Единен класификатор на длъжностите в администрацията

Ниво Наименование на длъжността Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността Минимален ранг за заемане на длъжността Минимален професионален опит за заемане на длъжността Вид правоотношение
1 2 3 4 5 6
А. Ръководни длъжности
А1 Главен секретар на Министерския съвет, на администрацията на Народното събрание и на Президента магистър III старши 10 години служебно
А2 Главен секретар на министерство;
Постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната;
Административен секретар на Министерството на външните работи;
Директор на дирекция в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет
(доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 30.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)
магистър IV старши 9 години служебно
А3 Началник на отдел в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет;
Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията;
Главен секретар на първо ниво администрации;
Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията.
(доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.)
магистър V старши 8 години служебно
А4 Главен секретар на второ ниво администрации.
Секретар на Столичната община;
Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви намалолетните и непълнолетните;
Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;
Директор на дирекция;
Главен директор на главна дирекция;
Генерален директор;
Ръководител на инспекторат в министерство и в първо ниво администрации;
Заместник главен инспектор на Министерството на отбраната;
Директор на регионална митническа дирекция;
Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите, заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите
(изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.)
магистър V старши 7 години служебно
А4 Началник на сектор в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет бакалавър I младши 7 години служебно
А5 Секретар на община с население над 50 000 души бакалавър I младши 6 години служебно
А5 Директор на дирекция;
Главен директор на главна дирекция във второ ниво администрации и в Столичната община;
Началник на митница;
Директор на териториално статистическо бюро;
Заместник-директор на регионална митническа дирекция;
Заместник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите;
Заместник главен директор на главна дирекция в министерство и в първо ниво администрация;
Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната.
Началник на отдел в министерство и в първо ниво администрации;
Началник на регионален инспекторат по образованието
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)
магистър I младши 6 години служебно
А6 Секретар на община с население до 50 000 души и на район.
Директор на дирекция в община с население над 50 000 души
бакалавър II младши 6 години служебно
А6 Началник на отдел;
Ръководител на инспекторат във второ ниво администрации и в Столичната община;
Заместник-началник на митница;
Заместник главен директор на главна дирекция във второ ниво администрация;
Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
магистър II младши 6 години служебно
А6 Началник на сектор в министерство и в първо ниво администрации; заместник-началник на отдел в Националната агенция за приходите
(доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г.)
бакалавър II младши 6 години служебно
А7 Директор на дирекция в община с население до 50 000 души и в район.
Началник на отдел в община с население над 50 000 души.
Началник на сектор във второ ниво администрации и в Столичната община;
Началник на митнически пункт;
Началник на митническо бюро;
Началник на общинска служба по земеделие
(изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)
бакалавър III младши 5 години служебно
А8 Началник на отдел в община с население до 50 000 души и в район.
Заместник-началник на общинска служба по земеделие.
Началник на сектор в община с население над 50 000 души.
Секретар на кметство
(изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)
бакалавър III младши 4 години служебно
А9 Началник на сектор в община с население до 50 000 души и в район.
Началник на отдел в кметство
бакалавър III младши 3 години служебно
Б. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
Б1 Съветник в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет;
Държавен инспектор в Главния инспекторат
(доп. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
(доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., зал. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
магистър I младши 8 години служебно
Б2 Държавен експерт;
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми;
Държавен вътрешен одитор;главен счетоводител;
Главен юрисконсулт;
Служител по сигурността на информацията;
Редактор-стилист на нормативни актове в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет;
Правителствен преводач;
Главен инспектор в Главния инспекторат
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)
Магистър I младши 6 години служебно
Б2 Главен правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи
(нов - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
магистър I младши 6 години Служебно
Б3 Държавен експерт;
Държавен инспектор;
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми;
Главен разследващ митнически инспектор;
Главен счетоводител;
Главен юрисконсулт;
Държавен публичен изпълнител;
Държавен финансов инспектор;
Държавен вътрешен одитор;
Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите;
Служител по сигурността на информацията в министерство и в първо ниво администрации;
Правителствен агент в Министерството на правосъдието;
Старши правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи;
Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)
магистър II младши 5 години служебно
Б3 Главен експерт в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министер- ския съвет; старши инспектор в Главния инспекторат
(зал. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 25.03.2006 г.)
бакалавър II младши 5 години служебно
Б3 Финансов контрольор;
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми;
Главен вътрешен одитор в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)
магистър II младши 5 години служебно
Б3 Държавен инспектор в Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
(нов - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
магистър I младши 6 години служебно
Б4 Държавен експерт;
Държавен инспектор;
Главен счетоводител;
Главен юрисконсулт;
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми;
Държавен вътрешен одитор;
Държавен публичен изпълнител;
Служител по сигурността на информацията във второ ниво администрации и в Столичната община;
Главен инженер;
Главен архитект в Столичната община
(доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)
магистър III младши 4 години служебно
Б4 Главен експерт;
Главен инспектор;
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми;
Главен публичен изпълнител;
Главен вътрешен одитор в министерство и в първо ниво администрации;
Главен експерт по приходите в Националната агенция за приходите, главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите.
Старши експерт;
Старши вътрешен одитор;
Младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми;
Старши счетоводител в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет;
Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)
бакалавър III младши 4 години служебно
Б4 Финансов контрольор в министерство и в първо ниво администрации;
Главен финансов инспектор
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
магистър III младши 4 години служебно
Б4 Старши юрисконсулт в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет магистър III младши 4 години служебно
Б4 Старши разследващ митнически инспектор в първо ниво администрации
(нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)
магистър III младши 4 години служебно
Б5 Главен експерт;
Главен инспектор;
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми;
Главен публичен изпълнител;
Главен вътрешен одитор във второ ниво администрации и в Столичната община.
Старши експерт, старши инспектор, младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми, старши публичен изпълнител, старши вътрешен одитор, старши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации;
Старши експерт по приходите и старши инспектор по приходите в Националната агенция за приходите;
Старши одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)
бакалавър IV младши 3 години служебно
Б5 Финансов контрольор във второ ниво администрации и в Столичната община магистър IV младши 3 години служебно
Б5 Старши юрисконсулт в министерство и в първо ниво администрации;
Старши финансов инспектор, правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
магистър IV младши 3 години служебно
Б5 Младши експерт в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет;
Младши инспектор в Главния инспекторат
(нов - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б5 Регионален инспектор в териториално звено на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
(нов - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
магистър ІІІ младши 5 години служебно
Б5 Младши разследващ митнически инспектор в първо ниво администрации
(нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)
магистър V младши не се изисква служебно
Б6 Главен експерт;
Главен инспектор;
Главен вътрешен одитор;
Главен счетоводител;
Главен инженер;
Главен архитект;
Служител по сигурността на информацията в община с население над 50 000 души
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
бакалавър IV младши 2 години служебно
Б6 Финансов контрольор в община с население над 50 000 души магистър IV младши 2 години служебно
Б6 Главен юрисконсулт в община с население над 50 000 души магистър IV младши 2 години служебно
Б6 Старши експерт, старши инспектор, старши публичен изпълнител, старши вътрешен одитор, старши счетоводител, младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми, митнически дознател във второ ниво администрации и в Столичната община, секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви намалолетни и непълнолетни в Столичната община
(доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)
бакалавър IV младши 2 години служебно
Б6 Старши юрисконсулт във второ ниво администрации и в Столичната община магистър IV младши 2 години служебно
Б6 Младши експерт;
Младши инспектор;
Младши публичен изпълнител;
Младши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации
(изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
професионален
бакалавър по .................
V младши не се изисква служебно
Б6 Стажант-аташе в Министерството на външните работи
(нов - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 30.11.2007 г.)
магистър V младши не се изисква служебно
Б6 Младши юрисконсулт в министерство и в първо ниво администрации;
Младши финансов инспектор
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
магистър V младши не се изисква служебно
Б6 Младши вътрешен одитор в министерство и в първо ниво администрации;
Експерт по приходите, инспектор по приходите и публичен изпълнител в Националната агенция за приходите
(нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б6 Младши одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б7 Главен експерт;
Главен инспектор;
Главен вътрешен одитор;
Главен инженер;
Главен архитект;
Главен счетоводител;
Служител по сигурността на информацията в община с население до 50 000 души и в район
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
бакалавър IV младши 2 години служебно
Б7 Финансов контрольор в община с население до 50 000 души и в район магистър IV младши 3 години служебно
Б7 Главен юрисконсулт в община с население до 50 000 души и в район магистър IV младши 2 години служебно
Б7 Старши експерт;
Старши инспектор;
Старши вътрешен одитор;
Старшисчетоводител в община с население над 50 000 души;
Социален работник;
Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община с население над 50 000 души
(доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.,доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
бакалавър IV младши 2 години служебно
Б7 Старши юрисконсулт в община с население над 50 000 души магистър IV младши 2 години служебно
Б7 Младши експерт;
Младши инспектор;
Младши публичен изпълнител;
Младши счетоводител във второ ниво администрации и в Столичната община
(изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
професионален
бакалавър по .................
V младши не се изисква служебно
Б7 Младши юрисконсулт във второ ниво администрации и в Столичната община магистър V младши не се изисква служебно
Б7 Младши вътрешен одитор във второ ниво администрации и в Столичната община
(нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б7 Стажант-одитор в министерство и в първо ниво администрации
(нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б8 Старши експерт;
Старши инспектор;
Старши вътрешен одитор;
Старши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район;
Социален работник;
Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община с население до 50 000 души и в район
(доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
бакалавър V младши 2 години служебно
Б8 Старши юрисконсулт в община с население до 50 000 души и в район магистър V младши 2 години служебно
Б8 Стажант-одитор във второ ниво администрации и в Столичната община
(нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б9 Младши експерт;
Младши инспектор;
Младши счетоводител в община с население над 50 000 души
професионален
бакалавър по .................
V младши не се изисква служебно
Б9 Младши юрисконсулт в община с население над 50 000 души магистър V младши не се изисква служебно
Б9 Младши вътрешен одитор в община с население над 50 000 души
(нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б10 Старши експерт в кметство професионален
бакалавър по .................
V младши 1 година служебно
Б10 Младши експерт;
Младши инспектор;
Младши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район
професионален
бакалавър по .................
V младши не се изисква служебно
Б10 Младши юрисконсулт в община с население до 50 000 души и в район магистър V младши не се изисква служебно
Б10 Младши вътрешен одитор в община с население до 50 000 души
(нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б10 Стажант-одитор в община с население над 50 000 души
(нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
Б11 Младши експерт в кметство професионален
бакалавър по .................
V младши не се изисква служебно
Б11 Стажант-одитор в община с население до 50 000 души
(нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)
бакалавър V младши не се изисква служебно
В. Експертни длъжности със спомагателни функции
В1 Главен специалист; старши счетоводител в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет средно 3 години трудово
В2 Главен специалист;
Старши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации.
Старши специалист в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет
средно 2 години трудово
В3 Главен специалист;
Главен митнически специалист;
Митнически дознател във второ ниво администрации и в Столичната община.
Старши специалист в министерство и в първо ниво администрации
средно 1 година трудово
В3 Младши специалист;
Младши счетоводител в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет
средно не се изисква трудово
В4 Главен специалист в община с население над 50 000 души.
Старши специалист;
Старши митнически специалист;
Старши счетоводител във второ ниво администрации и в Столичната община
(изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
средно 1 година трудово
В4 Младши специалист;
Младши счетоводител в министерство и в първо ниво администрации.
Технически сътрудник в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет;
Социален работник в община с население над 50 000 души
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
средно не се изисква трудово
В5 Главен специалист в община с население до 50 000 души и в район.
Старши специалист, старши счетоводител в община с население над 50 000 души
(изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
средно 1 година трудово
В5 Младши специалист;
Младши митнически специалист;
Младши счетоводител във второ ниво администрации и в Столичната община.
Технически сътрудник в министерство, първо и второ ниво администрации и в Столичната община.
Митнически сътрудник;
Социален работник в община с население до 50 000 души
(доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)
средно не се изисква трудово
В6 Главен специалист в кметство.
Старши специалист;
Старши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район
средно 1 година трудово
В6 Младши специалист; младши счетоводител в община с население над 50 000 души средно не се изисква трудово
В7 Старши специалист в кметство средно 1 година трудово
В7 Младши специалист; младши счетоводител в община с население до 50 000 души и в район средно не се изисква трудово
В8 Технически сътрудник в община средно не се изисква трудово
В9 Младши специалист в кметство.
Технически сътрудник в кметство
средно не се изисква трудово
Г. Технически длъжности
Г1 Изпълнител средно не се изисква трудово
Г2 Изпълнител основно не се изисква трудово
Г3 Изпълнител не се изисква не се изисква трудово

Забележки:

т. 1. (предишен тест на Забележка - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Нивата, в които са разпределени администрациите, са, както следва:

Първо ниво: (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 15.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) Централните управления на Агенция "Митници", на Националния статистически институт; Националната агенция за приходите; Държавната комисия по енергийно регулиране; Агенцията за ядрено регулиране; Агенцията по обществени поръчки; Патентното ведомство; Агенцията за държавни вземания; Агенцията за държавна финансова инспекция; Държавната комисия по хазарта; Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите; служба "Военна информация"; служба "Военна полиция"; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за защита на личните данни; Държавната комисия по сигурността на информацията; Държавната агенция за младежта и спорта; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; Комисията за защита от дискриминация; Изпълнителната агенция по горите; Българската агенция по безопасност на храните; Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Второ ниво: (доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2009 г., в сила от 13.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 15.01.2010 г.) Административни структури, създадени със закон, чиято дейност се отчита пред Народното събрание; административните структури, създадени със закон към Министерския съвет; държавни агенции по чл. 47 от Закона за администрацията; администрациите на държавните комисии към Министерския съвет по чл. 50 от Закона за администрацията; областните администрации, Общинската администрация на Столичната община; териториалните звена на Агенция "Митници"; администрациите на държавните комисии към министър по чл. 50 от Закона за администрацията; агенциите по чл. 54 от Закона за администрацията; административните структури, създадени със закон, към министър; Областните дирекции "Земеделие"; регионалните дирекции по горите; юридическите лица по чл. 60 от Закона за администрацията; транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове на Държавната агенция за бежанците, териториалните звена на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство.

т. 2. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.) Длъжността "директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията" може да се заема и по трудово правоотношение.

т. 3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 30.11.2007 г.) Длъжността "административен секретар на Министерството на външните работи" може да се заема и от дипломатически служител по смисъла на Закона за дипломатическата служба (ДВ, бр. 78 от 2007 г.).

т. 4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Длъжностите "главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми", "старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" и "младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" се заемат по трудово правоотношение в съответните администрации в съответствие с чл. 7а от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4 и 58 от 2010 г.).

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Здравни осигуровки на лице, което започвана трудов договор

42
"ОТ 25.09.2023 г. има подписан трудов договор при нас. " Това не означава, че 25. 09. е първият му работен ден, нали. Задължения...

Преизчисляване на обезщетение

175
Да караме подред: Вие сте прекратили трудовия договор по взаимно съгласие и сте се регистрирали на борсата. От тук следват две н...

Консулатантска услуга към трета страна

1719
Здравейте, използвам темата, за да попитам при предоставяне на услуги на клиент от Швейцария фирмата ни не трупа оборот за регис...

Износ на стока в САЩ, плаща ли се ДДС ?

23
Здравете,  дали при износ на стока в САЩ се плаща ДДС от получателя или само МИТО ?
Още от форума