Счетоводна нормативна база

ВАЛУТЕН ЗАКОН19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА25 промени, Последно изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ63 промени, Последно доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА38 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ69 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО14 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ29 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА35 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)69 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.2 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г.)6 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ44 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ57 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ82 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ13 промени, Последно изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ52 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ70 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА67 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА98 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 10 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ11 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА11 промени, Последно изм. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.
ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ10 промени, Последно доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ12 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ОТ 2003 Г.14 промени, Последно отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ73 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ42 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ60 промени, Последно изм. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ10 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ12 промени, Последно доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ64 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ16 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ27 промени, Последно изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО43 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ16 промени, Последно изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ52 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ46 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.)23 промени, Последно изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО100 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ125 промени, Последно доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД29 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА13 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР57 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ9 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ15 промени, Последно изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г.
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ70 промени, Последно изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ61 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА37 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ71 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.
ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ85 промени, Последно изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ57 промени, Последно изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО13 промени, Последно изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ31 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ56 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА51 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ34 промени, Последно доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ23 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ50 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ18 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА68 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТАПоследно Обн. ДВ. бр.73 от 15 Септември 1964г.
ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.
ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ50 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 10 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ16 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ10 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА12 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ13 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА4 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ64 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА73 промени, Последно доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА60 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 10 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕПоследно Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА36 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА6 промени, Последно изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА37 промени, Последно изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ31 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА17 промени, Последно изм. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г.
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА23 промени, Последно изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ68 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ32 промени, Последно доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ22 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ24 промени, Последно доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.
ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД2 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА105 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА10 промени, Последно изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ10 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ14 промени, Последно доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ20 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН80 промени, Последно доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.

Статии от КиК

Актуализация 2023

Актуализация 2023

16180
Уважаеми потребители, В процес сме на актуализация на сайта за 2023 година. Добавили сме новата...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Грешен трудов договор

359
Първите подавани данни в НАП са от 13.02. Дори да не е прието на 27.01 щеше да го има в списъка, но няма

Определяне на СИРВ

49
Каква бланка? СИРВ се въвежда със заповед на ръководителя. Периодът на сумиране (изчисляване) може да е до 4 месеца, но периодъ...

Авансово разпределение на дивидент

430
Моля уточнете какво визирате като "ДОКЛАД", не го открих в указанието което прочетох или не съм намерила точното указание

2023: Данъци, осигуровки, МОД, ТЗПБ, МРЗ, обезщетения (обновена)

110487
По тези данни - да,ще има право. ПП От 10,05,2021 до 13,04,2023 са 1 година и 11 месеца.
Още от форума