужващ на щанд, кафетерия
52460003Обслужващ, кулинарен щанд
5249Друг персонал, зает с търговия, н.д.
52490001Обслужващ, магазин
52490002Помощник, магазин
52490003Продавач, автомобили
52490004Продавач, плавателни съдове
52490005Служител, коли под наем
52491006Изкупвач, селскостопанска продукция
53ПЕРСОНАЛ, ПОЛАГАЩ ГРИЖИ ЗА ХОРА
531Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители
5311Персонал, грижещ се за деца
53111001Детегледачка
53111002Бавачка
53111003Гувернантка
53113004Приемен родител
5312Помощници на учители
53123001Помощник на учителя
53123002Обслужващ, деца в училища
53123003Помощник-възпитател
53123004Образователен медиатор
532Персонал, полагащ здравни грижи за хора
5321Санитари
53211001Болногледач
53211002Санитар
53211003Хигиенист, здравно заведение
5322Домашни санитари
53221001Домашен санитар
53221002Личен асистент
53221003Социален асистент
53221004Разносвач на храна
5329Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.
53291002Водолечител
53291003Дезинфектатор
53291004Калолечител
53291005Луголечител
53291006Стерилизатор
53291007Парафинист
53291008Трудотерапевт
53291009Здравен асистент
53293001Асистент на лекар по дентална медицина
54ПЕРСОНАЛ, ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ
541Персонал, осигуряващ защита и сигурност
5411Пожарникари
54113002Старши пожарникар
54113003Пожарникар
54113004Патрул (горски пожари)
54115001Главен пожарникар
5412Полицаи
54123001Полицай
54123003Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
54123005Охрана, полицейска
54123006Патрул, полицейски
54123007Оперативен дежурен
54123008Автоконтрольор
54123009Младши автоконтрольор
54123013Командир, екип
54123014Командир, отделение
54123015Командос
54123017Младши оперативен работник
54124002Старши полицай
54124004Старши технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
54124010Граничен контрольор
54124011Старши граничен контрольор
54124012Старши командос
54125016Младши районен инспектор
5413Затворнически надзиратели
54133001Домакин, затворническо общежитие
54133002Надзирател, затвор
54133003Надзирател
54133004Настойник, затвор
54133005Охрана, следствена служба
54133006Охрана, затворническа
54133007Пазач, затвор
5414Охранители
54140015Пазач-портиер
54141001Ловен надзирател
54141002Пазач, въоръжена охрана
54141003Патрул, служби за сигурност
54141004Полски пазач-пъдар
54141005Прелезопазач
54141006Риболовен надзирател
54141007Охранител
54143008Младши инструктор, охраната
54143009Старши сътрудник, охраната
54143010Сътрудник, охрана
54143011Горски стражар
54143012Организатор, охрана
54143013Оператор, сигурност
5419Персонал, осигуряващ защита и сигурност, н.д.
54191001Планински спасител
54191002Спасител, плаж
54191003Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
54191004Спасител на ски-писта
54192007Спасител, басейн
54193005Сътрудник-оръжейник
54193006Лична охрана
6КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
61КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
611Градинари и растениевъди
6111Полевъди и зеленчукопроизводители
61111010Тютюнопроизводител
61111011Зеленчукопроизводител
61111012Полевъд
61111013Работник, напояване (обслужващ напоителни системи)
61111014Работник, отглеждащ захарно цвекло
61111015Работник, производител на захарно цвекло
61111016Работник, отглеждащ зеленчуци
61111017Работник, отглеждащ лен
61111018Работник, отглеждащ зърнени култури
61111019Работник, отглеждащ памук
61111020Работник, производител на памук
61111021Работник, отглеждащ тютюн
61111022Работник, поливач
61112002Фермер, отглеждащ захарно цвекло
61112003Фермер, отглеждащ зеленчуци
61112004Фермер, отглеждащ зърнени култури
61112005Фермер, отглеждащ лен
61112006Фермер, отглеждащ люцерна
61112007Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове)
61112008Фермер, отглеждащ тютюн
61112009Фермер, отглеждащ фъстъци
61113001Управител, селско стопанство
6112Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения
61121005Лозар
61121006Овощар
61121007Работник, овощна градина
61121008Работник, отглеждащ плодове
61121009Работник, отглеждащ трайни насаждения
61121010Работник, отглеждащ хмел
61121011Работник, добив на балсамова смола
61121012Работник, облагородяване на овощни дървета
61121013Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
61122001Фермер, отглеждащ лозя
61122002Фермер, отглеждащ овощни дървета
61122003Фермер, отглеждащ плодове
61122004Фермер, отглеждащ хмел
6113Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници
61131001Билкопроизводител
61131002Градинар
61131003Градинар, сезонен
61131004Гъбар
61131005Семепроизводител
61131006Фиданкопроизводител
61131007Цветопроизводител
61131008Работник, оранжерия/парник
6114Работници, отглеждащи смесени култури
61141002Работник в стопанство, смесени култури
61142001Фермер, смесени култури
612Животновъди
6121Животновъди и производители на млечни продукти
61211008Животновъд
61211009Млекар, експедитор
61211010Приемчик, мляко
61211011Работник, отглеждащ селскостопански животни
61211012Работник, производител на млечни продукти
61211013Работник, развъждащ едър рогат добитък
61211014Работник, развъждащ кучета/котки
61211015Работник, стригач
61212002Фермер, животновъд
61212003Фермер, коневъд
61212004Фермер, производител на кожи
61212005Фермер, производител на млечни продукти
61212006Фермер, производител на мляко
61212007Фермер, развъждащ племенни животни
6122Птицевъди
61221004Овоскопист
61221005Оператор, инкубатор
61221006Птицевъд
61221007Съдържател, птичарник
61221008Работник, ферма за птици
61221009Работник, развъждащ птици в инкубатор
61222001Фермер, отглеждащ птици
61222002Фермер, производител на яйца
61222003Фермер, развъждащ птици в инкубатор
6123Пчелари и бубари
61231004Пчелар
61231005Гледач, копринени буби (бубар)
61231006Копринар
61231007Работник, добив на пчелно млечице/пчелна отрова
61231008Работник, производство на бубено семе
61232001Фермер, пчелар
61232002Фермер, пчеловъд
61232003Фермер, отглеждане на копринени буби
6129Животновъди, н.д.
61291003Фуражист
61291004Гледач, работен добитък
61291005Дивечовъд
61291006Съдържател, резерват за животни
61291007Работник, ферма за диви животни с ценни кожи
61291008Работник, ферма за кръстосани животни
61291009Работник, развъждащ влечуги (без змии)
61291010Работник, развъждащ диви птици
61291011Работник, развъждащ змии
61291012Работник, развъждащ лабораторни животни
61291013Работник, развъждащ охлюви
61291014Работник, развъждащ пойни и декоративни птици
61291015Работник, селекционер на кръстосани животни
61292001Фермер, зайцевъд
61292002Фермер, развъждащ кръстосани животни
61293016Управител, дивечовъдно стопанство
61293017Фермер, дивечовъд
613Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
6130Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
61301002Работник, смесено стопанство
61302001Фермер, смесено стопанство
62КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
621Горски работници и сродни на тях
6210Горски работници и сродни на тях
62101003Горски работник
62101004Горски работник, сезонен
62101005Дървар
62101006Залесител
62101007Извозвач, дървен материал
62101008Горски пазач
62101009Лесозащитник
62101010Маркировач, лесофонд и дървен материал
62101011Резач, горски дървен материал
62101012Резач, греди и пръти
62101013Резач, траверси
62101014Товарач, трупи и друг дървен материал
62101015Въглищар, производител на дървени въглища
62101016Работник, обработка на трупи
62101017Работник, отглеждане на горски култури
62101018Горски работник, дървесна дестилация (традиционна техника)
62101019Работник, добив на пънна борина
62103001Управител, горско стопанство
62103002Управител, лов
622Риболовци и ловци
6221Работници, отглеждащи аквакултури
62211004Работник, ферма за аквакултури
62211005Работник, ферма (рибовъд)
62212001Управител, рибно стопанство
62212002Фермер, отглеждащ аквакултури
62212003Фермер, рибовъд
6222Риболовци във вътрешни и крайбрежни води
62221001Рибар, вътрешни води
62221002Рибар, крайбрежни води
6223Риболовци в дълбоки морски води
62231001Рибар, дълбоки морски води
62231002Рибар, член на екипаж, дълбоки морски води
62231003Тралмайстор
6224Ловци и трапери
62241001Ловец
62241002Ловец, диви животни
63СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ, РИБОЛОВЦИ И ЛОВЦИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
631Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление
6310Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление
63102001Фермер, растениевъдство за собствено потребление
63102002Фермер, смесени култури за собствено потребление
632Животновъди, произвеждащи за собствено потребление
6320Животновъди, произвеждащи за собствено потребление
63202001Фермер, животновъдство за собствено потребление
633Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление
6330Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление
63301001Работник, отглеждащ растения и животни за собствено потребление
634Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление
6340Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление
63400001Риболовец, произвеждащ за собствено потребление
63400002Ловец, произвеждащ за собствено потребление
63400003Берач, произвеждащ за собствено потребление
7КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
71СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
711Строители на сгради и сродни на тях
7111Строители на жилищни сгради
71112001Строител, жилища
71112002Строител, сгради от сглобяеми елементи
7112Зидари и сродни на тях
71122001Зидар
71122002Зидар, комини
71122003Монтажник, панели/формовани блокове
71122004Зидар, пещи
71122005Зидар, сгради (конструкции)
71122006Зидар, облицовка на пещи
71122007Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
71122008Зидаромазач
71122009Редач, огнеупорни тухли
7113Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи
71132001Дооформител, камъни и плочи
71132002Каменар
71132003Каменар, каменна зидария
71132004Каменодълбач
71132005Каменоредач (оформител)
71132006Каменотрошач
71132007Каменоделец на паметници
71132008Каменоделец
71132009Каменоделец, облицовки
71132010Настройчик-оператор, струг/машина за обработка на камъни
71132011Полировач, камъни
71132012Резач, камъни
71132013Резач, скални материали за художествена мозайка
71132014Сортировач, камъни
71132015Трошач, камъни (чрез взривяване)
71132016Цепач, камъни
71132017Шлифовчик
71132018Работник, обработване и художествено оформяне на каменни изделия
71132019Работник, производство на плочи
71132020Работник, полагане на паваж
7114Бетонджии, кофражисти и сродни на тях
71142001Арматурист
71142002Бетонджия
71142003Кофражист
71142004Кофражист, бетонни отливки
71142005Мозайкаджия
71142006Работник, бетонобъркачка
71142007Формовчик, бетонни изделия
7115Дърводелци и дограмаджии
71152001Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
71152002Дърводелец
71152003Дърводелец, мина
71152004Дърводелец, дървени конструкции
71152005Дърводелец, мостови конструкции
71152006Дърводелец, поддръжка
71152007Дърводелец, корабен
71152008Дърводелец, лодкостроител
71152009Дърводелец, строителен
71152010Строител, дървени шлепове
71152011Корабен кофражист
7119Строители на сгради и сродни на тях, н.д.
71192001Строител, релсови пътища
71192002Строител, пътища
71192003Строител, стоманобетонни промишлени комини
71192004Строител, комини
71192005Строител, лодки/катери/корабни корпуси и други от стъклопласти
71192006Асфалтаджия
71192007Строител, алпинист
71192008Монтажник, скеле
71192009Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
71192010Монтажник, строителни подпори
71192011Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
71192012Работник, разрушаване на сгради
71192013Работник, полагане на пътни настилки
71192014Работник, ремонт на комини
71192015Работник, строителство и ремонт на кули
71192016Работник, поддръжка на сгради
71192017Работник, специално фундиране
71192018Работник, строителни подпори
712Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях
7121Работници по изграждане и ремонт на покриви
71212001Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
71212002Тенекеджия, довършителни работи в строителството
7122Работници по поставяне на подови настилки и облицовки
71222001Работник, подови облицовки и настилки
71222002Паркетчия
7123Гипсаджии
71232001Гипсаджия
71232002Гипсаджия, орнаменти
71232003Гипсаджия, мазач
71232004Шпакловчик
7124Работници по изолации
71242001Корабен изолировач
71242002Строителен импрегнатор
71242003Хидроизолаторчик
71242004Работник, акустична изолация
71242005Работник, изолация
71242006Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации
71242007Работник, ремонт на топлинна изолация
71242008Работник, строителна изолация
7125Работници по стъклопоставяне
71252001Монтажник, стъкла в сгради
71252002Монтажник, художествено стъкло
71252003Стъклар
71252004Стъклар, двойно остъкляване
71252005Стъклар, остъкляване на покриви
71252006Стъклар, остъкляване на транспортни средства
7126Водопроводчици и тръбопроводчици
71262001Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
71262002Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
71262003Водопроводчик, химическата промишленост
71262004Водопроводчик, кораб
71262005Водопроводчик, поддръжка
71262006Изготвител, корабни тръбни инсталации
71262007Изготвител, монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки
71262008Каналджия
71262009Монтьор, водопроводни тръби
71262010Монтьор, газопроводни тръби
71262011Монтьор, вентилационни тръби
71262012Монтьор, морски тръбопроводи
71262013Монтьор, паропроводни тръби
71262014Монтьор, тръби в самолети
71262015Монтьор, тръби за продуктопроводи
71262016Пробивач, кладенци
71262017Работник, ремонт и поддръжка на линейни газопроводи
71262018Работник, полагане на дренаж
71262019Водопроводчик, аварийна група
7127Механици на климатични и охладителни инсталации
71272002Монтажник, хладилни и климатични инсталации
71272003Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
71272004Монтьор, топлофикационни съоръжения
713Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях
7131Строителни бояджии и сродни на тях
71311001Бояджия, сгради
71311002Бояджия, сценични декори
71311003Бояджия, декоратор на сгради
71311004Бояджия, декоратор на стенни пана
71311005Бояджия, корабни корпуси
71311006Варосвач, баданосвач
71311007Тапетаджия
7132Бояджии с лакови бои и сродни на тях
71321001Бояджия, стоманени конструкции
71321002Бояджия, превозни средства
71321003Бояджия, промишлени изделия
71321004Бояджия, корабен
71321005Грундировач
71321006Лакировач, метал
71321007Лакировач, превозни средства
71321008Лакировач, промишлени изделия
71322009Авиобояджия
71322010Бояджия, електростатично прахово покритие
7133Чистачи на фасади и коминочистачи
71331001Коминочистач
71331002Чистач, фасади на сгради
72МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
721Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях
7211Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях
72111001Леяр
72111002Пещар
72111003Пясъкоструйчик
72111004Работник, силози и въглищна кула
72111005Работник, зареждане и сплавяне
72111006Работник, нитрация
72111007Работник, обработка на маринг
72111008Работник, подготовка на състави за разливане на стомана
72111009Работник, поддържане на съоръжения в тунели на коксова батерия
72111010Работник, събличане на блокова стомана
72111011Работник, формовъчни смеси
72111012Работник, каляване на метали
72111013Работник по преработка на чугун
72111014Разливач, метал
72111015Рафиньор, метал
72111016Смесоприготвител
72111017Сортировач-опаковчик, металургична продукция
72111018Стомановар
72111019Сушилчик
72111020Електропещар
72111021Зачиствач на люкове и врати
72111061Дробоструйчик
72112022Агломератчик, металургия
72112023Арматурист, леярски форми и сърца
72112024Асфалтьор на метални изделия
72112025Бисмутчик
72112026Водопроводчик-мазутчик, металургична пещ
72112027Газовчик
72112028Галванотехник
72112029Галтовчик
72112030Дозировач
72112031Електродчик
72112032Заливач, форми
72112033Изтегляч, метал
72112034Изтърсвач, форми и отливки
72112035Калибровчик, валци
72112036Катодчик
72112037Коксосортировач
72112038Конверторчик
72112039Кофаджия
72112040Миксеровач
72112041Моделчик
72112042Наливач, метални спирали
72112043Наплавчик
72112044Парографик и термографик
72112045Почиствач, метални отливки/изделия
72112046Приемчик-разпределител, металургията
72112047Противопригарчик
72112048Прочиствач-шмиргелист, отливки
72112049Сърцар, метал
72112050Сърцар-формовчик
72112051Темперовчик, отливки
72112052Термист
72112053Топилчик
72112054Феросплавчик
72112055Флюсовар
72112056Флюсодобивчик
72112057Формовчик
72112058Чугунодобивчик
72112059Шихтовчик
72112060Шлаковчик
7212Заварчици и резачи на метал
72121001Заварчик
72122002Аргончик
72122003Газорезчик
72122004Електрозаварчик
72122005Заварчик, затворени съдове
72122006Запойчик
72122007Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове
72122008Оксиженист
72122009Оксиженист, газозаварчик
72122010Пилозъбчик
72122011Плазморезчик
72122012Плазовчик
72122013Пресовчик, лагери
72122014Припойчик
72122015Протиргчик
72122016Работник, кислородна станция
72122017Работник, производство на горивни газове
72122018Работник, ацетиленов генератор
72122019Работник, пропан-бутанова станция
72122020Работник, подготовка на заваръчни детайли
72122021Резач, метал
72122022Резбошлифовчик
72122023Стъргалчик
72122024Трасировчик
72122025Шлосер-електрозаварчик
7213Тенекеджии
72131001Автотенекеджия
72131002Тенекеджия
72131003Тенекеджия, самолетостроене
72131004Тенекеджия, медни листа
72131005Тенекеджия, орнаменти
72131006Тенекеджия, корабен
72131007Тенекеджия, мебелист
72131008Бакърджия
72131009Ковач, котли/казани
72131010Ковач, мед
72131011Работник, производство на котли, казани
7214Изготвители и монтажници на метални конструкции
72142001Галванотехник, кораб
72142002Занитвач
72142003Извивач, метални плаки
72142004Корпусник, корабостроене и кораборемонт
72142005Мачтовик
72142006Монтажник, корабни греди и рамки
72142007Монтажник, метални конструкции
72142008Подготвител, метални конструкции
72142009Работник, производство на метални конструкции
72142010Работник, ремонт на контейнери
72142011Разкройчик, метал
72142012Рамаджия
72142013Ресораджия
72142014Хелингист, корабостроене и кораборемонт
72142015Корабен ремонтчик
7215Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други
72151016Съединител, кабели и метални въжета
72151017Тръбар, корабен
72151018Работник, брониране на кабели
72151019Работник, импрегнация и лакиране на кабели и проводници
72151020Работник, мостови метални въжета
72151021Работник, обвиване и оплитане на кабели и проводници
72151022Работник, плетене и почистване на кабелни форми
72151023Работник, производство на шнурове
72151024Работник, студено гумиране на кабели
72151025Работник, усукване на проводници
72152001Бемберист
72152002Гранульор
72152003Екструдерист
72152004Изготвител, телени изделия
72152005Каландрист
72152006Калибровчик, телове и проводници
72152007Монтажник, железопътни кабели
72152008Монтажник, кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта
72152009Монтажник, корабни тръбни конструкции и инсталации
72152010Монтажник, петролни и газови кладенци
72152011Монтажник, подемни съоръжения
72152012Монтажник, тръбни конструкции в самолетостроенето
72152013Работник/Монтажник, такелажник
72152014Надзорник, газопроводни магистрали
72152015Огъвач, кабели и метални въжета
72152026Работник производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване
722Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях
7221Ковачи с чукове и преси
72211001Ковач
72211002Ковач, подковаване на животни
72211003Ковач, инструменти
72211004Нагревач, метални заготовки
72211005Работник, ковашка преса
72211006Работник, механичен ковашки чук
72211007Работник, изработоване на скоби за траверси
72211008Работник, приготвяне на стоманени блокове за пресоване
7222Производители на инструменти и сродни на тях
72221001Плетач, синджири
72221002Производител, измервателни уреди
72221003Производител, инструменти
72221004Сапанджия
72221005Шлосер, корабен
72222012Ключар
72223006Инструменталчик
72223007Майстор, оръжия
72223008Матричар
72223009Матричар, катодни основи
72223010Моделчик, метални отливки
72223011Шлосер
72223013Гравьор, метал
7223Настройчици на машини и сродни на тях
72231015Стругар
72232016Боргвергист
72232017Затиловчик
72232018Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
72232019Машинен оператор, металообработващи машини
72232020Машинен оператор, металорежещи машини
72232021Машинен оператор, производство на арматурно желязо
72232022Машинен оператор, производство на бергманови изделия
72232023Машинен оператор, производство на бижута
72232024Машинен оператор, производство на гайки (метал)
72232025Машинен оператор, производство на играчки
72232026Машинен оператор, производство на инструменти
72232027Машинен оператор, производство на кабели
72232028Машинен оператор, производство на комутатори (превключватели)
72232029Машинен оператор, производство на миканитни изделия
72232030Машинен оператор, производство на нитове
72232031Машинен оператор, производство на парни котли
72232032Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия
72232033Машинен оператор, производство на тръби
72232034Машинен оператор, производство на часовници
72232035Оператор, преса за метал
72232036Оператор, гилотина за разкрояване (метал)
72232037Оператор, изработване на печатни платки
72232038Оператор, производство на силови, полупроводникови изделия
72232039Оператор, режещи инструменти
72232040Оператор, съпротивление на отместване, срязване
72232041Фрезист
72232042Шлайфист
72233001Настройчик, винтово-нарезни машини
72233002Настройчик, машинни инструменти
72233003Настройчик, металообработващи машини
72233004Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
72233005Настройчик, металургични линии
72233006Настройчик, пресови металообработващи машини
72233007Настройчик, пробивни металообработващи машини
72233008Настройчик, режещи металообработващи машини
72233009Настройчик, фрезмашини
72233010Настройчик, хонингмашини
72233011Настройчик, шлайфмашини
72233012Настройчик-оператор, хобелмашини
72233013Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
72233014Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
7224Полировачи, шлифовчици на метали и точилари на инструменти
72241001Байцвач, метал
72241002Балансьор-коректор, абразиви
72241003Дооформител, метал
72241004Излъсквач, метал
72241005Полировач, метал
72241006Работник, шлайфколело
72241007Точилар
72241008Шмиргелист
72242009Шлифовчик, инструменти
72242010Шлифовчик, машинни инструменти
72242011Шлифовчик, метал
723Машинни механици и монтьори
7231Механици и монтьори на моторни превозни средства
72311015Работник, поправка на джанти и гуми
72312001Автомонтьор
72312002Гресировач
72312003Механик, гараж за транспортни средства
72312004Механик по жп механизация
72312005Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
72312006Радиаторджия
72312007Изпитател на бойни припаси и специални пиротехнически средства
72312016Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери
72313008Автомеханик
72313009Диагностик, моторно превозно средство
72313010Изпитател, моторни превозни средства
72313011Настройчик, двигатели на транспортни средства
72313012Сдатъчен механик
72313013Тахографик и термографик
72313014Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества
7232Механици и монтьори на самолетни двигатели
72322001Монтьор, самолетни двигатели
72322002Монтьор, сглобяване на самолети
72322003Работник, ремонт на самолетни двигатели
72323004Монтажник, самолетни конструкции
7233Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
72332001Експериментатор, модели-корабни и плавателни съдове
72332002Изпитател, хидравлично налягане
72332003Котлочистач
72332004Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения
72332005Механик, горскостопански машини
72332006Механик, земеделски машини
72332007Механик, машинни инструменти
72332008Механик, минни машини
72332009Механик, промишлено оборудване
72332010Механошлосер
72332011Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
72332012Монтьор, верижни и колесни машини
72332013Монтьор, гориво-транспортно оборудване в електроцентрала
72332014Монтьор, дървообработващи машини
72332015Монтьор, земеделски машини
72332016Монтьор, земекопни машини
72332017Монтьор, канцеларско (офис) оборудване
72332018Монтьор, корабни двигатели
72332019Монтьор, корабно оборудване
72332020Монтьор, котелно оборудване
72332021Монтьор, машинни инструменти
72332022Монтьор, металообработващи машини
72332023Монтьор, минни съоръжения
72332024Монтьор, парни двигатели
72332025Монтьор, печатарско оборудване
72332026Монтьор, промишлено оборудване
72332027Монтьор, текстилно оборудване
72332028Монтьор, турбини/турбинно оборудване
72332029Монтьор, хидроенергийно оборудване
72332030Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
72332031Монтьор, ремонт на машини и оборудване
72332032Шлосер-монтьор
72332033Моторист-изпитател, корабни силови уредби
72332034Работник, режимни настройки на енергийно оборудване
7234Монтьори на велосипеди и сродни на тях
72341001Работник, поправка на велосипеди
72341002Работник, поправка на инвалидни колички
73ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
731Занаятчии
7311Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти
73112001Балансьор, скали
73112002Градуировач, точни инструменти
73112003Механик, фина механика
73112004Настройчик, часовници
73112005Производител, барометри
73112006Производител, зъботехнически инструменти
73112007Производител, метеорологични уреди
73112008Производител, научни инструменти
73112009Производител, оптически уреди
73112010Производител, точни инструменти
73112011Производител, точни уреди
73112012Производител, фотографска апаратура
73112013Производител, хирургически инструменти/приспособления
73112014Производител, часовници
73112015Работник, поправка на камери
73112016Работник, ремонт на научни уреди
73112017Работник, ремонт на оптични уреди
73112018Работник, ремонт на ортопедични приспособления
73112019Работник, ремонт на стоматологични инструменти
73112020Работник, ремонт на точни уреди
73112021Работник, ремонт на фотографска апаратура
73112022Работник, ремонт на хирургични инструменти/приспособления
73112023Работник, ремонт на часовници
7312Производители и акордьори на музикални инструменти
73122001Акордьор
73122002Лютиер
73122003Моделиер-конструктор, музикални инструменти
73122004Монтьор, орган
73122005Производител, акордеони
73122006Производител, барабани и други ударни музикални инструменти
73122007Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)
73122008Производител, дървени духови музикални инструменти
73122009Производител, звукови части за пиано
73122010Производител, клавиши за пиано
73122011Производител, ксилофони
73122012Производител, медни духови музикални инструменти
73122013Производител, народни музикални инструменти
73122014Производител, орган
73122015Производител, пиана
73122016Производител, струнни музикални инструменти
73122017Работник, поправка на музикални инструменти
73122018Работник, производство на арматурни части за музикални инструменти
73122019Тонрегулатор, музикални инструменти
7313Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни
73131001Леяр, бижутерия
73132002Бижутер
73132003Валцовчик, скъпоценни метали
73132004Гравьор, бижутерия
73132005Емайлировач, бижутерия
73132006Златар
73132007Ковач, златна бижутерия
73132008Майстор, сребърни изделия
73132009Монтьор, бижутерия
73132010Производител, бижутерия
73132011Производител, пластини от скъпоценни метали
73132012Рафиньор, благородни метали
73132013Резач, скъпоценни метали
73132014Стругар, скъпоценни метали
73132015Шлифовчик, бижутерия
73132016Шлифовчик, промишлени диаманти
73132017Шлифовчик, скъпоценни камъни
73132018Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни
73132019Работник, монтиране на камъни и инкрустиране
73132020Работник, производство на платинени изделия
73132021Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
73132022Работник, производство на филигранна бижутерия
73132023Работник, художествена изработка на кована мед и сребро
73132024Работник, производство на луксозни значки, медали, държавни и военни отличия
7314Грънчари и сродни на тях
73141013Стругар, керамични изделия
73141014Работник, преса за пресоване на глина
73141015Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
73141016Работник, изпробване на керамични и порцеланови изделия
73141017Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
73142001Грънчар
73142002Дозировчик, абразиви
73142003Моделиер, керамични и порцеланови изделия
73142004Настройчик, керамични машини
73142005Отливач, керамични изделия
73142006Пирометрист
73142007Полировач, керамични изделия
73142008Производител, глина/порцелан и гипсови смеси
73142009Производител, керамични тръби
73142010Формовчик, абразивно колело
73142011Формовчик, керамични изделия
73142012Армировчик, порцеланови и керамични изделия
73142018Работник, преса за керамични и порцеланови изделия
7315Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло
73151001Работник, допълнителна обработка на стъкло
73151002Работник, изработка на стъклошайби
73151003Работник, огъване/извиване на стъкло
73151004Работник, пробиване на стъкло
73151005Раздробвач, ивици от стъкло
73151006Резач на оптично стъкло
73151007Резач-очуквач, стъкло
73151008Събирач, стъкло
73151009Темперист, закалител на стъкло
73151010Топитьор
73152011Духач, стъкло
73152012Закалител, стъкло
73152013Корабен формовчик, стъклопластови конструкции
73152014Крояч, резач на плоско стъкло
73152015Майстор, плоско стъкло
73152016Материалчик (заготовчик), стъклопроизводството
73152017Наливач, стъкло (отливач)
73152018Настройчик, формоващи апарати
73152019Обгорвач, стъкло
73152020Пирометрист, стъкло
73152021Полировач, стъкло
73152022Помощник-майстор, плоско стъкло
73152023Помощник-топитьор
73152024Пълнач, изолационно въже
73152025Формовчик, стъклени изделия
73152026Фускаджия
73152027Циментатор, стъклени изделия
73152028Шлифовчик, стъкло
7316Рисувачи на табели, художник-декоратори, гравьори и офортисти
73162001Гравьор, стъкло
73162002Работник, обработка на стъкло
73162003Офортист, стъкло
73162004Производител, гравирано стъкло
73162005Резач, стъкло
73162006Глазировач, ел.порцеланови изделия
73162007Глазировач, електронни елементи
73162008Глазировач, керамични изделия
73162009Глазировач, метални елементи
73162010Глазировач, стъкло
73162011Гравьор
73162012Декоратор, грънчарски/керамични изделия
73162013Декоратор, ретушьор на керамични изделия
73162014Декоратор, ретушьор на стъклени изделия
73162015Колорист, стъкло и керамика
73162016Копист, стъкло и керамика
73162017Матировач, стъкло
73162018Надписвач
73162019Печатар върху керамика
73162020Фирмописец
73162024Амалгамчик, стъкло
73163021Художник-оцветител, разпръскване (без строителните)
73163022Художник-оцветител, с четка (без строителни)
73163023Художник-декоратор
7317Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали
73171001Плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже
73171002Кошничар
73171003Производител, калъпи за обувки от лико
73171004Производител, метли
73171005Производител, плетени мебели
73171006Производител, сувенири
73171007Производител, четки
73171008Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
73171009Работник, ръчна изработка на изделия от слама/тръстика
7318Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали
73181001Работник, производство на пана и текстилна декорация
73181002Работник, ръчна изработка на гоблени
73181003Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
73181004Работник, ръчна изработка на килими
73181005Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
73181006Работник, ръчна изработка на облекла
73181007Работник, ръчна изработка на плетени облекла
73181008Работник, ръчна изработка на текстилни изделия
73181009Работник, десенатор на влакна/текстил
73181010Работник, избелване на влакна/текстил
73181011Работник, кардиране
73181012Работник, очистване на влакна/текстил
73181013Работник, първична преработка на ликови стъбла
73181014Работник, първична преработка на памук
73181015Работник, развлачване на влакна/текстил
73181016Работник, съставяне на смесите при боядисване на влакна/текстил
73181017Работник, сортировач
73181019Апретурист, влакна/текстил
73181020Вдевач
73181021Въжар
73181022Гладач
73181023Завивач, влакна/текстил
73181024Предач
73181025Пренавивач
73181026Смесител на влакна
73182018Работник, изработване на гоблени
73182027Плетач на една кука
7319Занаятчии, н.д.
73191001Работник, преработка на восъчна суровини
73191002Работник, производство на кутии за музикални инструменти
73191003Работник, ръчна изработка на модели, вкл. корабомоделист
73191004Работник, ръчна изработка на свещи
73191005Работник, ръчна изработка на хартиени изделия
73191006Работник, ръчна изработка на изделия от камък
73191007Формовчик, восъчни основи (пчелни пити)
732Печатари и сродни на тях
7321Техници в предпечатната подготовка
73211005Леяр, отливки-електротипер
73211006Леяр, отливки-стереотипер
73212001Въвеждащ, печатарска преса
73212002Вътрешен коректор
73212003Оператор, текстообработваща машина
73212004Словослагател
73212007Електротипер
73212008Моделиер, печатни форми за ситов печат
73212009Стереотипер
73212010Формовчик, електротипер
73212011Формовчик, стереотипер
73212012Бояджия, печатни плаки за фотогравюри
73212013Гилюшьор
73212014Гравьор-печатар
73212015Дооформител, печатни плаки за фотогравюри
73212016Ецер
73212017Изпитател, изпробвач на фотогравюри
73212018Копировач
73212019Копист
73212020Коригировач, фотогравюри
73212021Монтьор, фотогравюри
73212022Оператор, фотогравюри
73212023Офортист-печатар
73212024Печатар, мантограф
73212025Производител, фотогравюри върху печатна плака
73212026Производител, циклостилни шаблони върху печатна плака
73212027Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина
73212028Репродукционен фотограф за фотоформи
73212029Ретушьор
73212030Сосретушьор
73212031Фотогравьор
73212032Фотограф, фотогравюри
73212033Фоторетушьор
73212034Фотоцинкограф
73212035Фрезист-монтажист, клишета
73212036Хромолитограф
73212037Щанцьор, изработка на шанцформи
73213038Оператор, компютърна предпечатна подготовка
7322Печатари
73222001Клавиатурист, релефноноборна машина
73222002Корнировач
73222003Макетист
73222004Метранпаж
73222005Монотипер
73222006Монтажник
73222007Наборчик
73222008Производител, плака с изпъкнал шрифт
73222009Събирач
73222010Технически ревизор, одобряващ за печат
73222011Типографер (книгопечатар, оформител)
73222012Фотонаборчик
73222013Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73222014Печатар
73222015Печатар, блок машина (блок-принтер)
73222016Печатар, марки
73222017Печатар, текстил (щампьор)
73222018Резач, шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73222019Хелиографист, изработване на шаблони
73222020Бронзировач
73222021Машинен оператор, изработване на радиоскали
73222022Машинен оператор, изработване на хомографски изделия
73222023Машинен оператор, леене на печатарски шрифт
73222024Машинен оператор, печатарство
73222025Машинен оператор, фото-набор
73222026Машинен оператор, щамповане на текстил
73222027Оператор, преса за печатане
73222028Оператор, ръчна преса
73222029Оператор, зареждач на роли
73222030Оператор, машина за отливки
73222031Оператор, пулт на печатарско оборудване
73222032Ситопечатар
73222033Работник, корекционна преса
73222034Работник, печатарска машина
73222035Работник, печатарска преса
73222036Работник, техническо редактиране
73222037Работник, изготвяне на шаблони
73222038Работник, щамповане на релефни изображения
73222039Работник-печатар, копринен екран
73222040Работник-печатар, нанасящ по шаблон върху копринен екран
7323Оформители и книговезци
73232001Диктовач-коригировач, Брайлова азбука
73232002Експедитор, работник по обработка на книжни блокове
73232003Картонажист, овлажняване на книжни материали
73232004Картооформител
73232005Книговезец
73232006Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)
73232007Подвързвач, книги-шивач
73232008Работник, изработване на релефни изображения
73232009Работник, крайно оформление
73232010Работник, набиране на коли
73232011Работник, обработка върху мраморна хартия
73232012Работник, позлатяване на полетата
73232013Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)
73232014Машинен оператор, изработване в релеф (книги)
73232015Машинен оператор, подвързване на книги
73232016Оператор, електроерозист
74РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
741Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения
7411Строителни електротехници и сродни на тях
74112001Електротехник, мина
74112002Електротехник, неоново осветление
74112003Електротехник, промишлено предприятие
74112004Електротехник, поддръжка на сгради
74112005Електротехник, строителен
74112006Електротехник, сценичен и студиен
7412Електромеханици и електромонтьори
74121001Смазочник
74121002Формовчик, фолио
74121013Работник, набиране на магнитопроводи
74121014Работник, научна апаратура
74121015Работник, обработка на неонови тръби
74121016Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
74121017Работник, приготвяне на детайли и възли за кондензатори
74121018Работник, производство на колектори
74121019Работник, производство на слаботокови предпазители
74122003Балансьор, ротори
74122004Бандажьор, бобини, секции и ротори на електрически машини
74122005Бобиньор, електрически машини
74122006Динамомеханик
74122007Електромеханик
74122008Електромеханошлосер
74122009Електромонтьор
74122010Електрошлосер
74122011Мехатроник
74122012Монтьор, електрооборудване
74122020Монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства
74122021Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
74122022Монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства
7413Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи
74132001Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
74132002Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
74132003Електромонтьор, подстанции
74132004Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
74132005Кабелен муфаджия
74132006Монтьор, изпитване на електросъоръжения
74132007Монтьор, релейна защита
74132008Монтьор, свързване на електромери и часовникови превключватели
74132009Монтьор, свързване на кабели
74132010Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
74132011Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
74132012Монтьор, силови електрически проводници (надземни)
74132013Монтьор, транспортни електрически кабели
74132014Монтьор, транспортни електрически линии
74132015Работник, релейна защита
74132016Релейчик
74132017Разкройчик, кабели в корабостроенето
742Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения
7421Механици и сервизни техници на електронни съоръжения
74212001Електромонтьор, електронна апаратура
74212002Електрончик
74212003Изготвител, корабна електроника
74212004Монтьор, електронни прототипи
74212005Монтьор, електронна метеорологична апаратура
74212006Монтьор, електронни инструменти
74212007Монтьор, електронни радари
74212008Монтьор, електронни сигнални апаратури
74212009Монтьор, електронно производствено оборудване
74212010Монтьор, микроелектроника
74212011Механик, канцеларски машини
74212012Механик, търговски машини и апаратура
74212013Механик, електроник
74212014Механик поддържащ електронна апаратура
74212015Монтажник, медицинска електронна техника
7422Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения
74222001Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
74222002Монтьор, компютърна апаратура
74222003Монтьор, радиоапаратура
74222004Монтьор, сигнални системи
74222005Монтьор, телевизори
74222006Монтьор, апаратура за обработка на данни
74222007Монтьор, аудиовизуална апаратура
74222008Монтьор, радиотелевизионни антени
74222009Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
74222010Монтьор, инсталиращ телеграф
74222011Монтьор, телеграфни кабели/линии
74222012Монтьор, телефонни кабели/линии
74222013Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени
74222014Корабен радиомонтьор
74222015Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
74222016Механик, електроник на компютри
74222017Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
74222018Механик, електроник по ремонт на телевизори
74222019Механик, поддържащ телевизионна електронна апаратура
74222020Механик, радиоелектроник
74222021Техник, хардуер
74222022Телеграфен техник, обслужване и ремонт
74222023Телефонен техник, обслужване и ремонт
74222024Работник, монтиране на радиосъоръжения
74222025Монтьор, охранителна техника
75РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
751Работници по производство на храни и сродни на тях
7511Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти
75111001Работник, консерватор
75111002Работник, солар
75111003Работник, цех за опушване
75111004Работник, кланица
75111005Работник, мариноване
75111006Работник, обезкостяване
75111007Работник, обработка на вътрешности
75111008Работник, одиране на кожи
75111009Работник, очистване на вътрешности
75111010Работник, почистване на месо/риба/птици
75111011Работник, правене на колбаси
75111012Работник, производство и съхранение на кръвен серум
75111013Работник, формоване на хранителни продукти
75111014Работник, разпоредител на междинни продукти
75111015Разфасовач
75111016Сернировач
75111017Стифьор
75111018Сулфитьор
75111019Транжор
75111020Футеровчик
75111021Четинар
75112022Категоризатор, животни
75112023Колач, животни
75112024Мелач, суровини и полуфабрикати
75112025Опушвач
7512Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия
75121012Производител, ръчно на хляб
75121013Работник-валцьор, захарни изделия
75121014Работник, какаопреса
75121015Работник, пещ за печене
75121016Работник, преса за еструдиране на юфка
75121017Работник, разливане на захарни изделия
75121018Работник, разрязване на захарни изделия
75121019Работник, ръчно производство на сладкарски изделия
75121020Работник, формоване на шоколад
75121021Работник, сладкарско производство
75122001Глазировач
75122002Гланцировач
75122003Майстор, производство на хлебни изделия
75122004Майстор, производство на сладкарски изделия
75122005Майстор, производство на тестени изделия
75122006Майстор, производство на захарни изделия
75122007Майстор, производство на мая
75122008Майстор-сладкар
75122009Месач
75122010Пекар
75122011Сиропчия
7513Работници по производство на млечни продукти
75132001Пробовземач, мляко
75132002Производител, масло
75132003Производител, млечни продукти
75132004Работник, приемане на мляко
7514Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви
75141001Ферментатор
75141002Работник, дозиране в консервното производство
75141003Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове
75141004Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
75141005Работник, мариноване на плодове/зеленчуци
75142001Екстрактьор
75142002Майстор, плодови/зеленчукови сокове
7515Дегустатори на храни и напитки
75151001Дегустатор и окачествител на храни и напитки
7516Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия
75161005Работник, определяне на смеските на тютюн
75161006Работник, определяне на сортовете
75161007Работник, очистване на тютюн
75161008Работник, почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки
75161009Работник, пресоване на пури
75161010Работник, раздробяване на тютюн
75161011Работник, разстилане на тютюн
75161012Работник, рязане на тютюневи листа
75161013Работник, свиване на пури
75161014Работник, сортиране на тютюн
75161015Работник, сушене на тютюн
75161016Работник, събиране на листа от тютюн
75161017Работник, ферментация на тютюн
75161018Работник, формоване на пури
75161019Работник, кондиционер на тютюневи листа
75161020Работник, смесител на тютюн
75161021Разносвач, изсушен тютюн
75161022Сортировач, предварителна сортировка
75161023Сортировач, финна сортировка
75162001Майстор, пресован тютюн
75162002Майстор, пури
75162003Майстор, цигари
75162004Оценител, тютюн
752Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях
7521Работници по обработка на дърво
75211001Бояджия, изделия от дърво
75211002Грундировач-байцвач на дърво
75211003Парафиньор
75211004Пирографист
75211005Пропарчик
75211006Работник, разстилане на дърва
75211007Работник, изсушаване на дърво
75211008Работник, обработка на дърво
75211009Работник, импрегнатор на дърво
75211010Сортировач, дърво
75211011Шелист
7522Дърводелци, мебелисти и сродни на тях
75221001Дърворезбар
75221002Дърводелец, мебелист
75221003Навивач, фурнир
75221004Подготвител, фурнирни платна
75221005Полировчик, дървени мебели
75221006Производител, бъчви
75221007Производител, изделия от дърво
75221008Производител, мебели
75221009Фурнирослепвач
75221017Работник, огъване на дървени плоскости
75221018Работник, повърхностна обработка на дърво
75221019Работник, подготовка на мебелни плочи
75221020Работник, производство на декоративни елементи от дърво
75221021Работник, производство на каруци, двуколки
75222010Комплектовач, мебелен обков
75222011Крояч, дървени модели
75222012Майстор, инкрустации
75222013Майстор, медни покрития
75222014Майстор, полиране
75222015Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)
75222016Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
7523Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини
75232001Найстройчик-оператор, дървообработваща машина
75232002Настойчик-оператор, дървонаредна машина
75232003Настройчик-оператор, машина за напречно струговане
75232004Настройчик-оператор, машина за рендосване
75232005Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво
75232006Разкройвач, верижен транспортьор
75232007Стругар, дърво
75232008Машинен оператор, белязане/маркиране на дървен материал
75232009Машинен оператор, гравиране на дървен материал
75232010Машинен оператор, дърводелство
75232011Машинен оператор, ецване на дървен материал
75232012Машинен оператор, извиване на дървен материал
75232013Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал
75232014Машинен оператор, изделия от дърво
75232015Машинен оператор, направа на резба
75232016Машинен оператор, оцветяване, боядисване на дърво
75232017Машинен оператор, полиране на дървен материал
75232018Машинен оператор, производство на мебели
75232019Машинен оператор, спортно оборудване от дърво
753Работници по производство на облекло и сродни на тях
7531Шивачи-моделиери, кожухари и шапкари
75311001Шапкар
75311003Шивач, мъжко/дамско облекло
75311008Производител, каптонирано облекло
75311012Работник, спомагателни шивашки дейност
75312004Изпълнител, модели
75312005Производител, шапки
75312006Производител, бельо
75312007Производител, перуки
75312010Кожухар
75312011Работник, украсяване на кожи
75312013Сортировач, обработени кожи
75313002Майстор, калъпи за шапки
75313009Моделиер-конструктор, облекла
7532Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях
75322001Копировач, жакардови модели
75322002Крояч, текстил
75322003Крояч, кожа
75322004Крояч, платна
75322005Моделиер, драперии или тапицерии
75322006Моделиер, кожени изделия
75322007Моделиер, корабни платна или палатки
75322008Моделиер, матраци
75322009Моделиер, чадъри
7533Шивачи, бродировачи и сродни на тях
75331001Бродировач
75331002Изпълнител, ръчна бродерия
75331003Производител, играчки/кукли и пресовани играчки
75331004Производител, изкуствени цветя
75331005Производител, килими
75331006Производител, меки играчки
75331007Производител, платна/тенти/навеси
75331008Производител, чадъри
75331009Работник, поправка на чадъри
75331010Шивач, драперии/пердета
75331011Шивач, кожа
75331012Шивач, обувки
75331013Шивач, шапки
75331014Шивач
7534Тапицери и сродни на тях
75341001Изготвител, даражни гарнитури
75341002Изготвител, тапицерска вложка
75341003Производител, матраци/дюшеци
75341004Производител, мека мебел
75341005Тапицер
7535Работници по обработка на кожи
75351001Апретурист, кожи
75351002Бояджия, кожи
75351003Кожар
75351004Кожар, манипулант
75351005Кожар, стригач
75351006Кожар-полировач на кожи
75351007Майстор-кожар
75351008Работник, опъване на кожи
75351009Работник, осоляване на кожи
75351010Работник, оцветяване на кожи
75351011Работник, почистващ кожи
75351012Сортировач, кожи
7536Обущари и сродни на тях
75361001Апретурист, обувки
75361002Конфекционер, обувки (ръчно)
75361003Крояч, обувни изделия
75361004Лакировач, обувни изделия
75361005Майстор, обувки
75361006Монтьор, обувки
75361007Обущар
75361008Подготвител, горница на обувки
75361009Подготвител, подметки и ходила
75361010Полировчик, обувки
75361011Производител, изделия от кожа
75361012Производител, обувки (ръчно)
75361013Производител, сарашки изделия
75361014Производител, спортни принадлежности
75361015Работник, преса за подметки и ходила
75361016Работник, боядисване на обувни изделия
75361017Работник, изрязване на капели на обувки
75361018Работник, разтягане на обувки на калъпи
75361019Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки
75361020Работник, огъвач на обувки (горна част)
75361021Сарач
75361022Сортировач, обувки
75361023Тефлонизатор
75361024Финишист, каучуково-обувни изделия
75361025Цепач
754Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
7541Водолази и гмуркачи
75411001Гмуркач
75412002Гмуркач, изваждане на потънали съдове
75412003Водолаз
75412004Кесонен работник
7542Бомбаджии
75422001Бомбаджия/ работник по взиряване
75422002Отговорник, взривен склад
75422003Пиротехник
75422004Работник, пробиване на взривни дупки
75422005Браковчик, взривни материали
75422006Изпитател на взривни материали
75422007Проктант/ръководител на взривни работи
7543Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)
75431006Окачествител, кожи
75432001Изпитател, дрехи
75432002Изпитател, тъкани
75432003Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
75432005Оценител, облекла
75432007Окачествител, продукти (без храни и напитки)
75432008Окачествител-опаковач, монети и медали
75432009Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)
75432011Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция
75433004Инспектор, качество на производствените процеси
75433010Контрольор, качество
7544Дезинфектори и сродни на тях
75441004Работник, дезинсектор
75441005Работник, дератизатор
75441006Работник, дезинфектор
75446001Дезинсектор
75446002Дезинфектор
75446003Дератизатор
7549Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, н.д.
75491021Сервизен техник
75492001Анализатор, лаборатория
75492002Влагоизмерител
75492003Измервач, феритни и магнитни изделия
75492004Изчислител, грешки и отчетник
75492005Лаборант
75492006Пробовземач
75492007Рентгенометрист
75492008Хидроизмерител
75492009Хидрометеорологичен/агрометеорологичен наблюдател
75492010Хидронаблюдател
75492011Дефектоскопист, лаборатория
75492012Дозиметрист, лаборатория
75492013Просветлител, оптични елементи
75492014Формовчик, стъклени лещи
75492015Хронометражист
75492016Аранжьор, цветя
75492017Работник, радиационен контрол и дезактивация
75492018Работници по поддръжка и ремонт на железопътните съоръжения в тунел на метрополитен
75492019Работници по поддръжка и ремонт на инженерните съоръжения в тунел на метрополитен
75492020Работник по ремонт на въоръжението
8МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ
81ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
811Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали
8111Миньори и работници в кариери
81111040Машинен оператор, електрическа подстанция
81112001Басейнчик, солодобив
81112002Газоспасител
81112003Геофизичен оператор
81112004Дозиметрист
81112005Замервач,отчетник
81112006Крепач (поставяч), подпори
81112007Майстор миньор
81112008Минен спасител
81112009Миньор
81112010Обрушвач, бордове в открити рудници
81112011Плакировач, пясък
81112012Премахвач, подпори
81112013Машинен оператор, дълбаене (мина)
81112014Машинен оператор, копаене в мина (непрекъснато производство)
81112015Машинен оператор, пробиване на дупки (мина)
81112016Машинен оператор, прокарване на тунели (мина)
81112017Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)
81112018Оператор, пулт за управление и свръзка
81112019Работник, кариера
81112020Работник, валиране
81112021Работник, вентилационни и газови измервания
81112022Работник, зареждане на перфоратори, торпеда грудоноси
81112023Работник, крепежни конструкции в мини
81112024Работник, обогатяване на полезни изкопаеми
81112025Работник, отводняване на работните места в кариери
81112026Работник, подготовка на филтърни платна
81112027Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло
81112028Работник, производство и екстрахиране на диамантов режещ инструмент
81112029Работник, противопожарна и газова профилактика в мини
81112030Работник, руднични железопътни линии и автопътища
81112031Работник, промиване на благородни метали
81112032Реагентчик
81112033Солодобивчик
81112034Сондьор
81112035Табелчик, минодобива
81112036Торкретист
81112037Филтърджия
81112038Флотационен работник
81112039Флотиер
81112041Вулканизатор гумено-транспортни ленти, въгледобив
8112Машинни оператори по обработка на руди и минерали
81122001Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
81122002Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
81122003Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
81122004Машинен оператор, обработка на камъни
81122005Машинен оператор, обработка на руда
81122006Машинен оператор, обработка на минерали
81122007Оператор, машина за рязане на скални материали
81122008Оператор, мелница в обогатителна фабрика
81122009Оператор, гравитационно оборудване (мина)
81122010Оператор, обогатителна фабрика
81122011Оператор, обработка на камъни (каменоделна)
81122012Оператор, обработка на минерали
81122013Апаратчик на варочен котел
81122014Машинист на пневмотранспорт
81122015Оператор в командна зала
81122016Оператор на силозен склад
81122017Работник по поддръжка на системи за обезпрашаване
8113Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях
81132001Машинен оператор, сондажно оборудване
81132002Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор
81132003Оператор, драга/земекопачка/ескаватор
81132004Оператор, съоръжение за пробиване на дупки
81132005Оператор, кран (нефтени и газови кладенци)
81132006Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
81132007Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци
81132008Оператор, пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132009Оператор, пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132010Оператор, сондажно оборудване (кладенци)
81132011Оператор, черпещи сонди и киселинни магистрали
8114Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти
81142001Машинен оператор, азбесто-циментови изделия
81142002Машинен оператор, гравиране на каменни изделия
81142003Машинен оператор, зареждач на абразиви
81142004Машинен оператор, изглаждане/оглаждане
81142005Машинен оператор, изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)
81142006Машинен оператор, изделия от камък
81142007Машинен оператор, изделия от бетон
81142008Машинен оператор, минерални изделия
81142009Машинен оператор, изделия от изкуствени камъни
81142010Машинен оператор, производство на абразионни покрития
81142011Машинен оператор, производство на промишлени диаманти
81142012Машинен оператор, рязане на минерални продукти
81142013Машинен оператор, циментови продукти
81142014Машинен оператор, шлифоване
81142015Оператор, залепвач на детайли
81142016Оператор, инсталация за размесване на бетон
81142017Оператор, лепач на главички (шлайфграфери)
81142018Резач - полировач
81142019Резач, промишлени диаманти
81142020Оператор, производство на цимент
81142021Оператор, пещи за производство на цимент
812Машинни оператори в металургичното производство и металообработването
8121Машинни оператори в металургичното производство
81212001Апаратчик, петрургия
81212002Апаратчик, производство на редки метали
81212003Апаратчик, хидрометалургия
81212004Апаратчик, цветна металургия
81212005Апаратчик, черна металургия
81212006Апаратчик, електролиза
81212007Манипулатор, валцова машина
81212008Машинен оператор, машина за леене
81212009Травилчик
81212010Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията
81212011Машинен оператор, закаляване на метал
81212012Машинен оператор, смесване на метал
81212013Машинен оператор, горещо пресоване на метал
81212014Машинен оператор, изтегляне на безшевни тръби
81212015Машинен оператор, изтегляне на жица и тел
81212016Машинен оператор, изтегляне на метал
81212017Машинен оператор, студено пресоване на метал
81212018Машинен оператор, рафиниране на метал
81212019Машинен оператор, производство на изделия от олово
81213020Оператор, пещи за термична обработка на метал
81213021Оператор, пещи за циментация на метал
81213022Оператор, инсталация за гранулиране на шлака
81213023Оператор, оборудване за карбонизация на метал
81213024Оператор, отвръщач на изделия от благородни и цветни неблагородни метали
8122Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали
81222001Възстановител-металист
81222002Галванизатор
81222003Електровакуумист
81222004Електроерозист
81222005Електролизьор, апаратчик на метални прахове
81222006Електролитчик
81222007Електрофорезчик
81222008Машинен оператор, вакуумапаратчик
81222009Машинен оператор, галванизиране на метал
81222010Машинен оператор, излъскване на метал
81222011Машинен оператор, метализатор
81222012Машинен оператор, направа на покритие
81222013Машинен оператор, оцветяване на метал
81222014Машинен оператор, поцинковане на метал
81222015Машинен оператор, регенериране на платинови мрежи
81222016Машинен оператор, точене на листове (метал)
81222017Машинен оператор, шлифоване на метал
81222018Оператор, оборудване за почистване на метал
81222019Оператор, регулировчик на електролизни вани
81222020Работник, покриване метални повърхности
81222021Химикалист, производство на стоманени профили
813Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти
8131Машинни оператори в химическото производство
81312001Апаратчик, химически процеси
81312002Заготвител, активна маса (химически процеси)
81312003Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра
81312004Лепилоприготвител
81312005Машинен оператор, експандерист
81312006Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш
81312007Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел
81312008Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси)
81312009Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)
81312010Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси)
81312011Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
81312012Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
81312013Машинен оператор, смеси и разтвори за бои за рисуване
81312014Машинен оператор, стриване в химически и други сродни на тях процеси
81312015Машинен оператор, сух пастел и моделин
81312016Машинен оператор, съединяване в химически и други сродни на тях процеси
81312017Машинен оператор, таблетираща машина за акварел
81312018Машинен оператор, гореща камера
81312019Машинен оператор, производство на дървени въглища
81312020Машинен оператор, производство на изкуствени торове
81312021Машинен оператор, производство на светилен газ
81312022Машинен оператор, производство на синтетични влакна
81312023Машинен оператор, филерист
81312024Машинен оператор, производство на етерични масла и конкрети
81312025Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други
81312026Машинен оператор, производство на перилни средства
81312027Машинен оператор, производство на тоалетни препарати
81312028Машинен оператор, фармацевтични продукти
81312029Машинен оператор, амуниции
81312030Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
81312031Машинен оператор, производство на кибрит
81312032Машинен оператор, производство на феритни и магнитни изделия
81312033Машинен оператор, производство на фойерверки
81312034Машинен оператор, заварчик на кондензатори
81312035Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила
81312036Машинен оператор, производство на водороден газ
81312037Машинен оператор, производство на линолеум
81312038Машинен оператор, производство на смоли
81312039Машинен оператор, производство на хлорен газ
81312040Машинен оператор, производство на халогенен газ
81312041Машинен оператор, промиване на химически и други сродни на тях материали
81312042Лепиловар
81312043Смоловар
81312044Кислородчик
81312045Апаратчик, сярна киселина
81312046Оператор, пастировчик на плочи
81312047Оператор, приготвител на смеси
81312048Оператор, компаудировчик
81312049Оператор, чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси)
81312050Оператор, гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
81312051Оператор, дестилатор (парфюми)
81312052Оператор, дестилаторно оборудване (парфюми)
81312053Оператор, оборудване за моделиране (тоалетни принадлежности)
81312054Оператор, подготвител на смеси, разтвори и полуфабрикати за електронни елементи
81312055Оператор, производство на акумулатори
81312056Леяр, детайли от олово за акумулатори
81312080Газголдерчик
81312081Захранвач
81312082Изпитател, акумулатори
81312083Монтьор, оловни акумулатори
81312084Дообработчик, плочи за акумулатори
81312085Приготвител, оловни сплави за акумулатори и други подобни
81312086Работник, производство на индикаторни тръби
81312087Работник, добив на оловен прах
81312088Работник, производство на акумулатори
81312089Работник, приготвящ електролит
81312090Работник, зареждане на акумулатори
81312091Работник, пастировка
81312092Работник, приготвяне на изолационни материали и смеси
81312093Работник, приготвяне на оловни сплави
81312094Работник, производство на асфалтови смеси
81312095Работник, производство на химически токоизточници
81313057Оператор, филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси)
81313058Оператор, флотация на кварцов прах
81313059Оператор, дехидратор (петролни залежи)
81313060Оператор, екстрактор (химически и други сродни на тях материали)
81313061Оператор, инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях материали)
81313062Оператор, оборудване за обработка, манипулация на суров петрол
81313063Оператор, пресяване, прецеждане на химически и сродни на тях материали
81313064Оператор, сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
81313065Оператор, филтър/ротационен барабан
81313066Оператор, филтър (химически и други сродни на тях процеси)
81313067Оператор, центрофугиращ сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
81313068Вакуумимпрегнатор
81313069Вакуумоператор
81313070Оператор, вакуумна вана в химически и сродни на тях процеси (без нефт и природен газ)
81313071Оператор, дестилатор/еднократно (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313072Оператор, дестилатор/непрекъснато (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313073Оператор, екстрактор (дестилация на дървен материал)
81313074Оператор, изпарител (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313075Оператор, конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313076Оператор, реактор-конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313077Оператор, реактор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313078Оператор избелителни разтвори
81313079Оператор, производство на парафин
8132Машинни оператори в производството на фотографски продукти
81322001Копист, филмови материали
81322002Лаборант, обработващ светлочувствителни материали
81322003Печатар, проекции/изображения
81322004Печатар, филми
81322005Печатар, фотографии
81322006Проявител, рентгенови филми
81322007Проявител, фотографски плаки
81322008Проявител, цветни негативи/позитиви
81322009Проявител, цветни филми/снимки
81322010Проявител, черно-бели негативи/позитиви
81322011Проявител, черно-бели филми/снимки
81322012Проявител, копировач
81322013Увеличител на снимки
81322014Машинен оператор, вадене на копия от снимки
81322015Машинен оператор, производство на фотографска хартия
81322016Машинен оператор, производство на фотографски плаки
81322017Машинен оператор, производство на фотографски филми
81322018Машинен оператор, проявяване на фотографски материали
81322019Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника
81322020Машинен оператор, фотографски изделия
81322021Работник, тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки
814Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия
8141Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия
81412001Заготовчик, изолационни платове
81412002Изготвител, болкит
81412003Импрегнатор
81412004Машинен оператор, биене на каучук
81412005Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
81412006Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
81412007Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми
81412008Машинен оператор, направа на покритие от каучук
81412009Машинен оператор, обработка на каучук
81412010Машинен оператор, производство на гуми
81412011Машинен оператор, производство на каучукови изделия
81412012Машинен оператор, производство на щемпели
81412013Машинен оператор, фасониране на каучук
81412014Машинен оператор, щанцоване на каучук
81412015Оператор, каучуково производство
81412016Оператор, каландър (каучук)
81412017Работник, импрегнация
8142Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия
81421001Бласьор
81421002Изцепвач, дунапрен
81421003Машинен оператор, ецване на пластмаса
81421004Машинен оператор, изработване на пластмасови антени
81421005Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
81421006Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
81421007Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса
81421008Машинен оператор, направа на пластове, листове
81421009Машинен оператор, направа на резба (пластмаса)
81421010Машинен оператор, оглаждане/довършване на пластмаса
81421011Машинен оператор, пресоване на пластмаси
81421012Машинен оператор, пробиване на пластмаса
81421013Машинен оператор, производство на пластмаса
81421014Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
81421015Машинен оператор, рязане на пластмаса
81421016Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
81421018Хладилен мебелист
81422017Машинен оператор, преработка на дунапрен
8143Машинни оператори в производството на хартиени изделия
81432001Машинен оператор, производство на картонени изделия
81432002Машинен оператор, изделия от хартия
81432003Машинен оператор, изделия, подвързани с картон
81432004Машинен оператор, изработване в релеф (хартия)
81432005Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
81432006Машинен оператор, производство на целофанени торбички
815Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
8151Машинни оператори в предачното производство
81512001Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
81512002Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна
81512003Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна
81512004Машинен оператор, метриране на плат
81512005Машинен оператор, навиване на конци и прежди
81512006Машинен оператор, навиване на плат
81512007Машинен оператор, намотаване (конци и прежди)
81512008Машинен оператор, подготовка на влакна
81512009Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
81512010Машинен оператор, размесване на текстилни влакна
81512011Машинен оператор, удвояване на конци и прежди
81512012Машинен оператор, усукване на конци и прежди
81512013Машинен оператор, флаеровъчен стан (текстилни влакна)
81512014Машинен оператор, чертожен стан
8152Машинни оператори в тъкачното производство
81521029Работник, низане на жакардови карти
81521030Работник, рязане на жакардови карти
81522001Свилар
81522002Секционен майстор
81522003Скробвач
81522004Сновач
81522005Тъкач
81522006Зареждач
81522007Машинен оператор, бродерия
81522008Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)
81522009Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
81522010Машинен оператор, изготвяне на кордони
81522011Машинен оператор, насноваване на основата/кросно (тъкане на текстил)
81522012Машинен оператор, плетене
81522013Машинен оператор, производство на мрежи
81522014Машинен оператор, рязане на текстил
81522015Машинен оператор, тъкане
81522016Машинен оператор, тъкане на килими
81522017Машинен оператор, тъкане на платове
81522018Оператор, тъкачен стан
81522019Работник, плетач
81522020Работник, бобинарка и шпулмашина
81522021Работник, винтонарезен стан
81522022Работник, плетачна машина
81522023Работник, тъкачен стан
81522024Работник, тъфтинг-машина за тъкане на килими
81522025Работник, възстановяване на влакна
81522026Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
81522027Работник, десенатор на тъкани
81522028Работник, предач на влакна и прежда
8153Машинни оператори в шивашкото производство
81532001Машинен оператор, кроене
81532002Машинен оператор, кроене с електронна машина
81532003Машинен оператор, преса за гладене
81532004Машинен оператор, шиене
81532005Машинен оператор, шиене на бродерия
81532006Машинен оператор, шиене на кожени изделия
81532007Машинен оператор, шиене на облекла
81532008Машинен оператор, шиене на обувки
81532009Машинен оператор, шиене на тапицерия
81532010Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
81532011Машинен оператор, шиене на шапки
8154Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани
81542001Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия
81542002Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
81542003Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия
81542004Машинен оператор, кадриране на плат
81542005Машинен оператор, свиване на текстил
81542006Машинен оператор, сушене на влакна, текстил и текстилни изделия
81542007Оператор, парна преса
81542008Оператор, каландър (текстил)
81542009Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
8155Машинни оператори в кожарското производство
81552001Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
81552002Машинен оператор, обработка на кожи
81552003Машинен оператор, подготовка на кожи
81552004Машинен оператор, пране на кожи
81552005Машинен оператор, рязане на кожи
81552006Машинен оператор, смесване на кожени влакна
81552007Машинен оператор, щавене
8156Машинни оператори в обувното производство
81562001Машинен оператор, обувно производство
81562002Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
81562003Машинен оператор, производство на спортни обувки
8157Машинни оператори, пералня
81570004Оператор, тепавица
81572001Машинен оператор, гладене в пералня
81572002Машинен оператор, пералня/перачница
81572003Машинен оператор, химическо чистене
8159Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.
81592001Машинен оператор, десениране на текстил
81592002Машинен оператор, производство на дюшеци
81592003Машинен оператор, производство на ширити, сърма и други подобни
81592004Машинен оператор, шаблониране на кожи
81592005Машинен оператор, шапкарство
81592006Машинен оператор, производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи
816Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8160Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
81601083Работник маркиране
81601084Работник нераздробени меса
81601085Работник пълнене на колбаси
81601086Работник шунки и деликатеси
81601087Работник термична обработка
81601088Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия
81601089Работник, производство на мелничарски и нишестени продукти
81601090Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води
81601091Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки
81601092Работник, производство на растителни масла и масло продукти от растителен произход
81601093Машинен оператор, нишестени продукти
81602001Машинен оператор, бланширане на риба/месо
81602002Машинен оператор, затваряне на консерви в метална кутия (херметически)
81602003Машинен оператор, измиване на консерви (стерилни в метални кутии)
81602004Машинен оператор, размразяване на месо/риба
81602005Машинен оператор, замразяване на месо/риба
81602006Машинен оператор, консервиране на месо/риба
81602007Машинен оператор, месни продукти
81602008Машинен оператор, обработване на месо/риба
81602009Машинен оператор, рибни продукти
81602010Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба
81602011Машинен оператор, сушене на месо
81602012Оператор, автоклав (месо и риба)
81602013Машинен оператор, миячна машина
81602014Машинен оператор, разфасовъчна машина
81602015Машинен оператор, млечни продукти
81602016Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти
81602017Машинен оператор, преработване на мляко
81602018Машинен оператор, производство на мляко на прах
81602019Оператор, стифир машина
81602020Оператор, вакуумен съд за кондензирано мляко
81602021Машинен оператор, пресевна машина
81602022Машинен оператор, силози
81602023Машинен оператор, белене/чистене на зърно
81602024Машинен оператор, мелене на зърно
81602025Машинен оператор, мелене на подправки
81602026Машинен оператор, обработка на зърно
81602027Оператор, мелница за зърно
81602028Оператор, мелница за подправки
81602029Машинен оператор, преработка на пчелен мед
81602030Машинен оператор, производство на тестени изделия
81602031Машинен оператор, производство на захарни изделия
81602032Машинен оператор, производство на хляб
81602033Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
81602034Машинен оператор, хлебни изделия
81602035Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци
81602036Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци
81602037Машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
81602038Машинен оператор, обработка на ядки
81602039Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове
81602040Машинен оператор, производство на растителни масла
81602041Машинен оператор, стерилизиране на плодове/зеленчуци
81602042Машинен оператор, сушене на хранителни продукти
81602043Оператор, преса за плодове/зеленчуци
81602044Оператор, автоклав
81602045Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции
81602046Оператор, вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител
81602047Оператор, вакуумна пещ (хранителни продукти)
81602048Оператор, оборудване за хидрогениране (масла и мазнини)
81602049Регулировчик, хранителни уредби и горивни апаратури
81602050Дестилатор
81602051Машинен оператор, производство на захар
81602052Машинен оператор, рафиниране на захар
81602053Оператор, оборудване за рафиниране на захар
81602054Оператор, уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло)
81602055Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай
81602056Машинен оператор, смесване на различни сортове кафе
81602057Машинен оператор, смесване на различни сортове чай
81602058Оператор, оборудване за печене на кафе/какао
81602059Машинен оператор, варене на спиртни напитки
81602060Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки
81602061Машинен оператор, пивоварство/спиртни напитки
81602062Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
81602063Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки
81602064Оператор, дестилиране на спиртни напитки
81602065Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
81602066Оператор, оборудване за приготвяне на малц
81602067Оператор, оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво
81602068Пивовар
81602069Производител, малц
81602070Машинен оператор, бране на тютюневи листа
81602071Машинен оператор, обработка на тютюн
81602072Машинен оператор, производство на пури
81602073Машинен оператор, производство на цигари
81602074Машинен оператор, рязане на тютюневи листа
81602075Машинен оператор, смесване различни сортове тютюн
81602076Машинен оператор, тютюневи изделия
81602077Машинист, агрегат тютюневи бали
81602078Оператор, автоматична поточна линия, тютюневи изделия
81602079Оператор, вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн
81602080Оператор, вибро навлажнителен тунел
81602081Оператор, смесител тютюнева линия
81602082Машинен оператор, производство на яйчни продукти
817Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост
8171Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия
81712001Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние
81712002Машинен оператор, дялане на дървен материал
81712003Машинист транспортни съоръжения
81712004Машинист спомагателни съоръжения
81712005Оператор производство на листова целулоза
81712006Оператор сушене и балиране
81712007Оператор обезводняване, мерсеризация и балиране
81712008Оператор eтерификация
81712009Оператор, изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
81712010Оператор, дялане/дълбаене (хартиена каша)
81712011Оператор, избелване на хартия
81712012Оператор, нагряване на хартиена каша
81712013Оператор, пречистване на хартиена каша
81712014Оператор, разтваряне на хартиена каша
81712015Оператор, сортиране на хартиена каша
81712016Оператор, тупане на хартиена каша
81712017Машинен оператор, гланциране на хартия
81712018Машинен оператор, производство на хартия
81712019Оператор, преса за картонени изделия
81712020Оператор, производство на хартия
81712021Оператор, рязане на картон (велпапе)
81712022Оператор, съединяване на хартия
81712023Оператор, фино сатиниране
81712024Работник зареждане корообелващ барабан
8172Машинни оператори в дървообработващата промишленост
81722001Машинен оператор, агрегат
81722002Машинен оператор, банциг
81722003Машинен оператор, циркуляр
81722004Машинен оператор, дърводобив
81722005Машинен оператор, дървообработване
81722006Машинен оператор, производство на шперплат
81722007Машинен оператор, рендосване на дървен материал
81722008Машинен оператор, рязане на дървен материал
81722009Машинен оператор, сушене на дървен материал
81722010Машинен оператор, фрезоване на дървен материал
81722011Оператор, отрязващ трион за трупи
81722012Оператор, дъскорезница
81722013Оператор, лентов трион
81722014Пресьор, фурнир
81722015Пресьор, шперплат
81722016Резач
81722017Машинен оператор, производство на брикети и пелети
818Други оператори на стационарни машини и съоръжения
8181Машинни оператори в стъкларското и керамичното производство
81811001Машинен оператор, валцуване на листово стъкло
81811002Машинен оператор, гравиране на стъкло
81811003Машинен оператор, духане на стъкло
81811004Машинен оператор, ецване на стъкло
81811005Машинен оператор, закаляване на стъкло
81811006Машинен оператор, извиване на стъкло
81811007Машинен оператор, изтегляне на стъкло
81811008Машинен оператор, леене на керамика и порцелан
81811009Машинен оператор, матиране (гланциране) на стъкло
81811010Машинен оператор, отливане по калъп за оформяне на стъкло
81811011Машинен оператор, оцветяване на керамика
81811012Машинен оператор, оцветяване на стъкло
81811013Машинен оператор, полиране на стъкло
81811014Машинен оператор, пресоване на стъкло
81811015Машинен оператор, производство на бутилки
81811016Машинен оператор, производство на керамика и порцелан
81811017Машинен оператор, производство на керамични изделия
81811018Машинен оператор, производство на стъклени изделия
81811019Машинен оператор, производство на стъкло
81811020Машинен оператор, рязане на стъкло
81811021Машинен оператор, шлифоване на стъкло
81811030Оператор, лакировач/емайльор на преходни детайли и възли
81811031Оператор, пещи за закаляване/темпериране на стъкло
81811032Оператор, пещи за изпичане
81811033Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди
81811034Оператор, пещи за производство на стъкло
81811035Оператор, оборудване за почистване на стъкло
81811042Работник, приготвяне на шамот
81811043Работник, рязане и шлифоване на кварцови тръби и тигли
81812022Машинен оператор, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
81812023Машинен оператор, изглаждане на глина
81812024Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или керамични изделия
81812025Машинен оператор, производство на стъклени влакна
81812026Машинен оператор, смесване на глазиран порцелан или керамични изделия
81812027Машинен оператор, смесване на глина
81812028Машинен оператор, смесване на материал за изтриване, шлифоване
81812029Машинен оператор, смесване на стъкло
81812036Оператор, пещи за изпичане на фрита
81812037Оператор, преса
81812038Оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
81812039Оператор, обдухване на електропорцеланови изделия
81812040Оператор, мелница за тухларска глина
81812041Оператор, отпечатване на щанца (матрица) за керамика и порцелан
8182Оператори на парни машини и котли
81822001Корабен моторист/машинист
81822002Корабен огняр
81822003Корабен помпиер
81822004Огняр
81822005Оператор, парни и водогрейни съоръжения
81822006Оператор, парна машина
8183Оператори на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране
81832001Машинен оператор, бутилиране
81832002Машинен оператор, етикетиране
81832003Машинен оператор, запечатване
81832004Машинен оператор, маркиране на стоки
81832005Машинен оператор, опаковане/увиване
81832006Машинен оператор, пломбиране на контейнери
8189Други оператори на стационарни машини и съоръжения, н.д.
81891026Работник, производство на фуражи и фуражни добавки
81891027Машинен оператор, компресор
81891028Машинен оператор, помпена станция
81891029Машинен оператор, производство на фуражи и фуражни добавки
81891030Оператор, газокомпресорни агрегати
81891031Помпиер, помпена/пречиствателна станция
81892001Машинен оператор, дренажна система, канализация
81892002Машинен оператор, електрическа инсталация
81892003Машинен оператор, зонно пречистване и изготвяне на монокристали
81892004Машинен оператор, изготвяне на селенови клетки
81892005Машинен оператор, изолация
81892006Машинен оператор, кабелна инсталация
81892007Машинен оператор, машини за намагнитване
81892008Машинен оператор, обработка на слюда за кондензатори
81892009Машинен оператор, подготвяне на смоли за термообработка
81892010Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли
81892011Машинен оператор, поставяне на капсул
81892012Машинен оператор, производство на металокерамични изделия
81892013Машинен оператор, производство на пиезокварцови изделия
81892014Машинен оператор, производство на силиконови чипове
81892015Машинен оператор, изработване на печатни платки
81892016Машинен оператор, разпрашител на метални прахове от метали и сплави
81892017Машинен оператор, метални прахове и смеси
81892018Машинен оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
81892019Машинен оператор, изпитателна станция
81892020Машинен оператор, екарисаж
81892021Машинен оператор, бетон помпа
81892022Машинен оператор
81892023Оператор, зареждане с гориво
81892024Дефектоскопист
81892025Работник, хидротехнически съоръжения
81892032Оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване
82МОНТАЖНИЦИ
821Монтажници
8211Машинни монтажници
82112001Машинен оператор, монтаж на превозни средства
82112002Машинен оператор, монтажен конвейер
82112003Монтажник, двигатели на кораби
82112004Монтажник, двигатели на моторни превозни средства
82112005Монтажник, двигатели на самолети и летателни апарати
82112006Монтажник, дърводелски машини
82112007Монтажник, електрически машини
82112008Монтажник, металорежещи машини
82112009Монтажник, механични машини
82112010Монтажник, парен двигател
82112011Монтажник, печатарски машини
82112012Монтажник, подкопни машини
82112013Монтажник, превозни средства
82112014Монтажник, промишлено оборудване
82112015Монтажник, самолети
82112016Монтажник, селскостопански машини
82112017Монтажник, текстилни машини
82112018Монтажник, турбини
82112019Оператор, тестване на автомобилни компоненти
82112022Монтажнищ, производство на автомобилни компоненти
82113020Оператор, производство на автомобилни компоненти
82113021Машинен оператор, производство на автомобилни компоненти
8212Монтажници на електрическо и електронно оборудване
82122001Машинен оператор, навиване на арматура
82122002Машинен оператор, навиване на бобина
82122003Монтажник, електрически елементи
82122004Монтажник, електрооборудване
82122005Монтажник, кабели
82122006Монтажник, аудио-визуално оборудване
82122007Монтажник, електронни елементи
82122008Монтажник, електронни корпуси
82122009Монтажник, електронно оборудване
82122010Монтажник, канцеларски машини
82122011Монтажник, микроелектронно оборудване
82122012Монтажник, навиване на кабели и проводници
82122013Монтажник, производство на слаботокови предпазители
82122014Монтажник, радио
82122015Монтажник, слухови апарати
82122016Монтажник, телевизионни приемници и монитори
82122017Монтажник, точни (прецизни) инструменти
82122018Монтажник, часовници
82122019Шевмонтажник, електронни и технически средства и системи
82122020Шевмонтажник, хидро- и пневмосистеми
82122021Оператор, производство на колектори
82122022Оператор, производствена линия
8219Монтажници, н.д.
82191014Монтажник, велосипеди
82192001Монтажник, изделия от метал
82192002Монтажник, изделия от пластмаса
82192003Монтажник, каучукови изделия
82192004Монтажник, мебели от листов метал
82192005Монтажник, дограма
82192006Монтажник, окачени тавани
82192007Монтажник, изделия от дърво
82192008Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
82192009Монтажник, изделия от кожа
82192010Монтажник, изделия подплатени с картон
82192011Монтажник, текстилни изделия
82192012Машинен оператор, тръбна инсталация
82192013Монтажник, сложни/комбинирани изделия
82192015Монтажник, производствен контрол
83ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОПЕРАТОРИ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
831Локомотивни машинисти и сродни на тях
8311Локомотивни машинисти
83112001Депомайстор
83112002Машинист
83112003Машинист-инструктор, локомотивен
83112004Машинист, железопътна мотриса в мини
83112005Машинист, железопътна мотриса на пристан, кей
83112006Машинист, железопътна мотриса, дрезина
83112007Машинист, локомотив в мини
83112008Машинист, локомотив на пристан, кей
83112009Машинист, локомотивен
83112010Машинист, подземна железница, метро
83112011Машинист, спомагателна железопътна механизация
83112012Машинист, тежка железопътна механизация
83112013Машинист, универсална траверсоподбивна машина
83112014Помощник-машинист
83112015Помощник-машинист, железопътна мотриса
83112016Помощник-машинист, локомотивен
8312Железопътни спирачи, сигналисти и стрелочници
83121005Везнар
83121006Прикачвач
83122001Сигналист
83122002Сигналист-маневрист
83122003Спирач, железници
83122004Стрелочник
83122007Кантонер, железопътна линия
83122008Маневрист
832Водачи на леки автомобили и мотоциклети
8321Водачи на мотоциклети
83212001Водач, мотоциклет
8322Водачи на леки автомобили, вкл. таксита
83222002Шофьор, лек автомобил до 9 места
83222003Шофьор, линейка
83222004Шофьор, пощенски автомобил
83222005Шофьор, такси
83222006Шофьор, лекотоварен автомобил
83222007Шофьор, куриер
83223001Водач, специален автомобил
833Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси
8331Водачи на автобуси и ватмани
83312001Ватман
83312002Шофьор, автобус
83312003Шофьор, съчленен автобус
83312004Шофьор, съчленен тролейбус
83312005Шофьор, тролейбус
83312006Шофьор-инструктор
83313007Шофьор, самолетообслужваща техника
8332Водачи на тежкотоварни автомобили
83322001Шофьор, противопожарен автомобил
83322002Шофьор, платформа
83322003Шофьор, самосвал
83322004Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
83322005Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
83322006Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
83322007Шофьор, цистерна
83322008Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
83322009Шофьор, тежкотоварен автомобил
83322010Шофьор, товарен автомобил
834Оператори на подвижни съоръжения
8341Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
83412001Водач, селскостопански машини
83412002Водач, машини за горско стопанство
83412003Тракторист
83412004Оператор, селскостопански машини
83412005Оператор, машини за горското стопанство
83412006Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието
83412007Оператор, моторизирано оборудване за горското стопанство
83412008Оператор, разкройваща-разтрупваща-сортираща машина
83412009Оператор, семе- и плодосъбирачна машина
83412010Оператор, сеялна, лесопосадъчна и лесомелиоративна машина
83412011Помпиер
8342Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
83422001Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери)
83422002Машинист, еднокофов багер
83422003Машинист, многокофов багер
83422004Машинист, булдозер
83422005Машинист, валяк
83422006Машинист, ескаватор
83422007Машинист, пътно-строителни машини
83422008Оператор, пътно-строителни машини
83422009Оператор, автогудронатор
83422010Оператор, сонетка, пилотонабивачка
83422011Оператор, съоръжения за прокарване на тунели (строителство)
83422012Машинист на разтоварна стрела на многокофов багер
83422013Машинист на насипообразувател
83422014Машинист на разтоварно устройство на насипообразувател
83422015Машинист на претоварач
83422016Водач, ледообработваща машина/ машина за утъпкване на сняг
8343Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения
83432001Кранист
83432002Кранист (подвижен)
83432003Шофьор, автокран
83432004Водач, клетка за асансьор, кабина (мини)
83432005Машинен оператор, въжена транспортна машина
83432006Машинист, автовишка
83432007Машинист, руднична подемна машина
83432008Минен надзирател, надземна работа, мини
83432010Оператор, бент (док)
83432011Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел)
83432012Оператор, въжена железница
83432013Оператор, въжена линия (седалкова), лифт
83432014Оператор, елеватор
83432015Оператор, конвейер
83432016Оператор, мост
83432017Оператор, шлюз/канал или пристанище
83432018Работник, шлюз/док
83432019Работник, работещ за издигане на руда
83432020Оператор, краново-фартова техника
8344Оператори на подемно-транспортни съоръжения
83442001Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство
83442002Водач (оператор), платформа - промишлен транспорт
83442003Водач, електрокар
83442004Водач, мотокар
835Палубни моряци и сродни на тях
8350Палубни моряци и сродни на тях
83502001Боцман, палубен
83502002Кормчия, спасителна лодка
83502003Кормчия, корабен
83502004Лодкар
83502005Машинен боцман
83502006Моряк
83502007Оператор, шлеп
83502008Пазач, фар
83502009Рулеви
83502010Старши моряк
83502011Моряк-моторист
9ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
91ЧИСТАЧИ И ПОМОЩНИЦИ
911Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения
9111Домашни чистачи и помощници
91110001Домашен чистач
91110002Помощник, кухня (домашен)
91110003Прислужник, домашен
9112Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения
91120001Работник, баня
91120002Работник, тоалетна
91120003Чистач, производствени помещения
91120004Чистач/ Хигиенист
912Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях
9121Перачи и гладачи (ръчно)
91210001Гладач, преса (ръчно)
91210002Гладач, ютия
91210003Перач (ръчно)
91210004Работник, химическо чистене (ръчно)
9122Миячи на превозни средства
91220001Мияч, превозни средства (ръчно)
9123Стъкломиячи
91230001Мияч, прозорци/витрини
91230002Стъкломияч
9129Други чистачи
91290001Работник, чистач на килими
91290002Работник, почистване на плувни басейни
92РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
921Работници в селското, горското и рибното стопанство
9211Работници в растениевъдни стопанства
92110001Берач, памук
92110002Берач, плодове и зеленчуци
92110003Жътвар
92110004Работник, полевъден
92110005Работник, отглеждащ тръстика
92110006Сезонен работник, земеделието
9212Работници в животновъдни стопанства
92120001Пастир
92120002Работник, конюшня
92120003Работник, производство на млечни продукти
92120004Работник, бубар
92120005Работник, животновъд
9213Работници в смесени растенивъдни и животновъдни стопанства
92130001Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
92130002Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
92130003Сезонен работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
92130004Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
9214Работници в градинарството
92140001Билкоберач
92140002Заготвител, билки
92140003Работник, гъбарник
92140004Общ работник, оранжерия/парник
92140005Работник, разсадник
92140006Работник, разсадопроизводство (зеленчуци)
92140007Работник, облагородяване на горски култури
92140008Работник, отглеждане на култивирани билки
92140009Работник, производство на мицел
92140010Работник, растителна защита
92140011Работник, отглеждащ рози
92140012Работник, отглеждащ цветя
92140013Семеберач-семесъбирач
92140014Работник, овощар
92140015Работник, озеленяване
9215Работници в горското стопанство
92150001Работник, горско стопанство
92150002Работник, ловно стопанство
92150003Работник, почистване на сечища
92150005Сезонен работник, горското стопанство
92150006Общ работник, горско стопанство
92151004Секач
9216Работници в риболова и развъждането на аквакултури
92160001Събирач, водорасли
92160002Работник, рибно стопанство
92160003Работник, риболов
93РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
931Работници в добивната промишленост и строителството
9311Работници в мини и кариери
93110001Бункерист
93110002Работник, мини
93110003Работник, извозване и доставка
93110004Сигналист-маневрист, мина
93110005Шинар
93110006Работник, лампистерна
93110007Работник, солодобивен район
93110008Работник, солен стиф
93110009Работник, вадене на вар/пясък и други материали
93110010Работник, извличане на пясък от река
93110011Работник, обслужване на драга
93110012Работник, поддържане на съоръжения в солодобива
93110013Работник, обслужващ спомагателни съоръжения (добива и обогатяването на суровини)
93110014Работник-копач, кариери
9312Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения
93120001Варогасач
93120002Земекопач
93120003Работник, строителството
93120004Работник, водни кладенци
93120005Работник, сонди
93120006Работник, поддръжка на пътища
93120007Работник, поддръжка на язовири
93120008Работник, поддръжка
93120009Работник, поддържане на железен път и съоръжения
93120010Работник, проучвателни и земемерни работи
93120011Работник-копач, гробове
93120012Работник-копач, канали и изкопи
93120013Ринач-копач
9313Работници по строителство на сгради
93130001Общ работник, строителство на сгради
93130002Общ работник, разрушаване на сгради
93130003Общ работник, поддържане на сгради
932Работници в преработващата промишленост
9321Пакетировачи (ръчно)
93210001Пакетировач
93210002Балировач-пакетировач
93210003Брояч, промишлено производство
93210004Етикетировач (ръчно)
93210005Насипвач, пълнач в чували (ръчно)
93210006Опаковач
93210007Пълнач
93210008Разопаковач
93210009Сортировач-опаковач, метален амбалаж
9329Работници в преработващата промишленост, н.д.
93290001Комплектовач
93290002Навивач
93290003Навивач, арматура (ръчно)
93290004Навивач, макари и бобини (ръчно)
93290005Навивач, неподвижни макари
93290006Навивач, подвижни макари
93290007Работник, механично почистване на енергийни съоръжения
93290008Работник, сглобяване на детайли
93290009Зареждач, промишлено производство (ръчно)
93290010Зареждач, материали и полуфабрикати
93290011Ковач, щайги и други опаковки (ръчно)
93290012Лепач
93290013Манипулант, промишлеността
93290014Маркировач, метали
93290015Мияч, корпуси и конструкции
93290016Обрезвач, каучукови изделия
93290017Обслужващ работник, промишлено производство
93290018Общ работник, промишлеността
93290019Перач, преработваща промишленост
93290020Работник, консервна фабрика
93290021Работник, производство на вино
93290022Раздавач, инструменти и материали
93290023Разпределител, материали и полуфабрикати
93290024Редач, пещни вагони
93290025Сезонен работник, промишлено производство
93290026Редач, бутилки
93290027Чистач, производствено оборудване
93290028Шивач, бали
93290029Вадач, пещи
93290030Редач, пещи
93290031Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката
93290032Работник, преработка на трансформаторно масло
93290033Дезинфектор в железопътен транспорт
93290034Сортировач, бутилки
933Работници в транспорта и складирането
9331Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление
93310001Велосипедист
93310002Превозвач, лодка
9332Водачи на превозни средства и съоръжения с животинска тяга
93320001Водач, превозно средство с животинска тяга
93320002Каруцар
93320003Колар
93320004Файтонджия
9333Товаро-разтоварачи
93330001Докер
93330002Носач-товарач, стоки
93330003Преносвач (ръчно)
93330004Пристанищен работник
93330005Пристанищен хамалин
93330006Разтоварач, вагони
93330007Товарач
93330008Товарач, плавателни съдове
93330009Работник, лента
93330010Работник, товаро-разтоварна дейност
9334Работници по зареждане на рафтове
93340001Работник, зареждане на рафтове
94ПОМОЩНИЦИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНИ
941Помощници при приготвянето на храни
9411Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене
94110001Готвач, заведение за бързо хранене
94110002Помощник кухня, заведение за бързо хранене
9412Кухненски помощници
94120001Мияч, съдове (ръчно)
94120002Помощник, кухня (без домашен)
94120003Работник, кухня
95УЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И РАБОТНИЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ НА УЛИЦАТА
951Работници, извършващи услуги на улицата
9510Работници, извършващи услуги на улицата
95100001Ваксаджия
95100002Лепач на афиши
95100003Пазач, невъоръжена охрана
95100004Разпространител на безплатни вестници и брошури
95100005Пазач
952Улични продавачи на нехранителни стоки
9520Улични продавачи на нехранителни стоки
95200001Амбулантен търговец
95200002Продавач, вестници/списания/книги и други
95200003Уличен продавач, нехранителни стоки
95200004Продавач, театрални програми
96РАБОТНИЦИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ
961Работници по събиране и сортиране на отпадъци
9611Работници по събиране на отпадъци
96110001Сметосъбирач
9612Работници по сортиране на отпадъци
96120001Събирач, отпадъци разделно
96120002Работник, рециклиране на отпадъци
9613Метачи и сродни на тях
96130001Метач
962Други неквалифицирани работници
9621Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи
96210001Куриер
96210002Куриер, служба/офис
96210003Носач, багаж
96210004Общ работник, музей
96210005Придружител, асансьор
96210006Раздавач, доставчик (ръчно)
96210007Разносвач
96210008Разпределител, печата
96210009Портиер
9622Общи работници
96220001Общ работник
96220002Работник, сезонен
9623Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати
96230001Отчетник, измервателни уреди
96230002Събирач, монети и жетони от автомати
9624Носачи на вода и дърва за горене
9629Други неквалифицирани работници, н.д.
96290001Разпоредител, кино, театър и други
96290002Теляк
96290003Работник, гардероб
96290004Обслужващ работник, увеселителен парк
96290005Работник, луна-парк
96290006Работник, панаири
96290007Работник, паркинг
96290008Работник, археологически разкопки
96290009Работник, поддържане на спортни съоръжения
96290010Работник, туристическа маркировка
96290011Сценичен работник
96290012Работник по строителна консервация и реставрация на археологически обект
96290013Работник в ресторант
96290014Работник в бар
0ПРОФЕСИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
01ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ ОФИЦЕРИ
011Длъжности, заемани от офицери
0110Длъжности, заемани от офицери
01106001Военнослужещ, офицер
02ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ СЕРЖАНТИ
021Длъжности, заемани от сержанти
0210Длъжности, заемани от сержанти
02103001Военнослужещ, сержант
03ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ ВОЙНИЦИ
031Длъжности, заемани от войници
0310Длъжности, заемани от войници
03101001Военнослужещ, войник

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

9955
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Неизплатено обезщетение

47
Благодаря за отговора.

Българска фирма, която НЕ продава на българския пазар

41
Растежът, печалбата и данък печалба нямат общо с възстановяването на ДДС и с ДДС изобщо.

Изчисляване на обезщетение по чл.220

25
      Здравейте, имам въпроси относно изчисляване на обезщетение за неспазено предизвестие. По договор предизвестието за напуска...

Неподадена Декларация за промяна в обстоятелствата - Ревизия

160
Много благодаря на всички за отговорите! Ще Ви държа в течение за развоя в моя случай. Майката няма да върне парите, тъй като им...
Още от форума