Минимален осигурителен доход (МОД 2023)

Можете да търсите по име, част от име, код, част от код или код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ.
Покажи повече
Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца. 2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. 3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор. 4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
101 без 1.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.9%
1034 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
13 - Рибно стопанство0.4%
1034 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
108.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
890 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
118.12 - Добив на глина и каолин1.1%
916 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
128.9 - Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
129 - Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
1486 лв.982 лв.784 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
1486 лв.982 лв.784 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
1226 лв.1018 лв.883 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
904 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
982 лв.883 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
1057 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1247 лв.1039 лв.987 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.831 лв.780 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
831 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
831 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
22 - Горско стопанство1.1%
935 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2010.81 - Производство на захар0.7%
1143 лв.940 лв.873 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1143 лв.940 лв.873 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
1122 лв.987 лв.894 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
869 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
821 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
821 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
935 лв.790 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.9%
1034 лв.1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
987 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.5%
925 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.5%
997 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
906 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
31.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.9%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
852 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7%
1763 лв.1310 лв.1034 лв.780 лв.882 лв.780 лв.958 лв.967 лв.780 лв.
3420 - Производство на химични продукти1.1%
870 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.9%
870 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини1.1%
827 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
810 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
45 - Добив на въглища1.1%
901 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.5%
790 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
790 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси1.1%
862 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.9%
862 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.9%
987 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.4%
1018 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
1018 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4631 - Производство на мебели1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
929 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
987 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
56 - Добив на нефт и природен газ0.7%
865 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1461 лв.1008 лв.958 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт1.1%
1461 лв.1008 лв.958 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
873 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води0.9%
810 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.7%
810 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали1.1%
832 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.9%
832 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
1013 лв.842 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
1013 лв.842 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5541 - Строителство на сгради1.1%
790 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
790 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности1.1%
790 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
878 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
1299 лв.1070 лв.945 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.7%
1299 лв.1070 лв.945 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
1299 лв.1070 лв.945 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.7%
923 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.5%
923 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.5%
923 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
67 - Добив на метални руди1.1%
926 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.5%
966 лв.831 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6155 - Хотелиерство0.4%
1266 лв.1090 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.780 лв.
6156 - Ресторантьорство0.5%
1266 лв.1090 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.780 лв.
6249.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен1.1%
927 лв.822 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6249.2 - Товарен железопътен транспорт1.1%
927 лв.822 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6252 – само за железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.9%
927 лв.822 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6349.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт1.1%
845 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6349.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване1.1%
845 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6450 - Воден транспорт1.1%
1011 лв.924 лв.789 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6551 - Въздушен транспорт0.7%
1201 лв.1103 лв.900 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6652, без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.9%
1038 лв.973 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6753 - Пощенски и куриерски дейности0.7%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6860 - Радио- и телевизионна дейност0.5%
933 лв.817 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6861 - Далекосъобщения0.7%
933 лв.817 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6964 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6965 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
6966 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
78.11 - Добив на строителни материали1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7062 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7063 - Информационни услуги0.4%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7068 - Операции с недвижими имоти1.1%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7069 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7070 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.5%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7071 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.7%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7073 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7074 - Други професионални дейности0.5%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7077 - Даване под наем и оперативен лизинг1.1%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7078 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7081 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.9%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7082 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
1008 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7180 - Дейности по охрана и разследване0.7%
848 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7272 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7384 - ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ0.7%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7485 - ОБРАЗОВАНИЕ0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7575 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
1045 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7586 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1045 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7686.1 - Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1336 лв.987 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7787 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7788 - Социална работа без настаняване0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7890 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7891 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7892 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7893 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7995 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7996 - Други персонални услуги0.4%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
7997 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
88.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
8094 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации)0.4%
896 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
8099 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
896 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
8193.12 - Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)0.5%
--780 лв.------
82Централен кооперативен съюз
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.
8386 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.------
8486.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)0.5%
1103 лв.--------
8586.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
780 лв.780 лв.780 лв.------
8694.91 - Дейност на религиозни организации0.4%
-780 лв.-------
98.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.780 лв.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Справка п чл.73,ал. 6 от ЗДДФЛ и СОЛ

76
Ако СОЛ има изплатени суми за личен труд за няколко месеца в годината, а през останалото време  внася авансово осигурителни внос...

Подаване ДДС на ФЛ

120
ДДС е само с електронен подпис

АССП с предложения към МФ за намаляване на административната тежест върху счетоводителите

17464
Вече и уведомленията по чл. 62 могат да се подават автоматизирано в НАП с чрез софтуерен ключ (API ключ). https://nra.bg/wps/p...

Здравейте

95
Благодаря
Още от форума