Наръчник по ДДС

Наръчник на НАП

ГЛАВА I ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Фиш I.1
Логическа схема за прилагане на ДДС
Фиш I.2
Характеристики и механизъм на действие на ДДС
Фиш I.3
Верига на ДДС (препродажба на стоки и начисляване на ДДС)
Фиш I.4
Основи на вътрешния пазар на ЕО - четирите основни свободи и двете забрани предвидени в Римския договор
Фиш I.5
Източници на правото на ЕО и ЕС
Фиш I.6
Върховенство на правото на Европейската общност над националното право и прякото му действие
Фиш I.7
Позиция на Съда на европейските общности
Фиш I.8
Данъчно задължено лице. Независима икономическа дейност. Данъчно незадължени юридически лица

ГЛАВА II ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиш II.1
Обект на облагане
Фиш II.2
Възмездни операции
Фиш II.3
Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС
Фиш II.4
Доставки подлежащи на облагане поради своето естество
Фиш II.5
Операции подлежащи на облагане по силата на закона
Фиш II.6
Безвъзмездни доставки на стока, приравнени на възмездни
Фиш II.7
Безвъзмездни доставки на услуги, приравнени на възмездни

ГЛАВА III ОСВОБОДЕНИ ОПЕРАЦИИ И ПРАВО НА ИЗБОР

Фиш III.1
Освободени операции
Фиш III.2
Освободени доставки - видове
Фиш III.3
Освобождаване от облагане и право на избор (опция)

ГЛАВА IV ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ

Фиш IV.1
Данъчно събитие и изискуемост - определения
Фиш IV.2
Данъчно събитие
Фиш IV.3
Изискуемост на данъка

ГЛАВА V ДАНЪЧНА ОСНОВА

Фиш V.1
Данъчна основа - определение
Фиш V.2
Образуване на данъчната основа
Фиш V.3
Елементи, включени в данъчната основа
Фиш V.4
Елементи, изключени от данъчната основа
Фиш V.5
Данъчна основа при доставки на стоки
Фиш V.6
Данъчна основа на доставки, осъществени от посредници (комисионери)
Фиш V.7
Особени случаи при определяне на данъчната основа
Фиш V.8
Определяне на данъчното задължение и начисляване на данъка
Фиш V.9
Облагане маржът на цената

ГЛАВА VI СТАВКИ

Фиш VI.1
Приложими данъчни ставки
Фиш VI.2
Доставки с нулева ставка
Фиш VI.3
Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС
Фиш VI.4
Удостоверяване на наличие на обстоятелства за прилагане на нулева ставка при доставки, свързани с международен транспорт и международен стоков трафик

ГЛАВА VII ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Фиш VII.1
Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит
Фиш VII.2
Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите
Фиш VII.3
Условия за документиране на доставките - реквизити на фактура
Фиш VII.4
Приспадане на данъчен кредит в случай на изменение на данъчната основа. Анулиране на данъчни документи
Фиш VII.5
Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит
Фиш VII.6
Обобщаваща таблица на стоките и услугите, изключени от правото на данъчен кредит
Фиш VII.7
Лица, извършващи доставки и дейности в и извън обхвата на ДДС
Фиш VII.8
Право на приспадане на частичен данъчен кредит. Обособени сектори на дейност
Фиш VII.9
Определяне размера на частичния данъчен кредит
Фиш VII.10
Корекции на ползван данъчен кредит

ГЛАВА VIII ТЕРИТОРИЯ

Раздел VIII.I ТЕРИТОРИАЛНО ПОНЯТИЕ

Фиш VIII.I.1
Територията на България
Фиш VIII.I.2
Територията на Общността
Фиш VIII.I.3
Територии изключени от територията на Общността. Трети страни
Фиш VIII.I.4
Доставки на стоки - място на изпълнение

Раздел VIII.II ИЗВЪНОБЩНОСТНИ ОПЕРАЦИИ

Фиш VIII.II.1
Внос
Фиш VIII.II.2
Доставки на стоки, които се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия
Фиш VIII.II.3
ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект
Фиш VIII.II.4
Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки
Фиш VIII.II.5
Освобождаване от данък при внос на стоки, за които се прилага специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

Раздел VIII.III ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ОПЕРАЦИИ

Фиш VIII.III.1
Вътреобщностни доставки на стоки
Фиш VIII.III.2
Вътреобщностни придобивания
Фиш VIII.III.3
Дистанционни продажби на стоки
Фиш VIII.III.4
Тристранни операции
Фиш VIII.III.5
Доставки на услуги - място на изпълнение
Фиш VIII.III.6
Доставки на услуги, чието място на изпълнение може да бъде материално определено (чл.21, ал.4, т.1-5 от ЗДДС)
Фиш VIII.III.7
Доставки на нематериални и интелектуални услуги (чл.21, ал.5, 6 и 7 от ЗДДС)
Фиш VIII.III.8
Място на изпълнение на посреднически услуги
Фиш VIII.III.9
Доставки на услуги по транспорт
Фиш VIII.III.10
Доставки на услуги по предоставяне под наем на всички видове превозни средства (чл.23 от ЗДДС)
Фиш VIII.III.11
Последователни доставки на стоки

ГЛАВА IX ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Фиш IX.1
Данъчно задължени лица - платци
Фиш IX.2
Вътреобщностен ДДС, задължения
Фиш IX.3
Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС и дата на регистрация
Фиш IX.4
Възстановяване на данък на чуждестранни лица
Фиш IX.5
Регистрация. Процедура. Специфични случаи
Фиш IX.6
Дерегистрация
Фиш IX.7
Декларации, документиране и отчитане

ГЛАВА X СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ

Фиш X.1
Стоки втора употреба глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
Фиш X.2
Субсидии и финансирания
Фиш X.3
Доставки свързани с туристически услуги
Фиш X.4
Недвижими имоти - отдаване под наем (облагаеми наеми, необлагаеми наеми: опция)
Фиш X.5
Прехвърляне на недвижими вещи
Фиш X.6
Особености при облагането с ДДС при получаване на доходи от ценни книжа и капитал
Фиш X.7
Лизинг
Фиш X.8
Доставки по глава деветнадесет "а" от ЗДДС - обратно начисляване на ДДС
Фиш X.9
Вътреобщностно придобиване и инцидентна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице - чл.168 ЗДДС, глава 21, чл.101-104 ППЗДДС
Фиш X.10
Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
Фиш X.10a
Специални режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, по които получатели са данъчно незадължени лица
Фиш X.11
Инвестиционно злато
Фиш X.12
Оценка, експертиза или работа по движима вещ
Фиш X.13
Прилагане на нулева ставка за доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори и за доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, членки на НАТО или институциите на Европейския съюз
Фиш X.14
Публична продан
Фиш X.15
Доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година
Фиш X.16
Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
Фиш X.17
Обезпечение при доставки на течни горива
Фиш X.18
Ваучери - понятие и данъчно третиране
Фиш X.19
Режим складиране на стоки до поискване
Фиш X.20
Специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и представител, който изпълнява задълженията по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
Фиш X.21
Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс – считан за доставчик субект

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

7230
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

С какъв документ

13
с какъв документ може да се облече прехвърляне на средства между подотчетни лица? Едно ПЛ дава на друго примерно 500 лв.

ЕТ без дейност 2023

36
Освен в НСИ декарация за предприятия без дейност,подава ли се нулева декларация по чл.50 в НАП.

Декларация номер 6

65
Както сте зачеркнали всичко, как да Ви кажа къде грешите Най-вероятната грешка е, че попълвате Д6-13 по БУЛСТАТ (както попълват...

Извънреден труд

293
Цитат на: p.zhekovasky-k.bg в 16.04.2024, 10:52 " 2 месеца, 5 дни и 2 часа. Благодаря
Още от форума