Комбинирана номенклатура (Комбинирана номенклатура за 2024)

Можете да търсите по име, част от име, код, част от код.
актуална версия
КодНаименование
РАЗДЕЛ I - ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
01ГЛАВА 1 - ЖИВИ ЖИВОТНИ
0101Живи коне, магарета, мулета и катъри
- Коне
0101 21 00-- Расови за разплод
0101 29-- Други
0101 29 10--- Предназначени за клане
0101 29 90--- Други
0101 30 00- Магарета
0101 90 00- Други
0102Живи животни от рода на едрия рогат добитък
- Домашни животни от рода на едрия рогат добитък
0102 21-- Расови за разплод
0102 21 10--- Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)
0102 21 30--- Крави
0102 21 90--- Други
0102 29-- Други
0102 29 05--- От подрода Bibos или от подрода Poephagus
0102--- Други
0102 29 10---- С тегло, непревишаващо 80 kg
0102---- С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg
0102 29 21----- Предназначени за клане
0102 29 29----- Други
0102---- С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg
0102 29 41----- Предназначени за клане
0102 29 49----- Други
0102---- С тегло, превишаващо 300 kg
0102----- Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)
0102 29 51------ Предназначени за клане
0102 29 59------ Други
0102----- Крави
0102 29 61------ Предназначени за клане
0102 29 69------ Други
0102----- Други
0102 29 91------ Предназначени за клане
0102 29 99------ Други
- Биволи
0102 31 00-- Расови за разплод
0102 39-- Други
0102 39 10--- Домашни видове
0102 39 90--- Други
0102 90- Други
0102 90 20-- Расови за разплод
0102-- Други
0102 90 91--- Домашни видове
0102 90 99--- Други
0103Живи животни от рода на свинете
0103 10 00- Расови за разплод
- Други
0103 91-- С тегло, по-малко от 50 kg
0103 91 10--- Домашни видове
0103 91 90--- Други
0103 92-- С тегло, равно или по-голямо от 50 kg
0103--- Домашни видове
0103 92 11---- Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg
0103 92 19---- Други
0103 92 90--- Други
0104Живи животни от рода на овцете или козите
0104 10- От рода на овцете
0104 10 10-- Расови за разплод
0104-- Други
0104 10 30--- Агнета (на възраст до 1 година)
0104 10 80--- Други
0104 20- От рода на козите
0104 20 10-- Расови за разплод
0104 20 90-- Други
0105Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки
- С тегло, непревишаващо 185 g
0105 11-- Петли и кокошки
0105--- Родителски и прародителски женски пилета
0105 11 11---- Яйценосно направление
0105 11 19---- Други
0105--- Други
0105 11 91---- Яйценосно направление
0105 11 99---- Други
0105 12 00-- Пуйки
0105 13 00-- Патици
0105 14 00-- Гъски
0105 15 00-- Токачки
- Други
0105 94 00-- Петли и кокошки
0105 99-- Други
0105 99 10--- Патици
0105 99 20--- Гъски
0105 99 30--- Пуйки
0105 99 50--- Токачки
0106Други живи животни
- Бозайници
0106 11 00-- Примати
0106 12 00-- Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
0106 13 00-- Камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)
0106 14-- Домашни и диви зайци
0106 14 10--- Домашни зайци
0106 14 90--- Други
0106 19 00-- Други
0106 20 00- Влечуги (включително змиите и костенурките)
- Птици
0106 31 00-- Грабливи птици
0106 32 00-- Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду
0106 33 00-- Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)
0106 39-- Други
0106 39 10--- Гълъби
0106 39 80--- Други
- Насекоми
0106 41 00-- Пчели
0106 49 00-- Други
0106 90 00- Други
02ГЛАВА 2 - МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
0201Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени
0201 10 00 - Цели или половин трупове
0201 20- Други необезкостени разфасовки
0201 20 20 -- Компенсирани четвъртинки
0201 20 30 -- Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0201 20 50 -- Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0201 20 90 -- Други
0201 30 00 - Обезкостени
0202Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
0202 10 00 - Цели или половин трупове
0202 20- Други необезкостени разфасовки
0202 20 10 -- Компенсирани четвъртинки
0202 20 30 -- Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0202 20 50 -- Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0202 20 90 -- Други
0202 30- Обезкостени
0202 30 10 -- Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; „компенсирани“ четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият — задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче
0202 30 50 -- Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени „австралийски“
0202 30 90 -- Други
0203Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени
- Пресни или охладени
0203 11-- Цели или половин трупове
0203 11 10 --- От домашни свине
0203 11 90 --- Други
0203 12-- Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени
0203--- От домашни свине
0203 12 11 ---- Бутове и разфасовки от тях
0203 12 19 ---- Плешки и разфасовки от тях
0203 12 90 --- Други
0203 19-- Други
0203--- От домашни свине
0203 19 11 ---- Предни части и разфасовки от тях
0203 19 13 ---- Котлети и разфасовки от тях
0203 19 15 ---- Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
0203---- Други
0203 19 55 ----- Обезкостени
0203 19 59 ----- Други
0203 19 90 --- Други
- Замразени
0203 21-- Цели или половин трупове
0203 21 10 --- От домашни свине
0203 21 90 --- Други
0203 22-- Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени
0203--- От домашни свине
0203 22 11 ---- Бутове и разфасовки от тях
0203 22 19 ---- Плешки и разфасовки от тях
0203 22 90 --- Други
0203 29-- Други
0203--- От домашни свине
0203 29 11 ---- Предни части и разфасовки от тях
0203 29 13 ---- Котлети и разфасовки от тях
0203 29 15 ---- Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
0203---- Други
0203 29 55 ----- Обезкостени
0203 29 59 ----- Други
0203 29 90 --- Други
0204Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени
0204 10 00 - Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени
- Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени
0204 21 00 -- Цели или половин трупове
0204 22-- Други необезкостени разфасовки
0204 22 10 --- Предна част или половин предна част
0204 22 30 --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 22 50 --- Задна част и половин задна част
0204 22 90 --- Други
0204 23 00 -- Обезкостени
0204 30 00 - Цели и половин трупове от агнета, замразени
- Други меса от животни от рода на овцете, замразени
0204 41 00 -- Цели или половин трупове
0204 42-- Други необезкостени разфасовки
0204 42 10 --- Предна част или половин предна част
0204 42 30 --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 42 50 --- Задна част и половин задна част
0204 42 90 --- Други
0204 43-- Обезкостени
0204 43 10 --- От агнета
0204 43 90 --- Други
0204 50- Меса от животни от рода на козите
0204-- Пресни или охладени
0204 50 11 --- Цели или половин трупове
0204 50 13 --- Предна част или половин предна част
0204 50 15 --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 50 19 --- Задна част и половин задна част
0204--- Други
0204 50 31 ---- Необезкостени разфасовки
0204 50 39 ---- Обезкостени разфасовки
0204-- Замразени
0204 50 51 --- Цели или половин трупове
0204 50 53 --- Предна част или половин предна част
0204 50 55 --- Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 50 59 --- Задна част и половин задна част
0204--- Други
0204 50 71 ---- Необезкостени разфасовки
0204 50 79 ---- Обезкостени разфасовки
0205 00Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
0205 00 20 - Пресни или охладени
0205 00 80 - Замразени
0206Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
0206 10- От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени
0206 10 10-- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
0206-- Други
0206 10 95 --- Месести части от диафрагмата
0206 10 98 --- Други
- От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
0206 21 00 -- Езици
0206 22 00 -- Черен дроб
0206 29-- Други
0206 29 10--- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
0206--- Други
0206 29 91 ---- Месести части от диафрагмата
0206 29 99 ---- Други
0206 30 00 - От животни от рода на свинете, пресни или охладени
- От животни от рода на свинете, замразени
0206 41 00 -- Черен дроб
0206 49 00 -- Други
0206 80- Други, пресни или охладени
0206 80 10-- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
0206-- Други
0206 80 91 --- От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
0206 80 99 --- От рода на овцете или козите
0206 90- Други, замразени
0206 90 10-- Предназначени за производство на фармацевтични препарати
0206-- Други
0206 90 91 --- От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
0206 90 99 --- От рода на овцете или козите
0207Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени
- От петли и кокошки
0207 11-- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 11 10 --- Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени „пилета 83 %“
0207 11 30 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“
0207 11 90 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин
0207 12-- Неразфасовани, замразени
0207 12 10 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“
0207 12 90 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин
0207 13-- Разфасовки и карантии, пресни или охладени
0207--- Разфасовки
0207 13 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 13 20 ----- Половинки или четвъртинки
0207 13 30 ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 13 40 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 13 50 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 13 60 ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 13 70 ----- Други
0207--- Карантии
0207 13 91 ---- Черен дроб
0207 13 99 ---- Други
0207 14-- Разфасовки и карантии, замразени
0207--- Разфасовки
0207 14 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 14 20 ----- Половинки или четвъртинки
0207 14 30 ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 14 40 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 14 50 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 14 60 ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 14 70 ----- Други
0207--- Карантии
0207 14 91 ---- Черен дроб
0207 14 99 ---- Други
- От пуйки
0207 24-- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 24 10 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“
0207 24 90 --- Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин
0207 25-- Неразфасовани, замразени
0207 25 10 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“
0207 25 90 --- Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин
0207 26-- Разфасовки и карантии, пресни или охладени
0207--- Разфасовки
0207 26 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 26 20 ----- Половинки или четвъртинки
0207 26 30 ----- Цели крилца, дори без връхчета
0207 26 40 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 26 50 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 26 60 ------ Кълки и разфасовки от тях
0207 26 70 ------ Други
0207 26 80 ----- Други
0207--- Карантии
0207 26 91 ---- Черен дроб
0207 26 99 ---- Други
0207 27-- Разфасовки и карантии, замразени
0207--- Разфасовки
0207 27 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 27 20 ----- Половинки или четвъртинки
0207 27 30 ----- Цели крилца, дори без връхчета
0207 27 40 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 27 50 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 27 60 ------ Кълки и разфасовки от тях
0207 27 70 ------ Други
0207 27 80 ----- Други
0207--- Карантии
0207 27 91 ---- Черен дроб
0207 27 99 ---- Други
- От патици
0207 41-- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 41 20 --- Оскубани, обезкървени, но неизкормени, с главите и краката, наречени „патици 85 %“
0207 41 30 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“
0207 41 80 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин
0207 42-- Неразфасовани, замразени
0207 42 30 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“
0207 42 80 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин
0207 43 00 -- Тлъст черен дроб, пресен или охладен
0207 44-- Други, пресни или охладени
0207--- Разфасовки
0207 44 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 44 21 ----- Половинки или четвъртинки
0207 44 31 ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 44 41 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 44 51 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 44 61 ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 44 71 ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 44 81 ----- Други
0207--- Карантии
0207 44 91 ---- Черен дроб, различен от тлъстия
0207 44 99 ---- Други
0207 45-- Други, замразени
0207--- Разфасовки
0207 45 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 45 21 ----- Половинки или четвъртинки
0207 45 31 ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 45 41 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 45 51 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 45 61 ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 45 71 ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 45 81 ----- Други
0207--- Карантии
0207---- Черен дроб
0207 45 93 ----- Тлъст черен дроб
0207 45 95 ----- Друг
0207 45 99 ---- Други
- От гъски
0207 51-- Неразфасовани, пресни или охладени
0207 51 10 --- Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“
0207 51 90 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин
0207 52-- Неразфасовани, замразени
0207 52 10 --- Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“
0207 52 90 --- Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин
0207 53 00 -- Тлъст черен дроб, пресен или охладен
0207 54-- Други, пресни или охладени
0207--- Разфасовки
0207 54 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 54 21 ----- Половинки или четвъртинки
0207 54 31 ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 54 41 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 54 51 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 54 61 ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 54 71 ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 54 81 ----- Други
0207--- Карантии
0207 54 91 ---- Черен дроб, различен от тлъстия
0207 54 99 ---- Други
0207 55-- Други, замразени
0207--- Разфасовки
0207 55 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 55 21 ----- Половинки или четвъртинки
0207 55 31 ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 55 41 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 55 51 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 55 61 ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 55 71 ----- Разфасовки, наречени „палта“
0207 55 81 ----- Други
0207--- Карантии
0207---- Черен дроб
0207 55 93 ----- Тлъст черен дроб
0207 55 95 ----- Друг
0207 55 99 ---- Други
0207 60- От токачки
0207 60 05 -- Неразфасовани, пресни, охладени или замразени
0207-- Други, пресни, охладени или замразени
0207--- Разфасовки
0207 60 10 ---- Обезкостени
0207---- Необезкостени
0207 60 21 ----- Половинки или четвъртинки
0207 60 31 ----- Цели крилца, дори без връхчетата
0207 60 41 ----- Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 60 51 ----- Гърди и разфасовки от тях
0207 60 61 ----- Бутчета и разфасовки от тях
0207 60 81 ----- Други
0207--- Карантии
0207 60 91 ---- Черен дроб
0207 60 99 ---- Други
0208Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени
0208 10- От зайци
0208 10 10-- От домашни зайци
0208 10 90-- Други
0208 30 00- От примати
0208 40- От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
0208 40 10-- Месо от китове
0208 40 20-- Месо от тюлен
0208 40 80-- Други
0208 50 00- От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)
0208 60 00- От камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)
0208 90- Други
0208 90 10-- От домашни гълъби
0208 90 30-- От дивеч, различен от зайците
0208 90 60-- От северен елен
0208 90 70-- Жабешки бутчета
0208 90 98-- Други
0209Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени
0209 10- От свине
0209-- Сланина
0209 10 11 --- Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура
0209 10 19 --- Сушена или пушена
0209 10 90 -- Свинско сало
0209 90 00 - Други
0210Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
- Меса от животни от рода на свинете
0210 11-- Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени
0210--- От домашни свине
0210---- Осолени или в саламура
0210 11 11----- Бутове и разфасовки от тях
0210 11 19----- Плешки и разфасовки от тях
0210---- Сушени или пушени
0210 11 31----- Бутове и разфасовки от тях
0210 11 39----- Плешки и разфасовки от тях
0210 11 90--- Други
0210 12-- Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
0210--- От домашни свине
0210 12 11---- Осолени или в саламура
0210 12 19---- Сушени или пушени
0210 12 90--- Други
0210 19-- Други
0210--- От домашни свине
0210---- Осолени или в саламура
0210 19 10----- Половинки бекон или три четвърти предна част
0210 19 20----- Три четвърти задна част или средна част
0210 19 30----- Предни части и разфасовки от тях
0210 19 40----- Котлети и разфасовки от тях
0210 19 50----- Други
0210---- Сушени или пушени
0210 19 60----- Предни части и разфасовки от тях
0210 19 70----- Котлети и разфасовки от тях
0210----- Други
0210 19 81------ Обезкостени
0210 19 89------ Други
0210 19 90--- Други
0210 20- Меса от животни от рода на едрия рогат добитък
0210 20 10-- Необезкостени
0210 20 90-- Обезкостени
- Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
0210 91 00-- От примати
0210 92-- От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
0210 92 10--- От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/)
0210--- Други
0210 92 91---- Меса
0210 92 92---- Карантии
0210 92 99---- Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
0210 93 00-- От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)
0210 99-- Други
0210--- Меса
0210 99 10---- От коне, осолени или в саламура или изсушени
0210---- От рода на овцете и козите
0210 99 21----- Необезкостени
0210 99 29----- Обезкостени
0210 99 31---- От северен елен
0210 99 39---- Други
0210--- Карантии
0210---- От домашни свине
0210 99 41----- Черен дроб
0210 99 49----- Други
0210---- От животни от рода на едрия рогат добитък
0210 99 51----- Месести части от диафрагмата
0210 99 59----- Други
0210---- Други
0210----- Черен дроб от домашни птици
0210 99 71------ Тлъст черен дроб от гъски или от патици, осолен или в саламура
0210 99 79------ Друг
0210 99 85----- Други
0210 99 90--- Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
03ГЛАВА 3 - РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
0301Живи риби
- Декоративни риби
0301 11 00-- Сладководни
0301 19 00-- Други
- Други живи риби
0301 91-- Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
0301 91 10--- От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster
0301 91 90--- Други
0301 92-- Змиорки (Anguilla spp.)
0301 92 10--- С дължина, по-малка от 12 cm
0301 92 30--- С дължина от 12 cm или повече, но под 20 cm
0301 92 90--- С дължина 20 cm или повече
0301 93 00-- Шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0301 94-- Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0301 94 10--- Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
0301 94 90--- Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)
0301 95 00-- Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii
0301 99-- Други
0301--- Сладководни
0301 99 11---- Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
0301 99 17---- Други
0301 99 85--- Други
0302Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304
- Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030291 до 030299
0302 11-- Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
0302 11 10--- От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster
0302 11 20--- От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с хриле, изкормени, с единично тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и без хриле, с единично тегло, по-голямо от 1 kg
0302 11 80--- Други
0302 13 00-- Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)
0302 14 00-- Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
0302 19 00-- Други
- Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030291 до 030299
0302 21-- Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302 21 10--- Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)
0302 21 30--- Атлантическа писия (Hippoglossus hippoglossus)
0302 21 90--- Тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)
0302 22 00-- Писия от вида Pleuronectes platessa
0302 23 00-- Морски език (Solea spp.)
0302 24 00-- Калкани (Psetta maxima)
0302 29-- Други
0302 29 10--- Мегрим (Lepidorhombus spp.)
0302 29 80--- Други
- Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
0302 31-- Бял тон (Thunnus alalunga)
0302 31 10--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 31 90--- Друг
0302 32-- Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)
0302 32 10--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 32 90--- Друг
0302 33-- Ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis)
0302 33 10--- Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 33 90--- Други
0302 34-- Тон от вида Thunnus obesus
0302 34 10--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 34 90--- Друг
0302 35-- Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0302--- Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
0302 35 11---- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 35 19---- Друг
0302--- Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)
0302 35 91---- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 35 99---- Друг
0302 36-- Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii
0302 36 10--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 36 90--- Друг
0302 39-- Други
0302 39 20--- Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 39 80--- Други
- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), сребрист помфрет (Pampus spp.), тихоокеанска сайра (Cololabis saira), сафриди (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), риба меч (Xiphias gladius), кауакауа (Euthynnus affinis), паламуд (Sarda spp.), платноходкови (Istiophoridae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
0302 41 00-- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0302 42 00-- Аншоа (Engraulis spp.)
0302 43-- Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)
0302 43 10--- Сардини от вида Sardina pilchardus
0302 43 30--- Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sardinella spp.)
0302 43 90--- Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)
0302 44 00-- Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302 45-- Сафриди (Trachurus spp.)
0302 45 10--- Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)
0302 45 30--- Чилийски сафрид (Trachurus murphyi)
0302 45 90--- Други
0302 46 00-- Кобия (Rachycentron canadum)
0302 47 00-- Риба меч (Xiphias gladius)
0302 49-- Други
0302--- Кауакауа (Euthynnus affinis)
0302 49 11---- Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
0302 49 19---- Друг
0302 49 90--- Други
- Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030291 до 030299
0302 51-- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus macrocephalus)
0302 51 10--- Атлантическа треска (Gadus morhua)
0302 51 90--- Други
0302 52 00-- Треска (Melanogrammus aeglefinus)
0302 53 00-- Американска треска (Pollachius virens)
0302 54-- Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0302--- Мерлузи от рода Merluccius
0302 54 11---- Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus)
0302 54 15---- Австралийски мерлузи (Merluccius australis)
0302 54 19---- Други
0302 54 90--- Мерлузи от рода Urophycis (налим)
0302 55 00-- Минтай (Theragra chalcogramma)
0302 56 00-- Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302 59-- Други
0302 59 10--- Полярна треска (Boreogadus saida)
0302 59 20--- Мерланг (Merlangius merlangus)
0302 59 30--- Сребриста сайда (Pollachius pollachius)
0302 59 40--- Морски щуки (Molva spp.)
0302 59 90--- Други
- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030291 до 030299
0302 71 00-- Тилапия (Oreochromis spp.)
0302 72 00-- Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0302 73 00-- Шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302 74 00-- Змиорки (Anguilla spp.)
0302 79 00-- Други
- Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030291 до 030299
0302 81-- Акули
0302 81 15--- Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
0302 81 30--- Селдова акула (Lamna nasus)
0302 81 40--- Синя акула (Prionace glauca)
0302 81 80--- Други
0302 82 00-- Скатови (Rajidae)
0302 83 00-- Кликач (Dissostichus spp.)
0302 84-- Лаврак (Dicentrarchus spp.)
0302 84 10--- Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
0302 84 90--- Други
0302 85-- Спарови (Sparidae)
0302 85 10--- Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
0302 85 30--- Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
0302 85 90--- Други
0302 89-- Други
0302 89 10--- Сладководни риби
0302--- Други
0302---- Риби от рода Euthynnus, различни от кауакауа (Euthynnus affinis), включени в подпозиция 0302 49
0302 89 21----- Предназначени за промишлено производство на продукти от № 1604
0302 89 29----- Други
0302---- Морски костури (Sebastes spp.)
0302 89 31----- От вида Sebastes marinus (златист костур)
0302 89 39----- Други
0302 89 40---- Платика (Brama spp.)
0302 89 50---- Въдичари (Lophius spp.)
0302 89 60---- Риби от вида Genypterus blacodes
0302 89 90---- Други
- Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко, перки, глави, опашки, плавателни мехури от риби и други годни за консумация карантии от риби
0302 91 00-- Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко
0302 92 00-- Перки от акула
0302 99 00-- Други
0303Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304
- Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030391 до 030399
0303 11 00-- Червена сьомга (Oncorhynchus nerka)
0303 12 00-- Други тихоокеански сьомги (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)
0303 13 00-- Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
0303 14-- Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
0303 14 10--- От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster
0303 14 20--- От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с хриле, изкормени, с единично тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и без хриле, с единично тегло, по-голямо от 1 kg
0303 14 90--- Други
0303 19 00-- Други
- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030391 до 030399
0303 23 00-- Тилапия (Oreochromis spp.)
0303 24 00-- Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303 25 00-- Шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303 26 00-- Змиорки (Anguilla spp.)
0303 29 00-- Други
- Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030391 до 030399
0303 31-- Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303 31 10--- Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)
0303 31 30--- Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
0303 31 90--- Тихоокеански писии (Hippoglossus stenolepis)
0303 32 00-- Писия от вида Pleuronectes platessa
0303 33 00-- Морски език (Solea spp.)
0303 34 00-- Калкани (Psetta maxima)
0303 39-- Други
0303 39 10--- Речни писии (Platichthys flesus)
0303 39 30--- Камбала (риби от рода Rhombosolea)
0303 39 50--- Риби от видовете Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezelandiae
0303 39 85--- Други
- Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99
0303 41-- Бял тон (Thunnus alalunga)
0303 41 10--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 41 90--- Друг
0303 42-- Тон с жълти перки – албакор (Thunnus albacares)
0303 42 20--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 42 90--- Друг
0303 43-- Ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis)
0303 43 10--- Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 43 90--- Други
0303 44-- Тон от вида Thunnus obesus
0303 44 10--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 44 90--- Друг
0303 45-- Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0303--- Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
0303 45 12---- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 45 18---- Друг
0303--- Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)
0303 45 91---- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 45 99---- Друг
0303 46-- Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii
0303 46 10--- Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 46 90--- Друг
0303 49-- Други
0303 49 20--- Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 49 85--- Други
- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), сребрист помфрет (Pampus spp.), тихоокеанска сайра (Cololabis saira), сафриди (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), риба меч (Xiphias gladius), кауакауа (Euthynnus affinis), паламуд (Sarda spp.), платноходкови (Istiophoridae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99
0303 51 00-- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0303 53-- Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)
0303 53 10--- Сардини от вида Sardina pilchardus
0303 53 30--- Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sardinella spp.)
0303 53 90--- Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)
0303 54-- Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303 54 10--- От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus)
0303 54 90--- От вида на австралийската скумрия (Scomber australasicus)
0303 55-- Сафриди (Trachurus spp.)
0303 55 10--- Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)
0303 55 30--- Чилийски сафрид (Trachurus murphyi)
0303 55 90--- Други
0303 56 00-- Кобия (Rachycentron canadum)
0303 57 00-- Риба меч (Xiphias gladius)
0303 59-- Други
0303 59 10--- Аншоа (Engraulis spp.)
0303--- Кауакауа (Euthynnus affinis)
0303 59 21---- Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 59 29---- Други
0303 59 90--- Други
- Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030391 до 030399
0303 63-- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0303 63 10--- Атлантическа треска (Gadus morhua)
0303 63 30--- Гренландска треска (Gadus ogac)
0303 63 90--- Тихоокеанска треска (Gadus macrocephalus)
0303 64 00-- Треска (Melanogrammus aeglefinus)
0303 65 00-- Американска треска (Pollachius virens)
0303 66-- Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0303--- Мерлузи от рода Merluccius
0303 66 11---- Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus)
0303 66 12---- Аржентински мерлузи (Merluccius hubbsi)
0303 66 13---- Австралийски мерлузи (Merluccius australis)
0303 66 19---- Други
0303 66 90--- Мерлузи от рода Urophycis (налим)
0303 67 00-- Минтай (Theragra chalcogramma)
0303 68-- Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0303 68 10--- Трескоподобни (Micromesistius poutassou)
0303 68 90--- Синя австралийска треска (Micromesistius australis)
0303 69-- Други
0303 69 10--- Полярна треска (Boreogadus saida)
0303 69 30--- Мерланг (Merlangius merlangus)
0303 69 50--- Сребриста сайда (Pollachius pollachius)
0303 69 70--- Новозенландски макруронус (Macruronus novaezelandiae)
0303 69 80--- Морски щуки (Molva spp.)
0303 69 90--- Други
- Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 030391 до 030399
0303 81-- Акули
0303 81 15--- Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
0303 81 30--- Селдова акула (Lamna nasus)
0303 81 40--- Синя акула (Prionace glauca)
0303 81 90--- Други
0303 82 00-- Скатови (Rajidae)
0303 83 00-- Кликач (Dissostichus spp.)
0303 84-- Лаврак (Dicentrarchus spp.)
0303 84 10--- Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
0303 84 90--- Други
0303 89-- Други
0303 89 10--- Сладководни риби
0303--- Други
0303---- Риби от рода Euthynnus, различни от кауакауа (Euthynnus affinis), включени в подпозиция 0303 59
0303 89 21----- Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
0303 89 29----- Други
0303---- Морски костури (Sebastes spp.)
0303 89 31----- От вида Sebastes marinus (златист костур)
0303 89 39----- Други
0303 89 40---- Риби от вида Orcynopsis unicolor
0303 89 50---- Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
0303 89 55---- Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
0303 89 60---- Платика (Brama spp.)
0303 89 65---- Въдичари (Lophius spp.)
0303 89 70---- Риби от вида Genypterus blacodes
0303 89 90---- Други
- Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко, перки, глави, опашки, плавателни мехури от риби и други годни за консумация карантии от риби
0303 91-- Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко
0303 91 10--- Хайвер и семенна течност от риби, предназначени за производството на дезоксирибонуклеинова киселина или протаминсулфат
0303 91 90--- Други
0303 92 00-- Перки от акула
0303 99 00-- Други
0304Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени
- Пресни или охладени филета от тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0304 31 00-- Тилапия (Oreochromis spp.)
0304 32 00-- Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 33 00-- Нилски костур (Lates niloticus)
0304 39 00-- Други
- Пресни или охладени филета от други риби
0304 41 00-- Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
0304 42-- Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
0304 42 10--- От вида Oncorhynchus mykiss, с единично тегло, по-голямо от 400 g
0304 42 50--- От видовете Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster
0304 42 90--- Други
0304 43 00-- Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)
0304 44-- Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
0304 44 10--- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и полярна треска (Boreogadus saida)
0304 44 30--- Американска треска (Pollachius virens)
0304 44 90--- Други
0304 45 00-- Риба меч (Xiphias gladius)
0304 46 00-- Кликач (Dissostichus spp.)
0304 47-- Акули
0304 47 10--- Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
0304 47 20--- Селдова акула (Lamna nasus)
0304 47 30--- Синя акула (Prionace glauca)
0304 47 90--- Други
0304 48 00-- Скатови (Rajidae)
0304 49-- Други
0304 49 10--- Сладководни риби
0304--- Други
0304 49 50---- Морски костур (Sebastes spp.)
0304 49 90---- Други
- Други, пресни или охладени
0304 51 00-- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0304 52 00-- Пъстървови
0304 53 00-- Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
0304 54 00-- Риба меч (Xiphias gladius)
0304 55 00-- Кликач (Dissostichus spp.)
0304 56-- Акули
0304 56 10--- Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
0304 56 20--- Селдова акула (Lamna nasus)
0304 56 30--- Синя акула (Prionace glauca)
0304 56 90--- Други
0304 57 00-- Скатови (Rajidae)
0304 59-- Други
0304 59 10--- Сладководни риби
0304--- Други
0304 59 50---- Разфасовки, наречени „flaps”, от херинги
0304 59 90---- Други
- Замразени филета от тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0304 61 00-- Тилапия (Oreochromis spp.)
0304 62 00-- Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 63 00-- Нилски костур (Lates niloticus)
0304 69 00-- Други
- Замразени филета от риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
0304 71-- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304 71 10--- Треска (Gadus macrocephalus)
0304 71 90--- Други
0304 72 00-- Треска (Melanogrammus aeglefinus)
0304 73 00-- Американска треска (Pollachius virens)
0304 74-- Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0304--- Мерлузи от рода Merluccius
0304 74 11---- Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus)
0304 74 15---- Аржентинска мерлуза (Merluccius hubbsi)
0304 74 19---- Други
0304 74 90--- Мерлузи от рода Urophycis (налим)
0304 75 00-- Минтай (Theragra chalcogramma)
0304 79-- Други
0304 79 10--- Полярна треска (Boreogadus saida)
0304 79 30--- Мерланг (Merlangius merlangus)
0304 79 50--- Новозенландски макруронус (Macruronus novaezelandiae)
0304 79 80--- Морски щуки (Molva spp.)
0304 79 90--- Други
- Замразени филета от други риби
0304 81 00-- Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
0304 82-- Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
0304 82 10--- От вида Oncorhynchus mykiss, с единично тегло, по-голямо от 400 g
0304 82 50--- От видовете Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster
0304 82 90--- Други
0304 83-- Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)
0304 83 10--- Писия от вида Pleuronectes platessa
0304 83 30--- Речна писия (Platichthys flesus)
0304 83 50--- Мегрим (Lepidorhombus spp.)
0304 83 90--- Други
0304 84 00-- Риба меч (Xiphias gladius)
0304 85 00-- Кликач (Dissostichus spp.)
0304 86 00-- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 87 00-- Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis)
0304 88-- Акули и скатови (Rajidae)
0304--- Акули
0304 88 11---- Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
0304 88 15---- Селдова акула (Lamna nasus)
0304 88 18---- Синя акула (Prionace glauca)
0304 88 19---- Други
0304 88 90--- Скатови (Rajidae)
0304 89-- Други
0304 89 10--- Сладководни риби
0304--- Други
0304---- Морски костур (Sebastes spp.)
0304 89 21----- От вида Sebastes marinus
0304 89 29----- Други
0304 89 30---- Риби от рода Euthynnus
0304---- Скумрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) и риби от вида Orcynopsis unicolor
0304 89 41----- Скумрия от видовете Scomber australasicus
0304 89 49----- Други
0304 89 60---- Въдичари (Lophius spp.)
0304 89 90---- Други
- Други, замразени
0304 91 00-- Риба меч (Xiphias gladius)
0304 92 00-- Кликач (Dissostichus spp.)
0304 93-- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0304 93 10--- Сурими
0304 93 90--- Други
0304 94-- Минтай (Theragra chalcogramma)
0304 94 10--- Сурими
0304 94 90--- Други
0304 95-- Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, различни от минтай (Theragra chalcogramma)
0304 95 10--- Сурими
0304--- Други
0304---- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и полярна треска (Boreogadus saida)
0304 95 21----- Треска (Gadus macrocephalus)
0304 95 25----- Треска (Gadus morhua)
0304 95 29----- Други
0304 95 30---- Треска (Melanogrammus aeglefinus)
0304 95 40---- Американска треска (Pollachius virens)
0304 95 50---- Мерлузи от рода Merluccius
0304 95 60---- Трескоподобни (Micromesistius poutassou)
0304 95 90---- Други
0304 96-- Акули
0304 96 10--- Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
0304 96 20--- Селдова акула (Lamna nasus)
0304 96 30--- Синя акула (Prionace glauca)
0304 96 90--- Други
0304 97 00-- Скатови (Rajidae)
0304 99-- Други
0304 99 10--- Сурими
0304--- Други
0304 99 21---- Сладководни риби
0304---- Други
0304 99 23----- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 99 29----- Морски костур (Sebastes spp.)
0304 99 55----- Мегрим (Lepidorhombus spp.)
0304 99 61----- Платика (Brama spp.)
0304 99 65----- Въдичари (Lophius spp.)
0304 99 99----- Други
0305Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени
0305 20 00- Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко, от риби, сушени, пушени, осолени или в саламура
- Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени
0305 31 00-- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0305 32-- Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
0305--- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и полярна треска (Boreogadus saida)
0305 32 11---- Треска (Gadus macrocephalus)
0305 32 19---- Други
0305 32 90--- Други
0305 39-- Други
0305 39 10--- Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), от атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавска пъстърва (Hucho hucho), осолени или в саламура
0305 39 50--- Черни писии (Reinhardtius hippoglossоides), осолени или в саламура
0305 39 90--- Други
- Риби пушени, включително филетата, различни от годни за консумация карантии от риби
0305 41 00-- Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
0305 42 00-- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 43 00-- Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
0305 44-- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0305 44 10--- Змиорки (Anguilla spp.)
0305 44 90--- Други
0305 49-- Други
0305 49 10--- Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)
0305 49 20--- Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
0305 49 30--- Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 80--- Други
- Риби сушени, дори осолени, но непушени, различни от годни за консумация карантии от риби
0305 51-- Tреска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 51 10--- Сушени, неосолени
0305 51 90--- Сушени осолени
0305 52 00-- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0305 53-- Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, различни от треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 53 10--- Полярна треска (Boreogadus saida)
0305 53 90--- Други
0305 54-- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), сребрист помфрет (Pampus spp.), тихоокеанска сайра (Cololabis saira), сафриди (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), риба меч (Xiphias gladius), кауакауа (Euthynnus affinis), паламуд (Sarda spp.), платноходкови (Istiophoridae)
0305 54 30--- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 54 50--- Аншоа (Engraulis spp.)
0305 54 90--- Други
0305 59-- Други
0305 59 70--- Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
0305 59 85--- Други
- Риби осолени, но несушени, нито пушени и риби в саламура, различни от годни за консумация карантии от риби
0305 61 00-- Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00-- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus microcephalus)
0305 63 00-- Аншоа (Engraulis spp.)
0305 64 00-- Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0305 69-- Други
0305 69 10--- Полярна треска (Boreogadus saida)
0305 69 30--- Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
0305 69 50--- Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
0305 69 80--- Други
- Перки, глави, опашки, плавателни мехури от риби и други годни за консумация карантии от риби
0305 71 00-- Перки от акула
0305 72 00-- Глави, опашки и плавателни мехури от риби
0305 79 00-- Други
0306Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура
- Замразени
0306 11-- Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 11 10--- Опашки от лангусти
0306 11 90--- Други
0306 12-- Омари (Homarus spp.)
0306 12 10--- Цели
0306 12 90--- Други
0306 14-- Раци
0306 14 10--- Раци от видовете Paralithodes camchaticus, Chionоecetes spp. и Cаllinectes sapidus
0306 14 30--- Раци от вида Cancer pagurus
0306 14 90--- Други
0306 15 00-- Норвежки омар (Nephrops norvegicus)
0306 16-- Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306 16 91--- Сиви скариди от вида Crangon crangon
0306 16 99--- Други
0306 17-- Други скариди
0306 17 91--- Дълбоководни розови скариди (Parapeneus longriostrus)
0306 17 92--- Скариди от рода Penaeus
0306 17 93--- Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus
0306 17 94--- Скариди от рода Crangon, различни от тези от вида Crangon crangon
0306 17 99--- Други
0306 19-- Други
0306 19 10--- Речни раци
0306 19 90--- Други
- Живи, пресни или охладени
0306 31 00-- Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 32-- Омари (Homarus spp.)
0306 32 10--- Живи
0306--- Други
0306 32 91---- Цели
0306 32 99---- Други
0306 33-- Раци
0306 33 10--- Раци от вида Cancer pagurus
0306 33 90--- Други
0306 34 00-- Норвежки омар (Nephrops norvegicus)
0306 35-- Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306--- Сиви скариди от вида Crangon crangon
0306 35 10---- Пресни или охладени
0306 35 50---- Други
0306 35 90--- Други
0306 36-- Други скариди
0306 36 10--- Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus
0306 36 50--- Скариди от рода Crangon, различни от тези от вида Crangon crangon
0306 36 90--- Други
0306 39-- Други
0306 39 10--- Речни раци
0306 39 90--- Други
- Други
0306 91 00-- Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 92-- Омари (Homarus spp.)
0306 92 10--- Цели
0306 92 90--- Други
0306 93-- Раци
0306 93 10--- Раци от вида Cancer pagurus
0306 93 90--- Други
0306 94 00-- Норвежки омар (Nephrops norvegicus)
0306 95-- Скариди
0306--- Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306---- Сиви скариди от вида Crangon crangon
0306 95 11----- Варени във вода или на пара
0306 95 19----- Други
0306 95 20---- От видa Pandalus spp.
0306--- Други скариди
0306 95 30---- Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus
0306 95 40---- Скариди от рода Crangon, различни от тези от вида Crangon crangon
0306 95 90---- Други
0306 99-- Други
0306 99 10--- Речни раци
0306 99 90--- Други
0307Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени
- Стриди
0307 11-- Живи, пресни или охладени
0307 11 10--- Плоски стриди (Ostrea spp.), живи, с единично тегло, включително черупката, не по-голямо от 40 g
0307 11 90--- Други
0307 12 00-- Замразени
0307 19 00-- Други
- Миди Сен Жак (морски гребени) и други мекотели от семейство Pectinidae
0307 21-- Живи, пресни или охладени
0307 21 10--- Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten
0307 21 90--- Други
0307 22-- Замразени
0307--- Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten
0307 22 10---- Миди Сен Жак (Pecten maximus)
0307 22 90---- Други
0307 22 95--- Други
0307 29-- Други
0307 29 10--- Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten
0307 29 90--- Други
- Миди от вида Mytilus spp., или от вида Perna spp.
0307 31-- Живи, пресни или охладени
0307 31 10--- От вида Mytilus spp.
0307 31 90--- От вида Perna spp.
0307 32-- Замразени
0307 32 10--- От вида Mytilus spp.
0307 32 90--- От вида Perna spp.
0307 39-- Други
0307 39 20--- От вида Mytilus spp.
0307 39 80--- От вида Perna spp.
- Сепия и сепиоли
0307 42-- Живи, пресни или охладени
0307 42 10--- Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)
0307 42 20--- От вида Loligo spp.
0307 42 30--- Калмари и рогачи (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
0307 42 40--- Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid)
0307 42 90--- Други
0307 43-- Замразени
0307--- Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)
0307---- Сепиоли (Sepiola spp.)
0307 43 21----- От вида Sepiola rondeleti
0307 43 25----- Други
0307 43 29---- Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma)
0307--- От видовете Loligo spp.
0307 43 31---- Калмари oт вида Loligo vulgaris
0307 43 33---- Калмари oт вида Loligo pealei
0307 43 35---- Калмари oт вида Loligo gahi
0307 43 38---- Други
0307 43 91--- Калмари и рогачи от видовете Ommastrephes spp., различни от Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.
0307 43 92--- От видовете Illex spp.
0307 43 95--- Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus)
0307 43 99--- Други
0307 49-- Други
0307 49 20--- Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)
0307 49 40--- От видовете Loligo spp.
0307 49 50--- Калмари и рогачи от видовете Ommastrephes spp., различни от Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.
0307 49 60--- Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus)
0307 49 80--- Други
- Октоподи (Octopus spp.)
0307 51 00-- Живи, пресни или охладени
0307 52 00-- Замразени
0307 59 00-- Други
0307 60 00- Охлюви, различни от морските
- Миди и сърцевидки (семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae)
0307 71 00-- Живи, пресни или охладени
0307 72-- Замразени
0307 72 10--- Средиземноморски миди или други видове от семейство Veneridae
0307 72 90--- Други
0307 79 00-- Други
- Морски охлюви абалон (Haliotis spp.) и големи морски охлюви (Strombus spp.)
0307 81 00-- Живи, пресни или охладени морски охлюви абалон (Haliotis spp.)
0307 82 00-- Живи, пресни или охладени големи морски охлюви (Strombus spp.)
0307 83 00-- Замразени морски охлюви абалон (Haliotis spp.)
0307 84 00-- Замразени големи морски охлюви (Strombus spp.)
0307 87 00-- Други морски охлюви абалон (Haliotis spp.)
0307 88 00-- Други големи морски охлюви (Strombus spp.)
- Други
0307 91 00-- Живи, пресни или охладени
0307 92 00-- Замразени
0307 99 00-- Други
0308Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло пушени
- Морски краставици (Stichopus japonicus, Holothuroidea)
0308 11 00-- Живи, пресни или охладени
0308 12 00-- Замразени
0308 19 00-- Други
- Морски таралежи (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
0308 21 00-- Живи, пресни или охладени
0308 22 00-- Замразени
0308 29 00-- Други
0308 30- Медузи (Rhopilema spp.)
0308 30 50-- Замразени
0308 30 80-- Други
0308 90- Други
0308 90 10-- Живи, пресни или охладени
0308 90 50-- Замразени
0308 90 90-- Други
0309Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби, ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, годни за консумация от човека
0309 10 00- От риби
0309 90 00- Други
04ГЛАВА 4 - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
0401Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители
0401 10- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %
0401 10 10 -- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 10 90 -- Други
0401 20- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %
0401-- Непревишаващо 3 %
0401 20 11 --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 20 19 --- Други
0401-- Превишаващо 3 %
0401 20 91 --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 20 99 --- Други
0401 40- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %
0401 40 10 -- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 40 90 -- Други
0401 50- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %
0401-- Непревишаващо 21 %
0401 50 11 --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 50 19 --- Други
0401-- Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %
0401 50 31 --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 50 39 --- Други
0401-- Превишаващо 45 %
0401 50 91 --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 50 99 --- Други
0402Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители
0402 10- На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %
0402-- Без прибавка на захар или други подсладители
0402 10 11 --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 10 19 --- Други
0402-- Други
0402 10 91 --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 10 99 --- Други
- На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %
0402 21-- Без прибавка на захар или други подсладители
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %
0402 21 11 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 21 18 ---- Други
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %
0402 21 91 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 21 99 ---- Други
0402 29-- Други
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %
0402 29 11 ---- Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %
0402---- Други
0402 29 15 ----- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 29 19 ----- Други
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %
0402 29 91 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 29 99 ---- Други
- Други
0402 91-- Без прибавка на захар или други подсладители
0402 91 10 --- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 %
0402 91 30 --- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 %
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %
0402 91 51 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 91 59 ---- Други
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %
0402 91 91 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 91 99 ---- Други
0402 99-- Други
0402 99 10 --- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 %
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %
0402 99 31 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 99 39 ---- Други
0402--- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %
0402 99 91 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 99 99 ---- Други
0403Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао
0403 20- Кисело мляко
0403-- Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения, зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти
0403--- Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини
0403 20 11---- Непревишаващо 3 %
0403 20 13---- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 20 19---- Превишаващо 6 %
0403--- Друго, с тегловно съдържание на мазнини
0403 20 31---- Непревишаващо 3 %
0403 20 33---- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 20 39---- Превишаващо 6 %
0403-- С прибавка на шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения, зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти
0403 20 41--- Съдържащо тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте
0403 20 49--- Друго
0403-- Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао
0403--- На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини
0403 20 51---- Непревишаващо 1,5 %
0403 20 53---- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0403 20 59---- Превишаващо 27 %
0403--- Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини
0403 20 91---- Непревишаващо 3 %
0403 20 93---- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 20 99---- Превишаващо 6 %
0403 90- Други
0403-- Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао
0403--- На прах, гранули или в други твърди форми
0403---- Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини
0403 90 11----- Непревишаващо 1,5 %
0403 90 13----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0403 90 19----- Превишаващо 27 %
0403---- Други, с тегловно съдържание на мазнини
0403 90 31----- Непревишаващо 1,5 %
0403 90 33----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0403 90 39----- Превишаващо 27 %
0403--- Други
0403---- Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини
0403 90 51----- Непревишаващо 3 %
0403 90 53----- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 90 59----- Превишаващо 6 %
0403---- Други, с тегловно съдържание на мазнини
0403 90 61----- Непревишаващо 3 %
0403 90 63----- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 90 69----- Превишаващо 6 %
0403-- Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао
0403--- На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини
0403 90 71---- Непревишаващо 1,5 %
0403 90 73---- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0403 90 79---- Превишаващо 27 %
0403--- Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини
0403 90 91---- Непревишаващо 3 %
0403 90 93---- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 90 99---- Превишаващо 6 %
0404Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде
0404 10- Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители
0404-- На прах, гранули или в други твърди форми
0404--- Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38)
0404---- Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
0404 10 02 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 04 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 06 ----- Превишаващо 27 %
0404---- Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
0404 10 12 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 14 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 16 ----- Превишаващо 27 %
0404--- Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38)
0404---- Непревишаващо 15 % и тегловно съдържание на мазнини
0404 10 26 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 28 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 32 ----- Превишаващо 27 %
0404---- Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
0404 10 34 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 36 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 38 ----- Превишаващо 27 %
0404-- Друга
0404--- Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38)
0404---- Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
0404 10 48 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 52 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 54 ----- Превишаващо 27 %
0404---- Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
0404 10 56 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 58 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 62 ----- Превишаващо 27 %
0404--- Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38)
0404---- Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
0404 10 72 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 74 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 76 ----- Превишаващо 27 %
0404---- Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини
0404 10 78 ----- Непревишаващо 1,5 %
0404 10 82 ----- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 10 84 ----- Превишаващо 27 %
0404 90- Други
0404-- Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини
0404 90 21 --- Непревишаващо 1,5 %
0404 90 23 --- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 90 29 --- Превишаващо 27 %
0404-- Други, с тегловно съдържание на мазнини
0404 90 81 --- Непревишаващо 1,5 %
0404 90 83 --- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0404 90 89 --- Превишаващо 27 %
0405Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване
0405 10- Масло
0405-- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %
0405--- Натурално масло
0405 10 11 ---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg
0405 10 19 ---- Други
0405 10 30 --- Възстановено масло
0405 10 50 --- Масло от суроватка
0405 10 90 -- Друго
0405 20- Млечни пасти за намазване
0405 20 10-- С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %
0405 20 30-- С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %
0405 20 90-- С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 %
0405 90- Други
0405 90 10 -- С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3 % и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 %
0405 90 90 -- Други
0406Сирена и извара
0406 10- Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка
0406-- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %
0406 10 30--- Сирене Mozzarella, дори в течност
0406 10 50--- Други
0406 10 80-- Други
0406 20 00- Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид
0406 30- Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните
0406 30 10-- При производството на които са вложени единствено сирената Emmental, Gruyere и Appenzell и евентуално като добавка сирене Glarus с билки (наречено „schabziger“), предназначени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, по-малко или равно на 56 %
0406-- Други
0406--- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 36 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество
0406 30 31---- Непревишаващо 48 %
0406 30 39---- Превишаващо 48 %
0406 30 90--- С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 %
0406 40- Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti
0406 40 10-- Сирене Roquefort
0406 40 50-- Сирене Gorgonzola
0406 40 90-- Други
0406 90- Други сирена
0406 90 01-- Предназначени за преработка
0406-- Други
0406 90 13--- Сирене Emmental
0406 90 15--- Сирена Gruyere, Sbrinz
0406 90 17--- Сирена Bergkase, Appenzell
0406 90 18--- Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d'Or и Tete de Moine
0406 90 21--- Сирене Cheddar
0406 90 23--- Сирене Edam
0406 90 25--- Сирене Tilsit
0406 90 29--- Кашкавал
0406 90 32--- Сирене Feta
0406 90 35--- Сирене Kefalotyri
0406 90 37--- Сирене Finlandia
0406 90 39--- Сирене Jarlsberg
0406--- Други
0406 90 50---- Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове
0406---- Други
0406----- С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество
0406------ Непревишаващо 47 %
0406 90 61------- Сирена Grana Padano, Parmigiano Reggiano
0406 90 63------- Сирена Fiore sardo, Pecorino
0406 90 69------- Други
0406------ Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %
0406 90 73------- Сирене Provolone
0406 90 74------- Сирене Maasdam
0406 90 75------- Сирена Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76------- Сирена Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso
0406 90 78------- Сирене Gouda
0406 90 79------- Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio
0406 90 81------- Сирена Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406 90 82------- Сирене Camembert
0406 90 84------- Сирене Brie
0406 90 85------- Сирена Kefalograviera, Kasseri
0406------- Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество
0406 90 86-------- Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %
0406 90 89-------- Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %
0406 90 92-------- Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %
0406 90 93------ Превишаващо 72 %
0406 90 99----- Други
0407Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени
- Оплодени яйца за инкубиране
0407 11 00 -- От кокошки (Gallus domesticus)
0407 19-- Други
0407--- От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus)
0407 19 11 ---- От пуйки или от гъски
0407 19 19---- Други
0407 19 90 --- Други
- Други пресни яйца
0407 21 00 -- От кокошки (Gallus domesticus)
0407 29-- Други
0407 29 10 --- От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus)
0407 29 90 --- Други
0407 90- Други
0407 90 10 -- От домашни птици
0407 90 90 -- Други
0408Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители
- Яйчни жълтъци
0408 11-- Сушени
0408 11 20--- Негодни за консумация от човека
0408 11 80--- Други
0408 19-- Други
0408 19 20--- Негодни за консумация от човека
0408--- Други
0408 19 81---- Течни
0408 19 89---- Други, включително замразените
- Други
0408 91-- Сушени
0408 91 20--- Негодни за консумация от човека
0408 91 80--- Други
0408 99-- Други
0408 99 20--- Негодни за консумация от човека
0408 99 80--- Други
0409 00 00Естествен мед
0410Насекоми и други продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде
0410 10- Насекоми
0410 10 10-- Пресни, охладени или замразени, различни от брашна и прахове
0410-- Други
0410 10 91--- Брашна и прахове
0410 10 99--- Други
0410 90 00- Други
05ГЛАВА 5 - ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
0501 00 00Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса
0502Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската промишленост; отпадъци от четина и косми
0502 10 00- Четина от свине или глигани и отпадъци от същата
0502 90 00- Други
0504 00 00 Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени
0505Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера
0505 10- Пера от видовете, използвани за пълнене; пух
0505 10 10-- Необработени
0505 10 90-- Други
0505 90 00- Други
0506Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали
0506 10 00- Осеин и кости, обработени с киселини
0506 90 00- Други
0507Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включително т.нар. мустаци) на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали
0507 10 00- Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост
0507 90 00- Други
0508 00Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите
0508 00 10- Червен корал (Corallium rubrum)
0508 00 90- Други
0510 00 00Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин
0511Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека
0511 10 00- Сперма от бикове
- Други
0511 91-- Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3
0511 91 10--- Отпадъци от риби
0511 91 90--- Други
0511 99-- Други
0511 99 10--- Сухожилия и нерви; обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи
0511--- Естествени сюнгери от животински произход
0511 99 31---- Необработени
0511 99 39---- Други
0511 99 85--- Други
РАЗДЕЛ II - ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
06ГЛАВА 6 - ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ
0601Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от № 1212
0601 10- Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой
0601 10 10-- Зюмбюли
0601 10 20-- Нарциси
0601 10 30-- Лалета
0601 10 40-- Гладиоли
0601 10 90-- Други
0601 20- Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория
0601 20 10-- Разсад, растения и корени от цикория
0601 20 30-- Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета
0601 20 90-- Други
0602Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел
0602 10- Издънки, невкоренени и калеми
0602 10 10-- От лоза
0602 10 90-- Други
0602 20- Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени
0602 20 10-- Лозови пръчки, присадени (ашладисани) или вкоренени
0602-- Други
0602 20 20--- С голи корени
0602--- Други
0602 20 30---- Цитрусови
0602 20 80---- Други
0602 30 00- Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени
0602 40 00- Рози, присадени или неприсадени
0602 90- Други
0602 90 10-- Гъбен мицел
0602 90 20-- Ананасови растения
0602 90 30-- Зеленчукови и ягодови растения
0602-- Други
0602--- Полски растения
0602---- Дървета, храсти и дръвчета
0602 90 41----- Горски
0602----- Други
0602 90 45------ Вкоренени издънки и млади растения
0602------ Други
0602 90 46------- С голи корени
0602------- Други
0602 90 47-------- Иглолистни дървета и вечнозелени растения
0602 90 48-------- Други
0602 90 50---- Други полски растения
0602--- Стайни растения
0602 90 70---- Вкоренени издънки и млади растения, с изключение на кактусите
0602---- Други
0602 90 91----- Цветни растения с пъпки или с цветове, с изключение на кактусите
0602 90 99----- Други
0603Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин
- Свежи
0603 11 00-- Рози
0603 12 00-- Карамфили
0603 13 00-- Орхидеи
0603 14 00-- Хризантеми
0603 15 00-- Кремове (Lilium spp.)
0603 19-- Други
0603 19 10--- Гладиоли
0603 19 20--- Лютичета
0603 19 70--- Други
0603 90 00- Други
0604Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин
0604 20- Свежи
0604-- Мъхове и лишеи
0604 20 11--- Eленови лишеи
0604 20 19--- Други
0604 20 20-- Коледни елхи
0604 20 40-- Клони от иглолистни дървета
0604 20 90-- Други
0604 90- Други
0604-- Мъхове и лишеи
0604 90 11--- Eленови лишеи
0604 90 19--- Други
0604-- Други
0604 90 91--- Само сушени
0604 90 99--- Други
07ГЛАВА 7 - ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
0701Картофи, пресни или охладени
0701 10 00 - За посев
0701 90- Други
0701 90 10 -- Предназначени за производство на нишесте
0701-- Други
0701 90 50 --- Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни
0701 90 90 --- Други
0702 00 00 Домати, пресни или охладени
0703Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени
0703 10- Лук и шалот
0703-- Лук
0703 10 11 --- За посев
0703 10 19 --- Друг
0703 10 90 -- Шалот
0703 20 00 - Чесън
0703 90 00 - Праз и други лукови зеленчуци
0704Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени
0704 10- Карфиол и броколи
0704 10 10-- Карфиол и главесто броколи
0704 10 90-- Други
0704 20 00- Брюкселско зеле
0704 90- Други
0704 90 10-- Бяло главесто зеле и червено главесто зеле
0704 90 90-- Други
0705Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени
- Марули
0705 11 00-- Топ салата
0705 19 00-- Други
- Видове цикория
0705 21 00-- Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum
0705 29 00-- Други
0706Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени
0706 10 00 - Моркови и репи
0706 90- Други
0706 90 10 -- Целина с едри глави
0706 90 30 -- Хрян (Cochlearia armoracia)
0706 90 90 -- Други
0707 00Краставици и корнишони, пресни или охладени
0707 00 05 - Краставици
0707 00 90 - Корнишони
0708Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени
0708 10 00 - Грах (Pisum sativum)
0708 20 00 - Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00 - Други бобови зеленчуци
0709Други зеленчуци, пресни или охладени
0709 20 00 - Аспержи
0709 30 00 - Патладжани
0709 40 00 - Целина, различна от целината с едри глави
- Гъби и трюфели
0709 51 00 -- Гъби от рода Agaricus
0709 52 00-- Гъби от рода Boletus
0709 53 00-- Гъби от рода Cantharellus
0709 54 00-- Шийтаке (Lentinus edodes)
0709 55 00-- Мацутаке (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)
0709 56 00-- Трюфели (Tuber spp.)
0709 59 00-- Други
0709 60- Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta
0709 60 10 -- Сладки пиперки
0709-- Други
0709 60 91--- От рода Capsicum, предназначени за производство на капсаицин или на багрила от олеорезини от растения от род Capsicum
0709 60 95--- Предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди
0709 60 99 --- Други
0709 70 00 - Спанак, новозеландски спанак и лобода
- Други
0709 91 00 -- Артишок (ангинарии)
0709 92-- Маслини
0709 92 10--- Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло
0709 92 90--- Други
0709 93-- Тикви (Cucurbita spp.)
0709 93 10 --- Тиквички
0709 93 90--- Други
0709 99-- Други
0709 99 10--- Салати, различни от марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.)
0709 99 20--- Листно цвекло (или бяло цвекло) и артишок (Cynara cardunculus)
0709 99 40--- Каперси (Carparidacees)
0709 99 50--- Резене
0709 99 60--- Сладка царевица
0709 99 90--- Други
0710Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени
0710 10 00- Картофи
- Бобови зеленчуци, със или без шушулките
0710 21 00-- Грах (Pisum sativum)
0710 22 00-- Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00-- Други
0710 30 00- Спанак, новозеландски спанак и лобода
0710 40 00- Сладка царевица
0710 80- Други зеленчуци
0710 80 10-- Маслини
0710-- Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta
0710 80 51--- Сладки пиперки
0710 80 59--- Други
0710-- Гъби
0710 80 61--- От рода Agaricus
0710 80 69--- Други
0710 80 70-- Домати
0710 80 80-- Артишок (ангинарии)
0710 80 85-- Аспержи
0710 80 95-- Други
0710 90 00- Зеленчукови смеси
0711Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за директна консумация в това състояние
0711 20- Маслини
0711 20 10-- Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло
0711 20 90-- Други
0711 40 00- Краставици и корнишони
- Гъби и трюфели
0711 51 00-- Гъби от рода Agaricus
0711 59 00-- Други
0711 90- Други зеленчуци; зеленчукови смеси
0711-- Зеленчуци
0711 90 10--- Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta, с изключение на сладките пиперки
0711 90 30--- Сладка царевица
0711 90 50--- Лук
0711 90 70--- Каперси
0711 90 80--- Други
0711 90 90-- Зеленчукови смеси
0712Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин
0712 20 00- Лук
- Гъби, гъби от видовете Auricularia spp. /юдино ухо/и Тremella spp. и трюфели
0712 31 00-- Гъби от рода Agaricus
0712 32 00-- Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/
0712 33 00-- Гъби от вида Тremella spp.
0712 34 00-- Шийтаке (Lentinus edodes)
0712 39 00-- Други
0712 90- Други зеленчуци; зеленчукови смеси
0712 90 05-- Картофи, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин
0712-- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
0712 90 11--- Хибридна, за посев
0712 90 19--- Друга
0712 90 30-- Домати
0712 90 50-- Моркови
0712 90 90-- Други
0713Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени
0713 10- Грах (Pisum sativum)
0713 10 10 -- За посев
0713 10 90 -- Друг
0713 20 00 - Нахут (Garbanzos)
- Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0713 31 00 -- Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek
0713 32 00 -- Ситен червен фасул от вида Adzuki (Phaseolus или Vigna angularis)
0713 33-- Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris)
0713 33 10 --- За посев
0713 33 90 --- Друг
0713 34 00 -- Бобови растения от видовете Vigna subterranea или Voandzeia subterranea
0713 35 00 -- Папуда (Vigna unguiculata)
0713 39 00 -- Друг
0713 40 00 - Леща
0713 50 00- Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
0713 60 00- Бобови растения от вида Cajanus cajan
0713 90 00- Други
0714Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво
0714 10 00- Корени от маниока (cassava)
0714 20- Сладки картофи
0714 20 10-- Пресни, цели, предназначени за консумация от човека
0714 20 90-- Други
0714 30 00- Игнам (индийски картоф) (Dioscorea spp.)
0714 40 00- Таро (Colocasia spp.)
0714 50 00- Yautia (Xanthosoma spp.)
0714 90- Други
0714 90 20-- Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте
0714 90 90-- Други
08ГЛАВА 8 - ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ
0801Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени
- Кокосови орехи
0801 11 00-- Изсушени
0801 12 00-- С вътрешната черупка (ендокарп)
0801 19 00-- Други
- Бразилски орехи
0801 21 00 -- С черупки
0801 22 00 -- Без черупки
- Кашу
0801 31 00 -- С черупки
0801 32 00 -- Без черупки
0802Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени
- Бадеми
0802 11-- С черупки
0802 11 10 --- Горчиви
0802 11 90 --- Други
0802 12-- Без черупки
0802 12 10 --- Горчиви
0802 12 90 --- Други
- Лешници (Corylus spp.)
0802 21 00 -- С черупки
0802 22 00 -- Без черупки
- Обикновени орехи
0802 31 00 -- С черупки
0802 32 00 -- Без черупки
- Кестени (Castanea spp.)
0802 41 00-- С черупки
0802 42 00-- Без черупки
- Шамфъстък
0802 51 00 -- С черупки
0802 52 00 -- Без черупки
- Орехи „макадамия“
0802 61 00 -- С черупки
0802 62 00 -- Без черупки
0802 70 00- Орехи от кола (Cola spp.)
0802 80 00- Орехи от арека
- Други
0802 91 00-- Семена от пиния, с черупки
0802 92 00-- Семена от пиния, без черупки
0802 99-- Други
0802 99 10 --- Пеканови орехи
0802 99 90--- Други
0803Банани, включително хлебните, пресни или сушени
0803 10- Хлебни банани
0803 10 10 -- Пресни
0803 10 90-- Сушени
0803 90- Други
0803-- Пресни
0803 90 11--- Plátano de Canarias
0803 90 19--- Други
0803 90 90-- Сушени
0804Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени
0804 10 00- Фурми
0804 20- Смокини
0804 20 10-- Пресни
0804 20 90-- Сушени
0804 30 00 - Ананаси
0804 40 00 - Авокадо
0804 50 00 - Гуаяви, манго и мангустани
0805Цитрусови плодове, пресни или сушени
0805 10- Портокали
0805-- Сладки портокали, пресни
0805 10 22 --- Пъпови портокали (Navel oranges)
0805 10 24 --- Персийски (обикновени) портокали (White oranges)
0805 10 28 --- Други
0805 10 80 -- Други
- Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди
0805 21-- Мандарини (включително тангерини и сатсумаси)
0805 21 10 --- Cатсумаси
0805 21 90 --- Други
0805 22 00 -- Клементинки
0805 29 00-- Други
0805 40 00 - Грейпфрути и помело
0805 50- Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 50 10 -- Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)
0805 50 90 -- Зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 90 00- Други
0806Грозде, прясно или сушено
0806 10- Прясно
0806 10 10 -- Трапезно
0806 10 90 -- Друго
0806 20- Сушено
0806 20 10-- Коринтски стафиди
0806 20 30-- Султански стафиди
0806 20 90-- Друго
0807Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни
- Пъпеши (в това число и дините)
0807 11 00-- Дини
0807 19 00-- Други
0807 20 00- Папаи
0808Ябълки, круши и дюли, пресни
0808 10- Ябълки
0808 10 10 -- Предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 16 септември до 15 декември
0808 10 80 -- Други
0808 30- Круши
0808 30 10 -- Предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември
0808 30 90 -- Други
0808 40 00 - Дюли
0809Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни
0809 10 00 - Кайсии
- Череши
0809 21 00 -- Вишни (Prunus cerasus)
0809 29 00 -- Други
0809 30- Праскови, включително брюнони и нектарини
0809 30 20 -- Плоски праскови (Prunus persica var. platycarpa) и плоски нектарини (Prunus persica var. platerina)
0809-- Други
0809 30 30 --- Брюнони и нектарини
0809 30 80 --- Други
0809 40- Сливи и трънки
0809 40 05 -- Сливи
0809 40 90-- Трънки
0810Други плодове, пресни
0810 10 00 - Ягоди
0810 20- Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина
0810 20 10 -- Малини
0810 20 90 -- Други
0810 30- Френско грозде, включително касис и цариградско грозде
0810 30 10-- Черно френско грозде (касис)
0810 30 30-- Червено френско грозде
0810 30 90-- Друго
0810 40- Боровинки и други плодове от рода Vaccinium
0810 40 10 -- Боровинки от вида Vaccinium vitis-idaea
0810 40 30 -- Боровинки от вида Vaccinium myrtillus
0810 40 50 -- Плодове от висока боровинка (от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum)
0810 40 90 -- Други
0810 50 00 - Киви
0810 60 00- Дуриани
0810 70 00 - Райски ябълки
0810 90- Други
0810 90 20-- Тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя
0810 90 75-- Други
0811Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с прибавка на захар или други подсладители
0811 10- Ягоди
0811-- С прибавка на захар или други подсладители
0811 10 11--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
0811 10 19--- Други
0811 10 90-- Други
0811 20- Малини, къпини, черници, кръстоска на малини и къпини, френско грозде, включително касис и цариградско грозде
0811-- С прибавка на захар или други подсладители
0811 20 11--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
0811 20 19--- Други
0811-- Други
0811 20 31--- Малини
0811 20 39--- Черно френско грозде (касис)
0811 20 51--- Червено френско грозде
0811 20 59--- Къпини или черници
0811 20 90--- Други
0811 90- Други
0811-- С прибавка на захар или други подсладители
0811--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
0811 90 11---- Тропически плодове и черупкови тропически плодове
0811 90 19---- Други
0811--- Други
0811 90 31---- Тропически плодове и черупкови тропически плодове
0811 90 39---- Други
0811-- Други
0811 90 50--- Боровинки от вида Vaccinium myrtillus
0811 90 70--- Боровинки от видовете Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium
0811--- Череши
0811 90 75---- Вишни (Prunus cerasus)
0811 90 80---- Други
0811 90 85--- Тропически плодове и черупкови тропически плодове
0811 90 95--- Други
0812Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за директна консумация в това състояние
0812 10 00- Череши
0812 90- Други
0812 90 25-- Кайсии; портокали
0812 90 30-- Папая
0812 90 40-- Боровинки (плодове от вида Vaccinium myrtillus)
0812 90 70-- Гуаяви, манго, мангустани, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), плодове от хлебно дърво, личи и саподила, маракуя, карамбол, питайя и тропически орехи
0812 90 98-- Други
0813Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава
0813 10 00- Кайсии
0813 20 00- Сливи
0813 30 00- Ябълки
0813 40- Други плодове
0813 40 10-- Праскови, включително брюнони и нектарини
0813 40 30-- Круши
0813 40 50-- Папаи
0813 40 65-- Тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя
0813 40 95-- Други
0813 50- Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава
0813-- Смеси от сушени плодове, различни от тези от № 0801 до 0806
0813--- Без сливи
0813 50 12---- От папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя
0813 50 15---- Други
0813 50 19--- Със сливи
0813-- Смеси, изключително от черупкови плодове от № 0801 и 0802
0813 50 31--- От черупкови тропически плодове
0813 50 39--- Други
0813-- Други смеси
0813 50 91--- Без сливи или смокини
0813 50 99--- Други
0814 00 00Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода - солена, със сероводород или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени
09ГЛАВА 9 - КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ
0901Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа
- Кафе сурово
0901 11 00 -- Недекофеинизирано
0901 12 00 -- Декофеинизирано
- Кафе печено
0901 21 00 -- Недекофеинизирано
0901 22 00 -- Декофеинизирано
0901 90- Други
0901 90 10-- Черупки и люспи от кафе
0901 90 90 -- Заместители на кафе, съдържащи кафе
0902Чай, дори ароматизиран
0902 10 00- Зелен чай (неферментирал) в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg
0902 20 00- Зелен чай (неферментирал) в друг вид опаковки
0902 30 00- Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg
0902 40 00- Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в друг вид опаковки
0903 00 00Мате
0904Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или раздробени, или смлени
- Пипер
0904 11 00-- Нераздробен, нито смлян
0904 12 00-- Раздробен или смлян
- Плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta
0904 21-- Сушени, нераздробени нито смлени
0904 21 10--- Сладки пиперки (Capsicum annuum)
0904 21 90--- Други
0904 22 00-- Раздробени или смлени
0905Ванилия
0905 10 00- Нераздробена, нито смляна
0905 20 00- Раздробена или смляна
0906Канела и канелени цветове
- Нераздробени, нито смлени
0906 11 00-- Канела (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00-- Други
0906 20 00- Раздробени или смлени
0907Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)
0907 10 00- Нераздробен, нито смлян
0907 20 00- Раздробен или смлян
0908Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, кардамоми
- Индийски орехчета
0908 11 00-- Нераздробени, нито смлени
0908 12 00-- Раздробени или смлени
- Обвивки на индийски орехчета
0908 21 00-- Нераздробени, нито смлени
0908 22 00-- Раздробени или смлени
- Кардамоми
0908 31 00-- Нераздробени, нито смлени
0908 32 00-- Раздробени или смлени
0909Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна
- Семена от кориандър
0909 21 00-- Нераздробени, нито смлени
0909 22 00-- Раздробени или смлени
- Семена от кимион
0909 31 00-- Нераздробени, нито смлени
0909 32 00-- Раздробени или смлени
- Семена от анасон, звезден анасон, ким или резене; плодове от хвойна
0909 61 00-- Нераздробени, нито смлени
0909 62 00-- Раздробени или смлени
0910Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки
- Джинджифил (исиот)
0910 11 00-- Нераздробен, нито смлян
0910 12 00-- Раздробен или смлян
0910 20- Шафран
0910 20 10-- Нераздробен, нито смлян
0910 20 90-- Раздробен или смлян
0910 30 00- Куркума
- Други подправки
0910 91-- Смеси, посочени в забележка 1 б) на настоящата глава
0910 91 05--- Къри
0910--- Други
0910 91 10---- Нераздробени, нито смлени
0910 91 90---- Раздробени или смлени
0910 99-- Други
0910 99 10--- Семена от сминдух
0910--- Мащерка
0910---- Нераздробена, нито смляна
0910 99 31----- Мащерка от вида Thymus serpyllum L.
0910 99 33----- Друга
0910 99 39---- Раздробена или смляна
0910 99 50--- Дафинови листа
0910--- Други
0910 99 91---- Нераздробени, нито смлени
0910 99 99---- Раздробени или смлени
10ГЛАВА 10 - ЖИТНИ РАСТЕНИЯ
1001Пшеница и смес от пшеница и ръж
- Твърда пшеница
1001 11 00-- За посев
1001 19 00-- Друга
- Други
1001 91-- За посев
1001 91 10--- Лимец
1001 91 20--- Мека пшеница и смес от пшеница и ръж
1001 91 90--- Други
1001 99 00-- Други
1002Ръж
1002 10 00- За посев
1002 90 00- Други
1003Ечемик
1003 10 00- За посев
1003 90 00- Друг
1004Овес
1004 10 00- За посев
1004 90 00- Други
1005Царевица
1005 10- За посев
1005-- Хибридна
1005 10 13--- Трилинеен (three-cross) хибрид
1005 10 15--- Прост хибрид
1005 10 18--- Друга хибридна
1005 10 90-- Друга
1005 90 00- Друга
1006Ориз
1006 10- Неолющен ориз
1006 10 10-- За посев
1006-- Друг
1006 10 30--- С кръгли зърна
1006 10 50--- Със средни зърна
1006--- С дълги зърна
1006 10 71---- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
1006 10 79---- Със съотношение дължина/широчина 3 или повече
1006 10 90--- Друг
1006 20- Олющен ориз (Cargo или кафяв)
1006-- Пропарен
1006 20 11--- С кръгли зърна
1006 20 13--- Със средни зърна
1006--- С дълги зърна
1006 20 15---- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
1006 20 17---- Със съотношение дължина/широчина 3 или повече
1006 20 19--- Друг
1006-- Друг
1006 20 92--- С кръгли зърна
1006 20 94--- Със средни зърна
1006--- С дълги зърна
1006 20 96---- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
1006 20 98---- Със съотношение дължина/широчина 3 или повече
1006 20 99--- Друг
1006 30- Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран
1006-- Ориз, полубланширан
1006--- Пропарен
1006 30 21---- С кръгли зърна
1006 30 23---- Със средни зърна
1006---- С дълги зърна
1006 30 25----- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
1006 30 27----- Със съотношение дължина/широчина 3 или повече
1006 30 29---- Друг
1006--- Друг
1006 30 42---- С кръгли зърна
1006 30 44---- Със средни зърна
1006---- С дълги зърна
1006 30 46----- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
1006 30 48----- Със съотношение дължина/широчина 3 или повече
1006 30 49---- Друг
1006-- Ориз, бланширан (избелен)
1006--- Пропарен
1006 30 61---- С кръгли зърна
1006 30 63---- Със средни зърна
1006---- С дълги зърна
1006 30 65----- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
1006 30 67----- Със съотношение дължина/широчина 3 или повече
1006 30 69---- Друг
1006--- Друг
1006 30 92---- С кръгли зърна
1006 30 94---- Със средни зърна
1006---- С дълги зърна
1006 30 96----- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
1006 30 98----- Със съотношение дължина/широчина 3 или повече
1006 30 99---- Друг
1006 40 00- Ориз, натрошен
1007Сорго на зърна
1007 10- За посев
1007 10 10-- Хибрид, за посев
1007 10 90-- Друго
1007 90 00- Други
1008Елда, просо и канарско просо; други житни растения
1008 10 00- Елда
- Просо
1008 21 00-- За посев
1008 29 00-- Друго
1008 30 00- Канарско просо
1008 40 00- Фонио (Digitaria spp.)
1008 50 00- Киноа (Chenopodium quinoa)
1008 60 00- Тритикале
1008 90 00- Други житни растения
11ГЛАВА 11 - МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН
1101 00Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж
- Пшенично брашно
1101 00 11-- От твърда пшеница
1101 00 15-- От лимец и от мека пшеница
1101 00 90- От смес от пшеница и ръж
1102Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж
1102 20- Царевично брашно
1102 20 10-- С тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 1,5 %
1102 20 90-- Друго
1102 90- Други
1102 90 10-- Ечемичено брашно
1102 90 30-- Овесено брашно
1102 90 50-- Оризово брашно
1102 90 70-- Ръжено брашно
1102 90 90-- Други
1103Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения
- Едрозърнест и дребнозърнест грис
1103 11-- От пшеница
1103 11 10--- От твърда пшеница
1103 11 90--- От лимец и от мека пшеница
1103 13-- От царевица
1103 13 10--- С тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 1,5 %
1103 13 90--- Други
1103 19-- От други житни растения
1103 19 20--- От ръж или ечемик
1103 19 40--- От овес
1103 19 50--- От ориз
1103 19 90--- Други
1103 20- Агломерати под формата на гранули
1103 20 25-- От ръж или ечемик
1103 20 30-- От овес
1103 20 40-- От царевица
1103 20 50-- От ориз
1103 20 60-- От пшеница
1103 20 90-- Други
1104Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени
- Зърна, сплескани или на люспи
1104 12-- От овес
1104 12 10--- На зърна, сплескани
1104 12 90--- На люспи
1104 19-- От други житни растения
1104 19 10--- От пшеница
1104 19 30--- От ръж
1104 19 50--- От царевица
1104--- От ечемик
1104 19 61---- На зърна, сплескани
1104 19 69---- На люспи
1104--- Други
1104 19 91---- Люспи от ориз
1104 19 99---- Други
- Други обработени зърна (например олющени, закръглени, нарязани или натрошени)
1104 22-- От овес
1104 22 40--- Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени
1104 22 50--- Закръглени
1104 22 95--- Други
1104 23-- От царевица
1104 23 40--- Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени; закръглени
1104 23 98--- Други
1104 29-- От други житни растения
1104--- От ечемик
1104 29 04---- Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени
1104 29 05---- Закръглени
1104 29 08---- Други
1104--- Други
1104 29 17---- Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени
1104 29 30---- Закръглени
1104---- Само натрошени
1104 29 51----- От пшеница
1104 29 55----- От ръж
1104 29 59----- Други
1104---- Други
1104 29 81----- От пшеница
1104 29 85----- От ръж
1104 29 89----- Други
1104 30- Зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени
1104 30 10-- От пшеница
1104 30 90-- Други
1105Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи
1105 10 00- Брашно, грис и прах
1105 20 00- Люспи, гранули и агломерати под формата на гранули
1106Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от № 0713, от сагу или от корените или грудките от № 0714 и от продуктите от глава 8
1106 10 00- От сухи бобови зеленчуци от № 0713
1106 20- От сагу или от корени или грудки от № 0714
1106 20 10-- Денатурирани
1106 20 90-- Други
1106 30- От продуктите от глава 8
1106 30 10-- От банани
1106 30 90-- Други
1107Малц, дори печен
1107 10- Непечен
1107-- От пшеница
1107 10 11--- Представен под формата на брашно
1107 10 19--- Друг
1107-- Друг
1107 10 91--- Представен под формата на брашно
1107 10 99--- Друг
1107 20 00- Печен
1108Скорбяла и нишесте; инулин
- Скорбяла и нишесте
1108 11 00-- Скорбяла от пшеница
1108 12 00-- Скорбяла от царевица
1108 13 00-- Нишесте от картофи
1108 14 00-- Нишесте от маниока
1108 19-- Други скорбяла и нишесте
1108 19 10--- Скорбяла от ориз
1108 19 90--- Други
1108 20 00- Инулин
1109 00 00Пшеничен глутен, дори в изсушено състояние
12ГЛАВА 12 - МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ
1201Семена от соя, дори натрошени
1201 10 00- За посев
1201 90 00- Други
1202Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени
1202 30 00- За посев
- Други
1202 41 00 -- С черупки
1202 42 00 -- Без черупки, дори натрошени
1203 00 00Копра
1204 00Семена от лен, дори натрошени
1204 00 10- За посев
1204 00 90- Други
1205Семена от репица или рапица, дори натрошени
1205 10- Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина
1205 10 10-- За посев
1205 10 90-- Други
1205 90 00- Други
1206 00Семена от слънчоглед, дори натрошени
1206 00 10- За посев
- Други
1206 00 91-- Обелен; необелен шарен слънчоглед
1206 00 99-- Други
1207Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени
1207 10 00- Палмистови орехи или ядки
- Семена от памук
1207 21 00-- За посев
1207 29 00-- Други
1207 30 00- Рициново семе
1207 40- Семена от сусам
1207 40 10-- За посев
1207 40 90-- Други
1207 50- Семена от синап
1207 50 10-- За посев
1207 50 90-- Други
1207 60 00- Семена от шафранка (Carthamus tinctorius)
1207 70 00- Семена от пъпеш
- Други
1207 91-- Семена от мак
1207 91 10--- За посев
1207 91 90--- Други
1207 99-- Други
1207 99 20--- За посев
1207--- Други
1207 99 91---- Конопено семе
1207 99 96---- Други
1208Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното
1208 10 00- От семена от соя
1208 90 00- Други
1209Семена, плодове и спори, за посев
1209 10 00- Семена от захарно цвекло
- Фуражни семена
1209 21 00-- Семена от люцерна (alfalfa)
1209 22-- Семена от детелина (Trifolium spp.)
1209 22 10--- Виолетова детелина (Trifolium pratense L.)
1209 22 80--- Друга
1209 23-- Семена от власатка
1209 23 11--- Ливадна власатка (Festuca pratensis Huds.)
1209 23 15--- Червена власатка (Festuca rubra L.)
1209 23 80--- Друга
1209 24 00-- Семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.)
1209 25-- Семена от райграс (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
1209 25 10--- Италиански райграс (Lolium multiflorum Lam.)
1209 25 90--- Английски райграс (Lolium perenne L.)
1209 29-- Други
1209 29 45--- От кощрява; фий; семена от видовете Poa palustris L. и Poa trivialis L.; главица (Dactylis glomerata L.); полска (степна) трева (Agrostides)
1209 29 50--- Семена от вълчи боб
1209 29 60--- Семена от фуражно цвекло (Beta vulgaris var. alba)
1209 29 80--- Други
1209 30 00- Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове
- Други
1209 91-- Зеленчукови семена
1209 91 30--- Семена от салатно цвекло или „червено цвекло“ (Beta vulgaris var. conditiva)
1209 91 80--- Други
1209 99-- Други
1209 99 10--- Горски семена
1209--- Други
1209 99 91---- Семена от растения, използвани главно за техните цветове, различни от упоменатите в подпозиция 120930
1209 99 99---- Други
1210Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел
1210 10 00- Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени, нито под формата на гранули
1210 20- Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел
1210 20 10-- Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули, обогатени с прах от хмел; прах от хмел
1210 20 90-- Други
1211Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах
1211 20 00- Корени от женшен
1211 30 00- Листа от кока
1211 40 00- Макова слама
1211 50 00- Ефедра
1211 60 00- Кора от африканска череша (Prunus africana)
1211 90- Други
1211 90 30-- Бакла от вида tonka
1211 90 86-- Други
1212Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде
- Водорасли
1212 21 00-- Годни за консумация от човека
1212 29 00-- Други
- Други
1212 91-- Захарно цвекло
1212 91 20--- Сушено, дори на прах
1212 91 80--- Друго
1212 92 00-- Рожкови
1212 93 00-- Захарна тръстика
1212 94 00-- Корени от цикория
1212 99-- Други
1212--- Семена от рожкови
1212 99 41---- Неолющени, нито натрошени, нито смлени
1212 99 49---- Други
1212 99 95--- Други
1213 00 00Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули
1214Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули
1214 10 00- Брашна и агломерати от люцерна
1214 90- Други
1214 90 10-- Фуражни цвекла, репи и други фуражни корени
1214 90 90-- Други
13ГЛАВА 13 - ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ
1301Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)
1301 20 00- Гума арабик
1301 90 00- Други
1302Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани
- Растителни сокове и екстракти
1302 11 00-- Опиум
1302 12 00-- От сладник (liquorice)
1302 13 00-- От хмел
1302 14 00-- От ефедра
1302 19-- Други
1302 19 05--- Олеорезини от ванилия
1302 19 70--- Други
1302 20- Пектинови материали, пектинати и пектати
1302 20 10-- В сухо състояние
1302 20 90-- Други
- Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани
1302 31 00-- Агар-агар
1302 32-- Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани
1302 32 10--- От рожкови или от семена от рожкови
1302 32 90--- От семена от гуар
1302 39 00-- Други
14ГЛАВА 14 - МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
1401Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни растения, избелени или боядисани, кори от липа)
1401 10 00- Бамбук
1401 20 00- Ратан
1401 90 00- Други
1404Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде
1404 20 00- Памучен линтер
1404 90 00- Други
РАЗДЕЛ III - МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛЕН ИЛИ МИКРОБЕН ПРОИЗХОД И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
15ГЛАВА 15 - МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛЕН ИЛИ МИКРОБЕН ПРОИЗХОД И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
1501Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503
1501 10- Свинска мас
1501 10 10-- Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1501 10 90 -- Други
1501 20- Други мазнини от свине
1501 20 10-- Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1501 20 90 -- Други
1501 90 00 - Други
1502Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503
1502 10- Лой
1502 10 10-- Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1502 10 90 -- Други
1502 90- Други
1502 90 10-- Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1502 90 90 -- Други
1503 00Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин
- Стеарин от свинска мас и олеостеарин
1503 00 11-- Предназначени за промишлени цели
1503 00 19-- Други
1503 00 30- Масло от лой, предназначено за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1503 00 90- Други
1504Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени
1504 10- Масла от черен дроб от риби и техните фракции
1504 10 10-- Със съдържание на витамин А, равно или по-малко от 2500 международни единици на грам
1504-- Други
1504 10 91--- От писии
1504 10 99--- Други
1504 20- Мазнини и масла от риби и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риби
1504 20 10-- Твърди фракции
1504 20 90-- Други
1504 30- Мазнини и масла от морски бозайници и техните фракции
1504 30 10-- Твърди фракции
1504 30 90-- Други
1505 00Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина
1505 00 10- Мазнина от вълна (серей), необработена
1505 00 90- Други
1506 00 00Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
1507Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
1507 10- Сурово масло, дори дегумирано
1507 10 10-- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1507 10 90-- Друго
1507 90- Други
1507 90 10-- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1507 90 90-- Други
1508Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
1508 10- Сурово масло
1508 10 10-- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1508 10 90-- Друго
1508 90- Други
1508 90 10-- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1508 90 90-- Други
1509Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
1509 20 00 - Необработено маслиново масло „Extra virgin“
1509 30 00 - Необработено (Virgin) маслиново масло
1509 40 00 - Други необработени (Virgin) маслинови масла
1509 90 00 - Други
1510Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени, и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от № 1509
1510 10 00 - Нерафинирано масло от маслинено кюспе
1510 90 00 - Други
1511Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
1511 10- Сурово масло
1511 10 10-- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1511 10 90 -- Друго
1511 90- Други
1511-- Твърди фракции
1511 90 11 --- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1511 90 19 --- Представени по друг начин
1511-- Други
1511 90 91--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1511 90 99 --- Други
1512Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
- Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции
1512 11-- Сурови масла
1512 11 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1512--- Други
1512 11 91 ---- От слънчоглед
1512 11 99 ---- От шафранка (safflower)
1512 19-- Други
1512 19 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1512 19 90 --- Други
- Памучно масло и неговите фракции
1512 21-- Сурово масло, дори с премахнат госипол
1512 21 10--- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1512 21 90 --- Друго
1512 29-- Други
1512 29 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1512 29 90 --- Други
1513Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
- Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции
1513 11-- Сурово масло
1513 11 10--- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1513--- Друго
1513 11 91---- Представено в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1513 11 99---- Представено по друг начин
1513 19-- Други
1513--- Твърди фракции
1513 19 11---- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1513 19 19---- Представени по друг начин
1513--- Други
1513 19 30---- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1513---- Други
1513 19 91----- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1513 19 99----- Представени по друг начин
- Палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции
1513 21-- Сурови масла
1513 21 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1513--- Други
1513 21 30---- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1513 21 90---- Представени по друг начин
1513 29-- Други
1513--- Твърди фракции
1513 29 11---- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1513 29 19---- Представени по друг начин
1513--- Други
1513 29 30---- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1513---- Други
1513 29 50----- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1513 29 90----- Представени по друг начин
1514Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
- Масла от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции
1514 11-- Сурови масла
1514 11 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1514 11 90--- Други
1514 19-- Други
1514 19 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1514 19 90--- Други
- Други
1514 91-- Сурови масла
1514 91 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1514 91 90--- Други
1514 99-- Други
1514 99 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1514 99 90--- Други
1515Други растителни или микробни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени
- Ленено масло и неговите фракции
1515 11 00-- Сурово масло
1515 19-- Други
1515 19 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515 19 90--- Други
- Царевично масло и неговите фракции
1515 21-- Сурово масло
1515 21 10--- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515 21 90--- Друго
1515 29-- Други
1515 29 10--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515 29 90--- Други
1515 30- Рициново масло и неговите фракции
1515 30 10-- За производството на аминоундеканова киселина за използване в производството на синтетични текстилни влакна или изкуствени пластмасови материали
1515 30 90-- Други
1515 50- Сусамово масло и неговите фракции
1515-- Сурово масло
1515 50 11--- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515 50 19--- Друго
1515-- Други
1515 50 91--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515 50 99--- Други
1515 60- Микробни мазнини и масла и техните фракции
1515-- Сурово масло
1515 60 11--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515--- Други
1515 60 51---- Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1515 60 59---- Твърди, представени по друг начин; течни
1515-- Други
1515 60 60--- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515--- Други
1515 60 91---- Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1515 60 99---- Твърди, представени по друг начин; течни
1515 90- Други
1515 90 11-- Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика; восък от Мирта, японски восък; техните фракции
1515-- Масло от тютюневи семена и неговите фракции
1515--- Сурово масло
1515 90 21---- Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515 90 29---- Друго
1515--- Други
1515 90 31---- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515 90 39---- Други
1515-- Други масла и техните фракции
1515--- Сурови масла
1515 90 40---- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515---- Други
1515 90 51----- Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1515 90 59----- Твърди, представени по друг начин; течни
1515--- Други
1515 90 60---- Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1515---- Други
1515 90 91----- Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1515 90 99----- Твърди, представени по друг начин; течни
1516Животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин
1516 10- Животински мазнини и масла и техните фракции
1516 10 10-- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1516 10 90-- Представени по друг начин
1516 20- Растителни мазнини и масла и техните фракции
1516 20 10-- Хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“
1516-- Други
1516 20 91--- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1516--- Представени по друг начин
1516 20 95---- Рапично, репично, ленено, слънчогледово масло, масло от илипе, от карите, от макоре, от тулукуна или от бабасу, предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
1516---- Други
1516 20 96----- Фъстъчено, памучно, соево или слънчогледово масло; други масла, с тегловно съдържание на свободни мастни киселини по-малко от 50 %, с изключение на палмистовото масло, маслото от илипе, кокосовото масло, рапичното, репичното масло или маслото от копайба
1516 20 98----- Други
1516 30- Микробни мазнини и масла и техните фракции
1516 30 91-- Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1516 30 98-- Други
1517Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински, растителни или микробни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла или техните фракции от № 1516
1517 10- Маргарин, с изключение на течния маргарин
1517 10 10-- С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %
1517 10 90-- Друг
1517 90- Други
1517 90 10-- С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %
1517-- Други
1517 90 91--- Нелетливи растителни масла, течни, смесени
1517 90 93--- Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от формите
1517 90 99--- Други
1518 00Животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински, растителни или микробни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде
1518 00 10- Линоксин
- Нелетливи растителни масла, течни, смесени, предназначени за технически или промишлени цели, различни от предназначените за производство на хранителни продукти за консумация от човека
1518 00 31-- Сурови
1518 00 39-- Други
- Други
1518 00 91-- Животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516
1518 00-- Други
1518 00 95--- Негодни за консумация смеси или препарати от животински мазнини и масла или от животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции
1518 00 99--- Други
1520 00 00Суров глицерол, глицеролови води и луги
1521Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени
1521 10 00- Растителни восъци
1521 90- Други
1521 90 10-- Спермацет, дори рафиниран или оцветен
1521-- Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен
1521 90 91--- Суров
1521 90 99--- Друг
1522 00Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
1522 00 10- Дегра
- Остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
1522 00-- Съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло
1522 00 31--- Неутрализационни утайки (soap-stocks)
1522 00 39--- Други
1522 00-- Други
1522 00 91--- Маслени утайки, неутрализационни утайки (soap-stocks)
1522 00 99--- Други
РАЗДЕЛ IV - ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, АЛКОХОЛИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА; ПРОДУКТИ, ДОРИ СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВДИШВАНЕ БЕЗ ГОРЕНЕ; ДРУГИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НИКОТИН В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
16ГЛАВА 16 - ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ ИЛИ ОТ НАСЕКОМИ
1601 00Колбаси и подобни продукти от месо, карантии, кръв или насекоми; приготвени храни на базата на тези продукти
1601 00 10- От черен дроб
- Други
1601 00 91-- Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка
1601 00 99-- Други
1602Други приготвени храни и консерви от месо, карантии, кръв или насекоми
1602 10 00- Приготвени храни, хомогенизирани
1602 20- От черен дроб от всякакви животни
1602 20 10-- От гъски или от патици
1602 20 90-- Други
- От домашните птици от № 0105
1602 31-- От пуйки
1602--- Съдържащи тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици
1602 31 11---- Съдържащи изключително месо от пуйки без топлинна обработка
1602 31 19---- Други
1602 31 80--- Други
1602 32-- От петли и кокошки
1602--- Съдържащи тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици
1602 32 11---- Без топлинна обработка
1602 32 19---- Други
1602 32 30--- Съдържащи тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици
1602 32 90--- Други
1602 39-- Други
1602--- Съдържащи тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици
1602 39 21---- Без топлинна обработка
1602 39 29---- Други
1602 39 85--- Други
- От свине
1602 41-- Бутове и разфасовки от тях
1602 41 10--- От домашни свине
1602 41 90--- Други
1602 42-- Плешки и разфасовки от тях
1602 42 10--- От домашни свине
1602 42 90--- Други
1602 49-- Други, включително смесите
1602--- От домашни свине
1602---- Съдържащи тегловно 80 % или повече месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход
1602 49 11----- Котлети (с изключение на врата) и разфасовки от тях, включително смеси от котлети и бутове
1602 49 13----- Врат и разфасовки от него, включително смесите от врат и плешки
1602 49 15----- Други смеси, съдържащи бутове, плешки, котлети или вратове и разфасовки от тях
1602 49 19----- Други
1602 49 30---- Съдържащи тегловно 40 % или повече, но по-малко от 80 % месо или карантии от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход
1602 49 50---- Съдържащи тегловно по-малко от 40 % месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход
1602 49 90--- Други
1602 50- От животни от рода на едрия рогат добитък
1602 50 10-- Без топлинна обработка; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии
1602-- Други
1602 50 31--- „Corned beef“, в херметически затворени опаковки
1602 50 95--- Други
1602 90- Други, включително храните, приготвени от животинска кръв
1602 90 10-- Храни, приготвени от животинска кръв
1602-- Други
1602 90 31--- От дивеч или от зайци
1602--- Други
1602 90 51---- Съдържащи месо или карантии от домашни свине
1602---- Други
1602----- Съдържащи месо или карантии от животни от рода на едрия рогат добитък
1602 90 61------ Без топлинна обработка; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии
1602 90 69------ Други
1602----- Други
1602 90 91------ От овце
1602 90 95------ От кози
1602 90 99------ Други
1603 00Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни
1603 00 10- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
1603 00 80- Други
1604Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби
- Риби, цели или на парчета, с изключение на смлените риби
1604 11 00-- Сьомги
1604 12-- Херинги
1604 12 10--- Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително пържени в олио, замразени
1604--- Други
1604 12 91---- В херметически затворени опаковки
1604 12 99---- Други
1604 13-- Сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца
1604--- Сардини
1604 13 11---- В зехтин
1604 13 19---- Други
1604 13 90--- Други
1604 14-- Тон, ивичест тон и паламуд (Sarda spp.)
1604--- Тон и скокливи риби
1604---- Скокливи риби
1604 14 21----- В растително масло
1604----- Други
1604 14 26------ Филета, наречени „карета“
1604 14 28------ Други
1604---- Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)
1604 14 31----- В растително масло
1604----- Други
1604 14 36------ Филета, наречени „карета“
1604 14 38------ Други
1604---- Други
1604 14 41----- В растително масло
1604----- Други
1604 14 46------ Филета, наречени „карета“
1604 14 48------ Други
1604 14 90--- Паламуд (Sarda spp.)
1604 15-- Скумрии
1604--- От видовете на обикновената скумрия Scomber scombrus и Scomber japonicus
1604 15 11---- Филета
1604 15 19---- Други
1604 15 90--- От вида на австралийската скумрия Scomber australasicus
1604 16 00-- Аншоа
1604 17 00-- Змиорки
1604 18 00-- Перки от акула
1604 19-- Други
1604 19 10--- Пъстървови, различни от сьомгите
1604--- Риби от рода Euthynnus, различни от ивичест тон (Katsuwonus pelamis)
1604 19 31---- Филета, наречени „карета“
1604 19 39---- Други
1604 19 50--- Риби от вида Orcynopsis unicolor
1604--- Други
1604 19 91---- Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително изпържени в олио, замразени
1604---- Други
1604 19 92----- Треска (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus microcephalus)
1604 19 93----- Американска треска (Pollachius virens)
1604 19 94----- Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95----- Минтай (Тhеragra chalcogramma) и сребриста сайда от вида Pollachius pollachius
1604 19 97----- Други
1604 20- Други приготвени храни и консерви от риби
1604 20 05-- Приготвени храни от сурими
1604-- Други
1604 20 10--- От сьомга
1604 20 30--- От семейство Пъстървови, различни от сьомгата
1604 20 40--- От аншоа
1604 20 50--- От сардини, от паламуди, от скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и риби от вида Orcynopsis unicolor
1604 20 70--- От тон, ивичест тон и други риби от рода Euthynnus
1604 20 90--- От други риби
- Хайвер и неговите заместители
1604 31 00-- Хайвер
1604 32 00-- Заместители на хайвер
1605Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани
1605 10 00- Раци
- Скариди
1605 21-- Не в херметически затворени опаковки
1605 21 10--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 kg
1605 21 90--- Други
1605 29 00-- Други
1605 30- Омари
1605 30 10-- Месо, топлинно обработено, за производство на масло, пастет, супи или сосове
1605 30 90-- Други
1605 40 00- Други ракообразни
- Мекотели
1605 51 00-- Стриди
1605 52 00-- Миди Сен Жак (морски гребени), включително калугерици
1605 53-- Миди
1605 53 10--- В херметически затворени опаковки
1605 53 90--- Други
1605 54 00-- Сепия и сепиоли, калмари и рогачи
1605 55 00-- Октопод
1605 56 00-- Миди и сърцевидки
1605 57 00-- Морски охлюви абалон
1605 58 00-- Охлюви, различни от морските
1605 59 00-- Други
- Други водни безгръбначни
1605 61 00-- Морски краставици
1605 62 00-- Морски таралежи
1605 63 00-- Медузи
1605 69 00-- Други
17ГЛАВА 17 - ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
1701Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние
- Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки
1701 12-- От захарно цвекло
1701 12 10 --- Предназначена за рафиниране
1701 12 90 --- Друга
1701 13-- От захарна тръстика, упомената в забележка 2 към подпозициите към настоящата глава
1701 13 10--- Предназначена за рафиниране
1701 13 90 --- Друга
1701 14-- Друга захар от захарна тръстика
1701 14 10--- Предназначена за рафиниране
1701 14 90 --- Друга
- Други
1701 91 00 -- С ароматизиращи или оцветяващи добавки
1701 99-- Други
1701 99 10 --- Бяла захар
1701 99 90 --- Други
1702Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи
- Лактоза и сироп от лактоза
1702 11 00-- Съдържащи тегловно 99 % или повече лактоза, изразена в безводна лактоза, изчислена върху сухо вещество
1702 19 00-- Други
1702 20- Захар от клен и сироп от клен
1702 20 10-- Захар от клен, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки
1702 20 90-- Друга
1702 30- Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза
1702 30 10 -- Изоглюкоза
1702-- Други
1702 30 50 --- Под формата на бял кристален прах, дори агломерирани
1702 30 90 --- Други
1702 40- Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар
1702 40 10 -- Изоглюкоза
1702 40 90 -- Други
1702 50 00 - Фруктоза, химически чиста
1702 60- Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар
1702 60 10 -- Изоглюкоза
1702 60 80-- Сироп от инулин
1702 60 95 -- Други
1702 90- Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза
1702 90 10 -- Малтоза, химически чиста
1702 90 30 -- Изоглюкоза
1702 90 50 -- Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин
1702-- Карамелизирани захари и меласи
1702 90 71 --- Съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % или повече захароза
1702--- Други
1702 90 75 ---- На прах, дори агломерирани
1702 90 79 ---- Други
1702 90 80-- Сироп от инулин
1702 90 95 -- Други
1703Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта
1703 10 00 - Меласа от захарна тръстика
1703 90 00 - Други
1704Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)
1704 10- Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие
1704 10 10-- С тегловно съдържание на захароза, по-малко от 60 % (включително инвертната захар, изразена като захароза)
1704 10 90-- С тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 60 % (включително инвертната захар, изразена като захароза)
1704 90- Други
1704 90 10-- Екстракт от сладник (liquorice), съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки
1704 90 30-- Бял шоколад
1704-- Други
1704 90 51--- Пасти, включително марципан, в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или повече
1704 90 55--- Пастили за гърло и бонбони против кашлица
1704 90 61--- Дражета и подобни захарни изделия
1704--- Други
1704 90 65---- Гумени бонбони, желирани захарни изделия, включително захарни изделия от плодова маса
1704 90 71---- Бонбони от стопена захар, дори пълнени
1704 90 75---- Карамели
1704---- Други
1704 90 81----- Получени чрез пресоване
1704 90 99----- Други
18ГЛАВА 18 - КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО
1801 00 00Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени
1802 00 00Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао
1803Какаова маса, дори обезмаслена
1803 10 00- Необезмаслена
1803 20 00- Напълно или частично обезмаслена
1804 00 00Масло, мазнина и течно масло от какао
1805 00 00Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители
1806Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао
1806 10- Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители
1806 10 15-- Несъдържащо или съдържащо тегловно по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза
1806 10 20-- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 5 % и по-малко от 65 %
1806 10 30-- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 65 % и по-малко от 80 %
1806 10 90-- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по -голямо от 80 %
1806 20- Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg
1806 20 10-- С тегловно съдържание на какаово масло 31 % или повече или с тегловно съдържание общо на какаово масло и млечни мазнини 31 % или повече
1806 20 30-- С общо тегловно съдържание на какаово масло и млечни мазнини 25 % или повече, но по-малко от 31 %
1806-- Други
1806 20 50--- С тегловно съдържание на какаово масло 18 % или повече
1806 20 70--- Продукти, наречени „chocolate milk crumb“
1806 20 80--- Шоколадова глазура
1806 20 95--- Други
- Други, представени на блокове или на пръчки
1806 31 00-- С пълнеж
1806 32-- Без пълнеж
1806 32 10--- С добавка на зърнени храни, плодове или ядки
1806 32 90--- Други
1806 90- Други
1806-- Шоколад и шоколадови изделия
1806--- Шоколадови бонбони, дори пълнени
1806 90 11---- Съдържащи алкохол
1806 90 19---- Други
1806--- Други
1806 90 31---- С пълнеж
1806 90 39---- Без пълнеж
1806 90 50-- Съдържащи какао захарни изделия и изделия, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао
1806 90 60-- Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад)
1806 90 70-- Препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао
1806 90 90-- Други
19ГЛАВА 19 - ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
1901Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде
1901 10 00- Храни, подходящи за бебета или за малки деца, пригодени за продажба на дребно
1901 20 00- Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти от № 1905
1901 90- Други
1901-- Екстракти от малц
1901 90 11--- С тегловно съдържание на сух екстракт 90 % или повече
1901 90 19--- Други
1901-- Други
1901 90 91--- Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404
1901 90 95--- Хранителни продукти на прах, състоящи се от смес от обезмаслено мляко и/или суроватка и растителни мазнини/масла, с тегловно съдържание на мазнини/масла, непревишаващо 30 %
1901 90 99--- Други
1902Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен
- Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин
1902 11 00-- Съдържащи яйца
1902 19-- Други
1902 19 10--- Несъдържащи брашно или грис от мека пшеница
1902 19 90--- Други
1902 20- Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин)
1902 20 10-- Съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни
1902 20 30-- Съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши или други подобни, месо или карантии от всякакъв вид, включително и мазнини от всякакъв вид или произход
1902-- Други
1902 20 91--- Варени
1902 20 99--- Други
1902 30- Други макаронени изделия
1902 30 10-- Сухи
1902 30 90-- Други
1902 40- Кус-кус
1902 40 10-- Неприготвен
1902 40 90-- Друг
1903 00 00Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми
1904Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде
1904 10- Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения
1904 10 10-- На базата на царевица
1904 10 30-- На базата на ориз
1904 10 90-- Други
1904 20- Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения или от смеси от непечени люспи от житни растения с печени такива или с набъбнали зърна
1904 20 10-- Храни от вида Musli на базата на непечени люспи от житни растения
1904-- Други
1904 20 91--- На базата на царевица
1904 20 95--- На базата на ориз
1904 20 99--- Други
1904 30 00- Пшеничен булгур
1904 90- Други
1904 90 10-- На базата на ориз
1904 90 80-- Други
1905Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти
1905 10 00- Хрупкав хляб (кнекброт)
1905 20- Меденки
1905 20 10-- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) по-малко от 30 %
1905 20 30-- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) 30 % или повече, но по-малко от 50 %
1905 20 90-- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) 50 % или повече
- Сладки бисквити; гофрети и вафли
1905 31-- Сладки бисквити
1905--- Изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао
1905 31 11---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 85 g
1905 31 19---- Други
1905--- Други
1905 31 30---- С тегловно съдържание на млечни мазнини 8 % или повече
1905---- Други
1905 31 91----- Двойни бисквити с пълнеж
1905 31 99----- Други
1905 32-- Гофрети и вафли
1905 32 05--- С тегловно съдържание на вода, превишаващо 10 %
1905--- Други
1905---- Изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао
1905 32 11----- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 85 g
1905 32 19----- Други
1905---- Други
1905 32 91----- Солени, със или без пълнеж
1905 32 99----- Други
1905 40- Сухари и подобни препечени продукти
1905 40 10-- Сухари
1905 40 90-- Други
1905 90- Други
1905 90 10-- Безквасен хляб
1905 90 20-- Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти
1905-- Други
1905 90 30--- Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене или плодове и с тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непревишаващо 5 %
1905 90 45--- Бисквити
1905 90 55--- Екструдирани или експандирани продукти, солени или ароматизирани
1905--- Други
1905 90 70---- С тегловно съдържание от 5 % или повече на захароза, инвертна захар или изоглюкоза
1905 90 80---- Други
20ГЛАВА 20 - ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ
2001Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина
2001 10 00- Краставици и корнишони
2001 90- Други
2001 90 10-- Mango chutney
2001 90 20-- Плодове от рода Capsicum, различни от сладките пиперки
2001 90 30-- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40-- Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече
2001 90 50-- Гъби
2001 90 65-- Маслини
2001 90 70-- Сладки пиперки
2001 90 92-- Тропически плодове и черупкови тропически плодове; cърцевина от палмово дърво
2001 90 97-- Други
2002Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина
2002 10- Домати, цели или нарязани на парчета
2002-- Белени
2002 10 11--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2002 10 19--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2002 10 90-- Други
2002 90- Други
2002-- С тегловно съдържание на сухо вещество, по-малко от 12 %
2002 90 11--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2002 90 19--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2002 90 20-- С тегловно съдържание на сухо вещество 12 % или повече, но непревишаващо 20 %
2002-- С тегловно съдържание на сухо вещество по-голямо от 20 %, но непревишаващо 34 %
2002 90 41--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2002 90 49--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2002 90 80-- С тегловно съдържание на сухо вещество, по-голямо от 34 %
2003Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина
2003 10- Гъби от рода Agaricus
2003 10 20-- Временно консервирани, напълно сварени
2003 10 30-- Други
2003 90- Други
2003 90 10-- Трюфели
2003 90 90-- Други
2004Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006
2004 10- Картофи
2004 10 10-- Само термично обработени
2004-- Други
2004 10 91--- Под формата на брашно, грис или люспи
2004 10 99--- Други
2004 90- Други зеленчуци и смеси от зеленчуци
2004 90 10-- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
2004 90 30-- Кисело зеле, каперси и маслини
2004 90 50-- Грах (Pisum sativum) и зелен фасул
2004-- Други, включително смесите
2004 90 91--- Лук, само термично обработен
2004 90 98--- Други
2005Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006
2005 10 00- Хомогенизирани зеленчуци
2005 20- Картофи
2005 20 10-- Под формата на брашно, грис или люспи
2005-- Други
2005 20 20--- На тънки резeнки, пържени, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, предназначени за пряка консумация в това си състояние
2005 20 80--- Други
2005 40 00- Грах (Pisum sativum)
- Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
2005 51 00-- Фасул на зърна
2005 59 00-- Други
2005 60 00- Аспержи
2005 70 00- Маслини
2005 80 00- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
- Други зеленчуци и смеси от зеленчуци
2005 91 00-- Бамбукови филизи (бамбукови връхчета)
2005 99-- Други
2005 99 10--- Плодове от рода Capsicum, различни от сладките пиперки
2005 99 20--- Каперси
2005 99 30--- Ангинарии
2005 99 50--- Смеси от зеленчуци
2005 99 60--- Кисело зеле
2005 99 80--- Други
2006 00Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани)
2006 00 10- Джинджифил
- Други
2006 00-- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2006 00 31--- Череши
2006 00 35--- Тропически плодове и черупкови тропически плодове
2006 00 38--- Други
2006 00-- Други
2006 00 91--- Тропически плодове и черупкови тропически плодове
2006 00 99--- Други
2007Конфитюри, желета от плодове, мармaлади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители
2007 10- Хомогенизирани продукти
2007 10 10-- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2007-- Други
2007 10 91--- От тропически плодове
2007 10 99--- Други
- Други
2007 91-- Цитрусови плодове
2007 91 10--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 30 %
2007 91 30--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %, но непревишаващо 30 %
2007 91 90--- Други
2007 99-- Други
2007--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 30 %
2007 99 10---- Пюрета и каши от сливи, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 100 kg и предназначени за промишлена преработка
2007 99 20---- Пюрета и каши от кестени
2007---- Други
2007 99 31----- От череши
2007 99 33----- От ягоди
2007 99 35----- От малини
2007 99 39----- Други
2007 99 50--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %, но непревишаващо 30 %
2007--- Други
2007 99 93---- От тропически плодове и черупкови тропически плодове
2007 99 97---- Други
2008Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде
- Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду си
2008 11-- Фъстъци
2008 11 10--- Фъстъчено масло
2008--- Други, в директни опаковки, с нетно съдържание
2008 11 91---- Превишаващо 1 kg
2008---- Непревишаващо 1 kg
2008 11 96----- Печени или пържени
2008 11 98----- Други
2008 19-- Други, включително смесите
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 19 12---- Черупкови тропически плодове; смеси, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове
2008---- Други
2008 19 13----- Бадеми и шамфъстък, печени или пържени
2008 19 19----- Други
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 19 92---- Черупкови тропически плодове; смеси, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове
2008---- Други
2008----- Черупкови плодове, печени или пържени
2008 19 93------ Бадеми и шамфъстък
2008 19 95------ Други
2008 19 99----- Други
2008 20- Ананаси
2008-- С прибавка на алкохол
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 20 11---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 17 %
2008 20 19---- Други
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 20 31---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 19 %
2008 20 39---- Други
2008-- Без прибавка на алкохол
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 20 51---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 17 %
2008 20 59---- Други
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 20 71---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 19 %
2008 20 79---- Други
2008 20 90--- Без прибавка на захар
2008 30- Цитрусови плодове
2008-- С прибавка на алкохол
2008--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
2008 30 11---- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 30 19---- Други
2008--- Други
2008 30 31---- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 30 39---- Други
2008-- Без прибавка на алкохол
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 30 51---- Резенки от грейпфрути, включително от помело
2008 30 55---- Мандарини, включително тангерини и сатсумаси; клементинки, wilkings и други подобни цитрусови хибриди
2008 30 59---- Други
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 30 71---- Резенки от грейпфрути, включително от помело
2008 30 75---- Мандарини, включително тангерини и сатсумаси; клементинки, wilkings и други подобни цитрусови хибриди
2008 30 79---- Други
2008 30 90--- Без прибавка на захар
2008 40- Круши
2008-- С прибавка на алкохол
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2008 40 11----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 40 19----- Други
2008---- Други
2008 40 21----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 40 29----- Други
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 40 31---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
2008 40 39---- Други
2008-- Без прибавка на алкохол
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 40 51---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2008 40 59---- Други
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 40 71---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
2008 40 79---- Други
2008 40 90--- Без прибавка на захар
2008 50- Кайсии
2008-- С прибавка на алкохол
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2008 50 11----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 50 19----- Други
2008---- Други
2008 50 31----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 50 39----- Други
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 50 51---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
2008 50 59---- Други
2008-- Без прибавка на алкохол
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 50 61---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2008 50 69---- Други
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 50 71---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
2008 50 79---- Други
2008--- Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
2008 50 92---- 5 kg или повече
2008 50 98---- По-малко от 5 kg
2008 60- Череши
2008-- С прибавка на алкохол
2008--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
2008 60 11---- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 60 19---- Други
2008--- Други
2008 60 31---- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 60 39---- Други
2008-- Без прибавка на алкохол
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
2008 60 50---- Превишаващо 1 kg
2008 60 60---- Непревишаващо 1 kg
2008--- Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
2008 60 70---- 4,5 kg или повече
2008 60 90---- По-малко от 4,5 kg
2008 70- Праскови, включително брюноните и нектарините
2008-- С прибавка на алкохол
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2008 70 11----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 70 19----- Други
2008---- Други
2008 70 31----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 70 39----- Други
2008--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 70 51---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
2008 70 59---- Други
2008-- Без прибавка на алкохол
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 70 61---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2008 70 69---- Други
2008--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 70 71---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
2008 70 79---- Други
2008--- Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
2008 70 92---- 5 kg или повече
2008 70 98---- По-малко от 5 kg
2008 80- Ягоди
2008-- С прибавка на алкохол
2008--- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
2008 80 11---- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 80 19---- Други
2008--- Други
2008 80 31---- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 80 39---- Други
2008-- Без прибавка на алкохол
2008 80 50--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 80 70--- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 80 90--- Без прибавка на захар
- Други, включително смесите, с изключение на тези от подпозиция 200819
2008 91 00-- Сърцевина от палмово дърво
2008 93-- Боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium oxycoccos; плодове от вида Vaccinium vitis-idaea
2008--- С прибавка на алкохол
2008---- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
2008 93 11----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 93 19----- Други
2008---- Други
2008 93 21----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 93 29----- Други
2008--- Без прибавка на алкохол
2008 93 91---- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 93 93---- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 93 99---- Без прибавка на захар
2008 97-- Смеси
2008--- От черупкови тропически плодове и тропически плодове, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове
2008 97 03---- В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 97 05---- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008--- Други
2008---- С прибавка на алкохол
2008----- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
2008------ С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 97 12------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 14------- Други
2008------ Други
2008 97 16------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 18------- Други
2008----- Други
2008------ С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 97 32------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 34------- Други
2008------ Други
2008 97 36------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 38------- Други
2008---- Без прибавка на алкохол
2008----- С прибавка на захар
2008------ В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 97 51------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 59------- Други
2008------ Други
2008------- Смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50 % от общото и тегло
2008 97 72-------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 74-------- Други
2008------- Други
2008 97 76-------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 78-------- Други
2008----- Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
2008------ 5 kg или повече
2008 97 92------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 93------- Други
2008------ 4,5 kg или повече, но по-малко от 5 kg
2008 97 94------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 96------- Други
2008------ По-малко от 4,5 kg
2008 97 97------- От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
2008 97 98------- Други
2008 99-- Други
2008--- С прибавка на алкохол
2008---- Джинджифил
2008 99 11----- С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 99 19----- Друг
2008---- Грозде
2008 99 21----- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
2008 99 23----- Друго
2008---- Други
2008----- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
2008------ С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 99 24------- Тропически плодове
2008 99 28------- Други
2008------ Други
2008 99 31------- Тропически плодове
2008 99 34------- Други
2008----- Други
2008------ С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
2008 99 36------- Тропически плодове
2008 99 37------- Други
2008------ Други
2008 99 38------- Тропически плодове
2008 99 40------- Други
2008--- Без прибавка на алкохол
2008---- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 99 41----- Джинджифил
2008 99 43----- Грозде
2008 99 45----- Сливи
2008 99 48----- Тропически плодове
2008 99 49----- Други
2008---- С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2008 99 51----- Джинджифил
2008 99 63----- Тропически плодове
2008 99 67----- Други
2008---- Без прибавка на захар
2008----- Сливи в директни опаковки, с нетно съдържание
2008 99 72------ 5 kg или повече
2008 99 78------ По-малко от 5 kg
2008 99 85----- Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91----- Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече
2008 99 99----- Други
2009Плодови сокове или сокове от черупкови плодове (включително гроздова мъст и кокосова вода) и зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители
- Сок от портокали
2009 11-- Замразен
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 11 11---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 11 19---- Друг
2009--- Със стойност Брикс, непревишаваща 67
2009 11 91---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 11 99---- Друг
2009 12 00-- Незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 20
2009 19-- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 19 11---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 19 19---- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
2009 19 91---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 19 98---- Друг
- Сок от грейпфрути; сок от помело
2009 21 00-- Със стойност Брикс, непревишаваща 20
2009 29-- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 29 11---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 29 19---- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
2009 29 91---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 29 99---- Друг
- Сокове от други цитрусови плодове, несмесени помежду си
2009 31-- Със стойност Брикс, непревишаваща 20
2009--- Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 31 11---- Съдържащи прибавена захар
2009 31 19---- Други
2009--- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009---- От лимони
2009 31 51----- Съдържащи прибавена захар
2009 31 59----- Несъдържащи прибавена захар
2009---- От други цитрусови плодове
2009 31 91----- Съдържащи прибавена захар
2009 31 99----- Несъдържащи прибавена захар
2009 39-- Други
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 39 11---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 39 19---- Други
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
2009---- Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 39 31----- Съдържащи прибавена захар
2009 39 39----- Несъдържащи прибавена захар
2009---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009----- От лимони
2009 39 51------ С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 39 55------ С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009 39 59------ Несъдържащи прибавена захар
2009----- От други цитрусови плодове
2009 39 91------ С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 39 95------ С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009 39 99------ Несъдържащи прибавена захар
- Сок от ананас
2009 41-- Със стойност Брикс, непревишаваща 20
2009 41 92--- Съдържащ прибавена захар
2009 41 99--- Несъдържащ прибавена захар
2009 49-- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 49 11---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 49 19---- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
2009 49 30---- Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар
2009---- Друг
2009 49 91----- С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 49 93----- С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009 49 99----- Несъдържащ прибавена захар
2009 50- Доматен сок
2009 50 10-- Съдържащ прибавена захар
2009 50 90-- Друг
- Сок от грозде (включително мъст)
2009 61-- Със стойност Брикс, непревишаваща 30
2009 61 10--- Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 61 90--- Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 69-- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 69 11---- Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 69 19---- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 30, но непревишаваща 67
2009---- Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 69 51----- Концентриран
2009 69 59----- Друг
2009---- Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло
2009----- С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 69 71------ Концентриран
2009 69 79------ Друг
2009 69 90----- Друг
- Сок от ябълки
2009 71-- Със стойност Брикс, непревишаваща 20
2009 71 20--- Съдържащ прибавена захар
2009 71 99--- Несъдържащ прибавена захар
2009 79-- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 79 11---- Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 79 19---- Друг
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
2009 79 30---- Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар
2009---- Друг
2009 79 91----- С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 79 98----- Друг
- Сокове от други плодове, черупкови плодове или зеленчуци, несмесени помежду си
2009 81-- Сок от боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon или Vaccinium oxycoccos; сок от плодове от вида Vaccinium vitis-idaea
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 81 11---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 81 19---- Други
2009--- Със стойност Брикс, непревишаваща 67
2009 81 31---- Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар
2009---- Други
2009 81 51----- С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 81 59----- С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009----- Несъдържащ прибавена захар
2009 81 95------ Сок от плодове от вида Vaccinium macrocarpon
2009 81 99------ Други
2009 89-- Други
2009--- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009---- Сок от круши
2009 89 11----- Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 89 19----- Други
2009---- Други
2009----- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 89 34------ Сок от тропически плодове
2009 89 35------ Други
2009----- Други
2009 89 36------ Сок от тропически плодове
2009 89 38------ Други
2009--- Със стойност Брикс, непревишаваща 67
2009---- Сок от круши
2009 89 50----- Със стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар
2009----- Други
2009 89 61------ С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 89 63------ С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009 89 69------ Несъдържащи прибавена захар
2009---- Други
2009----- Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар
2009 89 71------ Сок от череши
2009 89 73------ Сок от тропически плодове
2009 89 79------ Други
2009----- Други
2009------ С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 89 85------- Сок от тропически плодове
2009 89 86------- Други
2009------ С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009 89 88------- Сок от тропически плодове
2009 89 89------- Други
2009------ Несъдържащи прибавена захар
2009 89 96------- Сок от череши
2009 89 97------- Сок от тропически плодове
2009 89 99------- Други
2009 90- Смеси от сокове
2009-- Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009--- Смеси от сок от ябълки и сок от круши
2009 90 11---- Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 90 19---- Други
2009--- Други
2009 90 21---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009 90 29---- Други
2009-- Със стойност Брикс, непревишаваща 67
2009--- Смеси от сок от ябълки и сок от круши
2009 90 31---- Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 90 39---- Други
2009--- Други
2009---- Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009----- Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от ананас
2009 90 41------ Съдържащи прибавена захар
2009 90 49------ Други
2009----- Други
2009 90 51------ Съдържащи прибавена захар
2009 90 59------ Други
2009---- Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
2009----- Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от ананас
2009 90 71------ С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 90 73------ С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009 90 79------ Несъдържащи прибавена захар
2009----- Други
2009------ С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
2009 90 92------- Смеси от сокове от тропически плодове
2009 90 94------- Други
2009------ С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
2009 90 95------- Смеси от сокове от тропически плодове
2009 90 96------- Други
2009------ Несъдържащи прибавена захар
2009 90 97------- Смеси от сокове от тропически плодове
2009 90 98------- Други
21ГЛАВА 21 - РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
2101Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати
- Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе
2101 11 00-- Екстракти, есенции и концентрати
2101 12-- Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати, или на базата на кафе
2101 12 92--- Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от кафе
2101 12 98--- Други
2101 20- Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или на мате
2101 20 20-- Екстракти, есенции и концентрати
2101-- Препарати
2101 20 92--- На базата на екстракти, есенции или концентрати от чай или мате
2101 20 98--- Други
2101 30- Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати
2101-- Печена цикория и други печени заместители на кафе
2101 30 11--- Печена цикория
2101 30 19--- Други
2101-- Екстракти, есенции и концентрати от печена цикория и други печени заместители на кафе
2101 30 91--- От печена цикория
2101 30 99--- Други
2102Маи (активни или неактивни); други мъртви едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от № 3002); набухватели
2102 10- Активни маи
2102 10 10-- Селекционирани щамови маи
2102-- Хлебни маи
2102 10 31--- Сухи
2102 10 39--- Други
2102 10 90-- Други
2102 20- Неактивни маи; други мъртви едноклетъчни микроорганизми
2102-- Неактивни маи
2102 20 11--- На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
2102 20 19--- Други
2102 20 90-- Други
2102 30 00- Набухватели
2103Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица
2103 10 00- Сос от соя
2103 20 00- Кетчуп от домати и други сосове от домати
2103 30- Синапено брашно и готова горчица
2103 30 10-- Синапено брашно
2103 30 90-- Готова горчица
2103 90- Други
2103 90 10-- Mango chutney, течно
2103 90 30-- Горчиви аромати, с алкохолно съдържание по обем 44,2 % vol или повечe, но непревишаващо 49,2 % vol и съдържащи тегловно от 1,5 % до 6 % синя тинтява, подправки и различни съставки, от 4 до 10 % захар и представени в съдове с вместимост, непревишаваща 0,5 l
2103 90 90-- Други
2104Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни
2104 10 00- Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони
2104 20 00- Смесени хомогенизирани готови храни
2105 00Сладолед за консумация, дори съдържащ какао
2105 00 10- Несъдържащ или съдържащ тегловно по-малко от 3 % млечни мазнини
- С тегловно съдържание на млечни мазнини
2105 00 91-- 3 % или повече, но по-малко от 7 %
2105 00 99-- 7 % или повече
2106Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде
2106 10- Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества
2106 10 20-- Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте
2106 10 80-- Други
2106 90- Други
2106 90 20-- Сложни алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки
2106-- Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители
2106 90 30--- От изоглюкоза
2106--- Други
2106 90 51---- От лактоза
2106 90 55---- От глюкоза или от малтодекстрин
2106 90 59---- Други
2106-- Други
2106 90 92--- Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте
2106 90 98--- Други
22ГЛАВА 22 - БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ДРУГИ АЛКОХОЛСЪДЪРЖАЩИ ТЕЧНОСТИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ
2201Води, включително естествените или изкуствените минерални води и газираните води, без прибавка на захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг
2201 10- Минерални води и газирани води
2201-- Естествени минерални води
2201 10 11--- Без въглероден диоксид
2201 10 19--- Други
2201 10 90-- Други
2201 90 00- Други
2202Води, включително минералните води и газираните води, с прибавка на захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на соковете от плодове, черупкови плодове и зеленчуци от № 2009
2202 10 00- Води, включително минералните води и газираните води, с прибавка на захар или други подсладители или ароматизирани
- Други
2202 91 00-- Безалкохолна бира
2202 99-- Други
2202--- Несъдържащи продукти от № 0401 до 0404 или мазнини от продуктите от № 0401 до 0404
2202 99 11---- Напитки на базата на соя с тегловно съдържание на протеини от 2,8 % или повече
2202 99 15---- Напитки на базата на соя с тегловно съдържание на протеини по-малко от 2,8 %; напитки на базата на черупкови плодове от глава 08, житни растения от глава 10 или семена от глава 12
2202 99 19---- Други
2202--- Други, с тегловно съдържание на мазнини от продуктите от № 0401 до 0404
2202 99 91---- По-малко от 0,2 %
2202 99 95---- 0,2 % или повече, но по-малко от 2 %
2202 99 99---- 2 % или повече
2203 00Бири от малц
- В съдове с вместимост, непревишаваща 10 l
2203 00 01-- В бутилки
2203 00 09-- Други
2203 00 10- В съдове с вместимост, превишаваща 10 l
2204Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009
2204 10- Пенливи вина
2204-- Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
2204 10 11--- Шампанско
2204 10 13--- Cava
2204 10 15--- Prosecco
2204 10 91--- Asti spumante
2204 10 93--- Други
2204 10 94-- Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 10 96-- Други сортови вина
2204 10 98-- Други
- Други вина; гроздова мъст, чиято ферментация е била прекъсната или спряна чрез прибавка на алкохол
2204 21-- В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
2204--- Вина, различни от упоменатите в подпозиция 220410, в бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C
2204 21 06---- Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
2204 21 07---- Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 21 08---- Други сортови вина
2204 21 09---- Други
2204--- Други
2204---- Произведени в Европейския съюз
2204----- С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol
2204------ Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
2204------- Бели вина
2204 21 11-------- Alsace
2204 21 12-------- Bordeaux
2204 21 13-------- Bourgogne (Burgundy)
2204 21 17-------- Val de Loire (Loire Valley)
2204 21 18-------- Mosel
2204 21 19-------- Pfalz
2204 21 22-------- Rheinhessen
2204 21 23-------- Tokaj
2204 21 24-------- Lazio (Latium)
2204 21 26-------- Toscana (Tuscany)
2204 21 27-------- Trentino, Alto Adige и Friuli
2204 21 28-------- Veneto
2204 21 31-------- Sicilia
2204 21 32-------- Vinho Verde
2204 21 34-------- Penedes
2204 21 36-------- Rioja
2204 21 37-------- Valencia
2204 21 38-------- Други
2204------- Други
2204 21 42-------- Bordeaux
2204 21 43-------- Bourgogne (Burgundy)
2204 21 44-------- Beaujolais
2204 21 46-------- Vallee du Rhone
2204 21 47-------- Languedoc-Roussillon
2204 21 48-------- Val de Loire (Loire Valley)
2204 21 61-------- Sicilia
2204 21 62-------- Piemonte (Piedmont)
2204 21 66-------- Toscana (Tuscany)
2204 21 67-------- Trentino и Alto Adige
2204 21 68-------- Veneto
2204 21 69-------- Dao, Bairrada и Douro
2204 21 71-------- Navarra
2204 21 74-------- Penedes
2204 21 76-------- Rioja
2204 21 77-------- Valdepenas
2204 21 78-------- Други
2204------ Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 21 79------- Бели вина
2204 21 80------- Други
2204------ Други сортови вина
2204 21 81------- Бели вина
2204 21 82------- Други
2204------ Други
2204 21 83------- Бели вина
2204 21 84------- Други
2204----- С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol
2204------ Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 21 85------- Madeira и Setubal muscatel
2204 21 86------- Sherry
2204 21 87------- Marsala
2204 21 88------- Samos и Muscat de Lemnos
2204 21 89------- Port
2204 21 90------- Други
2204 21 91------ Други
2204---- Други
2204----- Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 21 93------ Бели вина
2204 21 94------ Други
2204----- Други сортови вина
2204 21 95------ Бели вина
2204 21 96------ Други
2204----- Други
2204 21 97------ Бели вина
2204 21 98------ Други
2204 22-- В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l
2204 22 10--- Вина, различни от упоменатите в подпозиция 220410, в бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C
2204--- Други
2204---- Произведени в Европейския съюз
2204----- С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol
2204------ Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
2204 22 22------- Bordeaux
2204 22 23------- Bourgogne (Burgundy)
2204 22 24------- Beaujolais
2204 22 26------- Vallee du Rhone
2204 22 27------- Languedoc-Roussillon
2204 22 28------- Val de Loire (Loire Valley)
2204 22 32------- Piemonte (Piedmont)
2204 22 33------- Tokaj
2204------- Други
2204 22 38-------- Бели вина
2204 22 78-------- Други
2204------ Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 22 79------- Бели вина
2204 22 80------- Други
2204------ Други сортови вина
2204 22 81------- Бели вина
2204 22 82------- Други
2204------ Други
2204 22 83------- Бели вина
2204 22 84------- Други
2204----- С действително алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol
2204------ Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 22 85------- Madeira и Setubal muscatel
2204 22 86------- Sherry
2204 22 88------- Samos и Muscat de Lemnos
2204 22 90------- Други
2204 22 91------ Други
2204---- Други
2204----- Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 22 93------ Бели вина
2204 22 94------ Други
2204----- Други сортови вина
2204 22 95------ Бели вина
2204 22 96------ Други
2204----- Други
2204 22 97------ Бели вина
2204 22 98------ Други
2204 29-- Други
2204 29 10--- Вина, различни от упоменатите в подпозиция 220410, в бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C
2204--- Други
2204---- Произведени в Европейския съюз
2204----- С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol
2204------ Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
2204 29 22------- Bordeaux
2204 29 23------- Bourgogne (Burgundy)
2204 29 24------- Beaujolais
2204 29 26------- Vallee du Rhone
2204 29 27------- Languedoc-Roussillon
2204 29 28------- Val de Loire (Loire Valley)
2204 29 32------- Piemonte (Piedmont)
2204------- Други
2204 29 38-------- Бели вина
2204 29 78-------- Други
2204------ Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 29 79------- Бели вина
2204 29 80------- Други
2204------ Други сортови вина
2204 29 81------- Бели вина
2204 29 82------- Други
2204------ Други
2204 29 83------- Бели вина
2204 29 84------- Други
2204----- С действително алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol
2204------ Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 29 85------- Madeira и Setubal muscatel
2204 29 86------- Sherry
2204 29 88------- Samos и Muscat de Lemnos
2204 29 90------- Други
2204 29 91------ Други
2204---- Други
2204----- Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
2204 29 93------ Бели вина
2204 29 94------ Други
2204----- Други сортови вина
2204 29 95------ Бели вина
2204 29 96------ Други
2204----- Други
2204 29 97------ Бели вина
2204 29 98------ Други
2204 30- Други видове гроздова мъст
2204 30 10-- Частично ферментирали, дори такива, чиятo ферментация е прекъсната по начин, различен от прибавка на алкохол
2204-- Други
2204--- С плътност, непревишаваща 1,33 g/cm3 при 20 °C, с действително алкохолно съдържание по обем 1 % vol или по-малко
2204 30 92---- Концентрирани
2204 30 94---- Други
2204--- Други
2204 30 96---- Концентрирани
2204 30 98---- Други
2205Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества
2205 10- В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
2205 10 10-- С действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 18 % vol
2205 10 90-- С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18 % vol
2205 90- Други
2205 90 10-- С действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 18 % vol
2205 90 90-- С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18 % vol
2206 00Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде
2206 00 10- Пикет
- Други
2206 00-- Пенливи
2206 00 31--- Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry)
2206 00 39--- Други
2206 00-- Непенливи, в съдове с вместимост
2206 00--- Непревишаваща 2 l
2206 00 51---- Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry)
2206 00 59---- Други
2206 00--- Превишаваща 2 l
2206 00 81---- Ябълково вино (cider) и крушово вино (perry)
2206 00 89---- Други
2207Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
2207 10 00- Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече
2207 20 00- Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
2208Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки
2208 20- Дестилати от вино или от гроздови джибри
2208-- В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
2208--- Дестилати от вино
2208 20 12---- Коняк
2208 20 14---- Арманяк
2208---- Бренди или Weinbrand
2208 20 16----- Бренди от Jerez
2208 20 18----- Други
2208 20 19---- Други
2208--- Дестилати от гроздови джибри
2208 20 26---- Grappa
2208 20 28---- Други
2208-- В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
2208--- Дестилати от вино
2208 20 62---- Коняк
2208 20 66---- Бренди или Weinbrand
2208 20 69---- Други
2208--- Дестилати от гроздови джибри
2208 20 86---- Grappa
2208 20 88---- Други
2208 30- Уиски
2208-- Уиски „Бърбън“, в съдове с вместимост
2208 30 11--- Непревишаваща 2 l
2208 30 19--- Превишаваща 2 l
2208-- Шотландско уиски (scotch whisky)
2208 30 30--- „Single“ малцово уиски
2208--- „Blended“ малцово уиски, в съдове с вместимост
2208 30 41---- Непревишаваща 2 l
2208 30 49---- Превишаваща 2 l
2208--- „Single“ зърнено уиски и „Blended“ зърнено уиски, в съдове с вместимост
2208 30 61---- Непревишаваща 2 l
2208 30 69---- Превишаваща 2 l
2208--- Друго „Blended“ уиски, в съдове с вместимост
2208 30 71---- Непревишаваща 2 l
2208 30 79---- Превишаваща 2 l
2208-- Други, в съдове с вместимост
2208 30 82--- Непревишаваща 2 l
2208 30 88--- Превишаваща 2 l
2208 40- Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика
2208-- В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
2208 40 11--- Ром, със съдържание на летливи съставки, различни от етилов или метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол (с отклонение 10 %)
2208--- Други
2208 40 31---- Със стойност, превишаваща 7,9 EUR на литър чист алкохол
2208 40 39---- Други
2208-- В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
2208 40 51--- Ром, със съдържание на летливи съставки, различни от етилов или метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол (с отклонение 10 %)
2208--- Други
2208 40 91---- Със стойност, превишаваща 2 EUR на литър чист алкохол
2208 40 99---- Други
2208 50- Джин и хвойново питие
2208-- Джин, в съдове с вместимост
2208 50 11--- Непревишаваща 2 l
2208 50 19--- Превишаваща 2 l
2208-- Хвойново питие, в съдове с вместимост
2208 50 91--- Непревишаваща 2 l
2208 50 99--- Превишаваща 2 l
2208 60- Водка
2208-- С алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol или по-малко, в съдове с вместимост
2208 60 11--- Непревишаваща 2 l
2208 60 19--- Превишаваща 2 l
2208-- С алкохолно съдържание по обем по-голямо от 45,4 % vol, в съдове с вместимост
2208 60 91--- Непревишаваща 2 l
2208 60 99--- Превишаваща 2 l
2208 70- Ликьори
2208 70 10-- В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
2208 70 90-- В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
2208 90- Други
2208-- Арак, в съдове с вместимост
2208 90 11--- Непревишаваща 2 l
2208 90 19--- Превишаваща 2 l
2208-- Дестилати от сливи, круши или череши (с изключение на ликьорите), в съдове с вместимост
2208 90 33--- Непревишаваща 2 l
2208 90 38--- Превишаваща 2 l
2208-- Други дестилати и спиртни напитки, в съдове с вместимост
2208--- Непревишаваща 2 l
2208 90 41---- Узо
2208---- Други
2208----- Дестилати (с изключение на ликьорите)
2208------ От плодове
2208 90 45------- Калвадос
2208 90 48------- Други
2208------ Други
2208 90 54------- Текила
2208 90 56------- Други
2208 90 69----- Други спиртни напитки
2208--- Превишаваща 2 l
2208---- Дестилати (с изключение на ликьорите)
2208 90 71----- От плодове
2208 90 75----- Текила
2208 90 77----- Други
2208 90 78---- Други спиртни напитки
2208-- Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, в съдове с вместимост
2208 90 91--- Непревишаваща 2 l
2208 90 99--- Превишаваща 2 l
2209 00Годни за консумация видове оцет и годни за консумация заместители на оцет, получени от оцетна киселина
- Винен оцет, в съдове с вместимост
2209 00 11-- Непревишаваща 2 l
2209 00 19-- Превишаваща 2 l
- Други, в съдове с вместимост
2209 00 91-- Непревишаваща 2 l
2209 00 99-- Превишаваща 2 l
23ГЛАВА 23 - ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ
2301Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки
2301 10 00- Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса или карантии; пръжки
2301 20 00- Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни
2302Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения
2302 10- От царевица
2302 10 10-- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 %
2302 10 90-- Други
2302 30- От пшеница
2302 30 10-- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 28 %, като пропорцията на продукта, преминаващ през сито с широчина на отворите 0,2 mm, не превишава 10 % тегловно, или, в обратен случай, продуктът, преминал през ситото, е с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 % или повече
2302 30 90-- Други
2302 40- От други житни растения
2302-- От ориз
2302 40 02--- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 %
2302 40 08--- Други
2302-- Други
2302 40 10--- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 28 %, като пропорцията на продукта, преминаващ през сито с широчина на отворите 0,2 mm, не превишава 10 % тегловно, или, в обратен случай, продуктът, преминал през ситото, е с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 % или повече
2302 40 90--- Други
2302 50 00- От бобови растения
2303Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули
2303 10- Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци
2303-- Остатъци от производството на скорбяла от царевица (с изключение на водните концентрати от накисването), с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухо вещество
2303 10 11--- По-голямо от 40 %
2303 10 19--- По-малко или равно на 40 %
2303 10 90-- Други
2303 20- Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар
2303 20 10-- Резенки от цвекло
2303 20 90-- Други
2303 30 00- Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни
2304 00 00Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло
2305 00 00Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло
2306Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни или микробни мазнини или масла, различни от тези в № 2304 или 2305
2306 10 00- От семена от памук
2306 20 00- От семена от лен
2306 30 00- От семена от слънчоглед
- От семена от репица или рапица
2306 41 00-- От семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина
2306 49 00-- Други
2306 50 00- От кокосови орехи или от копра
2306 60 00- От палмистови орехи или ядки
2306 90- Други
2306 90 05-- От царевични зародиши
2306-- Други
2306--- Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на маслиново масло
2306 90 11---- С тегловно съдържание на маслиново масло, по-малко или равно на 3 %
2306 90 19---- С тегловно съдържание на маслиново масло, по-голямо от 3 %
2306 90 90--- Други
2307 00Винени утайки; суров винен камък (тригия)
- Винени утайки
2307 00 11-- С общо алкохолно съдържание по маса, по-малко или равно на 7,9 % mas, и с тегловно съдържание на сухо вещество, равно или по-голямо от 25 %
2307 00 19-- Други
2307 00 90- Суров винен камък (тригия)
2308 00Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде
- Джибри от грозде
2308 00 11-- С общо алкохолно съдържание по маса, по-малко или равно на 4,3 % mas, и с тегловно съдържание на сухо вещество, равно или по-голямо от 40 %
2308 00 19-- Други
2308 00 40- Дъбови желъди и индийски кестени; джибри от плодове, различни от грозде
2308 00 90- Други
2309Препарати от видовете, използвани за храна на животни
2309 10- Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно
2309-- Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 и 21069055 или млечни продукти
2309--- Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин
2309---- Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте
2309 10 11----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
2309 10 13----- Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти
2309 10 15----- Съдържащи тегловно 50 % или повече, но по-малко от 75 % млечни продукти
2309 10 19----- Съдържащи тегловно 75 % или повече млечни продукти
2309---- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10 % и по-малко или равно на 30 %
2309 10 31----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
2309 10 33----- С тегловно съдържание 10 % или повече, но по-малко от 50 % на млечни продукти
2309 10 39----- С тегловно съдържание 50 % или повече на млечни продукти
2309---- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30 %
2309 10 51----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
2309 10 53----- С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %
2309 10 59----- С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече
2309 10 70--- Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти
2309 10 90-- Други
2309 90- Други
2309 90 10-- Продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“
2309 90 20-- Продукти, посочени в допълнителна забележка 5 към настоящата глава
2309-- Други, включително премиксите
2309--- Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 и 21069055 или млечни продукти
2309---- Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин
2309----- Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте
2309 90 31------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
2309 90 33------ Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти
2309 90 35------ Съдържащи тегловно 50 % или повече, но по-малко от 75 % млечни продукти
2309 90 39------ Съдържащи тегловно 75 % или повече млечни продукти
2309----- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, по-голямо от 10 % и по-малко или равно на 30 %
2309 90 41------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
2309 90 43------ С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %
2309 90 49------ С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече
2309----- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, превишаващо 30 %
2309 90 51------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
2309 90 53------ С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %
2309 90 59------ С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече
2309 90 70---- Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти
2309--- Други
2309 90 91---- Резенки от цвекло с прибавка на меласа
2309 90 96---- Други
24ГЛАВА 24 - ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА; ПРОДУКТИ, ДОРИ СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВДИШВАНЕ БЕЗ ГОРЕНЕ НА ПРОДУКТИТЕ; ДРУГИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НИКОТИН В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
2401Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн
2401 10- Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите жилки)
2401 10 35-- Тютюни, „светли въздушно сушени“
2401 10 60-- Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски
2401 10 70-- Тютюни, „тъмни въздушно сушени“
2401 10 85-- Тютюни, „тръбно сушени“
2401 10 95-- Други
2401 20- Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки
2401 20 35-- Тютюни, „светли въздушно сушени“
2401 20 60-- Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски
2401 20 70-- Тютюни, „тъмни въздушно сушени“
2401 20 85-- Тютюни, „тръбно сушени“
2401 20 95-- Други
2401 30 00- Отпадъци от тютюн
2402Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна
2402 10 00- Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн
2402 20- Цигари, съдържащи тютюн
2402 20 10-- Съдържащи карамфил
2402 20 90-- Други
2402 90 00- Други
2403Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и сокове
- Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво съотношение
2403 11 00-- Тютюн за наргиле, упоменат в забележка 1 към подпозициите към настоящата глава
2403 19-- Други
2403 19 10--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g
2403 19 90--- Други
- Други
2403 91 00-- „Хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни (тютюнево фолио)
2403 99-- Други
2403 99 10--- Тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане (за приемане през носа)
2403 99 90--- Други
2404Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло
- Продукти, предназначени за вдишване без горене
2404 11 00-- Съдържащи тютюн или възстановени тютюни
2404 12 00-- Други, съдържащи никотин
2404 19-- Други
2404 19 10--- Съдържащи заместители на тютюна
2404 19 90--- Други
- Други
2404 91-- За орална употреба
2404 91 10--- Продукти, съдържащи никотин, предназначени да помогнат за прекратяване на употребата на тютюн
2404 91 90--- Други
2404 92 00-- За трансдермално приложение
2404 99 00-- Други
РАЗДЕЛ V - МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ
25ГЛАВА 25 - СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ
2501 00Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода
2501 00 10- Морска вода и води от солници
- Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост
2501 00 31-- Предназначени за химическа преработка (отделяне на Na от Cl), с цел производство на други продукти
2501 00-- Други
2501 00 51--- Денатурирани или предназначени за други промишлени цели (включително рафиниране), с изключение на консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни
2501 00--- Други
2501 00 91---- Сол, годна за консумация от човека
2501 00 99---- Други
2502 00 00Непържени железни пирити
2503 00Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и колоидната сяра
2503 00 10- Сяра, необработена или нерафинирана
2503 00 90- Други
2504Естествен графит
2504 10 00- На прах или на люспи
2504 90 00- Друг
2505Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от глава 26
2505 10 00- Силициев пясък и кварцов пясък
2505 90 00- Други видове пясък
2506Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
2506 10 00- Кварц
2506 20 00- Кварцити
2507 00Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани
2507 00 20- Каолин
2507 00 80- Други каолинови глини
2508Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или динасова пръст
2508 10 00- Бентонит
2508 30 00- Огнеупорни глини
2508 40 00- Други видове глини
2508 50 00- Андалузит, кианит и силиманит
2508 60 00- Мулит
2508 70 00- Шамотна или динасова пръст
2509 00 00Креда
2510Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди
2510 10 00- Несмлени
2510 20 00- Смлени
2511Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816
2511 10 00- Естествен бариев сулфат (барит)
2511 20 00- Естествен бариев карбонат (витерит)
2512 00 00Инфузорна силициева пръст (например кизелгур, трепел, диатомит) и други аналогични видове силициева пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани
2513Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени
2513 10 00- Пемза
2513 20 00- Шмиргел, естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви
2514 00 00Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
2515Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5, и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
- Мрамор и травертин
2515 11 00-- Необработени или грубо дялани
2515 12 00-- Само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
2515 20 00- Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството; алабастър
2516Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
- Гранит
2516 11 00-- Необработен или грубо дялан
2516 12 00-- Само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
2516 20 00- Пясъчник
2516 90 00- Други видове камъни, използвани за направа на паметници или в строителството
2517Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516, дори термично обработени
2517 10- Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени
2517 10 10-- Дребни камъчета, чакъл, кремък и речен чакъл
2517 10 20-- Доломит и варовик, натрошени
2517 10 80-- Други
2517 20 00- Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в подпозиция 251710
2517 30 00- Смолен макадам
- Гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516, дори термично обработени
2517 41 00-- От мрамор
2517 49 00-- Други
2518Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
2518 10 00- Доломит, некалциниран, нито фритован
2518 20 00- Доломит, калциниран или фритован
2519Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; калциниран до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; друг магнезиев оксид, дори чист
2519 10 00- Естествен магнезиев карбонат (магнезит)
2519 90- Други
2519 90 10-- Магнезиев оксид, различен от калцинирания магнезиев карбонат (магнезит)
2519 90 30-- Магнезиев оксид, калциниран до пълно обезводняване (фритован)
2519 90 90-- Други
2520Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители
2520 10 00- Природен гипс; анхидрит
2520 20 00- Гипсови свързващи вещества
2521 00 00Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент
2522Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от № 2825
2522 10 00- Негасена вар
2522 20 00- Гасена вар
2522 30 00- Хидратна вар
2523Видове хидравличен цимент (включително циментов клинкер), дори оцветени
2523 10 00- Циментов клинкер
- Портландцимент
2523 21 00-- Бял цимент, дори изкуствено оцветен
2523 29 00-- Други
2523 30 00- Алуминиев цимент
2523 90 00- Други видове хидравличен цимент
2524Азбест
2524 10 00- Крокидолит
2524 90 00- Друг
2525Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; отпадъци от слюда
2525 10 00- Слюда, необработена или разцепена на неравномерни листове или люспи
2525 20 00- Слюда на прах
2525 30 00- Отпадъци от слюда
2526Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк
2526 10 00- Несмлени, нито стрити на прах
2526 20 00- Смлени или стрити на прах
2528 00 00Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена борна киселина, съдържаща максимално 85 % Н3ВО3 в сухо вещество
2529Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат)
2529 10 00- Фелдшпат
- Флуорит (флусшпат)
2529 21 00-- Съдържащ тегловно 97 % или по-малко калциев флуорид
2529 22 00-- Съдържащ тегловно повече от 97 % калциев флуорид
2529 30 00- Левцит; нефелин и нефелин сиенит
2530Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде
2530 10 00- Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани
2530 20 00- Кизерит, епсомит (естествени магнезиеви сулфати)
2530 90- Други
2530 90 30-- целестин и стронцианит
2530 90 40-- Сподумен, петалит, лепидолит, амблигонит, хекторит, ядарит и подобни минерали, подходящи за извличане на литий
2530 90 50-- Бастнезит, ксенотим и подобни минерали, подходящи за извличане на редкоземни метали, скандий или итрий
2530 90 70-- Други
26ГЛАВА 26 - РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ
2601Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни пирити (пиритни пепели)
- Железни руди и техните концентрати, различни от пържените железни пирити (пиритни пепели)
2601 11 00-- Неагломерирани
2601 12 00-- Агломерирани
2601 20 00- Пържени железни пирити (пиритни пепели)
2602 00 00Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен върху сух продукт
2603 00 00Медни руди и техните концентрати
2604 00 00Никелови руди и техните концентрати
2605 00 00Кобалтови руди и техните концентрати
2606 00 00Алуминиеви руди и техните концентрати
2607 00 00Оловни руди и техните концентрати
2608 00 00Цинкови руди и техните концентрати
2609 00 00Калаени руди и техните концентрати
2610 00 00Хромни руди и техните концентрати
2611 00 00Волфрамови руди и техните концентрати
2612Уранови или ториеви руди и техните концентрати
2612 10- Уранови руди и техните концентрати
2612 10 10-- Уранови руди и пехбленда (уранинит), с тегловно съдържание на уран над 5 % (Eвратом)
2612 10 90-- Други
2612 20- Ториеви руди и техните концентрати
2612 20 10-- Монацит; ураноторианит и други ториеви руди, с тегловно съдържание на торий над 20 % (Eвратом)
2612 20 90-- Други
2613Молибденови руди и техните концентрати
2613 10 00- Пържени
2613 90 00- Други
2614 00 00Титанови руди и техните концентрати
2615Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати
2615 10 00- Циркониеви руди и техните концентрати
2615 90 00- Други
2616Руди на благородните метали и техните концентрати
2616 10 00- Сребърни руди и техните концентрати
2616 90 00- Други
2617Други руди и техните концентрати
2617 10 00- Антимонови руди и техните концентрати
2617 90 00- Други
2618 00 00Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или стомана
2619 00Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от производството на чугун, желязо или стомана
2619 00 20- Отпадъци, годни за повторно извличане на желязо или манган
2619 00 95- Отпадъци, годни за повторно извличане на ванадия
2619 00 97- Други
2620Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на чугун, желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни съединения
- Съдържащи главно цинк
2620 11 00-- Щейн от галванизация (hard zinc spelter)
2620 19 00-- Други
- Съдържащи главно олово
2620 21 00-- Утайки от оловосъдържащ бензин и утайки от оловосъдържащи антидетонаторни препарати
2620 29 00-- Други
2620 30 00- Съдържащи главно мед
2620 40 00- Съдържащи главно алуминий
2620 60 00- Съдържащи арсен, живак, талий или техни смеси от видовете, използвани за извличане на арсен или на тези метали или за производството на техни химически съединения
- Други
2620 91 00-- Съдържащи антимон, берилий, кадмий, хром или техни смеси
2620 99-- Други
2620 99 10--- Съдържащи главно никел
2620 99 20--- Съдържащи главно ниобий или тантал
2620 99 40--- Съдържащи главно калай
2620 99 60--- Съдържащи главно титан
2620 99 95--- Други
2621Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци
2621 10 00- Пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци
2621 90 00- Други
27ГЛАВА 27 - МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
2701Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища
- Каменни въглища, дори на прах, но неагломерирани
2701 11 00-- Антрацит
2701 12-- Битуминозни въглища
2701 12 10--- Коксови въглища
2701 12 90--- Други
2701 19 00-- Други видове въглища
2701 20 00- Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища
2702Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар
2702 10 00- Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
2702 20 00- Лигнити, агломерирани
2703 00 00Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран
2704 00Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен въглен
2704 00 10- Коксове и полукоксове от каменни въглища
2704 00 30- Коксове и полукоксове от лигнит
2704 00 90- Други
2705 00 00Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди
2706 00 00Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани
2707Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните
2707 10 00- Бензол (бензен)
2707 20 00- Толуол (толуен)
2707 30 00- Ксилол (ксилени)
2707 40 00- Нафтален
2707 50 00- Други смеси на ароматни въглеводороди, които при дестилация по метод ISO 3405 (еквивалентен на метод ASTM D 86), до 250 °C дестилират 65 обемни % или повече (включително загубите)
- Други
2707 91 00-- Креозотни масла
2707 99-- Други
2707--- Сурови масла
2707 99 11---- Леки сурови масла, които при дестилация до 200 °C дестилират 90 обемни % или повече
2707 99 19---- Други
2707 99 20--- Сяросъдържащи фракции; антрацен
2707 99 50--- Продукти с основен характер
2707 99 80--- Феноли
2707--- Други
2707 99 91---- Предназначени за производство на продукти от № 2803
2707 99 99---- Други
2708Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други минерални катрани
2708 10 00- Смола
2708 20 00- Смолен (пеков) кокс
2709 00Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали
2709 00 10- Кондензати от природен газ
2709 00 90- Други
2710Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла
- Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла
2710 12-- Леки масла и препарати
2710 12 11--- Предназначени да претърпят специфична преработка
2710 12 15--- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101211
2710--- Предназначени за други цели
2710---- Специални бензини
2710 12 21----- White spirit (минерален терпентин)
2710 12 25----- Други
2710---- Други
2710----- Бензин за двигатели
2710 12 31 ------ Авиационен бензин
2710------ Други, със съдържание на олово
2710------- Непревишаващо 0,013 g/l
2710 12 41 -------- С октаново число (RON), по-малко от 95
2710 12 45 -------- С октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98
2710 12 49 -------- С октаново число (RON) 98 или повече
2710 12 50------- Превишаващо 0,013 g/l
2710 12 70 ----- Горива за реактивни двигатели, тип бензин
2710 12 90----- Други леки масла
2710 19-- Други
2710--- Средни масла
2710 19 11---- Предназначени да претърпят специфична преработка
2710 19 15---- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101911
2710---- Предназначени за други цели
2710----- Керосин
2710 19 21 ------ За реактивни двигатели
2710 19 25 ------ Друг
2710 19 29 ----- Други
2710--- Тежки масла
2710---- Газьол
2710 19 31----- Предназначен да претърпи специфична преработка
2710 19 35----- Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101931
2710----- Предназначен за други цели
2710 19 43 ------ С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %
2710 19 46 ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 %
2710 19 47 ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 %
2710 19 48 ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %
2710---- Тежки горива (fuel oils)
2710 19 51----- Предназначени да претърпят специфична преработка
2710 19 55----- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101951
2710----- Предназначени за други цели
2710 19 62 ------ С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,1 %
2710 19 66------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 0,5 %
2710 19 67------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,5 %
2710---- Смазочни масла; други масла
2710 19 71----- Предназначени да претърпят специфична преработка
2710 19 75----- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101971
2710----- Предназначени за други цели
2710 19 81------ Моторни, компресорни и турбинни масла
2710 19 83------ Хидравлични масла
2710 19 85------ Бели масла, течен парафин
2710 19 87------ Масла за зъбни предавки
2710 19 91------ Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла
2710 19 93------ Електроизолационни масла
2710 19 99------ Други смазочни масла и други масла
2710 20- Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, съдържащи биодизел, различни от отпадъчните масла
2710-- Газьол
2710 20 11 --- С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %
2710 20 16 --- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,1 %
2710 20 19 --- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %
2710-- Тежки горива (fuel oils)
2710 20 32--- С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,5 %
2710 20 38--- С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,5 %
2710 20 90-- Други масла
- Отпадъчни масла
2710 91 00-- Съдържащи полихлорирани бифенили (PCB), полихлорирани терфенили (PCT) или полибромирани бифенили (PBB)
2710 99 00-- Други
2711Нефтен газ и други газообразни въглеводороди
- Втечнени
2711 11 00-- Природен газ
2711 12-- Пропан
2711--- Пропан с чистота, равна или по-голяма от 99 %
2711 12 11---- Предназначен да бъде използван като моторно гориво или като гориво за отопление
2711 12 19---- Предназначен за други цели
2711--- Друг
2711 12 91---- Предназначен да претърпи специфична преработка
2711 12 93---- Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27111291
2711---- Предназначен за други цели
2711 12 94----- С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 99 %
2711 12 97----- Други
2711 13-- Бутани
2711 13 10--- Предназначени да претърпят специфична преработка
2711 13 30--- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27111310
2711--- Предназначени за други цели
2711 13 91---- С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 95 %
2711 13 97---- Други
2711 14 00-- Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
2711 19 00-- Други
- В газообразно състояние
2711 21 00-- Природен газ
2711 29 00-- Други
2712Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени
2712 10- Вазелин
2712 10 10-- Суров
2712 10 90-- Друг
2712 20- Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло
2712 20 10-- Синтетичен парафин с молекулно тегло 460 или по-високо, но непревишаващо 1560
2712 20 90-- Друг
2712 90- Други
2712-- Озокерит, лигнитен восък, торфен восък (естествени продукти)
2712 90 11--- Сурови
2712 90 19--- Други
2712-- Други
2712--- Сурови
2712 90 31---- Предназначени да претърпят специфична преработка
2712 90 33---- Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27129031
2712 90 39---- Предназначени за други цели
2712--- Други
2712 90 91---- Смеси от 1-алкени, с тегловно съдържание 80 % или повече на 1-алкени, с дължина на веригата 24 или повече, но не повече от 28 въглеродни атома
2712 90 99---- Други
2713Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали
- Нефтен кокс
2713 11 00-- Некалциниран
2713 12 00-- Калциниран
2713 20 00- Нефтен битум
2713 90- Други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали
2713 90 10-- Предназначени за производство на продукти от № 2803
2713 90 90-- Други
2714Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали
2714 10 00- Битуминозни шисти и пясъци
2714 90 00- Други
2715 00 00Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)
2716 00 00Електрическа енергия
РАЗДЕЛ VI - ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ
28ГЛАВА 28 - НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ
I. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
2801Флуор, хлор, бром и йод
2801 10 00- Хлор
2801 20 00- Йод
2801 30- Флуор; бром
2801 30 10-- Флуор
2801 30 90-- Бром
2802 00 00Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра
2803 00 00Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито включени другаде)
2804Водород, благородни газове и други неметални елементи
2804 10 00- Водород
- Благородни газове
2804 21 00-- Аргон
2804 29-- Други
2804 29 10--- Хелий
2804 29 90--- Други
2804 30 00- Азот
2804 40 00- Кислород
2804 50- Бор; телур
2804 50 10-- Бор
2804 50 90-- Телур
- Силиций
2804 61 00-- Съдържащ тегловно най-малко 99,99 % силиций
2804 69 00-- Друг
2804 70 - Фосфор
2804 70 10-- Червен фосфор
2804 70 90-- Друг
2804 80 00- Арсен
2804 90 00- Селен
2805Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак
- Алкални или алкалоземни метали
2805 11 00-- Натрий
2805 12 00-- Калций
2805 19-- Други
2805 19 10--- Стронций и барий
2805 19 90--- Други
2805 30- Редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си
2805 30 10-- Смесени или сплавени помежду си
2805-- Други
2805--- С чистота, равна или по-голяма от 95 % тегловни
2805 30 21---- Церий и лантан
2805 30 29---- Празеодим, неодим и самарий
2805 30 31---- Гадолиний, тербий и диспрозий
2805 30 39---- Европий, холмий, ербий, тулий, итербий, лутеций и итрий
2805 30 40---- Скандий
2805 30 80--- Други
2805 40- Живак
2805 40 10-- Представен в съдове с нетно съдържание 34,5 kg (стандартно тегло) и чиято стойност FOB не превишава 224 EUR на съд
2805 40 90-- Друг
II. НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНИЧНИ КИСЛОРОДНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
2806Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина
2806 10 00- Хлороводород (солна киселина)
2806 20 00- Хлорсулфонова киселина
2807 00 00Сярна киселина; олеум
2808 00 00Азотна киселина; нитрирна смес
2809Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав
2809 10 00- Дифосфорен пентаоксид
2809 20 00- Фосфорна киселина и полифосфорни киселини
2810 00Борни оксиди; борни киселини
2810 00 10- Диборен триоксид
2810 00 90- Други
2811Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи
- Други неорганични киселини
2811 11 00-- Флуороводород (флуороводородна киселина)
2811 12 00-- Циановодород (циановодородна киселина)
2811 19-- Други
2811 19 10--- Бромоводород (бромоводородна киселина)
2811 19 80--- Други
- Други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи
2811 21 00-- Въглероден диоксид
2811 22 00-- Силициев диоксид
2811 29-- Други
2811 29 05--- Серен диоксид
2811 29 10--- Серен триоксид (серен анхидрид); диарсенов триоксид (арсенов анхидрид)
2811 29 30--- Азотни оксиди
2811 29 90--- Други
III. ХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ, ОКСИХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ И СУЛФОПРОИЗВОДНИ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
2812Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи
- Хлориди и оксихлориди
2812 11 00-- Карбонил дихлорид (фосген)
2812 12 00-- Фосфорен оксихлорид
2812 13 00-- Фосфорен трихлорид
2812 14 00-- Фосфорен пентахлорид
2812 15 00-- Серен монохлорид
2812 16 00-- Серен дихлорид
2812 17 00-- Тионил хлорид
2812 19-- Други
2812 19 10--- Фосфорни
2812 19 90--- Други
2812 90 00- Други
2813Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид
2813 10 00- Въглероден бисулфид
2813 90- Други
2813 90 10-- Фосфорни сулфиди, включително технически фосфорен трисулфид
2813 90 90-- Други
IV. НЕОРГАНИЧНИ ОСНОВИ И ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИТЕ
2814Амоняк, безводен или във воден разтвор
2814 10 00- Безводен амоняк
2814 20 00- Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)
2815Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид
- Натриев хидроксид (сода каустик)
2815 11 00-- Твърд
2815 12 00-- Във воден разтвор
2815 20 00- Калиев хидроксид
2815 30 00- Натриев или калиев пероксид
2816Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария
2816 10 00- Хидроксид и пероксид на магнезия
2816 40 00- Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария
2817 00 00Цинков оксид; цинков пероксид
2818Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид
2818 10- Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав
2818-- С тегловно съдържание на алуминиев оксид 98,5 % или повече
2818 10 11--- Съдържащ по-малко от 50 % от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm
2818 10 19--- Съдържащ 50 % или повече от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm
2818-- С тегловно съдържание на алуминиев оксид по-малко от 98,5 %
2818 10 91--- Съдържащ по-малко от 50 % от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm
2818 10 99--- Съдържащ 50 % или повече от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm
2818 20 00- Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд
2818 30 00- Алуминиев хидроксид
2819Хромни оксиди и хидроксиди
2819 10 00- Хромен триоксид
2819 90- Други
2819 90 10-- Хромен диоксид
2819 90 90-- Други
2820Манганови оксиди
2820 10 00- Манганов диоксид
2820 90- Други
2820 90 10-- Манганов оксид с тегловно съдържание на манган, превишаващо 77 %
2820 90 90-- Други
2821Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3)
2821 10 00- Железни оксиди и хидроксиди
2821 20 00- Багрилна пръст
2822 00 00Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди
2823 00 00Титанови оксиди
2824Оловни оксиди; миний и оранжев миний
2824 10 00- Оловен монооксид (оловна глеч, масикот)
2824 90 00- Други
2825Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите
2825 10 00- Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли
2825 20 00- Литиев оксид и хидроксид
2825 30 00- Ванадиеви оксиди и хидроксиди
2825 40 00- Никелови оксиди и хидроксиди
2825 50 00- Медни оксиди и хидроксиди
2825 60 00- Германиеви оксиди и циркониев диоксид
2825 70 00- Молибденови оксиди и хидроксиди
2825 80 00- Антимонови оксиди
2825 90- Други
2825-- Калциев оксид, хидроксид и пероксид
2825 90 11--- Калциев хидроксид с чистота 98 % или повече, изчислена върху сухо вещество, под формата на частици, от които:
- не повече от 1 % тегловно са с размер, превишаващ 75 микрометра,
- не повече от 4 % тегловно са с размер, по-малък от 1,3 микрометра
2825 90 19--- Други
2825 90 20-- Берилиев оксид и хидроксид
2825 90 40-- Волфрамови оксиди и хидроксиди
2825 90 60-- Кадмиев оксид
2825 90 85-- Други
V. МЕТАЛНИ СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ
2826Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли
- Флуориди
2826 12 00-- Алуминиеви
2826 19-- Други
2826 19 10--- Амониеви или натриеви
2826 19 90--- Други
2826 30 00- Натриев хексафлуороалуминат (синтетичен криолит)
2826 90- Други
2826 90 10-- Дикалиев хексафлуороцирконат
2826 90 80-- Други
2827Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди
2827 10 00- Амониев хлорид
2827 20 00- Калциев хлорид
- Други хлориди
2827 31 00-- Магнезиеви
2827 32 00-- Алуминиеви
2827 35 00-- Никелови
2827 39-- Други
2827 39 10--- Калаени
2827 39 20--- Железни
2827 39 30--- Кобалтови
2827 39 85--- Други
- Оксихлориди и хидроксихлориди
2827 41 00-- Медни
2827 49-- Други
2827 49 10--- Оловни
2827 49 90--- Други
- Бромиди и оксибромиди
2827 51 00-- Натриеви и калиеви бромиди
2827 59 00-- Други
2827 60 00- Йодиди и оксийодиди
2828Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити
2828 10 00- Технически калциев хипохлорит и други калциеви хипохлорити
2828 90 00- Други
2829Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати
- Хлорати
2829 11 00-- Натриеви
2829 19 00-- Други
2829 90- Други
2829 90 10-- Перхлорати
2829 90 40-- Калиеви или натриеви бромати
2829 90 80-- Други
2830Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав
2830 10 00- Натриеви сулфиди
2830 90- Други
2830 90 11-- Калциеви; антимонови или железни сулфиди
2830 90 85-- Други
2831Дитионити и сулфоксилати
2831 10 00- Натриеви
2831 90 00- Други
2832Сулфити; тиосулфати
2832 10 00- Натриеви сулфити
2832 20 00- Други сулфити
2832 30 00- Тиосулфати
2833Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)
- Натриеви сулфати
2833 11 00-- Динатриев сулфат
2833 19 00-- Други
- Други сулфати
2833 21 00-- Магнезиеви
2833 22 00-- Алуминиеви
2833 24 00-- Никелови
2833 25 00-- Медни
2833 27 00-- Бариеви
2833 29-- Други
2833 29 20--- Кадмиеви; хромни; цинкови
2833 29 30--- Кобалтови; титанови
2833 29 60--- Оловни
2833 29 80--- Други
2833 30 00- Стипци
2833 40 00- Пероксосулфати (персулфати)
2834Нитрити; нитрати
2834 10 00- Нитрити
- Нитрати
2834 21 00-- Калиев
2834 29-- Други
2834 29 20--- Бариев; берилиев; кадмиев; кобалтов; никелов; оловен
2834 29 40--- Меден
2834 29 80--- Други
2835Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав
2835 10 00- Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)
- Фосфати
2835 22 00-- Моно- или динатриеви
2835 24 00-- Калиеви
2835 25 00-- Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат)
2835 26 00-- Други калциеви фосфати
2835 29-- Други
2835 29 10--- Триамониеви
2835 29 30--- Тринатриеви
2835 29 90--- Други
- Полифосфати
2835 31 00-- Натриев трифосфат (натриев триполифосфат)
2835 39 00-- Други
2836Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат
2836 20 00- Динатриев карбонат (калцинирана сода)
2836 30 00- Натриев бикарбонат
2836 40 00- Калиеви карбонати
2836 50 00- Калциев карбонат
2836 60 00- Бариев карбонат
- Други
2836 91 00-- Литиеви карбонати
2836 92 00-- Стронциев карбонат
2836 99-- Други
2836--- Карбонати
2836 99 11---- Магнезиеви; медни
2836 99 17---- Други
2836 99 90--- Пероксокарбонати (перкарбонати)
2837Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди
- Цианиди и оксицианиди
2837 11 00-- Натриеви
2837 19 00-- Други
2837 20 00- Комплексни цианиди
2839Силикати; технически силикати на алкалните метали
- Натриеви
2839 11 00-- Натриеви метасиликати
2839 19 00-- Други
2839 90 00- Други
2840Борати; пероксоборати (перборати)
- Динатриев тетраборат (пречистен боракс)
2840 11 00-- Безводен
2840 19-- Друг
2840 19 10--- Динатриев тетраборат пентахидрат
2840 19 90--- Друг
2840 20- Други борати
2840 20 10-- Безводни натриеви борати
2840 20 90-- Други
2840 30 00- Пероксоборати (перборати)
2841Соли на оксометалните или пероксометалните киселини
2841 30 00- Натриев дихромат
2841 50 00- Други хромати и дихромати; пероксохромати
- Манганити, манганати и перманганати
2841 61 00-- Калиев перманганат
2841 69 00-- Други
2841 70 00- Молибдати
2841 80 00- Волфрамати
2841 90- Други
2841 90 30-- Цинкати, ванадати
2841 90 85-- Други
2842Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав), с изключение на азидите
2842 10 00- Двойни или комплексни силикати, включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав
2842 90- Други
2842 90 10-- Прости, двойни или комплексни соли на селеновите или на телуровите киселини
2842 90 80-- Други
VI. РАЗНИ
2843Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали
2843 10- Благородни метали в колоидно състояние
2843 10 10-- Сребро
2843 10 90-- Други
- Съединения на среброто
2843 21 00-- Сребърен нитрат
2843 29 00-- Други
2843 30 00- Съединения на златото
2843 90- Други съединения; амалгами
2843 90 10-- Амалгами
2843 90 90-- Други
2844Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи) и техните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи тези продукти
2844 10- Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран
2844-- Естествен уран
2844 10 10--- Необработен; отпадъци и скрап (Евратом)
2844 10 30--- Обработен (Евратом)
2844 10 50-- Фероуран
2844 10 90-- Друг (Евратом)
2844 20- Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения; плутоний и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обогатен с U 235, плутоний или съединения на тези продукти
2844-- Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обогатен с U 235, или съединения на тези продукти
2844 20 25--- Фероуран
2844 20 35--- Други (Евратом)
2844-- Плутоний и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи плутоний или съединения на тези продукти
2844--- Смеси от уран и плутоний
2844 20 51---- Фероуран
2844 20 59---- Други (Евратом)
2844 20 99--- Други
2844 30- Уран, обеднен на U 235 и неговите съединения; торий и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на U 235, торий или съединения на тези продукти
2844-- Уран, обеднен на U 235; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на U 235, или съединения на този продукт
2844 30 11--- Металокерамики
2844 30 19--- Други
2844-- Торий; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи торий или съединения на този продукт
2844 30 51--- Металокерамики
2844--- Други
2844 30 55---- Необработен; отпадъци и скрап (Евратом)
2844---- Обработен
2844 30 61----- Блокове, пръти, ъглови профили, други профили и секции, тел, плочи и ленти
2844 30 69----- Други (Евратом)
2844-- Съединения на уран, обеднен на U 235, съединения на тория, дори смесени помежду си
2844 30 91--- На уран, обеднен на U 235, на тория, дори смесени помежду си (Евратом), с изключение на солите на тория
2844 30 99--- Други
- Радиоактивни елементи и изотопи и радиоактивни съединения, различни от включените в подпозиции 2844 10, 2844 20 или 2844 30; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения; радиоактивни отпадъци
2844 41-- Тритий и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тритий или неговите съединения
2844 41 10--- Изкуствен радиоактивен изотоп (Евратом); съединения на изкуствен радиоактивен изотоп (Евратом)
2844 41 90--- Други
2844 42-- Актиний-225, актиний-227, калифорний-253, кюрий-240, кюрий-241, кюрий-242, кюрий-243, кюрий-244, айнщайний-253, айнщайний-254, гадолиний-148, полоний-208, полоний-209, полоний-210, радий-223, уран- 230 или уран-232 и техните съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи или съединения
2844 42 10--- Изкуствени радиоактивни изотопи (Евратом); съединения на изкуствените радиоактивни изотопи (Евратом
2844 42 90--- Други
2844 43-- Други радиоактивни елементи, изотопи и съединения; други сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения
2844 43 10--- Уран-233 и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран-233 или неговите съединения
2844 43 20--- Изкуствени радиоактивни изотопи (Евратом); съединения на изкуствените радиоактивни изотопи (Евратом)
2844 43 80--- Други
2844 44 00-- Радиоактивни отпадъци
2844 50 00- Отработени (облъчени) горивни топлоотделящи елементи (касети) от ядрени реактори (Евратом)
2845Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или органични съединения с определен или неопределен химичен състав
2845 10 00- Тежка вода (деутериев оксид) (Евратом)
2845 20 00- Бор, обогатен с бор-10 и неговите съединения
2845 30 00- Литий, обогатен с литий-6 и неговите съединения
2845 40 00- Хелий-3
2845 90- Други
2845 90 10-- Деутерий и деутериеви съединения; водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти (Евратом)
2845 90 90-- Други
2846Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси
2846 10 00- Съединения на церия
2846 90- Други
2846 90 30-- Съединения на скандия
2846 90 40-- Съединения на лантана
2846 90 50-- Съединения на празеодима, неодима или самария
2846 90 60-- Съединения на гадолиния, тербия или диспрозия
2846 90 70-- Съединения на европия, холмия, ербия, тулия, итербия, лутеция или итрия
2846 90 90-- Съединения на смеси от метали
2847 00 00Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид
2849Карбиди с определен или неопределен химичен състав
2849 10 00- Калциеви
2849 20 00- Силициеви
2849 90- Други
2849 90 10-- Борни
2849 90 30-- Волфрамови
2849 90 50-- Алуминиеви, хромни, молибденови, ванадиеви, танталови, титанови
2849 90 90-- Други
2850 00Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от № 2849
2850 00 20- Хидриди; нитриди
2850 00 60- Азиди; силициди
2850 00 90- Бориди
2852Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите
2852 10 00- С определен химичен състав
2852 90 00- Други
2853Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорните; други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, различни от тези на благородните метали
2853 10 00- Цианоген хлорид (хлорциан)
2853 90- Други
2853 90 10-- Дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота
2853 90 30-- Втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух
2853 90 90-- Други
29ГЛАВА 29 - ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ
I. ВЪГЛЕВОДОРОДИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2901Ациклени въглеводороди
2901 10 00- Наситени
- Ненаситени
2901 21 00-- Етилен
2901 22 00-- Пропен (пропилен)
2901 23 00-- Бутен (бутилен) и неговите изомери
2901 24 00-- Бута-1,3-диен и изопрен
2901 29 00-- Други
2902Циклени въглеводороди
- Циклани, циклени или циклотерпени
2902 11 00-- Циклохексан
2902 19 00-- Други
2902 20 00- Бензен
2902 30 00- Толуен
- Ксилени
2902 41 00-- o-Ксилен
2902 42 00-- m-Ксилен
2902 43 00-- p-Ксилен
2902 44 00-- Смеси от изомери на ксилена
2902 50 00- Стирен
2902 60 00- Етилбензен
2902 70 00- Кумен
2902 90 00- Други
2903Халогенопроизводни на въглеводородите
- Наситени хлорни производни на ациклените въглеводороди
2903 11 00-- Хлорoметан (метилхлорид) и хлорoетан (етилхлорид)
2903 12 00-- Дихлорoметан (метиленхлорид)
2903 13 00-- Хлороформ (трихлорометан)
2903 14 00-- Тетрахлорoметан
2903 15 00-- Етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)
2903 19 00-- Други
- Ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводороди
2903 21 00-- Винилхлорид (хлороетилен)
2903 22 00-- Трихлорoетилен
2903 23 00-- Тетрахлорoетилен (перхлороетилен)
2903 29 00-- Други
- Наситени флуорни производни на ациклените въглеводороди
2903 41 00-- Трифлуорометан (HFC-23)
2903 42 00-- Дифлуорометан (HFC-32)
2903 43 00-- Флуорометан (HFC-41), 1,2-дифлуороетан (HFC-152) и 1,1-дифлуороетан (HFC-152a)
2903 44 00-- Пентафлуороетан (HFC-125), 1,1,1-трифлуороетан (HFC-143a) и 1,1,2-трифлуороетан (HFC-143)
2903 45 00-- 1,1,1,2-Тетрафлуороетан (HFC-134a) и 1,1,2,2-тетрафлуороетан (HFC-134)
2903 46 00-- 1,1,1,2,3,3,3-Хептафлуоропропан (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-хексафлуоропропан (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-хексафлуоропропан (HFC-236ea) и 1,1,1,3,3,3-хексафлуоропропан (HFC-236fa)
2903 47 00-- 1,1,1,3,3-Пентафлуоропропан (HFC-245fa) и 1,1,2,2,3-пентафлуоропропан (HFC-245ca)
2903 48 00-- 1,1,1,3,3-Пентафлуоробутан (HFC-365mfc) и 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуоропентан (HFC-43-10mee)
2903 49-- Други
2903 49 10--- Други пентафлуоропропани, хексафлуоропропани и хептафлуоропропани
2903 49 30--- Перфлуорирани производни
2903 49 90--- Други
- Ненаситени флуорни производни на ациклените въглеводороди
2903 51 00-- 2,3,3,3-Тетрафлуоропропен (HFO-1234yf), 1,3,3,3-тетрафлуоропропен (HFO-1234ze) и (Z)-1,1,1,4,4,4-хексафлуоро-2-бутен (HFO-1336mzz)
2903 59 00-- Други
- Бромни или йодни производни на ациклените въглеводороди
2903 61 00-- Метилбромид (бромометан)
2903 62 00-- Етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромoетан)
2903 69-- Други
2903--- Бромиди
2903 69 11---- Дибромoметан
2903 69 19---- Други
2903 69 80--- Йодиди
- Халогенопроизводни на ациклените въглеводороди, съдържащи най-малко два различни халогенни елемента
2903 71 00-- Дифлуорохлорометан (HCFC-22)
2903 72 00-- Трифлуорoдихлороетани (HCFC-123)
2903 73 00-- Флуородихлороетани (HCFC-141, 141b)
2903 74 00-- Дифлуорохлороетани (HCFC-142, 142b)
2903 75 00-- Пентафлуородихлоропропани (HCFC-225, 225ca, 225cb)
2903 76-- Бромодифлуорохлорометан (Halon-1211), бромотрифлуорометан (Halon- 1301) и дибромотетрафлуороетани (Halon-2402)
2903 76 10--- Бромодифлуорохлорометан (Halon-1211)
2903 76 20--- Бромотрифлуорометан (Halon-1301)
2903 76 90--- Дибромотетрафлуороетани (Halon-2402)
2903 77-- Други, перхалогенирани, съдържащи само флуор и хлор
2903 77 60--- Флуоротрихлорометан, дифлуородихлорометан, трифлуоротрихлороетани, тетрафлуородихлороетани и пентафлуорохлороетан
2903 77 90--- Други
2903 78 00-- Други перхалогенирани производни
2903 79-- Други
2903 79 30--- Халогенирани, съдържащи само бром и хлор, флуор и хлор или флуор и бром
2903 79 80--- Други
- Халогенопроизводни на цикланите, циклените или циклотерпените
2903 81 00-- 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан (НСН (ISO)), включително линдан (ISO, INN)
2903 82 00-- Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор (ISO)
2903 83 00-- Мирекс (ISO)
2903 89-- Други
2903 89 10--- 1,2-Дибромо-4-(1,2-дибромоетил)циклохексан; тетрабромоциклооктани
2903 89 80--- Други
- Халогенопроизводни на ароматните въглеводороди
2903 91 00-- Хлоробензен, o-дихлоробензен и p-дихлоробензен
2903 92 00-- Хексахлоробензен (ISO) и DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(p-хлорофенил)етан)
2903 93 00-- Пентахлоробензен (ISO)
2903 94 00-- Хексабромобифенили
2903 99-- Други
2903 99 10--- 2,3,4,5,6-Пентабромoетилбензен
2903 99 80--- Други
2904Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани
2904 10 00- Производни, съдържащи само сулфогрупи, техните соли и етилови естери
2904 20 00- Производни, съдържащи само нитро- или само нитрозогрупи
- Перфлуорооктансулфонова киселина, нейните соли и перфлуорооктансулфонилфлуорид
2904 31 00-- Перфлуорооктансулфонова киселина
2904 32 00-- Амониев перфлуорооктансулфонат
2904 33 00-- Литиев перфлуорооктансулфонат
2904 34 00-- Калиев перфлуорооктансулфонат
2904 35 00-- Други соли на перфлуорооктансулфонова киселина
2904 36 00-- Перфлуорооктансулфонилфлуорид
- Други
2904 91 00-- Трихлоронитрометан (хлоропикрин)
2904 99 00-- Други
II. АЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2905Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Наситени моноалкохоли
2905 11 00-- Метанол (метилов алкохол)
2905 12 00-- Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопропилов алкохол)
2905 13 00-- Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)
2905 14-- Други бутилови алкохоли
2905 14 10--- 2-Метил-пропан-2-ол (третичен бутилов алкохол)
2905 14 90--- Други
2905 16-- Октанол (октилов алкохол) и неговите изомери
2905 16 20--- Октан-2-ол
2905 16 85--- Други
2905 17 00-- Додекан-1-ол (лаурилов алкохол), хексадекан-1-ол (цетилов алкохол), октадекан-1-ол (стеарилов алкохол)
2905 19 00-- Други
- Ненаситени моноалкохоли
2905 22 00-- Ациклени терпенови алкохоли
2905 29-- Други
2905 29 10--- Алилов алкохол
2905 29 90--- Други
- Диоли
2905 31 00-- Етиленгликол (етандиол)
2905 32 00-- Пропиленгликол (пропан-1,2-диол)
2905 39-- Други
2905 39 20--- Бутан-1,3-диол
2905--- Бутан-1,4-диол
2905 39 26---- Бутан-1,4-диол или тетраметиленгликол (1,4-бутандиол) със съдържание на въглерод с биологичен произход от 100 % по маса
2905 39 28---- Други
2905 39 30--- 2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол
2905 39 95--- Други
- Други полиалкохоли
2905 41 00-- 2-Етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол (триметилолпропан)
2905 42 00-- Пентаеритритол (пентаеритрит)
2905 43 00-- Манитол
2905 44-- D-Глюцитол (сорбитол)
2905--- Във воден разтвор
2905 44 11---- Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола
2905 44 19---- Друг
2905--- Друг
2905 44 91---- Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола
2905 44 99---- Друг
2905 45 00-- Глицерол
2905 49 00-- Други
- Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на ациклените алкохоли
2905 51 00-- Етхлорвинол (INN)
2905 59-- Други
2905 59 91--- 2,2-Бис (бромметил) пропандиол
2905 59 98--- Други
2906Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Цикланови, цикленови или циклотерпенови
2906 11 00-- Ментол
2906 12 00-- Циклохексанол, метилциклохексаноли и диметилциклохексаноли
2906 13-- Стероли и инозитоли
2906 13 10--- Стероли
2906 13 90--- Инозитоли
2906 19 00-- Други
- Ароматни
2906 21 00-- Бензилов алкохол
2906 29 00-- Други
III. ФЕНОЛИ И ФЕНОЛНИ АЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2907Феноли; фенолни алкохоли
- Монофеноли
2907 11 00-- Фенол (хидроксибензен) и неговите соли
2907 12 00-- Крезоли и техните соли
2907 13 00-- Октилфенол, нонилфенол и техните изомери; соли на тези продукти
2907 15-- Нафтоли и техните соли
2907 15 10--- 1-Нафтол
2907 15 90--- Други
2907 19-- Други
2907 19 10--- Ксиленоли и техните соли
2907 19 90--- Други
- Полифеноли; фенолни алкохоли
2907 21 00-- Резорцинол и неговите соли
2907 22 00-- Хидрохинон (хинол) и неговите соли
2907 23 00-- 4,4-Изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) и неговите соли
2907 29 00-- Други
2908Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли
- Производни, съдържащи само халогенни заместители и техните соли
2908 11 00-- Пентахлорофенол (ISO)
2908 19 00-- Други
- Други
2908 91 00-- Диносеб (ISO) и неговите соли
2908 92 00-- 4,6-Динитро-o-крезол (DNOC (ISO)) и неговите соли
2908 99 00-- Други
IV. ЕТЕРИ, АЛКОХОЛНИ ПЕРОКСИДИ, ЕТЕРНИ ПЕРОКСИДИ, АЦЕТАЛНИ И ХЕМИАЦЕТАЛНИ ПЕРОКСИДИ, КЕТОННИ ПЕРОКСИДИ, ЕПОКСИДИ С ТРИ АТОМА В ПРЪСТЕНА, АЦЕТАЛИ И ХЕМИАЦЕТАЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2909Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, ацетални и хемиацетални пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2909 11 00-- Диетилов етер (диетилов оксид)
2909 19-- Други
2909 19 10--- Третичен-бутил етил етер (етил-третичен-бутил-етер, ЕТБЕ)
2909 19 90--- Други
2909 20 00- Етери на цикланите, циклените или циклотерпените, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2909 30- Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2909 30 10-- Дифенил етер (дифенил оксид)
2909-- Деривати, халогенирани само с бром
2909 30 31--- Пентабромoдифенил етер; 1,2,4,5-тетрабромо-3,6-бис(пентабромофенокси)бензен
2909 30 35--- 1,2-Бис(2,4,6-трибромoфенокси)етан, предназначен за производство на акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)
2909 30 38--- Други
2909 30 90-- Други
- Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2909 41 00-- 2,2-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)
2909 43 00-- Монобутилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола
2909 44 00-- Други моноалкилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола
2909 49-- Други
2909 49 11--- 2-(2-Хлорoетокси)етанол
2909 49 80--- Други
2909 50 00- Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2909 60- Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, ацетални и хемиацетални пероксиди, кетонни пероксиди, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2909 60 10-- Ацетални и хемиацетални пероксиди
2909 60 90-- Други
2910Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2910 10 00- Оксиран (етиленов оксид)
2910 20 00- Метилоксиран (пропиленов оксид)
2910 30 00- 1-Хлорo-2,3-епоксипропан (епихлорoхидрин)
2910 40 00- Диелдрин (ISO, INN)
2910 50 00- Ендрин (ISO)
2910 90 00- Други
2911 00 00Ацетали и хемиацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
V. СЪЕДИНЕНИЯ С АЛДЕХИДНА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА
2912Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид
- Ациклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи
2912 11 00-- Метанал (формалдехид)
2912 12 00-- Етанал (ацеталдехид)
2912 19 00-- Други
- Циклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи
2912 21 00-- Бензалдехид (бензоен алдехид)
2912 29 00-- Други
- Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди, съдържащи други кислородни функционални групи
2912 41 00-- Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)
2912 42 00-- Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид)
2912 49 00-- Други
2912 50 00- Циклени полимери на алдехидите
2912 60 00- Параформалдехид
2913 00 00Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от № 2912
VI. СЪЕДИНЕНИЯ С КЕТОННА ИЛИ ХИНОННА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА
2914Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Ациклени кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи
2914 11 00-- Ацетон
2914 12 00-- Бутанон (метилетилкетон)
2914 13 00-- 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)
2914 19-- Други
2914 19 10--- 5-Метилхексан-2-он
2914 19 90--- Други
- Кетони на цикланите, циклените или циклотерпените, несъдържащи други кислородни функционални групи
2914 22 00-- Циклохексанон и метилциклохексанони
2914 23 00-- Йонони и метилйонони
2914 29 00-- Други
- Ароматни кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи
2914 31 00-- Фенилацетон (фенилпропан-2-он)
2914 39 00-- Други
2914 40- Алкохолни кетони и алдехидни кетони
2914 40 10-- 4-Хидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоналкохол)
2914 40 90-- Други
2914 50 00- Фенолни кетони и кетони, съдържащи други кислородни функционални групи
- Хинони
2914 61 00-- Антрахинон
2914 62 00-- Коензим Q10 (убидекаренон (INN))
2914 69-- Други
2914 69 10--- 1,4-Нафтохинон
2914 69 80--- Други
- Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2914 71 00-- Хлорoдекон (ISO)
2914 79 00-- Други
VII. КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ, ТЕХНИТЕ АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ, ПЕРОКСИДИ И ПЕРОКСИКИСЕЛИНИ; ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2915Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Мравчена киселина, нейните соли и естери
2915 11 00-- Мравчена киселина
2915 12 00-- Соли на мравчената киселина
2915 13 00-- Естери на мравчената киселина
- Оцетна киселина и нейните соли; оцетен анхидрид
2915 21 00-- Оцетна киселина
2915 24 00-- Оцетен анхидрид
2915 29 00-- Други
- Естери на оцетната киселина
2915 31 00-- Етилов ацетат
2915 32 00-- Винилов ацетат
2915 33 00-- n-Бутилов ацетат
2915 36 00-- Диносеб ацетат (ISO)
2915 39 00-- Други
2915 40 00- Моно-, ди- или трихлороцетни киселини, техните соли и естери
2915 50 00- Пропионова киселина, нейните соли и естери
2915 60- Бутанови киселини, пентанови киселини, техните соли и естери
2915-- Бутанови киселини, техните соли и естери
2915 60 11--- Диизобутират на 1-изопропил-2,2-диметилтриметилена
2915 60 19--- Други
2915 60 90-- Пентанови киселини, техните соли и естери
2915 70- Палмитинова киселина, стеаринова киселина, техните соли и естери
2915 70 40-- Палмитинова киселина и нейните соли и естери
2915 70 50-- Стеаринова киселина и нейните соли и естери
2915 90- Други
2915 90 30-- Лауринова киселина и нейните соли и естери
2915 90 70-- Други
2916Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
2916 11 00-- Акрилова киселина и нейните соли
2916 12 00-- Естери на акриловата киселина
2916 13 00-- Метакрилова киселина и нейните соли
2916 14 00-- Естери на метакриловата киселина
2916 15 00-- Олеинова, линолова или линоленова киселини, техните соли и естери
2916 16 00-- Бинапакрил (ISO)
2916 19-- Други
2916 19 10--- Ундеценови киселини, техните соли и естери
2916 19 40--- Кротонова киселина
2916 19 95--- Други
2916 20 00- Цикланови, цикленови или циклотерпенови монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
- Ароматни монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
2916 31 00-- Бензоена киселина, нейните соли и естери
2916 32 00-- Бензоилпероксид и бензоилхлорид
2916 34 00-- Фенилоцетна киселина и нейните соли
2916 39-- Други
2916 39 10--- Естери на фенилоцетната киселина
2916 39 90--- Други
2917Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Ациклени поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
2917 11 00-- Оксалова киселина, нейните соли и естери
2917 12 00-- Адипинова киселина, нейните соли и естери
2917 13-- Азелаинова киселина, себацинова киселина, техните соли и естери
2917 13 10--- Себацинова киселина
2917 13 90--- Други
2917 14 00-- Малеинов анхидрид
2917 19-- Други
2917 19 10--- Малонова киселина, нейните соли и естери
2917 19 20--- Етан-1,2-дикарбоксилна киселина или бутандиова киселина (янтарна (сукцинова) киселина) със съдържание на въглерод с биологичен произход от 100 % по маса
2917 19 80--- Други
2917 20 00- Цикланови, цикленови или циклотерпенови поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
- Ароматни поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
2917 32 00-- Диоктилортофталати
2917 33 00-- Динонилов или дидецилов ортофталати
2917 34 00-- Други естери на ортофталовата киселина
2917 35 00-- Фталов анхидрид
2917 36 00-- Терефталова киселина и нейните соли
2917 37 00-- Диметилтерефталат
2917 39-- Други
2917 39 20--- Естери или анхидриди на тетрабромoфталовата киселина; бензол-1,2,4-трикарбокси киселина; изофталоил дихлорид, с тегловно съдържание на терефталоил дихлорид, непревишаващо 0,8 %; нафталин-1,4,5,8-тетракарбокси киселина; тетрахлорфталов анхидрид; натриев 3,5-бис(метоксикарбонил)бензолсулфонат
2917 39 35--- Бис(2-етилхексил) бензен-1,4-дикарбоксилат (DOTP)
2917 39 85--- Други
2918Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
2918 11 00-- Млечна киселина, нейните соли и естери
2918 12 00-- Винена киселина
2918 13 00-- Соли и естери на винената киселина
2918 14 00-- Лимонена киселина
2918 15 00-- Соли и естери на лимонената киселина
2918 16 00-- Глюконова киселина, нейните соли и естери
2918 17 00-- 2,2-Дифенил-2-хидроксиоцетна киселина (бензилова киселина)
2918 18 00-- Хлоробензилат (ISO)
2918 19-- Други
2918 19 30--- Холова киселина, 3-алфа, 12-алфа-дихидрокси-5-бета-холанова-24-киселина (деоксихолова киселина), техните соли и естери
2918 19 40--- 2,2-Бис(хидроксиметил)пропионова киселина
2918 19 98--- Други
- Карбоксилни киселини с фенолна функционална група, но без друга кислородна функционална група, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
2918 21 00-- Салицилова киселина и нейните соли
2918 22 00-- o-Ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери
2918 23 00-- Други естери на салициловата киселина и техните соли
2918 29 00-- Други
2918 30 00- Карбоксилни киселини с алдехидни или кетонни групи, но без други кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
- Други
2918 91 00-- 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина), нейните соли и естери
2918 99-- Други
2918 99 40--- 2,6-Диметоксибензоена киселина; дикамба (ISO); натриев феноксиацетат
2918 99 90--- Други
VIII. ЕСТЕРИ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИТЕ СОЛИ, И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2919Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2919 10 00- Трис(2,3-дибромопропил) фосфат
2919 90 00- Други
2920Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
- Тиофосфорни естери (фосфоротиоати) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2920 11 00-- Паратион (ISO) и паратион-метил (ISO) (метил-паратион)
2920 19 00-- Други
- Фосфитни естери и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2920 21 00-- Диметилфосфит
2920 22 00-- Диетилфосфит
2920 23 00-- Триметилфосфит
2920 24 00-- Триетилфосфит
2920 29 00-- Други
2920 30 00- Ендосулфан (ISO)
2920 90- Други
2920 90 10-- Естери на сярната киселина и естери на въглеродната киселина; техните соли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
2920 90 70-- Други
IХ. СЪЕДИНЕНИЯ С АЗОТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ
2921Съединения с аминна функционална група
- Ациклени моноамини и техните производни; соли на тези продукти
2921 11 00-- Моно-, ди- или триметиламин и техните соли
2921 12 00-- 2-(N,N-Диметиламино)етилхлорид хидрохлорид
2921 13 00-- 2-(N,N-Диетиламино)етилхлорид хидрохлорид
2921 14 00-- 2-(N,N-Диизопропиламино)етилхлорид хидрохлорид
2921 19-- Други
2921 19 40--- 1,1,3,3-Тетраметилбутиламин
2921 19 50--- Диетиламин и неговите соли
2921 19 99--- Други
- Ациклени полиамини и техните производни; соли на тези продукти
2921 21 00-- Етилендиамин и неговите соли
2921 22 00-- Хексаметилендиамин и неговите соли
2921 29 00-- Други
2921 30- Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или циклотерпените и техните производни; соли на тези продукти
2921 30 10-- Циклохексиламин, циклохексилдиметиламин и техните соли
2921 30 91-- Циклохекс-1,3-илендиамин (1,3-диаминоциклохексан)
2921 30 99-- Други
- Ароматни моноамини и техните производни; соли на тези продукти
2921 41 00-- Анилин и неговите соли
2921 42 00-- Производни на анилина и техните соли
2921 43 00-- Толуидини и техните производни; соли на тези продукти
2921 44 00-- Дифениламин и неговите производни; соли на тези продукти
2921 45 00-- 1-Нафтиламин (алфанафтиламин), 2-нафтиламин (бетанафтиламин) и техните производни; соли на тези продукти
2921 46 00-- Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); соли на тези продукти
2921 49 00-- Други
- Ароматни полиамини и техните производни; соли на тези продукти
2921 51-- o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните производни; соли на тези продукти
2921--- o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните халогено-, сулфо-, нитро-, нитрозопроизводни; соли на тези продукти
2921 51 11---- m-Фенилендиамин с чистота 99 % или повече и съдържащ: - тегловно 1 % или по-малко вода, - 200 mg/kg или по-малко о-фенилендиамин и - 450 mg/kg или по-малко р-фенилендиамин
2921 51 19---- Други
2921 51 90--- Други
2921 59-- Други
2921 59 50--- m-Фениленбис (метиламин); 2,2-дихлор-4,4-метилендианилин; 4,4-би-o-толуидин; 1,8-нафтилендиамин
2921 59 90--- Други
2922Аминосъединения с кислородни функционални групи
- Аминоалкохоли, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти
2922 11 00-- Моноетаноламин и неговите соли
2922 12 00-- Диетаноламин и неговите соли
2922 14 00-- Декстропропоксифен (INN) и неговите соли
2922 15 00-- Триетаноламин
2922 16 00-- Диетаноламониев перфлуорооктансулфонат
2922 17 00-- Метилдиетаноламин и етилдиетаноламин
2922 18 00-- 2-(N,N-Диизопропиламино)етанол
2922 19 00-- Други
- Аминонафтоли и други аминофеноли, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти
2922 21 00-- Аминохидроксинафталенсулфонови киселини и техните соли
2922 29 00-- Други
- Аминоалдехиди, аминокетони и аминохинони, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група; соли на тези продукти
2922 31 00-- Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); соли на тези продукти
2922 39 00-- Други
- Аминокиселини, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, и техните естери; соли на тези продукти
2922 41 00-- Лизин и неговите естери; соли на тези продукти
2922 42 00-- Глутаминова киселина и нейните соли
2922 43 00-- Антранилова киселина и нейните соли
2922 44 00-- Тилидин (INN) и неговите соли
2922 49-- Други
2922 49 20--- бета-Аланин
2922 49 85--- Други
2922 50 00- Аминоалкохолфеноли, фенолни аминокиселини и други аминосъединения с кислородни функционални групи
2923Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав
2923 10 00- Холин и неговите соли
2923 20 00- Лецитини и други фосфоаминолипиди
2923 30 00- Тетраетиламониев перфлуорооктансулфонат
2923 40 00- Дидецилдиметиламониев перфлуорооктансулфонат
2923 90 00- Други
2924Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група
- Ациклени амиди (включително ациклените карбамати) и техните производни; соли на тези продукти
2924 11 00-- Мепробамат (INN)
2924 12 00-- Флуороацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO)
2924 19 00-- Други
- Циклени амиди (включително циклените карбамати) и техните производни; соли на тези продукти
2924 21 00-- Уреини и техните производни; соли на тези продукти
2924 23 00-- 2-Ацетамидобензоена киселина (N-ацетилантранилова киселина) и нейните соли
2924 24 00-- Етинамат (INN)
2924 25 00-- Алахлор (ISO)
2924 29-- Други
2924 29 10--- Лидокаин (INN)
2924 29 70--- Други
2925Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група
- Имиди и техните производни; соли на тези продукти
2925 11 00-- Захарин и неговите соли
2925 12 00-- Глутетимид (INN)
2925 19-- Други
2925 19 20--- 3,3,4,4,5,5,6,6-Октабром-N,N-етилендифталимид; N,N-етиленбис(4,5-дибромохексахидро-3,6-метанофталимид)
2925 19 95--- Други
- Имини и техните производни; соли на тези продукти
2925 21 00-- Хлорoдимеформ (ISO)
2925 29 00-- Други
2926Съединения с нитрилна функционална група
2926 10 00- Акрилонитрил
2926 20 00- 1-Цианогуанидин (дициандиамид)
2926 30 00- Фенпропорекс (INN) и неговите соли; метадон (INN) междинен продукт (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)
2926 40 00- алфа-фенилацетоацетонитрил
2926 90- Други
2926 90 20-- Изофталонитрил
2926 90 70-- Други
2927 00 00Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения
2928 00Органични производни на хидразина или на хидроксиламина
2928 00 10- N,N-Бис(2-метоксиетил)хидроксиламин
2928 00 90- Други
2929Съединения с други азотни функционални групи
2929 10 00- Изоцианати
2929 90 00- Други
Х. ОРГАНОМИНЕРАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ, НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ И ТЕХНИТЕ СОЛИ И СУЛФОНАМИДИ
2930Органични тиосъединения
2930 10 00- 2-(N,N-Диметиламино) етантиол
2930 20 00- Тиокарбамати и дитиокарбамати
2930 30 00- Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди
2930 40- Метионин
2930 40 10-- Метионин (INN)
2930 40 90-- Друг
2930 60 00- 2-(N,N-Диетиламино)етантиол
2930 70 00- Бис(2-хидроксиетил)сулфид (тиодигликол (INN))
2930 80 00- Алдикарб (ISO), каптафол (ISO) и метамидофос (ISO)
2930 90- Други
2930 90 13-- Цистеин и цистин
2930 90 16-- Производни на цистеина и на цистина
2930 90 30-- DL-2-хидрокси-4-(метилтио) маслена киселина
2930 90 40-- 2,2-Тиодиетилбис[3-(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)пропионат]
2930 90 50-- Смеси от изомери, съставени от 4-метил-2,6-бис(метилтио)-m-фенилендиамин и 2-метил-4,6-бис(метилтио)-m-фенилендиамин
2930 90 98-- Други
2931Други органоминерални съединения
2931 10 00- Тетраметил олово и тетраетил олово
2931 20 00- Съединения на трибутилкалай
- Нехалогенирани органофосфорни производни
2931 41 00-- Диметилов метилфосфонат
2931 42 00-- Диметилов пропилфосфонат
2931 43 00-- Диетилов етилфосфонат
2931 44 00-- Метилфосфонова киселина
2931 45 00-- Сол на метилфосфоновата киселина и (аминоиминометил) карбамид (1: 1)
2931 46 00-- 2,4,6-Трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид
2931 47 00-- (5-Етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил) метилов метилов метилфосфонат
2931 48 00-- 3,9-Диметил-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5.5] ундекан 3,9-диоксид
2931 49-- Други
2931 49 10--- Натриев 3-( трихидроксисилил)пропилов метилфосфонат
2931 49 20--- Бис[(5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат
2931 49 30--- Етидронова киселина (INN) (1-хидроксиетан-1,1-дифосфонова киселина) и неговите соли
2931 49 40--- Нитрилотриметандиил)трис(фосфонова киселина), {етан-1,2-диилбис[нитрилобис (метилен)]}тетракис(фосфонова киселина), [(бис{2-[бис(фосфонометил)амино] етил}амино)метил] фосфонова киселина, {хексан-1,6- диилбис[нитрилобис (метилен)]}тетракис(фосфонова киселина), {[(2-хидроксиетил)имино]бис(метилен)} бис(фосфонова киселина), и [(бис{6-[бис(фосфонометил)амино]хексил}амино) метил]фосфонова киселина; соли на тези продукти
2931 49 90--- Други
- Халогенирани органофосфорни производни
2931 51 00-- Метилфосфонов дихлорид
2931 52 00-- Пропилфосфонов дихлорид
2931 53 00-- O-[4-нитро-3-(трифлуорометил)фенилов] O-(3-хлоропропилов) метилфосфонтионат
2931 54 00-- Трихлорфон (ISO)
2931 59-- Други
2931 59 10--- Метилфосфоноил дифлуорид (метилфосфонов дифлуорид)
2931 59 90--- Други
2931 90 00- Други
2932Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми
- Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран фуранов пръстен (хидрогениран или не)
2932 11 00-- Тетрахидрофуран
2932 12 00-- 2-Фуралдехид (фурфуралдехид)
2932 13 00-- Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов алкохол
2932 14 00-- Сукралоза
2932 19 00-- Други
2932 20- Лактони
2932 20 10-- Фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H,3Н-бензо[де]изохромин-1-ил]-6-октадецил-окси-2-нафтоена киселина; 3-хлор-6-циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9-ксантен]-3-он; 6-(N-етил-р-толуидин)-2-метилспиро[изобензофуран-1(3Н),9-ксантен]-3-он; метил-6-докозилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2-карбоксилат
2932 20 20-- гама-Бутиролактон
2932 20 90-- Други
- Други
2932 91 00-- Изосафрол
2932 92 00-- 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он
2932 93 00-- Пиперонал
2932 94 00-- Сафрол
2932 95 00-- Тетрахидроканабиноли (всички изомери)
2932 96 00-- Карбофуран (ISO)
2932 99 00-- Други
2933Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми
- Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиразолен пръстен (хидрогениран или не)
2933 11-- Феназон (антипирин) и неговите производни
2933 11 10--- Пропифеназон (INN)
2933 11 90--- Други
2933 19-- Други
2933 19 10--- Фенилбутазон (INN)
2933 19 90--- Други
- Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран имидазолов пръстен (хидрогениран или не)
2933 21 00-- Хидантоин и неговите производни
2933 29-- Други
2933 29 10--- Нафазолинов хидрохлорид (INNM) и нафазолинов нитрат (INNM); фентоламин (INN); толазолинов хидрохлорид (INNM)
2933 29 90--- Други
- Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиридинов пръстен (хидрогениран или не)
2933 31 00-- Пиридин и неговите соли
2933 32 00-- Пиперидин и неговите соли
2933 33 00-- Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), карфентанил (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) междинен продукт А, фенциклидин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пипрадрол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN), ремифентанил (INN) и тримеперидин (INN); соли на тези продукти
2933 34 00-- Други фентанили и техните производни
2933 35 00-- 3-Хинуклидинол
2933 36 00-- 4-Анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)
2933 37 00-- N-Фенетил-4-пиперидон (NPP)
2933 39-- Други
2933 39 10--- Ипрониазид (INN); кетобемидонов хидрохлорид (INNМ); пиридостигминов бромид (INN)
2933 39 20--- 2,3,5,6-Тетрахлорoпиридин
2933 39 25--- 3,6-Дихлорoпиридин-2-карбокси киселина
2933 39 35--- 2-Хидроксиетиламониев-3,6-дихлорoпиридин-2-карбоксилат
2933 39 40--- 2-Бутоксиетил(3,5,6-трихлорo-2-пиридилокси)ацетат
2933 39 45--- 3,5-Дихлор-2,4,6-трифлуоoрпиридин
2933 39 50--- Флуороксипир (ISO), метилов естер
2933 39 55--- 4-Метилпиридин
2933 39 99--- Други
- Съединения, в чиято структура се съдържат само хинолинови или изохинолинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации
2933 41 00-- Леворфанол (INN) и неговите соли
2933 49-- Други
2933 49 10--- Халогенопроизводни на хинолина; производни на хинолинкарбоксилната киселина
2933 49 30--- Декстрометорфан (INN) и неговите соли
2933 49 90--- Други
- Съединения, в чиято структура се съдържа пиримидинов (хидрогениран или не) или пиперазинов пръстен
2933 52 00-- Малонилуреа (барбитурова киселина) и нейните соли
2933 53-- Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN) и винилбитал (INN); соли на тези продукти
2933 53 10--- Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и техните соли
2933 53 90--- Други
2933 54 00-- Други производни на малонилуреа (барбитурова киселина); соли на тези продукти
2933 55 00-- Лопразолам (INN), меклокалон (INN), метакалон (INN) и зипепрол (INN); соли на тези продукти
2933 59-- Други
2933 59 10--- Диазинон (ISO)
2933 59 20--- 1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан (триетилендиамин)
2933 59 95--- Други
- Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран триазинов пръстен (хидрогениран или не)
2933 61 00-- Меламин
2933 69-- Други
2933 69 10--- Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин (хексоген, триметилентринитроамин)
2933 69 40--- Метенамин (INN) (хексаметилентетрамин); 2,6-ди-третичен-бутил-4-[4,6-бис(октилтио)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенол
2933 69 80--- Други
- Лактами
2933 71 00-- 6-Хексанлактам (epsilon-капролактам)
2933 72 00-- Клобазам (INN) и метиприлон (INN)
2933 79 00-- Други лактами
- Други
2933 91-- Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудиазепам (INN), флунитразепам (INN), флуразепам (INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазолам (INN); соли на тези продукти
2933 91 10--- Хлордиазепоксид (INN)
2933 91 90--- Други
2933 92 00-- Азинфос-метил (ISO)
2933 99-- Други
2933 99 20--- Индол, 3-метилиндол (скатол), 6-алил-6,7-дихидро-5Н-дибензо[c,e]азепин (азапетин), фениндамин (INN) и техните соли; имипраминов хидрохлорид (INNM)
2933 99 50--- 2,4-Ди-третичен-бутил-6-(5-хлорoбензотриазол-2-ил)фенол
2933 99 80--- Други
2934Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения
2934 10 00- Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран тиазолов пръстен (хидрогениран или не)
2934 20- Съединения, в чиято структура се съдържат бензотиазолови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации
2934 20 20-- Ди(бензотиазол-2-ил) дисулфид; бензотиазол-2-тиол (меркаптобензотиазол) и неговите соли
2934 20 80-- Други
2934 30- Съединения, в чиято структура се съдържат фенотиазинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации
2934 30 10-- Тиетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и неговите соли
2934 30 90-- Други
- Други
2934 91 00-- Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), халоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) и суфентанил (INN); соли на тези продукти
2934 92 00-- Други фентанили и техните производни
2934 99-- Други
2934 99 60--- Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN), неговите тартрати и малеати; фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспоранова киселина; соли и естери на (6R,7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формилокси-2-фенилацетамид]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбокси киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридинов бромид
2934 99 90--- Други
2935Сулфонамиди
2935 10 00- N-Метилперфлуорооктанов сулфонамид
2935 20 00- N-Етилперфлуорооктанов сулфонамид
2935 30 00- N-Етил-N-(2-хидроксиетил) перфлуорооктанов сулфонамид
2935 40 00- N-(2-Хидроксиетил)-N-метилперфлуорооктанов сулфонамид
2935 50 00- Други перфлуорооктанови сулфонамиди
2935 90- Други
2935 90 30-- 3-{1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил}-N,N-диметил-1Н-индол-7-сулфонамид; метозулам (ISO)
2935 90 90-- Други
ХI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ
2936Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори
- Витамини и техните производни, несмесени
2936 21 00-- Витамини A и техните производни
2936 22 00-- Витамин B1 и неговите производни
2936 23 00-- Витамин B2 и неговите производни
2936 24 00-- D- или DL-Пантотенова киселина (Витамин B5) и нейните производни
2936 25 00-- Витамин B6 и неговите производни
2936 26 00-- Витамин B12 и неговите производни
2936 27 00-- Витамин C и неговите производни
2936 28 00-- Витамин E и неговите производни
2936 29 00-- Други витамини и техните производни
2936 90 00- Други, включително естествените концентрати
2937Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, включително верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като хормони
- Полипептидни хормони, протеинови хормони и гликопротеинови хормони, техните производни и структурни аналози
2937 11 00-- Соматотропин, неговите производни и структурни аналози
2937 12 00-- Инсулин и неговите соли
2937 19 00-- Други
- Стероидни хормони, техните производни и структурни аналози
2937 21 00-- Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)
2937 22 00-- Халогенни производни на кортикостероидните хормони
2937 23 00-- Естрогени и прогестогени
2937 29 00-- Други
2937 50 00- Простагландини, тромбоксани и левкотриени, техните производни и структурни аналози
2937 90 00- Други
ХII. ГЛИКОЗИДИ И АЛКАЛОИДИ, ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕЗ, ТЕХНИТЕ СОЛИ, ЕТЕРИ, ЕСТЕРИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДНИ
2938Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни
2938 10 00- Рутозид (рутин) и неговите производни
2938 90- Други
2938 90 10-- Гликозиди от дигиталис
2938 90 30-- Глициризинова киселина и глициризати
2938 90 90-- Други
2939Aлкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни
- Алкалоиди от опиум и техните производни; соли на тези продукти
2939 11 00-- Концентрати от макова слама; бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), етилморфин, еторфин (INN), хероин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли на тези продукти
2939 19 00-- Други
2939 20 00- Алкалоиди от цинхона и техните производни; соли на тези продукти
2939 30 00- Кофеин и неговите соли
- Алкалоиди от ефедра и техните производни; соли на тези продукти
2939 41 00-- Ефедрин и неговите соли
2939 42 00-- Псевдоефедрин (INN) и неговите соли
2939 43 00-- Катин (INN) и неговите соли
2939 44 00-- Норефедрин и неговите соли
2939 45 00-- Левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат на метамфетамина и техните соли
2939 49 00-- Други
- Теофилин и аминофилин (теофилинетилендиамин) и техните производни; соли на тези продукти
2939 51 00-- Фенетилин (INN) и неговите соли
2939 59 00-- Други
- Алкалоиди от моравото рогче по ръжта и техните производни; соли на тези продукти
2939 61 00-- Ергометрин (INN) и неговите соли
2939 62 00-- Ерготамин (INN) и неговите соли
2939 63 00-- Лизергинова киселина и нейните соли
2939 69 00-- Други
- Други, от растителен произход
2939 72 00-- Кокаин, екгонин; соли, естери и други производни на тези продукти
2939 79-- Други
2939 79 10--- Никотин и неговите соли, етери, естери и други производни
2939 79 90--- Други
2939 80 00- Други
ХIII. ДРУГИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
2940 00 00Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от № 2937, 2938 или 2939
2941Антибиотици
2941 10 00- Пеницилини и техните производни със структурата на пеницилиновата киселина; соли на тези продукти
2941 20- Стрептомицини и техните производни; соли на тези продукти
2941 20 30-- Дихидрострептомицин, неговите соли, естери и хидрати
2941 20 80-- Други
2941 30 00- Тетрациклини и техните производни; соли на тези продукти
2941 40 00- Хлорамфеникол и неговите производни; соли на тези продукти
2941 50 00- Еритромицин и неговите производни; соли на тези продукти
2941 90 00- Други
2942 00 00Други органични съединения
30ГЛАВА 30 - ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
3001Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде
3001 20- Екстракти от жлези или от други органи или от техните секрети
3001 20 10-- От човешки произход
3001 20 90-- Други
3001 90- Други
3001 90 20-- От човешки произход
3001-- Други
3001 90 91--- Хепарин и неговите соли
3001 90 98--- Други
3002Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти; клетъчни култури, дори модифицирани
- Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път
3002 12 00-- Антисеруми и други кръвни съставки
3002 13 00-- Имунологични продукти, несмесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно
3002 14 00-- Имунологични продукти, смесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно
3002 15 00-- Имунологични продукти, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно
- Ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти
3002 41-- Ваксини за хуманната медицина
3002 41 10--- Ваксини срещу свързани с ТОРС коронавируси (вид на вируса на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV))
3002 41 90--- Други
3002 42 00-- Ваксини за ветеринарната медицина
3002 49 00-- Други
- Клетъчни култури, дори модифицирани
3002 51 00-- Продукти за клетъчна терапия
3002 59 00-- Други
3002 90- Други
3002 90 10-- Човешка кръв
3002 90 30-- Животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели
3003Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно
3003 10 00- Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти
3003 20 00- Други, съдържащи антибиотици
- Други, съдържащи хормони или други продукти от № 2937
3003 31 00-- Съдържащи инсулин
3003 39 00-- Други
- Други, съдържащи алкалоиди или техните производни
3003 41 00-- Съдържащи ефедрин или неговите соли
3003 42 00-- Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите соли
3003 43 00-- Съдържащи норефедрин или неговите соли
3003 49 00-- Други
3003 60 00- Други, съдържащи активни вещества против малария, описани в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава
3003 90 00- Други
3004Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози (включително тези за трансдермално приложение) или пригодени за продажба на дребно
3004 10 00- Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти
3004 20 00- Други, съдържащи антибиотици
- Други, съдържащи хормони или други продукти от № 2937
3004 31 00-- Съдържащи инсулин
3004 32 00-- Съдържащи кортикостероидни хормони, техните производни или структурни аналози
3004 39 00-- Други
- Други, съдържащи алкалоиди или техните производни
3004 41 00-- Съдържащи ефедрин или неговите соли
3004 42 00-- Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите соли
3004 43 00-- Съдържащи норефедрин или неговите соли
3004 49 00-- Други
3004 50 00- Други, съдържащи витамини или други продукти от № 2936
3004 60 00- Други, съдържащи активни вещества против малария, описани в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава
3004 90 00- Други
3005Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, хирургически, стоматологични или ветеринарни цели
3005 10 00- Пластири и други артикули със залепващ се слой
3005 90- Други
3005 90 10-- Вати и изделия от вата
3005-- Други
3005--- От текстилни материали
3005 90 31---- Марли и изделия от марля
3005 90 50---- Други
3005 90 99--- Други
3006Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка 4 от настоящата глава
3006 10- Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за хирургически шевове (включително стерилните резорбируеми конци, употребявани в хирургията или стоматологията) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии; стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията или стоматологията; стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми
3006 10 10-- Стерилни катгути
3006 10 30-- Стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми
3006 10 90-- Други
3006 30 00- Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви, предназначени за приложение върху пациенти
3006 40 00- Зъболекарски цименти и други материали за запълване на зъби; цименти за възстановяване на костите
3006 50 00- Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа медицинска помощ
3006 60 00- Противозачатъчни химически препарати на базата на хормони, на други продукти от № 2937 или на спермициди
3006 70 00- Препарати, представени под формата на гел, предназначени за използване в хуманната или ветеринарната медицина като лубриканти преди хирургически операции или медицински преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти
- Други
3006 91 00-- Приспособления за стомия
3006 92 00-- Фармацевтични отпадъци
3006 93 00-- Плацебо и комплекти за мними (blinded или double-blinded) клинични проучвания предназначени за признато клинично проучване, представени под формата на дози
31ГЛАВА 31 - ТОРОВЕ
3101 00 00Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход
3102Минерални или химични азотни торове
3102 10- Карбамид, дори във воден разтвор
3102 10 10-- Карбамид с тегловно съдържание на азот, превишаващо 45 % спрямо сух безводен продукт
3102 10 90-- Друг
- Амониев сулфат; двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат
3102 21 00-- Амониев сулфат
3102 29 00-- Други
3102 30- Амониев нитрат, дори във воден разтвор
3102 30 10-- Във воден разтвор
3102 30 90-- Друг
3102 40- Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства
3102 40 10-- С тегловно съдържание на азот, непревишаващо 28 %
3102 40 90-- С тегловно съдържание на азот, превишаващо 28 %
3102 50 00- Натриев нитрат
3102 60 00- Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат
3102 80 00- Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор
3102 90 00- Други, включително смесите, непосочени в предходните подпозиции
3103Минерални или химични фосфорни торове
- Суперфосфати
3103 11 00-- С тегловно съдържание на дифосфорен пентаоксид (P2O5), 35 % или повече
3103 19 00-- Други
3103 90 00- Други
3104Минерални или химични калиеви торове
3104 20- Калиев хлорид
3104 20 10-- С тегловно съдържание на калий, изчислено като K2О, непревишаващо 40 % спрямо сух безводен продукт
3104 20 50-- С тегловно съдържание на калий, изчислено като K2О, превишаващо 40 %, но непревишаващо 62 % спрямо сух безводен продукт
3104 20 90-- С тегловно съдържание на калий, изчислено като K2О, превишаващо 62 % спрямо сух безводен продукт
3104 30 00- Калиев сулфат
3104 90 00- Други
3105Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg
3105 10 00- Продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg
3105 20- Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий
3105 20 10-- С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10 % спрямо сух безводен продукт
3105 20 90-- Други
3105 30 00- Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)
3105 40 00- Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)
- Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор
3105 51 00-- Съдържащи нитрати и фосфати
3105 59 00-- Други
3105 60 00- Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: фосфор и калий
3105 90- Други
3105 90 20-- С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10 % спрямо сух безводен продукт
3105 90 80-- Други
32ГЛАВА 32 - ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА
3201Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни
3201 10 00- Екстракт от квебрахо
3201 20 00- Екстракт от мимоза
3201 90- Други
3201 90 20-- Екстракти от смрадлика, от валонея, от дъб или кестен
3201 90 90-- Други
3202Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати, дори съдържащи естествени дъбилни продукти; ензимни препарати за предварително дъбене
3202 10 00- Органични синтетични дъбилни продукти
3202 90 00- Други
3203 00Багрилни вещества от растителен или животински произход (включително багрилните екстракти, с изключение на саждите от животински произход), дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на багрилни вещества от растителен или животински произход
3203 00 10- Багрилни вещества от растителен произход и препарати на базата на тези вещества
3203 00 90- Багрилни вещества от животински произход и препарати на базата на тези вещества
3204Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав
- Синтетични органични багрилни вещества и препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на тези багрилни вещества
3204 11 00-- Дисперсни багрила и препарати на базата на тези багрила
3204 12 00-- Кисели багрила, дори метализирани, и препарати на базата на тези багрила; стипцовани багрила и препарати на базата на тези багрила
3204 13 00-- Основни багрила и препарати на базата на тези багрила
3204 14 00-- Директни багрила и препарати на базата на тези багрила
3204 15 00-- Кюпни багрила (включително тези, които се използват непосредствено като пигментни багрила) и препарати на базата на тези багрила
3204 16 00-- Реактивни багрила и препарати на базата на тези багрила
3204 17 00-- Пигментни багрила и препарати на базата на тези багрила
3204 18 00-- Каротеноидни багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества
3204 19 00-- Други, включително смесите на две или повече багрилни вещества от подпозиции 320411 до 320419
3204 20 00- Синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция
3204 90 00- Други
3205 00 00Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на оцветителни лакове
3206Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав
- Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид
3206 11 00-- Съдържащи тегловно 80 % или повече титанов диоксид, изчислен в сухо вещество
3206 19 00-- Други
3206 20 00- Пигменти и препарати на базата на хромни съединения
- Други багрилни вещества и други препарати
3206 41 00-- Ултрамарин и препарати от същия
3206 42 00-- Литопон, други пигменти и препарати на базата на цинков сулфид
3206 49-- Други
3206 49 10--- Магнетит
3206 49 70--- Други
3206 50 00- Неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори
3207Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли и гланцове, ангоби, течни лустра и подобни препарати за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост, стъклени фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи
3207 10 00- Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване и подобни препарати
3207 20- Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и подобни препарати
3207 20 10-- Ангоби
3207 20 90-- Други
3207 30 00- Течни лустра и подобни препарати
3207 40- Фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи
3207 40 40-- Стъкло под формата на люспи, с дължина, превишаваща 0,1 mm, но непревишаваща 3,5 mm, и с дебелина, превишаваща 2 микрометра, но непревишаваща 5 микрометра; стъкло под формата на прах или гранули, съдържащо тегловно 99 % или повече силициев диоксид
3207 40 85-- Други
3208Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава
3208 10- На базата на полиестери
3208 10 10-- Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава
3208 10 90-- Други
3208 20- На базата на акрилови или винилови полимери
3208 20 10-- Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава
3208 20 90-- Други
3208 90- Други
3208-- Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава
3208 90 11--- Полиуретан, получен от 2,2-(третичен бутилимино) диетанол и от 4,4-метилендициклохексил диизоцианат, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 48 % или повече полимер
3208 90 13--- Съполимер на р-крезол и на дивинилбензен, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 48 % или повече полимер
3208 90 19--- Други
3208-- Други
3208 90 91--- На базата на синтетични полимери
3208 90 99--- На базата на химически модифицирани естествени полимери
3209Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда
3209 10 00- На базата на акрилови или винилови полимери
3209 90 00- Други
3210 00Други бои и лакове; готови водни пигменти от видовете, използвани за повърхностна дообработка на кожи
3210 00 10- Маслени бои и лакове
3210 00 90- Други
3211 00 00Сикативни препарати
3212Пигменти (включително металните прахове и люспи), диспергирани в неводна среда, в течно или пастообразно състояние, от видовете, използвани за производството на бои (включително емайли); фолио за печатане чрез щамповане; бои и други багрилни вещества, представени във форми или опаковки за продажба на дребно
3212 10 00- Фолио за печатане чрез щамповане
3212 90 00- Други
3213Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои на таблетки, в туби, бурканчета, шишенца, панички и други подобни
3213 10 00- Бои в асортимент
3213 90 00- Други
3214Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството
3214 10- Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването
3214 10 10-- Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове
3214 10 90-- Покрития, използвани при боядисването
3214 90 00- Други
3215Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори концентрирани или в твърдо състояние
- Печатарски мастила
3215 11 00-- Черни
3215 19 00-- Други
3215 90- Други
3215 90 20-- Мастилени касети (без интегрирана печатаща глава) за оборудване на апарати от подпозиции 844331, 844332 или844339, и включващи механични или електрически компоненти; твърдо мастило в специално създадени форми за поставяне в апарати от подпозиции 844331, 844332 или 844339
3215 90 70-- Други
33ГЛАВА 33 - ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ
3301Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла
- Етерични масла от цитрусови растения
3301 12-- От портокал
3301 12 10--- Необезтерпенени
3301 12 90--- Обезтерпенени
3301 13-- От лимон
3301 13 10--- Необезтерпенени
3301 13 90--- Обезтерпенени
3301 19-- Други
3301 19 20--- Необезтерпенени
3301 19 80--- Обезтерпенени
- Етерични масла, различни от тези от цитрусови растения
3301 24-- От Mentha piperita
3301 24 10--- Необезтерпенени
3301 24 90--- Обезтерпенени
3301 25-- От друг вид ментови растения
3301 25 10--- Необезтерпенени
3301 25 90--- Обезтерпенени
3301 29-- Други
3301--- От карамфил, от ниаули, от иланг-иланг
3301 29 11---- Необезтерпенени
3301 29 31---- Обезтерпенени
3301--- Други
3301---- Необезтерпенени
3301 29 42----- От роза
3301 29 49----- Други
3301---- Обезтерпенени
3301 29 71----- От здравец (гераниево); от жасмин; от индийски троскот (ветиверово)
3301 29 79----- От лаванда (лавандулово или лавандиново)
3301 29 91----- Други
3301 30 00- Резиноиди
3301 90- Други
3301 90 10-- Остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла
3301-- Екстрахирани олеорезини
3301 90 21--- От сладник (liquorice) или от хмел
3301 90 30--- Други
3301 90 90-- Други
3302Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки
3302 10- От видовете, използвани за производството на храни или напитки
3302-- От видовете, използвани за производството на напитки
3302--- Препарати, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка
3302 10 10---- С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol
3302---- Други
3302 10 21----- Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, нишесте или скорбяла или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте
3302 10 29----- Други
3302 10 40--- Други
3302 10 90-- От видовете, използвани за производството на храни
3302 90- Други
3302 90 10-- Алкохолни разтвори
3302 90 90-- Други
3303 00Парфюми и тоалетни води
3303 00 10- Парфюми
3303 00 90- Тоалетни води
3304Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр
3304 10 00- Продукти за гримиране на устните
3304 20 00- Продукти за гримиране на очите
3304 30 00- Препарати за маникюр или педикюр
- Други
3304 91 00-- Пудри, включително компактните
3304 99 00-- Други
3305Препарати за поддържане на косата
3305 10 00- Шампоани
3305 20 00- Препарати за трайно къдрене или изправяне на косата
3305 30 00- Лакове за коса
3305 90 00- Други
3306Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), представени в единични опаковки за продажба на дребно
3306 10 00- Пасти за зъби
3306 20 00- Конци за почистване на зъбите (зъбни конци)
3306 90 00- Други
3307Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде; готови дезодоранти за помещения, дори неароматизирани, със или без дезинфекционни свойства
3307 10 00- Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене
3307 20 00- Дезодоранти за тяло и противопотни средства
3307 30 00- Парфюмирани соли и други препарати за баня
- Препарати за ароматизиране или обезмирисване на помещения, включително благовонни препарати за религиозни обреди
3307 41 00-- „Агарбати“ и други благовонни препарати, действащи при горене
3307 49 00-- Други
3307 90 00- Други
34ГЛАВА 34 - САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЪСКАНЕ ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ, „ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ“ И СЪСТАВИ ЗА ЗЪБОЛЕКАРСТВОТО НА БАЗАТА НА ГИПС
3401Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти
- Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и препарати, на пръчки, парчета или калъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти
3401 11 00-- Тоалетни (включително тези за лечебни цели)
3401 19 00-- Други
3401 20- Сапуни под други форми
3401 20 10-- На пластинки, на люспи, на гранули или на прах
3401 20 90-- Други
3401 30 00- Повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун
3402Повърхностноактивни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в № 3401
- Анионни повърхностноактивни органични вещества, дори пригодени за продажба на дребно
3402 31 00-- Неразклонени алкилбензенсулфонови киселини и техните соли
3402 39-- Други
3402 39 10--- Воден разтвор, с тегловно съдържание на динатриев алкил[оксиди(бензенсулфонат)], превишаващо 30 %, но непревишаващо 50 %
3402 39 90--- Други
- Други повърхностноактивни органични вещества, дори пригодени за продажба на дребно
3402 41 00-- Катионактивни
3402 42 00-- Нейоногенни
3402 49 00-- Други
3402 50- Препарати, пригодени за продажба на дребно
3402 50 10-- Повърхностноактивни препарати
3402 50 90-- Перилни препарати и почистващи препарати
3402 90- Други
3402 90 10-- Повърхностноактивни препарати
3402 90 90-- Перилни препарати и почистващи препарати
3403Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали
- Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали
3403 11 00-- Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали
3403 19-- Други
3403 19 10--- Съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които не се считат за основни компоненти
3403 19 20--- Смазочни материали със съдържание на въглерод с биологичен произход от най-малко 25 % по маса и които са биоразградими в степен най-малко 60 %
3403 19 80--- Други
- Други
3403 91 00-- Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали
3403 99 00-- Други
3404Изкуствени восъци и восъчни препарати
3404 20 00- От поли(оксиетилен) (полиетиленгликол)
3404 90 00- Други
3405Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препарати за лъскане на каросерии, стъкла или метали, пасти и прахове за чистене и лъскане и подобни препарати (дори под формата на хартия, вата, филц, нетъкан текстил, порести пластмаси или порест каучук, напоени, промазани или покрити с тези препарати), с изключение на восъците от № 3404
3405 10 00- Вакси, кремове и подобни препарати за обувки или кожи
3405 20 00- Паркетини и подобни препарати за поддържане на дървени мебели, дървени подове и паркет или други дървени изделия
3405 30 00- Препарати за лъскане и подобни препарати за каросерии, различни от препаратите за лъскане на метали
3405 40 00- Пасти, прахове и други препарати за чистене
3405 90- Други
3405 90 10-- Препарати за лъскане на метали
3405 90 90-- Други
3406 00 00Свещи, вощеници и подобни артикули
3407 00 00Пасти за моделиране, включително тези за детски забавления (пластелини); състави, наречени „зъболекарски восъци“, представени в асортименти, в опаковки за продажба на дребно или на плочки, подкови, пръчици или в подобни форми; други състави, използвани в зъболекарството на базата на гипс
35ГЛАВА 35 - БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ
3501Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила
3501 10- Казеини
3501 10 10-- Предназначени за производство на изкуствени текстилни влакна
3501 10 50-- Предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на хранителни продукти или фуражи
3501 10 90-- Други
3501 90- Други
3501 90 10-- Казеинови лепила
3501 90 90-- Други
3502Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините
- Яйчен албумин
3502 11-- Изсушен
3502 11 10--- Негоден или направен негоден за консумация от човека
3502 11 90--- Друг
3502 19-- Друг
3502 19 10--- Негоден или направен негоден за консумация от човека
3502 19 90--- Друг
3502 20- Млечен албумин, включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка
3502 20 10-- Негоден или направен негоден за консумация от човека
3502-- Друг
3502 20 91--- Изсушен (на листове, люспи, кристали, прах и т.н.)
3502 20 99--- Друг
3502 90- Друг
3502-- Албумини, различни от яйчния албумин и млечния албумин
3502 90 20--- Негодни или направени негодни за консумация от човека
3502 90 70--- Други
3502 90 90-- Албуминати и други производни на албумините
3503 00Желатин (включително желатин под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листове, дори с обработена повърхност или оцветени) и производни на желатина; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от № 3501
3503 00 10- Желатин и производни на желатина
3503 00 80- Други
3504 00Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром
3504 00 10- Концентрирани млечни протеини, посочени в допълнителна забележка 1 към настоящата глава
3504 00 90- Други
3505Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте
3505 10- Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте
3505 10 10-- Декстрин
3505-- Други модифицирани скорбяла и нишесте
3505 10 50--- Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте
3505 10 90--- Други
3505 20- Лепила
3505 20 10-- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, по-малко от 25 %
3505 20 30-- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 25 %, но по-малко от 55 %
3505 20 50-- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 55 %, но по-малко от 80 %
3505 20 90-- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 80 %
3506Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg
3506 10 00- Всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg
- Други
3506 91-- Лепила на базата на полимери от № 3901 до 3913 или на каучук
3506 91 10--- Оптически прозрачно свободно отделящо се залепващо фолио и оптически прозрачни съхливи течни лепила, използвани изключително или главно в производството на дисплеи с плосък екран или сензорни екранни панели
3506 91 90--- Други
3506 99 00-- Други
3507Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде
3507 10 00- Сирище и неговите концентрати
3507 90- Други
3507 90 30-- Липопротеин липаза; алкална протеаза от вида Aspergillus
3507 90 90-- Други
36ГЛАВА 36 - БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
3601 00 00Барути
3602 00 00Експлозиви, различни от барутите
3603Бикфордови фитили; детониращи шнурове; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори
3603 10 00- Бикфордови фитили
3603 20 00- Детониращи шнурове
3603 30 00- Ударни капсули
3603 40 00- Детониращи капсули
3603 50 00- Възпламенители
3603 60 00- Електрически детонатори
3604Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка, сигнални огньове и други пиротехнически артикули
3604 10 00- Артикули за фойерверки
3604 90 00- Други
3605 00 00Кибрити, различни от пиротехническите артикули от № 3604
3606Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава
3606 10 00- Течни горива и горива от втечнени газове от вида на използваните за запалки, представени в съдове със съдържание, непревишаващо 300 cm3
3606 90- Други
3606 90 10-- Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми
3606 90 90-- Други
37ГЛАВА 37 - ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ
3701Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки
3701 10 00- За Х (рентгенови) лъчи
3701 20 00- Филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки
3701 30 00- Други плаки и филми, на които поне едната страна е с размер над 255 mm
- Други
3701 91 00-- За цветна фотография (полихром)
3701 99 00-- Други
3702Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки
3702 10 00- За Х (рентгенови) лъчи
- Други ленти, неперфорирани, с широчина, непревишаваща 105 mm
3702 31-- За цветна фотография (полихром)
3702 31 91--- Ленти за негативи за цветни филми: - с широчина 75 mm или повече, но непревишаваща 105 mm и - с дължина 100 m или повечепредназначени за производството на филми за моментално проявяване на снимки за фотографски апарати
3702 31 97--- Други
3702 32-- Други, с емулсия от сребърни халогениди
3702--- С широчина, непревишаваща 35 mm
3702 32 10---- Микрофилми; филми за графичните изкуства
3702 32 20---- Други
3702 32 85--- С широчина, превишаваща 35 mm
3702 39 00-- Други
- Други ленти, неперфорирани, с широчина, превишаваща 105 mm
3702 41 00-- С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, превишаваща 200 m, за цветна фотография (полихром)
3702 42 00-- С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, превишаваща 200 m, различни от тези за цветна фотография
3702 43 00-- С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, непревишаваща 200 m
3702 44 00-- С широчина, превишаваща 105 mm, но непревишаваща 610 mm
- Други ленти за цветна фотография (полихром)
3702 52 00-- С широчина, непревишаваща 16 mm
3702 53 00-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m, за диапозитиви
3702 54 00-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m, различни от тези за диапозитиви
3702 55 00-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m
3702 56 00-- С широчина, превишаваща 35 mm
- Други
3702 96-- С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m
3702 96 10--- Микрофилми; филми за графичните изкуства
3702 96 90--- Други
3702 97-- С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m
3702 97 10--- Микрофилми; филми за графичните изкуства
3702 97 90--- Други
3702 98 00-- С широчина, превишаваща 35 mm
3703Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил
3703 10 00- На роли, с широчина, превишаваща 610 mm
3703 20 00- Други, за цветна фотография (полихром)
3703 90 00- Други
3704 00Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, но непроявени
3704 00 10- Фотографски плаки, ленти и филми
3704 00 90- Други
3705 00Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от кинематографските филми
3705 00 10- За офсетно размножаване
3705 00 90- Други
3706Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със зарегистриран звук или само със зарегистриран звук
3706 10- С широчина 35 mm или повече
3706 10 20-- Съдържащи само звукозапис; негативи; междинни работни позитиви
3706 10 99-- Други позитиви
3706 90- Други
3706 90 52-- Съдържащи само звукозапис; негативи; междинни работни позитиви; филми за кинохроника
3706-- Други, с широчина
3706 90 91--- Под 10 mm
3706 90 99--- 10 mm или повече
3707Химически препарати за фотографски цели, различни от лаковете, лепилата и подобни препарати; несмесени продукти, дозирани за фотографски цели или пригодени за продажба на дребно за същите цели, готови за употреба
3707 10 00- Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности
3707 90- Други
3707 90 20-- Проявители и фиксажи
3707 90 90-- Други
38ГЛАВА 38 - РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3801Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на други форми на въглерода под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати
3801 10 00- Изкуствен графит
3801 20- Колоиден или полуколоиден графит
3801 20 10-- Колоиден графит в маслена суспензия; полуколоиден графит
3801 20 90-- Друг
3801 30 00- Въглеродни пасти за електроди и други подобни пасти за вътрешна облицовка на пещи
3801 90 00- Други
3802Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен
3802 10 00- Активен въглен
3802 90 00- Други
3803 00Талово масло, дори рафинирано
3803 00 10- Сурово
3803 00 90- Друго
3804 00 00Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрирани, обеззахарени или обработени химически, включително лигносулфонатите, с изключение на таловото масло от № 3803
3805Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод, и други терпенови масла, получени при дестилация или друга обработка на иглолистна дървесина; суров дипентен; терпентиново масло, получено при производството на целулоза по бисулфитния метод, и други сурови парацимоли; борово масло (Pinе oil), съдържащо като главна съставна част алфатерпинеол
3805 10- Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод
3805 10 10-- Терпентиново масло от балсамова смола
3805 10 30-- Терпентиново масло от иглолистна дървесина
3805 10 90-- Терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод
3805 90- Други
3805 90 10-- Борово масло (Pine oil)
3805 90 90-- Други
3806Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и масла от колофон; разтопени смоли
3806 10 00- Колофони и смолни киселини
3806 20 00- Соли на колофоните, на смолните киселини или на производните на колофона или на смолните киселини, различни от солите на колофоновите адукти
3806 30 00- Естерни смоли
3806 90 00- Други
3807 00Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или растителните катрани
3807 00 10- Дървесен катран
3807 00 90- Други
3808Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки
- Стоки, упоменати в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава
3808 52 00-- DDT (ISO) (клофенотан (INN)), в опаковки с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 300 g
3808 59 00-- Други
- Стоки, упоменати в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава
3808 61 00-- В опаковки с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 300 g
3808 62 00-- В опаковки с нетно тегловно съдържание, превишаващо 300 g, но непревишаващо 7,5 kg
3808 69 00-- Други
- Други
3808 91-- Инсектициди
3808 91 10--- На основата на пиретриноиди
3808 91 20--- На основата на хлорирани въглеводороди
3808 91 30--- На основата на карбамати
3808 91 40--- На основата на органофосфорни съединения
3808 91 90--- Други
3808 92-- Фунгициди
3808--- Неорганични
3808 92 10---- На основата на медни съединения
3808 92 20---- Други
3808--- Други
3808 92 30---- На основата на дитиокарбамати
3808 92 40---- На основата на бензимидазоли
3808 92 50---- На основата на диазоли или триазоли
3808 92 60---- На основата на диазини или морфолини
3808 92 90---- Други
3808 93-- Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията
3808--- Хербициди
3808 93 11---- На основата на феноксифитохормони
3808 93 13---- На основата на триазини
3808 93 15---- На основата на амиди
3808 93 17---- На основата на карбамати
3808 93 21---- На основата на динитроанилинови производни
3808 93 23---- На основата на производни на урея, на урацил или на сулфонилурея
3808 93 27---- Други
3808 93 30--- Инхибитори на кълненето
3808 93 90--- Регулатори на растежа на растенията
3808 94-- Дезинфекционни средства
3808 94 10--- На основата на кватернерни амониеви соли
3808 94 20--- На основата на халогенирани съединения
3808 94 90--- Други
3808 99-- Други
3808 99 10--- Родентициди
3808 99 90--- Други
3809Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде
3809 10- На базата на скорбялни материали
3809 10 10-- Съдържащи тегловно по-малко от 55 % от тези продукти
3809 10 30-- Съдържащи тегловно 55 % или повече, но по-малко от 70 % от тези продукти
3809 10 50-- Съдържащи тегловно 70 % или повече, но по-малко от 83 % от тези продукти
3809 10 90-- Съдържащи тегловно 83 % или повече от тези продукти
- Други
3809 91 00-- От видовете, използвани при производството на текстил или в подобни производства
3809 92 00-- От видовете, използвани при производството на хартия или в подобни производства
3809 93 00-- От видовете, използвани при производството на кожи или в подобни производства
3810Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване
3810 10 00- Препарати за декапиране на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали
3810 90- Други
3810 90 10-- Препарати от видовете, използвани за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване
3810 90 90-- Други
3811Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла
- Антидетонаторни препарати
3811 11-- На базата на оловни съединения
3811 11 10--- На базата на тетраетилолово
3811 11 90--- Други
3811 19 00-- Други
- Добавки за смазочни масла
3811 21 00-- Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали
3811 29 00-- Други
3811 90 00- Други
3812Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси
3812 10 00- Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“
3812 20- Сложни пластификатори за каучук или пластмаси
3812 20 10-- Реакционни смеси, съдържащи бензил 3-изобутирилокси-1-изопропил-2,2-диметилпропил фталат и бензил 3-изобутирилокси-2,2,4-триметилпентил фталат
3812 20 90-- Други
- Антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси
3812 31 00-- Смеси на олигомери на 2,2,4-триметил-1,2-дихидрохинолин (TMQ)
3812 39-- Други
3812 39 10--- Антиокислителни препарати
3812 39 90--- Други
3813 00 00Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби
3814 00Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове
3814 00 10- На основата на бутилацетат
3814 00 90- Други
3815Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни п