Счетоводна нормативна база

ВАЛУТЕН ЗАКОН19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА25 промени, Последно изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ61 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА38 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ63 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО13 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г.
ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ28 промени, Последно изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.
ЗАКОН ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ8 промени, Последно доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА33 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)67 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.2 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г.)6 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ43 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ54 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ79 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ12 промени, Последно изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ51 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ65 промени, Последно изм. ДВ. бр.111 от 31 Декември 2021г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА62 промени, Последно доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА96 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ10 промени, Последно изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА11 промени, Последно изм. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.
ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ9 промени, Последно доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ11 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г.
ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ОТ 2003 Г.14 промени, Последно отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ71 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИПоследно Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ42 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ60 промени, Последно изм. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ10 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ62 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ15 промени, Последно доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ27 промени, Последно изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО42 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ16 промени, Последно изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ51 промени, Последно изм. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ21 промени, Последно изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ45 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.)23 промени, Последно изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО89 промени, Последно доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ120 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД28 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА12 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г.
ЗАКОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР53 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ15 промени, Последно изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г.
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ61 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ59 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА36 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ67 промени, Последно изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.
ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ82 промени, Последно изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ57 промени, Последно изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО13 промени, Последно изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ28 промени, Последно доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ55 промени, Последно изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА50 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ32 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ50 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ18 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА65 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТАПоследно Обн. ДВ. бр.73 от 15 Септември 1964г.
ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ24 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ47 промени, Последно попр. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ12 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ13 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА4 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ63 промени, Последно доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА69 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА59 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕПоследно Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ18 промени, Последно изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА35 промени, Последно доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА6 промени, Последно изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА36 промени, Последно доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ6 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ30 промени, Последно изм. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА17 промени, Последно изм. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г.
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА23 промени, Последно изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ62 промени, Последно изм. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г.
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ32 промени, Последно доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ6 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ21 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.89 от 16 Октомври 2020г.
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ21 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.
ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД2 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА103 промени, Последно изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА9 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018г.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА18 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ14 промени, Последно доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ20 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН79 промени, Последно изм. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Подаване на ГДД от ЕТ с няколко дейности

99
ЗДДФЛ, чл.26, ал.2, т.2

Работа по две длъжности с един работодател?

12
Здравейте! Шефът се е споразумял със служител да премине от една длъжност на друга такава. Само че така старата длъжност на слу...

Грешна ОКд-5

386
 От една и съща дата са т.к. грешната я подадох сутринта, а правилната няколко часа по-късно. И при  двете само сложих отметка н...

Данъчни облекчения за деца и Справка чл.73 ал.6

449
Цитат на: диана в 21.01.2022, 15:24 " Ако се избира период от 12.2020 до 11.2021 няма как да се генерира правилна справка. Избе...
Още от форума