Счетоводна нормативна база

ВАЛУТЕН ЗАКОН21 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 1 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ67 промени, Последно доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА43 промени, Последно доп. ДВ. бр.33 от 12 Април 2024г.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ80 промени, Последно изм. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО15 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ29 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОТ 1997 Г.38 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.29 от 2 Април 2024г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)71 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.67 от 4 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.2 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г.)6 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ48 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ62 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ86 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ53 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ74 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.42 от 14 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА69 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА106 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ12 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА12 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ10 промени, Последно доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ12 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ОТ 2003 Г.14 промени, Последно отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ74 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ15 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2024г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ42 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ62 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ10 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ12 промени, Последно доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ67 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ18 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ27 промени, Последно изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО46 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ17 промени, Последно изм. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ54 промени, Последно изм. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА15 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ23 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ48 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.)24 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО107 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ134 промени, Последно изм. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД30 промени, Последно доп. ДВ. бр.27 от 29 Март 2024г.
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА14 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР61 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ11 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ15 промени, Последно изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г.
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ76 промени, Последно доп. ДВ. бр.42 от 14 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ66 промени, Последно изм. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА41 промени, Последно изм. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ72 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.
ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ15 промени, Последно доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ88 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ59 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2024г.
ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО13 промени, Последно изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ37 промени, Последно доп. ДВ. бр.33 от 12 Април 2024г.
ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ59 промени, Последно доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА53 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 22 Март 2024г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ36 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ29 промени, Последно изм. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2024г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ50 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ19 промени, Последно изм. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ9 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА70 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТАПоследно Обн. ДВ. бр.73 от 15 Септември 1964г.
ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ28 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ54 промени, Последно доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА12 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА4 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ66 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА75 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА63 промени, Последно доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕПоследно Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА37 промени, Последно доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г.
ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.29 от 2 Април 2024г.
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА37 промени, Последно изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ33 промени, Последно изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА18 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА25 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО18 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ75 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ33 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ23 промени, Последно изм. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ26 промени, Последно доп. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023г.
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.
ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА106 промени, Последно доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА10 промени, Последно изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА24 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.42 от 14 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ14 промени, Последно доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ20 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН83 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

8959
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Запитване за дължими осигуровки

210
Цитат на: Диана Захариева в Днес в 11:23 " Това което ми направи впечатление е,че на двата фиша имате осигурителен доход 1000лв....

Объркана банкова сметка

254
Решил е да си изтегли парите от личнатасметка и да ги превде във фирмената с един протокол от негова страна! Благодаря ви, на вс...

Записвания в трудовата книжка

279147
Здравейте, поправка на срока: от 24.05.2024г. до 24.07.2024г., защото се счита от деня, следващ този на връчването и уведомяване...

Осчетоводяване на финансов лизинг

53445
Цитат на: lzg в Вчера в 14:29 " Според мен има тристранен протокол , търсете го . Обикновенно се изготвя от лизингодателя. Гово...
Още от форума