НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

1 промяна

Чл. 1. С наредбата се уреждат съдържанието, сроковете, начинът и редът за събиране и съхранение в Националната агенция за приходите на данните от:

1. работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всяко лице, подлежащо на задължително осигуряване, и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);

2. лицата по т. 1 и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по ЗДДФЛ;

3. лицата по чл. 4, ал. 9 и самоосигуряващите се лица по КСО, лицата по чл. 40, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), когато заявят кои задължения за осигурителни вноски погасяват;

4. лицата, които декларират данни за внасяне на осигурителни вноски за зачитане на осигурителен стаж по чл. 9а от КСО;

5. лицата за възстановяване на здравноосигурителни права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО;

6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - за лицата, по чл. 4а1 от КСО, съответно чл. 40, ал. 1, т. 2б от ЗЗО, които подлежат на данъчно облагане по чл. 41а от ЗДДФЛ, както и за дължимите им осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и дължимия данък по ЗДДФЛ.

2 промени

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Работодателите, осигурителите, предприятията по чл. 1, т. 6 и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец № 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер на дружеството;

2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената по документ за самоличност, дните в осигуряване, осигурителният доход; брутно трудово възнаграждение, задължителните осигурителните вноски за осигурените лица, включително самоосигуряващите се, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", начисленият облагаем доход и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ, алтернативният данък по чл. 41а от ЗДДФЛ и други данни, свързани с осигуряване на лицата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Работодателите, осигурителите, предприятията по чл. 1, т. 6 и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове - осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ за осигурители, работодатели, предприятията по чл. 1, т. 6, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО;

2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд "Пенсии" в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване;

3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ;

4. общият размер на дължимия алтернативен данък по чл. 41а от ЗДДФЛ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.04.2024 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от:

1. лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО;

2. задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата;

3. задължените лица за дължимите за сметка на държавния бюджет осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение).

(4) Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 за месеците след 31 декември 2013 г. трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" от подадените декларация/и образец № 1.

(5) Алинея 4 не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, подават в териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 5 за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Когато е подадена декларация образец № 7 и осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО на лицето е започнало преди и продължава след дните, през които е подлежало на осигуряване на основание чл. 4, ал. 10 от КСО, съответно месеца през който е подлежало на осигуряване на основание чл. 4а1 от КСО, декларация образец № 7 не се подава. В декларация образец № 7 се вписват:

1. имената по документ за самоличност, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер);

2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избраният осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.

(7) Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а от КСО, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 6. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.

(8) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 7.

Чл. 3. Лицата по чл. 1, т. 3 подават заявление съгласно приложение № 8.

2 промени

Чл. 4. (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО;

2. от самоосигуряващите се лица:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;

б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;

3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

4. от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган и посредника, за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; изм. с Решение № 8525 от 2000 г. на ВАС на Република България - бр. 8 от 2001 г.; изм. с Решение № 3357 от 2001 г. на ВАС на Република България - бр. 52 от 2001 г.; бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; изм. с Решение № 8660 от 2013 г. на ВАС на Република България - бр. 94 от 2013 г.; бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 36 от 2019 г.) - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

4а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) от предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, с данни за лицата по чл. 1, т. 6 - до 25-о число на месеца, за който се отнасят данните;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) от задължените лица по т. 1, 2, 3 и 4а само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по ЗДДФЛ; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена;

6. когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, буква "а", наследникът или упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника или упълномощения представител на наследниците, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице;

7. декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

(2) Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:

1. от училищата за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;

2. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от ЗЗО;

3. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, и за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

4. от доставчиците на социални услуги за ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет;

5. от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;

6. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗЗО и за лицата с временна закрила, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет;

7. от общините за предоставените от тях социални услуги - резидентен тип, за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО.

(3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) от самоосигуряващите се лица - до 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация, за:

а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;

б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;

3. след подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските; когато се намалява размерът на декларираното задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец № 6 с код за корекция на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите;

4. от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО - до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година;

5. от работодателите:

а) за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ - в срок от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ;

б) за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ - в срок до 25 февруари на следващата година;

6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) от предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - за дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 1, т. 6 и данъка по чл. 41а от ЗДДФЛ - едновременно с подаване на декларация образец № 1 за тези лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Декларация образец № 7 се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

(5) Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски по чл. 9а от КСО.

(6) Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.

(7) Декларации образец № 1 и образец № 6 за членовете на осигурителните каси се подават от касата в съответните срокове по ал. 1 и 3.

(8) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подават декларации образец № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

(9) Алинея 8 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:

1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец; или

2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, след 31 декември 2015 г. и са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Националният осигурителен институт подава данни за:

1. лицата, които получават:

а) обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

б) парично обезщетение за безработица;

в) пенсия от държавното обществено осигуряване;

2. дължимия данък върху доходите от изплатени гарантирани вземания по чл. 22 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;

3. коригиране/заличаване/възстановяване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, подадени за лицата по чл. 4 и 4а от КСО, когато:

а) не е изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО;

б) след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят несъответствия между предадените документи по чл. 5, ал. 10 и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО;

в) следва да бъде изпълнен влязъл в сила индивидуален административен акт или съдебно решение;

4. издадените по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, включително и след срока по чл. 8, ал. 1, т. 4.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Данните по ал. 10, т. 1 се подават, както следва:

1. за лицата по букви "а" и "б" - по електронен път с декларация образец № 1 до 20-о число на месеца, през който е изплатено обезщетението;

2. за лицата по буква "в" - по електронен път с декларация образец № 3 до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни, и до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Данните по ал. 10, т. 2 се подават по електронен път с декларация образец № 6.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Данните по ал. 10, т. 3 се подават по електронен път.

(14) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Данните по ал. 10, т. 4 се подават по електронен път в тридневен срок от влизане в сила на предписанието по ред, определен с инструкция по чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите.

(15) Пенсионноосигурителните дружества подават в Националната агенция за приходите декларация образец № 3 с данни за пенсионерите от професионален пенсионен фонд, които получават срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, в следните срокове:

1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

2. до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по КСО, с данните за периода от придобиване правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Чл. 5. Заявлението по чл. 3 се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.

Чл. 6. (1) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година, в случай че са избрали да се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. 12. Вид осигурен се вписва код 22.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.

(3) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.

1 промяна

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.

(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.

(3) Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

2 промени

Чл. 8. (1) Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по ЗДДФЛ са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, декларация образец № 1 се подава на електронен или хартиен носител;

2. декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;

3. декларация образец № 5 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;

4. декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите, когато се подава декларация образец № 6 във връзка с издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт за подаване на декларации образец № 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, декларацията се подава на хартиен носител или електронен носител и хартиен носител;

5. декларация образец № 7 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;

6. декларации образец № 8 и 9 се подават на хартиен носител.

(2) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:

1. имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;

2. имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

(3) Декларации образец № 1 и 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Редът, условията и видовете декларации, документи или данни, които могат да се подават чрез персонален идентификационен код, се определят със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

(5) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(6) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.

(7) Декларациите по ал. 1, т. 1 - 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 9, подписан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

1 промяна

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Работодателите, осигурителите, предприятията по чл. 1, т. 6 и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:

1. в декларации образец № 1 и 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен;

2. в декларация образец № 5 - периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Работодателите, осигурителите, предприятията по чл. 1, т. 6 и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.

(3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.

(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.

(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

(6) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 6, ал. 1 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

(7) Декларация образец № 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 6 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

(9) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.

(10) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 4а или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.

(12) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 4а или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Алинея 12 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по ЗДДФЛ с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 10. (1) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(2) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.

1 промяна

Чл. 11. (1) Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, ЕГН, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, и подпис. Не се приемат и декларациите или заявленията с некоректно попълнени данни.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Не се приемат декларация/и образец № 1 и образец № 6, подадени от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 6 или от осигурителна каса, когато не е изпълнено условието на чл. 2, ал. 4.

(3) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни, ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Не се приемат декларация/и образец № 1 и 5 в случаите по чл. 4, ал. 10, т. 4, когато не са постъпили в Националната агенция за приходите данни, предоставени от Националния осигурителен институт, за влязло в сила задължително предписание.

Чл. 12. Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.

Чл. 13. Електронният носител се връща след приемането на информацията.

Чл. 14. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.

Чл. 15. Декларациите и заявленията, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 16. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица, и посредникът, който внася осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Задължено лице" е работодател, осигурител, предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, клон, поделение, осигурителна каса, самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, лице, което възстановява здравноосигурителните си права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване.

§ 2. (1) Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" от декларация образец № 1 се определят, както следва:

1. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест";

2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;

3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23 от декларацията;

4. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или за фонд "Пенсии" в размера за универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;

5. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд и/или за фонд "Пенсии" в размера за професионален пенсионен фонд в т. 25 от декларацията;

6. от сумата на осигурителния доход в т. 17 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 18 от декларацията;

7. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за здравно осигуряване в т. 22.1 от декларацията;

8. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 28 от декларацията;

9. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в т. 30 от декларацията.

(2) Всяка от определените по реда на ал. 1, т. 1 - 9 осигурителни вноски и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", за сметка на осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват поотделно, по реда на чл. 3 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.).

(3) За изпълнение на равенството по чл. 2, ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски от всяка декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са декларирани в декларация образец № 6 за:

1. държавното обществено осигуряване;

2. Учителския пенсионен фонд;

3. допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;

4. допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд;

5. здравно осигуряване;

6. фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 6, чл. 7, ал. 5 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 55, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл. 39, ал. 1 - 4, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

§ 4. Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11, 58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г., бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., бр. 2 и 38 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 9 от 2019 г.) се отменя.

§ 5. (1) Декларации образец № 1, 3 и 5 за периода до 1.01.2006 г. се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец.

(2) Данни за осигурените лица, данните за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет, и данните за авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски, отнасящи се за периода от 1.01.2006 г. до влизането в сила на тази наредба, се подават съгласно образците на декларации и заявления, одобрени с приложенията на отменената наредба, действали за съответния период.

§ 6. Декларациите и заявленията, приети по реда на отменената Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) През 2020 г. самоосигуряващите се лица, за които се прилага срокът за подаване на годишната данъчна декларация по § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., подават и декларация образец № 6 в същия срок.

§ 7. Наредбата е съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-13 ОТ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2020 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-13 ОТ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-13 ОТ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

§ 13. Данните за месец януари и февруари 2024 г. за лицата, подлежащи на задължително осигуряване по чл. 4а1 от КСО, чл. 40, ал. 1, т. 2б от ЗЗО и за данъка им по чл. 41а от ЗДДФЛ, както и за дължимите осигурителни вноски и данък за същия месец, се подават в срок до 25 март 2024 г.

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на § 2, т. 3, която влиза в сила от 1 април 2024 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.)
Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"

1. Код корекция

Попълва се буква "К", когато:

- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;

- са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;

- се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.

2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.

3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.

4. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.

5. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).

5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ, ЛН/служебен номер, издаден от НАП - попълва се:

0 - ако лицето е с единен граждански номер;

2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.

6. Фамилия - попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.

7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.

12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:

- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;

- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;

- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;

- 04 - за работещи по допълнителен трудов договор;

- 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител;

- 06 - за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, офицери и сержанти по Закона за Националната служба за охрана, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;

- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;

- 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;

- 12 - за самоосигуряващи се, без обхванатите от кодове 13 и 22;

- 13 - за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

- 14 - за работещи без трудови правоотношения;

- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване;

- 16 - за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец;

- 17 - за служители на Държавна агенция "Разузнаване" и Служба "Военно разузнаване" на Министерството на отбраната;

- 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а от КСО, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;

- 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от КСО;

- 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;

- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;

- 24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;

- 25 - за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;

- 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за хората с увреждания;

- 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа, по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;

- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (включително за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) - служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);

- 29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);

- 41 - за лицата по чл. 4а1 от КСО;

- 42 - за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение);

- 71 - за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;

- 72 - за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;

- 82 - за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО - лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО;

- 83 - за военнослужещи от Служба "Военно разузнаване" на Министерството на отбраната и държавни служители на Държавна агенция "Разузнаване";

- 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";

- 87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- 88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- 89 - за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.; за тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на т. 31 и 31а;

- 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;

- 92 - за морските лица;

- 94 - за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, за които извън материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", и за лица, подчинени на законодателството на Република България съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, за които се дължат задължителни осигурителни вноски само съгласно материалния обхват на съответното споразумение;

- 95 - за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;

- 96 - за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО;

- 97 - за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО;

- 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда и по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност.

12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".

12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, попълват код 99 за работниците и служителите. Код 99 се попълва и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

Забележки:

1) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 42, 72, 82, 95, 97 и 99.

2) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от КСО.

13. Код за сумирано изчисляване на работното време - когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:

Позиция 1: от 02 до 12 в съответствие с броя месеци в установения период на сумирано изчисляване на работното време.

Позиция 2: от 01 до 12 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.

14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.

15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.

16. Дни в осигуряване - общо.

Позиции 1 и 2:

- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.

Позиция 3:

- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 41, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 96 попълват 0.

Позиция 4:

- попълва се дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 41, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 96 попълват 0.

Забележки:

1) В позиции 1 и 2 на т. 16 се вписва сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.5 и т. 16.А.

2) При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 и 16.А, за които са представени болнични листове, се получават, като часовете от тях в съответствие с графика се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 4 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.

3) Когато в т. 12 Вид осигурен е попълнен код 90, т. 16 не се попълва.

16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от КСО.

Не се попълват дните положен извънреден труд.

16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53в от КСО - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, бременност и раждане, трудова злополука, професионална болест (ТЗПБ), санаторно-курортно лечение, карантина, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето с право на обезщетение. Не се попълват дните, посочени в т. 16.А.

16.3. Дни за отглеждане на дете - в две позиции се попълват дните за отглеждане на дете съгласно чл. 164, 164а, 164в, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по КСО: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, които ползват аналогични права.

16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски. Не се попълват дните, посочени в т. 16.5.

16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват дните в неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО.

16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО - попълва се броят на работните дни, за които работодателят изплаща възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 от КСО.

Забележка. Когато лицето е осигурено на друго основание или с друг код за вид осигурено лице върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя се попълват в т. 16.4.

16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца, включително броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с кодове 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 41, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 96.

16.8. Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с кодове 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 41, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 96.

Забележка. Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3, чл. 164в от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

Попълва се и за самоосигуряващи се лица от КСО, които ползват аналогични права.

В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 от КСО.

18. Върху сумата в т. 17 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия съгласно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.

21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 и 12 от КСО, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО.

22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за фондовете на ДОО съгласно КСО за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".

22.1. Върху сумата в т. 21 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия и/или за сметка на осигуреното лице съгласно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, когато е попълнена т. 21.

22.2. За фонд "ТЗПБ" върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно КСО и закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

23. За Учителския пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.

25. За ППФ или за фонд "Пенсии" в размера за ППФ върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на вноската за сметка на осигурителя/морското лице съгласно КСО за професионален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4в от КСО за фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за професионален пенсионен фонд.

26. За УПФ или за фондове "Пенсии" в размера за УПФ върху сумата в т. 21 - попълва се размерът на вноската съгласно КСО за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО за фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО" с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.

27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 167а от Кодекса на труда и др.

28. Върху сумата в т. 27 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия или самоосигуряващия се.

29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 и 106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г. и бр. 66 от 2020 г.), колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

30. Размер на вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Забележка. Точки 29 и 30 се попълват за лицата, работещи по трудови правоотношения.

31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 42, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 94, 95, 97 и 99.

Забележки:

1) Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31 и 31а за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

2) Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, букви "и" и "л" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

3) Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.

31а. Начислен месечен данък/данък по чл. 41а от ЗДДФЛ - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато е попълнена т. 31, както и размерът на алтернативния данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове по чл. 41а от същия закон.

34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 40 от 2019 г. и бр. 72 от 2020 г.).

Забележки:

Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен някой от следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 41, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97.

Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28.

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.)

Указания за попълване на декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет"

1. Код корекция:

- попълва се буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;

- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.

2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.

3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.

4. Код на задълженото лице - ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ) на лицето, клона, поделението, което определя дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.

5. Вид осигурен - попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:

- 50 - за пенсионери от държавното обществено осигуряване и от професионален пенсионен фонд;

- 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане, лицата, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет ;

- 53 - за студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти - редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г. и бр. 19 от 2018 г.) и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.); задържаните под стража или лишените от свобода;

- 55 - за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работо-

способност с определена чужда помощ;

- 56 - за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно - до завършване на средно образование;

- 57 - за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане;

- 58 - (доп. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище и за лицата с временна закрила, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет;

- 69 - за други (попълва се по изрично указание на НАП и НЗОК).

6. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/сл. номер от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца, личният номер или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат издаден ЕГН, ЛН или ЛНЧ).

7. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.

8. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.

9. Ден, от който се внасят вноски - попълва се денят, от който са внесени вноски.

10. Ден, до който се внасят вноски - попълва се денят, до който са внесени вноски.

Забележка. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато в т. 5 - Вид осигурен, е попълнен код 58, в т. 9 се попълва денят, от който лицето се счита за осигурено лице на съответното основание по ЗЗО, съответно в т. 10 - денят, след който не се счита за осигурено лице на това основание.

11. Доход - попълва се сумата на:

- размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5 Вид осигурен;

- дохода по чл. 40, ал. 4а от ЗЗО за лицата с код 52, 53, 55, 56, 57 и 58 в т. 5 Вид осигурен.

12. Процент вноска - попълва се процентът на осигурителната вноска, която се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.)

Указания за попълване на декларация образец № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"

1. Код корекция:

- попълва се буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;

- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.

2. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер, издаден от НАП.

3. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/сл. номер от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личен номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).

3.1. Код за ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП - попълва се:

0 - ако лицето е с единен граждански номер;

2 - ако лицето е с личен номер, личен номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.

10. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:

- 12 - за самоосигуряващите се, без обхванатите от код 13;

- 13 - за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

- 86 - (зал. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.)

- 91 - (зал. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.)

11. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:

- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;

- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.

12. Година - попълва се годината, за която са внесени вноските.

13. От: (месец) - попълва се месецът, от който са внесени вноските.

14. До: (месец) - попълва се последният месец, за който са внесени вноски.

15. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за социално осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за фонд "Пенсии" или за фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд.

16. За фонд "Пенсии" - попълва се процентът осигурителна вноска за фонд "Пенсии" съгласно КСО.

17. За УПФ или за фонд "Пенсии" в размера за УПФ - попълва се процентът на вноската съгласно КСО за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б от КСО за фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.

18. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване.

19. За здравно осигуряване - попълва се процентът осигурителна вноска, определен съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.

Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва от самоосигуряващия се.

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.

Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.)Указания за попълване на декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 41а и/или чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица"

1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) попълват ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.

2. Наименование на задълженото лице - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО попълват имена по документ за самоличност.

3. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция:

- 0 - ако осигурителят не е член на осигурителна каса;

- 1 - ако осигурителят е член на осигурителна каса.

4. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице.

5. Телефони за връзка - попълват се телефони за връзка със задълженото лице.

7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения.

Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.

8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:

а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:

1 - изплатен аванс за месеца - когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;

2 - начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;

3 - изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;

4 - за възнаграждения, изплатени по договори за работа без трудово правоотношение;

Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

5 - изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност;

Забележка. Код 5 се попълва и за:

- дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност;

- дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО;

- дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО.

6 - допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5);

Забележка. Код 6 се попълва и за:

- дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.

б) за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълва код:

8 - за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и за авансовия данък, дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

9 - за данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за съответната година;

в) за дължимите осигурителни вноски за лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, и данък по чл. 41а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се попълва код - 7.

9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през които са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. За данъка по чл. 41а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълват месецът и годината, за които е удържан алтернативен данък.

За данък, удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица до 31 декември 2013 г., се попълва месецът, за който се отнася данъкът. За данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълват месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.

10. Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.

11. Дължими вноски за Учителския пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.

12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или фонд "Пенсии" за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО.

13. Дължими вноски за ДЗПО в ППФ и/или фонд "Пенсии" за лицата по чл. 4в, ал. 1 от КСО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО.

14. Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.

15. Дължими вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се сумата на дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

16. Удържан данък по чл. 41а, чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - попълва се сумата на удържания през съответния месец данък по чл. 41а и/или чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не се включва данъкът по т. 17 (не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО).

17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец (не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО).

Забележки:

1) В поле 16 - данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец, както и данък по чл. 41а от ЗДДФЛ.

2) В поле 17 - данъкът по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.

3) В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

4) Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 - 15 и т. 17 не се попълват.

18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд, мм, гггг) следната дата:

- 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, когато възнагражденията са неначислени;

- датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;

- датата, на която са изплатени, съответно начислени, възнагражденията за допълнителни доходи от трудова дейност, декларирани с код за вид плащане 6;

- последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 - за целите на данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014 г.;

- последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9, когато в т. 8 е попълнен код 7.

(Тази точка не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.)

Забележки:

За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните (когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9).

Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от КСО, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.

Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от КСО, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа.

Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.

Приложение № 5 към чл. 2, ал. 6

Приложение № 6 към чл. 2, ал. 7

Приложение № 7 към чл. 2, ал. 8