Наръчник за Данъчно-осигурителния процесуален кодекс I и II част

Наръчник на НАП

ПЪРВА ЧАСТ - ОБЩА ЧАСТ

ГЛАВА І ОБЩИ ПРАВИЛА

Раздел І.І. Предмет, компетентност, страни и участници в производството

Фиш I.I.1
Предмет и основни принципи
Фиш I.I.2
Компетентен орган
Фиш I.I.3
Компетентна териториална дирекция
Фиш I.I.4
Страни и участници в производството. Дееспособност и представителство
Фиш I.I.5
Правомощия на органа по приходите и публичния изпълнител. Задължения на участниците в производствата

Раздел І.ІІ. Видове задължени лица

Фиш I.II.1
Видове задължени лица
Фиш I.II.2
Лица, задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски и отговорност
Фиш I.II.3
Отговорно трето лице и отговорност
Фиш I.II.4
Права на задължените лица

Раздел І.ІІІ. Правила относно сроковете

Фиш I.III.1
Установяване и изчисляване на сроковете
Фиш I.III.2
Спазване на срока и установяване на спазването му
Фиш I.III.3
Продължаване и възстановяване на срока

Раздел І.ІV. Връчване на съобщения

Фиш I.IV.1
Адрес за кореспонденция
Фиш I.IV.2
Същност на връчването и лица за връчване
Фиш I.IV.3
Способи за връчване
Фиш I.IV.4
Удостоверяване на връчването
Фиш I.IV.5
Особени правила за връчване
Фиш I.IV.6
Връчване, чрез прилагане към досието
Фиш I.IV.7
Спиране, възобновяване
Фиш I.IV.8
Прекратяване на производството

Раздел І.V. Доказателства и доказателствени средства

Фиш I.V.1
Доказване, доказателства и доказателствени средства
Фиш I.V.2
Събиране на доказателства
Фиш I.V.3
Преценка на доказателства
Фиш I.V.4
Задължение за съхраняване и достъп до счетоводна информация на технически носител
Фиш I.V.5
Обезпечаване на доказателствата
Фиш I.V.6
Обжалване на действията по обезпечаване на доказателствата
Фиш I.V.7
Насрещна проверка и проверка по делегация
Фиш I.V.8
Доказателства, събрани от или съвместно с други контролни органи
Фиш I.V.9
Вещи при проверявани лица
Фиш I.V.10
Писмени доказателства и протокол
Фиш I.V.11
Счетоводни документи и документи, издавани от автоматични устройства или системи
Фиш I.V.12
Справки и данни от технически носители
Фиш I.V.13
Документи на чужд език
Фиш I.V.14
Връщане на доказателствата
Фиш I.V.15
Писмени обяснения, писмени обяснения на трети лица
Фиш I.V.16
Отказ от обяснения и защита на лицето, дало писмени обяснения
Фиш I.V.17
Експертиза
Фиш I.V.18
Веществени доказателства и веществени доказателствени средства

Раздел І.VІ. Други правила в общата част на ДОПК

Фиш I.VI.1
Отвод и самоотвод
Фиш I.VI.2
Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие, както и при несъстоятелност и откриване на производство по стабилизация на търговеца
Фиш I.VI.3
Досие

Раздел І.VII. Данъчна и осигурителна информация

Фиш I.VII.1
Обхват и опазване на данъчната и осигурителната информация
Фиш I.VII.2
Разкриване на даньчна и осигурителна информация
Фиш I.VII.3
Разкриване на данъчна и осигурителна информация от съда

ГЛАВА ІІ ОТДЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Раздел ІІ.І. Регистрация

Фиш II.I.1
Видове административни производства по ДОПК
Фиш II.I.2
Регистър и база данни на задължените лица, както и съдържанието му
Фиш II.I.3
Вписване в регистъра и прекратяване на регистрацията
Фиш II.I.4
Специални регистри
Фиш II.I.5
Идентификация на регистрираните лица
Фиш II.I.6
Данъчно-осигурителна сметка

Раздел ІІ.ІІ. Административно обслужване

Фиш II.II.1
Общи положения
Фиш II.II.2
Искане за издаване на документ
Фиш II.II.3
Издаване и отказ
Фиш II.II.4
Обжалване по административен ред, право на отзив и решение. Съдебно обжалване

Раздел ІІ.ІІІ. Декларации

Фиш II.III.1
Деклариране. Подаване и приемане на декларации
Фиш II.III.2
Удостоверяване на подаването на декларацията
Фиш II.III.3
Подаване и приемане на декларации и документи или данни на технически носител
Фиш II.III.4
Подаване и приемане на документи по електронен път
Фиш II.III.5
Действия след приемането
Фиш II.III.6
Промени на подадени декларации и други данни или документи

Раздел ІІ.ІV. Установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски

Фиш II.IV.1
Предварително установяване
Фиш II.IV.2
Установяване

Раздел ІІ.V. Данъчно-осигурителен контрол

Фиш II.V.1
Ревизии и проверки. Оправомощаване при обезпечаване на доказателства
Фиш II.V.2
Образуване на ревизионно производство. съдържание, връчване и изменение на заповедта за възлагане на ревизия
Фиш II.V.3
Срок за извършване на ревизията. Място на провеждане на ревизията
Фиш II.V.4
Особени правила за доказване
Фиш II.V.5
Ревизия при особени случаи по чл. 122 от ДОПК
Фиш II.V.6
Ревизионен доклад
Фиш II.V.7
Ревизионен акт
Фиш II.V.8
Предварително обезпечаване на вземанията. Предварително обезпечаване при фискален контрол

Раздел ІІ.VA. Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Фиш II.VA.1
Фискален контрол върху движението на стоки. Органи, осъществяващи фискален контрол. Стоки с висок фискален риск
Фиш II.VA.2
Действия по фискален контрол върху движението на стоки. Фискален контрол при ВОП и ВОД на стоки с висок фискален риск
Фиш II.VA.3
Фискален контрол върху стоки, преминаващи през територията на страната и въввътрешността на страната. Обжалване на действията при извършване на фискален контрол

Раздел ІІ.VІ. Прихващане и възстановяване

Фиш II.VI.1
Подлежащи на прихващане суми
Фиш II.VI.2
Процедура
Фиш II.VI.3
Опростена процедура
Фиш II.VI.4
Мълчалив отказ
Фиш II.VI.5
Жалби за бавност

Раздел ІІ.VІІ. Изменение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски

Фиш II.VII.1
Инициатива и основания
Фиш II.VII.2
Правомощия във връзка с изменението

ГЛАВА ІІІ ОБЖАЛВАНЕ

Раздел ІІІ.І. Общи разпоредби

Фиш III.I.1
Приложимост
Фиш III.I.2
Съдържание и приложения на жалбата при административно обжалване
Фиш III.I.3
Действия при просрочена или нередовна жалба. Съобщаване на решението
Фиш III.I.4
Съдържание и приложения на жалбата до съда
Фиш III.I.5
Изпращане на жалбата при съдебно обжалване и проверка за допустимост

Раздел ІІІ.ІІ. Обжалване на ревизионния акт по административен ред

Фиш III.II.1
Обжалване по административен ред
Фиш III.II.2
Спиране на изпълнението
Фиш III.II.3
Споразумение относно доказателствата
Фиш III.II.4
Правомощия на решаващия орган

Раздел ІІІ.ІІІ. Съдебно обжалване на ревизионния акт

Фиш III.III.1
Обжалване пред съда
Фиш III.III.2
Спиране на изпълнението от съда
Фиш III.III.3
Разглеждане на жалбата срещу ревизионния акт
Фиш III.III.4
Решаване на делото и разноски

ВТОРА ЧАСТ - СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

ГЛАВА ІV СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Раздел ІV.І. Основни положения

Фиш IV.I.1
Публични и частни вземания. Ред за събиране
Фиш IV.I.2
Особени случаи при несъстоятелност
Фиш IV.I.3
Изпълнително основание. Установяване. Публичен изпълнител
Фиш IV.I.4
Начини на погасяване. Последователност на погасяванията
Фиш IV.I.5
Прихващане до започване на производството за принудително изпълнение и обезпечение
Фиш IV.I.6
Давност. Спиране и прекъсване на давността
Фиш IV.I.7
Отписване на вземанията. Доброволно плащане след изтичане на сроковете
Фиш IV.I.8
Лихви

Раздел ІV.ІІ. Изпълнение

Фиш IV.II.1
Доброволно изпълнение
Фиш IV.II.2
Изпълнение на публични задължения от трети лица. Вписване на обезпеченията и издаване на изпълнителен лист
Фиш IV.II.3
Покана за доброволно изпълнение

Раздел ІV.ІІІ. Отсрочване и разсрочване

Дял ІV.ІІІ.I Отсрочване и разсрочване на публични задължения

Фиш IV.III.I.1
Условия за отсрочване и разсрочване
Фиш IV.ІІІ.I.2
Разрешение за отсрочване или разсрочване
Фиш IV.ІІІ.I.3
Издаване на разрешение
Фиш IV.ІІІ.I.4
Отсрочване и разсрочване без лихви
Фиш IV.ІІІ.I.5
Обжалване на отказа
Фиш IV.ІІІ.I.6
Отсрочване и разсрочване на задължения, установявани от НАП. Условия и разрешение за отсрочване и разсрочване

Дял ІV.ІІІ.ІІ. Особени случаи

Фиш IV.III.II.1
Обединяване на публични задължения
Фиш IV.III.II.2
Разсрочване и отсрочване в производство по стабилизация и несъстоятелност
Фиш IV.III.II.3
Забрана за цесия на публични вземания

Раздел ІV.ІV. Конкуренция

Фиш IV.IV.1
Конкуренция между публично и изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс. Действия след приключване на изпълнителното производство
Фиш IV.IV.2
Принудително изпълнение при несъстоятелност
Фиш IV.IV.3
Присъединяване на обезпечени кредитори

Раздел ІV.V. Обезпечения

Дял ІV.V.І. Обезпечаване на публични вземания

Фиш IV.V.I.1
Подлежащи на обезпечение публични вземания
Фиш IV.V.I.2
Съдържание на постановлението
Фиш IV.V.I.3
Обжалване

Дял ІV.V.ІІ. Обезпечителни мерки

Фиш IV.V.II.1
Видове обезпечителни мерки
Фиш IV.V.II.2
Замяна на обезпечителни мерки
Фиш IV.V.II.3
Налагане на запор. Запор на движими вещи
Фиш IV.V.II.4
Запор върху вземания на длъжника
Фиш IV.V.II.5
Запор върху ценни книжа и дялове. Запор върху парични средства
Фиш IV.V.II.6
Възбрана. Действия на запора и възбраната
Фиш IV.V.II.7
Запор върху стоки в оборот
Фиш IV.V.II.8
Отмяна на обезпечението

Раздел ІV.VІ. Принудително изпълнение

Дял ІV.VІ.І. Общи разпоредби

Фиш IV.VI.I.1
Изпълнителни основания
Фиш IV.VI.I.2
Страни в производството за принудително изпълнение
Фиш IV.VI.I.3
Солидарна отговорност
Фиш IV.VI.I.4
Задължение за предоставяне на информация

Дял ІV.VІ.ІІ. Предмет на изпълнението

Фиш IV.VI.II.1
Имущество, подлежащо на принудително изпълнение
Фиш IV.VI.II.2
Възможност за избор от длъжника

Дял ІV.VІ.ІІІ. Способи

Фиш IV.VI.III.1
Способи за принудително изпълнение
Фиш IV.VI.III.2
Недействителност на действия и сделки
Фиш IV.VI.III.3
Присъединяване на кредитори. Противопоставимост на обезпечения
Фиш IV.VI.III.4
Конкуренция между публични вземания

Дял ІV.VІ.ІV. Действия

Фиш IV.VI.IV.1
Образуване на изпълнително дело. Започване на производството
Фиш IV.VI.IV.2
Спиране, отлагане и възобновяване
Фиш IV.VI.IV.3
Прихващане
Фиш IV.VI.IV.4
Производство за принудително изпълнение при несъстоятелност на длъжника
Фиш IV.VI.IV.5
Прекратяване на производството
Фиш IV.VI.IV.6
Актове, издавани от публичния изпълнител. Съдействие по изпълнението
Фиш IV.VI.IV.7
Изпълнение върху вземания на длъжника от банки. Разрешение за неотложни плащания
Фиш IV.VI.IV.8
Принудително изпълнение от трети лица, които не са банки
Фиш IV.VI.IV.9
Изпълнение върху дялове
Фиш IV.VI.IV.10
Изпълнение върху ценни книжа, вземания по изпълнителни листове и парични средства
Фиш IV.VI.IV.11
Изпълнение върху вещи. Пазене на вещта
Фиш IV.VI.IV.12
Оценка. Контролна оценка
Фиш IV.VI.IV.13
Несъразмерност на разходите с приходите

Раздел ІV.VІІ. Публична продан

Дял ІV.VІІ.I. Общи правила

Фиш IV.VII.I.1
Начин на продажбата
Фиш IV.VII.I.2
Действие на публичната продан
Фиш IV.VII.I.3
Разноски. Цена и състояние на вещта
Фиш IV.VII.I.4
Продажба на специфични вещи
Фиш IV.VII.I.5
Съобщение за продажба

Дял ІV.VІІ.II. Публична продажба на постоянно определени места

Фиш IV.VII.II.1
Условия. Намаляване на цената

Дял ІV.VІІ.III. Продажба чрез търг

Фиш IV.VII.III.1
Общи правила
Фиш IV.VII.III.2
Подготовка на търг с явно наддаване. Провеждане на търг с явно наддаване
Фиш IV.VII.III.3
Определяне на последващ купувач
Фиш IV.VII.III.4
Нов търг
Фиш IV.VII.III.5
Търг с тайно наддаване
Фиш IV.VII.III.6
Разглеждане на предложенията и продажба. Плащане и постановление за възлагане
Фиш IV.VII.III.7
Последващ купувач
Фиш IV.VII.III.8
Обжалване
Фиш IV.VII.III.9
Продажба на вещи, оставени за пазене на длъжника или при трети лица. Превеждане на суми на длъжника

Дял ІV.VІІ.IV. Особени случаи на продажба

Фиш IV.VII.IV.1
Продажба на съсобствени вещи
Фиш IV.VII.IV.2
Изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност
Фиш IV.VII.IV.3
Изпълнение върху влогове - съпружеска имуществена общност Обжалване на действията
Фиш IV.VII.IV.4
Изпълнение върху вложени ценности в трезори и парични средства и други ценности
Фиш IV.VII.IV.5
Удостоверяване на задълженията. Отговорност

Раздел ІV.VІІІ. Защита срещу принудително изпълнение

Фиш IV.VIII.1
Обжалване
Фиш IV.VIII.2
Разглеждане на жалбата. Съдебно обжалване
Фиш IV.VIII.3
Иск на трето лице

ГЛАВА V ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗАИМНА ПОМОЩ С ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Раздел V.І. Общи разпоредби

Фиш V.I.1
Обхват и компетентни органи
Фиш V.I.2
Видове взаимна помощ и изисквания към исканията за взаимна помощ

Раздел V.ІІ. Общи разпоредби

Фиш V.II.1
Обмен на информация
Фиш V.II.2
Уведомяване относно документи
Фиш V.II.3
Събиране на вземане
Фиш V.II.4
Действия на местен запитан и местен запитващ орган при оспорване на вземане
Фиш V.II.5
Действия на местен запитващ и местен запитан орган при изменение или оттегляне на искането за събиране на вземане
Фиш V.II.6
Обезпечителни мерки
Фиш V.II.7
Ограничаване на отговорността
Фиш V.II.8
Погасителна давност и разноски
Фиш V.II.9
Присъствие и участие. разкриване на информация и докладване

ГЛАВА VІ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Раздел VІ.І. Общи правила

Фиш VI.I.1
Общи принципи и основания за прилагане на СИДДО
Фиш VI.I.2
Искане за прилагане на процедурата на СИДДО и доказване на обстоятелствата за прилгането й
Фиш VI.I.3
Подаване на искане за прилагане на СИДДО и действия на органите по приходите във връзка с осъществявания контрол по прилагане на СИДДО
Фиш VI.I.4
Особени случаи във връзка с процедурата за прилагане на СИДДО

Раздел VІ.ІІ. Процедура за обмен на информация с други държави

Фиш VI.II.1
Компетентен орган и условия за обмена на информация

Раздел VІ.ІІІ. Процедура за взаимно помощ и обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз, в областта на данъците върху доходите, имуществото и застрахователните премии

Фиш VI.III.1
Обхват на процедурата за взаимна помощ и обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз, в областта на данъците върху доходите, имущество и застрахователни премии
Фиш VI.III.2
Видове обмен на информация. Срок за предотавяне на информация
Фиш VI.III.3
Действия на компетентните органи в рамките на взаимната помощ. Едновременен контрол. Процедура за уведомяване
Фиш VI.III.4
Отказ за предостаяне на информация. Поверителност и използване на информация

Раздел VІ.ІV. Процедура за взаимно помощ и обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз, относно доходи от спестявания

Фиш VI.IV.1
Информация, предоставяна на изпълнителния директор на НАП от агент-платците. Самоличност на притежателя на дохода и държава, на която притежателя на дохода е местно лице
Фиш VI.IV.2
Специфичен случай на агент-платец
Фиш VI.IV.3
Информация, предоставяна на изпълнителния директор на НАП от местните стопански субекти
Фиш VI.IV.4
Обмен на информация между компетентните органи на държавите-членки относно доходите от спестявания
Фиш VI.IV.5
Уведомяване за освобождаване от данък при източника

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11446
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Три месеца предизвестие за напускане и неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г.

56
Отпускът НЕ удължава срока на предизвестието

Договор по чл114 ог КТ

335
Ами значи заличавате ТД и толкова.

Попълване на трудова книжка при трудови договори с трима работодатели и променинв работното време

64
В трудовата книжка се вписва само основния ТД и само трудовия стаж по основния ТД. За осиг.стаж по допълнителните ТД се издава У...

2022-2024: Въпроси за болнични

69019
Цитат на: b0ri в Вчера в 15:18 " Наш служител беше в болнични и ни представи два броя болнични листове, защото има основен и вто...
Още от форума