НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2001 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6 промени

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2015 г., в сила от 19.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.) С наредбата се уреждат специфичните условия и редът за дългосрочно командироване в чужбина на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети; на служители в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка; на служители в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация; на представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент.

(2) По реда на наредбата могат да се командироват и служители в други бюджетни организации извън случаите на дългосрочно командироване по реда на Закона за дипломатическата служба.

4 промени

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Служителите се командироват по реда на наредбата за срок не по-малък от една година и с тяхното предварително писмено съгласие.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Когато интересите на работата налагат това, ръководителят на изпращащата администрация може да прекрати едностранно дългосрочната командировка и преди изтичането на една година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) В случаите, когато служителите не изпълняват задълженията си, произтичащи от дългосрочното им командироване, ръководителят на изпращащата администрация предсрочно прекратява дългосрочната командировка по своя преценка.

3 промени

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Наредбата не се прилага за местни лица, сключили договор за работа в българско държавно средно училище в чужбина или в български културен институт в чужбина на бюджетна издръжка и Центъра на промишлеността на Република България в Москва. Тяхното правно положение се регламентира от законодателството на приемащата държава, освен ако то допуска прилагане на българското законодателство.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Договорите за работа с лицата по ал. 1 се сключват след писмено разрешение на ръководителя на изпращащата администрация, дадено въз основа на мотивиран доклад.

1 промяна

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)

Глава втора.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДЪЛГОСРОЧНОТО КОМАНДИРОВАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 44 ОТ 2001 Г., ИЗМ - ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)

2 промени

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

1 промяна

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

2 промени

Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Командированите служители и членовете на техните семейства, пребиваващи в приемащата държава, са длъжни:

1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) да съдействат за утвърждаване авторитета на Република България;

2. да спазват законите и да уважават нравите и обичаите на приемащата държава;

3. да не извършват действия, които биха накърнили доброто име на Република България;

4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

6. да пазят и поддържат с грижата на добър стопанин имотите на Република България в приемащата държава.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) В своята дейност и при изпълнение на задълженията, произтичащи от дългосрочното командироване, служителите изпълняват указанията на ръководителя на изпращащата администрация.

Раздел II.
Ред и начин за командироване на служителите (Предишна глава II - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

3 промени

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

1 промяна

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

3 промени

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Заповед за командироване или за продължаване срока на командировката на служители от министерства или административни структури без ранг на министерство се издава от ръководителя на изпращащата администрация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Заповедта за прекратяване на командировката на лицата по ал. 5 се издава от съответния министър или ръководител.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Средствата, полагащи се на командирования по реда на глава трета, както и за цялостната му издръжка в чужбина за времето на командировката са за сметка на изпращащата администрация.

3 промени

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

2 промени

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Командированите по реда на тази глава от наредбата трябва да отговарят на следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2004 г., в сила от 14.09.2004 г.) да са български граждани;

2. да притежават необходимите професионални умения, езикова квалификация и други, свързани със спецификата на приемащата държава и с характера на изпълняваните задачи;

3. здравословното им състояние, установено по надлежния ред, да позволява изпълняването на задачите в приемащата държава.

2 промени

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Заповедта за командировка определя всички съществени условия, свързани с изпълняването на задачите на командировката, и задължително съдържа:

1. собствено, бащино и фамилно име на командированото лице, длъжност и месторабота;

2. страна и град, в които се командирова;

3. задачата, за изпълнението на която служителят се командирова в чужбина;

4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

5. датата, от която започва командировката, както и крайния ѝ срок;

6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) брой на дните, осигурени за пътуване до и от местоназначението, но не повече от два дни;

7. финансови условия: размер на командировъчните пари, условия за пътуване, вид на транспортното средство и маршрут;

8. специфични права и задължения на командирования, както и други условия, свързани с изпълнението на службата в чужбина.

1 промяна

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Общите разпоредби в тази глава се прилагат, доколкото в глава трета не е предвидено друго.

Раздел III.
Финансови условия (Предишна глава III - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)

2 промени

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) За времето на командировка служителят получава освен възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение и командировъчни пари в чужда валута.

3 промени

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Командировъчните пари се определят от базисен размер за съответната държава съгласно приложение № 1 в зависимост от характера на възлаганите задачи и категорията съгласно приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на командировъчните пари по ал. 1 се увеличава, както следва:

1. за всяко дете до 18-годишна възраст, пребиваващо в страната заедно с командирования - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;

2. за неработещ съпруг, пребиваващ в страната заедно с командирования - 16 на сто от базисния размер за съответната страна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

3 промени

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Командировъчните пари се изплащат ежемесечно, считано от датата на започване на командировката, до деня, в който изтича крайният ѝ срок, включително дните за пътуване на базата на календарните дни за месеца, включително почивните и празничните дни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Командировъчните пари по чл. 15, ал. 1 и 2 не се изплащат при отсъствие на служителя от приемащата държава в работните дни, освен когато е командирован по реда на чл. 20.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Размерът на сумите, полагащи се за непълен месец, се изчислява в зависимост от календарните дни за съответния месец, като при окончателно завръщане се включват и дните за пътуване. За дните на пътуване квартирни пари не се изплащат.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) В началото на командировката служителят има право на авансово изплащане на не повече от 50 на сто от командировъчните пари за един месец.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Ръководителят на изпращащата администрация определя реда и начина на отчитане и контрол на изплащаните командировъчни пари.

1 промяна

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) При заболяване, препятстващо изпълнението на служебните задължения, командировъчните пари се изплащат за срок до 90 календарни дни в размер 80 на сто - когато отпускът поради временна неработоспособност се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто - при ползване на отпуск поради временна неработоспособност в Република България.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) След изтичане на срока по ал. 1 командировката се прекратява. Дългосрочната командировка се прекратява и при отпуск поради бременност и раждане считано от датата, от която започва да се ползва отпускът.

3 промени

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) (1) Командированият е длъжен да уведоми предварително изпращащата администрация дали членове на семейството му ще пребивават заедно с него в приемащата държава по време на командировката за срок, не по-малък от предвидения в чл. 25в, ал. 1 - 6, както и да уведомява за всяка настъпила промяна, включително в случаите по чл. 25в, ал. 2 и 3.

(2) За удостоверяване на обстоятелството по ал. 1 командированият попълва ежемесечна декларация за броя на дните, през които членовете на семейството му са пребивавали на територията на приемащата държава в съответния месец.

5 промени

Чл. 19. (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата администрация в следните случаи:

1. при първото пътуване до местоназначението и при окончателното завръщане;

2. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

3. при смъртен случай на съпруг/съпруга, на негови или на съпруга/съпругата му родители, деца, брат, сестра;

4. при служебно пътуване до Република България и обратно;

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) при евакуация, когато разходите не се поемат от Министерския съвет;

6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) еднократно в рамките на една календарна година при ползване на платен годишен отпуск до Република България и обратно; пътните разходи по тази точка не се изплащат в годината на заминаване и при окончателно завръщане;

7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) при промяна на местоназначението по време на дългосрочната командировка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Пътуването се извършва със самолет икономична класа по финансово изгоден маршрут. При доказана икономическа изгода и със съгласието на командирования пътуването може да се извърши и с автобус, влак първа класа със спално място, кораб, със служебно или лично превозно средство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Пътните разходи на членовете на семейството на командирования служител, които пребивават с него в приемащата държава не по-малко от 1/2 от периода, за който той е командирован, се поемат от изпращащата администрация в случаите по ал. 1, т. 1 - 3, 5 - 7. При неизпълнение на изискването за срока на пребиваване командированият служител възстановява пътните разходи за членовете на семейството си с изключение на случаите по ал. 1, т. 1 и 5 и в случаите, при които пребиваването на член на семейството е прекратено поради здравословни причини.

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г.) В случаите на пътуване с лично превозно средство на служителите се изплащат пътни пари в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут, определен в приложение № 4. Пътни пари в съответния размер се изплащат и за всеки член на семейството, пътуващ самостоятелно или съвместно с командирования.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

5 промени

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При командировка в приемащата държава извън населеното място, в което е командирован служителят, служителят има право на пътни и квартирни, както и на допълнителни дневни пари в размер 50 на сто от определените за съответната държава съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г. и бр. 36 от 2005 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При командировка в трета държава служителят има право на пътни, квартирни и допълнителни дневни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за съответната държава, в която се командирова.

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 21.06.2019 г.) Командироването се извършва от ръководителя на изпращащата администрация или оправомощено от него лице.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) При служебно пътуване до Република България за период до 14 дни на служителите се изплащат командировъчни пари по чл. 15, а в случаите, когато командировката е до населено място извън столицата - и пътни и квартирни съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г. и бр. 40 от 1999 г.).

Чл. 21. (1) При ползване на отпуск се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) През време на ползването на отпуск командировъчни пари не се изплащат, с изключение на случаите по чл. 17.

2 промени

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) (1) За времето на командировката изпращащата администрация е задължена да осигури на служителя подходящо жилище или средства за наем в зависимост от служебните му задължения, броя и състава на членовете на живеещото заедно с него семейство и местните условия съгласно приложение № 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) За наемането на жилище, както и при настаняване в жилище - собственост на Република България се назначава комисия, която преценява условията, норматива за жилищна площ и обзавеждане съгласно приложение № 3 и изготвя протокол с предложение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Договорът за наемане на жилище се сключва след съгласието на изпращащата администрация. Копие от всеки протокол и сключен договор се изпраща в изпращащата администрация. Не се допуска сключване на договори за наем с включени комунално-битови разходи в наемната цена. Ако по обективни причини това е наложително и няма или не могат да бъдат инсталирани измервателни уреди, служителят заплаща разходите за комунално-битови услуги по реда на ал. 9.

(4) В срок 6 месеца от настаняването в жилище - собственост на Република България, служителят внася за своя сметка гаранция в размер 50 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, в полза на Министерството на външните работи за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Когато в договора за наем не е изрично включена клаузата за депозит (гаранция), внасяна от служителя (наемателя) в полза на наемодателя, служителят в срок 6 месеца от датата на сключване на договора внася в съответното задгранично представителство сума в размер на месечния наем за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота.

(6) Гаранцията по ал. 4 и 5 се възстановява на служителя в 30-дневен срок след приключване на командировката и приспадане на всички комунално-битови разходи, такси и щети в случай на възникнали такива.

(7) При първоначално пристигане до наемането на жилище или настаняването в жилище - собственост на Република България, изпращащата администрация поема разходите за временно настаняване на командирования служител и на членовете на семейството му в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 3.

(8) Изпращащата администрация заплаща разходите за наем на жилище, инсталационните такси за телефон, както и таксите за монтиране на необходимите измервателни уреди за комунално-битови услуги.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Сметките за ползваните телефонни и комунално-битови услуги с включени всички данъци и такси за тези услуги се заплащат от командирования. Когато няма отделни измервателни уреди, служителят, живеещ в сграда - собственост на Република България, заплаща всеки месец сума в касата на съответното задгранично представителство на базата на разпределителни протоколи, изготвени от комисията по ал. 2.

(10) Преди приключване на командировката служителят е длъжен да осигури заплащането на всички телефонни и комунално-битови разходи за времето на командировката, чийто падеж ще настъпи след окончателното му завръщане.

(11) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

(12) Жилището и обзавеждането (ако е мебелирано) се предават на командирования служител и се приемат от него с инвентарен опис от комисията по ал. 2.

(13) Всички щети, свързани с ползването на жилището и обзавеждането, възникнали вследствие на лошо стопанисване по вина на командирования или на членовете на семейството му, се заплащат от него.

(14) При прекратяване на договора за наем и напускане на наетото жилище служителят изисква документ от наемодателя, че няма никакви претенции, свързани с освободеното жилище.

(15) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При освобождаване на жилище - собственост на Република България, на служителя се издава документ от длъжностното лице, изпълняващо финансово-отчетнически функции в съответното задгранично представителство, за наличието или за липсата на задължения във връзка с ползваното от него жилище.

(16) Разходите, свързани с ползването и подобренията в жилище - собственост на Република България, предоставено за безвъзмездно ползване на командированите служители при спазване на нормативните изисквания съгласно приложение № 3, които са искани или са извършвани от тях, са за сметка на служителите, след като са съгласувани и разрешени от ръководителя на представителството и не водят до нанасяне на щети на жилището и обзавеждането.

(17) Разходите за освежаване и боядисване на жилищата - собственост на Република България, при първоначалното настаняване на дългосрочно командирован служител през минимум 3-годишен период, както и разходите по текущото поддържане са за сметка на изпращащата администрация.

3 промени

Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г.) Изпращащата администрация заплаща на командирования по чл. 10 разходи по пренасянето на личен непридружаван багаж - въздушно карго, до 200 кг в началото и в края на командировката срещу представени разходооправдателни документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Разходите за пренасяне на личен непридружаван багаж при ползване на карго извън случаите по ал. 1 се заплащат срещу представени разходооправдателни документи до размера на цената на 100 кг въздушно карго.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Разходи, свързани с транспорт до и от карго терминала, опаковка, оформяне на документи, такси за обработка и освобождаване, складови разноски и други подобни се заплащат от командирования.

Чл. 24. При смъртен случай всички свързани с това разходи, включително разходите за транспортиране до Република България на командирования, както и на живеещите дотогава с него в чужбина членове на семейството се поемат от изпращащата администрация.

5 промени

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) На командирования служител и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 50 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, срещу представяне на разходооправдателни документи освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.

(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) На командирования служител в държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи в приемащата държава за една календарна година в размер до 30 на сто от базисния размер за 30 календарни дни при нормативно определено в законодателството на приемащата държава доплащане за част от съответните здравни услуги, предоставяни по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072, и/или за медицинските услуги, които не се предоставят по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. Командированият служител е длъжен да представи разходооправдателни документи и други официални документи за наличието на предпоставките за възстановяване на разходите по тази алинея, като в противен случай същите не се изплащат от изпращащата администрация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) На командирования служител в Съединените американски щати и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и за здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 62 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута, срещу представяне на разходооправдателни документи освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 21.06.2019 г.) Лицата по ал. 1 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава. Може да се сключи и групова медицинска осигуровка в рамките на нормативноопределените размери.

(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 21.06.2019 г.) Лицата по ал. 2 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за допълнителна медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава, обхващаща медицинско обслужване извън предоставеното безплатно по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. Може да се сключи и договор за групова допълнителна медицинска осигуровка в рамките на нормативноопределените размери.

(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 21.06.2019 г.) Лицата по ал. 3 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава. Може да се сключи и групова медицинска осигуровка в рамките на нормативноопределените разходи.

(7) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Предвидените средства за командирования служител и за членовете на неговото семейство могат да се кумулират като общ лимит в рамките на едно семейство и да се разходват в зависимост от нуждите на отделните членове на това семейство.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата за медицинско обслужване за членовете на семейството могат да се разходват и без да се спазват изискванията на чл. 25в.

(9) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 21.06.2019 г.) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация могат да се поемат и разходи над определения лимит за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава за неотложна животоспасяваща медицинска намеса, ако не е възможно транспортиране в Република България и не е сключена медицинска осигуровка или разходите не се поемат от сключената медицинска осигуровка и тя е с максимално възможно покритие за лимита за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава.

1 промяна

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При първоначално заминаване и завръщане, както и в случаите по чл. 20, ал. 1 изпращащата администрация поема задължителната медицинска застраховка за дните на пътуване в полза на командирования служител.

1 промяна

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) За покриване на разходи за основно/средно образование на всяко дете на командирован служител, за всяка учебна година изпращащата администрация изплаща на служителя допълнителни командировъчни пари в размер до 150 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава. Изплащането на допълнителните пари за всяко дете се извършва срещу представяне на разходооправдателни документи за заплатени такси и документ, удостоверяващ записването в съответния клас. При повтаряне на годината средствата са за сметка на командирования служител.

1 промяна

Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) (1) С правата по наредбата се ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за срок, не по-малък от 1/2 от срока на командировката.

(2) Децата, родени след началото на командировката, се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от 1/2 от периода между датата на раждането и датата на приключване на командировката.

(3) В случаите на сключване на брак след началото на командировката съпругът/съпругата на служителя се ползват с правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от 1/2 от периода между датата на сключване на брак и датата на приключване на командировката.

(4) Децата, навършващи 18-годишна възраст по време на командировката, които не продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от 1/2 от периода между началната дата на командировката и датата на навършване на пълнолетие.

(5) Децата, навършващи 25-годишна възраст по време на командировката, които продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от 1/2 от периода между началната дата на командировката и датата на навършване на 25-годишна възраст.

(6) Съпругът, чийто брак е прекратен по време на командировката, се ползва от правата по наредбата, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от 1/2 от периода между началната дата на командировката и датата на прекратяване на брака.

(7) При неизпълнение на изискването за срока на пребиваване по ал. 1 - 6 командированият служител възстановява средствата, изплатени от изпращащата администрация за членовете на семейството му. Средствата по тази алинея не се възстановяват в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 5. С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата по тази алинея не се възстановяват и в случаите, когато пребиваването на член на семейството е прекратено поради сериозно заболяване.

.

1 промяна

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Когато в приемащата държава възникне и продължи повече от месец заплаха за живота и сигурността на служителите, министърът на външните работи съгласувано с министъра на финансите предлага на Министерския съвет да разреши временно изплащане на служителите на сума не по-малка от 15 на сто от базисния размер на командировъчните пари за съответната държава.

Глава трета.
ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНА НА СЛУЖИТЕЛИ В ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НОВА - ДВ, БР. 44 ОТ 2001 Г.)

Раздел I.
Финансови условия при дългосрочно командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

2 промени

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

3 промени

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

2 промени

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

4 промени

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

1 промяна

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

1 промяна

Чл. 30б. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.,отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

1 промяна

Чл. 30в. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

8 промени

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

5 промени

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

4 промени

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

4 промени

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

1 промяна

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

Раздел II.
Дългосрочно командироване на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети

6 промени

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Служителите в българските държавни средни училища се командироват от министъра на образованието и науката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Преподавателите в чуждестранни средни и висши училища се командироват от директора на училището, от ректора на висшето училище или от директора на научен институт в Българската академия на науките.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 23 от 2019 г.) Командироването на служителите по ал. 1 и 2 и осъществяването на дейността им се извършват в съответствие с българското законодателство и със сключените спогодби с приемащите страни.

6 промени

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

Чл. 38. Заповедта за командировка съдържа данните по чл. 12.

3 промени

Чл. 39. (1) Командировъчните пари се определят от базисния размер за съответната държава съгласно приложение № 1 и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

(3) Изплащането на командировъчните пари се извършва при условията и по реда на чл. 16.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) По време на ползването на отпуск командировъчни пари не се изплащат по реда на чл. 16. При отпуска поради временна неработоспособност командировъчните пари се изплащат по реда на чл. 17.

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2019 г.) При служебно пътуване до Република България до 14 дни в рамките на една календарна година на командированите служители по чл. 36, ал. 1 и 2 се заплащат командировъчни пари по реда на чл. 20, ал. 6.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Служебното пътуване по ал. 5 се удостоверява с документ за командировка, издаден от ръководителя на образователната институция, в която преподавателят е командирован.

Чл. 40. Разходите за издръжка, медицинско обслужване и обучение на живеещите заедно с командирования членове на семейството му са за негова сметка.

2 промени

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата администрация в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, както и в началото и в края на всяка учебна година.

(2) При пътуване с лично превозно средство в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, както в началото и в края на всяка учебна година на командирования се изплащат пътни пари в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут, определен в приложение № 4.

(3) Пътни пари в съответния размер се изплащат и за всеки член на семейството, пътуващ самостоятелно или съвместно с командировани в съответствие с чл. 19, ал. 4.

(4) Изпращащата администрация при необходимост изплаща разходите за издаване на необходимия вид виза на командирования.

1 промяна

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) Изпращащата администрация осигурява ежемесечно допълнително 30 на сто от дневните командировъчни пари във валута за съответната държава, определени в приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и изчислени за период от 30 календарни дни, за покриване на наема за жилище за командированите служители по чл. 36 само в случаите, когато приемащата страна не осигурява жилище или средства за наем на жилище.

(2) Размерът на средствата за наем по ал. 1 не може да бъде по-висок от определения в т. 4 от приложение № 3 към чл. 22, ал. 1.

Чл. 43. При смъртен случай всички свързани с това разходи, включително разходите за транспортиране до Република България на командирования, както и на живеещите дотогава с него в чужбина членове на семейството му се поемат от изпращащата администрация.

1 промяна

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) Командированите служители по чл. 36, ал. 1 и 2 в държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства за срока на командировката се ползват от съответните здравни услуги, предоставяни по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072.

(2) За срока на командировката изпращащата администрация изплаща разходите за медицинска застраховка на командированите служители по чл. 36, ал. 1 и 2 в държави извън Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, осигуряваща прегледи, болничен престой и лечение в приемащата държава за възникнали заболявания от злополуки, акутни и инфекциозни заболявания, разходи за репатриране по болест и за дентално лечение, с изключение на изработването на зъбни протези и влагането на благородни и металокерамични материали.

1 промяна

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Командированите служители по чл. 36, ал. 1 и 2 имат право да получават сума, определена при условията и по реда на чл. 26.

3 промени

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) Разпоредбите на този раздел се прилагат за българските преподаватели в чуждестранни училища и чуждестранни висши училища, доколкото друго не е договорено с приемащата страна.

(2) На служителите по ал. 1 изпращащата администрация изплаща разликата до размера на командировъчните пари, определен съгласно чл. 39, ал. 1, когато възнаграждението, договорено с приемащата страна, е по-ниско от този размер.

Раздел III.
Дългосрочно командироване на служители в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка

2 промени

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Служителите в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка се командироват от министъра на културата.

(2) Командироването на служителите по ал. 1 и осъществяването на дейността им се извършват в съответствие с българското законодателство и сключените спогодби със съответните държави.

2 промени

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) При необходимост министърът на културата може да сключи срочен трудов договор с член на семейството на командирован служител, живеещ заедно с него в приемащата държава, и да го командирова в същия културен институт.

(2) При прекратяване на командировката на служителя по чл. 47, ал. 1 се прекратява и командировката на командирования по реда на ал. 1.

Чл. 49. (1) За времето на командировката изпращащата администрация е задължена да осигури на командирования служител подходящо жилище.

(2) Размерът на средствата за наем се определя в съответствие с т. 4 от приложение № 3 към чл. 22, ал. 1.

(3) Сметките за ползваните телефон и комунално-битови услуги се заплащат от командирования. Когато няма отделни измервателни уреди, служителят, живеещ в сграда - собственост на Република България, заплаща ежемесечно сума в касата на представителството, определена от комисията по чл. 22, ал. 2.

(4) Жилището и обзавеждането (ако е мебелирано) се предават на командирования служител и се приемат от него с инвентарен опис.

(5) Всички щети, свързани с ползването на жилището и обзавеждането, възникнали вследствие на лошо стопанисване по вина на командирования или на членовете на семейството му, се заплащат от него.

(6) При прекратяване на договора за наем и напускане на наетото жилище служителят изисква документ от наемодателя, че няма никакви претенции, свързани с освободеното жилище.

(7) При освобождаване на жилище - собственост на българската държава, на служителя се издава документ от длъжностното лице, изпълняващо финансово-отчетнически функции в българския културен институт или в българското дипломатическо или консулско представителство, за наличието или липсата на задължения във връзка с ползваното от него жилище.

2 промени

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) При командироването на служители в българските културни институти в чужбина се прилагат и чл. 12, 15, 16, 19, 20, чл. 22, ал. 4, 5 и 6, 24, 25, 25а, 25б, 25в и 26.

Раздел IV.
Дългосрочно командироване на служители в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация (Попр. - ДВ, бр. 51 от 2001 г.)

5 промени

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Служителите, изпращани на работа в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация, се командироват от министъра на икономиката и индустрията при условията и по реда на глава втора.

(2) Командировъчните пари се определят по базисен размер съгласно приложение № 1, т. 28 - Русия, и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 и се изплащат при условията и по реда на чл. 16.

Раздел V.
Дългосрочно командироване на представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент (Нов - ДВ, бр. 36 от 2015 г., в сила от 19.05.2015 г.)

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2015 г., в сила от 19.05.2015 г.) (1) Представителят на Народното събрание на Република България към Европейския парламент се командирова от председателя на Народното събрание на Република България при условията и по реда на глава втора.

(2) Командировъчните пари се определят по базисен размер съгласно приложение № 1 и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 и се изплащат при условията и по реда на чл. 16.

Раздел VI.
Дългосрочно командироване на представители на Министерството на финансите в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка и други международни организации (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) Представителите на Министерството на финансите към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд, Световната банка и други международни организации се командироват от министъра на финансите при условията и по реда на глава втора.

(2) Командировъчните пари се определят по базисен размер съгласно приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 и се изплащат при условията и по реда на чл. 16.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Местни лица" са както граждани на приемащата държава, така и законно пребиваващи в нея български граждани и граждани на трети страни.

2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) "Изпращаща администрация" е администрацията, която командирова.

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) "Членове на семейството" на командирован служител са:

а) съпруг/съпруга;

б) деца до навършване на 18-годишна възраст, ако не са сключили брак;

в) деца над 18-годишна възраст, ако са трайно нетрудоспособни, което обстоятелство е установено от ТЕЛК в Република България, и ако не са сключили брак;

г) деца до навършване на 25-годишна възраст, включително децата от предходен брак на другия съпруг, ако учат в средно или висше учебно заведение в приемащата държава и не са сключили брак.

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Не са членове на семейството на командирован служител децата, сключили брак, както и децата, чийто брак е прекратен.

8. (нова - ДВ, бр. 49 от 2019 г., в сила от 21.06.2019 г.) "Неработещ съпруг" е съпруг, който не работи по трудов или друг договор и не упражнява свободна професия в приемащата държава.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. За неуредените случаи се прилага действащото българско законодателство и международните договори, по които Република България е страна.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на финансите и на министъра на икономиката и индустрията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2004 Г.)

§ 3. Параграф 1 влиза в сила от 1 септември 2004 г., а § 2 - от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2004 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2004 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНА НА СЛУЖИТЕЛИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА СЛУЖИТЕЛИ В ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2005 Г.)

§ 32. Навсякъде в наредбата думите "министърът на културата" и "министъра на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма" и "министъра на културата и туризма".

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 12, 13, 17 и 18, които влизат в сила от 1 януари 2006 г., и § 9, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

§ 34. Министерствата и другите ведомства на бюджетна издръжка, които командироват служители по реда на наредбата, следва да предвидят по бюджетите си за съответните години необходимите средства, произтичащи от изменението на наредбата, съгласно изискванията и сроковете за бюджетната процедура за съответната година.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2005 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

§ 7. Навсякъде в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г. и бр. 43, 55 и 78 от 2005 г.), думите "министърът на културата и туризма" и "министъра на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата" и "министъра на културата".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 август 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 29 МАЙ 2009 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 23. Навсякъде в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г. и бр. 29 и 43 от 2009 г.), думите "министърът на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката" и "министъра на образованието, младежта и науката".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 22 МАРТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 31 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 50. В Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г. и бр. 13 от 2013 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 14 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2015 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 27 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2015 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 1, буква "а", подбуква "гг" и т. 2 - 5, които влизат в сила от 1 юли 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.07.2015 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2015 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 31 МАЙ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2017 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 22 ЮНИ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2017 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.08.2017 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 14 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2019 Г.)

§ 8. Периодът на престой на членовете на семействата на заварените към 1 септември 2019 г. дългосрочно командировани лица се установява въз основа на декларираните от тях обстоятелства в подадените към 31 август 2019 г. декларации по чл. 18.

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2 и 5, които влизат в сила на 1 септември 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 27 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г.)

§ 5. (1) Командированите военнослужещи и цивилни служители към датата на влизане в сила на това постановление, чийто срок на командировка изтича до 31 декември 2020 г., могат да получат финансови средства в размер 50 на сто от определения по чл. 30а, ал. 2, а тези, чийто срок на командировка изтича след 31 декември 2020 г. - пълния размер на финансовите средства по чл. 30а, ал. 2.

(2) На командированите военнослужещи и цивилни служители се изплащат финансовите средства по ал. 1, в случай че в едномесечен срок от датата на издаване на акта по чл. 34, ал. 2 представят пред комисията по чл. 22, ал. 2 изискуемите документи съгласно същия.

§ 6. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ КОМАНДИРОВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2022 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2022 г.

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

ТАБЛИЦА

на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване в чужбина

№ по ред

Държава

Валута

Дневни пари

1

2

3

4

 

Европа

 

 

1.

Австрия

евро

85

2.

Азербайджан

щатски долари

75

3.

Албания

евро

77

4.

Армения

щатски долари

72

5.

Беларус

щатски долари

80

6.

Белгия

евро

85

7.

Босна и Херцеговина

евро

77

8.

Великобритания

английски лири

55

9.

Германия

евро

87

10.

Грузия

щатски долари

77

11.

Гърция

евро

82

12.

Дания

евро

85

13.

Естония

евро

77

14.

Ирландия

евро

88

15.

Исландия

щатски долари

70

16.

Испания

евро

85

17.

Италия

евро

85

18.

Латвия

евро

77

19.

Литва

евро

77

20.

Люксембург

евро

85

21.

Македония

евро

77

22.

Малта

евро

85

23.

Молдова

евро

70

24.

Норвегия

евро

85

25.

Полша

евро

82

26.

Португалия

евро

85

27.

Румъния

евро

77

28.

Русия

евро

80

29.

Словакия

евро

77

30.

Словения

евро

77

31.

Турция

евро

75

32.

Украйна

евро

75

33.

Унгария

евро

82

34.

Финландия

евро

85

35.

Франция

евро

85

36.

Холандия

евро

85

37.

Хърватска

евро

77

38.

Чехия

евро

82

39.

Швейцария

швейцарски франкове

154

40.

Швеция

евро

85

41.

Югославия

евро

77

 

Азия

 

 

42.

Афганистан

щатски долари

85

43.

Бангладеш

щатски долари

85

44.

Бирма

щатски долари

70

45.

Виетнам

щатски долари

87

46.

Индия

щатски долари

85

47.

Индонезия

щатски долари

82

48.

Ирак

щатски долари

75

49.

Иран

щатски долари

75

50.

Израел

щатски долари

90

51.

Йемен

щатски долари

75

52.

Йордания

щатски долари

81

53.

Казахстан

щатски долари

92

54.

Камбоджа

щатски долари

87

55.

Кипър

евро

82

56.

Киргизстан

щатски долари

80

57.

Китай

щатски долари

85

58.

КНДР

щатски долари

85

59.

Корея

щатски долари

94

60.

Кувейт

щатски долари

87

61.

Лаос

щатски долари

87

62.

Ливан

щатски долари

84

63.

Малайзия

щатски долари

85

64.

Монголия

щатски долари

85

65.

Обединени арабски емирства

щатски долари

80

66.

Пакистан

щатски долари

80

67.

Сингапур

щатски долари

85

68.

Сирия

щатски долари

77

69.

Таджикистан

щатски долари

80

70.

Тайланд

щатски долари

85

71.

Тайван

щатски долари

80

72.

Туркменистан

щатски долари

85

73.

Узбекистан

щатски долари

85

74.

Филипини

щатски долари

80

75.

Хонконг

щатски долари

80

76.

Шри Ланка

щатски долари

85

77.

Япония

японски йени

15 000

 

Африка

 

 

78.

Алжир

щатски долари

72

79.

Ангола

щатски долари

77

80.

Бенин

щатски долари

90

81.

Ботсвана

щатски долари

82

82.

Габон

щатски долари

90

83.

Гана

щатски долари

89

84.

Гвинея

щатски долари

90

85.

Гвинея Бисау

щатски долари

77

86.

Горна Волта

щатски долари

77

87.

Египет

щатски долари

75

88.

Етиопия

щатски долари

77

89.

Заир

щатски долари

78

90.

Замбия

щатски долари

82

91.

Зимбабве

щатски долари

78

92.

Кения

щатски долари

84

93.

Конго

щатски долари

82

94.

Кот Д'Ивоар

щатски долари

84

95.

Либерия

щатски долари

82

96.

Либия

щатски долари

72

97.

Мавритания

щатски долари

87

98.

Мали

щатски долари

89

99.

Мароко

щатски долари

72

100.

Мозамбик

щатски долари

84

101.

Нигер

щатски долари

87

102.

Нигерия

щатски долари

87

103.

Руанда

щатски долари

85

104.

Сенегал

щатски долари

87

105.

Сомалия

щатски долари

77

106.

Судан

щатски долари

80

107.

Танзания

щатски долари

87

108.

Того

щатски долари

85

109.

Тунис

щатски долари

73

110.

Уганда

щатски долари

85

111.

ЮАР

щатски долари

81

 

Америка

 

 

112.

Аржентина

щатски долари

93

113.

Боливия

щатски долари

90

114.

Бразилия

щатски долари

93

115.

Венецуела

щатски долари

90

116.

Гвиана

щатски долари

90

117.

Еквадор

щатски долари

90

118.

Канада

щатски долари

90

119.

Колумбия

щатски долари

90

120.

Коста Рика

щатски долари

90

121.

Куба

евро

70

122.

Мексико

щатски долари

90

123.

Никарагуа

щатски долари

90

124.

Перу

щатски долари

90

125.

САЩ

щатски долари

90

126.

Уругвай

щатски долари

90

127.

Чили

щатски долари

90

 

Австралия

 

 

128.

Австралия

щатски долари

86

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., в сила от 05.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2015 г., в сила от 19.05.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 04.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

Таблица за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в чужбина при условията и по реда на наредбата

№ по ред

Процент от базисния размер на дневните командировъчни пари

Служители

Образование

1.

116

Представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент, държавен служител, заемащ ръководна длъжност в Министерството на финансите, командирован в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд, Световната банка и други международни организации

висше - магистър

 

висше

2.

95

Държавен служител, заемащ експертна длъжност с аналитични и/или контролни функции в Министерството на финансите, командирован в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд, Световната банка и други международни организации

висше

3.

90

Директор на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше

4.

80

Заместник-директор на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

Кореспондент на Българската национална телевизия, кореспондент на Българското национално радио

висше

5.

75

Главен секретар на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - магистър

6.

70

Началник на отдел в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

Главен юрисконсулт на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

Главен счетоводител в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше - магистър

 

  висше - магистър

 

висше - магистър

7.

66

Директор на културен институт

Главен експерт в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше

 

висше - бакалавър

8.

62

Професор във висше училище в чужбина

Доцент във висше училище в чужбина

 

Главен асистент във висше училище в чужбина Асистент във висше училище в чужбина

Директор на българско държавно училище в чужбина

Заместник-директор на културен институт

Старши експерт в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

Младши експерт в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

образователна и научна степен "доктор"

 

 

висше - магистър

 

висше - магистър

 

висше - бакалавър

 

висше - бакалавър

 

висше - бакалавър

9.

58

Преподавател

Учител I - XII клас

Учител в подготвителна група в училище

Заместник-директор в българско държавно училище в чужбина

Главен счетоводител в българско държавно училище в чужбина

Завеждащ "Финансово-административна служба" в културен институт

Главен специалист в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

висше

висше

висше

 

висше - магистър

 

висше

 

висше

 

средно специално

10.

54

Телепист-телефонист

Технически секретар

Сътрудник в културен институт

Счетоводител в културен институт

Управител в културен институт

средно

средно

висше

висше

висше

11.

50

Технически изпълнител

средно

Деловодител

средно

Библиотекар

средно

Телефонист

средно

Информатор

средно

Шофьор-снабдител

средно

Шофьор-портиер

средно

Шофьор

средно

Готвач-портиер

средно професионално

Готвач

средно професионално

Счетоводител в културен институт

средно

Управител в културен институт

средно

Касиер-домакин в културен институт

средно

Домакин-шофьор в културен институт

средно

12.

44

Техник

средно

Чистач

средно

Чистач-пазач

средно

Пазач

основно

Градинар

основно

Градинар-пазач

основно

Приложение № 2а към чл. 31, ал. 2, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.)

Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г.)

Нормативи за наемане на жилища и за обзавеждането им

I. Жилищна площ

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Определят се следните минимални нормативи за броя и вида на помещенията:

а) за сам служител и за двучленно семейство - стая, хол, кухня и сервизни помещения;

б) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) за тричленно семейство - две стаи, хол, кухня и сервизни помещения;

в) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) за четири и повече членно семейство - три стаи, хол, кухня и сервизни помещения;

г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г.) Определят се следните пределни размери на наема при наемане на жилища:

№ по ред

Страни

Вид на мебелировката и максимален размер на наема, определен в процент от размера на командировъчните пари във валута, съгласно НДКЧ по държави

чужда мебелировка

смесена мебелировка

наша мебелировка

1

2

3

4

5

1.

Нигерия

200

180

150

2.

Сингапур, Филипини, ОАЕ, САЩ

110

100

90

3.

Китай, Кувейт, Корея (Сеул), Италия

100

90

80

3а.

Великобритания

90

80

70

4.

Австралия, Франция, Ливан, Тайланд, Белгия

80

70

60

5.

Финландия, Сърбия и Черна гора, Словения, Словакия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Македония, Либия, Аржентина, Венецуела, Канада

70

60

50

6.

Швейцария, Египет, Мароко, Сирия, Израел, Германия, Люксембург, Холандия

60

50

40

7.

Всички останали страни

до 40

   

II. Обзавеждане

5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Определя се следното минимално обзавеждане на отделните помещения:

а) за една стая - две легла, две нощни шкафчета, гардероб и полилей;

б) за втората и третата стая - легла, според броя на членовете на семейството, работно бюро с два стола, гардероб и полилей;

в) хол - салонна гарнитура, канапе, два фотьойла, масичка, две табуретки, салонен бюфет, маса за хранене със столове, килим (фабрична изработка) или мокет и полилей;

г) кухня - готварска печка, кухненски шкафове, маса с 6 стола, хладилник, осветителен глобус;

д) антре - закачалка и осветителен глобус;

е) пердета и завеси за всяко помещение;

ж) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) за страните с горещ климат - по един климатизатор за хол и всяка спалня;

6. В жилищата, в които има вградена мебел, не се полага съответното обзавеждане по норматива.

7. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

9. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 20.05.2005 г.) Разходите за жилищна площ и обзавеждане извън нормативите са за сметка на служителя. При доказана необходимост изпращащата администрация може да разреши закупуване на обзавеждане над определеното в раздел II за своя сметка.

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г.)

Таблица за размера на пътните пари при пътуване с лично превозно средство

Пътни пари, определени в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут

Държава

1

2

25

 

1. Република Македония

2. Румъния

3. Сърбия

4. Черна гора

50

1. Австрия

2. Албания

3. Беларус

4. Белгия

5. Босна и Херцеговина

6. Германия

7. Гърция

8. Дания

9. Естония

10. Италия

11. Косово

12. Латвия

13. Литва

14. Люксембург

15. Молдова

16. Полша

17. Словакия

18. Словения

19. Турция

20. Украйна

21. Унгария

22. Франция

23. Холандия

24. Хърватия

25. Чехия

26. Швейцария

75

1. Великобритания

2. Ирландия

3. Испания

4. Норвегия

5. Португалия

6. Финландия

7. Швеция

100

Всички останали държави

Забележки:

1. Пътните пари при пътуване с лично моторно превозно средство се изплащат в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгодния маршрут, както следва:

а) при първоначално заминаване или при окончателно завръщане - от цената на еднопосочен билет в сезона на пътуване;

б) при пътуване за ползване на платен годишен отпуск в България - от цената на двупосочен билет с валидност един месец в сезона на пътуване.

2. Пътните пари за пътуване от и до Битоля, Ниш, Одрин, Подгорица, Скопие и Солун се изплащат в размер 25 на сто от сезонната тарифа за пряк полет от София до Букурещ.

3. Пътните пари за пътуване от и до Истанбул се изплащат в размер 25 на сто от сезонната тарифа за пряк полет.

4. Пътните пари за пътуване с лично превозно средство се изплащат, както следва:

а) в български левове в България - при първоначално заминаване;

б) във валута в България - при окончателно завръщане и при пътуване за ползване на платен годишен отпуск в България.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10117
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Търговски регистър и заличени данни

133
След като отчетите са обработени и при обработката няма указания,  защо решихте, че в последствие ще има указания?

Скрито разпраделение на печалбата

290
Нека така да го напиша: вие си познавате фирмата и знаете какво сте правили. Ако можете да защитите, че това е авансов дивидент ...

СОЛ със СП, регистриран по ДДС отдава под наем

42
Здравейте! През декември 2023 ФЛ сключва договор за отдаване под наем с ЕООД. Месец след това ФЛ започва дейност като свободна ...

Документ за неустойка

76
Предполагам, че мога да го отпиша , защото е минал 5г. срок. Има ли за такъв тип вземания срок след който мога да ги отпиша? Да ...
Още от форума