Английско-Български Счетоводен речник

abort fee
такса за неуспешна сделка
accelerated depreciation
ускорена амортизация
accept deposits
привличане на депозити
accepted receivable
прието вземане
accident insurance
застраховка "Злополука"
accidental contract
аксцедентен договор
accompanying
приложени
accounted for
осчетоводени
accounting balance
счетоводни сметки
accounting convention
счетоводна конвенция
accounting date
счетоводна дата
accounting depreciation quota
счетоводна амортизационна квота
accounting documents
счетоводни документи
accounting entries
счетоводни записвания
accounting for banking operations
счетоводни отчети на банки и небанкови финансови институции
accounting for cash flow
отчитане на паричния поток
accounting for construction contracts
отчитане на договорите за строителна дейност
accounting for depreciations
отчитане на амортизациите
accounting for environmental costs
отчитане на разходите за опазване на околната среда
accounting for events ocurring after the balance sheet date
отчитане на непредвидими събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния отчет и на събития, настъпили след срока на изготвянето му
accounting for extraordinary items
отчитане на извънредните операции
accounting for Government grants and Government assistance
отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ
accounting for grants
отчитане на финансиранията
accounting for investments
отчитане на инвестициите
accounting for leases
отчитане на наемните (лизинговите) договори
accounting for production and delivery costs
отчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките
accounting for profit tax
отчитане на данъци върху печалбата
accounting for research and development activities
отчитане на научната и развойната дейност
accounting for taxes on income
отчитане на данъците върху печалбата
accounting for the effect of changes in foreign exchange rates
отчитане влиянието на промените на валутните курсове
accounting for VAT
отчитане на данъка върху добавената стойност
accounting period=reporting period
отчетен период
accounting records
счетоводни записвания
accounts for payments and receipts
разчети по преводи
accounts for upkeep of dependents of employees abroad
разчети за издръжка на семейства на персонала, работещ в чужбина
accounts payable on demand
задължения платими при поискване
accounts receivable or payable to cedant
разчети със седанти
accounts receivable/payable
вземания/задължения, разчети в банки (сметки)
accounts receivable/payable with banks (also: balances and transactions with banks)
разчети с банки
accounts reclassified
трансформирани сметки
accounts with the International Monetary Fund
разчети с Международния валутен фонд
accounts with the World Bank
разчети със Световната банка
accrual accounting concept, accrual method
счетоводен принцип на начисляване
accrual basis
принцип на начисляването
accruals
натрупани задължения
accrue provisions
начислявам провизии
accrued expenses
начислени разходи
accrued income
натрупани приходи
accumulated depreciation
начислена амортизация
acid-test ratio
коефициент на критична оценка
acounting policy
счетоводна политика
acquirer
купувач (акции, дялове)
acquisition cost
цена на придобиване
acreditation
акредитация
acting (General) Manager
действащ управляващ
acting in good faith
добросъвестен приобретател
actions of repeal
отменителни искове
active capital
активен капитал
acts of God
катастрофични събития
actual capital
действителен капитал
actual cash value (ACV)
действителна стойност
actuarial methods
актюерски методи
added value
добавена стойност
addition at negotiation
допълнение по споразумение
additional capital, additional equity
допълнителен (запасен) капитал
additional materials
спомагателни материали
additional reserves
допълнителни резерви
additional tuning
допълнителна настройка
additionally accrued provisions
доначислени провизии
address of management
адрес на управление
adequate level of assurance
достатъчна степен на сигурност
adjucation order, receiving order, writ of execution
изпълнителен лист
adjust
коригирам
adjust for the diminution of current market price
корекция за отразяване на понижаването на текущата пазарна цена
adjusted for noted errors
преизчислен при отбелязани грешки
adjusting entries
сторнировъчни статии
adjustment table
таблица за корекции
adjustments
преизчисления, корекции
adjustments and provisions to reduce assets to their estimated recoverable amount
преоценка на активите до тяхната възстановима стойност
administrative case
дело с административен характер
administrative penal provisions
административнонаказателни разпоредби
administrator
материалноотговорно лице
advance
аванс
advance payments
авансови преводи
advanced capital
авансиран капитал
advances for special assignments
разчети за преведени суми за разходи по поръчение
advances from customers
клиенти по аванси
advances received
получени аванси
advances to employees
аванс на подотчетни лица
advances to suppliers
доставчици по аванси
adversly affected
неблагоприятно засегнати
advice on prompt cash
авизо за промпт инкасо
advisory partner
съдружник консултант
against reserves
за сметка на резервите
aggregated information
обобщена информация от документи
aging analysis
възрастов анализ
agreed upon procedures
договорени процедури
agriculture and forestry
селско и горско стопанство
Air Traffic Service Authorities
Ръководство "Въздушно движение"
all deadlines set forth herein will be ammended to a mutually agreed upon timetable
всички срокове ще се променят съгласно взаимно договорен график
all-out construction
разгърнато строителство
alleviate
облекчавам, успокоявам
allocate
отнасям по сметка, разпределям
allocated amount
отнесена сума
allocation of provisions
заделяне на провизии
allowance
отстъпка (цена)
amortization (intangible assets)
амортизация
amortization of goodwill
амортизация на търговска репутация
amortization of intangible fixed assets
амортизация на дълготрайните нематериални активи
amount of interest capitalized in the cost of stocks
стойността на лихвата, капитализирана в акционерния капитал
amount of investment
размер на съучастието
amount overdue
просрочие
amounts deducted from employees salaries for low quality output
удръжки от възнаграждението на персонала за допуснат брак в производството
amounts due
изискуеми суми
amounts falling due
дължими суми
amounts/accounts payable
задължения
analytical and limited substantive reviews
аналитични и ограничени прегледи по същество
annual financial statements in a simplified form
съкратена форма на годишен счетоводен отчет
annuity insurance
рентна застраховка
annule books
анулирам документ
anticipate
предвиждам, очаквам
appeal
жалба, обжалване
application software
приложен софтуер
apply for credit
искам кредит
appropriateness
уместност
approval authority
правомощие за вземане на решение
arbitration cases
арбитражни дела
as at December 31, 1999
към 31.12.1999 (баланс)
as holding the Presidency
в качеството си на президент
as of/ from…date
считано от
assented shares/stock
винкуларни акции
assessed and accounted for
оценени и осчетоводени
assessment of the loan performance
оценка за обслужване на дълга
assessment/evaluation
оценка
asset conversion
обръщаемост на активите
asset impaired
намален актив
assets in course of construction
активи в процес на изграждане
assets not in use
собствени активи невключени в стопански оборот
assets pledged as collateral
активи, предоставени като обезпечение
assets under construction
разходи за придобиване на ДМА
assignee
правоприемник, изпълнител
assignor
възложител
assumptions
предположения
at a base
при база
at cost
по цена на придобиване
at lower of cost and market value
по-ниската от цената на придобиване и пазарната цена
at maturity
при настъпване на падежа
at the expense of
за сметка на
at the rate of exchange ruling on the date
по курса на деня на БНБ
attracted capital
привлечен капитал
attribute to …
приписвм на …
audit approach
одиторски подход
audit area
сфера
audit partner
съдружник по одити
audit trail
одиторско проследяване на счетоводните записвания, документиране на одита
auditors
проверители (одитори)
authorization
одобрение, упълномощаване
authorized capital (also: nominal, opening, ownership, statutory)
уставен капитал
authorized share capital
основен записан акционерен капитал
authorized to manage
овластен да управлява и представлява (дружеството)
auxiliary activities
спомагателна дейност
auxiliary books
спомагателни книги
auxilliary/supporting activity
спомагателна дейност
available (also: disposable) capital
наличен (разполагаем, свободен), ликвиден капитал
background (proposal)
описание на ангажимента
background information
обстановка
balance
салдо
balance of principal
остатък по главница
balance off
приключвам (за регистри)
balance sheet
баланс
balance sheet accrued interest
балансово начислена лихва
balance sheet item
балансово перо, балансова позиция
balance transfer
прехвърляне на остатък (салдо) по сметка от една в друга банка
ban on accruing interest upon interest
забрана за начисляване на лихва върху лихва
bank capital
банков капитал
bank charges
банкови разноски
bank collection
банково инкасо
bank documentary collection
банково документарно инкасо
bank evaluation in privatization procedure
оценка на банката при приватизация
bank payment order
платежно нареждане
bank reconciliation
банкови разчети
bank regulations
банково законодателство
bank transactions
банкови сделки
bank transfer
банков превод
banking operations
банкови операции
bankruptcy
несъстоятелност
bankruptcy estate
маса на несъстоятелността
base interest rate
основен лихвен процент
basic earning
брутна печалба
basic materials
основни материали
basis of preparation of the financial statements
база за изготвяне на счетоводния отчет
bear interest
олихвяване
bearer shares
акции на приносител
bench mark
база за сравнение
benchmarking
сравнителен и пазарен анализ
benefits
надбавки
benefits foregone
пропуснати ползи
benefits to clients
изплатени обезщетения на участници в пенсионен фонд
BGN current accounts
разплащателни сметки на клиенти в левове
BGN current accounts of budget enterprises
текущи сметки на бюджетните предприятия в левове
BGN demand deposits
набирателни сметки на бюджетни предприятия в левове
BGN equivalent
левова равностойност
BGN savings deposits
влогови сметки на клиенти в левове
BGN special accounts
специални сметки на клиенти в левове
bid bonds
тръжни гаранции
bidding documentation
тръжна документация
bill of exchange
менителница, полица
billing
фактуриране
binding force of proposal
обвързваща сила на предложението
block of shares
пакет от акции
boarding expenses
квартирни пари
bodily injury
телесни увреждания
bonds and debentures
облигации
bonds are stated at the amortized cost
облигации отчетени по метода на амортизация на дисконта (премията)
bonus
премия
bonus stock
безплатни, учредителни акции
book entry manner
безкасов начин
book entry registered securities
безналични ценни книжа
book profit
счетоводна печалба
books of chronological and systematic accounts
регистри за хронологично и систематично записване
books of income and expenses
книги за приходи и разходи (приходно-разходни книги)
borrower
кредитополучател
borrowing costs
разходи по обслужване на кредити
brand name
търговско наименование
break down
разшифровам, анализирам
breakdown
разбивка, разшифровка
bring an action against s.o. / take proceedings against s.o.
завеждам дело
brokerage
посредничество
BSE
БФБ
buildings
сгради
Buildings, land, forest, perennial
сгради, земи, гори и трайни насаждения
Bulgarian Industrial Association
Българска стопанска камара
bullion and gems
благородни метали и скъпоценни камъни
business activity through a base
стопанска дейност чрез определена база
business activity through a permanent establishment
стопанска дейност чрез място на стопанска дейност
business expenses
необходимо-присъщи разходи
business frustration
стопанска непоносимост
business operations
бизнес операции
business relations
търговски взаимоотношения
by type of expense
по икономически елементи
calculation of the instalments
изчисляване на вноските
capital
капитал
capital base
собствен капитал (капиталова база)
capital development costs
разходи за развойна дейност
capital expenditure grants
финансиране на текущата дейност
capital intensity
капиталоемкост
capital investments
дългосрочни инвестиции
capital stock
всички акции на акционерите, които взети заедно представляват собствеността върху едно акционерно дружество
carried at cost
оценени по номинална стойност
carried at cost of acquisition
оценени по цена на придобиване
carried at market value
отчетени по пазарна стойност
carry forward
пренасям за бъдещ период
carrying amount/value, book value
отчетна стойност
case
съдебно дело
case is up before court
разглеждам дело
cash
парични средства
cash against documents
инкасо (в търг.)
cash and amounts due from banks
парични средства и сметки в други банки
cash and cash equivalents
парични средства и парични еквиваленти
cash at bank in Bulgarian leva
разплащателна сметка в левове
cash at bank in foreign currencies
разплащателна сметка във валута
cash basis for recognition of income
принцип на отчитане на приходи в момента на получаване на паричните постъпления
cash flow from operating activities
паричен поток от дейността
cash in b+A313udget accounts in Bulgarian leva
парични средства по бюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in Bulgarian leva
парични средства по извънбюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in foreign currency
парични средства по извънбюджетни сметки във валута
cash in fund-raising accounts in Bulgarian leva
парични средства по набирателни сметки в левове
cash in fund-raising accounts in foreign currency
парични средства по набирателни сметки във валута
cash in hand
парични средства на каса / в брой
cash in hand & at bank
парични средства
cash in hand & at bank in foreign currency
парични средства във валута
cash in hand in Bulgarian leva
каса в левове
cash in hand in foreign currencies
каса във валута
cash loan contract
договор за кредит в брой
cash of State Budget-financed enterprises
парични средства на бюджетните предприятия
cash on hand
парични наличности
cash on hand (in the safe)
касова наличност (в сейф)
cash payment order
нареждане-разписка
cash register
касов апарат
cash register receipt
касова бележка
cash, nostros and balances with the Central Bank
парични средства, ностро сметки и сметки в Централната Банка
cashier
каса
cashless payment
безкасови (безналични) плащания
caution
предпазливост
caveat (enter/put in)
възражение
cease
преустановявам, прекратявам
ceding receivables
вземания по цесии
CEO /Chief Executive Officer/
Главен изпълнителен директор
certificate
служебна бележка
certificate for current status
удостоверение за актуално състояние
certificate of birth
удостоверение за раждане
Certified Public Accountant
дипломиран експерт - счетоводител
cession receivables
вземания по цесии
CFCU /Central Finance and Contract Unit/
структурно звено в МФ
challenge the price
оспорвам цената
change in value of stocks
изменение стойността на акции
changes in operating assts
промяна в активите свързани с основната дейност
changes in operating liabilities
промяна в задълженията свързани с основната дейност
charge
начислявам
charged reserves
начислени резерви
charging
начисляване
chart of accounts
сметкоплан
chattels
вещи
check lists
контролни листи (САПАРД)
cheques
разплащателни чекове
chief actuery's report
доклад на главен актюер
chief legal advisor
главен юрисконсулт
circumvent
заобикалям закона
citizen, physical person
физическо лице
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of aircraft
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of motor vehicles
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of ships
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове
civil contract
граждански договор
civil division
гражданско отделение
Civil procedure code
Граждански Процесуален кодекс (ГПК)
claim submission
образуване на производство
claimant
ищец, взискател
claims against employees
вземания по липси и начети
claims against employees for shortages
краткосрочни вземания по липси и начети
claims against suppliers
краткосрочни вземания по рекламации
claims incurred
възникнали щети
claims outstanding reserve
резерв за висящи плащания
clains outstanding
предстоящи плащания
clams handling expenses
ликвидационни разходи
clearance
изплащане на дълг, митническа декларация
clerical error
грешка при преписването
client/bailor
доверител
close the annual accounts
извършване на годишното счетоводно приключване
closed-end investment company
инвестиционно дружество от затворен тип
closing balance
краен/заключителен баланс
closing of account
приключване на счетоводната сметка
closing price
цена при затваряне
closing rate of exchange
заключителен обменен курс
co-insurance
съзастраховане
co-insuring
разчети по съзастраховане
coefficent of profitability of assets
коефициент на рентабилност на активите
coefficient of general, quick, immediate, absolute liquidity
коефициент на обща, бърза, незабвна, абсолютна ликвидност
coefficient of profitability of borrowings
коефициент на рентабилност на привлечения капитал
coefficient of profitability of equity
коефициент на рентабилност на собствения капитал
coefficient of profitability of income from sales
коефициент на рентабилност на приходите от продажби
collateral
обезпечение
collateral margin
обезпечителен марж
collect and summarize information
сводирам информация
collectability of loans
събираемост на кредити
collection
инкасо (при банки)
collective labour agreement
колективен трудов договор
collusion
колективно нарушение (на пазара на ценни книжа)
combination lock
секретна брава
come into force retroactively as from
влиза в сила със задна дата от
commensurate
пропорционален, съизмерен
Commerce Act
Тръговски закон
commercial bank
търговска банка
commercial credit (credit against goods)
стоков кредит
commercial lien
търговско право на задържане
commercial pledge
търговски залог
commercial security
търговски обезпечения
commercial transactions
търговки сделки
Commission on Securities and Stock Exchanges
Комисия по ценните книжа и фондовите борси
commissions
комисиони
commissions paid
изплатени комисиони
commitments and contingencies
условни задбалансови задължения/условни задължения и неотменими ангажименти
Commodity Exchange
Стокова борса
Commonwealth of Independent States (CIS)
организация на независимите държави (ОНД)
communication devices
предавателни устройства
communication lines
съобщителни линии
company operations
описание на дейността
Company register
регистър на търговските дружества, търговски регистър
company's capital
акционерен капитал на фирма
comparability between income and expenses
съпоставимост между приходите и разходите
comparable uncontrolled prices
сравними неконтролирани цени
comparative financial statements and all other comparative financial information
сравними отчети и цялата друга счетоводна информация
compensating balance arrangements
споразумения за компенсиране на салдата
compensation (also:default, forfeit, penalty, liquidated damages)
неустойка
compensation and benefits
трудови възнаграждения и социални придобивки
compensatory bill/certificate
компенсаторен запис
compensatory bond
компенсационен бон
competent bodies
компетентни органи
compilation
изготвяне (счет.отчети)
compilation report
доклад върху изготвянето /обобщаването на счетоводни отчети
composition of loan portfolio
състояние/структура на кредитния портфейл
compounded interest
капитализирана лихва
compounding
капитализиране
computers and communications network
съоръжения и оборудване
computing of excise flat amounts
начисляване на акцизна ставка
concealed partnership
скрито съучастие
concession rights
концесионни права
conclusion of commercial transaction
сключване на търговска сделка
concurrently
едновременно, съгласувано, съвместно
configure
конфигурирам
connected accounts
свързани периоди за приключване на борсови сделки
conservator
квестор
consideration
насрещна престация, възмездност
consignment note
товарителен запис
consignor
консигнатор/консигнант
consistency/consecutively
последователно
consistent with the best practicies of the industry
в съответствие с най-доброто от практиката на отрасъла
consolidation of financial statements
консолидиране на счетоводните отчети
constant capital (net assets)
постоянен капитал (нетни активи)
constituent meeting
учредително събрание
constitute
формирам
construction
строителство
construction of tangible fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
consumables
консумативи
consumer prices
цени на потребителски стоки
contingencies
непредвидими събития
contingencies and events after the balance sheet date
условни задължения и събития след датата на баланса
contingency plan
план за действие в условия на непредвидими събития
contingent liabilities
кредитори по условни вземания
contingent liabilities
кредитори по условни задължения
contingent liabilities
условни задължения
contingent loss
потенциална загуба
contingent receivables
дебитори по условни вземания
continuous posting
текущо начисляване (счетоводен принцип)
contract for bank credit
договор за банков кредит
contract for bank safe deposit box
договор за банкова касетка
contract for commodity control
договор за стоков контрол
contract for current account
договор за текуща сметка
contracted value
договорена сума
contracting party
възложител
contractor
изпълнител (контрагент, доставчик)
contractual loan
облигационен заем
contribution in kind
апортна вноска
contribution of a right for the creation or transfer
вноската на право на учредяване или прехвърляне
control
контрол
controlling interest
контролно участие
conversion
преобразуване /на счетоводния отчет/
conversion of accounts
трансформация на сметки
convert shares into stock
обръщам акции в акционерен капитал
cooperatives
кооперации
copy abstract
препис извлечение
core deposit base
основна депозитна база
corporate income tax
корпоративен данък
corporate shares
акции в предприятия
correction of fundamental errors
поправка на основни грешки
correspondence between opening and closing balance sheets
стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс
corroborate
потвърждавам, подкрепям
corroborative
потвърждаващ, подкрепящ
cost benefit analysis
анализ на възвръщаемостта на направените разходи
cost of hired services
разходи за външни услуги
cost of insurance transactions
разходи за застрахователни операции
cost of materials
разходи за материали
cost of production, production costs
производствени разходи
cost of sales
себестойност на продажбите
cost of self-constructed or liquidated fixed assets
разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин
cost of the merchandise and livestock purchased and sold
отчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване
cost price
вътрешна цена
counter receivables
насрещни вземания
counterparty
насрещен, копие, дубликат
court claims
съдебни искове
court of first instance / lower court
съд от 1-ва инстанция
court of jurisdiction
компетентен съд
court of second instance
въззивна инстанция
court penal
състав
court receivables
присъдени вземания
court ruling
съдебно решение
covenants
специални договорни условия
cover liabilities
посреща задължения
credentials
препоръка, пълномощие (акредитивни писма)
credit activity
кредитна дейност (банка)
credit advice
кредитно известие
credit committee (in a bank)
кредитен комитет (банка)
credit insurance
застраховане на кредити
credit line
кредитна линия
credit note
данъчно-кредитно известие
credit payment order
заверение по платежно нареждане
credit the account
заверявам сметката
credit to income
начислявам по кредита
creditability
доверие
creditor, lender
кредитор
creditors' committee
комитет на кредиторите
creditworthy
кредитоспособен
criterion
показател
cross payments
насрещни плащания
cross trades
кръстосани/кросови сделки
cross-reference
кръстосано рефериране
cumulative index
кумулативен индекс
current account
разплащателна сметка
current account balances
остатъци по текущи сметки
current account contract
договор за текуща сметка
current assets
краткотрайни активи
current liabilities
краткосрочни задължения
current period result (profit or loss)
резултат от отчетния период (печалба или загуба)
current period result unadjusted for tax purposes
финансов резултат преди данъчно преобразуване
current position
текущо състояние
current ratio
текущо съотношение
current tax
текущ данък
current year loss
загуба от текущата година
current year profit
печалба от текуща година, резултат от отчетния период
current year profit and loss
печалби и загуби от текущата година
custodian of the property
материално отговорно лице
custody service
попечителска дейност
customers
клиенти
customers accounts and related accounts
клиенти и свързани с тях сметки
customers under special terms
клиенти по продажби при определени условия
customers under trade credit terms
клиенти по търговски кредити
customers under trade credit terms in foreign currency
клиенти по предоставени фирмени кредити във валута
customs clearance
митническа декларация
customs office
разчети с митници
cut down staff
съкращения на персонала
daily allowance
дневни пари
damages
вреди, а не: щети
data processing
обмен на данни
date of hearing
дата на гледане на дело
date of lending
дата на предоставяне на заем
date of maturity according to contract
дата на издължаване по договор
date of occurrence
дата на възникване
day-to-day activity
ежедневна дейност
dealing
търгуеми
dealing profits
положителни разлики от операции (с ценни книжа, валута)
dealings
операции
debenture capital
облигационен капитал
debenture loans, debentures
облигационни заеми
debit advice
дебитно известие
debit advice for prompt cash request
дебитно известие относно искане за незабавно инкасо
debit prompt cash order
задължение по незабавно инкасо
debit/credit an account
дебитирам/кредитирам сметка
debt
дълг
debt against property
дълг срещу собственост
debt capital instrument
дългов инструмент
debt equity swap
замяна на дълг срещу собственост
debt securities
дългови ценни книжа
debtors/placements/receivables
вземания
debts written off
отписани вземания
decline of prices
намаление на цените
declining balance depreciation method
константно-дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък)
decrease in accordance with the Bulgarian Tax Legislation
намаления според българското данъчно зконодателство
decrease of financial result
намаление на финансовия резултат
decrease of finished goods, work in progress and deferred expenses
намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди
decrease of life insurance premium provisions
освободени премийни резерви по застраховки живот
decreeing a general attachment
постановяване на общ запор
deduct
прихващам, приспадам, удържам
deductible temporary differences
временни разлики, подлежащи на приспадане
deductibles
разходи, намаляващи данъчния резултат за финансови цели
default
просрочие, задължение
defendant
ответник
deferral of interest or principal payments
разсрочване на плащанията по лихвите/главниците
deferred acquisition costs (DAC)
отсрочени аквизационни разходи
deferred expenses
разходи за бъдещи периоди
deferred financial expenses
финансови разходи за бъдещи периоди
deferred income
приходи за бъдещи периоди
deferred loans
отсрочени кредити
deferred premium
разсрочени премии
deferred tax assets
отсрочен данъчен актив
deferred tax liabilities
отложен данъчен пасив
deferred taxes
отсрочени данъци
deferred taxes payable
задължения по отсрочени данъци
demand deposits
разплащателни сметки
dematerialized shares by name
безналични поименни акции
deminution
обезценка
denominated
представен или деноминиран
denominated in (BGN, USD …)
представени в (лева, долари …)
departure from requirements
отклоняване от изискванията
deposit balances maintained with the bank
салда по привлечени средства от други клиенти, предоставени на банката
deposit in public warehouse
влог в публичен склад
deposit taking institutions
влогонабирателни институции
depositor
вложител
depositors
депозанти
deposits
предоставени депозити (финансов актив)
deposits from customers
депозити от клиенти
deposits in Bulgarian leva
приети депозити в левове
deposits in goreign currency
приети депозити във валута
deposits received
приети депозити
deposits received in accounts for housing construction
сметки за жилищно строителство в левове
deposits received in Bulgarian leva in financial institutions
привлечени средства в левове
Deposits received in foreign currency in financial institutions
привлечени средства във валута
depreciation (of tangible assets)
амортизация
depreciation accounting
осчетоводяване на амортизации
depreciation and amortization
разходи за амортизация
depreciation charge
амортизационна квота
depreciation methods: 1)straight line, 2)reducing balance, 3) unit of producton
методи на амортизация: 1) линеен метод, 2) на снижаващия се остатък, 3) сума на числата
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation - 2.2. Progressive non-linear method
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация - прогресивен нелинеен метод
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation-2.1. Declining balance non-linera methods, 2.1.1. Reducing balance method, 2.1.2. Staggered reducing balance method, 2.1.3. Sum of digits method
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация-2.1. дегресивни нелинейни методи, 2.1.1. константно дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък), 2.1.2. неравномерно дегресивен метод, 2.1.3. метод на сумата на числата
depreciation of tangible fixed assets
амортизация на дълготрайните материални активи
depreciation on idle assets
амортизация на активи, неизползвани в производството
depreciation rate
амортизационна норма
depreciation schedule
амортизационен план
depreciation/amortisation/revaluation
коректив
derive
изчислявам, извличам
detailed account
аналитична сметка
determination of price
определяне на цената
developer
предприемач, инвеститор
devisee
наследник (юр.)
diminution in value/diminishing in value/ make or become less
акция с намалена стойност
direct claim
пряк иск
direct costs/directly attributable costs
преки разходи
direct tax liabilities
преки данъчни задължения
Director
Директор
disability
нетрудоспособност
disbursed amount
усвоена или изплатена сума
disbursed loan
ползван заем
disbursment
усвояване на суми
disclaimer
отказ от права
disclosed depreciation
отписана амортизация
disclosure
оповестяване
disclosure of related parties and transactions with them
оповестяване на свързаните лица и на сделките между тях
discontinue operations
преустановявам дейността
discontinuing activities
преустановявани дейности
discount securities
дисконтови ценни книжа
discounted cash flow
сконтиран паричен поток (метод за оценка на инвестиции)
discounts allowed to reinsurers on general/life insurances
отстъпени премии на презастрахователи по общо застраховане/застраховки живот
discretion
усмотрение, свобода на действие
dispatched goods
транзитни стоки
dispatched goods and completed jobs
изпратени стоки и предадени работи
dispatched materials and goods
материали и стоки на път
disposal (fixed assets)
продажба
disposal of tangible fixed assets
ликвидация на дълготрайни материални активи
disposal/purchases of equity investments
отписване/придобиване на капиталови инвестиции
dissolution/winding-up/liquidation
прекратяване
distortion
деформация
distraint
запор
distrait upon (distrain v)
запор върху
distribution
пласмент
district courts
окръжни съдилища
dividend in arrears
просрочен дължим дивидент
divident per share
дивидент от акция
dividents in arrears
дължими и просрочени дивиденти
Division
Управление
division/partitition
разделяне
divulge
издавам, разкривам, разгласявам
document flow, document turnover
документооборот
documentary motivation of the business transactions
документална обоснованост
documentation of transactions
документиране на стопанските операции
documents of title
документи за собственост
donations
дарения
double entry accounting
двойно счетоводно записване
doubtful and bad debts
трудносъбираеми и несъбираеми вземания
doubtful exposures
съмнителни експозиции
doubtful loans
трудно събираеми заеми
drafts/notes
полици
due care
дължима грижа
due care requirement
изискване за дължима грижа
due dilligence
диагностичен преглед
EAR/CAR engineering all risk and constructional risk
застраховки за рисково машиностроене и строителство ЗРМ/ЗРС
early claim
предсрочна изискуемост
earned income
реализирана печалба
earned premium
събрани премии
earnest money
отметнина
earnings per share
доходи от акция
effective from (date) and beyond
считано от/в сила от (дата) нататък
effective July 1 '97 a new law on the Bulgarian National Bank was introduced in Bulgaria
от 11 юли 97 г. влезе в сила нов закон за БНБ
effects of changes in foreign currency rates
резултати от изменения във валутните курсове
efficiency ratio
коефициент на производителност
effluxion of time
изтичане на срока
electricity carriers
преносители на електрическа енергия
element in the report
позиция на отчет
emerging markets
възникващи пазарни институции
emissions
емисии
employed capital
използван (вложен) капитал
employee benefits, staff costs, personnel expenses
разходи за персонала
employees and shareholders
персонал и съдружници
employees benefits
заплати на служителите
encroach (upon one's rights)
не зачитам, посягам (върху правата на)
endorse
парафирам
endorsement of writ
подписване на призовка
enforcement
принудително изпълнение
enforcement action
действие с принудителен характер
enforcement measures
принудителна мярка
engross
съставям нотариален акт
enhence
увеличавам, усилвам
enlargement process
процес на разширяване
enrolment
регистрация
entertainment
представителни разходи
entitled to
имам правото да, упълномощен съм да
entry
счетоводно записване
equalized installment
изравнителна вноска
equity
капитал
equity / share capital
собствен капитал
equity capital
капитал под формата на обикновени акции, дялов капитал
equity investment
капиталови инвестиции
equity method of accounting
по метода на чистата стойност на капитала
equity per share
печалба от акция
equity statement
отчет за собствения капитал
equity, share capital paid in
основен капитал (внесен)
errors and departures from Bulgarian statutory accounting regulations
грешки и отстъпления от българската счетоводна нормативна база
establish
учредявам
establish a pledge on
учредявам залог върху
estimate (not: forecast)
предвиждане
eurobonds
еврооблигации
European Credit Transfer System
система за уеднаквяване на критериите в образователните програми в Европа
events
мероприятия
events of default
случаи на нарушаване на договора
examination
проверка
exchange gains
приходи от разлики във валутни курсове
exchange lossеs
загуба от разлики във валутните курсове
excise duties and payables to ministries
разчети за акцизи и с министерства
exclusive economic zone
изключителна икономическа зона
exclusive right
изключително право
execute payment order
изпълнявам нареждане за плащане
executive summary
резюме
executory officer
съдия изпълнител
exempt from income tax
освободен от ДОД
exhibit
доказателство
expected useful life
предвиден срок на годност
expedience
целесъобразност
expense items
наименование на разходите
expense recognition
признаване на разходи
expenses
разходи
expenses accounts
сметки за разходи
expenses by functions
разходи за дейността
expenses by type
разходи по икономически елементи
expenses covered by the Budget
разходи на бюджетни средства
expenses for banking activity
разходи за банкова дйност
expenses for commercial activity
разходи за търговска дейност
expenses for insurance and indemnities
разходи за застрахователни суми и обезщетения
expenses for insurance commissions
разходи за комисиони по застраховането
expenses for insurance reserves
разходи за заделени застрахователни резерви
expenses for manufacturing
разходи за промишлена дейност
expenses for participation in the result
разходи за участие в резултата
expenses for passive insurance
разходи по пасивно презастраховане
expenses for premiums conceded to reinsurance companies
разходи за отстъпени премии на презастрахователи
expenses for provisioning of risk assets
разходи за провизиране на рискови активи
expenses for released reserves for passive reinsurance
рзходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
expenses for supporting activity
разходи за спомагателна дейност
expenses for transport activity
разходи за транспортна дейност
expenses not covered by the Budget
разходи на извънбюджетни средства
expenses not supported by documents
документално недоказуеми разходи
expenses of courts
разходи на съдебната система
expenses of local budgets
разходи на местните бюджети
expenses of ministries and state administration
разходи на министерства и ведомства
expenses of regional administration
разходи на областни администрации
expenses on insurance payments for direct insurance
разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
expenses related to construction in progress and liquidation of fixed assets
разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи по стопански начин
expert
вещо лице
expiration of validity
изтичане на давност
explanatory notes
обяснителни бележки
export of goods
приходи от продажби на стоки за чужбина
express
представям
extend loan term
удължавам кредит
extended funds
предоставени средства
extension of loans
предоставяне на кредити
extra budgetary revenue
извънбюджетни приходи
extraordinary expenses
извънредни разходи
extraordinary income
извънредни приходи
extraordinary items
извънредни операции
face value
номинална цена
fair value
справедлива стойност, справедлива цена
family insurance
семейна застраховка
feasibility study
анализ на възможностите
feasibility study costs
разходи за предварително проучване
fee and commission income, net
приходи от такси и комисиони, нетно
fees
възнаграждение, такси
fees
разчети за такси
fictitious (also: property) capital
фиктивен капитал
field work (auditing)
работна фаза (проучване)
file an application
подавам заявление
file cancellation claim
предявявам отменителен иск
file interrogation
проучване на картотека (архив)
finance lease
финансов лизинг
financial activity
финансова дейност
Financial Advisory Services
Корпоративни финанси
financial assets accounts
сметки за финансови средства
financial assets not owned by the enterprise
чужди финансови активи
financial duress
крайна нужда
financial expenses
финансови разходи
financial income
финансови приходи
financial institution
финансова институция
financial leverage ratio
коефициент на финансова задлъжнялост
financial long-term assets
дългосрочни инвестиции и вземания
financial position/standing
финансово състояние
financial recovery
оздравяване на предприятие
financial reporting
счетоводна отчетност
financial reporting of joint ventures and jointly controlled operations
отчитане на съвместно контролирани предприятия и дейности
financial result
финансов резултат
financial statements
счетоводен отчет
financial statements of insurance companies
счетоводни отчети на застрахователните предприятия
financial year end
счетоводно приключване
financing (grants and subsidies)
финансирания
financing gap
финансов дисбаланс
financing recognized as income in the current period, subsidies inclusive
приходи от финансирания, в т.ч. субсидии от държавата
findings
констатации
fines and indemnities received / write offs
приходи от глоби и неустойки/отписани задължения
fines and penalties
глоби и неустойки
fines and penalties paid
разходи за глоби и неустойки
fines and penalties received
приходи от глоби и неустойки
fines received
приходи от глоби
finished goods
продукция
fire and natural disasters insurance
застраховка пожар и природни бедствия
first-in, first-out (value of outflow of stocks)
първа входяща, първа изходяща цена (себестойност)
first-year premium
първогодишна премия
First/Second instance pending
първа/втора инстанция (процесуален етап на дело)
fiscal year
данъчна година
fixed assets
дълготрайни активи
fixed assets in progress
разходи за придобиване на ДМА
fixed assets register/inventory book
инвентарна книга
fixed capital
постоянен (основен) капитал
fixtures and fittings
стопански инвентар
flat discount
фиксирана отстъпка
flight (also: refugee) capital
изнасян в чужбина капитал
force majeure
непреодолима сила
foreclosure
принудително изпълнение върху вещ, възбрана
foreclosure court case
изпълнително дело
foreign and local correspondents
чуждестранни и местни кореспонденти
foreign correspondents
разчети с чуждестранни кореспонденти
foreign currency budget accounts of budget enterprises
бюджетни сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency clients accounts
други сметки на клиенти във валута
foreign currency current accounts
разплащателни сметки на клиенти във валута
foreign currency current accounts of budget enterprises
текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency demand deposits
набирателни сметки на бюджетни предприятия във валута
foreign currency loans to foreign persons
предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
foreign currency payments and receipts
разчети по преводи във валута
foreign currency savings deposits
влогови сметки на клиенти във валута
foreign currency special accounts
специални сметки на клиенти във валута
foreign currency translation differences
курсови разлики
foreign entities
задгранични стопански единици
foreign exchange gains
положителни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange holdings
валутни наличности
foreign exchange losses
отрицателни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange rate gains
положителни курсови разлики
forensic services
юридически услуги
forgiven amounts owed to creditors
отписани задължения
formation of a company
възникване на дружеството
forward contracts
срочни (форуърд) сделки
forwarding contract
спедиционен договор
freeze
блокиране на сметка
fringe
допълнително трудово възнаграждение
front running
търговия на брокера преди клиента
fuel
горивни материали
fuel and energy inputs
изразходвани горива и енергия
full license
пълен лиценз
fully disbursed/fully repaid
изцяло изплатени
fundamental errors
основни грешки
funds
фондове
furnish information
представям информация
GAAP
общоприети счетоводни принципи
gain
печалба/доход
gain an insight to
прониквам в същността на
gain from dealing securities
положителни разлики/печалба от операции с ценни книжа
gain on net monetary position
печалба от чиста парична позиция
gains arising as a result of dealing in foreign currencies
приходи от валутни операции
gains arising as a result of dealing securities
приходи от операции с инвестиции
gains on the sale of securities
положителни разлики от продажбата на ценни книжа
gains/(losses) arising from dealing in foreign currencies, net
печалба/(загуба) от операции в чуждестранна валута, нетно
gains/(losses) arising from dealing securities
печалба/(загуба) от операции с ценни книжа
gap analysis
анализ на различията
garbage collection fee
такса смет
gearing
кредитна задлъжнялост
general administrative expenses
общи административни разходи
general administrative expenses
разходи за организация и управление
general civil (third party) liability insurance
застраховка обща гражданска отговорност
general insurance paid
изплатени обезщетения по общо зстраховане
general insurance provisions
заделени резерви по общо застраховане
general insurance, non-life insurance
общо застраховане
general ledger
главна книга
General Manager
Изпълнителен директор
general partnership
събирателно дружество
general provisions
общи провизии
general purchasing power
обща покупателна способност
general reservеs shall be allocated from post-tax profits
общите резерви се формират след облагане на печалбата с данък
generating capacity
производствена мощност
give correct idea
давам вярна представа
going concern
принцип на действащото предприятие
goods and packaging
стоки и амбалаж
goods at stock, goods hold at stock, available goods at stock, stock of goods
складова наличност
goods for reprocessing, additional processing and storing
стоки за преработка, дообработка и сортировка
goods for resale
стоки
goods for resale in store
стоки на склад
goods on consignment
стоки на консигнация
goods pledged as collateral
стоки заложени като обезпечение
goodwill
положителна репутация
government bonds
държавни облигации
government grants for curreent operations
финансирания за текуща дейност
government grants related to fixed assets
финансирания за дълготрайни активи
government securities
държавни ценни книжа
grant a loan
отпускам кредит
grant license
издавам разрешение
grants
помощи
grants for working capital needs
приходи от финансирания на текущата дейност
grave irregularities
тежки нарушения
grooming
подготвям, инструктирам
gross
брутно
gross margin
брутна търговска отстъпка между цена на едро и цена на дребно
groundlessness
неоснователност
group
икономическа група
growth of sales
ръст на продажбите
guarantee
гаранция
guarantee fund charges
отчисления за гаранционния фонд
guarantees against loans in foreign currency
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees against secured company credit received by enterprises
авалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми
guarantees against unsecured company credit received by enterprises
авалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми
guarantees in foreign currency
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees in foreign currency
разчети за гаранции
guarantees on promisory notes
поръчителство по записи на заповед
guide
насочвам
guilt-edged securities
първокласни ценни книжа
hardware platform flexibility
гъвкавост на хардуерната платформа
healthcare
здравеопазване, здравна застраховка
hereinafter
оттук нататък
high liquid assets
бързоликвидни активи
hired services
външни услуги
hired services / subcontractors
разходи за външни услуги
historical cost
историческа цена
historical cost convention
принцип на историческата цена
hold harmless
освобождаване от отговорност
hold on hire purchase
държа на консигнация
holding deed
нотариален акт за собственост
housing cooperatives
жилищностроителни кооперации
housing real estate
недвижим имот в жилищна сграда
hyperinflation restatement
свръхинфлационни преизчисления
identified
идентифицирани, определени
idle (also: unemployed) capital
неизползван капитал
immaterial/material damage
материална/нематериална вреда
immediate execution
незабавно изпълнение
immediate risk
непосредствен риск
imminent
неизбежен
impairment of assets
намаляване на активите
implementation
внедряване, осъществяване, изпълнение
implementing organization
организация внедрител
implication
заключение
implicit
косвено притежание, подразбран, безусловен
importer's mark up
импортно завишение/надценка на вносителя
in due course
по надлежния ред
in proportion to …
пропорционално на …
in-court and judged receivables
съдебни и присъдени вземания
in-kind / non-monetary contributions
непарични вноски
in-kind commercial discount
непарична търговска отстъпка
in-kind contribution
апортна вноска
inadmissibility
недопустимост
inaugurate
въвеждам в длъжност
incidental costs
непредвидени разноски/разходи
included in income
признава се за приход
income
приходи
income & expense items
статии на приходи и разходи
income earned from investments in other businesses of it, dividents earned
приходи от съучастия, в това число от дивиденти
income on investments
приходи от дялово участие
income statement
отчет за приходи и разходи
income tax
данък печалба
income to account
захранване на сметка
incorporated mortgage
учредена ипотека
incorporation
учредяване
incorporation account
набирателна сметка (учредяване)
incorporation and expansion costs
разходи за учредяване и разширяване
increase in carrying amount of trade investments
увеличение стойността на търгуемите инвестиции
increase in the stock of production
увеличение на запасите от продукция
increase in weight and number of livestock
приплоди и приръст на животни
increase/decrease of deferred income
увеличение/намаление на приходи за бъдещи периоди
increment
увеличение, нарастване
incremental borrowing rate
увеличение ставката на задълженията по заеми
incumbent operator
титуляр
incurred claims
начислени обезщетения
indemnity
освобождаване от отговорност, обезщетение, удовлетворение от ипотека
indemnity, remedy
удовлетворяване, удовлетворение
independence of the different reporting periods
независимост на отделните отчетни периоди
independent appraiser
независим външен оценител
index of consumer goods
индекс на потребителските цени
indicative offers
показателни оферти
indirect ownership
косвено притежание
individual accounting unit
единичен отчетен обект
indivisibility
неделимост (на акциите)
industrial capital
промишлен капитал
inflow (cash) from basic activity
постъпления от основна дейност
infusion
вливане (дружество)
inherent nature
присъщ, вроден
injunction
съдебно разпореждане
inquiry
запитвания
inside information
вътрешна информация
insider
вътрешно служебно лице
insider trading
търговия, базирана на наличието на вътрешна информация
insolvency
несъстоятелност, неплатежоспособност
Institute of Bulgarian National Statistics
Национален статистически институт
insurable amount
застрахователна сума
insurance
разчети по застраховане
insurance claim
застрахователно обезщетение
insurance event
застрахователно събитие
insurance indemnity
застрахователно обезщетение
insurance instalments
застрахователни вноски
insurance of aircraft
застраховка на летателни апарати
insurance of children
детска застраховка
insurance of damage to property
застраховка на щети на имущество
insurance of goods in transit
застраховка на товари по време на път
insurance of land vehicles, excluding rail vehicles
застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
insurance of miscelaneous financial losses
застраховка на разни финансови загуби
insurance of rail vehicles
застраховка на релсови превозни средства
insurance of ships
застраховка на плавателни съдове
insurance period
застрахователен срок
insurance policy
застрахователна полица
insurance premium
застрахователна премия
insurance premiums received
инкасирани застрахователни премии
insurance receivables
вземания по застраховки
insurance reserves
зстрахователни резерви
insurance technical (special) provisions
застрахователен технически резерв
intangible fixed assets
дълготрайни нематериални активи
intangible fixed assets
нематериални дълготрайни активи
integrated database
интегрирана база данни
interbank placements
междубанкови пласирания
intercompany accounts
вътрешни разчети
interdiction
възбрана
interest bearing securities
лихвоносни ценни книжа
interest coverage
покритие на лихвите
interest earned
приходи от лихви
interest expenses
разходи за лихви
interest income
приходи от лихви
interest on deposits with financial institutions
приходи от лихви по сметки в банки
interest on loans granted
приходи от лихви по предоставени заеми
interest payable
задължения по лихви
interest payable and receivable
разчети по лихви
interest rate
лихвен процент
interest rate margin
надбавка към лихвения процент
interest receivable
вземания от лихви
interest set by law
законова лихва
interests in local companies
дялово участие в местни дружества
interests on performing loans
лихви по обслужваните кредити
intergovernmental agreements
разчети по междуправителствени спогодби
interim certificate
временно удостоверение
interim financial statements
междинен счетоводен отчет
intermediaries
посредници
international agreements
международни актове
inventories not owned by the enterprise
чужди финансови активи
inventory
материални запаси
inventory accounts
сметки за материални запаси
investment in equity securities
инвестиции в капиталови ценни книжа
investment property
инвестиционни имоти
investment reserves
инвестиционни резерви
investments in other businesses
съучастия и дялове
investments in securities not registered at the stock exchange
съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондовата борса
investments in securities registered at the stock exchange
съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондовата борса
invite offers
търся оферти
inward (insurance)
активно застраховане
inwards/outward reinsurance
активно/пасивно презастраховане
IPO
пръвоначално публично предлагане
irregular premium
нередовна премия
issuance
емисии
issuance of equvalent copies
издаване на еднакви екземпляри
issuance of share capital
емисия на дялов капитал
issue and demand
търсене и предлагане
issue price
емисионна стойност
issued capital
емитиран акционерен капитал
issuer
емитент
it is not off-set against technical provisions
не е намален за сметка на техн. провизии
joint stock company
акционерно дружество
Joint Surveillance Steering Committee
организационен междуведомствен комитет за наблюдение и контрол на пазара
joint-venture
съвместно контролирано предприятие
jointly and severally
заедно и поотделно
judical system
съдебна система
juristic person, corporate body, legal entity
юридическо лице
justified claim
основателен иск
keeping a commercial register
водене на търговски регистър
labor cost
цена на работната сила
labour accident
трудова злополука
labour dispute
трудов спор
Labour Legislation
трудово законодателство
lands, forests and perennials
земи, гори и трайни насаждения
lapse
погасяване на право
lapse premium
изтекли, прекратени, унищожени премии
large scale construction
капитално строителство
last-in, first-out (value of outflow of stocks)
последна входяща, първа изходяща цена (себестойност)
Law on registered pledges
Закон за особени залози (ЗОЗ)
Law on Securities, Stock Exchange and Investment Companies
Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
law suit
съдебно дело
lay a claim against/bring a suit against
завеждам дело
lead manager on the assignment
ръководител по ангажимента
lead partner
водещ съдружник
leasehold improvements
подобрения на наети сгради
ledger
регистър
legal costs
съдебни разноски
legal expenses insurance
застраховка на правни разноски (правна защита)
legal grounds
правно основание
legal proceedings
съдебно производство
legal tender
законно платежно средство
legal value
доказателствена сила
legalize, legitimate, legitimize
узаконявам, легализирам, легитимирам
legatee
наследник, на когото е завещано имущество
legitimacy
законосъобразност
legitimacy and expedience
законосъобразност и целесъобразност
letter of credit
акредитив
letters of credit in Bulgarian leva
акредитиви в левове
letters of credit in foreign currencies
акредитиви във валута
level of cumulative index for the yearend
годишен инфлационен индекс с натрупване
leverage/gearing
задлъжнялост
liabilities not connected with the business activities
собствени пасиви невключени в стопански оборот
liabilities not related to the business activities
собствени пасиви, невключени в стопански оборот
liabilities under repurchase agreements
задължения по споразумения за обратно изкупуване
liability for damages
дължимо обезщетение
liability for damages caused by …
отговорност за вреди причинени от …
liability for losses and damages
отговорност за липси и повреди
life insurance
застраховка живот (животозстраховане)
life insurance provisions
животозастрахователен резерв
limitation
давност
limitation of actions
погасителна давност
limitation time periods
давностни срокове
limited liability company
дружество с ограничена отговорност (ООД)
limited partnership
командитно дружество
limited real rights on immovable property (real estate)
ограничено вещно право върху недвижима собственост
liquidation expenses
разходи за ликвидация
list of new loans granted
списък на нови отпуснати кредити
listings
котировки
litigant
страна по съдебно дело
litigation
съдебни спорове
litigations and writs
съдебни и присъдeни вземания
livestock
млади животни и животни за угояване
loan book/loan portfolio
кредитен портфейл
loan files
кредитни досиета
loan loss provision
провизии за несъбираеми кредити
loan loss provisions and other provisions (charge)/release
начислени/освободени провизии за загуби от кредити и други провизии
loan substitute
кредитен заместител
loans (classification): 1) Pass, 2) Watch, 3) Substandard, 4) Doubtful, 5) Loss
кредити (класификация): 1) редовни, 2) под наблюдение, 3) нередовни, 4) съмнителни, 5) загуба
loans and advances to customers
вземания по аванси и кредити от клиенти
loans and advances to other customers
предоставени кредити и аванси на клиенти
loans are returned to the accrual basis
начисляването на лихви по кредитите се възобновява
loans denominated in leva/foreigh currency
кредитите деноминирани в лева/валута
loans extended to third parties
заеми, предоставени на трети лица
loans for export of goods
предоставени заеми за износ на материални запаси
loans for government-funded export
предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
loans for purchase of foreign currency
предоставени заеми за откупуване на валута
loans in Bulgarian leva
предоставени заеми на банки в левове
loans in foreign currency
предоставени заеми на банки във валута
loans past due, loans overdue
просрочени кредити
loans received (borrowings)
получени заеми
loans repaid
погасени заеми/кредити
loans to enterprises for import of goods
предоставени заеми за внос на материални запаси
loans to enterprises for working capital
предоставени заеми за текущи нужди
loans to individuals
предоставени заеми на граждани
loans to individuals for current needs
предоставени заеми на граждани за текущи нужди
loans to private farms
предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
loans to related parties
кредити на свързани лица
loas to the State Budget
предоставени заеми на бюджета
local correspondents
разчети с местни кореспонденти
local currency returns
възвръщаемост в национална валута
lodge/make a complaint against s.o. with the court
подавам жалба в съда
long-term amounts payable
дългосрочни задължения
long-term business provisions
резерв за дългосрочно застраховане
long-term financial assets
финансови дълготрайни активи
long-term investments in related enterprises and minority participation
дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени участия
long-term investments in subsidiaries
дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
long-term loans
дългосрочни заеми
long-term loans
получени дългосрочни заеми
long-term loans in Bulgarian leva
предоставени дългосрочни заеми в левове
long-term loans in foreign currency
предоставени дългосрочни заеми във валута
long-term technical reserves
дългосрочни технически резерви
long-term treasury bonds (ZUNK)
дългосрочна левова облигация по ЗУНК
loss
загуба
loss development
изменение на нивото на щетимост
loss not covered
непокрита загуба
loss reserve
резерв за висящи щети
losses arising as a result of dealing in foreign currencies
разходи по валутни операции
losses arising as a result of dealing securities
разходи по операции с инвестиции
losses on investments in securities
отрицателни разлики от ценни книжа
losses paid
платени щети
lost by limitation
погасени по давност позиции
low value items
малоценни и малотрайни
machines and equipment
машини, съоръжения и оборудване
main activities (core function)
основна дейност
main heading
основно заглавие
maintain
поддържам
maintain accounting records
водя счетоводство
major repairs
основен ремонт
majority participation
значително участие
make demands
предявявам претенции
management buy out team/company
работническо-мениджърско дружество
Management Consultancy
Управленско консултиране
Management Information System (MIS)
Управленска информационна система
management letter
писмо до ръководството
management of securities
управление на ценни книжа
management representation letter
представително писмо на ръководството
Managing Partner
Управляващ съдружник
mandate
договор за поръчка
manner of evaluation
начин на оценка
manufacturing
промишленост
manufacturing company, business enterprise
производствено предприятие
manufacturing equipment
производствено оборудване
margin accounts
сметките, по които се отнасят постъпленията и задълженията на брокерите
mark up
завишение, търговска надбавка
market value
пазарна стойност, борсова цена
market value below cost
пазарна цена под себестойността
market watch
наблюдение и контрол на пазара
marketable
пазарен
marketable equity securities
акции, приети за търгуване на фондовата борса
marketable securities
пазарни ценни книжа
marriage insurance
женитбена застраховка
mass of insolvency
маса на несъстоятелност
Mass Privatization Auction Center
Тръжна комисия към центъра за масова приватизация
matching concept
причинна и стойностна връзка
matching of
съответствие между приходи и разходи
material and value expression
натурално и стойностно изражение
material expenses
разходи за материали и външни услуги
material interest
материален интерес (при имуществени искове), цена на риска
material respects
съществени аспекти
materiality
същественост
materials for reprocessing
материали за преработка
materials, finished goods and goods for sale
материали, продукция и стоки
mathematical (premium) provisions for life insurance
математически (премийни) резерви по животозастраховане
maturing goods
стоки на лагеруване
maturity ladder
падежна таблица
maturity period
падеж
measuring unit
мерна единица
medium term deals
средносрочни сделки
merchant
търговец
merger (consolidation)
сливане
merger and acquisition
сливане и вливане/придобиване
mineral deposits
рудни залежи
minority interest
малцинствено участие
minority interest in consolidated subsidiaries
миноритарен дял в консолидирани дъщерни фирми
miscellaneous expenses
разни разходи
mitigate
смекчавам, облекчавам
modular software structure
модулна структура на софтуера
monetary deposit
паричен влог
money capital
паричен капитал
money in transfer
пари на път
money transferred
парични средства на път
monthly instalment
месечна вноска
mortality
смъртност
mortgage
ипотека
mortgage encumbrance
ипотечна тежест
motor own damage insurance
автокаско
motor vehicles
транспортни средства
movements in the provisions for outstanding claims
измененение в резерва за предстоящи плащания
movements on bank accounts
движения по банкови сметки
movements on reserves
изменения в резервите
Municipal Committee
Общински съвет
municipal tax
данък за общините
municipality tax payable
разчети с общините
mutual insurance co-operatives
взаимнозастрахователни кооперации
mutual insurances
взаимни застраховки
National Audit Office
Сметна палата
National Chart of Accounts
Национален сметкоплан
National Electricity Company
НЕК
necessary information
необходими сведения
negative goodwill
отрицателна (търговска) репутация
net assets
нетни активи
net book value
балансова стойност
net capital worth
чиста стойност на капитала
net cash flow from operating activities
нетни парични потоци от основна дейност
net current assets
нетни краткотрайни активи
net financial expenses
финансови разходи нетно
net gains from dealing in foreign currencies
нетни положителни курсови разлики
net interest margin
чиста печалба от лихви
net loss
загуба, нетно
net off balances of accounts payable and receivable
компенсиране на салдата по разчетните сметки
net profit
нетна печалба
net profit before corporate income tax
нетна печалба преди данък печалба
net profit for the period
нетна печалба за периода
net sales
нетни приходи от продажби
net trade discounts
намалени с търговска отстъпка (без търговска отстъпка)
netting off with payments of a completely different nature
компенсиране (нетиране) с плащания от напълно различно естество
new business insurance
застраховки за нова дейност
newly arise
нововъзникнал
no material legal actions initiated or pending against the company
няма съществени правни действия заведени от или срещу фирмата
non deductibles
разходи, увеличаващи финансовия резултат
non privatized
нераздържавен
non-attendance trading
неприсъствена търговия
non-cash payment/cashless payment
безкасово плащане
non-due principal
неизискуема главница
non-marketable equity securities
извънборсови капиталови ценни книжа
non-monetary
непаричен
non-performance
неизпълнение
non-performing loan
необслужван кредит
non-profit project/company
проект/дружество с идеална цел
non-resident suppliers
чуждестранни лица без седалище или обект в страната
non-serviced loans
необслужван дълг
nostro accounts
ностро сметки
not secured
необезпечен
notary public
държавен нотариус
notes to the financial statements
бележки към счетоводния отчет
nullity of actions and transactions
нищожност на действия и сделки
object oriented
обектно ориентирани
objects of taxation
обекти на данъчно облагане
obligation for notification
задължение за съобщаване
obsolescence
излязъл от употреба
obsolete
морално остарели
obsolete assets
бракувани (морално остарели) активи
obsolete inventory
обездвижени стокови наличности
occupation (by occupation)
занятие (по занятие)
occupational decease
професионално заболяване
off spring and growth of animals
приплоди и приръст на животни
off-balance sheet accounts
задбалансови сметки
off-balance sheet assets
задбалансови активи
off-balance sheet commitments
задбалансови ангажименти
off-balance sheet liabilities
задбалансови задължения
official capital
държавен капитал
offsetting
нетиране (взаимно прихващане)
on accrual basis
според принципа на начисляването
on the basis of
на основа на
on-going
текущи, обичайни, непрекъснати, постоянни
on-going accounting
текущо счетоводство
on-line access mode
достъп в реално време
open / known claims
заявени щети
open contract
стандартен обикновен договор в писмена форма
open systems client-server computing
отворени системи клиент - сървър
open-end investment company
инвестиционно дружество от отворен тип
opening balance
начално салдо
opening balance sheet
начален баланс
opening position
начални салда (в баланса)
opening/closing inventory
начална/крайна наличност на материалните запаси
operating accounting system
действаща счетоводна система
operating expenses
разходи за дейността/разходи за основна дейност
operating income/operation revenu
приходи от дейността/приходи от основна дейност
operating profit (before underwriting expenses)
печалба от дейността (преди застрахователни разходи)
operational and accounting policies
оперативна и счетоводна политика
operational lease
експлоатационен лизинг
opportunity
благоприятна възможност
order log
журнал за поръчки
order of restriction
нареждане за блокиране
ordinary deposit
обикновен влог
ordinary voting shares
обикновени акции с право на глас
original capital
първоначален капитал
original insurer
седант (пряк зстраховател)
original maturity
първоначален падеж
originate
пораждам
other assets and interest receivable
вземания по лихви и други активи
other creditors
други задължения
other creditors
други кредитори
other debtors
други дебитори
other expenses
други разходи
other expenses
други разходи по пасивно презастраховане
other extraordinary expenses
други извънредни разходи
other extraordinary income
други извънредни приходи
other financial expenses
други финансови разходи
other financial income
други финансови приходи
other insurance expenses
други застрахователни разходи
other insurance revenue
други застрахователни приходи
other intangible fixed assets
други дълготрайни нематериални активи
other legislation
други актове
other loans
други предоставени заеми (активна сметка)
other loans and liabilities
други заеми и дългове
other operating income/(expense)
други приходи/(разходи) от дейността
other payments and receipts
други преводи
other relevant legislation
други изисквания на съответното законодателство
other sales
приходи от други продажби
other special provisions
други специални резерви
other state budget and government bodies accounts
други разчети с бюджети и ведомства
other tangible fixed assets
други дълготрайни материални активи
oustanding / overdue
просрочие
out of court settlement
извънсъдебно споразумение
out-of-pocket expenses
преки извънредни разходи
outflow (cash) for basic activity
плащания за основна дейност
outflow of stocks
изразходване на материални запаси
outlay
капитални разходи
outsourced vendors
външни доставчици
outsourcing
външно финансиране
outsourcing company
външен изпълнител
outstanding
неиздължен, неизплатен
outstanding arrears
неиздължени /неизплатени/ вноски
outstanding arrears of interest and principal
просрочени лихви и главница
outstanding balance
остатъчно салдо
outstanding claims provisios
резерви за изплащане на щети/резерв за предстоящи плащания (застраховане)
outstanding guarantees
издадени (неприключени) гаранции
outstanding receivables
просрочени вземания
outstanding total amount
обща неиздължена сума
outward (insurance)
пасивно застраховане
over the previous/prior year
в сравнение с предходната година
over-the-counter securities market
извънборсов капиталов пазар
overdrawn tax
надвнесен данък
overdue
просрочвам, просрочие
overdue bank loans payable
задължения по просрочени банкови заеми
overdue foreign currency loans to enterprises
заеми на предприятия във валута в просрочие
overdue interest/interest in arrears
лихва просрочена
overdue loans
просрочени заеми
overdue loans to individuals
заеми на граждани в просрочие
overdue payments
просрочени плащания
overdue short-term loans
краткосорчни заеми в просрочие
overheads
допълнителни разходи
overindebtedness
свръхзадлъжнялост
overinsurance
надзастраховане
override
отменям (решение)
overrun
преразход
overstating
завишаване
overview
въведение
own chart of accounts
индивидуален сметкоплан
own debenture bonds purchased back
изкупени собствени облигации
own debentures bought back
изкупени собствени облигации
own financial statement
самостоятелен счетоводен отчет
own shares bought/purchased back
изкупени собствени акции
owner's account
сметка на собственика
owner's equity
собствен капитал
packaging materials
амбалажни материали
paid-in (paid-up) capital
изплатена част от акционерен капитал, внесен капитал
panel
кръгла маса
panellist
участници в/на кръгла маса
par value
номинал
par value of share (also: face value, nominal value)
номинална стойност на акция
partial destruction
частично погиване
participating interest, participations
съучастие
partition
делба (недв. имот)
partnership limited by shares
командитно дружество с акции
patents, licenses, concessions, knowhow, trademarks
патенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени (търговски) марки
pawned stock
винкулирани акции
pay a token 1 USD
продаден/купен за 1 долар
pay in addition
доплащане
payable to the budget
задължения към бюджета
payables due
разчети по предстоящо плащане
payables for participating interests
задължения за съучастия
payables of commercial credits received
задължения по получени търговски заеми
payables related to participation investments
задължения, свързани с участия
payables/creditors
задължения
payent order for bank transfer
нареждане за превод по платежно нареждане
payment
внасяне
payment advice
авизо по платежно нареждане
payment of premium
плащане на премията
payment order
задължение по платежно нареждане
payment order
писмено нареждане
payment order
платежно нареждане
payment system
платежна система
payments
издадени преводи (с-ки разчети)
payments made by DSK
издадени преводи от ДСК
payroll
счетоводна ведомост
payroll costs
разходи за заплати на персонала
PC desktop
настолни компютри
penalties received
приходи от неустойки
penalty
неустойка
penalty interest
наказателна лихва
pending amount
неизплатена/дължима сума
pending claims
висящи производства
pending litigation
неприключили съдебни дела
pending payment
бъдещи плащания
pension fund balances
остатъци на пенсионни фондове/пенсионни остатъци
pension reserves
пенсионни резерви
performance
изпълнение
performance bonds
гаранции за изпълнение
performing loans
обслужвани кредити
performing principle
редовен дълг
period of delay
срок на забава
period of intended reliance
изпитателен срок
permanent differences
постоянни разлики
permanent diminution of the value of each investment
трайно обезценяване на стойността на инвестициите
permanent fall in value
постоянно намаляване на стойностите
permanent funds of State Budget financed enterprises
капитал в бюджетните предприятия
personal income taxes
разчети за данъци върху доходи на физически лица
personnel costs
заплати
pervasive loss of audit trail
значително затрудняване на/при документирането на одита
petition
заявление
petitioner
молител
petty cash advances
наличности в подотчетните лица
petty cash advances
подотчетни лица
petty cash credit order
приходен касов ордер
petty cash payment order
разходен касов ордер
physical volume and value
натурални и стойностни измерители
place of management
място на управление
placements
предоставени ресурси
placements with foreign banks
пласирания в чуждестранни банки
placements with, loans and advances to banks
вземания от банки, предоставени ресурси и кредити на банки
plaintiff
ищец
plan events
планирам мероприятие
planned budget
план-сметка
plant and equipment
машини, съоръжения и оборудване
plant and machinery
машини и съоръжения
PLC /Public Limited Company/
дружество с ограничена отговорност
pledge
залог
pledge agreement on receivable
споразумение за залог относно вземане
pledged as collateral
заложени като обезпечение
policy acquisition costs
аквизационни разходи по полици
policy limit
лимити по полица
pooling of interest
метод на обединяване на участие
position of the bank
процесуално качество на банката (юр.при искове)
positive goodwill
положителна търговска репутация
post to profit/income for the current year (reintegrate)
отнасям към приход за текущата година (реинтегрирам)
postal order
пощенски запис
posting accounts
разнасяне по сметки
potential losses arising from sale and purchase commitments
потенциални загуби от задължения, свързани с покупки и продажби
powers
правомощия
practically arisen
конкретно възникнали
pre-defined user profile
предварително подготвени профили за потребителя
pre-tax profit
счетоводна печалба
preferred shares
привилегировани акции
preliminary agreement
подготвителен договор
premium
надбавка
premium price
цена по-висока от номиналната
premium provisions
премиен резерв
premium received
инкасирани премии
premium reserves
премийни резерви
premiums written
сключени премии
prepaid expenses
РБП
prepayments
предоставям аванси
prevention of damages
предотвратяване на вреди
primary accounting documents
първични счетоводни документи
primary market
първичен пазар
prime cost/product cost/cost
себестойност
principal
главница
prior period losses
непокрита загуба от минали години
prior year retained loss
непокрита загуба от минали години
prior/preceding years
предходни години
priority of content over form
предимство на съдържанието пред формата
private notary
частен нотариус
pro rate method
пропорционален метод
proceedindg
съдопроизводство
proceeds
постъпления
proceeds from issuance of shares
постъпления от емисии на акции
proceeds from loan drawdawn
постъпления от заеми
processing
заготовка
procurator
прокурист
product safety
безопасност на стоките
production capacity (also: plant capacity, work capacity )
производствена мощност
production cost
себестойност
production overheads
непреки производствени разходи
productive and draught animals
продуктивни и работни животни
products
продукция
products from development activities
продукти от развойна дейност
products in safekeeping
продукция на отговорно пазене
products in store
продукция на склад
products on consignment
продукция на консигнация
professional secrecy
служебна тайна
profit and loss account
отчет за приходите и разходите, сметка финансови резултати
profit and loss at insolvency and liquidation
резултат при несъстоятелност и ликвидация
profit before taxation
печалба преди данъци
profit on disposals of tangible assets
приходи от продажба на материални активи
profit on opeations (trading profit)
печалба от дейноста
profit on sale of property
печалба от продажба на недвижими имоти
profit tax
данък печалба
profit tax payable
разчети за данък върху печалбата
profit/(loss) before taxation
печалба/(загуба) преди данъци
proforma
проформа
progress payments
задължения изплащани на етапи
promisory note
запис на заповед
promotional goods
реклмни материали
properties held for resale
собственост за препродажба
property company
фирма за недвижими имоти
property damage
имуществени щети
protocol of findings
констативен протокол
prototypes, models, pilot intallations
образци, модели, опитни инсталации
provision
разпоредба, клауза
provision for incurred but not reported claims
резерв за възникнали, но неотчетени щети
provision for loan and loss
разходи за провизии за покриване на рискови експозиции
provision for urgent and incidental expenses
резерв за неотложни и непредвидени разходи
provision made
формиране на провизии
provisional / contingent billing
условно фактуриране
provisions
разпоредби
provisions accrued on receivables
начислени провизии за вземания
provisions accrued/allocated
начислени провизии
provisions for liabilities and charges
резерв за покриване на предстоящи плащания
provisions for off-balance liabilities
провизии за покриване на задбалансови ангажименти
provisions for risk assets
провизии за покриване на рискови активи
provisions for trade receivables
провизии за вземания от продажби
prudence
предпазливост (счетоводен принцип)
public offering
публично предлагане
purchase cost
цена на придобиване, конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди
purchase ledger (purchases daybook)
регистър "дневник на покупките" за ДДС"
purchase recites
разписки за покупки
purchases
доставки
purport
претендирам
purpose of an accounting transaction
основание за извършване на стопанска операция
pursuant to
съгласно, на основание на
qualified opinion
становище с резерви
qualify a report
заверявам отчет в качеството на одитор
quary
справка-декларация
quick ratio
коефициент за бърза ликвидност
quota (property)
идеална част (недвижимо имущество)
raise up funds
набирам (капитал)
rationale
обосновка
ratios for asstes turnover
показатели за обръщаемост на активите
ratios for dynamics
показатели за динамика
ratios for efficiency
показатели за ефективност
ratios for financial and accounting analysis
показатели за финансово-счетоводен анализ
ratios for financial independence
показатели за финансова автономност
ratios for liquidity
показатели за ликвидност
ratios for profitability
показатели за рентабилност
ratios for receivables and payables
показатели за вземанията и задълженията
ratios for structure
показатели за структура
ratios for turnover of stocks
показатели за обръщаемост на материалните запаси
raw materials
материали, продукция и стоки
raw materials and supplies
суровини и материали
raw materials, stocks
материали
raw, direct and indirect material inputs (after deducting recyclable waste) and finished components
отпуснати за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след приспадане на използваемите отпадъци) и готови изделия за комплектуване
real assets
реални активи
real rate
действителна лихва
realize investment/profit
реализирам инвестиция/печалба
realize profit
реализирам печалба
realized revaluation reserve of fixed assets
реализиран преоценъчен резерв от отписване на ДМА
realized upon sale of securities
реализирани от продажба на ценни книжа
reasonable assurance
достатъчна увереност
reasonableness
приемливост
rebates
рабати
receipts
получени преводи (с-ки разчети)
receipts in DSK
получени преводи в ДСК
receivable on litigation
съдебно вземане
receivables from banks
вземания от банки
receivables from employees related to mark-up of the cost of shortages
вземания, свързани с ценови разлики от липси и начети
receivables from litigation
вземания по съдебни спорове
receivables on investments in other businesses
вземания, свързани с участия
receivables on subscribed shares
вземания по записани дялови вноски
receiver, trustee
синдик
recevables from participating interests
вземания от съучастия
reclassification
прекласификация
reclassify
рекласифицирам
recognition
признаване
recognize
отчитам сума
recognize liability
признавам задължението
recognize the substance of transactions
отразяване съдържанието на стопанските операции
recognized on an accrual basis
признават се на принципа на начисляването
recompute
преизчислявам
reconcile the account
равнявам сметка
reconciliation
равнение
record
отчитам
record of service
трудова книжка
record the payment
отчитане на плащането
recourse action
обратен иск
recoverable amount
възстановима стойност
recoverable timing differences
възстановими данъчни временни разлики
recovered capital
откупуващи се капиталовложения
recovery
събираемост
redemption of loans
погасяване на заеми
redemption of share capital
право на изкупуване на акционерен капитал
redemption of shares
обратно изкупуване на акции
redundances
излишъци
redundant capital
излишен капитал
refer back a case
връщам дело
reference
препращане
reference (information)
справка-декларация
refinancing
рефинансиране
refund of excise duties
възстановяване на акциз
refundable taxes
данъци за възстановяване
refute
опровергавам
registered capital
основен капитал
registered office
адрес (на търговеца, фирмата, на управлението)
registered persons
регистрирани лица
Registered Pledges Act
Закон за особените залози
registered share
поименна акция
registers
регистри
registration
вписване
regular loan
обикновен кредит
regulation
наредба, правилник, постановление
regulations
правилник за работа
regulative/statutory interest
законова лихва
regulatory base
нормативна база
regulatory documents
нормативни документи
reinsurance agents
разчети с презастрахователи
reinsurance recoverable losses paid
възстановяеми презастрахователни щети
reintegrated provisions on currency cash and nostro
реинтегрирани провизии по парични средства и ностро сметки във валута
reintegration of provisions into the profit
отнасяне на провизии към печалбата
related parties
свързани лица
related parties disclosures
оповестяване на свързани лица
related parties trade receivables
разчети със свързани лица по продажби
related parties transactions
сделки между свързани лица
related to assets/income
обвързани с активите/ с приходите
relative share
относителен дял
released
реинтегрирани
released loan loss provisions
освободени провизии за загуби по кредити
released reserves
освободени резерви
reliability
достоверност
remedial
изравнителна, изправителна (опреация, действие)
remittance
превод на пари, вноска, преведена сума
remittance advice
авизо за банков превод
render an opinion on the FS
изразява мнение относно счетоводния отчет
renegotiated
предоговорен
renewal premium
подновени премии
reorganization plan
план за оздравяване
repay
погасявам
repayment schedule
погасителен план
repealed regulation
отменен правилник
replacement cost
цена на заменяемите стоки, разходите за подмяна
replacement price
цена на заменими стоки
report
докладна записка
report as liabilities
отчитам в пасива
Report on factual findings
Доклад за констатации
report, reported
посочвам, посочени
report/state
отчитам
reported date
дата на счетоводния отчет
reported item
отчетен обект
reporting currency
отчетна валута
representation letter
представително писмо
representative expenses
представителни разходи
representatives stores
фирмени магазини
repurchase agreement
договор за обратно изкупуване
request for proposal
заявка за подаване на оферти
required provisions
необходимите провизии
requirements
реквизити (счетоводни и данъчни)
requisite of an accounting document
реквизит на счетоводен документ
resale of agricultural products
приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения
resale of goods for resale
приходи от продажби на стоки
research and development costs
разходи за развойна дейност
reselling in short-term
краткосрочна продажба
reserve fund
резервен/запасен фонд
reserves
резерви
residual value
остатъчна стойност
responsible to …
отговорен пред …
restate
преизчислявам
restated for any permanent diminution of the value of each investment
коригирани с всяко трайно обезценяване на стойностт на инвестициите
restated for the effects of hyperinflation
преизчисления за ефекта от свръхинфлация
restatement of value
преоценка
restricted cash
блокирани парични средства
restrictions: statutory, contractual, exchange control
ограничения: законови, договорни, валутни
restructured
преструктурирана
restructuring of the loan by discounts with respect to the common conditions for extending loans
преоформяне на кредита с отстъпки от обичайните условия на кредитиране
restructuring, reduction, capitalization
преструктуриране, редуциране, капитализиране
results from joint operations
резултати от съвместна дейност
results of operations
резултати от дейността
retail sales
приходи от продажби на стоки на дребно
retail trade
търговия на дребно
retained earnings/profit
неразпределена печалба
retained profit / loss
неразпределена печалба/загуба
retained reinsurance amounts
задържани резерви на презастрахователи
retention of documents
съхраняване на документи
retroactively
влиза в сила със задна дата
revaluation diffrences arising as a result of stolen property
ценови разлики по липси и начети
revaluation reserve
преоценъчен резерв
revaluation surplus
излишъци от преоценка
revaluation uplift
завишаване от преоценка
revenue (income) accounts
сметки за приходи, приходи от продажби
revenue from direct insurance
приходи по пряко застраховане
revenue from insurance commissionsand fees
приходи от застрахователни комисиони и такси
revenue from insurance of previous years
приходи по застраховане от минали години
revenue from insurance premiums
приходи от застрахователни премии
revenue from regresses
приходи от регреси
revenue from releases insurance reserves
приходи от освободени застрахователни резерви
revenue grants
финансиране на текущата дейност
revenue recognition
признаване на приходи
reversal
сторниране, сторно
reverse
сторнирам
reverse payment
сторно изплащане
revocation of NAS
отмяна на НСС
revoke Bank's license
отнемане на банков лиценз
revolving loans
възобновяеми кредити
revolving underwriting facilities
неусвоени и револвиращи кредити
right of claim
исково право
right of use
право на ползване
right to buy off
право на откупуване
risk (also: venture) capital
рисков капитал
risk exposures
рискови експозиции
risk-free collateral
безрискови обезпечения
risks excluded (insurance)
изключени рискове (застраховане)
roll-down and forward
с по-ниска цена
roll-up and forward
с по-висока цена
royalties
авторски и лицензионни възнаграждения
run on a midrange server
работи на сървър-минимашина
safe custody
отговорно пазене
safeguard
гаранция, защита, предпазна мярка, опазвам
safety locking devices
секретно заключващо устройство
safety vault
трезор
salable
продаваеми
salaries and wages
разходи за заплати
salaries, wages and other remuneration
разходи за заплати и други възнаграждения
sale and repurchase agreement
споразумения за продажба с клауза за обратно изкупуване
sale at public auction with open bidding
продажба на публичен търг с явно наддаване
sale of finished products
приходи от продажби на продукция
sale of services
приходи от продажби на услуги
sale on loss
продажба на загуба
sales
приходи от продажби
sales of agricultural products
приходи от продажби на селкостопанска продукция
sales of construction products
приходи от продажби на строителна продукция
sales of imported goods
приходи от продажби на стоки от внос
sales of manufacturing products
приходи от продажби на промишлена продукция
sales of merchandise
продажба на стоки
sales of transport services
приходи от транспортни услуги
sales register (sales daybook)
регистър "Дневник за продажбите" за ДДС"
sales representative
търговски пълномощник
sales revenue
печалба/приходи от продажба
scope of activity
предмет на дейност
scope of work
обхват на дейност
seat
седалище
secondary accounting documents
вторични счетоводни документи
securities
ценни книжа
securities held for dealing purposes
ценни книжа в оборотен портфейл
security measures
обезпечителна мярка
self-employment insurance
самоосигуряване
self-produced materials
материали собствено производство
selling and distribution expenses
разходи за продажба на продукция
semi-finished products
полуфабрикати
semi-finished products manufactured by the enterprise
полуфабрикати собствено производство
Senior Deputy Executive Managing Director
Заместник главен изпълнителен директор
separate detailed accounts
отделно аналитично отчитане
separation
отделяне
separation protocol
протокол за разделяне (на активи и пасиви)
sequential
последователен
serviceability
годност за експлоатация
set aside
заделям
set aside provisions, determine provisions
заделям провизии
set forth
заявявам, съобщавам, излагам, тълкувам
set off
компенсиране, прихващане
set up a claim against
завеждам иск
set-up
настройка
settlement
спогодба
settlement account
сетълмент сметка
settlement timing delay
закъснение дължащо се на времето за извършване на банкова транзакция
settlements falling due under contracts
плащания настъпващи по/в съответствие с договорите
share (also: stock, subscribed) capital
акционерен капитал на фирма
share capital paid in
внесен основен капитал
share capital subscribed receivable
вземания по записани дялови вноски
share discount account
отбиви, свързани с дружествен капитал
share premium
премиен резерв
share premium account
премии, свързани с дружествен капитал
shareholder's equity, own capital, shareholders' funds
собствен капитал
shares
акции
shipment confirmation
потвърждение на експедиция
shop floor
цех
short-term foreign currency loans to enterprises
предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
short-term investments in securities
краткосрочни инвестиции в ценни книжа
short-term loans
краткосрочни заеми
short-term loans
получени краткосрочни заеми
short-term loans to enterprises
предоставени краткосрочни заеми на предприятия
short-term marketable securities
краткосрочни пазарни ценни книги
short-term receivables
краткосрочни вземания
sickness insurance
застраховка заболяване
signatory states
подписаните държави
significant
значими
significant adjustments
съществени преизчисления
significant deviations
съществени отклонения
significant influence
значително влияние
significant interest
значително участие
significantly obsolete
значително морално остарели
single entry accounting
едностранно счетоводно записване
single premium
еднократна премия
single trade joint-stock company
ЕАД
slow-moving stock
застояла стока
social security
разчети по социалното осигуряване
social security and welfare
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security and welfare allowance expenses
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security book
осигурителна книжка
social security payable
задължения по социалното осигуряване
software
програмни продукти
sole proprietor, sole trader, self-employed entrepreneur
ЕТ
sole signing authority on behalf of
самостоятелно право на подпис от името на
solvency
платежоспособност
solvent
платежоспособен
source documents
първични счетоводни отчетни доументи
special provision
особена разпоредба
specific provisions
специфични провизии
stable deposit base
стабилна депозитна база
stake (on)
залагам
stand-by letters of credit
стенд-бай акредитив
standard exposures
редовни експозиции
standard loans
редовни кредити
standard routings
стандартни технологии
state and other public utilities
държавни и други комунални услуги
State Budget and extra budget revenue
бюджетни и извънбюджетни приходи
State Budget expenses
разходи на държавния бюджет
State Budget revenue
бюджетни приходи
State Budget revenue for distribution
бюджетни приходи за разпределение
state participation
държавно участие
State Savings Bank
ДСК
stated at cost
отчита се по цена на придобиване
stated under equity method
представени по метода на собствения капитал
statement expenditure
справка за разходи
statement of account
извлечение по сметка
statement of claim
искова молба
statement of operations
отчет за приходи и разходи
statement of transactions
мемориален ордер
statute of limitation of tax liabilities
давностен срок (данъчен)
statutory accounts
счетоводен отчет по национални стандарти
statutory audit
одит по националните счетоводни стандарти
statutory requirements
изисквания на бълг. законодателство
statutory reserves
общи резерви
Steering Committee
консултативен съвет
stipulate
определям, уреждам (в договор, нормативен документ)
stock of goods for resale
стоки на склад за препродажба
stock price
курс на акциите
stock stands high
котира се добре
stock-in-trade
наличност от стоки
stocks
акции, материали, стокови наличности
stocks, shares
акции
stocktaking
инвентаризация
stop-loss treaty
стоплос договор
straight line amortization
линеен метод на амортизация
straight-line basis
линеен принцип
straight-line depreciation method
линеен метод на амортизация
strive to participate
стреми се да участва
stеady buildings
масивни сгради
sub-heading
подзаглавие
sub-total
междинен сбор
subdelegated legislation
подзаконови нормативни актове
submission of bid/offer
отправяне на предложение
submit a case to court, initiate proceedings against s.o., sue s.o.
завеждам дело
subpara
точка
subrogation
приходи от регресионни искове
subrogation into the rights of the assured
встъпване в правата на застрахования
subscription insurance
абонаментна застраховка
subsequent
след събитието
subsides and grants
приходи от финансирания
subsidiaries
дъщерни фирми, подразделения, филиали
subsidies
приходи от финансиране за дълготрайни активи
substance over form
предимство на съдържанието пред формата
substandard exposures
нередовни експозиции
substantive
материалноправен
substantive
самостоятелен, независим, съществен, важен
success fee
такса за успешна сделка
succession in title
правоприемство
successor in title
правоприемник
sum insured
застрахователна сума
summarized account
синтетична сметка
sundry debtors and creditors
разни дебитори и кредитори
sundry off-balance sheet asset accounts
разни активни задбалансови сметки
sundry off-balance sheet liability accounts
разни пасивни задбалансови сметки
supervisor
надзорник
supplementary information
допълнителна информация
supplier accounts and related accounts
доставчици и свързани с тях сметки
suppliers of goods without a purchase invoice
доставчици по нефактурирани доставки
suppliers under special terms
доставчици по доставки при определени условия
suppliers under trade credit terms
доставчици по търговски кредити
supplies from related parties
разчети със свързани лица по доставки
supply capital
попълвам регистриран капитал
supporting source documents
вторични документи
suretyship insurance
застраховка на гаранции
surplaces of other valuables
излишъци на други ценности
surplaces of tangible fixed assets
излишъци от дълготрайни активи
surplus
превишение (излишък)
surplus charge
надценка
surpluses of inventories
излишъци от материални запаси
surpluses of inventories and other valuables
излишъци на активи
surrender value (insurance)
откупна стойност
surrenders
откупени премии
suspense account
транзитна/временна сметка
suspense items
преводи за изпълнение (временна сметка)
suspension of interest accrual
преустановяване начисляването на лихви
syllabus
конспект, план, учебна програма
synergies
съгласуване, съвместна, колективна работа
system controls
контролни системи
system modules
системни модули
take over
вливане (поглъщане)
take stock of
правя инвентаризация
tangible and intangible fixed assets not owned by the enterprise
чужди дълготрайни материални и нематериални активи
tangible fixed assets
дълготрайни материални активи
tangible fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
targeting
набелязвам
targeting
план
tax administration
данъчна администрация
tax and accounting legislation
данъчни и счетовдни актове
tax assessment act
данъчно облагателен акт
tax audit
данъчна ревизия
tax base
данъчна основа
tax concession
данъчна отстъпка, отстъпен данък
tax credit
данъчен кредит
tax depreciation rate
данъчна амортизационна норма
tax division (tax office)
данъчно подразделение
tax effect
данъчен ефект (данъчна временна разлика)
tax expenses
разходи за данък
tax liabilities
данъчни пасиви
tax liable persons
данъчно задължени лица
tax on profits/profits tax
данък върху печалбата
tax payer
данъчно задължено лице
tax registration
данъчна регистрация
tax relating to extraordinary items
данък върху извънредни доходи
tax release
освобождаване от данъци
tax relief
данъчно облекчение
tax return
данъчна справка декларация
tax savings
икономия от данък
tax subjects
данъчни субекти
taxable profit
облагаема печалба/данъчна основа
taxable suppliers
облагаеми доставки
taxation (charge)/release
данъчен приход/(разход)
technical inspection
инвентаризация на ДМА
temporary differences
временни разлики
temporary tax differences
разчети по данъчни временни разлики
tender
конкурс
term
срок
term deposit
срочен депозит
terminal usage
използване на терминали
terms of reference
задание
territorial tax directorate
данъчна териториална дирекция
The bank has satisfactory title to all assets
банката има права на собственост върху активите
The Company complies with all contractual agreements that could have material effect on the financial statements in the event of non-compliance
Дружеството се е съобразило с всички аспекти на договорите, неспазването на които би се отразило съществено върху счетоводния отчет
The company does not perform any research and development activities
Дружеството не извършва научна и развойна дейност
the overall gross margin to sales ratio
коефициент на брутната печалба към приходи от продажби
theft and other losses of assets
липси на активи
there are no liens or encumbrances on the assets
върху активите няма тежести
thin capitalization
ниска капитализация
third parties accounts
сметки за разчети
third parties financial assets
чужди финансови активи
third parties inventories
чужди материални запаси
third party liability insurance
застраховка "Гражданска отговорност"
threshhold amount
пределна сума
through a permanent establishment
чрез място на стопанска дейност
time of payment
време на плащане
timing differences
временни разлики
to the extent they are deemed collectable
до размера на тяхната събираемост
toll treatment
ишлеме
tolling agreement
договор за ишлеме
tort
правонарушение
total build-up area
разгърната застроена площ
total carrying amount
обща отчетна стойност
total equity
общо капитал
total generated by operations
всички средства в резултат от дейността
trade creditors
задължения към доставчици
trade debtors/receivables
вземания по продажби
Trade investments are held to protect, facilitate or further support existing business or trading relations
Инвестициите се притежават с цел предпазване, улесняване или задълбочаване на съществуващи стопански или търговски взаимоотношения
trade name
търговска фирма (име)
trade rival
търговска конкуренция
trading time stamps
записи за регистриране на сделката при брокера
transaction
стопанска операция
transaction team
екип по сделката
transactions with currency valuables
сделки с валутни ценности
transcript (of the minutes)
препис извлечение (от протокол)
transcripts
преписи
transfer
превеждам
transfer from reserves
пренесено от резерва
transfer of profits
разпределение на приходите
transfer of rights
прехвърляне на права
transformation of enterprises
преобразуване на предприятия
transformation of the financial statements
трансформиране на счетоводния отчет
transitional and final provisions
преходни и заключителни разпоредби
translate
преизчислявам
translate in accordance with IAS
привеждам в съответствие с МСС
translation gains
положителни разлики от преизчисляване
transport and communications
транспорт и съобщения
travel assistance
помощ при пътуване
travel expenses
пътни пари
Treasury
отдел "Ликвидност" (в банка)"
treasury bonds
държавни ценни книжа
treasury stock
изкупени собствени акции
treatement of financial statements
обсъждане на счетоводен отчет
trial balance
оборотна ведомост (също така: ведомост)
tripartite
тристранен договор
true and fair picture
вярно и честно представяне
trustees, suppliers under commissioned or consignment sale
доверители
truthfulness
достоверност
try a case
гледам дело
turnover
обръщаемост
twinning (agreement)
разпределение по равно
two-tier
двустепенна форма на управление
types of taxes
видове данъци
ultimately
в крйна сметка
unacceptable
неприемливо
unamortized sum
неамортизирана сума
unappropriated profit
неразпределена печалба
uncalled capital
неизплатена част от акционерен капитал
unchallengeable receivables
неоспоримо вземане
uncollectable claim
несъбираемо вземане
uncondtional claim
безусловно вземане
unconsolidated subsidiaries
неконсолидирани дъщерни дружества
under article
по член…
under equity method
по метода на собствения капитал
under receivership
под особен надзор
under the purchase method
по метода на покупко-продажбата
under toll agreement
на ишлиме
underinsurance
подзастраховане
underlying
основни, съществени, залегнали в основата на
undertaking
мероприятие
underwriting expenses
застрахователни разходи
undistributed prior (year) period profit
неразпеделена печалба от минали години
undistributed profit
неразпределена печалба
unearned premium provision
пренос-премиен резерв
unified registration number
ЕГН
unincorporated partnerships
неперсонифицирани дружества
unit of production
производствена единица
unmatched maturities
несъвпадение на падежите
unmerited gain
неоснователно забогатяване
unqualified opinion
одиторско мнение без квалификации
unquoted securities
некотирани ценни книжа
unreconciled items
неизравнени и неуточнени суми по преводи
unrecoverability of loans
невъзвращаемост на кредити
unrecoverable loans
несъбираеми заеми
unregistered persons
нерегистрирани лица
unremitted part of those earnings
непреведена част от тази печалба
unrevocable VAT
ДДС без право на данъчен кредит
unserviced loans
необслужвани кредити
unutilized part of the loan
неусвоена част от кредита
upgrade of assets
обновяване на активите
upon receipt
при получаване
USAID
Агенция на САЩ за международно развитие
valid insurance
действаща застраховка
value added tax
разчети за данък върху добавената стойност
value date
вальор
valuer
оценител
VAT recoverable
ДДС за възстановяване
vehicles
транспортни средства
vendor
доставчик
verifying
преглед
versus party
насрещна страна
vest (to vest rights in sb, to vest sb with rights)
давам, възлагам (права на)
viability
жизнеспособност
viable
обещаващ (план)
voidability of incorporated company
недействителност на учредено дружество
wages and salaries
заплати и възнаграждения
wages and salaries payable
задължения към персонала
WAN
мрежа
warehouse warrant
складов запис
warehousing
стокови запаси
warranties
варанти
watch
система за наблюдение на пазара (борса)
watch exposures
експозиции под наблюдение
weight factor
тегловен коефицент
weighted average
средна претеглена
weighted average cost for the reported period
средна претеглена цена (себестойност) за отчетния период
well performing loans
редовни кредити
whole-sale warehouses
складове на едро
wholesale
приходи от продажби на стоки на едро
wholesale trade
търговия на едро
wire payment
безкасово плащане
wire transfers
телеграфни преводи
withholding tax
данък за удържане
within the meaning of this regulation/law
по смисъла на тази наредба/закон
without prejudice
без ущърб на правата или исканията на някого
without prejudice to the solution of the question
без да се предрешава въпросът, без това да влияе на разрешаването на въпроса
without qualified opinion
без резерви
work in progress
незавършено производство
work paper
работни документи
working (also:current, circulating, floating, fluid, productive, rolling ) capital
оборотен капитал
working capital
оборотни средства, оборотен капитал
workstation
работна станция
writ of execution
изпълнителен лист
write down of investments
обезценка на инвестиции
write-offs for bad debts
отписване на несъбираеми вземания
writs
присъдени вземания
written insurance
сключени застраховки
written procedures
писмени процедури
year end monetary rates
парични курсове в края на годината
youg and fattening live stock
млади животни и животни за угояване

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11311
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Физическо лице, регистрирано като ЗП и доходи от ФВЦ, декларация по чл.55

30
Тези доходи къде смятате да ги отразите в ГДД? Ако е в прил.2 - включвате ги в Д55. Ако е в прил.3 - също. Ако е в друго приложе...

Оборот ДДС

21
Здравейте, имаме следния казус: Оборот за регистрация по ЗДДС чл.96 е достигнат на 17,07,2024г. В следващите дни фирмата е прод...

Майчинство

51
Първи и втори болничен - по колкото дни се полагат.  С третия се изравнява до 135. 135-ия ден се брои от първшя ден болничен. В ...

Осигуряване на управител в ЕООД и трудов договор при друг работодател

462
  Вие прочетохте ли чл.4, ал.9 т. 2 от Наредбата? Във връзка с чл.4, ал.8 осигуряването обаче започва през юни - не Ви е това ...
Още от форума