Счетоводна нормативна база

ВАЛУТЕН ЗАКОН20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г.
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 1 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ65 промени, Последно доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА42 промени, Последно доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ74 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.96 от 17 Ноември 2023г.
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО14 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ29 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА36 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)71 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.67 от 4 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.2 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г.)6 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ44 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ57 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ84 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ52 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ71 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА67 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА103 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ11 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА12 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ10 промени, Последно доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ12 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ОТ 2003 Г.14 промени, Последно отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ73 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ42 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ62 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ10 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ12 промени, Последно доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ66 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ18 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ27 промени, Последно изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО44 промени, Последно доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ17 промени, Последно изм. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ53 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА15 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ23 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ47 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.)24 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО104 промени, Последно изм. ДВ. бр.96 от 17 Ноември 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ129 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД29 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА13 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР61 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ11 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ15 промени, Последно изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г.
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ72 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ65 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА39 промени, Последно доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ71 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.
ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ15 промени, Последно доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ87 промени, Последно доп. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ58 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО13 промени, Последно изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ34 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ58 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА52 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ36 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ50 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ19 промени, Последно изм. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ9 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА69 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТАПоследно Обн. ДВ. бр.73 от 15 Септември 1964г.
ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ27 промени, Последно доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ51 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА12 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ13 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА4 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ65 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА75 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА61 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕПоследно Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА37 промени, Последно доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА7 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА37 промени, Последно изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ32 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА18 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА24 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ73 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ32 промени, Последно доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ22 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ24 промени, Последно доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.
ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА106 промени, Последно доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА10 промени, Последно изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА20 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ10 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.100 от 1 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ14 промени, Последно доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ20 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН81 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Командировки

203
Искрено ви благодаря за съдействието! Това е вечния ни спор с този човек, да не бърка двете сметки .  Може да звучи глупаво, но ...

Четири дневна работна седмица

1003
Х-че, почти това имах предвид Имах предвид договор на 7 часа и в договора да пише от Х до Х с Х мин почивка за хранене, от пон ...

Внос на стоки в следваща година

113
Цитат на: Magrat в Днес в 10:41 " ЗДДС чл. 13, чл.63, чл. 84, чл.117 ... Протоколи по чл.117

Земеделски производител покупка на ДМА

67
Здравейте!Може ли мнение по следния казус? ЗП(растеневъдство) регистриран по ДДС, облага се 60/40- има ли право да ползва ДК при...
Още от форума