Счетоводна нормативна база

ВАЛУТЕН ЗАКОН19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА25 промени, Последно изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ63 промени, Последно доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА38 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ66 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО13 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г.
ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ29 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА34 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)68 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.2 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г.)6 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ43 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ56 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.56 от 19 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ80 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ13 промени, Последно изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ51 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ69 промени, Последно изм. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА65 промени, Последно доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА96 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ11 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА11 промени, Последно изм. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.
ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ9 промени, Последно доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ12 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ОТ 2003 Г.14 промени, Последно отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ72 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИПоследно Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ42 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ60 промени, Последно изм. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ10 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ12 промени, Последно доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ64 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ16 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ27 промени, Последно изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО43 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ16 промени, Последно изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ52 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ21 промени, Последно изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ46 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.)23 промени, Последно изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО97 промени, Последно изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ123 промени, Последно изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД28 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА12 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г.
ЗАКОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР56 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ15 промени, Последно изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г.
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ66 промени, Последно доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ61 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА37 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ69 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.
ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ14 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ84 промени, Последно изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ57 промени, Последно изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО13 промени, Последно изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ31 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ56 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА51 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ33 промени, Последно изм. ДВ. бр.56 от 19 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ23 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ50 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ18 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ8 промени, Последно изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА66 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.
ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТАПоследно Обн. ДВ. бр.73 от 15 Септември 1964г.
ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.
ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ49 промени, Последно изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ15 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ9 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.45 от 17 Юни 2022г.
ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ13 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА4 промени, Последно доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ63 промени, Последно доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г.
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г.
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА72 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.
ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА59 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕПоследно Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г.
ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА35 промени, Последно доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА6 промени, Последно изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА37 промени, Последно изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ7 промени, Последно изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ30 промени, Последно изм. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.
ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА17 промени, Последно изм. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г.
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА23 промени, Последно изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ67 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ32 промени, Последно доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ7 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ22 промени, Последно изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ7 промени, Последно доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.
ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД2 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА104 промени, Последно доп. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА10 промени, Последно изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР8 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.
ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.
ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ9 промени, Последно изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г.
ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ14 промени, Последно доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ20 промени, Последно изм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН80 промени, Последно доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Изчисляване на обезщетение за болничен на самоосигуряващо се лице

204
КСО, чл. 41, ал. 2 (2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за стран...

Междуфирмени заеми в рамките на ЕС

184
Списък и описание на отчетните форми и отчетните единици по Наредба No 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международ...

Свободна професия

170
Благодаря много!

ПОС терминал и фактура

261
Ние издаваме фактурите с начин на плащане "в брой", и като издаваме касов бон там вече избираме опцията "плащане с карта". В кра...
Още от форума