Кратък речник на борсовите термини

Арбитраж
(Arbitrage) - едновременна покупка и продажба на идентични или еквивалентни финансови инструменти на различни пазари с цел реализиране на печалба от разлика в цените им.
Бар графика
(Bar Chart) - графика, на която цените на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска за дадена борсова сесия се изобразяват чрез "барове". Дневният диапазон между най-ниската и най-високата стойност се изобразява чрез вертикална линия. Цените на отваряне и затваряне се отбелязват с малки черти съответно отляво и отдясно на линията.
Бик
(Bull) - борсов играч, който очаква цените да се повишават Пазар на биковете (Bull Market) - пазар, на който цените се повишават.
Бичи спред
(Bull Spread) - прилага се при пазарите на фючърси. Покупка на контракт с доставка през близък месец и продажба на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
Борса за фючърси
(Futures Exchange) - централизиран пазар с установени правила и регулиране, където продавачи и купувачи могат да търгуват фючърсни контракти.
Брокер
(Broker) - компания или физическо лице, които изпълняват поръчки за търговия с финансови инструменти от името и за сметка на индивидуални или институционални клиенти.
Брокер на пода
(Floor Broker) - физическо лице, което изпълнява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти на пода на борсата.
Брутен вътрешен продукт -
(Gross Domestic Product - СВР) - стойноста на стоките и услугите, произведени от икономиката на една държава за определен период от време (обикновено една година).
Валиден до отмяна
(Good ‘til Canceled - GTC) - поръчка, дадена на брокер, която е валидна докато бъде изпълнена или отменена от наредителя.
Валутен пазар
(Forex Market) - 24 часов извънборсов пазар, на който се извършват сделки чрез интернет, терминали и по телефона.
Вертикален спред
(Vertical Spread) - спред, съставен от опции с един и същ месец на падеж, но с различни цени на упражняване.
Водещи индикатори
(Leading Indicators) - технически индикатори, които предхождат промените в движението на цените. Генерираните от тях сигнали трябва да бъдат потвърдени от графиката на цената или от изоставащ индикатор
Волатилност
(Volatility) - измерител на промяната на цените на финансов инструмент за даден период от време. Изчислява се най-често като то стандартно отклонение на процентното изменение на цената или чрез осредняване на ценовите диапазони.
Времева стойност
(Time Value) - сумата, която купувачите на опция са склонни да платят над истинската й цена, поради очакването, че с течение на времето цената на базовия актив ще се движи в посоката на откритата позиция.
Гама
(Gamma) - параметър за оценяване на опции, който измерва зависимостта на делтата от движението на цената на базовия актив.
Дата на падеж
(Expiration Date) - последният ден, на който може да бъде упражнена опцията или на който може да бъде търгуван фючърсен контракт.
Делта
(Delta) - показател, измерващ с колко се изменя премията на опцията при единица изменение на цената на базовия актив. Интерпретира се и като вероятността дадена опция да влезе "в пари" преди падежа си.
Ден за първо предупреждение
(First Notice Day) - първия ден, в който клиринговата къща предупреждава продавача, че ще трябва да направи доставка по фючърсен договор. Клиринговата къща информира и купувача за наближаване на срока за реална доставка. След този ден маржинът по позицията се увеличава.
Дисконтова лихва
(Discount Rate) - лихвата, начислявана от Федералния резерв по заеми за банките, членки.
Дневна поръчка
(Day order) - поръчка, която има валидност само за борсовата сесия, през която е пласирана.
Дневна търговия
(Day trade) - покупка и продажба на фючърси, акции или валути в рамките на един ден. В този случай денят се завършва без открита позиция.
Дневни граници за търгуване
(Daily Trading Limit) - максимални ценови диапазон, в който може да се движи цената на даден фючърсен контракт или акции. Определя се от борсата.
Дълга позиция
(Long position) - позиция, при откриването на която е закупен даден актив.
Евродолари
(Eurodollars) - щатски долари на депозит в банка извън САЩ. Банката може да е чуждестранна или клон на щатска банка.
Единaтa отменя другия
(One cancels other) - поръчка, която се състои от две части. Изпълнението на едната автоматично отменя другата.
Извънборсов пазар
(Over-the-Counter (OTC) Market) - пазари, на които финансовите инструменти (валути, акции) не се търгуват на организирани борси, а по телефон, интернет, терминали.
Изоставащи индикатори
(Lagging Indicators) - технически индикатори, които показват главния тренд и потвърждават или отричат сигналите на водещите индикатори.
Изпълни или унищожи
(Fill-or-Kill - FOK) - поръчка, която трябва да бъде изпълнена веднага или отменена.
Или по-добра
(Or Better - OB) - вариация на лимитирана поръчка, която се използва, когато пазарът е над зададената цена.
Индекс на потребителските цени
(Consumer Price Index -CPI) - основен измерител на инфлацията. Показва промяната в цените на потребителска кошница спрямо предходен период.
Истинска стойност
(Intrinsic Value) - сумата, с която една опция е "в гшри".
Кабел
(СаЬ1е) - название в дилърския жаргон за британския паунд (GBP)
Киви
(Kiwi) - название в дилърския жаргон за новозеландския долар ( NZD)
Клиринг
(Clearing) - процес, при които клиринговата къща на борсата подържа сметките на своите членове, като се отразяват всички направени сделки и се контролира достатъчността на маржина в зависимост от движението на цените.
Клирингов член
(Clearing House) - това са компании, членове на клиринговата къща на дадена борса. Те са отговорни за изпълнението на ангажиментите, поети от техните клиенти при отварянето на позиция.
Клирингова къща
(Clearing) - институция към борсата, отговаряща за сетълмент на търговските сметки, сделките, подържане на маржина, регулиране на реалните доставки и публикуване на данните за тъговия. Клиринговата къща е третата страна по всички опционни или фючърсни договори.
Кол опция
(Call Option) - опция, даваща правото, без да задължава купувача, да придобие (открие дълга позиция) в базовия актив на предварително определена цена на упражняване преди настъпване на датата на падеж.
Комисия по търговията със стокови фючърси
(Commodity Futures Trading Commission - CFTC) - Федерална комисия в САЩ, създадена през 1974 година по Закона за търговията със стокови фючърси. Комисията има пет членове, един от които е председател. Назначава се от Президента след одобрение от Сената и е независима от всички министерства. С приемането на Закона за модернизиране на стоковите фючърси от 2000 година (Commodity Futures Modernization Act of 2000). Комисията регулира и търговията на валутния пазар.
Крива на доходността
(Yield Curve) - графика, на която по вертикалната ос е изобразена доходността на облигации, а по хоризонталната ос - времето до падежа. Кривата на доходността се нарича положителна, когато облигациите с по-дълъг срок до падежа имат по-голяма доходност.
Кръстосано хеджиране
(Cross- Hedging) използване на различен, но сходен фючърсен контракт. Например хеджинг на рибено масло чрез фючърси на соево масло.
Купи/продай при затваряне
(Виу/Sеll Оп Close) - поръчка за покупка/продажба , която трябва да се изпълни при отваряне на борсата .Реално тоша става в последните 10-15 минути от сесията.
Купи/продай при отваряне
(Вuy Оn Open) - поръчка за покупка/продажба която трябва да се изпълни при отваряне на борсата. Реално това става в първите 10-15 минути от сесията.
Къса позиция
(Short position) - позиция, която е открита чрез продажба на акции, без те да са притежавани, продажба на фючърс, продажба на кол или покупка на пут опция.
Левъридж
(Levarage) - възможността да се контролират по-големи парични суми с депозиране на по-малки гаранционни депозити (мар-жин).
Ликвидиране
(Liquidity) - всяка транзакция, в резултат на която се затваря дълга или къса открита позиция
Ликвидност
(Liquidity) - характеристика на пазарите на стоки, акции и валути, показваща възможността да се наблюдават по-малки ценови изменения при изпълнение на големи по обем поръчки. Институционалните инвеститори търсят по-ликвидни пазари, за да може тяхната търговия да оказва по-малко влияние върху волатилността. Най-ликвиден е валутният пазар с обем около $1.3 трилиона дневно.
Лимит поръчка
(Limit Order) - поръчка, в която се определя максимална (минимална) цена, над (под) която тя не може да бъде изпълнена. Лимит поръчка за покупка се пласира на цена, която е пониска от пазарната в момента. Лимит поръчка за продажба се пласира на цена, която е по-висока от пазарната в момента. Лимит поръчките могат да се използват за откриване на позиции или прибиране на печалби.
Лихва по федералните фондове
(Federal Funds Rate) - лихвата по-заеми от федералните фондове.
Лот
(Lot) - стандартен размер на открита позиция при валутната търговия. Обикновено 1 лот е 100 000 единици от базовата валута, но много популярни са и мини лотовете, които са 10 000 единици от базовата валута.
Маркетмейкър
(Market maker) - големите банки и финансови компании, които определят текущата стойност на котировките на финансовите инструменти чрез двустранно котиране (купува/продава) и извършване на пазарни операции за своя сметка.
Маркиране към пазара
(Mark-to Market) - преизчисляване на печалбата/загубата на маржин сметките в съответствие с движението на пазарната цена.
Месец за доставка
(Delivery Month) - предварително определен месец, през които трябва да се осъществи реална "оставка по фючьрсен контракт.
Мечи спред
(Bear Spread) - прилага се при пазарите на фючърси. Продажба на контракт с доставка през близък месец и покупка на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
Мечка
(Веаr) - борсов играч, който очаква цените да се понижават.
Назначаване на позиция
(Assignment) - когато купувачът на опцията я упражни, на продавача се назначава дълга позиция в базовия актив, ако е продадена пут опция или къса позиция, ако е продадена кол опция.
Най-висока цена
(High) - най-високата достигната цена при търгуването на даден актив за определен период от време.
Най-ниска цена -
(Low) - най-ниската достигната цена при търгуването на даден актив за определен период от време.
Ниво на подкрепа
(Support Level) - ценово равнище, под което цената би преминала трудно. Най-често това са предишни най-ниски стойности, плъзгащи се средни, нива на Фибоначи, тренд линии.
Ниво на съпротива
(Resistance Level) - ценово равнище, над което цената би преминала трудно. Най-често това са стойности, плъзгащи се средни, нива на Фибоначи. тренд линии.
Номинална стойност
(Face Value) - парична сума отпечата на лицевата страна на сертификата на акция или облигация.
Обем
(Volume) - броят транзакции, направени с даден финансов инструмент за определен период от време.
Обръщащ бар
(Reversal Bar) - бар, нивото на затваряне на който е в противоположна посока на предхождащия тренд и е близо да съответния екстремум. Ако трендът досега е бил низходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е над нивото на отваряне. Ако трендът досега е бил възходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е под нивото на отваряне.
Обърнат пазар
(Inverted Market) - състояние на пазарите на фючърси, когато отношението между цените на различните месеци за доставка се различава от нормалното. Например при фючърсите на царевица, когато цената на близкия месец е по-висока от тази на по-далечния.
Ози
(Aussie) - название в дилърския жаргон за австралийския долар AUD.
Операции на открития пазар
(Ореп Маrкеt operations) - покупка и продажба на държавни ценни книжа от страна на централната банка с цел регулиране на паричното предлагане.
Опционна премия
(Option Premium) - цената на дадена опция. Парична сума, която купувачът дава на продавача на опцията, за да придобие правата, свързани с нея.
Опция
(Option) - контракт, даващ правото, но без да задължава притежателя си да купи (кол опция) или продаде s(пут опция) даден финансов инструмент (базов актив) на определена цена преди настъпването на падежа на опцията.
Опция "в пари"
(In-the-Money option) - кол опция е "в пари", ако цената на упражняване е под текущата пазарна цена на базовия актив. Пут опция е "в пари", ако цената на упражняване е над текущата пазарна цена на базовия актив.
Опция "извън пари"
(Out of the money option) - опция без “истинска" стойност. При кол опциите, когато цената на упражняване е над пазарната, а при пут опциите - когато цената на упражняване е под пазарната.
Опция "при пари"
(At the money option) - опция, на която цената на упражняване е равна или приблизително рашна на текущата пазарна цена на актива.
Открит интерес
(Open Interest) - брой отворени позиции във фючърси, за които притежателите им имат задължение към борсата, защото все още не са направили реална достака или офестна сделка.
Отменяща поръчка
(Canceling order) - поръчка, кочято премахва предишната поръчка от пазара.
Офсетна операция
(offset) - операция, която е противоположна на тази, с кочто сме отворили позиция. Например , ако сме купили финансов актив и сме отворили дълга позиция, чрез офсетна сделка.
Пазарна поръчка
(Market Order) - поръчка за покупка или продажба на финансов актив на възможно най-добрата цена, възможно най-бързо.
Пазарна при достигане
(Market if touched) - поръчка, която автоматично става пазарна при достигане на зададената цена.
Пазарна при затваряне
(Market on close) - поръчка за покупка или продажба на финансов актив преди затваряне на пазара.
Паричен баланс
(Cash balance) - това са средствата, които са налични по сметка за търгуване в началото на деня. Стойността им не се изменя през деня и се изчислява в края на предходния ден.
Паричен сетьлмънт
(Cash Settlement) - транзакция, извършвана при фючърсите на фондови индекси, при която се прави сетълмънт на база стойността на индекса в последния ден за търговия. При фючърсите на стоки и финансови инструменти например се прави решша доставка.
Пип
(Pip) - последната цифра след десетичната точка в котировката на валутната двойка. Например един пип при ЕUR/USD е 0.0001, а при USD/JPY e 0.01.
Пит
(Pit) - обособени места на борсовия под, където се търгуват фючърси и опции от един вид (например фючърси на царевица).
Платежен баланс
(Balance of payment) - обобщение на международните транзакции (търговия със стоки и услуги, капиталови транзакции и движение на резервите на централната банка) на дадена държава за определен период от време.
Поддържащ маржин
(Maintenance Margin) - минималната стойност на една сметка, която се изисква за поддържане на открита позиция във фючьрси или къси опции. Тя обикновено е по-малка от пьрвоначалния маржин. Ако стойността на сметката ви падне под поддържащия маржин, вие получавате обаждане от брокера (margin call). Ако искате да запазите отворената си позиция, трябва да възстановите сметката си до размера на първоначалния маржин.
Позиционен търговец
(Position trader) - инвеститор, който открива дълга или къса позиция и я държи за по-дълъг период от време.
Последен ден за търгуване
(last trading day) - последният ден, в който може да се търгува даден фючърсен контракт или опция. Срещу незатворените позиции трябва да бъде направена реална доставка на базовия актив или паричен сетълмънт.
Пут опция
(Put option) - опция, даваща правото, без да задължава купувача да продаде (открие къса позиция) в базовия актив на предварително определена цена на упражняване преди настъпване на датата на падеж.
Първичен дилър
(Primary Dealer) - финансови институции, определени от централната банка, които участват при ачасирането на емисии държавни ценни книжа.
Първичен пазар
(Primary market) - пазар, на който за първи път се предлагат нови емисии ценни книжа (акции и облигации).
Първоначален маржин
(Initial Margin) - минималната сума, която се изисква за отваряне на позиция във фючърс или опция. Първоначалният маржин е специфичен за различните контракти, като зависи основно от волатилността на пазара.
Равновесна цена
(Equilibrium Price) - цена на даден актив, при която търсенето и предлагането се уравновесяват.
Реална доставка
(Real Delivery)- - прехвърляне собствеността върху базовия актив на фючърс от продавача на купувача на контракта. Всяка борса има специфични правила за доставка. За някои контракти се прави паричен сетълмент.
Ренминби
(Renminbi) - название в дилърския жаргон за китайския юан CNY.
Реципрочен метод за котиране
(Reciprocal Quotation Terms) - начин за котиране на валутните пазари, при който се дава стойността на щатския долар за единица чуждестранна валута (EUR/USD GBP/USD). Нарича се още Европейски метод за котиране, тъй като се прилага предимно в Европа.
Сетълмънт цена
(Settlement Price) - последната цена за дадена борсова сесия. Въз основа на нея клиринговата къща определя печалбата и загубите по откритите позиции, маржин изискванията, ценовите гаранции за следващия ден.
Система на Федералния резерв
(Federal Reserve System) - системата на централно банкиране в САЩ, създадена през 1913 година Включва Борда на управителите, Федерален комитет за открития пазар (взема решения за лихвената политика) и 12 банки, членки на Федералния резерв.
Скалпиране
(Scapl) - търгуване за малки печалби. Обикновено позицията се отваря и затваря за няколко минути и се цели извличане на печалба от много малки движения.
Спекулатор
(Speculator) - търговец, който купува и продава финансови инструменти с цел извличане на печалба от ценовите разлики. Спекулаторът не участва на пазарите във връзка с осъществяването на някаква производствена дейност или с цел реална доставка на базовия актив.
Споразумение за обратно изкупуване
(Repurchase Agreements - Repo) - споразумение между купувач и продавач, обикновено на ДЦК. в което продавачът се съгласява да изкупи обратно ценните книжа на покъсна дата.
Спот
(Спот) - този термин се отнася за сделки, при които обикновено има реална доставка и незабавно плащане. Например при валутните спот сделки плащането е до два работни дни.
Спот пазар
(Spot Market) - пазар, на който се извършва реална доставка на стоки, валути и финансови инструменти.
Спред
(Spread) - на валутните пазари това е разликата между курсовете "купува" и "продава". При търговията с фючърси тов e комбинация от дълга и къса позиция във фючърси или опции с различни месеци на доставки или от сходни пазари.
Стоп поръчка
(Stop order) - поръчка за покупка или продажба, когато пазарът достигне определена точка. Тази поръчка става пазарна, когато цената достигне зададеното ниво. Стоп поръчка за покупка се пласира на цена, която е по-висока от пазарната в момента. Стоп поръчка за продажба се пласира на цена, която е по-ниска от пазарната в момента. Стоп поръчките могат да се използват за откриване на позиции или предпазване от загуби.
Суиси
(Swissie) - название в дилърския жаргон за швейцарския франк СНF
Технически анализ
метод за анализиране на пазара чрез изучаване на историческото движение на цените на финансовите инструменти, представени на графики. Изчисляват се индикатори, базирани на ценовото движение и се следи формирането на ценови конфигурации. В този вид анализ особено внимание се отделя и на от-ношението на цените и обема на търговия.
Тик
(Tick) - най-малкото прието изменение в цената на даден финансов инструмент.
Тренд
(Trend) - главната посока на движение на пазара.
Търговец на пода
(Floor trader) - член на борсата, който обикновено търгува на пода за своя сметка.
Упражняване на опция
(Exercise) - действие, предприето от притежателя (купувача) на кол опция, ако иска да купи базовия актив или от притежателя (купувача) на пут опция, ако иска да продаде базовия актив.
Федерални фондове
(Federal Funds) - депозити на банките, членки във Федералния резерв. Тези фондове се използват и за заеми от една банка на друга.
Фигура
(Figure) - кръгло число (например 1.3300 или 103.00) или ши пипа (например разликата между 1.2910 и 1.3010).
Фондов индекс
(Stock index) - обобщаващ индикатор, с помощта на които се изследшат промените ш цените на група акции. Поведението на самият индекс зависи най-много от акциите, които са включени и метода на изчисление.
Фондов пазар
(Stock Market) - пазар накоито се осъществяват сделки с акции на публични компании.
Форуърден контракт
(Forward Contract) - договор , при които продавачътсе съгласява да достави даден актив на определена бъдеща дата. За разлика от фючърсните контракти, тези не са стандартизирани и се договорчт между участниците.
Фундаментален анализ
(Fundamental Analysis) - метод за предвиждане на бъдещето движение на цените чрез анализаиране взаймодествието на търсенето и предлагането на даден актив.
Фючърсен контракт
(Futures Contract) - стандартизиран контракт за бъдеща покупко-продажба на финансов инструмент или стока с отложена доставка. Има предшарително определени параметри за количество и качество на актива, като и за време и място на доставка.
Хеджиране
(Hedging) - 1. Покупка или продажба на фючърсен контракт, като временен заместител на транзакция на спот пазар. Обикновено включва две противоположни позиции в един актив, като едната е на спот пазар, а другата във фючърсен контракт или опция. 2. При валутната търговия хеджиране е възможността за поддържане едновременно на дълга и къса позиции в една валутна двойка. Не всички търговски платформи предлагат подобна опция.
Хеджър
(Hedger) - физическо лице или компания, планиращи да притежават някакъв актив (соя, царевица, месо, злато, облигации, акции и т.н.), които искат да контролират риска от промяна в цената. За целта откриват противоположна позиция на фючърсен или опционен пазар, която по-късно закриват чрез офсетна операция.
Хоризонтален спред
(Horizontal Spred) - покупката на кол или пут опция и едновременна продажба на същия вид опция и обикновено със същата цена на упражняване, но различен месец на падеж.
Цена "купува"
(Bid price) - това е цената, която купувачът е склонен да плати за даден финансов актив.
Цена "продава"
(ASK Price) - това е цената, която продавачът би искал да получи за даден финансов актив.
Ценови диапазон при затваряне
(Closing Range) - диапазонът на цените, на които са сключени сделките в периода на затваряне на борсата
Ценови диапазон при отваряне
(Opening Range) - диапазонът на цените, на които са сключени сделките в периода на отваряне на борсата.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10034
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Регистрация по ддс при предоставяне на услуги на трети страни

79
Здравейте, новосъздадена фирма ще извършва консултантски услуги по договор с фирма от Англия (данъчно задължено лице). Услугите,...

Неизплатено обезщетение

150
Благодаря за отговора.

Българска фирма, която НЕ продава на българския пазар

132
Растежът, печалбата и данък печалба нямат общо с възстановяването на ДДС и с ДДС изобщо.

Изчисляване на обезщетение по чл.220

83
      Здравейте, имам въпроси относно изчисляване на обезщетение за неспазено предизвестие. По договор предизвестието за напуска...
Още от форума