ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Предмет

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Данъчно задължено лице

Чл. 2. Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо лице.

Предоставяне на стоки или извършване на услуга

6 промени

Чл. 3. (1) Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.

(2) Алинея 1 се прилага и за доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено извън територията на страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) За доставките на стоки между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и доставките на стоки между лице, установено на територията на страната, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на друга държава членка, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Алинея 3 се прилага и за доставки на стоки между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка.

(5) Доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на друга държава членка, в състава на едно лице, установено на територията на страната, не се отчита, документира и декларира по реда на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Не е доставка на услуга доставката на услуга между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и обратното, както и доставката на услуга между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка, в тези случаи е налице вътрешен оборот.

(7) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) За доставка на услуга между лице, което е установено и участва в ДДС група в друга държава членка, и негов клон или структурно звено, установен/о на територията на страната, и обратното, както и за доставка на услуга между клон или структурно звено, който/което е установен/о и участва в ДДС група в друга държава членка, и клон или структурно звено в състава на същото лице, установен/о на територията на страната, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.

(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Дейността, извършвана от организациите за колективно управление по чл. 94а, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, по администриране и обслужване на управлението на отстъпените им авторски права, не е доставка на услуга към авторите или носителите на тези права.

(9) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Доставката на предплатени телефонни карти е доставка на услуга по смисъла на закона.

Глава втора.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИ И НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ

Раздел I.
Място на изпълнение на доставки

Място на изпълнение при доставка на стока

3 промени

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) В случаите на доставки на стоки, които се превозват от трети страни или територии до място на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, ако доставчикът на стоките е и вносител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната и в случаите на данъчно събитие по чл. 25, ал. 10 - 12 от закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Член 20, ал. 2 от закона се прилага при условие, че данъкът върху тези доставки се декларира в съответствие с чл. 159а от закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Член 35а от закона се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната.

(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) В случаите по чл. 28 от закона мястото на изпълнение на доставките на една и съща стока във верига от доставки се определя по чл. 17, ал. 1 или 2 от закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Член 13, ал. 4, т. 7 от закона се прилага и в случаите на чл. 65а, ал. 4 от закона за доставката към получател - данъчно незадълженото лице.

Място на изпълнение при доставка на услуга

5 промени

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на стока или услуга по закона "постоянен адрес" е мястото, вписано като такова в паспорт или в лична карта, а "обичайно пребиваване" е място на пребиваване, което се удостоверява с други документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Правото на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона за регистрация за целите на данъка върху добавената стойност по правилата на съответните държави членки, в които е мястото на изпълнение на доставките, се счита, че е упражнено от доставчика при издаване на първия му идентификационен номер по ДДС от друга държава членка след уведомяване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в срока по чл. 97в от закона.

Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

3 промени

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Място на изпълнение при доставка на услуга, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

2 промени

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Място на изпълнение при доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи с получател, установен на територията на друга държава членка

3 промени

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Доставки до Северна Ирландия

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 02.04.2021 г.) (1) Мястото на изпълнение на доставки по чл. 168а, ал. 2 от закона е на територията на страната, когато получателят на вътреобщностно придобиване на стоки е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI".

(2) В случай, че доставчикът по ал. 1 се снабди с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI" на получателя по доставката до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, доставчикът коригира резултата от прилагането на ал. 1.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът анулира издадената фактура по реда на чл. 116 от закона.

Раздел II.
Място на изпълнение на вътреобщностно придобиване

Удостоверяване на наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване

8 промени

Чл. 9. (1) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 3 от закона, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, придобиващият по чл. 62, ал. 2 от закона следва да разполага с документ, удостоверяващ, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в тази държава членка. Този документ се издава от компетентната администрация на държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.

(2) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от закона посредникът в тристранна операция следва да разполага със следните документи:

1. фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на посредника;

2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) фактура по чл. 79, ал. 2, т. 1, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат;

3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т. 2;

4. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - номер на товарителница.

(3) В случай че посредникът в тристранната операция не се снабди с документите по ал. 2 до изтичането на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, се счита, че вътреобщностно придобиване е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът за което става изискуем от посредника.

(4) В случаите по ал. 3 данъкът става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, и се начислява от посредника чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът по ал. 4 е станал изискуем.

(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване по чл. 13, ал. 6 от закона лицето следва да разполага с документ, удостоверяващ вноса в другата държава членка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Условието по чл. 15, т. 3 от закона се смята за изпълнено и когато посредникът е идентифициран за целите на ДДС в държава членка А или В, но е осъществил съответното вътреобщностно придобиване под идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка Б.

(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) В случаите на чл. 6, ал. 7, изречение първо от закона лицето следва да разполага едновременно със следните документи:

1. документ, удостоверяващ регистрацията му за целите на данъка върху добавената стойност в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им;

2. писмена декларация от лицето, че е обложило вътреобщностното придобиване на стоките в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.

(9) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Когато лицето разполага с документите по ал. 8, за доставката не се прилага чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона.

Корекции

1 промяна

Чл. 10. (1) Когато данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона е начислен с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона и впоследствие лицето, осъществило вътреобщностното придобиване, се снабди с документа по чл. 9, ал. 1, лицето коригира резултата от прилагането на чл. 62, ал. 2 от закона чрез анулиране на протокола по чл. 117, ал. 2, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол.

(2) В случаите по ал. 1 протоколът се анулира най-късно на последния ден от данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по чл. 9, ал. 1.

(3) Когато посредникът в тристранна операция се снабди с документите по чл. 9, ал. 2, след срока по чл. 9, ал. 3 той коригира резултата от прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от посредника чрез анулиране на протокола по чл. 9, ал. 5. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която посредникът се е снабдил с документите по чл. 9, ал. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Когато за доставката е приложен чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона и впоследствие лицето се снабди с документите по чл. 9, ал. 8, то коригира резултата от прилагането на тази разпоредба чрез анулиране на протокола по чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол, а в анулирания протокол се посочва основанието за анулиране.

(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) В случаите по ал. 6 протоколът се анулира в 5-дневен срок считано от датата, на която лицето се е снабдило с документите по чл. 9, ал. 8, и в същия срок се издава нов протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона за извършената вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона, който следва да се отрази в дневника за продажби, справка-декларацията и VIES-декларацията по чл. 125 от закона за данъчния период, през който е издаден новият протокол.

Глава трета.
ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪК

Данъчно събитие

Чл. 11. (1) Данъчно събитие по смисъла на закона е всяка доставка, извършена от данъчно задължено по закона лице, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

(2) Данъчно събитие е и вътреобщностното придобиване на стоки.

(3) Данъчно събитие е и вносът на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.

Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на стоки или услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

9 промени

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнението на отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнението на съответния етап се смята датата на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С изключение на случаите по чл. 25, ал. 5 от закона, при извършване на доставки с периодично или непрекъснато изпълнение всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.

(4) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2 и 3, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на фактическо предоставяне на стока по договор за лизинг, когато не са налице условията по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на доставка по предоставяне на отстъпени авторски и сродни права от организации за колективно управление по чл. 94а, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права на ползвателите.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Данъчното събитие на доставка по отстъпване на авторски права от авторите или носителите на авторските права на организациите за колективно управление по чл. 94а, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права възниква на датата, на която авторите или носителите на авторски права одобрят разпределените суми от организациите за колективно управление чрез подписване на двустранен протокол. Когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Независимо от разпоредбата на чл. 127, ал. 2, т. 2 от закона при доставка на вестници, списания, книги и други печатни произведения, музикални аудио- и видеозаписи и видеозаписи на филми на електронен или технически носител датата на възникване на данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника се определя по реда на чл. 25, ал. 9 от закона.

(9) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Доставките на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол), се считат за доставки с непрекъснато изпълнение, за които плащането става дължимо за всеки календарен месец, през който са предоставени услугите.

(10) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Данъчното събитие на доставките по ал. 9 възниква на 25-о число от календарния месец, следващ календарния месец, през който услугите са предоставени.

(11) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При доставка на стока, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап. Алинея 2 се прилага и при доставки на стоки, за които е уговорено поетапно изпълнение.

(12) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Член 14а, ал. 7 от закона не се прилага за доставки по чл. 14а, ал. 6, т. 1 от закона за доставки на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, независимо дали е приложен режимът по чл. 157а от закона.

(13) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Член 14а, ал. 7 от закона не се прилага за доставки по чл. 14а, ал. 6, т. 2 от закона, за доставки на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато за тези доставки не е приложен режимът по чл. 157а от закона.

Данъчно събитие при промяна на договор за лизинг

2 промени

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите на промяна на договор за лизинг, в който в резултат на промяната на договора се изпълняват условията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона се счита, че на датата на промяната на договора лицето извършва доставка на стока.

(2) Данъчната основа на доставката по ал. 1 е равна на сумата от вноските, дължими след датата на промяната на договора, без дължимия за тях данък.

(3) Доставката по ал. 1 се документира по общия ред на закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Услугата по предоставянето на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг се счита за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква по реда на чл. 25, ал. 4 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 4 се документира по общия ред на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При заместване на лизингополучател с нов лизингополучател по съществуващ лизингов договор, при който са налице условията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона, се счита, че към датата на заместване с новия лизингополучател е налице прекратяване на договора със заместения (първоначалния) лизингополучател, което се документира по реда на чл. 115, ал. 6 от закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 6 се счита, че на датата на заместване с новия лизингополучател лизингодателят извършва доставка по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона към новия лизингополучател. Данъчната основа на тази доставка е равна на сумата от вноските, дължими след датата на заместването с новия лизингополучател, без дължимия за тях данък.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 7 се документира по общия ред на закона.

Данъчна основа на доставки на акцизни стоки

Чл. 14. В данъчната основа по чл. 26 и 52 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Данъци и такси, които участват при формиране на данъчна основа (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

2 промени

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:

1. платени са от името и за сметка на доставчика;

2. поискани са от доставчика.

Усвояване на финансирания (субсидии)

Чл. 16. (1) Финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

(2) Когато полученото финансиране (субсидия) е доплащане едновременно както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит и не може да бъде определено с какви доставки или дейности е свързано, се приема, че финансирането (субсидията) е разпределено пропорционално в зависимост от извършените от доставчика доставки по чл. 73, ал. 3 от закона и извършените доставки по чл. 73, ал. 4, т. 2 - 6 от закона за последните 12 месеца преди месеца, през който е усвоено финансирането (субсидията).

Обикновени или обичайни опаковъчни материали

Чл. 17. (1) Обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери от закона са само онези, които са предназначени за многократна употреба без преработка, като бутилки, каси, бидони, варели, палети, бъчви, цистерни, контейнери и др. под., след привеждането им в съответствие с хигиенните и санитарните изисквания.

(2) Данъчната основа по чл. 26, ал. 2 от закона не се увеличава със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери по чл. 26, ал. 3, т. 4 от закона, доколкото тази стойност е включена в съпътстващите разходи по опаковане по чл. 26, ал. 3, т. 3 от закона.

Търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя

1 промяна

Чл. 18. (1) Член 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.

(2) Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.

(3) Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.

(4) Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

(5) В случаите по чл. 26, ал. 5, т. 2 от закона, когато обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа на доставката се увеличава чрез издаване на дебитно известие към издадената за доставката фактура. Известието се издава в 5-дневен срок, считано от деня, в който изтича 12-месечният срок.

Данъчна основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки

1 промяна

Чл. 19. (1) В данъчната основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани.

(2) Когато дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани, е възстановен, данъчната основа по ал. 1 се намалява с възстановения размер на акциза.

(3) Възстановяването на акциза по ал. 2 се удостоверява от лицето с документ, издаден от компетентната администрация на държавата членка, която е възстановила акциза.

(4) Намалението на данъчната основа по ал. 2 се извършва с издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по ал. 3.

(6) В данъчната основа по чл. 64 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Особени случаи на определяне на данъчната основа

5 промени

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Пазарната цена по чл. 27, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от закона се определя към датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчната основа на доставка по договор по реда на Закона за водите се определя по чл. 27, ал. 4 от закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона се прилагат и когато при производството, вноса или придобиването на стоката не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по стоката подобрения е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 от закона се прилагат и когато при производството, вноса или придобиването на стоката не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по нея подобрения е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) В случаите по ал. 3, изречение първо за определяне на данъчната основа по чл. 27, ал. 1 и 2, изречение второ от закона се взема предвид само данъчната основа на направените по стоката подобрения, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. В случаите по ал. 3, изречение второ, за определяне на данъчната основа по чл. 27, ал. 1 от закона се взема предвид само данъчната основа на направените по стоката подобрения, за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) За целите на определяне на данъчната основа по смисъла на чл. 27 от закона за разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на закона, се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за срока на полезния живот на стоката или услугата. При определяне на този срок следва да се вземе предвид периодът, през който се очаква стоката или услугата да бъде икономически използваема от едно или повече лица, но не по-кратък от 20 години за недвижимите имоти, съответно 5 години за останалите стоки и услуги. За стоки и услуги, за които данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕ

Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

7 промени

Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, удостоверяващ напускането на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;

2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;

3. документ за превоза на тези стоки.

(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;

2. документ за превоза на тези стоки;

3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна или територия чрез пощенски и/или експресни пратки съгласно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документ, от който да е видно, че изпратените или превозените стоки са изнесени;

2. фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката по ЗДДС, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна от доставчик, който не е установен на територията на Европейския съюз, за доказване на доставката по чл. 28а от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. митническа декларация за износ, в която чрез съответните кодове съгласно приложимото митническо законодателство на Съюза са посочени идентификационният номер по ДДС на доставчика и номерът на фактурата за извършената от него доставка на стоките, обект на износ;

2. фактура за доставката;

3. документ за превоза на тези стоки.

Международен транспорт на пътници

Чл. 22. За доказване на международен транспорт на пътници по чл. 29 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;

2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.

Международен транспорт на стоки

4 промени

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 02.04.2021 г.) лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари, когато такъв се изисква съгласно нормативен акт;

2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач - товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;

3. фактура за доставката.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 1, т. 3 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;

2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) копие от митнически документ за превоз между две митнически учреждения, в която е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът;

3. фактура за доставката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Нулева данъчна ставка се прилага и за доставки на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между:

1. трета страна/територия и трета страна/територия;

2. трета страна/територия и друга държава членка;

3. друга държава членка и трета страна/територия;

4. две точки на територията на една трета страна/територия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 3 се прилага и по отношение на частта на транспорта на територията на страната, когато същият е част от международния транспорт по ал. 3 и е извършен от същия превозвач.

(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За целите на чл. 92, ал. 3, т. 1 от закона на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е данъчно задължено лице, установено извън територията на страната, и когато са налице условията на чл. 30 от закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на доставките по ал. 3, 4 и 5 доставчикът на услугата трябва да разполага с документите по ал. 1 или 2.

Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия

1 промяна

Чл. 24. (1) За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:

1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;

2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със следните документи:

1. писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия;

2. фактура за доставката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) За доказване на международен транспорт на топлинна или хладилна енергия по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:

1. договор за превоз, пренос или транзит на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи;

2. писмено потвърждение от доставчика на топлинна или хладилна енергия за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от измервателна станция;

3. фактура за доставката.

Доставка на стоки за снабдяване на въздухоплавателно средство, използвано от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

5 промени

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) За доказване на доставката по чл. 31, т. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното въздухоплавателно средство;

2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;

3. фактура за доставката;

4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) Член 31, т. 1 от закона се прилага и за международен рейс в рамките на Европейския съюз.

Доставка на стоки за снабдяване, предназначени за потребление на плавателни съдове

7 промени

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) За доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона на плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни име и/или номер на съответния плавателен съд;

2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън териториалното море на страната, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);

4. фактура за доставката;

5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, буква "г" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на рейса, инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. фактура за доставката.

(3) За доказване на доставка на горива, резервни части и смазочни материали за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, буква "д" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки, от който е виден инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. фактура за доставката;

3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на крайбрежен риболов на лицето и на плавателния съд;

4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, буква "в" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни номерът и датата на рейса, инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. фактура за доставката.

Доставка на услуги по строителство на кораб или самолет

2 промени

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) За доказване доставката на услуга по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване на въздухоплавателни средства по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор с компанията, експлоатираща въздухоплавателното средство, за извършване на съответната услуга, от който да е видно името и/или номерът на въздухоплавателното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

2. фактура за доставката;

3. за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.

(2) За доказване доставката на услуга по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване по чл. 31, т. 3 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

б) фактура за доставката;

в) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима; в този случай не се доказва критерият по чл. 31в, ал. 1, т. 2;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "в" и "д" от закона:

а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

б) фактура за доставката.

Отдаване под наем на плавателни съдове и въздухоплавателни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

7 промени

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставка по отдаване под наем по чл. 31, т. 4 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) договор за наем;

б) копие от свидетелство за регистрация на плавателен съд или временното свидетелство за плаване;

в) копие от документ за съответствие на компанията, отговарящ на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването;

г) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън териториалното море на страната, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);

д) фактура за доставката;

е) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква "в" от закона:

а) договор за наем;

б) фактура за доставката;

3. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква "д" от закона:

а) договор за наем;

б) копие от документи, удостоверяващи правото за извършване на крайбрежен риболов на корабопритежателя и на плавателния съд;

в) копие от свидетелство за регистрация на плавателен съд или временното свидетелство за плаване;

г) фактура за доставката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставка по отдаване под наем по чл. 31, т. 4 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за наем;

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината;

3. копие от лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва международен транспорт с наетото въздухоплавателно средство;

4. копие от документа за регистрация на въздухоплавателното средство;

5. фактура за доставката.

Обработка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

6 промени

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставките на услуги по чл. 31, т. 5 от закона по обработка на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

б) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;

в) фактура за доставката;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "в" и "д" от закона:

а) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;

б) фактура за доставката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставките на услуги по обработка по чл. 31, т. 5 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, в който са посочени номерът и датата на този полет;

2. фактура за доставката;

3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) "Спасителни операции" по чл. 31, т. 10 от закона са тези операции, които представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато тези операции се осъществяват на море.

(4) "Бедствие" е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др., както и аварии и катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, осъществяващи обществен транспорт, и др.).

(5) Услуги, свързани със спасителни операции, са:

1. борба с бедствия, включително превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др.);

2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по т. 1.

(6) За доказване на доставките на услуги по ал. 5 доставчикът трябва да разполага със следните документи:

1. когато са извършени с въздухоплавателно средство:

а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и характера му;

б) договор за извършване на услугите;

в) (доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) копие от свидетелство за авиационен оператор;

г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата;

д) фактура за доставката;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) когато са извършени с плавателен съд:

а) документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

3. когато са извършени с подвижен железопътен състав:

а) документи, доказващи извършените услуги;

б) фактура за доставката.

Транспортна обработка на стоки или пътници

3 промени

Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка услуга по транспортна обработка на стоки включително на транспортни контейнери по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) документите по чл. 29, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.

(3) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на пътници по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) документите по чл. 29, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на стоки или пътници, извършена от железопътен превозвач, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от товарителница CIM или копие от товарителница СМГС, разписка образец 312в, издадени на името на железопътния превозвач, на собственика на товарите, на превозвача или на спедитора;

2. фактура за доставката.

Доставка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства

2 промени

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху въздухоплавателното средство съгласно Закона за гражданското въздухоплаване;

2. фактура за доставката;

3. за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.

(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) писмен договор или друг акт за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

в) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква "в" от закона:

а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

3. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква "д" от закона:

а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) документ, удостоверяващ правото за извършване на крайбрежен риболов на корабопритежателя;

в) фактура за доставката.

Доставка на услуги за управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставени на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Доставката на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, се удостоверяват чрез електронен документ (файл), изготвян и предоставян ежемесечно от Евроконтрол, който задължително съдържа най-малко следната информация:

1. данъчна основа на услугите, предоставени за съответния данъчен период, поотделно за всеки конкретен получател;

2. идентификационен номер за целите на ДДС за получател данъчно задължено лице, установен в друга държава членка, съответно идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране за получател данъчно задължено лице, установено извън Европейският съюз;

3. начислен данък общо и поотделно за всеки конкретен получател при следните кодове:

а) VТ - услугата е облагаема с 20 на сто, когато получател е данъчно незадължено лице, независимо от страната, в която е установено, или данъчно задължено лице, установено в България, различно от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

б) EX - услугата е облагаема с нулева ставка на основание чл. 31, т. 11 от закона, когато данъчно задълженото лице получател е установено в България и е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

в) RC - данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател, е установено в друга държава членка и данъкът е дължим от получателя, съгласно чл. 196 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 10/14 от 15 януари 2010 г.);

г) RX - данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател е установено в друга държава членка, но услугата е освободена от данък, съгласно чл. 148, буква "ж" от Директива 2006/112/ЕО, ако следните три критерия са приложени едновременно:

ползвателят на въздушното пространство е авиационен оператор и

оперира срещу възнаграждение и

оперира основно по международни рейсове;

д) NE - данък не се начислява, когато получателят е данъчно задължено лице, установено извън Европейския съюз.

(2) Данъчно задължено лице получател на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, е лице, определено като такова във външната мрежа за националните администрации ЕTNA, поддържана от Евроконтрол, за което:

1. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер за целите на ДДС - за получателите, установени в други държави членки, или

2. пред Евроконтрол е представен оригинален документ от съответния национален данъчен орган, потвърждаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчно задълженото лице - за получателите, установени извън Европейския съюз, или

3. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер по ЗДДС и Евроконтрол е уведомен в сроковете по чл. 31б, ал. 10 и 11, че е авиационен оператор, включен в регистъра по чл. 31б, ал. 8 на авиационните оператори, извършващи предимно международни рейсове - за получатели, установени на територията на страната.

(3) Алинея 2 относно удостоверяването на статута на получателя се прилага и за услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите не се събират от Евроконтрол.

Авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) (1) Авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е този оператор, чиито приходи от продажби от международни рейсове (независимо дали тези приходи са от превоз на пътници, товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) представляват най-малко 60 на сто или повече от общите приходи на оператора за период от 5 календарни години.

(2) Когато в приходите по ал. 1 участват приходи от продажба с инцидентен, случаен или нерегулярен характер независимо дали от международна или немеждународна дейност, авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е авиационен оператор, за който са изпълнени поне два, а за специализирани авиационни работи - един, от посочените критерии:

1. изминатите мили по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от изминатите общи мили, и/или

2. броят превозени пътници по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от общия брой превозени пътници, и/или

3. превозеният тонаж на товари (при основна дейност въздушен превоз на товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) по международни рейсове представлява най-малко 60 на сто от общия превозен тонаж.

(3) Авиационните оператори, установени на територията на страната и извършващи предимно международни рейсове, декларират обстоятелствата по ал. 1 и 2 чрез подаване на декларация до Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" по образец - приложение № 25.

(4) Декларацията по ал. 3 се подава от 1 ноември до 10 декември на текущата календарна година и е валидна от 1 януари до 31 декември на следващата година.

(5) Показателите по ал. 1 и 2 се определят общо за период от 5 последователни календарни години, предшестващи годината, за която е валидна декларацията, или от момента на започване на дейността в случаите на по-малко от 5 последователни календарни години.

(6) Авиационни оператори, които са започнали дейност преди по-малко от 1 година, определят показателите по ал. 1 и 2 (на база на реални данни и/или на база намерения и бизнес планове) от датата на започване на дейността до датата на подаване на декларацията по ал. 4 или 7.

(7) В случаите по ал. 6 декларацията по ал. 3 може да се подаде и от 1-во до 15-о число на календарен месец в рамките на текущата година, като същата е валидна от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване, до 31 декември на текущата година.

(8) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изготвя и поддържа регистър на авиационните оператори, установени в Република България, извършващи предимно международни рейсове, на база на подадените декларации по ал. 4 и 7. Регистърът се публикува на интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

(9) Регистърът съдържа най-малко следните данни:

1. наименование и адрес на управление на авиационния оператор;

2. идентификационен номер по ДДС съгласно чл. 94, ал. 2 ЗДДС на лицето по т. 1;

3. период, за който лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, както следва:

а) за цялата календарна година на валидност по ал. 4;

б) за периода на валидност по ал. 7.

(10) До 15 декември на всяка текуща година Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща на Евроконтрол информация от регистъра за лицата, които са декларирали, че са авиационни оператори, извършващи предимно международни рейсове за следващата календарна година.

(11) В случаите по ал. 7 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща на Евроконтрол информацията от регистъра за лицата до 25-о число на месеца на подаване на декларацията. В информацията задължително се отразява, че лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за периода от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията, до 31 декември на текущата година.

Плавателни съдове, предназначени и използвани за плаване в открито море

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) Плавателен съд, за който се прилага нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона, предназначен и използван за плаване в открито море, е всеки плавателен съд, който отговаря едновременно на следните условия:

1. вписан е в общия единен регистър на корабите, плаващи под българско знаме, воден от Изпълнителната агенция "Морска администрация", а за кораб, плаващ под чуждо знаме - вписан е в регистъра, воден от компетентния орган на държавата, под чието знаме плава;

2. комплектован с екипаж в съответствие с международни конвенции;

3. извършва превоз на стоки или пътници или търговска, промишлена или риболовна дейност;

4. плаванията му извън териториалното море на страната са най-малко 60 на сто от всичките му плавания за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка; при определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната следва да е изпълнен един от посочените критерии:

а) изминатите мили на плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от изминатите от съда общи мили за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;

б) броят на маршрутите на плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия брой на маршрутите на съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;

в) броят превозени пътници от плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия брой на превозени пътници от съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;

г) превозеният тонаж на товари и/или поща от плавателния съд (при основна дейност превоз на товари, търговски или промишлени дейности и/или поща) извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия превозен тонаж от съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка.

(2) Нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона не се прилага за следните плавателни съдове:

1. използвани за търговски и промишлени дейности в рамките на териториалното море;

2. използвани за отглеждане на стриди и миди;

3. използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;

4. използвани за плаване по реки;

5. които не отговарят на условията по ал. 1.

(3) Когато плавателният съд извършва плавания с инцидентен, случаен или нерегулярен характер, за определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната при различни от посочените в ал. 4 доставки за прилагане на нулевата ставка по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона следва да са изпълнени поне два от посочените критерия по ал. 1, т. 4, от буква "а" до буква "г".

(4) Делът на плаванията извън териториалното море на страната по ал. 1, т. 4 при строителство, доставка или наем на плавателен съд за прилагане на нулевата ставка по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона се определя на база намерения за очакваните плавания или експлоатационния профил на плавателния съд. Когато плавателният съд е нает от един и същ корабопритежател най-малко по два договора, които следват един след друг и са с обща продължителност над 12 месеца, делът на плаванията извън териториалното море на страната по ал. 1, т. 4 се определя на база реални данни за съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка.

(5) Критериите по ал. 1, т. 4, от буква "а" до буква "г" се определят на база реални данни от корабния или бордовия дневник или информация от системата за навигация и позициониране, или от превозни документи, или на база намерения и експлоатационен профил на плавателния съд.

(6) Корабопритежател на плавателен съд, който е или ще бъде предназначен и използван за плаване в открито море, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, декларира изпълнението на критериите за прилагане на нулева ставка по ал. 1, т. 4, от буква "а" до буква "г" чрез изготвяне на декларация по образец - приложение № 26, която се предоставя на доставчика при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.

(7) Когато плавателният съд е използван в продължение на по-малко от една година, за определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната при различни от посочените в ал. 4 доставки за прилагане на нулевата ставка по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона следва да е изпълнен поне един от посочените критерии по ал. 1, т. 4 от буква "а" до буква "г", считано от датата на започване на дейността до датата на изготвяне на декларацията по ал. 6.

(8) Всяко плаване между две пристанища, разположени в териториални води, териториални води на Европейския съюз или международни води, и където са извършвани операции по товарене или разтоварване на товари и/или по качване или слизане на пътници, се счита за един маршрут. За един маршрут се счита и когато тези операции са извършени на пристанището, от което плавателният съд е отплавал и на което пристига отново след плаване без спирка в друго пристанище.

(9) При определянето на процента по ал. 1, т. 4, от буква "а" до буква "г" не се включват плавания, извършени единствено с цел тестване на плавателния съд, ремонт или обучение на екипажа.

Други доставки на услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателни съдове и въздухоплавателни средства

1 промяна

Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) (1) За доказване на доставка по чл. 31, т. 12, буква "а" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

б) фактура за доставката;

в) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима; в този случай не се доказва критерият по чл. 31в, ал. 1, т. 2;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "в" и "д" от закона:

а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

б) фактура за доставката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) За доказване на доставка по чл. 31, т. 12, буква "б" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага с документите по чл. 31а - за въздухоплавателни средства, и по чл. 29, ал. 6, т. 3 - за железопътния превозвач.

Доставка, свързана с международния стоков трафик

1 промяна

Чл. 32. (1) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) митнически документи, удостоверяващи, че стоката е несъюзна;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или под митнически режими - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмена декларация от лицето - титуляр на направлението/режима по ал. 1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал. 1.

2. фактура за доставката.

Доставка по обработка на стоки

4 промени

Чл. 33. За доказване на доставка на услуги по обработка на стоки по чл. 33 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) митнически документ за поставяне на стоките под митнически режим "активно усъвършенстване", в който той е вписан като титуляр, когато стоките са несъюзни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, когато стоките са съюзни и се въвеждат на територията на страната от трета територия;

2. договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

3. документи, доказващи извършената обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ за износ или реекспорт на обработените, преработените или поправените стоки, с който той приключва режима по т. 1, съответно митнически документ, удостоверяващ, че обработените, преработените или поправените стоки се изпращат от територията на страната до трета територия;

5. фактура за доставката.

Доставка на злато за централни банки

Чл. 34. За доказване на доставка по чл. 34 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмен договор за прехвърляне на собствеността върху златото;

2. копие на документ, удостоверяващ, че статутът на получателя е централна банка на друга държава членка - когато получател е централна банка на друга държава членка;

3. писмено потвърждение от получателя по т. 2, удостоверяващо, че стоките са получени от него;

4. фактура за доставката.

Доставка на стоки в търговски обекти за безмитна търговия

1 промяна

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Продажбата на стоки в обекти за безмитна търговия по чл. 35 от закона се отчитат и документират по реда на Закона за безмитната търговия.

Доставка на услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници във връзка с международен транспорт

6 промени

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Агентийска услуга по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставката по ал. 1 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) дисбурсментска сметка;

б) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

в) фактура за доставката;

г) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "в" и "д" от закона:

а) дисбурсментска сметка;

б) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

в) фактура за доставката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Брокерска услуга във връзка с доставка по чл. 31, т. 9 от закона е услуга за морско посредничество по смисъла на чл. 226 - 230 от Кодекса на търговско корабоплаване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За доказване на доставката по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

б) фактура за доставката;

в) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "в" и "д" от закона:

а) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

б) фактура за доставката.

(5) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Извън случаите по ал. 1 и 3 за доказване на доставки по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "а" и "б" от закона:

а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

в) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви "в" и "д" от закона:

а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на спедиторска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от транспортен документ за международен превоз, във връзка с който са оказани спедиторските услуги, а при липса на единен международен транспортен документ - алтернативно:

а) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) копие от митнически документ, показващ мястото в страната, където стоката е била оформена като съюзна стока при вноса;

б) копие от митническите документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности - в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

в) копие от документа по чл. 21, ал. 1, т. 1;

г) копие на документа по чл. 21, ал. 2, т. 3;

д) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) копие от митнически документ за превоз между две митнически учреждения;

2. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) фактура за спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на куриерска услуга с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. товарителница;

2. фактура за транспортната услуга или с документ, с който изпращачът поема задължението да плати, в случай че получателят откаже да плати;

3. фактура за доставката.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на пощенски услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. бордера за предаване, използвани при размяна на международни пощенски експедиции съгласно Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети;

2. фактура за доставката.

(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Услугите по ал. 5, 6 и 7 се приравняват на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30 от закона.

(10) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) В случаите по ал. 5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.

Доставка на свързани с внос услуги

1 промяна

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Когато на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът е изискуем от получателя по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 и 2 от закона получателят следва да разполага със:

1. фактура за доставката;

2. митническия документ или друг документ за вноса;

3. товарителница или друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната.

(2) Когато на основание чл. 82, ал. 1 от закона данъкът е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:

1. фактура за доставката;

2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Когато е издаден протокол с начислен данък със ставката по чл. 66 от закона, преди получателят да се е снабдил с документите по ал. 1, за коригиране на размера на начисления данък издаденият протокол се анулира. За прилагане на нулевата ставка се издава нов протокол по чл. 81, ал. 6.

(4) Корекция на начисления данък по чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона се извършва след снабдяване с документите по ал. 2.

Доставка на услуга по продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници

1 промяна

Чл. 37. За доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страна, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;

2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);

3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;

4. фактура за доставката.

Доставка на други услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници

3 промени

Чл. 38. (1) За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) Облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуги с място на изпълнение на територията на страната, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато тези услуги са предоставени във връзка с доставка на стоки или услуги с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) За доказване на доставките по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки на стоки или услуги, които са с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз.

Доставки с място на изпълнение извън територията на страната с получател данъчно задължено лице, установено извън територията на страната

1 промяна

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя на услугата

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) В случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82 от закона, получателят следва да разполага с относимите към него документи по тази глава, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.

(2) Алинея 1 се прилага и за получени услуги, свързани с обработка на плавателен съд или обработка на въздухоплавателно средство, извършени на пристанища или летища извън територията на страната.

1 промяна

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) За доказване на доставка по чл. 36б, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага с фактура за доставката.

Корекции на доставките

4 промени

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 - 38 и чл. 38в до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема с приложимата ставка на данъка по чл. 66 или 66а от закона.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Алинеи 1 - 5 се прилагат и в случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82 от закона и получателят не се снабди с документите по чл. 38б до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

Настаняване, предоставено от хотелиер (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

6 промени

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) За доказване на доставките по чл. 66а, т. 1 от закона, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със:

1. копие от регистъра на настанените туристи;

2. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.)

3. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването ѝ не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

Глава пета.
ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ

Доставка на протези, свързана със здравеопазване

2 промени

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., предишен текст на чл. 41 - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Протезите по смисъла на чл. 39, т. 3 от закона са протезите по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 2019 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Доставка, свързана със здравеопазване, по чл. 39, т. 1 от закона е извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, насочени към профилактика, диагностика и лечение на заболявания, за които терапевтичните възможности са ограничени или не съществуват и от които се очакват значителни терапевтични и обществени здравни ползи, оказвани от главен изследовател и изследовател/и на участник.

Финансови услуги и застрахователни услуги (Загл. доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

4 промени

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Деривати на ценни книги по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 5 от закона са: инвестиционни портфейли, купони на облигации и други подобни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за услугите по ал. 3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал. 3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.

Доставка на пощенски марки и пощенски услуги

Чл. 43. (1) Приравнен знак на пощенска марка по смисъла на чл. 49, т. 1 от закона е отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения за това законов ред. Не се смята за приравнен знак на пощенска марка отпечатъкът от таксувачна машина под контрола на пощенска служба.

(2) Универсална пощенска услуга по смисъла на чл. 49, т. 2 от закона е универсалната пощенска услуга по смисъла на глава четвърта, раздел I от Закона за пощенските услуги.

Доставки на сгради и части от тях

1 промяна

Чл. 44. (1) Облагаеми доставки са и доставките на части от сграда, които отговарят на дефиницията по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона.

(2) При доставка на сграда, която се състои както от части, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, така и от части, за които тези обстоятелства не са налице, освободена е само доставката на частите от сгради, за които обстоятелствата не са налице.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът документира доставките, както следва:

1. чрез издаване на отделни фактури за облагаемата и за освободената доставка, или

2. чрез издаване на обща фактура, в която данните по чл. 114, ал. 1, т. 11 - 14 от закона се отразяват на отделни редове съответно за облагаемата и за освободената доставка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 2 прилежащият терен към частите от сграда, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, се определя на база съотношението между площта на частите от сградата, за които обстоятелствата са налице, и общата площ на сградата.

Глава шеста.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ

Документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки

5 промени

Чл. 45. За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документ за доставката:

а) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) фактура за доставката, която съдържа идентификационния номер по ДДС на получателя, издаден от друга държава членка, под който номер му е извършена доставката;

б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;

в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, когато не прилага презумпцията по чл. 45а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (ОВ, L 311/10 от 7 декември 2018 г.):

а) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество;

б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

Корекции при вътреобщностни доставки

2 промени

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема с приложимата ставка на данъка по чл. 66 или 66а от закона.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

Глава седма.
ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА

Данъчна основа при внос на стоки

2 промени

Чл. 47. (1) Митническата стойност не се увеличава с присъщите на вноса разходи по чл. 55, ал. 1, т. 2 от закона, доколкото същите са включени в митническата стойност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В данъчната основа по чл. 55 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от вносни мита" в данъчната основа по чл. 55 от закона се включва пълният размер на определените от митническите органи вносни мита.

Начисляване на данък при внос от митническите органи и внасяне на данъка (Загл. доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

5 промени

Чл. 48. (1) Данък при внос на стоки се начислява независимо дали вносителят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване при внос данък не се дължи, но се вписва в митническия документ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим "временен внос с частично освобождаване от вносни мита".

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от вносни мита" начисленият от митническите органи данък се внася в държавния бюджет към момента на поставяне на стоките под режима.

Начисляване на данъка от вносителя за стоки, внасяни за изпълнение на инвестиционни проекти

3 промени

Чл. 49. (1) За упражняване на правото за начисляване по реда на чл. 164, ал. 2 от закона вносителят представя пред съответното митническо учреждение, оформящо вноса, следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ за внос, в който вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС - в случаите на внос по чл. 16, ал. 1 и 2 от закона;

2. митнически документи за приключване на митническите формалности, в които вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС - в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 167, ал. 3 от закона;

4. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(2) Преди осъществяване на вноса митническите органи могат да поискат информация за конкретната доставка по издаденото разрешение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите по ал. 1 данъкът се вписва в митническия документ и не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Данъкът по ал. 3 се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона.

Отложено начисляване на данъка от вносителя за стоки, включени в приложение № 3 от закона

2 промени

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) (1) За упражняване правото на отложено начисляване по реда на чл. 167а от закона вносителят декларира това обстоятелство и вписва данъка в митническия документ за внос.

(2) Изпълнението на условията по чл. 167а, т. 3 и 4 от закона се проверява служебно от митническите органи:

1. по чл. 167а, т. 3 - чрез проверка в публичната част от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, на посочената в чл. 169 от закона публична информация;

2. по чл. 167а, т. 4 - по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) При установено изпълнение на условията по чл. 167а от закона данъкът не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

(4) При отложено начисляване на данъка при внос по чл. 57, ал. 5 от закона за вносителят възниква задължение за отразяването му в отчетните регистри по чл. 124 от закона, като:

1. посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в 15-дневен срок от данъчното събитие по чл. 54 от закона в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на дневника за продажби за този данъчен период с код "03" и посочи данъчната основа в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 10 и 12, на приложение № 10;

2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, и попълни колони от 1 до 8 вкл. на приложение № 10 на дневника за продажби за този данъчен период.

(5) Вносителят упражнява правото на приспадане на данъчен кредит в срока по чл. 72 от закона, като:

1. (попр. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на дневника за покупки с код "03" и посочи данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на приложение № 11;

2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, като попълва само информацията в колони от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника за покупките.

Начисляване на данък от вносителя в други случаи

1 промяна

Чл. 50. (1) В случай, че вносителят по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона, данъкът по вноса става изискуем от вносителя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от доставчика чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Протоколът по ал. 4 се анулира в 5-дневен срок, считано от датата, на която вносителят се е снабдил с необходимите документи.

Деклариране и отчитане на данъка при специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

1 промяна

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Изпълнението на условията по чл. 57б от закона се проверява служебно от митническите органи.

(2) Лицето по чл. 57б от закона подава месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция "Митници", която съдържа най-малко следните данни:

1. общ размер на ДДС, събран през съответния период за деклариране;

2. период, за който се подава декларацията (във формат: мм/гггг);

3. основен референтен номер (MRNs) на митническата декларация;

4. дата на приемане на митническа декларация;

5. начислен ДДС по митническа декларация с MRNs (стойност в лв.);

6. данъчно задължено лице;

7. номер на разрешението за отсрочено плащане;

8. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) общо заплатен ДДС за период, за който се подава декларацията.

(3) Месечната декларация по ал. 2 се подава по електронен път в структуриран файлов формат, утвърден със заповед на директора на Агенция "Митници", по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 16-о число включително, на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

(4) За целите на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, лицето по чл. 57б от закона трябва да води електронен регистър, който позволява на митническите органи да проверяват правилното начисляване на данъка при специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, и съдържа най-малко следните данни:

1. номер на разрешението за отсрочено плащане;

2. MRNs на митническите декларации, по които е отсрочено плащането на ДДС;

3. дата на приемане на митническата декларация;

4. начислен ДДС по митническите декларации със съответните MRNs (стойност в лв.);

5. данъчно задължено лице;

6. данни за получателя на пратката;

7. дата на плащане на ДДС от получателя на данъчно задълженото лице;

8. дата на отказано получаване, съответно заплащане на начисления данък върху добавената стойност, MRNs на митническата декларация за износ или други доказателства, че стоките са изнесени с цел да бъдат върнати на адреса на първоначалния доставчик или на друг посочен от него адрес;

9. дата на анулиране на митническата декларация за внос и размерът на ДДС, който подлежи на възстановяване или опрощаване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) За внесения данък при прилагане на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос не възниква право на данъчен кредит при условията на глава седма от закона за данъчно задълженото лице по чл. 57б от закона.

Специфични случаи на внос

1 промяна

Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)

Освобождаване от данък при внос

3 промени

Чл. 51. (1) В случаите на освобождаване от данък при внос на учебници и учебни помагала вносителят по чл. 41, т. 1, буква "а" от закона следва да представи пред компетентното митническо учреждение копие от документ, с който учебниците и учебните помагала са одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата.

(2) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение следните документи:

1. копие от удостоверението за регистрация по чл. 104 от закона;

2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) декларация по образец - приложение № 24;

3. транспортни документи, в които е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите по ал. 2 митническите органи при извършване на митническите формалности, за да приложат освобождаването, правят проверка за валидност на посочения в декларацията по ал. 2, т. 2 идентификационен номер за целите на ДДС на получателя по последващата вноса вътреобщностна доставка, издаден от друга държава членка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 10 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение лиценз, издаден в съответствие със Закона за енергетиката, съгласно който лицето има право да осъществява внос на електрическа или топлинна енергия или природен газ.

(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 17 от закона поради рекламация вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение протокол или друг документ, доказващ, че стоките са върнати по рекламация за качество или неспазени стандарти.

(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 9 от закона на златните монети, които не са включени в списъка по чл. 160а, ал. 1, т. 3 от закона или в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона, вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение документ, издаден от управителя на Българската народна банка, с който да удостовери, че са налице едновременно условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона.

Освобождаване от данък вноса на стоки, внасяни в личния багаж на пътници

1 промяна

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.12.2008 г.) (1) Безмитният внос съгласно чл. 58, ал. 4 и 7 от закона се разрешава поотделно за всеки пътник при всяко пътуване.

(2) Паричните прагове по чл. 58, ал. 4 от закона за стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени прагове, до общата собствена стойност на стоките, за сухопътни пътници възлиза до 300 евро или равностойността им в левове. За въздушните и морските пътници паричният праг е до 430 евро или равностойността им в левове.

(3) Правото на внос, освободен от ДДС, не може да се кумулира, нито да се разпределя между няколко пътници. Когато собствена стойност на отделна вещ по чл. 58, ал. 6 от закона надвишава паричните прагове по ал. 2, се заплаща данък върху цялата стойност на стоката. Когато общата стойност на две или повече стоки, притежание на един пътник, надвишава паричните прагове по ал. 2, освобождаване от данък се допуска само за част от стоките, сумата от собствените стойности на които не надвишава съответния паричен праг.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 22.01.2010 г.) Количествените прагове за тютюневи изделия по чл. 58, ал. 7 от закона са:

1. цигари - 200 броя за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници;

2. пури - 50 броя за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници;

3. пурети - 100 броя за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници;

4. тютюн за пушене - 250 грама за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.

(5) Всяко едно от количествата по ал. 4, т. 1 - 4 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

(6) Количествените прагове по чл. 58, ал. 7 от закона за алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, са:

1. общо един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече;

2. общо два литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %.

(7) Всяко едно от количествата по ал. 6, т. 1 и 2 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

(8) Количествените прагове по чл. 58, ал. 7 за непенливо вино и бира от закона са:

1. непенливо вино - общо 4 литра;

2. бира - 16 литра.

(9) Количествата, надвишаващи тези по ал. 4, 6 и 8, не могат да ползват паричния праг за освобождаване по ал. 2.

(10) За внасяните в личния багаж стоки от екипажи на транспортните средства, използвани за пътуване от трета страна или територия по чл. 58, ал. 11 от закона, се прилагат следните намалени парични и количествени прагове:

1. паричните прагове са до левовата равностойност на 150 евро;

2. количествените прагове за тютюневи изделия са:

а) цигари - 40 броя;

б) пури - 10 броя;

в) пурети - 20 броя;

г) тютюн за пушене - 50 грама;

3. количествените прагове за алкохол и алкохолни напитки са:

а) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече;

б) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %;

4. количествените прагове за непенливо вино и бира са:

а) непенливо вино - 2 литра;

б) бира - 4 литра;

5. количествата над посочените по т. 2, 3 и 4 не могат да ползват паричния праг за освобождаване по т. 1; всяко едно от количествата по т. 2, 3 и 4 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество;

6. освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от:

а) тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %;

б) алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

Освобождаване от данък при внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 19 от закона вносителят декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, като посочва индивидуалния си идентификационен номер по този режим.

(2) Изпълнението на условията по чл. 57а от закона се проверява служебно от митническите органи.

Обезпечаване на данъка от внос

1 промяна

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

Глава осма.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА

Определяне размера на данъка за всяка доставка

2 промени

Чл. 53. (1) Размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:

Д = (ДО x ДС) / 100 , където:

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

ДО - данъчната основа на конкретната доставка;

ДС - съответната данъчна ставка.

(2) Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:

Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) , където:

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

Ц - договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;

ДС - съответната данъчна ставка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Безвъзмездното предоставяне на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 2 от закона се счита за освободена доставка, когато предоставените услуги са били предмет на освободена доставка при получаването им.

Изискуемост и начисляване на данъка (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

2 промени

Чл. 54. (1) (Предишен текст на чл. 54 - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:

1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;

2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;

3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период.

(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната , данъкът е изискуем от доставчика - регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на чл. 25, ал. 7 от закона, когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка и данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият става изискуем при извършване на плащането. Получателят по доставката следва да начисли данък върху размера на плащането по реда на чл. 53, ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато за доставки по чл. 25, ал. 5 от закона се извърши цялостно или частично плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато в случаите по ал. 4 плащането е получено след настъпило данъчно събитие за доставката по чл. 25, ал. 5 от закона, данъчната основа за полученото плащане е разликата между размера на плащането (без данъка) и данъчната основа, върху която е начислен данъкът във връзка настъпилото данъчно събитие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Полученото плащане по ал. 4 (без данъка), както и данъчната основа за получено плащане по ал. 5 се приспадат последователно от следващи данъчни основи за доставката до изчерпването им.

Начисляване на данък за доставки на стоки и услуги с рекламна цел

2 промени

Чл. 55. (1) Регистрираното лице начислява данък при безвъзмездно предоставяне на стоки и безвъзмездно извършване на услуги с рекламна цел.

(2) Алинея 1 не се прилага и данък не се начислява в случаите на безвъзмездно предоставяне на стоки или безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност, с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето, когато не е налице доставка съгласно чл. 6, ал. 4, т. 2 или чл. 9, ал. 4, т. 4 от закона.

Начисляване на данъка при доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол

Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При доставка на услуги по чл. 31а, ал. 1 в 5-дневен срок от данъчното събитие по чл. 12, ал. 10 за Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" възниква задължение за начисляване на данък или основание за освобождаване от начисляване, като:

1. издаде отчет за извършените през календарния месец услуги, изготвен въз основа на предоставения от Евроконтрол електронен документ по чл. 31а, ал. 1;

2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;

3. издаденият отчет по т. 1 се посочи в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период (с код на документа 09), както следва:

а) в колона 22 - данъчната основа на доставките на услуги с код RC съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "в" - за всеки конкретен получател;

б) в колона 22 - данъчната основа на доставките на услуги с код RХ съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "г" - за всеки конкретен получател;

в) в колона 23 - данъчната основа на доставките на услуги с код NE съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "д" - за всеки конкретен получател;

г) в колона 11 - данъчната основа на доставките на услуги с код VT съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "а" - за всеки конкретен получател;

д) в колона 19 - данъчната основа на доставките на услуги с код EX съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "б" - за всеки конкретен получател.

Посочване на данък във фактури и известия към фактури

1 промяна

Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Данъчно задължените лица, установени на територията на страната, които са регистрирани само на основание чл. 156 от закона, нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които не се прилага режим.

Глава девета.
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Внос на стоки (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

6 промени

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, посочващ данъчно задълженото лице като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък върху добавената стойност или даващ възможност за изчисляването на тази сума. При внос по чл. 16, ал. 3 от закона в дневника за покупките за съответния период се посочва документът, удостоверяващ приключването на митническите формалности.

(2) Право на приспадане на данъчен кредит е налице и за внесения данък в случаите на внос на стоки:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) при режим "активно усъвършенстване";

2. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) при режим "временен внос с частично освобождаване от вносни мита";

4. по чл. 16, ал. 3 от закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) В случаите на чл. 57д, ал. 1 от закона, когато вносителят не притежава документ или копие от платежен документ, доказващи, че данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона, вносителят има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки, ако притежава друг документ, доказващ, че данъкът е внесен по посочения ред и в който размерът на данъка съответства на начисления данък от митническите органи.

Корекции при промяна на данъчната основа при внос

3 промени

Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките начислят и вземат под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност, вносителят - регистрирано по закона лице, упражнява правото си на данъчен кредит за допълнително начисления и платен данък чрез включване на взетото под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност и административния акт, издаден от митническия орган, в дневника за покупките за данъчния период, през който този документ е получен от вносителя, или за един от следващите 12 данъчни периода.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките намалят дължимия данък върху добавената стойност спрямо данъка, посочен в митническия документ или друг документ за вноса, вносителят, ако е регистрирано по закона лице, извършва корекция на дължимия данък по вноса и на ползвания данъчен кредит за данъка, начислен по вноса, като:

1. отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите;

2. отразява документа по т. 1 в дневника за покупките.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекциите по ал. 2 се извършват в данъчния период, в който лицето е получило документа по ал. 2 или през един от следващите 12 данъчни периода и само ако вносителят е ползвал данъчен кредит за начисления данък по вноса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 2, ако вносителят не е регистрирано по закона лице или ако платеният от вносителя данък е без право на приспадане на данъчен кредит, същият упражнява правото си на възстановяване на недължимо платения данък върху добавената стойност съгласно документа, издаден от митническите органи, по реда на чл. 128 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел

Чл. 57. (1) Лицето има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, когато тези стоки или услуги са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране на извършвани от лицето доставки, които са облагаеми по смисъла на чл. 69 от закона.

(2) Лицето има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, които са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране, както на извършвани от лицето доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и освободени доставки или за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Право на приспадане на данъчен кредит при анулиране, загубване, унищожаване или кражба на данъчен документ и при липса на документ в случаите на вътреобщностно придобиване (Загл. доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

5 промени

Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал. 1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона. Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.

(2) При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки във връзка с фактическо получаване на стоки по чл. 6, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни и когато доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията по чл. 114 от закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 3 лицето, което извършва придобиването, трябва да разполага с други документи, удостоверяващи данъчната основа на фактически получените стоки по чл. 6, ал. 2 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13, ал. 3 от закона правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява само въз основа на протокола по чл. 117, ал. 2 от закона и при условие, че лицето е спазило изискванията на чл. 86 от закона.

Право на приспадане на данъчен кредит след корекция на грешно данъчно третиране на доставка

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) В случаите на погрешно съставени документи по чл. 116, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 117а, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.

Право на приспадане на данъчен кредит или възстановяване на данък след корекция на грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите

1 промяна

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, регистрираното лице може да упражни право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице изискванията на чл. 69 и 71 от закона, или право на възстановяване на начислен данък по съответния ред въз основа на издаден документ по чл. 67б, ал. 2 и 3, при условие че задължението, което е установено с акта, е внесено в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни, ако погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.

(2) Алинея 1 се прилага и когато при установено грешно данъчно третиране на доставка размерът на данъка по доставка не е бил изменен с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице - доставчик.

(3) Правото по ал. 1 възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода.

Право на данъчен кредит при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции

1 промяна

Чл. 59. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрирано лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на документа по чл. 83, ал. 1 при спазване на общите изисквания за упражняване на това право.

Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 от закона

9 промени

Чл. 60. (1) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, когато са налице едновременно следните условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит;

2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) не е изтекъл срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е следвало да упражнява правото на приспадане на данъчен кредит;

3. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона;

4. доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит и за получените стоки и услуги, за които преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят не е имал право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице едновременно следните условия:

1. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона и доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

2. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) стоките и услугите са придобити от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя до 5 години, а за недвижими имоти - до 20 години, преди датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит на основание ал. 1 и 2 възниква, както следва:

1. по чл. 71а и 71б от закона - за стоки, които са или биха били дълготрайни активи и които ще се използват от правоприемника едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност;

2. по чл. 73 или 73б от закона - извън случаите по т. 1 за стоки и за услуги, които ще се използват от правоприемника в рамките на независимата икономическа дейност както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право.

(4) Правото на приспадане по ал. 1 и 2 се упражнява, когато са налице следните условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на данъчния документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които получател е преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя - в случаите, когото данъкът е изискуем от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя като платец по чл. 82, ал. 2 и 3 от закона;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на митнически документ, удостоверяващ вноса по чл. 16 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона - в случаите, когато преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е вносител;

4. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) правоприемникът притежава копие на митнически документ, удостоверяващ вноса по чл. 16 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като вносител, и протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя - в случаите, когато данъкът е изискуем от вносителя по реда на чл. 57, ал. 1 и 5 и чл. 58, ал. 2 от закона;

5. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като получател, и копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя - в случаите на вътреобщностно придобиване по чл. 84 от закона от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя;

6. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) притежава копие на документ по чл. 83, ал. 1 - в случаите, когато преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е придобил вещ по чл. 131, ал. 1 от закона;

7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като получател, и копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя - в случаите, когато данъкът е изискуем от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя като платец по чл. 82, ал. 4 и 5 от закона.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответният документ по ал. 4 се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(9) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(10) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) В случаите на чл. 10а, ал. 1 от закона за внесените стоки от съдружника, които се унищожават чрез употреба, се прилага чл. 10, ал. 2 от закона.

Право на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация

7 промени

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 76 от закона възниква само за наличните активи към датата на повторната регистрация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит на основание ал. 1 и 2 възниква, както следва:

1. по чл. 71а и 71б от закона - за стоки, които са или биха били дълготрайни активи и които ще се използват от регистрираното лице едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност;

2. по чл. 73 или 73б от закона - за стоки, извън тези по т. 1, и за услуги, които ще се използват от регистрираното лице в рамките на независимата икономическа дейност както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона или документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) При условията на ал. 1 - 4 правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква и за налични активи към датата на регистрацията, за които лицето е начислило данък по чл. 82, ал. 2, т. 3 и чл. 84 от закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

Право на приспадане на данъчен кредит по дебитни известия

1 промяна

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на чл. 115, ал. 1 от закона, когато за доставката е издадено дебитно известие, правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издадено дебитното известие, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода.

Критерий за изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на стоката за осъществяване на независима икономическа дейност

Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 от закона, е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага.

Данъчен кредит при прилагане на режим в Съюза

Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) В случаите на чл. 159б, ал. 6 от закона лицето има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето прилага режим в Съюза и когато е регистрирано на основание чл. 100, ал. 1 от закона.

Глава десета.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели

Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел

Чл. 63. Регистрираното лице няма право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки и услуги с незначителна стойност, които се предоставят с рекламна цел, когато доставките, които се рекламират, са освободени доставки или доставки и дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Глава единадесета.
КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона

6 промени

Чл. 64. (1) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 3 от закона не се включват следните доставки:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) чл. 6, ал. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 10а, чл. 10б и чл. 129 от закона;

2. доставка на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение;

3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност;

4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) на недвижими имоти и на финансови услуги, които са с инцидентен характер.

(2) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 4 от закона не се включват следните доставки:

1. доставките по ал. 1;

2. получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки; това не се отнася за:

а) кредитните и финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

б) (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) застрахователите;

в) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и управляващи дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, осигурителни дружества, пенсионни фондове и управляващи дружества по Кодекса за социално осигуряване, здравноосигурителни дружества по Закона за здравното осигуряване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Лицето следва да разполага с данните, необходими за изчисляване на коефициентите по чл. 73 от закона, които само изчислява, като ги закръглява до втория знак след десетичната запетая към следващото по-голямо число по правилото:


0,120...1

0,126

0,121

0,127

0,122 = 0,13

0,128 = 0,13

0,123

0,129...9

0,124

0,130

0,125

 

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай че лицето установи, че в справки - декларации за предходни данъчни периоди, е приложен грешен коефициент по чл. 73 от закона, допуснатата грешка се поправя по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Когато стоки или услуги, внесени за общо ползване при условията на чл. 10а от закона, се използват от неперсонифицираното дружество както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, съдружникът прилага чл. 73 от закона на база оборота на неперсонифицираното дружество.

Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 от закона

3 промени

Чл. 65. (1) Разликата по чл. 73, ал. 8 от закона се изчислява по следната формула:

ГК = ДПЧДК x КТГ - ПЧДКТГ, където:

ГК е размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона;

ДПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;

КТГ - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата година;

ПЧДКТГ - общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При изчисляване на разликата по ал. 1 за получените стоки и услуги, внесени за общо ползване, в случаите на чл. 10а, ал. 2 от закона съдружникът използва коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата календарна година, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Размерът на годишната корекция по ал. 1 и 2 се посочва в клетка 43 на приложение № 13 за последния данъчен период със знак "+" или "-". За корекцията се съставя протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който реквизитите по чл. 117, ал. 2, т. 3 - 7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона се отразява със знак "+" или "-". Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период.

Корекции на ползван данъчен кредит (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

5 промени

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) В случаите по чл. 78, ал. 4 и 5 от закона регистрираното лице коригира размера на ползвания данъчен кредит независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие, или друг документ, когато документирането следва да се извърши по правилата на законодателството на друга държава членка не по-късно от 5 дни от развалянето на доставката, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. размер на ползвания данъчен кредит;

5. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

6. номер и дата на кредитното известие, когато е издадено такова.

(2) Протоколът по ал. 1 се отразява в дневника за покупките със знак "-" и справка-декларацията за съответния данъчен период. Издаденото от доставчика кредитно известие не се отразява в дневника за покупки. Когато данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът се отразява и в дневника за продажбите със знак "-" за съответния данъчен период.

(3) Корекциите по чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. брой на съответните години по чл. 79, ал. 3 от закона;

8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото ѝ използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

10. размер на дължимия данък.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Корекциите по чл. 79, ал. 5 и 6 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) брой на съответните години по чл. 79, ал. 5 и 6 от закона;

8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото ѝ използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на частичен данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

10. размера на неползвания данъчен кредит, който лицето може да приспадне.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Корекциите по чл. 79а от закона се извършват за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, или съответно за всяка от годините, следващи годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година от годината на упражняване на право на данъчен кредит, или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката, която е или би била дълготраен актив, включително недвижим имот;

5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото ѝ използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото ѝ използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

10. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона;

11. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Корекциите по чл. 79б от закона се извършват за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на услугата, която е или би била дълготраен актив;

5. начислен ДДС при получаване на услугата;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

8. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 5-годишния срок съгласно чл. 79б, ал. 3 от закона;

9. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(9) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Протоколите по ал. 3 се посочват в колона 12 "Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи" на дневника за продажбите, а протоколите по ал. 4, 5 и 6, с които се определя размерът на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит, се посочват в колона 11 "ДДС с право на пълен данъчен кредит" на дневника за покупките.

(10) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Когато датата на дерегистрация на лицето по закона не съвпада с последния данъчен период на календарната година, се приема, че за целите на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б, ал. 6 от закона последният данъчен период на календарната година е данъчният период, за който възникват задълженията по чл. 111 от закона за лицето.

(11) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) За целите на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б, ал. 6 от закона не се смятат за налични стоките и услугите, за които на основание чл. 111 от закона към датата на дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка.

(12) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) За целите на чл. 79а и чл. 79б от закона 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок, спира да тече за всяка календарна година, през която стоката, съответно недвижимият имот, не се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70 от закона. Срокът се възобновява за всяка календарна година, през която стоката, съответно недвижимият имот, започне отново да се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70 от закона.

Корекции на данък, за който не е упражнено право на приспадане и на ползван данъчен кредит в други случаи (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.)

3 промени

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) Корекции по чл. 79, 79а и 79б от закона за стоки и услуги, внесени за общо ползване на основание чл. 10а, ал. 2 от закона, се извършват от съдружника съгласно използването на тези стоки или услуги в рамките на независимата икономическа дейност на неперсонифицираното дружество.

(2) За стоки и услуги, за които на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от закона не е приспаднат данъчен кредит, корекция по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква "а" от закона се извършва само ако за годината, през която се извършва корекцията, е изпълнено някое от следните условия:

1. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва единствено за дейностите по чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 от закона, или

2. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва и за дейности, различни от тези по чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 от закона, когато една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 от закона дейности са основна дейност по смисъла на § 1, т. 18а от допълнителните разпоредби на закона.

(3) За стоки и услуги, за които е приспаднат изцяло данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 - 5 от закона, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, за която не са изпълнени изискванията на чл. 70, ал. 2, т. 1 - 5 от закона, за целите на изчисляване на корекцията по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква "б" от закона Кх е 0.

(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) За начисления данък за направени последващи разходи, свързани с подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок съгласно чл. 79, ал. 10, чл. 79а, ал. 10 и чл. 79б, ал. 8 от закона, корекциите по чл. 79, 79а и 79б от закона се извършват пропорционално за остатъка от годините на 20-годишния, съответно 5-годишния, срок.

Корекции при грешно данъчно третиране на доставка

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка се извършват по реда на чл. 116, ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3 и 4 от закона. Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.

Корекции при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите

1 промяна

Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, се извършват по реда на чл. 116, ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3 и 4 от закона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, издадените данъчни документи се анулират и се издават нови, при условие че установеното с акта задължение е внесено в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона.

(3) Когато при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице - доставчик, е установено задължение в резултат на грешно данъчно третиране на доставка, което е внесено или прихванато, доставчикът издава документ, когато за тази доставка не е издаден документ по чл. 112, ал. 1, т. 1 и 2 от закона.

(4) Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на чл. 113, ал. 20 - 22.

Глава дванадесета.
ПРИХВАЩАНЕ, ПРИСПАДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА - ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Процедура за прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване

4 промени

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и същото лице има изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски до изтичане на края на календарния месец на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения данък за възстановяване.

(2) На приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона подлежи данъкът за възстановяване или остатъкът от него след прихващането - ако такова е извършено до подаване на следващата справка-декларация, с изключение на:

1. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване по реда на чл. 92, ал. 3 и 4 от закона;

2. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване, заедно с остатъка от друг данък за възстановяване по реда на чл. 92, ал. 1, т. 5 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Ако след подаването на двете справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 30-дневен срок. Ако в някоя от подадените две справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл. 92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Сумите от получените от лицето авансови плащания по доставки не се включват при изчисляване съотношението по чл. 92, ал. 3 от закона.

Остатък за внасяне

Чл. 69. (1) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне и след извършеното приспадане е налице остатък от данъка за внасяне, този остатък се дължи в срока по чл. 89 от закона.

(2) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне, който може да се приспада с повече от един данък за възстановяване, приспадането се извършва последователно с всеки данък за възстановяване по реда на възникването му.

Данък за възстановяване в 30-дневен срок

Чл. 70. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона и то желае да прилага тази разпоредба, лицето посочва в клетка 81 или клетка 82 на справка-декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30-дневен срок.

(2) Обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.

(3) В случаите по ал. 1 разпоредбите на чл. 68, ал. 2 и 3 не се прилагат и данъкът за възстановяване не участва в процедура по приспадане.

Приключване на процедура по приспадане на данъчен кредит при дерегистрация

1 промяна

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона, се смята, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане.

Възстановяване на недължимо платен данък

1 промяна

Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Когато с влезли в сила актове, издадени от орган по приходите на доставчик и получател, е установено задължение в резултат на грешно данъчно третиране на доставка, което е внесено в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона, Националната агенция за приходите възстановява недължимо платени или събрани суми по реда на чл. 128 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след обективна преценка коя от страните по доставката е понесла неправомерно тежестта на данъка.

Глава тринадесета.
РЕГИСТРАЦИЯ

Идентификационен номер по ДДС

3 промени

Чл. 72. (1) Не могат да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност лица, които нямат регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г.) Лице, което следва да се идентифицира чрез служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, може да подаде заявление за регистрация по чл. 154 и/или 156 и/или 157а от закона, след като Националната агенция за приходите предостави на лицето служебния номер.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на чуждестранното лице.

(4) При регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност се издава идентификационен номер по ДДС, който съдържа знакът BG, последван от идентификационния номер на лицето.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) При регистрация по чл. 154 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака EU.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) При регистрация по чл. 157а, ал. 1 и 3 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака IM.

(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) При регистрация по чл. 157а, ал. 2 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака IN.

Задължения на лицата във връзка с основанията за регистрация

10 промени

Чл. 73. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Всички данъчно задължени лица, установени на територията на страната, са длъжни да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия. В облагаемия оборот по изречение първо се включва и оборотът по чл. 96, ал. 4 от закона. В облагаемия оборот по изречение първо на данъчно задължените лица, установени на територията на страната, които са регистрирани само на основание чл. 156 от закона, се включват доставките с място на изпълнение на територията на страната, за които не се прилага режим.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Всички данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица, различни от лицата по чл. 99, ал. 7, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, са длъжни:

1. да определят текущо общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;

2. да определят за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Всяко данъчно задължено лице за упражняване на правото на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона е длъжно:

1. да определя текущо общата стойност без ДДС на доставките по чл. 20б, ал. 1, т. 2 от закона за текущата година;

2. да определи общата стойност без ДДС на доставките по т. 1 за предходната календарна година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) В случаите на чл. 107, т. 3, буква "а" от закона при определяне на облагаемия оборот по ал. 1 се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността на лицето в качеството му на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, 99, чл. 100, ал. 1 и 2, чл. 102, 132, 132а или 133 от закона, се счита за регистрирано и на основание чл. 97а от закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 132 от закона, се счита за регистрирано на основанието, на което е регистриран прехвърлителят/праводателят към момента на регистрацията на приобретателя/правоприемника.

(8) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Лице, регистрирано на основание на чл. 96, ал. 9 от закона, което извършва на територията на страната само доставки, за които има право на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона, може да избере да продължи тази регистрация, като уведоми по електронен път компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен подпис в 7-дневен срок от датата на извършване на първата доставка, за която възникнат обстоятелствата на чл. 20б, ал. 4 от закона. Правото на избор се прилага до изтичане на две календарни години, считано от началото на календарната година, следваща годината на избора.

(9) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Член 96, ал. 9 от закона не се прилага само за доставките, за които лицето е регистрирано по чл. 154, 156 от закона.

(10) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Лице, което е регистрирано на основание чл. 154 и/или 156 от закона и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 97а и 99 от закона или което упражни правото на регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2 от закона, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Документи във връзка с регистрацията

11 промени

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Регистрацията по чл. 101, ал. 1 от закона се извършва чрез:

1. подаване в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на заявление за регистрация по образец - приложение № 1, или

2. заявяване на регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2 от закона пред Агенцията по вписванията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) В случаите на ал. 1, т. 1 към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал. 1, включително и с оборот, формиран по реда на ал. 10, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а от закона, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът по чл. 96, ал. 1 от закона;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона.

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(3) В случаите на регистрация на основание чл. 133 от закона към заявлението за регистрация се прилагат и:

1. удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) оригинал на нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител по повод възлагането му на задълженията по чл. 133, ал. 5 и 6 и чл. 135, ал. 2, 3 и 4 от закона;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) копие от документите за самоличност, ако лицето - акредитиран представител, е физическо лице.

4. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, когато лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, задължително заявява такъв адрес по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 3-дневен срок от вписването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. При промяна на електронния адрес уведомяването се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от регистрираното лице в 7-дневен срок, освен ако уведомяването за промяната е направено чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

Удостоверение за регистрация

Чл. 75. (1) Удостоверението по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона се изготвя по образец - приложение № 4.

(2) Удостоверението по чл. 104, ал. 3 от закона се изготвя по образец - приложение № 5.

Задължения на акредитиран представител

2 промени

Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Акредитираният представител е длъжен незабавно да уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е регистрирано чуждестранното лице, ако настъпят обстоятелства, които водят до невъзможност акредитираният представител да изпълнява задълженията си по чл. 133, ал. 5 и 6 и чл. 135, ал. 2, 3 и 4 от закона.

(2) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл. 135 от закона, до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител - до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) За акредитиран представител по чл. 135 от закона се счита лицето по чл. 152, ал. 8, т. 2 от закона, определено като представител за прилагане на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в случаите, когато данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта по ДДС, и желае да се регистрира за прилагането на този режим в страната.

Глава четиринадесета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА (ДЕРЕГИСТРАЦИЯ)

Документи във връзка с дерегистрацията

11 промени

Чл. 77. (1) Заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец - приложение № 8.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона;

2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) справка:

а) за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 3 от закона;

б) за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания за последните 12 месеца преди текущия месец - за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 7 от закона;

3. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона, в случаите, когато са издадени.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец - приложение № 9.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протокол-описът по ал. 4 се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато не е налице основанието на чл. 107, т. 6 от закона, няма право да прекрати регистрацията си лице, регистрирано на основание чл. 132, ал. 5 от закона, докато някой от съдружниците е регистриран по закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Алинея 1 не се прилага при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато в срока за подаване на заявлението лицето подаде декларация (свободен текст) в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Процедура за прекратяване на регистрация (дерегистрация) на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от закона, когато се регистрира за прилагане на специалните режими

2 промени

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от закона, извършва само доставки, за които се прилага режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или се регистрира в страната по чл. 154 и/или 156 от закона, може да се дерегистрира. В този случай лицето подава в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство заявление по образец - приложение № 8, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Към заявлението се прилагат документи, посочени в чл. 77, ал. 2.

(3) В 7-дневен срок от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

(4) В 7-дневен срок от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) В случаите по ал. 1 за дата на дерегистрацията се смята датата на регистрация на лицето в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или датата на регистрация в страната по чл. 154 и/или 156 от закона.

Глава петнадесета.
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Изисквания към фактури и известия

7 промени

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 154 и/или чл. 156 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:

1. пореден номер;

2. гриф "оригинал" на първия екземпляр;

3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;

4. идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(2) Номерата на документите по ал. 1 са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.

(3) Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. При изчерпване на възможните номера лицето/клонът, след като писмено уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, започва номерирането отново от "0000000001".

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него документи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(6) В случаите на анулиране на документи по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съхранява от издателя и от получателя.

(7) Лицата съхраняват, използват и отчитат бланките (формулярите) по реда, предвиден за съхраняване и отчитане на документи в Закона за счетоводството.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл. 114 от закона, когато поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри.

(10) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата по чл. 114, ал. 10 от закона могат да се осигуряват и чрез друга технология или процедура.

(11) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Приемането от получателя на електронни фактури и електронни известия към фактури се счита, че отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, независимо дали приемането се извършва в писмена форма (официално или не) или чрез мълчаливо съгласие (чрез обработване или плащане на получените фактури и известия към фактурите).

(12) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато регистрирано лице документира доставка в случаите на чл. 67б, ал. 3, освен реквизитите по чл. 114, ал. 1 от закона във фактурата се посочва номерът на влезлия в сила акт, издаден от орган по приходите, с който е установено грешното данъчно третиране на доставката, и датата на внасяне на задължението по него.

(13) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Алинея 1, т. 2 и 4 не се прилагат за бланките на фактурите и известията към тях, издавани от нерегистрирани по закона лица. Номерацията на документите по ал. 1, издадени след прекратяване на регистрация на лицето по закона, не се нарушава, като поредността от преди дерегистрацията се продължава.

Издаване на фактури и известия

15 промени

Чл. 79. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) С изключение на случаите по чл. 113, ал. 3 от закона фактура и известие към фактура се издава независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице. В случаите на чл. 113, ал. 2 от закона фактура и известие към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра независимо дали получателят е регистрирано, или нерегистрирано по закона лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:

1. доставка на стоки като посредник в тристранна операция с място на изпълнение на територията на друга държава членка; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "чл. 141 2006/112/ЕО";

2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) извършена доставка на стоки и/или услуги от нерегистрирано по закона лице или лице, регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100, ал. 2 от закона в рамките на независимата му икономическа дейност, с място на изпълнение на територията на страната. Във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва "чл. 113, ал. 9 от закона"; извършена доставка на стоки и/или услуги, с място на изпълнение на територията на страната, за която не се прилага режим, от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което е регистрирано само на основание чл. 156 от закона, като основание за неначисляване на данъка във фактурата/известието се вписва "чл. 55б от ППЗДДС";

3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона или правилника;

4. за доставка от данъчно задължено лице на стоки, с място на изпълнение на територията на трета страна или територия; във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва - съответната разпоредба на закона;

5. за вътреобщностна доставка на стоки; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона.

6. (нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Доставката с място на изпълнение на територията на друга държава членка:

1. на стоки от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка;

2. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) на стоки при условията на дистанционни продажби, за които не се прилагат специалните режими по чл. 152, ал. 2, 3 и 5 от закона, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.

(4) При извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) За доставка на обща туристическа услуга във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва режим на облагане на маржа - туристически услуги.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Оригиналът на фактурата/известието се предоставя на получателя по доставката.

(8) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При настъпване на данъчно събитие на доставката може да не се издава фактура в случаите, когато за доставката са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им.

(9) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Независимо от ал. 8, в случаите по чл. 25, ал. 8 от закона при възникване на данъчното събитие за доставката регистрираното лице задължително издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.

(10) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато за извършено авансово плащане за доставка, за която данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият е начислил данък и впоследствие при възникване на данъчното събитие за доставката данъкът е изискуем от регистрираното по закона лице-доставчик, последният издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката и начислява данъка.

(11) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) В случаите по ал. 10 издаденият от получателя протокол се анулира. За анулирането не се издава нов протокол, а в анулирания се посочва основанието за анулирането. Отразяването на анулирания протокол в отчетните регистри по чл. 124 от закона се извършва съгласно изискванията към записите при анулиране на документи в приложение № 12.

(12) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Фактура/известия към фактура може да не се издава при доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, за които данък не се начислява или приложимата данъчна ставка е 0 на сто.

(13) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол и за които се начислява данък в размер на 20 на сто, фактурата/известието се издава от Евроконтрол от името и за сметка на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение". В тези случаи чл. 78, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 не се прилагат.

(14) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) За извършени авансови плащания за две или повече доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същи данъчен период, може да се издаде сборна фактура.

(15) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Фактура за доставка на стока или услуга или за получено авансово плащане може да се издаде в срока за издаване на сборна фактура, когато тази доставка не е последвана от други, поради прекратяване на договора през същия данъчен период.

(16) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Разпоредбите на чл. 114, ал. 7 и чл. 115, ал. 7 от закона се прилагат само за доставки с място на изпълнение на територията на страната.

(17) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При доставка на услуга по чл. 21, ал. 4, чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 4 и 5 от закона, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирането се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка, когато данъкът не е изискуем от получателя.

(18) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Член 113, ал. 3, т. 1 от закона не се прилага за доставка по чл. 7, ал. 2 от закона. При извършване на инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона от физическо лице, което не е едноличен търговец, се прилага чл. 168, ал. 8 от закона.

Издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - самофактуриране, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.)

3 промени

Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите по чл. 113, ал. 11 от закона, когато доставчикът и получателят са данъчно задължени лица, установени на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на страната, документирането се извършва по реда на закона и този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите по чл. 113, ал. 11 от закона получателят по доставката с място на изпълнение на територията на страната може да издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, ако има предварително споразумение (устно и писмено) за това между двете страни. В тези случаи доставчикът не се освобождава от отговорност за задълженията по отношение на документирането на доставките и свързаните с това задължения по закона и този правилник.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Когато получателят не издаде фактура в законоустановения срок, доставчикът е длъжен да документира, декларира и отчете доставката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Споразумението се счита за предварително, когато е сключено преди началото на самофактурирането.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Условията на предварителното споразумение и процедурите за приемане на всяка фактура между доставчика и получателя се определят от двете страни.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Споразумението по ал. 1 съдържа следната информация:

1. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя;

2. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика;

3. срок, за който се сключва споразумението;

4. съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за сметка на доставчика;

5. начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури;

6. съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението;

7. задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрация по ДДС.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Ако в споразумението не е предвидено друго, доставчикът изрично потвърждава на получателя приемането на издадената при условията на самофактуриране фактура или известие към фактура.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Ако в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 от закона от получателя по доставката. За погрешно съставени се смятат и издадените от получателя фактури и известия към тях, които не са приети от доставчика, в съответствие с предвидения за това ред.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Преди издаване на фактура или известие към фактура при самофактуриране получателят по доставката извършва проверка за валидна регистрация по закона на доставчика към датата, на която данъкът е станал изискуем.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите по ал. 1 във фактурата или известието към фактура се вписва "самофактуриране", както и основанието за това.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Доставчикът уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за направените споразумения по ал. 1 в 7-дневен срок от сключването на всяко такова споразумение. Когато споразумението е в писмена форма, при уведомяването предоставя и копие от споразумението. Уведомяването може да бъде извършено и от получателя пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика при наличие на нотариално заверено пълномощно от доставчика. Когато споразумението не е в писмена форма, в уведомлението доставчикът посочва информацията по ал. 6.

(14) Споразумението се прекратява при:

1. изтичане на срока;

2. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

3. по взаимно съгласие на страните;

4. едностранно.

(15) В случаите на ал. 14, т. 3 доставчикът, а по т. 4 - страната, прекратила споразумението, уведомява за прекратяването компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика в 3-дневен срок.

Издаване на фактура или известие към фактура в случаите по чл. 113, ал. 11 от закона, когато доставчикът или получателят е лице, установено на територията на страната

Чл. 79б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) (1) Когато получателят издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице - доставчик, и получателят и доставчикът са данъчно задължени лица, единият от които е установен на територията на страната, а другият - в друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(2) При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато получателят е лице, установено на територията на страната, документирането се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(3) При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на друга държава членка, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

(4) При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на страната, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

(5) При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(6) При вътреобщностна доставка на стоки по чл. 7 от закона получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

(7) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13 от закона документирането се извършва от получателя по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на вътреобщностната доставка. В този случай се издава и протокол по реда на чл. 117 от закона.

(8) Страните по предварителното споразумение при необходимост могат да представят доказателства както за него, така и по отношение на процедурата за приемане на фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице - доставчик.

Протоколи

3 промени

Чл. 80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл. 116, ал. 4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл. 78, ал. 1, т. 1, 3 и 4.

(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.

(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него протоколи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните протоколи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За протоколите се прилага разпоредбата на чл. 78, ал. 7.

(9) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Номерацията на протоколите, издадени след прекратяване на регистрация на лице по закона, не се нарушава, като поредността от преди дерегистрацията се продължава.

Издаване на протоколи

10 промени

Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Регистрираните лица издават задължително протокол по чл. 117, ал. 2 от закона за всеки от следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) когато лицето е получател по доставка по чл. 82, ал. 2, 4, ал. 5, изречение първо и ал. 6 от закона, както и когато лицето е придобиващ по чл. 82, ал. 3 и чл. 84 от закона;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) когато лицето е вносител по чл. 57, ал. 1 и 5 и по чл. 58, ал. 2 от закона във връзка с чл. 49, ал. 4 и чл. 50, ал. 2 от този правилник;

3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3 (включително за безвъзмездни вътреобщностни доставки), чл. 7, ал. 4 и чл. 9, ал. 3 от закона;

4. когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 142, ал. 1 и чл. 144, ал. 4 от закона във връзка с чл. 87, ал. 1 и чл. 90, ал. 1 от този правилник;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) по чл. 9, ал. 4, чл. 39, чл. 46, ал. 2 и чл. 100, ал. 1 от този правилник;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) при усвояване на финансирания (субсидии) по чл. 16;

7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона - от регистрирано лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 1 се изготвят съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от закона, доколкото не е предвидено друго в този правилник.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва да съдържа:

1. идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка;

2. номер и дата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протокол по чл. 116, ал. 4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по чл. 73а от закона, когато данъкът е начислен извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, издаденият протокол не се отразява в дневника за продажбите за периода, през който е издаден. Същият следва да се отрази в дневниците за продажби и покупки за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Протокол по чл. 117 от закона се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка на данъка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която данък не следва да се начислява.

Издаване на данъчни документи в особени случаи

3 промени

Чл. 82. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка или основания за разваляне на доставка, изменението се документира чрез:

1. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) издаване на известие към фактурата, в което като получател се посочва правоприемникът - в случаите, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят по чл. 10 от закона е бил получател;

2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) издаване на известие към фактурата, в което като доставчик се посочва правоприемникът - в случаите, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят по чл. 10 от закона е бил доставчик;

3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона, в който правоприемникът се посочва като издател - в случаите, когато данъкът е начислен от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя по чл. 10 от закона чрез издаване на протокол.

(2) В издадените по ал. 1 документи се вписва задължително, че получателят/доставчикът е правоприемник по чл. 10 от закона.

(3) Правоприемникът по чл. 10 от закона трябва да притежава копие на данъчния документ за доставката, по повод на която е издаден документът по ал. 1.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ възникнат основания за анулиране на данъчен документ по чл. 116 от закона, в новия данъчен документ и в протокола по чл. 116, ал. 4 от закона като доставчик, съответно получател, се посочва правоприемникът по чл. 10 от закона.

Документиране на доставки на стоки и услуги при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции

5 промени

Чл. 83. (1) В случаите на продажба по чл. 131, ал. 1 от закона публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор съставя документ за продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити:

1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;

2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ);

3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);

4. количество и вид на стоката или вид на услугата;

5. данъчна основа и данък;

6. продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;

7. дата на издаване на документа;

8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.

(2) Документът по ал. 1 се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В срока по ал. 2 публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор подава уведомление по образец - приложение № 20, до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Когато по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му, доставката се документира от доставчика (собственика на вещта - длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ) по общия ред на закона. Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 131, ал. 4 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Правото на избор по чл. 45, ал. 7 от закона в случаите на публична продан по реда на чл. 131 от закона се упражнява от собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ) след покана от публичния или съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ), доставката е освободена.

(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите на продажба по чл. 131 от закона, когато за предмета на проданта е приложим чл. 50, ал. 1 от закона, собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ) трябва да уведоми публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор за наличие на това обстоятелство до обявяването на проданта.

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) В случаите по ал. 5, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ) изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднал данъчен кредит за стоките, предмет на освободена доставка, начислява и дължи данък в размер, определен по чл. 79, ал. 2 и 3 от закона.

Възстановяване на преведен на Националната агенция за приходите данък при отмяна на публична продан или продажба от заложен кредитор, документиране и отчитане

2 промени

Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) При отмяна на публичната продан или продажбата от компетентния орган преведеният на Националната агенция за приходите данък по проданта/продажбата се възстановява въз основа на искане за възстановяване по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подадено от:

1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) купувача - в случаите на съдебно отстранение по реда на чл. 499, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; или

2. банката - заложен кредитор, превела данъка - в случаите на продажба, извършена по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за кредитните институции; или

3. съдебния, съответно публичния изпълнител, превел данъка - във всички останали случаи.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. оригинал на екземпляра на купувача от документа по чл. 83, ал. 1, издаден за продажбата;

2. заверен препис от влязлото в сила решение на компетентния орган за отмяна на публичната продан или продажбата.

(3) Когато купувачът е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит по публичната продан/продажбата, отчита отмяната ѝ въз основа на влязло в сила решение на компетентния орган. Корекцията в размер на приспаднатия данъчен кредит се извършва през данъчния период, през който решението е влязло в сила, като документът по чл. 83, ал. 1 се отразява в дневника за покупки с противоположен знак.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) В случаите на съдебно отстранение по реда на чл. 499, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс длъжникът, за който е установено, че не е бил собственик на продадения недвижим имот, и който изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднал данъчен кредит за имота, предмет на продажбата/проданта, начислява и дължи данък в размер, определен по чл. 79, ал. 3 от закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Корекцията по ал. 4 се извършва по реда на чл. 79, ал. 4 от закона през данъчния период, през който е влязло в сила решението на компетентния съд, с което е установено, че длъжникът не е бил собственик на продадения имот. Обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 от закона се считат възникнали не по-късно от годината, през която е влязло в сила постановлението за възлагане, съответно договорът за продажба, по които купувачът впоследствие е съдебно отстранен.

(6) В случаите на обжалване на публична продан по реда на чл. 256 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато жалбата бъде уважена и жалбоподателят е обявен за купувач, публичният изпълнител прилага чл. 131, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от закона въз основа на акта на компетентния орган. Към уведомлението по образец - приложение № 20, изготвено въз основа на акта на компетентния орган, се прилага копие на първоначално подаденото уведомление.

(7) В случаите на ал. 6, когато публичният изпълнител е превел дължимия данък по продажбата по реда на чл. 131, ал. 1, т. 1 от закона, и жалбоподателят, обявен за купувач е предложил по-висока цена, публичният изпълнител превежда по същия ред разликата между дължимия за проданта и вече преведения данък.

(8) В случаите по ал. 6, ако жалбоподателят, обявен за купувач, е предложил по-ниска цена, органът по приходите по искане на публичния изпълнител възстановява разликата между внесения данък и дължимия данък по действителната продажба по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Чл. 84. За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

Глава шестнадесета.
ДОСТАВКИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ

Раздел I.
Туристически услуги

4 промени

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 31.12.2022 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Данъкът при доставката на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от закона се определя по следната формула:

Д = [(ОС - ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС , където:

ОС е общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко;

ДС - съответната данъчна ставка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Когато е приложима разпоредбата на чл. 140 от закона, данъкът се определя по следната формула:

Д = [(ОС - ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС x (1 - К), където:

ОС е общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко;

ДС - съответната данъчна ставка.

К - коефициент, закръглен до втория знак след десетичната запетая и определен по следната формула:

K = Пок / ПокОб , където:

Пок е общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко и които са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Закръгляването по ал. 2 се извършва по правилото:

0,120   0,125  
0,121   0,126  
0,122 = 0,12 0,127 = 0,13
0,123   0,128  
0,124   0,129  
       

Документиране на доставките на обща туристическа услуга

2 промени

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Туроператорите документират извършените от тях доставки на обща туристическа услуга, включително получените авансови плащания по такива доставки, с издаването на фактури и известия към фактури, в които не се посочва данък.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Фактурите по ал. 1 се издават в срок до 5 дни от датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане) или от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а известията към фактурите по ал. 1 - в срок до 5 дни от изменението на общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За доставките на туристически услуги туроператорът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона, който не се включва в дневника за продажбите.

Начисляване на данъка

3 промени

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът начислява данъка за извършената от него доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие.

(2) Освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва съдържа и номер и дата на данъчните документи, издадени във връзка с доставката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай на изменение на данъчната основа на доставката, за която е издаден протокол по ал. 2, корекцията се извършва в 15-дневен срок от възникване на изменението, като се издава протокол за корекция, който отговаря на изискванията на чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като за тях се попълва и информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.

Доставки на обща туристическа услуга

3 промени

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., отм. с Решение № 10037 от 01.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги, получени от други данъчно задължени лица, на друг туроператор във връзка с пътуването на пътуващо лице, от които пътуващото лице се възползва пряко, е налице доставка на обща туристическа услуга по чл. 136, ал. 1 от закона.

(2) (Отм. с Решение № 10037 от 01.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.)

Раздел II.
Доставки на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на колекционерски предмети и на антикварни предмети

Доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети

2 промени

Чл. 88. (1) (Предишен текст на чл. 88 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Данъкът при доставката на стоки по специален ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от закона се определя по следната формула:

Д = [(ЦПро - ЦПок) / (100 + ДС)] x ДС , където:

Д е дължимият за доставката данък;

ЦПро - общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 и 3 от закона стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката по чл. 143, ал. 3, т. 1 от закона е внесена - данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета от закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона се упражнява чрез подаване на уведомление по образец съгласно приложение № 23.

Документиране на доставките

3 промени

Чл. 89. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва "режим на облагане на маржа - стоки втора употреба, или режим на облагане на маржа - произведения на изкуството, или режим на облагане на маржа - предмети за колекции и антикварни предмети". Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.

Начисляване на данъка

2 промени

Чл. 90. (1) В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки по глава седемнадесета от закона, като съставят протокол.

(2) Протоколът по ал. 1 следва да включва следната информация:

1. номер и дата;

2. наименование, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето, което го издава;

3. данъчен период;

4. описание на стоката - втора употреба, произведението на изкуството, колекционерския предмет или антикварния предмет;

5. покупна цена на стоката по т. 4;

6. продажна цена на стоката по т. 4;

7. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) разлика между продажната цена по т. 6 на доставената стока и покупната цена по т. 5, поотделно за всяка доставка през периода;

8. (нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) обща сума на положителните разлики по т. 7 за периода;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) начислен данък за периода.

(3) За продажбите чрез публичен търг се изготвя отделен протокол.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.

Данъчен кредит

Чл. 91. Когато дилърът не е упражнил правото си по чл. 143, ал. 3 от закона, правото на данъчен кредит за внесените и придобити стоки по чл. 143, ал. 3, т. 1 и 2 от закона възниква и се упражнява по общия ред на закона.

Годишна корекция

1 промяна

Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Среден марж на дилъра

1 промяна

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Средният марж на дилъра се определя на база извършените доставки по глава седемнадесета от закона за последните 12 месеца преди датата на прекратяване на регистрацията на дилъра по следната формула:

  ОЦПро - ОЦПок  
CM =
______________________________________
, където:
  ОЦПок  
     

СМ е средният марж на дилъра, закръглен до втория знак след десетичната запетая;

ОЦПро - общата сума на ЦПро по чл. 88 за периода;

ОЦПок - общата сума на ЦПок по чл. 88 за периода.

(2) Данъкът при прекратяването на регистрацията на дилър се определя по следната формула:

Д = (ЦПок x СМ x ДС) /100 , където:

Д е дължимият данък по повод прекратяването на регистрацията на дилъра за наличните стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за наличните стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена - данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

СМ - средният марж, определен съгласно ал. 1;

ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета

(3) Дилърът дължи данък по общия ред на закона при прекратяване на регистрацията за наличните активи, за които не е начислен данък съгласно ал. 2.

Отчет за извършените продажби

Чл. 94. (1) В случаите по чл. 151, ал. 6 от закона за доставките на стоки, за които е приложен специалният ред на облагане по глава седемнадесета от закона, дилърът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона.

(2) Отчетът по ал. 1 не се включва в дневника за продажбите.

(3) Доставките на стоки, различни от тези по ал. 1, се отчитат по общия ред на закона.

Раздел III.
Специални режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с получатели данъчно незадължени лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка

Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Когато данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс при доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, действа от свое име и за чужда сметка в съответствие с чл. 9а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (ОВ, L 284/1 от 26 октомври 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013" към получател данъчно незадължено лице, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл. 127, ал. 1 и 2, т. 1 и т. 2, буква "а" от закона.

(2) В случаите на ал. 1, когато данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс, е регистрирано на основание чл. 154 или 156 от закона, при прилагане разпоредбата на чл. 127, ал. 2, т. 1 от закона определя датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа по глава осемнадесета от закона.

Документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

5 промени

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) (1) Заявлението за регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл. 154, ал. 2 от закона и заявлението за актуализация по чл. 154, ал. 8 от закона се подават по образец - приложение № 16.

(2) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл. 155, ал. 2 от закона се подава по образец - приложение № 17.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Заявлението за регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 156, ал. 2 и 16 от закона и заявлението за актуализация по чл. 156, ал. 8 от закона се подават по образец - приложение № 18. В случаите, когато заявлението се подава от доставчик, включително който управлява електронен интерфейс, когато е установен по седалище и адрес на управление или има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на страната, към заявлението се прилага и справка за общата стойност без ДДС в левовата равностойност, определена по обменния курс, публикуван от Европейската централна банка към 5 декември 2017 г., на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, които са предоставени на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в други държави членки, и на вътреобщностни дистанционни продажби, при които стоките се изпращат или транспортират от територията на страната до друга държава членка, за текущата и предходната календарна година.

(4) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 157, ал. 2 от закона се подава по образец - приложение № 30.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Когато регистрирано на основание чл. 156 от закона лице, за което са налице условията на чл. 20б, ал. 1 от закона, не подаде заявление за дерегистрация в срока по чл. 157, ал. 4 от закона, се счита, че лицето е упражнило правото си на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г.) Заявлението за регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157а, ал. 4 от закона, и заявлението за актуализация по чл. 157а, ал. 16 от закона се подават по образец - приложение № 42.

(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г.) Заявлението за регистрация на представител за прилагането на задълженията по режим дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157а, ал. 4 от закона, и заявлението за актуализация по чл. 157а, ал. 16 от закона се подават по образец - приложение № 43.

(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157б, ал. 4 от закона, се подава по образец - приложение № 44.

(9) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Заявлението за прекратяване на регистрация на представител за прилагането на задълженията по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157б, ал. 4 от закона, се подава по образец - приложение № 45.

(10) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Регистрацията по чл. 154 и/или 156 от закона се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/смърт на регистрираното лице. В този случай връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на акта по електронен път.

(11) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Регистрацията по чл. 157а, ал. 1 и 3 от закона се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/смърт на регистрираното лице. В този случай връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път.

(12) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Регистрацията по чл. 157а, ал. 2 от закона на представител се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/ смърт на представителя. Връчването на акта за дерегистрация на представителя се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път. В този случай се прекратява и регистрацията по чл. 157а, ал. 3 от закона на данъчно задължените лица, които са представлявани от представителя, като регистрацията им се прекратява с издаване на акт за дерегистрация на всяко от тях, който се връчва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията им за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път.

Прекратяване на специалната регистрация за прилагане на режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, на регистрирано лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, когато не определи нов акредитиран представител/представител (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.)

1 промяна

Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.)

(2) Когато нов акредитиран представител не е определен в срока по чл. 133, ал. 4 от закона от лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, и е регистрирано на основание чл. 156 от закона, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. В тези случаи се прилага редът за прекратяване на регистрацията за режим в Съюза на основание чл. 157, ал. 7, т. 2 от закона.

(3) Регистрацията, извършена на основание чл. 157а, ал. 3 от закона, се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация при прекратяване на лицето - представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по закона. В тези случаи се прилага редът за прекратяване на регистрацията на основание чл. 157б, ал. 7, т. 2 от закона.

Приложимост на специалните режими

Чл. 95б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Режим в Съюза е приложим и при извършване на доставки на услуги в държава членка по потребление, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз.

(2) За доставки, за които се прилагат специалните режими по чл. 152, ал. 2, 3 и 5 от закона, извършени от регистрирано по глава осемнадесета от закона лице, данъкът е дължим за държавата членка по потребление, където е мястото на изпълнение на доставката.

(3) В случаите по чл. 14а, ал. 6 от закона изпращането или транспортирането на стоката се отнася само за доставката, извършена от данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс към получател - данъчно незадълженото лице.

(4) Право да се регистрира с представител по чл. 157а, ал. 3, изречение първо от закона за прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, има данъчно задължено лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз и не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка, ако е установено в трета страна, с която Европейският съюз е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, което внася стоки от други трети страни.

(5) При дерегистрация по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, на представителя по чл. 157а, ал. 2 от закона се прекратява и регистрацията на данъчно задължените лица, които са представлявани от него. Регистрацията на лицето по чл. 157а, ал. 3, изречение първо от закона се прекратява по реда на чл. 157б, ал. 12 - 14 от закона.

Електронен регистър

2 промени

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Структурираният файлов формат на предоставяната по електронен път информация по чл. 159г, ал. 2 от закона се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(2) Структурираният файлов формат на предоставяната по електронен път информация по чл. 14а, ал. 11 и 12 от закона се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(3) Електронният регистър по чл. 14а, ал. 11 от закона съдържа информацията по чл. 63в от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.

Деклариране и корекции на подадени справка-декларации (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

4 промени

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 от закона за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза и справка-декларацията по чл. 159а, ал. 2 от закона за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за всеки данъчен период се изготвя и подава от регистрирано на основание чл. 154, 156 или 157а от закона лице по реда на чл. 119.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Когато страната е държава членка по потребление, след изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, или за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се изготвя и подава, съответно корекции в подадена справка-декларация се извършват по реда на чл. 119. В справка-декларацията се посочват само доставки с място на изпълнение на територията на страната. Справка-декларация не се подава за период, през който не са извършвани доставки с място на изпълнение на територията на страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Надвнесен данък в резултат на корекция на справка-декларация по ал. 1 и 2 се прихваща или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Раздел III "а".
Доставка на стоки и/или услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета "а" от закона, с място на изпълнение на територията на страната, по която данъкът е изискуем от получателя (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Документиране и отчитане на доставките

2 промени

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Доставките на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 от закона, се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код "01" за доставки на стоки и/или услуги по част І на приложение № 2 от закона;

б) код "02" за доставки на стоки по част ІІ на приложение № 2 от закона.

(2) Регистрирано лице, което извършва доставка по ал. 1, посочва в издадената фактура и известията към нея като основание за неначисляване на данъка "обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС".

(3) Лицето по ал. 2 отразява издадените фактури и известията към тях в дневника за продажби, като не попълва колони 10 и 12, когато получателят по доставката е регистрирано лице.

(4) Регистрираното лице, което е получател по доставките по ал. 1, отразява издадените протоколи по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:

а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;

б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(5) Регистрираното лице, получател по доставките по ал. 1, отразява получената фактура и известия към нея в дневника за покупките, като попълва само данните в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.

(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Алинеи 1 - 5 не се прилагат за доставки на стоки и услуги по част I на приложение № 2 от закона, по които получатели са държавата, държавните и местните органи.

Раздел IV.
Инвестиционно злато

Право на избор

Чл. 98. (1) В случаите, когато доставчикът желае да упражни правото си по чл. 160, ал. 2 от закона, той посочва това, като включи в издадения данъчен документ за доставката текста "За тази доставка се прилага чл. 160, ал. 2 от закона и съгласно чл. 161, ал. 1, т. 2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер ...... (посочва се размерът на ДДС)."

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от получателя по доставката - регистрирано по закона лице.

Доставка на златни материали и полуготови продукти

Чл. 99. (1) Независимо от чл. 82, ал. 1 от закона данъкът за доставката на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече се начислява от получателя - регистрирано по закона лице.

(2) В случаите по ал. 1 доставчикът посочва в издадения данъчен документ за доставката текста: "За тази доставка на основание чл. 161, ал. 1, т. 1 ЗДДС получателят следва да начисли ДДС в размер ...(посочва се размерът на ДДС)."

Начисляване на данъка

3 промени

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) В случаите по чл. 99, ал. 1 данъкът се начислява от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 1 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.

(3) В случаите на изменение на данъчната основа за доставката изменението се документира от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) Протоколите по ал. 1 и 2 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Отчетът за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона не се включва в дневника за продажбите.

Златни монети - инвестиционно злато

Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) (1) В заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона се включват златните монети, които отговарят на условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона.

(2) Лицето, което е заявило искане за удостоверяване на златни монети като инвестиционно злато в случаите по чл. 160а, ал. 2 от закона, е задължено да предостави на Българската народна банка надеждна информация и документи по ред, определен от Българската народна банка, че монетите отговарят на условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона.

(3) Български златни монети, които отговарят на условията на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона, се включват в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона или се изключват от заповедта, когато престанат да отговарят на условията, по предложение на Българската народна банка.

(4) Златни монети, за които е издаден документ по чл. 160а, ал. 1, т. 4 от закона, се включват в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона по предложение на Българската народна банка.

Раздел IV "а".
Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Северна Ирландия (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 02.04.2021 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)

Доставки на стоки от и до Северна Ирландия

1 промяна

Чл. 100б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 02.04.2021 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)

Раздел V.
Специални разпоредби по отношение на нови превозни средства

Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

2 промени

Чл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Всяко лице по чл. 168 от закона, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона или извърши инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване или извършената вътреобщностна доставка, като подаде декларация по образец - приложение № 19.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или за доставката е станал изискуем. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано лицето или подлежи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие от документа, издаден от доставчика в съответствие с чл. 79б, ал. 2.

Внасяне на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

5 промени

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Данъкът, дължим за вътрешнообщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Възстановяване на данък при последваща вътреобщностна доставка на ново превозно средство (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

6 промени

Чл. 103. (1) Правото на възстановяването на данъка по чл. 168, ал. 5 от закона се упражнява, като лицето, извършващо вътреобщностната доставка на новото превозно средство, посочва размера на данъка, подлежащ на възстановяване, в декларацията за извършена вътреобщностна доставка по чл. 101, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 към декларацията се прилагат следните документи:

1. копие на документ, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство:

а) (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 от закона - когато превозното средство е закупено на територията на страната, или

б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ, удостоверяващ вноса по чл. 16 от закона - когато превозното средство е внесено, или

в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) документа, издаден от доставчика в съответствие с чл. 79б, ал. 2 - когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване;

2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в държавния бюджет - когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване;

3. документи, доказващи изпращането или транспортирането на превозното средство от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от получателя;

4. декларация (свободен текст), подписана от получателя, в която той удостоверява:

а) че придобива ново превозно средство по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона;

б) че е запознат, че вътреобщностното придобиване на превозното средство подлежи на деклариране и облагане с данък в държавата членка, където превозното средство се изпраща/транспортира;

5. документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство, ведомство и др.), удостоверяващ, че превозното средство е ново по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона.

(3) Възстановяването по ал. 1 се извършва в 2-месечен срок от подаване на декларацията и приложените към нея документи.

Вътреобщностно придобиване и вътреобщностна доставка на ново превозно средство от регистрирани по закона лица

1 промяна

Чл. 104. (1) (Предишен текст на чл. 104 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Всяко регистрирано по закона лице, което извършва вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона (вкл. инцидентна) или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона, прилага общите разпоредби за облагане на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите, издадени от лицата по ал. 1, се отразяват във VIES-декларацията за съответния данъчен период само когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, когато получател по доставката е лице, нерегистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, фактурите по ал. 1 не се отразяват във VIES-декларацията.

Глава шестнадесета "а".
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (НОВА - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

Раздел I.
Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Документи във връзка с регистрацията

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Искането за регистрация по чл. 151а, ал. 4 от закона се подава по образец - приложение № 27.

(2) Към искането за регистрация се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

Разрешение за прилагане на специалния режим

Чл. 104б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Разрешение по чл. 151а, ал. 5 от закона се изготвя по образец - приложение № 28.

(2) Едновременно с връчването на акта за регистрация на лицето се връчва и разрешението за прилагане на специалния режим.

Документи във връзка с прекратяване на регистрацията

Чл. 104в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Искането за прекратяване на регистрацията по чл. 151б, ал. 4 от закона се подава по образец - приложение № 29.

(2) Към искането по ал. 1 се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

(3) С акта за прекратяване на регистрация на лице, регистрирано по чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 от закона, се прекратява и регистрацията му за прилагане на специалния режим за касова отчетност.

Специален публичен регистър

Чл. 104г. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Специалният публичен регистър по чл. 151а, ал. 8 от закона съдържа данни относно:

1. данните по чл. 169, ал. 1 от закона;

2. датата на регистрацията за прилагане на специалния режим;

3. датата, от която лицето прилага специалния режим;

4. датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим.

(2) Информацията по ал. 1 е достъпна и се публикува на интернет страницата на приходната администрация.

Раздел II.
Документиране и отчитане на доставките от регистрирано лице, което прилага специалния режим (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Документиране и отчитане на доставките

Чл. 104д. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Документирането на доставка, за която се прилага специалният режим, се извършва по реда на глава единадесета "Документиране на доставките" от закона.

(2) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази издадените от него или от негово име фактури и известия към фактури за доставки, за които прилага специалния режим, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за получени авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода. Издадените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(3) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които не е извършено плащане или е извършено частично плащане към датата на данъчното събитие, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за извършените авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода. Получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(4) Получените от лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона фактури и известия към фактури за доставки на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Определяне размера на изискуемия данък

Чл. 104е. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Размерът на изискуемия данък по чл.151в, ал. 3 от закона се определя по следната формула:

ИДпп = ДОпп х ДС, където:

ИДпп е размерът на изискуемия данък върху добавената стойност за получено плащане;

ДС е данъчната ставка;

ДОпп е данъчната основа за полученото плащане, която се изчислява по следната формула:

ДОпп = (ДО - ДОап) х ПП/ДПдс, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап - общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ПП - полученото частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;

ДПдс - дължимото плащане към датата на данъчното събитие.

(2) За определяне размера на данъка по ал. 1 се издава протокол в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

(3) Протоколът по ал. 2 задължително съдържа:

1. наименование на документа;

2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;

3. дата на издаване;

4. име и адрес на доставчика;

5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на доставчика;

6. име и адрес на получателя по доставката;

7. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на получателя;

8. номера и датата на документа за полученото плащане;

9. датата, на която данъкът е станал изискуем;

10. данъчна основа и размер на данъка за доставката;

11. общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане;

12. размера на извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие за доставката;

13. частта от данъчна основа на доставката, за която данъкът е станал изискуем;

14. ставката на данъка;

15. частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем.

(4) При намаление на данъчната основа или при разваляне на доставка, за която е издаден протокол по ал. 3, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:

1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;

2. дата на издаване;

3. основанието за издаване на новия протокол;

4. номер на кредитното известие;

5. намалението на частта от данъчна основа на доставката;

6. намалението на данъка.

(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е възникнало това обстоятелство.

(6) Размерът на изискуемия данък по чл.151в, ал. 7 от закона се определя по следната формула:

ИДпр = ДОнп х ДС, където:

ИДпр е размерът на изискуемия данък върху добавената стойност при прекратяване на прилагането на специалния режим;

ДС е данъчната ставка;

ДОнп е данъчната основа за неполученото плащане до датата на прекратяване на прилагането на специалния режим, която се изчислява по следната формула:

ДОнп = ДО - ДОап - ДОпп, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап - общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ДОпп - общият размер на данъчните основи за всички получени на или след датата на данъчното събитие плащания по доставката.

(7) Протоколът за определяне размера на данъка по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 8.

(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази издадените от него протоколи по ал. 2, 4 и 7 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определяне на резултата за периода.

Определяне размера на данъчния кредит

Чл. 104ж. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Размерът на данъчния кредит по чл. 151г, ал. 1 от закона се определя по следната формула:

ДКип = ДОип х ДС, където:

ДКип е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане за извършено частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;

ДС е данъчната ставка;

ДОип е данъчната основа за извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие, която се изчислява по следната формула:

ДОип = (ДО - ДОап) х ИП/ ДПдс, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап - общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ИП - извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;

ДПдс - дължимото плащане към датата на данъчното събитие.

(2) За определяне размера на данъчния кредит по ал. 1 от получателя, лице по чл. 151б, ал. 1 от закона, се издава протокол в 5-дневен срок от датата, на която е извършено плащането, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането.

(3) Протоколът по ал. 2 задължително съдържа:

1. наименование на документа;

2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;

3. дата на издаване;

4. име и адрес на доставчика;

5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на доставчика;

6. име, адрес и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което издава протокола;

7. номера и датата на документа за извършеното плащане;

8. датата, на която възниква право на данъчен кредит;

9. данъчна основа и размер на данъка за доставката;

10. общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане;

11. размера на извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие за доставката;

12. частта от данъчна основа на доставката, за която възниква право на данъчен кредит;

13. ставката на данъка;

14. частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, за който възниква право на данъчен кредит.

(4) При намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол по ал. 3, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:

1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;

2. дата на издаване;

3. основанието за издаване на новия протокол;

4. номер на кредитното известие;

5. намалението на частта от данъчна основа на доставката;

6. намалението на данъка.

(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е възникнало това обстоятелство.

(6) Размерът на данъчния кредит с право на приспадане по чл.151г, ал. 6 от закона се определя по следната формула:

ДКпр = ДОнп х ДС, където:

ДКпр е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане при прекратяване прилагането на специалния режим;

ДС е данъчната ставка;

ДОнп е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, която се изчислява по следната формула:

ДОнп = ДО - ДОап - ДОип, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап - общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ДОип - общият размер на данъчните основи за всички извършени след датата на данъчното събитие плащания по доставката.

(7) Протоколът за определяне размер на данъчния кредит по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който актът е връчен.

(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 7.

(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона упражнява право на приспадане на данъчен кредит по издадените от него протоколи по ал. 2, 4 и 7 и получените протоколи по чл. 104е, ал. 2 и 4, издадени за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, като ги отрази в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(10) Алинеи 2 и 7 не се прилагат за доставки на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим за касова отчетност.

(11) Получените протоколи по чл. 104е, ал. 7, издадени от друго лице по чл. 151б, ал. 1 от закона, което прекратява прилагането на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка не участват при определянето на резултата за периода.

(12) Правото на приспадане на данъчен кредит в случаите по ал. 11, независимо че доставчикът е прекратил прилагането на специалния режим, възниква по чл. 151г, ал. 1 от закона за данъчния период, през който е извършено плащане по доставката към него, пропорционално на извършеното плащане.

(13) Размерът на данъчния кредит по ал. 12 се определя по следната формула:

ДКип = ДОип х ДС, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане за извършеното плащане;

ДС е данъчната ставка;

ДОип е данъчната основа за извършеното плащане след датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика, която се изчислява по следната формула:

ДОип = ДОпр х ИП/ ДПпр, където:

ДОпр е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика, която е равна на данъчната основа по доставката минус общия размер на данъчните основи за всички авансови плащания и данъчните основи за всички плащания, които са извършени след датата на данъчното събитие; тази данъчна основа е равна на данъчната основа, определена от доставчика в протокола по чл. 104е, ал. 6;

ИП - извършеното плащане след датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика;

ДПпр - дължимото плащане към датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика.

(14) За определяне размер на данъчния кредит по ал. 13 се съставя отчет за всеки данъчен период, през който е извършено плащане по доставката към доставчика. Отчетът съдържа:

1. номер, съответстващ на номера на издадения от доставчика протокол, към който се издава;

2. дата на издаване;

3. датата, на която е извършено плащането по доставката;

4. размера на извършеното плащане за доставката;

5. данъка, за който възниква право на данъчен кредит.

(15) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 12 се упражнява, като отчетът по ал. 14 се отразява в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Раздел III.
Отчитане на доставките, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага специалния режим (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Отчитане на получени данъчни документи за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага този режим

Чл. 104з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Регистрирано по закона лице, което не прилага специалния режим, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които доставчикът е приложил този режим, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за авансови плащания) не участват при определянето на резултата за данъчния период.

(2) Независимо от ал. 1 получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(3) Регистрирано лице по ал. 1 отразява получените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(4) Регистрирано лице по ал.1 отразява получените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Раздел IV.
Отчетни регистри (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Изисквания при отразяване в отчетните регистри

Чл. 104и. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код "11" Фактура - касова отчетност;

б) код "12" Дебитно известие - касова отчетност;

в) код "13" Кредитно известие - касова отчетност.

(2) Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код "01" Фактура;

б) код "02" Дебитно известие;

в) код "03" Кредитно известие.

(3) Издадените фактури и известия към фактурите от доставчик - лице, което не прилага специалния режим, за доставки, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона не са изключени от обхвата на специалния режим и за тях не е извършено цялостно плащане, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона от лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, със:

а) код "11" Фактура - касова отчетност;

б) код "12" Дебитно известие - касова отчетност;

в) код "13" Кредитно известие - касова отчетност.

(4) Издадените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код "01" Фактура;

б) код "02" Дебитно известие;

в) код "03" Кредитно известие.

(5) Издадените протоколи за определяне размера на изискуемия данък по чл. 104е и издадените протоколи и отчети за определяне размера на данъчния кредит по чл. 104ж задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код "91" - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона;

б) код "92" - Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14 от правилника;

в) код "93" - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим;

г) код "94" - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим.

Глава седемнадесета.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

Раздел I.
Освобождаване при внос

Освободен внос на стоки по силата на международни договори

4 промени

Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Когато в международен договор, по който страна е Република България, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, с ефект, еквивалентен на косвен данък, при условие че е получено разрешение от Съвета на Европейския съюз по чл. 396 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, освобождаването се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на договора, до териториалната дирекция в Агенция "Митници", в състава на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне за всяка конкретна доставка.

(2) Писменото потвърждение трябва да съдържа:

1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., във връзка с чието изпълнение е сключен договор с лицето вносител, и основанието за освобождаването;

2. наименованието на програмата или проекта, финансиран със средства в изпълнение на международния договор по т. 1;

3. номер, дата и предмет на договора, сключен в изпълнение на международния договор и съгласно който лицето по т. 4 е вносител, а възложител е координиращият орган по ал. 1;

4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер (за чуждестранно лице - идентификационния му данъчен номер в страната, в която той е местно лице) на вносителя съгласно договора по т. 3;

5. вид, количество и стойност на внасяните стоки във връзка с изпълнението на договора по т. 3;

6. информация за лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания със средства, отпуснати по международния договор.

(3) Към писменото потвърждение по ал. 1 се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне на стоките.

(4) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) Директорът на териториалната дирекция в Агенция "Митници" извършва проверка относно изпълнение на изискванията за освобождаване от плащане на данък по съответното писмено потвърждение.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) Когато при проверка се установи, че изискванията за освобождаване са налице, директорът на териториалната дирекция в Агенция "Митници" предприема действия за митническото оформяне или уведомява началника на митническото учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване от данък при внос, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване директорът на териториалната дирекция в Агенция "Митници" уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

Освободен внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, които са страни по Северноатлантическия договор

2 промени

Чл. 106. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Освобождаването по чл. 172, ал. 2 и 3 от закона се извършва въз основа на формуляр 302 на НАТО, предвиден в съответните процедури за изпълнение на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, и формуляр 302 на ЕС, издаден от националните компетентни митнически органи на държава членка или от тяхно име за стоки, които ще бъдат придвижвани или използвани в контекста на военни дейности.

Раздел II.
Освободени доставки по силата на международни договори

Процедура за получаване на становище за прилагане на нулева ставка

4 промени

Чл. 107. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) За доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, при условие че е получено разрешение от Съвета на Европейския съюз по чл. 396 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.

(2) Регистрираното по закона лице - основен изпълнител по договора по ал. 3, т. 3, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.

(3) Искането по ал. 2 трябва да съдържа:

1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;

2. наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т. 2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;

4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето - основен изпълнител по договора по т. 3;

5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т. 3, а когато същият е чуждестранно лице - наименование, седалище и адрес на управление.

(4) В 14-дневен срок от получаване на искането териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

(5) Координиращ орган по смисъла на този раздел е българско или чуждестранно юридическо лице или организация, което е получател на доставки на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3 и изпълнява програма или проект, финансиран със средства в изпълнение на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(6) Статутът на координиращ орган по ал. 5 се удостоверява в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, с писмен документ, подписан от лицата, определени от всяка от държавите да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(7) Основен изпълнител по смисъла на този раздел е лице, което е доставчик на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3, по който координиращият орган е възложител.

(8) Нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 от закона се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител(и).

(9) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Когато при изпълнение на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. по ал. 1 страните по договора не са определили координиращ орган по смисъла на ал. 5, не е необходимо потвърждаване на статут на координиращ орган по реда на ал. 6. В тези случаи лицето, което извършва доставката, освободена по силата на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., подава искане по ал. 2 за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

Задължения на координиращия орган

Чл. 108. (1) Лицата, определени от съответната държава да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., удостоверяват с документ това обстоятелство пред териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София.

(2) До 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие на календарната година, лицата по ал. 1 или координиращите органи, по смисъла на чл. 107, ал. 5, представят в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, информация за:

1. сключените през съответния период договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 заедно с данните по чл. 107, ал. 3 за страните по всеки един от договорите, както и наименованието на програмата или проекта, в изпълнение на който са сключени;

2. лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания по програма или проект;

3. обща стойност на договорените и изплатените средства по сключените договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 за покупка на стоки и услуги в България, както и за всеки един договор поотделно;

4. начина на финансиране на доставките.

Раздел III.
Освободени доставки, по които получатели са институциите на Европейския съюз, въоръжените сили на чужди държави, командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор, дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал, международни организации и членове на такива организации (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка

6 промени

Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6 от закона;

2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;

3. Република България е приемаща държава на лицата по т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона;

2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;

3. Република България е приемаща държава на лицата по т. 1.

(3) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6 от закона;

2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;

3. Република България не е приемаща държава на лицата по т. 1.

(4) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 1 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката, и

2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (ОВ, L 88 от 16 март 2022 г.), наричан по-нататък Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, когато Република България е приемащата държава и не е държава на установяване, за лицата по ал. 1.

(5) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 2 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, когато Република България е приемаща държава и не е държава на установяване, за лицата по ал. 2.

(6) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 3 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка или държавата по установяване, когато Република България не е държава на установяване и не е приемаща държава, за лицата по ал. 3.

(7) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 8 от закона;

2. получените стоки и услуги от лицата по т. 1 не се използват незабавно или на по-късна дата за последващи доставки срещу възнаграждение, и

3. стоките или услугите са закупени от лицата по т. 1 в изпълнение на задачите, възложени им от правото на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19.

(8) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 7 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, или съответния компетентен орган на държава членка, за лицата по ал. 7.

(9) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Нулева ставка на данъка по ал. 2 се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, при условие че сумата на данъчните основи и на данъка по фактурата надвишава стойността от 400 лв.

(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона;

2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;

3. Република България не е приемаща държава на лицата по т. 1.

(11) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 10 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка или на държавата по установяване, когато Република България не е държава на установяване и не е приемаща държава, за лицата по ал. 10.

Корекции на доставките

3 промени

Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) В случай че доставчикът не се снабди с документите по чл. 109, ал. 4, 5, 6, 8 и 11 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема с приложимата ставка на данъка по чл. 66 или 66а от закона.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато Европейската комисия или съответната агенция или орган уведоми страната, че условията за прилагане на нулева ставка, предвидени в чл. 173, ал. 8 и 9 от закона, не са налице, териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, не заверява удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз.

Процедура за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

5 промени

Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) В случаите, когато Република България е приемаща държава, освобождаването от задължение за заплащане на данък на лицата по чл. 109, ал. 1 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в многостранната конвенция, с която съответният орган е учреден, съответно споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по съответния ред.

(2) В случаите, когато Република България е приемаща държава, освобождаването от задължение за заплащане на данък за доставки с място на изпълнение на територията на страната на лицата по чл. 109, ал. 2 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в споразумението за прилагане на протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности в Република България.

(3) В случаите, когато Република България е приемаща държава, за освобождаване от задължение за заплащане на данък лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 могат да подават за потвърждение удостоверение по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, в случаите, когато доставките са с място на изпълнение:

1. в друга държава членка - за лицата по чл. 109, ал. 1 и 2, или

2. на територията на страната - за лицата по чл. 109, ал. 2.

(4) Удостоверението по ал. 3 се подава от лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 за потвърждение в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, в два екземпляра - един за лицето и един за Националната агенция за приходите. Към удостоверението се прилагат договор, както и формуляр за поръчка, проформа фактура, оферта или друг документ, свързан с доставката.

(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, освобождава:

1. институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;

2. лицата по чл. 173, ал. 6, т. 1, букви "а", "б" и "д" от закона от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка.

(6) Освобождаването по ал. 5 се извършва с решение за отмяна на задължението за потвърждаване за период две години.

(7) Потвърждението по ал. 3 и освобождаването по ал. 5 се извършват в 14-дневен срок от подаването на удостоверението или в същия срок се постановява мотивиран отказ за потвърждаването му. Отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(8) Териториалната дирекция по ал. 4 води регистър на потвърдените удостоверения по чл. 109, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 2, както и регистър за освобождаванията по ал. 5.

Изисквания към формулярите на удостоверението

1 промяна

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) Формулярът на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде бял с размер 210 мм × 297 мм с максимално отклонение в дължината от -5 мм или +8 мм;

2. да е на български или английски език.

Раздел IV.
Начисляване на данък, дължим от получателя по силата на международен договор (Нов - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

Начисляване на данък, дължим от получателя по силата на международен договор

Чл. 111а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) (1) За облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получателя, регистрирано по закона лице, установено на територията на страна, данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 и следващите от закона. Протоколът се отразява в отчетните регистри и справка-декларацията по общите правила на закона.

(2) Право на данъчен кредит за доставките по ал. 1, за които е начислен данък с протокол, възниква и се упражнява съгласно общите правила на закона.

Глава седемнадесета "а".
ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 176В ОТ ЗАКОНА ПРИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА (НОВА - ДВ, БР. 70 ОТ 2016 Г.)

Заявление за предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива

1 промяна

Чл. 111б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г.) (1) В случаите на чл. 176в, ал. 1 от закона всяко данъчно задължено лице при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива, посочени в приложение № 35, е длъжно да подаде заявление по образец - приложение № 36.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Заявлението по ал. 1 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 3-дневен срок преди настъпване на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 5, т. 1 - 3 от закона.

(3) В зависимост от вида на предоставеното обезпечение към заявлението се прилагат:

1. при обезпечение в пари - копие от платежното нареждане за внесената сума;

2. при държавни ценни книжа - извлечение от индивидуалната сметка на лицето от регистъра по чл. 24 от Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г.), наричана по-долу "Наредба № 5 от 2007 г.", издадено от поддепозитаря на държавните ценни книжа, както и документ от лицето, водещо регистъра на държавни ценни книжа, удостоверяващ липсата на наложен залог или предходен запор от друг кредитор върху предлаганите за обезпечение държавни ценни книжа;

3. при банкова гаранция - оригинал на банковата гаранция.

Видове обезпечения

1 промяна

Чл. 111в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението в български левове по сметка на Националната агенция за приходите.

(2) При предоставяне на обезпечение в държавни ценни книжа в срока по чл. 176в, ал. 5 от закона се налага запор от публичен изпълнител по реда на чл. 203, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс върху държавните ценни книжа, които се предоставят за обезпечение.

(3) При предоставяне на обезпечение в безусловна и неотменяема банкова гаранция банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.

(4) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 111б, ал. 1.

Промяна на размера на обезпечението

3 промени

Чл. 111г. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава в 3-дневен срок преди промяната по реда на чл. 111б, ал. 2 и 3 ново заявление по образец - приложение № 36.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период, надхвърли размера на данъчната основа на облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, се предоставя ново обезпечение или допълнение към вече предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е в размер на 20 на сто, съответно 10 на сто, от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период, е в по-малък размер от данъчната основа на облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, може да се предостави ново обезпечение в съответния размер или да се поиска частично освобождаване на предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е в размер на 20 на сто, съответно 10 на сто, от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) При усвояване на обезпечението и при наличие на условията по чл. 176в, ал. 1 от закона данъчно задълженото лице предоставя ново обезпечение по реда на ал. 1. Новото обезпечение е в размер на 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период.

Освобождаване на обезпечението

1 промяна

Чл. 111д. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г.) (1) При условията по чл. 176в, ал. 7 от закона и подадено искане по чл. 111з, ал. 1 от данъчно задълженото лице обезпечението се освобождава от компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.

(2) При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е в пари, компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите предприема действия за възстановяване на сумата по посочена банкова сметка на лицето.

(3) При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е в държавни ценни книжа, публичен изпълнител отменя наложения по чл. 203, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс запор.

(4) При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е безусловна и неотменяема банкова гаранция, компетентният орган по приходите връща на данъчно задълженото лице оригинала на гаранцията.

(5) При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона в деня на освобождаването.

(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) При наличие на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 8 от закона и подадено искане по чл. 111з, ал. 6 от данъчно задълженото лице обезпечението се освобождава от компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. При освобождаване на обезпечението се прилагат ал. 2 - 5.

Усвояване на обезпечението

1 промяна

Чл. 111е. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Когато е налице непогасено изискуемо задължение за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона на лицето, обезпечението се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Проверка за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона

1 промяна

Чл. 111ж. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г.) (1) Компетентният орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 111б и 111г извършва проверка относно предоставеното обезпечение по чл. 176в от закона.

(2) Когато предоставеното обезпечение съответства на изискванията по чл. 176в от закона, обстоятелствата и данните за лицето се вписват в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Когато предоставеното обезпечение не съответства на изискванията по чл. 176в от закона, компетентният орган по приходите отказва вписване на обстоятелствата и данните за лицето в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона. Отказът подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предоставянето на обезпечение в по-малък размер от дължимия или след срока по чл. 176в от закона не е основание за отказ за вписване на данъчно задълженото лице в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона. На лицето се дава 7-дневен срок за предоставяне на пълния размер на обезпечението.

Заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона

2 промени

Чл. 111з. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г.) (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 7 от закона данъчно задълженото лице подава искане за заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.

(2) След извършване на проверка относно наличието на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 7 от закона за освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра в 7-дневен срок от постъпване на искането и уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Когато не са налице обстоятелства за заличаване от регистъра, компетентният орган по приходите отказва заличаване на лицето от регистъра. Отказът подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) Компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона преди изтичането на едногодишния срок и когато констатира, че:

1. обезпечението е усвоено по реда на чл. 111е и не е предоставено ново обезпечение, когато са налице основания за предоставяне;

2. предоставеното обезпечение или остатъкът от обезпечението след усвояването му по реда на чл. 111е не отговаря на изискванията на закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) В случаите по ал. 4 компетентният орган по приходите уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването. Заличаването подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) При наличие на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 8 от закона данъчно задълженото лице подава искане за заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) След извършване на проверка относно наличието на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 8 от закона за освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра в 7-дневен срок от постъпване на искането и уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването.

Замяна на обезпечение

Чл. 111и. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) По искане на данъчно задълженото лице предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно обезпечение от видовете обезпечения съгласно чл. 111в.

(2) Лицето предоставя новия вид обезпечение с подаване на заявление по образец - приложение № 36, в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(3) Когато към момента на подаване на заявлението по ал. 2 е настъпила промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя новия вид обезпечение в размера по чл. 176в, ал. 2 и 3 от закона.

(4) Срокът на действие на новия вид обезпечение не може да бъде по-кратък от оставащия срок на обезпечението, чиято замяна е заявена.

(5) Компетентният орган по приходите извършва проверка по реда на чл. 111ж за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.

(6) След вписване на новия вид обезпечение в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона замененото обезпечение се освобождава по реда на чл. 111д, ал. 2 - 4.

Публичен електронен регистър на лицата по чл. 176в, ал. 15 от закона

Чл. 111к. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 14.10.2018 г.) (1) Публичният електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от закона е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) В регистъра се вписва идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, име/наименование на лицата, прогнозно средномесечно потребление на горива, получени по реда на чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, общо по раздели на приложение № 35 и в мерна единица за съответното гориво, посочена в акцизен данъчен документ/електронен административен документ, дата на вписване, дата на промяна на прогнозното средномесечно потребление на горива, обявено по реда на чл. 111л, ал. 3, и дата на заличаване.

Вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона

Чл. 111л. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 14.10.2018 г.) (1) Вписването в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва след подаване на уведомление по образец - приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление.

(2) Датата на вписване в регистъра е датата на подаване на уведомлението по ал. 1.

(3) При промяна на обстоятелства относно прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация на нов обект, отклонение повече от 10 на сто от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива се подава уведомление за промяна на обстоятелствата в 7-дневен срок преди настъпването им по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от Националната агенция за приходите.

(4) При определяне на данъчните основи по чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона не се включват горивата, които са предназначени за собствено потребление от лице по чл. 176в, ал. 13 и 14.

Заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона

Чл. 111м. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 14.10.2018 г.) (1) Заличаването от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва по искане на задълженото лице или по инициатива на органа по приходите.

(2) По искане на лицето заличаването от регистъра се извършва чрез подаване на уведомление по образец - приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП. В този случай датата на заличаване в регистъра е датата на подаване на уведомлението.

(3) По инициатива на органа по приходите заличаването от регистъра се извършва след проверка относно наличието на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 14 от закона. Когато се установи, че лицето не отговаря на изискванията за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона, компетентният орган по приходите издава акт за заличаване на вписването в регистъра. Датата на връчване на акта е дата на заличаване на вписването в регистъра. Актът, с който се заличава вписването в регистъра, подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Глава осемнадесета.
ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ

Раздел I.
Отчети и регистри

Отчет за извършените продажби

6 промени

Чл. 112. (1) За доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от закона не е издадена фактура, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

(2) Отчетът по ал. 1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

(3) В отчета за извършените продажби по ал. 1 се описват:

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки - поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 9 %, съответно 0 %);

2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;

3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставчикът отразява отчета за продажбите по ал. 3 в дневника за продажбите, като попълва колони 1 - 5 и 9 - 25 на приложение № 10.

(5) В отчета по ал. 1 не се описват доставките, по които данъкът е начислен от доставчика с протокол, съгласно изискванията на закона и този правилник.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от закона, ако е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 154, 156 и/или 157а от закона, за доставките, за които прилага тези режими, съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона, включително когато е издало фактура или известие към фактура за тях, като в отчета за извършените продажби се описва общата сума на данъчните основи. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на данъчния период, за който се подава справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато данъчно задължено лице, предоставило стоки или услуги срещу приемане на ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане, е лице, различно от издателя на ваучера, при фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги по чл. 131а, ал. 3 от закона данъчно задълженото лице не съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона.

Отчетни регистри "дневник за покупките", "дневник за продажбите" и "регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства" (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

12 промени

Чл. 113. (1) Регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 "Дневник за продажбите" по образец - приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистърът по ал. 1 "Дневник за покупките" по образец - приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, чл. 99, ал. 1 - 6 и чл. 100, ал. 2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето дневник за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности "нула" за числовите полета и "интервал" за символните полета.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Регистрираните лица предоставят информацията по ал. 1 и на технически носител, респективно по електронен път по параметри и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12.

(5) Информацията от отчетните регистри се използва за попълване на справки-декларациите и VIES-декларациите по закона.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Данните от отчетните регистри на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на технически носител.

(7) Данните, които следва да се попълват и подават с дневника за продажбите и дневника за покупките, осигуряват цялата информация, съдържаща се съответно в приложение № 10 и приложение № 11.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Информацията с данните, които следа да се подават на технически носител заедно със справка-декларацията и VIES-декларацията за съответния период, осигуряват цялата информация, съдържаща се в приложение № 10 и приложение № 11.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) В случаите на дерегистрация, без последваща регистрация в рамките на един данъчен период, декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона и отчетните регистри по чл. 125, ал. 3 от закона се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или по електронен път по параметрите и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При предоставянето на регистрите по ал. 2 и 3 се допуска да не бъдат отпечатани следните колони:

1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) име на контрагента и

2. колоните, които съдържат само празни полета.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция. В тези случаи колони от 9 до 14 не се попълват, като в колона "вид на документа" се посочва съответния код, а в колона "ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция" се посочва данъчната основа в лева от фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените през календарното тримесечие доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Лицата предоставят информация от регистъра по ал. 13 по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася. При прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона регистърът се предоставя на технически носител или по електронен път в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията за последния данъчен период в съответствие с приложение № 22.

(15) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Параметрите и изискванията към структурата на данните на регистъра по ал. 13 трябва да са в съответствие с приложение № 22.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки.

(17) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доставките с място на изпълнение на територията на трета страна или територия, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона и на застрахователни услуги по чл. 47 от закона с място на изпълнение на територията на страната, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето могат да се отразяват на един ред в отчетните регистри.

(18) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)

(19) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от закона, ако е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 154, 156 и/или 157а от закона, отразява данните от отчета за продажбите по чл. 112, ал. 6 на един ред в дневника за продажбите, като попълва колони 1 - 5 и 23 на приложение № 10. В тези случаи издадените данъчни документи за доставките не се отразяват в дневника за продажбите за периода.

(20) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице-получател, е установено грешно данъчно третиране на доставка, в резултат на което не е налице право на приспадане на данъчен кредит и е извършена корекция по чл. 67б, ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2 се отразяват в отчетните регистри:

1. от регистрираното лице-получател, като анулираните документи се отразяват със стойност нула, а новоиздадените документи - по общия ред на закона;

2. от регистрираното лице-доставчик, като анулираните документи се отразяват с противоположен знак, а новоиздадените документи - по общия ред на закона.

(21) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице-доставчик, е установено грешно данъчно третиране на доставка, в резултат на което е начислен данък и е извършена корекция по чл. 67б, ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2 се отразяват в отчетните регистри:

1. от регистрираното лице-получател, като анулираните документи се отразяват с противоположен знак, а новоиздадените документи - по общия ред на закона;

2. от регистрираното лице-доставчик, като анулираните документи и новоиздадените документи се отразяват със стойност нула.

Деклариране и отчитане на доставка на стока или услуга за лични нужди

Чл. 113а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Начисленият данък за доставка на стока или услуга за лични нужди по чл. 6, ал. 3, т. 1 или чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от закона се посочва в колона 16 "Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди" на дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона.


Деклариране и отчитане на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки

Чл. 113б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Регистрирано лице, което извършва безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона, отразява издадения протокол по чл. 81, ал. 1, т. 7 с код "95" в дневника за продажби за съответния данъчен период, като задължително попълва информацията в колони от 1 до 9 включително на приложение № 10.

Деклариране и отчитане на упражнено право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност

Чл. 113в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) В случаите по чл. 71а, 71б и 73б от закона регистрираното лице отразява в приложение № 11 дневник за покупките получените документи, като в колони от 10 до 13 включително се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за независима икономическа дейност, а в колона 9 се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, работниците и служителите, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност.

Деклариране и отчитане при прилагане на режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона

Чл. 113г. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) (1) Всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона от територията на страната до територията на друга държава членка, води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 5 от закона по образец - приложение № 39.

(2) Всяко данъчно задължено лице, за което стоките под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 6 от закона по образец - приложение № 40.

(3) При поискване от орган по приходите информацията в електронните регистри по чл. 123, ал. 5 и 6 от закона се предоставя в структуриран формат, формиран съгласно изискванията към параметрите и структурата на данните, описани в приложение № 41, по електронен път или на електронен носител при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) Лицето по ал. 1 е длъжно да отрази в дневника за продажбите за съответен данъчен период информация от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона за операции с кодове "41 - Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС", "43 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС", "46 - Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41" или "48 - Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС", както следва:

1. в колона 3 "Вид на документа" се отразява код "04" за "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка";

2. в колона 4 "Номер на документа" се отразява съответният номер на изпращане на стоки от колона 1 на приложение № 39;

3. в колона 5 "Дата на документа" се отразява датата от колона 8 на приложение № 39:

а) в случаите, когато се отразява извършена операция, която не е отразена в периода на извършването ѝ, в колона 5 се посочва датата на извършване на операцията само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;

б) в случаите, когато е посочен грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, в колона 5 се посочва датата на изпращането или транспортирането на стоките;

4. в колона 6 "Идентификационен номер на контрагента" се отразява идентификационният номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39, като:

а) в случаите на замяна се отразява идентификационният номер по ДДС на заместващото лице от колона 11 на приложение № 39;

б) в случаите на коригиране на посочен грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, се отразява коректният идентификационен номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39;

5. в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява описанието на стоката от колона 4 на приложение № 39, когато се отразяват операции с код "41 - Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС" или с код "48 - Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС", като:

а) не се посочва видът на стоката в случаите на операции с код "43 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС" или с код "46 - Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41";

б) при операции с код "43 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС" в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява само идентификационният номер по ДДС на лицето, което е било заместено, от колона 12 на приложение № 39;

в) при операции с код "46 - Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41" в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява само погрешно посоченият идентификационен номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39;

г) в случаите по букви "б" и "в" в полето се въвежда само идентификационен номер по ДДС без друга информация;

6. в колона 8а "Доставка по чл. 163а ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС" се отразява кодът на съответната операция от колона 3 на приложение № 39;

7. в колона 9 "Общ размер на ДО за облагане с ДДС" се отразява стойността на стоката от колона 7 на приложение № 39.

(5) Отразени грешки в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона не се отразяват в дневника за продажбите, с изключение на случаите на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона (при операции, отразени с код "41" в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона). Корекцията на грешно посочения идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, в дневника за продажбите се извършва на един ред, като в колона 5 се отразява датата на изпращането или транспортирането на стоките, в колона 6 се отразява коректният идентификационен номер по ДДС на контрагента и в колона 8 се отразява погрешно посоченият идентификационен номер по ДДС.

(6) Лицето по ал. 2 е длъжно да отрази в дневника за покупките за съответен данъчен период информация от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона за операции с кодове "51 - Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС", "53 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките, без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС", "54 - Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС" или "58 - Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС", както следва:

1. в колона 3 "Вид на документа" се отразява код "05" за "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната";

2. в колона 4 "Номер на документа" се отразява съответният номер на пристигане на стоки от колона 1 на приложение № 40;

3. в колона 5 "Дата на документа" се отразява датата от колона 8 на приложение № 40;

4. в колона 6 "Идентификационен номер на контрагента" се отразява идентификационният номер по ДДС от колона 9 на приложение № 40;

5. в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява описанието на стоката от колона 4 на приложение № 40; не се посочва видът на стоката в случаите на операции с код "53 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките, без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС"; при операции с този код в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява идентификационният номер по ДДС на заместващото лице от колона 9 на приложение № 40 само когато заместеното лице има информация за този номер;

6. в колона 8а "Доставка по чл. 163а ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС" се отразява съответният код от колона 3 на приложение № 40;

7. в колона 9 "ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък" се отразява стойността на стоката от колона 7 на приложение № 40.

Изисквания към техническите носители (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

2 промени

Чл. 114. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Техническите носители, както и подаваните по електронен път данни от отчетните регистри следва да съдържа един пакет от следните файлове: Deklar, PRODAGBI, POKUPKI.

(2) Всеки от файловете по ал. 1 трябва да бъде във формат на стандартен ASCII текстов файл с разширение "txt".

(3) Файловете по ал. 1 се съставят и подават и в случаите, когато не съдържат информация.

(4) Файловете по ал. 1 следва да касаят само един данъчен период, касаещ данъчния период, за който се подава справка-декларацията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат техническите носители, които не отговарят на посочените в приложение № 12 параметри.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на техническия носител.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Ако не е издаден протокол по ал. 6, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от отчетните регистри на технически носител.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При установяване на несъответствия между данните в подаваната справка-декларация и данните от подадените към нея технически носител на отчетните регистри по чл. 124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 7-дневен срок. За удостоверяване на обстоятелствата по тази алинея териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 8 справка-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна справка-декларация, без това да води до промяна на законоустановения срок за подаването ѝ, както и за внасянето на задължението.

Раздел II.
Деклариране на данъка и справки-декларации

Деклариране на данъка

10 промени

Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона и когато има задължение по чл. 125, ал. 2 от закона - VIES-декларация. Регистрирано по чл. 154, 156 или 157а от закона лице подава справка-декларацията и по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона. Данъчно задължено лице, регистрирано само по чл. 154 и 156 от закона, подава единствено справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 от закона.

(2) Данъчните периоди за отчитане на данъка и сроковете за подаване на декларациите по ал. 1 са регламентирани със закона.

(3) Определянето, декларирането и отчитането на данъка се извършват с подаване на съответните образци, посочени в този правилник.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Декларирането по реда на ал. 1 се извършва чрез подаване на съответния образец по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите, когато законът и този правилник изискват друго.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

(6) Декларациите по ал. 1 се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично от представляващия регистрираното лице или упълномощено от него лице.

(7) Лицето задължително попълва всички данни, които се изискват в съответните образци на декларациите и отчетните регистри по тази глава. В случай че поле, описващо стойност, е празно (съгласно изискванията на закона и този правилник не следва да се попълва), се посочва стойност нула.

(8) Декларациите по ал. 1 се попълват на български език.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Декларациите по ал. 1 се публикуват на български език в интернет страницата на НАП.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от закона.

(11) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което е прекратило прилагането на специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност, извършва корекции на допуснати грешки вследствие на неотразени в дневника за продажби издадени от него фактури и известия към тях за доставки, за които е приложило специалния режим, за данъчни периоди, през които същото е било регистрирано за прилагане на специалния режим, по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

(12) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) В случаите на чл. 7, ал. 5, т. 11 от закона, когато доставчикът може да обоснове причината за допуснатите от него пропуски или грешки, същите се декларират за данъчния период, през който грешките или пропуските са установени. В тези случаи изречение второ на ал. 10 не се прилага.

(13) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) В случаите на чл. 126, ал. 10 от закона лицето писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 126а, ал. 2 от закона.

Справка-декларация

Чл. 116. (1) Регистрираното лице е длъжно за всеки данъчен период да подаде справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона по образец - приложение № 13.

(2) Справка-декларация по ал. 1 се подава и в случаите, когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.

(3) Регистрираното лице подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларацията по ал. 1 за всеки данъчен период, за който се отнася.

(4) Регистрираното лице представя в компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона.

VIES-декларация

9 промени

Чл. 117. (1) VIES-декларацията се изготвя по образец - приложение № 14.

(2) Декларацията съдържа следните данни:

1. данни за регистрираното лице - име/наименование, идентификационен номер по ДДС, адрес за кореспонденция;

2. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) данни за подаващия декларацията - име, ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП, адрес за кореспонденция;

3. данъчен период, за който се подава декларацията във формат: мм/гггг;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) сума на данъчните основи на:

а) всички извършени вътреобщностни доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона, включително получените авансови плащания с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС, лица в друга държава членка;

в) доставките като посредник в тристранна операция;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчна основа на вътреобщностните доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) общ брой редове в раздел "В" на декларацията;

7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знака на държавата членка по ISO 3166, а за регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия - знака/префикса "XI, считано от 1 януари 2021 г.";

8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки на стоки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона, включително получените авансови плащания към едно данъчно задължено, регистрирано за целите на ДДС, лице в друга държава членка;

10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

11. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчен период, през който данъкът за доставките по т. 8 - 10 е станал изискуем, в случай че този период е различен от данъчния период по т. 3;

12. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) общ брой редове в раздел "Г" на декларацията;

13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, включително знака на държавата членка по ISO 3166, а за регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия - знака/префикса "XI, считано от 1 януари 2021 г.";

14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) код на операцията по режим складиране на стоки до поискване (1 - изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, 2 - връщане по чл. 15а, ал. 5 от закона на територията на страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до поискване, или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени под режим складиране на стоки до поискване в декларирано в предходен данъчен период изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, или 3 - замяна по чл. 15а, ал. 4 от закона на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени под режим складиране на стоки до поискване);

15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона, включително знака на държавата членка по ISO 3166, а за регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия - знака/префикса "XI, считано от 1 януари 2021 г.";

16. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) данъчен период, през който е извършена операцията по режим складиране на стоки до поискване (мм/гггг), в случай че този период е различен от данъчния период по т. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) В отчетните регистри задължително се отразяват:

1. вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик;

2. доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка;

3. доставките като посредник в тристранна операция;

4. идентификационният номер по ДДС на лицето:

а) за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, и/или

б) за което стоките са били предназначени да бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, когато стоките се връщат на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от закона, и/или

в) за което стоките са били първоначално предназначени да бъдат доставени под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, когато стоките са изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка и на заместващото лице в случаите на чл. 15а, ал. 4 от закона, и/или

г) за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, както коректният идентификационен номер по ДДС на лицето, така и грешният идентификационен номер по ДДС за същото лице в случаите на грешно посочен идентификационен номер по ДДС, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона..

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) VIES декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и доставки на стоки и на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица. Полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) VIES декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:

1. не е извършило вътреобщностни доставки;

2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;

3. не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;

4. не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона;

5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) не е изпращало или транспортирало стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона;

6. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) не е връщало по чл. 15а, ал. 5 от закона на територията на страната стоки, които са били изпратени или транспортирани до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване;

7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) не е извършвало заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона на лице, за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращане или транспортиране от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване, от друго лице;

8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) не е извършвало корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лице, за което стоките са предназначени да бъдат доставени под режим на складиране на стоки до поискване, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица подават VIES декларацията по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доставка на услуга по чл. 21, ал. 2 от закона може да не се включва във VIES декларацията, когато доставката на тези услуги е освободена в държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(9) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Доставките на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол и които са с код RХ съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "г", може да не се включват във VIES декларацията за съответния период.

(10) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) В случаите на връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от закона във VIES-декларацията се посочва идентификационният номер по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени да бъдат доставени към момента на започване на връщането, включително и при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона, независимо от броя на заместванията. В случаите на няколко връщания на стоки през един и същ данъчен период във VIES-декларацията идентификационният номер по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени, се посочва само един път.

(11) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) В случаите на няколко изпращания на стоки през един и същ данъчен период във VIES-декларацията идентификационният номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, се посочва само един път. В случаите на няколко последователни замествания по чл. 15а, ал. 4 от закона във VIES-декларацията се посочва идентификационният номер на всяко лице, което замества друго лице, дори и в случаите на няколко замествания през един и същ данъчен период.

(12) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Когато са декларирани във VIES-декларация данни за изпращане или транспортиране на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, но впоследствие не е декларирана извършена замяна по чл. 15а, ал. 4 от закона или връщане на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от закона, както и при неправилно посочване на идентификационен номер по ДДС на лице, за което стоките са предназначени под режим на складиране на стоки до поискване, същите се декларират в данъчния период, през който грешката е установена.

(13) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Когато за данъчния период на изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка не са декларирани данни за режим по чл. 15а, ал. 1 от закона във VIES-декларация, същите не подлежат на корекция.

(14) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Регистрирано лице, което извършва доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на Северна Ирландия, не посочва тези доставки във VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона.

(15) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Регистрирано лице, което извършва вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, заедно със справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона подава и VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона за тези доставки за съответния данъчен период.

(16) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Регистрирано лице, което прехвърля стоки след 1 януари 2021 г. включително, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона подава и VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от закона.

(17) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) В случаите по ал. 15 и 16 във VIES-декларацията се посочва идентификационен номер по ДДС със знак/префикс "XI" на регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия.

Изисквания при подаване на VIES декларация по електронен път (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

4 промени

Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) (1) Параметрите на данните на информацията от VIES декларацията и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение № 15.

(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат подадена по електронен път VIES декларация, която не отговаря на посочените в приложение № 15 параметри.

(3) VIES декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Допълнителни записи "в раздел "В" за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона. В случаите на чл. 7, ал. 5, т. 11 от закона допълнителни записи на данни за допуснати пропуски или грешки от доставчика са допустими в съответствие с чл. 115, ал. 12.

Справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза и справка-декларация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

3 промени

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Регистрирано на основание чл. 154 от закона лице за прилагане на режим извън Съюза подава справка-декларация по чл. 159, ал. 4 от закона по образец - приложение № 31.

(2) Регистрирано на основание чл. 156 от закона лице за прилагане на режим в Съюза подава справка-декларация по чл. 159, ал. 4 от закона по образец - приложение № 32.

(3) Регистрирано на основание чл. 157а от закона лице за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, подава справка-декларация по чл. 159а, ал. 2 от закона по образец - приложение № 46.

(4) Данните за справка-декларацията по ал. 1, 2 или 3 се попълват въз основа на обобщените данни от електронния регистър по чл. 159г, ал. 2 от закона.

(5) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, което извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец - приложение № 33.

(6) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната и извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец - приложение № 34.

(7) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, което извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец - приложение № 47.

(8) Справка-декларацията по ал. 5, 6 и 7 се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.

(9) В справка-декларацията по ал. 5 и 6 се посочват идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим, приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък за страната като държава членка по потребление за съответния данъчен период, за:

1. доставки на услуги;

2. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;

3. вътрешни дистанционни продажби на стоки по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от закона.

(10) Когато стоките се изпращат или транспортират от територията на други държави членки, справка-декларацията по ал. 6, освен информацията по ал. 9 за тези доставки, включва и идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер, издаден на лицето от държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират.

(11) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което има един или повече постоянни обекти на територията на други държави членки, в справка-декларацията по ал. 6 посочва също идентификационните номера за целите на ДДС или национални данъчни номера, издадени от държавите членки, където се намира всеки от обектите, и информацията по ал. 9 за извършени от тези постоянни обекти през съответния данъчен период доставки на услуги, за които данъкът върху добавената стойност по приложимите ставки е станал изискуем, и са с място на изпълнение на територията на страната, в която лицето няма постоянен обект.

(12) В справка-декларацията по ал. 7 се посочват идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на този режим, приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък върху добавената стойност за страната като държава членка по потребление за съответния данъчен период.

(13) Стойностите по ал. 9, 10, 11 и 12 се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв за този ден, публикуваният на следващия ден.

Справка-декларация, отчетни регистри и VIES-декларация за последния данъчен период при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице - едноличен търговец

Чл. 119а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) В случаите по чл. 125, ал. 13 от закона справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на наследодателя, като се прилагат правилата за отчитане и деклариране по тази глава.

(2) Заедно със справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията се прилагат и данни, неразделна част от справка-декларацията, за наследствените дялове на наследниците/заветниците по образец - приложение № 37.

(3) Приложение № 37 се подава само на хартиен носител.

(4) За целите на чл. 125, ал. 13 от закона последният данъчен период обхваща и данъчния период, предшестващ датата на дерегистрацията, по отношение на който срокът за подаване на справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията не е изтекъл към датата на дерегистрацията и същите не са подадени от регистрираното лице.

Корекции на грешки при декларирането

1 промяна

Чл. 119б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) В случаите по чл. 126, ал. 4 от закона след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите корекциите се извършват в отчетните регистри, съответно в справка-декларацията и VIES-декларацията, за данъчния период, в който е допусната грешката. В съответния дневник се отразява оригиналният запис на документа, като в полетата, описващи стойности, се попълват равни по размер, но с противоположен знак стойности и се отразява нов запис с коректните данни. Справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(2) В случаите по чл. 126, ал. 7 и 8 от закона лице, на което е прекратена регистрацията, подава справка-декларация и отчетни регистри, като в дневника за продажби, съответно в справка-декларацията, за данъчния период, през който е издаден съответният документ, отразява само издадените документи, за които е издадено разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Справка-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, през който е издаден съответният документ.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 в справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри се посочва идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от закона, под който лицето е било регистрирано до датата на прекратяване на регистрацията му.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) В случаите по чл. 126, ал. 9 и 10 от закона лицето отразява в отчетните регистри само издадените или получените документи, за които е издадено разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Справка-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Обмен на информация с чужди администрации

1 промяна

Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Информацията, посочена в отчетните регистри, регистъра за вътреобщностни доставки на нови превозни средства и VIES-декларацията, се обменя с администрацията на другите държави членки по ред, начин и в срокове, определени с Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета на Европа.

(2) Обмен на информация, свързана с облагането с данък върху добавената стойност, с данъчните администрации на други държави членки се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Глава деветнадесета.
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Счетоводна отчетност и записване на данъка

1 промяна

Чл. 121. (1) Регистрираните лица водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.

(2) Документация и отчетност се води за облагаемите доставки, за освободените доставки, за доставките с място на изпълнение извън територията на страната, за вътреобщностните придобивания, за получените доставки, по които лицето е платец на данъка по глава осма от закона, и за вноса.

(3) Клоновете на регистрираното лице водят отчетност и поддържат документацията като самостоятелно регистрирано лице, без да се разчитат с бюджета.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Клоновете предоставят на регистрираното лице необходимата информация за попълване на справка-декларацията, VIES-декларацията за периода и информацията за техническите носители.

(5) Разчитането с бюджета за данък върху добавената стойност се извършва от регистрираното лице.

(6) Клоновете на чуждестранните лица се разчитат с бюджета самостоятелно.

(7) Регистрираните лица определят резултата за съответния данъчен период въз основа на документите, отразени в дневниците за този данъчен период.

(8) Всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл. 7, ал. 5, т. 8 - 10 и чл. 13, ал. 4, т. 8 - 10 от закона, който осигурява следната информация:

1. вид на изпратените/получените стоки;

2. цел на изпращане/получаване на стоките;

3. количество на изпратените/получените стоки;

4. държава членка, до която са изпратени или от която са получени стоките;

5. дата на изпращане/получаване на стоките.

Задължение на данъчно задължено лице, което е установено само на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Чл. 122. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) В случаите на чл. 97в от закона данъчно задълженото лице подава по електронен път до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен подпис уведомление в 7-дневен срок от издаването или от отнемането на идентификационен номер по ДДС от друга държава членка.

Задължение за уведомяване при доставки, предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона

Чл. 123. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.) Уведомяването по чл. 131г, ал. 3 от закона се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 7-дневен срок преди първата доставка, за която следва да се начисли данък по чл. 82, ал. 6, т. 1 или 2 от закона.

Глава двадесета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ НЕСЪБИРАЕМО ВЗЕМАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 55 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2023 Г.)

Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане

Чл. 124. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) (1) Освен реквизитите по чл. 115, ал. 4 от закона в кредитното известие по чл. 126б, ал. 1 от закона задължително се посочват и:

1. обстоятелството по чл. 126а, ал. 2 от закона и дата на настъпването му;

2. данъчна основа и данък по доставката, за която вземането е несъбираемо;

3. дата и размер, ако има такива, на получените плащания или погасявания по доставката по т. 2.

(2) Лицето издава протокол по чл. 126б, ал. 2 от закона за намаляване на данъчната основа и начисления данък.

(3) В протокола по чл. 126б, ал. 2 от закона задължително се посочват:

1. номер и дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;

3. име и идентификационен номер на получателя;

4. обстоятелството по чл. 126а, ал. 2 от закона и дата на настъпването му;

5. номер и дата на фактурата, издадена за доставката, за която вземането е несъбираемо;

6. данъчната основа и данък по доставката по т. 5;

7. номер и дата на документа/ите и размер на ползвания данъчен кредит за получените доставки на стоки или услуги, пряко свързани с доставката, чиято основа се променя;

8. разлика между данъка по т. 6 и ползвания данъчен кредит по т. 7;

9. дата и размер, ако има такива, на получените плащания и на погасяванията по доставката по т. 5;

10. размер на пълното или частично неплащане по доставката по т. 5, определено като разлика между сумата на данъчната основа и данъка по т. 6, и общия размер на получените плащания и на погасяванията по т. 9;

11. съдържащият се данък в размера на пълното или частично неплащане по доставката, определен по чл. 126а, ал. 3 от закона;

12. намалението на начисления данък, определено по ал. 4, т. 1 или 2;

13. намалението на данъчната основа, съответстващо на намалението на начисления данък по т. 12.

(4) Намалението на начисления данък по чл. 126б, ал. 4 от закона в случаите на:

1. пълно неплащане по доставка се определя като разлика между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на доставката;

2. частично неплащане по доставка се определя по следната формула:

  ДПВЧН  
x = (НДД - ПДК) x
___________________
, където:
  НДД  

x е намаление на начисления данък;

НДД - начислен данък по доставката;

ПДК - ползван данъчен кредит;

ДПВЧН - данък, пропорционално включен в размера на частичното неплащане.

(5) В случаите по чл. 126б, ал. 2 от закона доставчикът може да издаде общ протокол за несъбираеми вземания по доставки, за които съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 6 от закона е настъпило в един и същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни получатели. Издаденият общ протокол задължително съдържа:

1. номер и дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;

3. общ размер на намалението на начисления данък за всички доставки, за които се извършва намаление на начисления данък.

(6) За целите на издаването на общ протокол по ал. 5 доставчикът е длъжен да съставя справка за определянето на общия размер на намалението на данъчната основа и общия размер на намалението на начисления данък. Справката следва да съдържа информацията по ал. 3, т. 3 - 12 за всяка от включените в общия протокол доставки, за които е приложим чл. 126б, ал. 2 от закона.

Увеличение на начислен данък, намален при несъбираемо вземане

Чл. 125. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) (1) Освен реквизитите по чл. 115, ал. 4 от закона в дебитното известие по чл. 126б, ал. 6 от закона задължително се посочват и:

1. дата и размер на полученото плащане или погасяването по доставката;

2. данъчна основа и данък, съдържащи се в полученото плащане;

3. дата и номер на издаденото кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от закона, с което е намалена данъчната основа и начисленият данък по доставката.

(2) Лицето издава протокол по чл. 126б, ал. 7 от закона за увеличение на намаления начислен данък при получаване на пълно или частично плащане или погасяване по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени по чл. 126б, ал. 2 от закона.

(3) В протокола по чл. 126б, ал. 7 от закона задължително се посочват:

1. номер и дата;

2. име и идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;

3. име и идентификационният номер на получателя;

4. номер и дата на издадения протокол по чл. 124, ал. 3 или 5;

5. дата и размер на полученото плащане или погасяване по доставката, за която е издаден протокол по чл. 124, ал. 3 или 5;

6. пропорционално съдържащият се данък в полученото плащане или погасяване по т. 5;

7. увеличение на начисления данък, определено по ал. 4, т. 1 или 2.

(4) Увеличението по чл. 126б, ал. 7 от закона на начисления, намален при несъбираемо вземане, данък в случаите на:

1. пълно плащане или погасяване по доставка се определя в размера на намалението на начисления данък по чл. 124, ал. 4, т. 1;

2. частично плащане или погасяване по доставка се определя по следната формула:

ДПВЧН

x = (НДД - ПДК) x

___________________

, където:

НДД

x е намаление на начисления данък;

НДД - начислен данък по доставката;

ДПВЧП - данък, пропорционално включен в размера на извършеното частично плащане или погасяване;

ПДК - ползван данъчен кредит.

(5) Увеличението на начисления данък по ал. 4, т. 2 се определя за всяко плащане или погасяване поотделно.

(6) В случаите по чл. 126б, ал. 7 от закона доставчикът може да издаде общ протокол за получените плащания или погасявания по доставки, за които съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 6 от закона е настъпило в един и същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни получатели. Издаденият общ протокол задължително съдържа:

1. номер и дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;

3. общ размер на увеличението на начисления данък, намален при несъбираемо вземане, за всички доставки, за които е получено пълно или частично плащане или вземането изцяло или частично е погасено.

(7) За целите на издаването на общ протокол по ал. 6 доставчикът е длъжен да съставя справка за определянето на общия размер на увеличението на начисления данък, намален при несъбираемо вземане. Справката следва да съдържа информацията по ал. 3, т. 3 - 7 за всяка от включените в общия протокол доставки, за които е получено плащане или вземането изцяло или частично е погасено.

Деклариране и отчитане на издадени документи при намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане

Чл. 126. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) (1) (В сила от 01.07.2023 г.) Кредитното известие по чл. 126б, ал. 1 от закона се посочва в колона 3 "Вид на документа" на отчетните регистри по чл. 124 от закона с код "23".

(2) (В сила от 01.07.2023 г.) Протоколът по чл. 126б, ал. 2 от закона се посочва в колона 3 "Вид на документа" на дневник за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона с код "29". Намалението на начисления данък, посочено в протокола по чл. 124, ал. 3, т. 12, се отразява със знак (-) в съответната колона на приложение № 10, в която е бил отразен начисленият данък.

(3) Дебитното известие по чл. 126б, ал. 6 от закона се посочва в отчетните регистри по чл. 124 от закона по общия ред на закона.

(4) (В сила от 01.07.2023 г.) Протоколът по чл. 126б, ал. 7 от закона се посочва в колона 3 "Вид на документа" на дневник за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона с код "29". Увеличението на намаления начислен данък, посочено в протокола по чл. 125, ал. 3, т. 7, се отразява със знак (+) в съответната колона на приложение № 10, в която е бил отразен намаленият данък.

Други задължения

Чл. 127. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) (1) В случаите по чл. 126б, ал. 8 от закона доставчикът, регистрирано по закона лице, подава по електронен път до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен подпис уведомление по образец - приложение № 48.

(2) В уведомлението по ал. 1 доставчикът декларира изпълнение на условията по чл. 126а, ал. 1, т. 2 - 5 от закона и посочва настъпването на съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 1 - 6 от закона и датата, на която е настъпило. За посоченото обстоятелство към уведомлението се прилагат доказателства.

(3) В срока за издаване на разрешението органът по приходите извършва проверка за изпълнение на условието по чл. 126а, ал. 1, т. 1 от закона и упражненото право на приспадане на данъчен кредит от получателя по издадените за доставката данъчни документи. Независимо от издаване на разрешението декларираните условия и настъпването на съответното обстоятелство по ал. 2 подлежат на последващ данъчен контрол по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след издаване на разрешение по чл. 126б, ал. 8 от закона.

Глава двадесет и първа.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ (НОВА - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

Регистър на трансграничните плащания

Чл. 128. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Електронният формат по чл. 123а, ал. 7 от закона се води в съответствие с приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1504 на Комисията от 6 април 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на създаването на централна електронна система с информация за плащанията (CESOP) с цел борба с измамите с ДДС (ОВ, L 235/19 от 12 септември 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1504".

Ред за подаване на информация за трансграничните плащания от доставчиците на платежни услуги

Чл. 129. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Информацията от регистъра по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона се подава с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез стандартен файл съгласно чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1504. Структурата и валидационната схема на файла се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

(2) При подаване на информацията по ал. 1 доставчиците на платежни услуги се идентифицират чрез идентификатора по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) За целите на чл. 123а, ал. 3, второ изречение от закона, когато разполага с информация, че един и същ получател има няколко идентификатора по чл. 123а, ал. 6 от закона и съгласно някои от тях местонахождението на получателя е в държава членка, а съгласно други е в трета страна или територия, доставчикът на платежни услуги на платеца при определяне на броя на трансграничните плащания към този получател включва и трансграничните плащания, наредени към идентификатори, съгласно които местонахождението на получателя е в държава членка. Когато общият брой на всички трансгранични плащания към този получател надхвърли 25, доставчикът на платежни услуги на платеца подава по реда на ал. 1 информация от регистъра по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона само за плащанията, наредени към идентификатори, съгласно които местонахождението на получателя е в трета страна или територия.

(4) Когато броят на трансграничните плащания към един и същ получател за календарно тримесечие не надхвърля 25, доставчикът на платежни услуги не подава информация от електронния регистър по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона за този получател. За календарно тримесечие, за което броят на трансграничните плащания към нито един от получателите не надхвърля 25, доставчикът не подава информация от електронния регистър по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона.

(5) В случаите по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона, когато броят на трансграничните плащания към един и същ получател за календарно тримесечие е надхвърлен, доставчикът на платежни услуги подава информация за всички трансгранични плащания към този получател.

(6) При подаване и приемане на информацията по ал. 1 се прилага чл. 102 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) След приемане на информацията по ал. 1, когато се установи, че същата не съдържа необходимите данни по чл. 123а, ал. 8 и 9 от закона или не съответства на изискванията, определени в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1504, се прилагат чл. 103, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на този правилник:

1. "Идентификационен номер" е:

а) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) единен идентификационен код по търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - на вписаните в търговския регистър лица;

б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;

в) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) служебният номер от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, който се издава от Националната агенция за приходите за целите на прилагането на закона - на физическите лица с единен граждански номер или личен номер на чужденец, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ; същият се предоставя на лицата при връчване на акта за регистрация по закона;

г) (предишна втора б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви "а" - "в" и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) "Трета страна" е страна, която не попада в митническата територия на Европейския съюз.

3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) "Трета територия" е територия, която е част от митническата територия на Европейския съюз, но не е част от "територията на Европейския съюз" по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона.

4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по т. 1, пред който е поставен знакът "BG".

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) "Държава на установяване" за целите на чл. 109 и 110 е:

а) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) държавата, в която е седалището на международната организация съгласно международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;

б) държавата, в която е установено командването/щабът на Организацията на Северноатлантическия договор - за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

в) държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия в друга държава - за въоръжени сили на държавите, които са страни по Северноатлантическия договор;

г) (нова - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) държавата, в която е седалището на институцията - за институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз;

д) (нова - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) изпращащата държава по смисъла на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съставена във Виена на 18 април 1961 г. (ДВ, бр. 28 от 1968 г.) и Виенската конвенция за консулските отношения, съставена във Виена на 24 април 1963 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 1990 г.; попр., бр. 29 от 2016 г.) - за дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал в страната;

е) (нова - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) държавата членка, чиито въоръжени сили участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, определена в дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, наричана по-нататък "ОПСО".

5а. (нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Република България е "приемаща държава" за целите на чл. 109 и 110 за:

а) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал в страната;

б) представителства в страната на международни организации, признати от държавните органи на страната, или членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;

в) открити командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор на територията на страната;

г) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, които преминат или пребивават на територията на страната, за да участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната и/или на територията на друга държава;

д) въоръжени сили на други държави - членки на Европейския съюз, които преминават или пребивават на територията на страната, за да участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на ОПСО;

е) представителства на институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона.

6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) "ДДС група" за целите на чл. 3, ал. 7 е група от свързани лица, установени в една и съща държава членка, които по силата на член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се третират като едно данъчно задължено лице.

7. (нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

8. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) За целите на чл. 64, ал. 1, т. 3 "дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност" не включва стоки, които лизингодател придобива с цел да ги предоставя по договор за лизинг, ако след изтичане на договора е прехвърлено правото на собственост върху стоките.

9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) "Териториалното море на Република България" е по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

10. (нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) "Клинични изпитвания на лекарствени продукти", "главен изследовател", "изследовател/и" и "участник" по чл. 41, ал. 2 са клинични изпитвания, главен изследовател, изследовател/и на участник по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС в качество, различно от едноличен търговец, и впоследствие се впише като едноличен търговец, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква "а", получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът "BG".

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър, ако за него са налице основанията за регистрация по закона, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква "в", пред който е поставен знакът "BG", когато лицето не е вписано в регистър БУЛСТАТ, а когато лицето е вписано в регистър БУЛСТАТ, идентификационният му номер за целите на ДДС е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG".

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато физическо лице е вписано както в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като едноличен търговец, така и в регистър БУЛСТАТ, при регистрацията му по закона идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква "а", получен в качеството му на едноличен търговец.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Когато физическо лице е получило при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС, който е номер по ал. 1, т. 1, буква "в", пред който е поставен знакът "BG", и впоследствие се впише в регистър БУЛСТАТ, идентификационният му номер за целите на ДДС е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG", само когато физическото лице не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато физическо лице е получило при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС, който е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG", и впоследствие се заличи от регистър БУЛСТАТ, ако за него са налице основанията за регистрация по закона, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква "в", пред който е поставен знакът "BG".

(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) В случаите по ал. 3 - 7 за дата на промяна на идентификационния номер за целите на ДДС се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ. В тези случаи не се смята, че лицето извършва доставка на наличните стоки или услуги по чл. 111 от закона.

(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Лицата по ал. 3 - 7, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчния период, през който е променен идентификационният им номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, използват новия си идентификационен номер за целите на ДДС, а когато подават тези декларации за предходни на промяната данъчни периоди, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС. Лицата по ал. 3 - 7, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 от закона за данъчния период, през който е променен идентификационният им номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, и предходни на него периоди, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Доставката на услуга по изработка и/или доработката на софтуер се приравнява на услуга по преработка на софтуер.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За целите на § 1, т. 83, буква "б" от допълнителните разпоредби на закона при определяне на стойността при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв., не се включва данъкът върху добавената стойност.

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) За "идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държава - членка на ЕС" и "VIN номер на чуждестранния контрагент, включително знакът на държавата членка" се счита и идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI", издаден на данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Този правилник отменя Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 15 от 2000 г.; изм. с Решение № 404 от 2001 г. на ВАС - бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2001 г.; изм., бр. 58 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2002 г., бр. 63 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 9 от 2006 г.).

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) На лицата по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се издават удостоверения за регистрация по чл. 75, ал. 1.

(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават служебно от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и се връчват на лицата в едномесечен срок от влизането на този правилник в сила.

(3) До връчване на удостоверението по ал. 2 идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е идентификационният номер по § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на този правилник, пред който се поставя знакът "BG".

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За физическите лица, различни от едноличен търговец, които при вписването си в регистър БУЛСТАТ са получили единен идентификационен код, различен от единния граждански номер, идентификационният номер по ДДС е единният граждански номер, пред който е поставен знакът "BG".

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Лицата по ал. 4, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG". Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

§ 4. (1) За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите, регламентирани с отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(2) Заедно със справката-декларация за последния данъчен период преди влизане на този правилник в сила лицата подават на хартиен и на магнитен носител отчетните регистри за този последен период.

(3) Подаваните хартиени и магнитни носители по ал. 2 следва да отговарят на формата, параметрите и изискванията, регламентирани в чл. 91 и 92 и в приложение № 10 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(4) В случаите по § 4, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност регистрационният опис за наличните към датата на регистрация активи, съответно наличните към датата на повторна регистрация активи, се подава по образец - приложение № 3, съответно приложение № 4 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(5) За активите по ал. 4 правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато са налице условията по глава дванадесета от отменения Закон за данък върху добавената стойност.

§ 5. За представяне на извършеното приспадане на данъка за възстановяване, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя и подава образецът на приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

§ 6. Остатъкът за възстановяване по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се посочва в клетка 80 на приложение № 8 и в справката по приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

§ 7. Отчетът за извършените продажби, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя в съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

§ 8. (1) Регистрираното лице има право да приспадне начисления за активите данък при дерегистрацията му по чл. 119, ал. 3 от отменения Закон за данък върху добавената стойност, които са налични към датата на повторната му регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

(2) Правото по ал. 1 възниква, когато са налице едновременно следните условия:

1. наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 119, ал. 3 от отменения Закон за данък върху добавената стойност;

2. начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите;

3. с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона;

4. регистрационният опис по образец - приложение № 3, за активите по т. 1 е съставен към датата на повторната регистрация и е подаден не по-късно от 7 дни от датата на регистрация;

5. активите по т. 1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на повторната регистрация по този закон.

(3) В случаите, когато активът по ал. 2 се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 2, т. 4 е подаден след срока по ал. 2, т. 4.

§ 9. (1) Когато срокът за предоставяне на информация по чл. 120, ал. 1 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност изтича след влизането в сила на този правилник, търговските банки предоставят информацията в 7-дневен срок от откриването/закриването "ДДС-сметката".

(2) До 14-о число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на този правилник, банките предоставят информацията по реда на чл. 120, ал. 2 и 3 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност за последния календарен месец преди месеца на влизане в сила на този правилник.

§ 10. Когато до влизането в сила на този правилник е възникнало задължение за издаване на протокол по реда на отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и такъв не е издаден до влизането в сила на този правилник, лицето издава протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Закона за данък върху добавената стойност и на този правилник.

§ 11. За получени от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът ще се възползва пряко, за които туроператорите и туристическите агенти са упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит до влизане в сила на този правилник, не се извършва корекция по реда на чл. 79 от Закона за данък върху добавената стойност.

§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Независимо от § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност не се дължи данък при извършването на митническите формалности по деклариране за свободно обращение на стоки, когато едновременно са налице следните условия:

1. към момента на декларирането стоките са под митнически режим и митническо складиране, активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, временен внос с пълно или частично освобождаване от митни сборове или са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, и

2. едновременно с декларирането:

а) стоките напускат територията на страната с направление трета страна или територия, или

б) стоките, поставени под режим временен внос с пълно освобождаване от митни сборове напускат територията на страната с направление държавата членка, от която са били изнесени (включително Република Румъния), и получател е лицето, което ги е изнесло.

(2) Разпоредбата на чл. 16, ал. 2 се прилага и в случаите, когато стоки са временно изнесени от територията на страната до територията на държава членка или до територията на Република Румъния преди 31.XII.2006 г. включително, за обработка, преработка или поправка под митнически режим пасивно усъвършенстване и тези стоки се внасят обратно на територията на страната след 1 януари 2007 г. включително.

§ 13. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Коефициентът по чл. 73, ал. 5 от закона за предходната 2006 г. се изчислява по формулата, регламентирана в чл. 68 от отменения правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, на база на всички извършени доставки през 2006 г. При определяне на вида на доставките се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие за тях.

§ 14. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Номерирането на документите по чл. 78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от "0000000001".

§ 15. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Въвеждането на територията на страната на стоки, които са били изнесени до 31.XII.2006 г. включително, от територията на държава членка или от територията на Република Румъния, се счита за внос на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.

(2) В случаите по ал. 1 не е налице вътреобщностно придобиване на стоките.

§ 16. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Не се начислява данък за вътреобщностно придобиване на стока, когато са налице едновременно следните условия:

1. правото на собственост върху стоката се прехвърля след 1 януари 2007 г. включително;

2. за стоката е внесен или начислен данък при внос на стоки.

(2) В случаите по ал. 1, когато данъчната основа на вътреобщностното придобиване е по-висока от данъчната основа при внос, се счита че е налице вътреобщностно придобиване на стока, за което данъкът става изискуем по реда на закона, като разликата се приема за данъчна основа на придобиването.

§ 17. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато хотелиери, туроператори и туристически агенти са получили авансови плащания до 31.XII.2006 г. включително, за доставки по глава двадесет и първа от отменения Закон за данък върху добавената стойност и за тези доставки след влизане на закона в сила се прилагат разпоредбите на чл. 66, ал. 2 или на глава шестнадесета от закона, при възникване на данъчно събитие за доставките лицата издават данъчен документ по реда и в сроковете на закона, в който посочват:

1. цялата данъчна основа за доставката, формирана по реда на закона;

2. размера на данъка, определен върху данъчна основа по т. 1;

3. размера на начисления данък по авансовите плащания до 31.XII.2006 г. включително;

4. размера на начисления данък по авансовите плащания след 1.I.2007 г. включително;

5. разликата между размера на данъка по т. 2 и сумата от размера на данъка по т. 3 и 4.

(2) В случаите по ал. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период се отразява разликата по ал. 1, т. 5.

§ 18. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на закона се прилагат и за доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг, за която режимът на облагане е променен с влизането на закона в сила от облагаема в освободена доставка или от освободена в облагаема доставка. За вноските, дължими след 1.I.2007 г., се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие по закона.

§ 19. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.XII.2006 г. включително, за доставка по глава трета от закона и до 31.III.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи наличие на обстоятелства по глава четвърта от този правилник, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данък се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в 5-дневен срок, считано от 31.III.2007 г.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 2 по реда на чл. 39, ал. 4 - 7 на този правилник.

§ 20. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която със закона е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2 от закона и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

(2) Когато е направено авансово плащане до 31.ХII.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на закона и този правилник, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато по реда на отменения Закон за данък върху добавената стойност за авансовото плащане е начислен данък. За данъчното третиране на доставката, включително за последващи авансови плащания, се прилагат разпоредбите на закона и този правилник.

§ 20а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) Отчетът за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. до преустановяване предоставянето на компенсацията по чл. 112, ал. 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът - в колони 10 и 12 или 18. Регистрирано лице може да отрази разширените фискални бонове по чл. 112, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в дневника за продажбите, като попълва колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по ал. 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът на хляб на територията на страната или вътреобщностното придобиване на хляб по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2024 г. включително, се посочва в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "07".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Доставката на брашно с място на изпълнение на територията на страната, вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на брашно по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2024 г. включително, се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "08".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Регистрираното лице-доставчик отразява издадената фактура или известие към фактура за доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на страната до 31 декември 2024 г. включително, в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като посочва данъчната основа в колони 9 и 19. Когато с фактурата или известието към фактура лицето документира и други доставки на стоки и услуги, посочва данъчната основа освен в колони 9 и 19 и данъчната основа на другите стоки и услуги съответно в колони от 11 до 25 включително, а данъка - в съответните колони 10, 12 или 17.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Регистрираното лице, което е получател по вътреобщностно придобиване на хляб/брашно, до 31 декември 2024 г. включително, отразява издадения протокол, като посочва:

1. данъчната основа в колони 9 и 13, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневника за продажбите;

2. данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Регистрираното лице, което е вносител на хляб/брашно, до 31 декември 2024 г. включително, отразява митническия документ за вноса, като посочва данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(7) За издадените фискални/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб/брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице-доставчик съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби в колона 3 "Вид на документа" за хляб с код "84"/за брашно с код "85".

(8) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2024 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 30 юни 2024 г. включително, за доставка на стоки по § 15д, ал. 1, т. 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Когато е направено авансово плащане до 31 декември 2024 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 30 юни 2024 г. включително, за доставка на стоки по § 15д, ал. 1, т. 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката по приложимата ставка към датата на възникване на данъчното събитие на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2024 г., в сила от 25.06.2024 г.) Когато е възникнало данъчното събитие на доставките по § 15д, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2024 г. включително, съответно за доставките на стоки по § 15д, ал. 1, т. 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 30 юни 2024 г. включително, и доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура след тази дата, за доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.

§ 21. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 13. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "чл. 82, ал. 2 - 4" се заменят с "чл. 82, ал. 2 - 5".

2. В таблицата към файла "PRODAGBI.ТХТ" в последната колона на ред 02-20 след думите "02 - 14" се добавя "02 - 15".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 16. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 16. (1) Разрешенията, издадени от министъра на финансите по реда на чл. 58б от отменения Закон за данък върху добавената стойност запазват действието си за срока, за който са издадени като разрешения по чл. 166 от закона.

(2) Потвърждения, издадени по реда на чл. 83 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност запазват действието си по отношение на договорите, във връзка с които са издадени.

§ 17. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 11, който влиза в сила от датата на обнародване на правилника в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2008 Г.)

§ 38. Когато до 18.XII.2007 г. включително е начислен данък по чл. 37, ал. 2 от закона за получено предварително плащане и доставчикът впоследствие се снабди с документите по чл. 21 - 38, той коригира резултата от прилагането на чл. 39, ал. 1 и 2 по реда на чл. 39, ал. 4 и 5.

§ 39. (1) Когато от 1.I.2007 г. до 18.XII.2007 г. включително е получено авансово плащане по доставка на услуга за процесуално представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства, данъчното събитие за която настъпва след тази дата, доставката има характер на освободена по чл. 44, ал. 1, т. 5 от закона.

(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 чрез анулиране на издадената фактура за авансовото плащане и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.

(3) Корекциите по ал. 2 се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.

§ 40. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2008 Г.)

§ 8. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2008 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от 01.12.2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 12. В случаите по чл. 56, когато дължимият данък не е посочен в митническа декларация, а в друг документ, издаден след 1 януари 2007 г. включително, от митническата администрация и правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено към влизането в сила на този правилник, същото може да бъде упражнено чрез включване на този документ в дневника за покупките за данъчния период на влизането в сила на този правилник или през един от следващите три данъчни периода.

§ 13. В случаите на чл. 56а, ал. 1 и 2, когато административният акт е издаден след 1 януари 2007 г. включително от митническите органи и е получен от вносителя преди влизането в сила на този правилник и правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено до влизането му в сила, то се упражнява чрез включване на акта в дневника за покупките за данъчния период на влизането в сила на този правилник или през един от следващите три данъчни периода.

§ 14. Регистрираните лица - получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма от закона, до 31 декември 2008 г. включително, които към тази дата са начислили данъка извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, и/или са упражнили правото си на данъчен кредит извън сроковете по чл. 72 от закона, не прилагат чл. 81, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. В тези случаи се смята, че лицата правомерно са упражнили правото на приспадане на данъчен кредит, доколкото доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на лицето.

§ 15. Регистрираните лица, които са начислили данък като получатели на услуга по чл. 81, ал. 6 до 31 декември 2008 г. включително, анулират протокола за начисляването на данъка в четиримесечен срок от влизане в сила на този правилник. Анулираният протокол се отразява с обратен знак в дневника за продажбите и ако лицето е упражнило право на данъчен кредит - с обратен знак и в дневника за покупките.

§ 16. Изречение второ и трето на чл. 58, ал. 1 и чл. 61а от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавена стойност се прилагат за фактури, анулирани след 31 декември 2006 г., и за дебитни известия, издадени след тази дата.

§ 17. (1) Лице, регистрирано на основание чл. 133 от закона, може да подаде заявление за дерегистрация по избор по чл. 108 от закона независимо от облагаемия им оборот за последните 12 последователни месеца преди текущия, когато през същия период лицето е извършвало само доставки, за които след 31 декември 2008 г. данъкът е изискуем от получателя по доставката като платец по глава осма от закона.

(2) В случаите по ал. 1 дерегистрацията се извършва след извършване на ревизия.

§ 18. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 9, който влиза в сила от 12 август 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 50. (1) За данъчни периоди до 31 декември 2009 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения.

(2) Досегашното приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се прилага към справките декларации, отнасящи се за данъчни периоди след 1 януари 2010 г., до приключване на тримесечната процедура по приспадане.

§ 51. (1) При доставка след 1 януари 2010 г. включително на стока втора употреба, внесена или придобита при условията на вътреобщностно придобиване, за която е начислен данък към 31 декември 2009 г. включително, се прилага общият ред на закона за облагане на доставката.

(2) В случаите по ал. 1 за начисления данък към 31 декември 2009 г. включително правото на приспадане на данъчен кредит възниква и се упражнява по реда на чл. 151, ал. 4 от закона.

§ 52. (1) За доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година, чието изпълнение е започнало към 31 декември 2009 г. и към същата дата няма получено плащане по доставката, се прилага чл. 25, ал. 5 от закона.

(2) За доставките по ал. 1 се счита, че първото данъчно събитие по чл. 25, ал. 5 от закона настъпва на 31 декември 2010 г., освен ако към същата дата доставката не е прекратена. Данъчната основа по изречение първо се определя пропорционално на броя на месеците от началото на изпълнение на доставката до 31 декември 2010 г. спрямо общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на доставката.

§ 53. За лицата по § 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.), които са внесли данъка за направеното авансово плащане на основание на отменения чл. 91, ал. 3 от закона, на датата на възникване на данъчното събитие на доставката възниква задължение за регистрираното лице получател да начисли данък върху данъчна основа на доставката, намалена с направеното авансово плащане, за което е внесен данъкът.

§ 54. Акредитираните представители на регистрирани чуждестранни лица, установени в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, отговарят солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице за данъчни периоди до 31 декември 2009 г. включително.

§ 55. В случаите по § 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.), когато лицата са начислили данък за получено авансово плащане до 31 декември 2009 г., включително, във връзка с облагаема доставка, за която след 1 януари 2010 г. не трябва да се начислява данък и данъчното събитие, за която възниква след тази дата, регистрираното лице - доставчик, документира доставката чрез издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. Издадената във връзка с полученото авансово плащане фактура се анулира и за анулирането се издава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.

§ 56. В случаите по § 55 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) регистрираните към датата на влизане в сила на закона лица посочват електронен адрес за кореспонденция по чл. 101, ал. 5 чрез подаване на декларация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Декларация не се подава, когато електронният адрес за кореспонденция е заявен за вписване в Агенцията по вписванията.

§ 57. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 18, който влиза в сила от датата на обнародване на този правилник в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2011 Г.)

§ 43. (1) Когато за доставка по настаняване, предоставяно от хотелиер, е получено авансово плащане до 31 март 2011 г. включително, за която доставка данъчното събитие възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 (както и по § 30, ал. 2 и § 32 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност) (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) чрез анулиране на издадената фактура за авансовото плащане и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.

(3) Корекциите по ал. 2 се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.

§ 44. (1) Когато е получено авансово плащане във връзка с освободена доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, в сила до 31 декември 2010 г. включително, която е облагаема доставка (без облагаемите със ставка нула) след тази дата и данъчното събитие за която настъпва след 31 декември 2010 г., регистрираното лице - доставчик, документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

(2) Когато е получено авансово плащане във връзка с облагаема доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, в сила до 31 декември 2010 г. включително, която по смисъла на закона е освободена доставка след тази дата и данъчното събитие за която настъпва след 31 декември 2010 г., регистрираното лице - доставчик, документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

§ 45. За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите, регламентирани с Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила към 31 декември 2010 г.

§ 46. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 14. Навсякъде в правилника думата "Общността" се заменя с "Европейския съюз".

§ 15. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на: § 3, 4, § 5, т. 1, § 6, 8, 12, 13 и 14, които влизат в сила от деня на обнародване на правилника в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г.)

§ 19. Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от закона.

§ 20. (Попр. - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 17, т. 1, който влиза в сила от 1 март 2012 г., и § 14, § 17, т. 2 и 3 и § 18, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2013 Г.)

§ 21. Концедентът или концесионерът отразява фактурите по § 43, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.) в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10 към чл. 113, ал. 2.

§ 22. Правото за подаване на описа по чл. 60, ал. 5, което е възникнало и не е упражнено към датата на влизане в сила на този правилник и за упражняването му не е изтекъл срокът по чл. 60, ал. 6, може да се упражни от правоприемника в 45-дневен срок считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ.

§ 23. В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 2, за които обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона са настъпили преди влизане в сила на този правилник, протоколът по чл. 67, ал. 2 се издава в срок до 30 април. За целите на определянето частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане се смята, че обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона са настъпили през 2012 г.

§ 24. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 15, 16, 17, 18, 19 и 20, които влизат в сила от 15 март 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 24. (1) В случаите на анулиране на издадена за авансовото плащане фактура, както е посочено в § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.; доп., бр. 104 от 2013 г.), доставчикът на стоки по приложение № 2, част II (втора) вписва в издадената нова фактура "обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС".

(2) Когато данъчното събитие за доставка на стока по приложение № 2, част II (втора) е възникнало до 31 декември 2013 г. включително и данъчният документ за доставката се издава след тази дата, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 114 от закона, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

(3) Когато след 1 януари 2014 г. включително възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка на стока по приложение № 2, част ІІ (втора) от закона, данъчното събитие за която е възникнало преди тази дата, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на известие по чл. 115 от закона, при издаването на което се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

§ 25. Правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи по смисъла на Закона за счетоводството и за получените услуги по чл. 74, ал. 3 от закона, възникнало до 1 януари 2014 г., което не е упражнено към датата на влизане в сила на този правилник и за упражняването на което не са изтекли трите данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право, може да се упражни в някои от дванадесетте данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право.

§ 26. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.01.2015 Г.)

§ 32. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 29.01.2016 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2017 Г.)

§ 21. (1) До 29 февруари 2016 г. включително приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5, когато съдържат повече от пет записа, се подават по досегашния ред.

(2) До 29 февруари 2016 г. включително се прилага образецът на документа по досегашното приложение № 7 към чл. 60, ал. 5.

(3) За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10 към чл. 113, ал. 2 и № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.

§ 22. (1) В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона след 31 декември 2015 г. при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2 от закона за стоки, които са били използвани за доставка на услуги за лични нужди до 31 декември 2015 г., разходът за изхабяването им се изчислява като част от разликата между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа на услугите, извършени до 31 декември 2015 г. включително.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Разходът за изхабяването като част от разликата по ал. 1 се изчислява за всеки данъчен период по линейния метод за остатъка от броя на годините до изтичане на 5-годишния срок, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително, за движими вещи, съответно до изтичане на 20-годишния срок - за недвижимите имоти. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

§ 23. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2017 Г.)

§ 62. Досегашното приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се прилага за данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, посочен в справки-декларациите, отнасящи се за данъчни периоди до влизане в сила на този правилник, включително за данъчния период на влизане в сила на този правилник.

§ 63. За дата на регистрация при регистрация по чл. 132, ал. 5 от закона на основание § 46 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.) се счита датата на връчването на акта за регистрация. В регистрационния опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 от закона се включват наличните активи без тези, внесени от съдружник за общо ползване.

§ 64. При регистрация по чл. 132, ал. 5 (включително на основание § 46 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - ДВ, бр. 97 от 2016 г.) и чл. 132а от закона до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите по досегашните приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 и приложение № 8 към чл. 77, ал. 1.

§ 65. Регистрираните лица прилагат чл. 113б и § 53, т. 3, буква "б" и т. 4, буква "б" за данъчния период, следващ месеца на влизането в сила на този правилник.

§ 66. При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, за която ще възникне данъчно събитие по чл. 25, ал. 4 от закона, в сила от 1 януари 2017 г., но е издадена фактура за данъчно събитие, възникнало по чл. 25, ал. 4 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., тази фактура се счита за издадена във връзка с получено авансово плащане.

§ 67. За стоки и услуги, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на закона и за които регистрираното лице не е приложило разпоредбите на чл. 79, ал. 6 и 7 от закона в сила до 31 декември 2016 г., при унищожаване, липси и брак на стоката или при доставка на стоката или услугата лицето извършва корекция по чл. 79, ал. 1 и 2 от закона.

§ 68. (1) За 2017 г. 20-годишният срок по § 42, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.) за недвижими имоти, налични към 1 януари 2016 г., при определянето на данъчната основа по чл. 27, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и извършването на корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 от същия закон се брои считано от началото на годината на упражняване на право на данъчен кредит.

(2) Алинея 1 се прилага и за придобити или изградени недвижими имоти през 2016 г.

(3) Издадените през 2016 г. протоколи по досегашния чл. 67, ал. 3 за недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се анулират. За тези протоколи се прилага чл. 80, ал. 7 и 8.

§ 69. (1) В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона, при извършването на които се използват стоки, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на закона, при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2, изречение първо от закона, разходът за изхабяването се определя като разлика между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа по чл. 27, ал. 2, изречение второ от закона в сила до 31 декември 2016 г. на услугите, извършени до 31 декември 2016 г. включително.

(2) За стоките по ал. 1, с които до 31 декември 2016 г. включително не са извършвани доставки на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона, при определяне сумата на преките разходи по чл. 27, ал. 2, изречение първо от закона, не следва да се отчита сумата на изхабяването относимо за периода от упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит до 31 декември 2016 г.

(3) Издадени протоколи по чл. 117, ал. 4 от закона, с които е начислен данък за доставки по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона за данъчните периоди след 1 януари 2017 г. до влизането в сила на този правилник, се анулират и издават нови по реда на чл. 80, ал. 5, като данъчната основа се определя по ал. 1 и 2. Анулирането на издаден протокол и издаването на нов се извършва в данъчния период, следващ периода на влизане в сила на този правилник.

§ 70. (1) Когато до 31 декември 2016 г. включително туроператор е получил от друг туроператор цялостно или частично авансово плащане за доставка, за която със закона в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.

(2) Когато до 31 декември 2016 г. включително от туроператор е направено цялостно или частично авансово плащане към данъчно задължено лице - доставчик за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко, и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.

(3) Когато туроператор е издал фактура с начислен данък за получено авансово плащане след 1 януари 2017 г. включително, от друг туроператор за доставка, за която със закона в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, туроператорът документира доставката чрез анулиране на издадената фактура за авансово плащане и издава нова фактура по реда на чл. 86. За анулирането се издава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Корекциите се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.

(4) За ползвания данъчен кредит по издадена от данъчно задължено лице фактура за направено авансово плащане от туроператор след 1 януари 2017 г. включително за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, за която със закона е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след 1 януари 2017 г., се извършва корекция. Корекцията на ползвания данъчен кредит се извършва чрез отразяване на начисления за него данък с противоположен знак в дневника за покупки за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие.

§ 71. За доставки по договори, сключени до 31 декември 2016 г. включително, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 8 от закона в сила до 31 декември 2016 г. и на чл. 27 и 31 в сила до влизане в сила на този правилник.

§ 72. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2018 Г.)

§ 28. Корекциите по чл. 79а от закона за стоки или недвижими имоти, налични към 1 януари 2017 г., за които не е ползван данъчен кредит на основание чл. 70 от закона при закупуването, вноса или придобиването, включително когато са извършени корекции на основание § 42, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.), се извършват, като 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок се брои считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса.

§ 29. (1) За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат досегашните образци на приложения № 1, 8, 9, 13, 19, 20, 23, 25, 27 и 29.

(2) До влизане в сила на § 14 и 27 от този правилник освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 от закона се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление.

(3) Лицата, подали декларация по ал. 2 и по § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 97 от 2017 г.), се считат за вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона.

(4) Датата на вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона на лицата по ал. 3 е датата на подаване на декларацията.

(5) Лицата по ал. 3 подават уведомление по образец - приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в периода от 1 октомври до 31 декември 2018 г.

§ 30. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 14 и 27, които влизат в сила три месеца след влизане в сила на този правилник.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2019 Г.)

§ 29. За целите на чл. 21, ал. 8, т. 3 от закона при изчисляване на общата стойност без ДДС на доставките по чл. 21, ал. 6 от закона за първа "текуща календарна година" се счита 2019 г.

§ 30. Когато последният данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона изтича през месец декември 2018 г., лицето е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до края на февруари 2019 г.

§ 31. Лицата, регистрирани по избор съгласно чл. 100 от закона към 31 декември 2018 г., могат да прекратят регистрацията си по закона, считано от 1 януари 2019 г., когато е налице обстоятелството по чл. 108, ал. 2 от закона.

§ 32. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. Параграф 16, който влиза в сила от 7 януари 2019 г.

2. Параграфи 21, 22, 26, 27 и 28, които влизат в сила от 1 февруари 2019 г.

3. Параграфи 8, 9, 13, 15, 23, 24 и 25, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2020 Г.)

§ 32. (1) До 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 1 и 8.

(2) За данъчни периоди до 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

§ 33. (1) Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., не са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията за тези периоди, данните се отразяват в данъчен период м. април 2020 г.

(2) Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията, ал. 1 не се прилага.

§ 34. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2021 Г.)

§ 7. VIES-декларацията не може да съдържа идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия и/или на лицето, за което стоките са предназначени/лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона, със знак на държавата членка по ISO 3166 - "GB" за данъчни периоди след 31 декември 2020 г., освен в случаите, в които в поле "данъчен период, през който данъкът е станал изискуем"/"данъчен период, през който е извършена операцията по режим складиране на стоки до поискване" е попълнен период преди 1 януари 2021 г.

§ 8. (1) Издадени кредитни и/или дебитни известия след 1 януари 2021 г. включително, във връзка с вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, декларирани в данъчни периоди преди 1 януари 2021 г., се отразяват в дневника за продажби и справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона за периода, през който са издадени. В тези случаи издадените кредитни и/или дебитни известия не се включват във VIES-декларацията по чл. 125, ал. 2 от закона.

(2) Корекции на грешки (неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри) във VIES-декларацията във връзка с декларирани за данъчни периоди преди 1 януари 2021 г. вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия се извършват по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона. В тези случаи регистрираното лице заедно със справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона подава и VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона за тези доставки.

(3) Регистрирано лице, което e прехвърлило стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания под режим на складиране на стоки до поискване до 31 декември 2020 г. включително, подава само справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона за данъчните периоди след 31 декември 2020 г. на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от закона.

(4) Регистрирано лице, което e прехвърлило стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания под режим на складиране на стоки до поискване до 31 декември 2020 г. включително, за данъчните периоди след 31 декември 2020 г. в рамките на 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза отразява в справка-декларацията, съответно във VIES-декларацията:

- извършена операция, която не е отразена в периода на извършването ѝ, само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС, и/или

- коректния идентификационен номер по ДДС на лицето при коригиране на посочен грешно идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона (при операции, отразени с код "41" в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона).

(5) Разпоредбите на чл. 117, ал. 14 и 15 се прилагат за доставки, извършени след 1 януари 2021 г. включително.

(6) Разпоредбата на § 1в се прилага за данъчни периоди след 31 декември 2020 г.

§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2021 Г.)

§ 47. До 31 март 2021 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 16 и 18.

§ 48. До 31 декември 2021 г. включително месечната декларация по чл. 50а, ал. 2 се подава на хартиен носител до 16-о число включително на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

§ 49. За данъчни периоди до 30 юни 2021 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 31 към чл. 119, ал. 1 и № 32 към чл. 119, ал. 2.

§ 50. (1) Промените/корекциите в съдържащите се стойности (допуснати грешки, неотразени или неправилно отразени стойности, включително за издадени кредитни и/или дебитни известия за доставка, извършена през предходен период) в подадена справка-декларация за прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза за данъчни периоди до втория данъчен период за деклариране през 2021 г. включително се извършват само чрез изменения на вече подадената справка-декларация, като регистрираното лице отново подаде по реда на чл. 159, ал. 4 от закона изменената справка-декларация за същия данъчен период.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат образците на справка-декларацията по приложения № 31 и 32 в сила до 30 юни 2021 г.

(3) Промените/корекциите по ал. 1 се извършват до три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане на съответния режим, включително след прекратяване на прилагането му. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление.

(4) Дължим данък в резултат на промяна/корекция на подадена справка-декларация се внася в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите в евро. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация.

§ 51. (1) Когато страната е държава членка по потребление, до изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация за прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза за данъчни периоди до втория период за деклариране през 2021 г. включително се подава, съответно се извършват корекции в подадена справка-декларация в тази държава членка, а след този срок справка-декларацията се подава, съответно корекции се извършват в подадената справка-декларация в Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - София.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат образците на справка-декларацията по приложения № 33 и 34 в сила до 30 юни 2021 г.

§ 52. (1) Данъчно задължени лица по § 63 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; доп., бр. 14 от 2021 г.), установени по седалище и адрес на управление в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, които имат регистрация по реда на чл. 154 от закона към 31 март 2021 г., могат да продължат регистрацията си за прилагане на режим извън Съюза, ако определят акредитиран представител по чл. 133 от закона и подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в подаденото първоначално заявление за регистрация, считано от 1 април 2021 г. до 30 юни 2021 г. включително.

(2) Ако данъчно задълженото лице по ал. 1 не определи акредитиран представител в посочения срок, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

(3) В случаите по ал. 2 актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът по ал. 1.

§ 53. (В сила от 02.04.2021 г.) При определяне на данъка при доставка на обща туристическа услуга по формулата в чл. 85, ал. 1 и 2 данъчна ставка в размер 9 на сто се прилага до 31 декември 2021 г.

§ 54. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2021 г. с изключение на § 3, § 5, § 26 и § 53, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", и § 11, т. 1, § 21, т. 4 относно чл. 95, ал. 6 и 7, § 33, § 35, § 41 и § 42, които влизат в сила от 1 април 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2022 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2023 Г.)

§ 53. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2021 г. включително, използват идентификационния си номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона преди служебното му преобразуване. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2021 г. включително, използват идентификационния си номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона преди служебното му преобразуване, когато са получили такъв номер.

§ 54. (1) Националната агенция за приходите служебно променя от 1 октомври 2022 г. идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът "BG". За тези лица считано от 1 октомври 2022 г. идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който се поставя знакът "BG".

(2) Националната агенция за приходите служебно уведомява лицата, на които е променен идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(3) Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 30 септември 2022 г. включително, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона. Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 30 септември 2022 г. включително, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, когато са получили такъв номер.

§ 55. Параграф 25 се прилага до 31 декември 2022 г.

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г.) Параграф 39, т. 2, букви "а", "б", "в", "е", "ж" и " з" и т. 3 и 4 се прилагат до 31 декември 2023 г.

§ 57. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 37, 38, § 39, т. 1 и т. 2, букви "г" и "д" и § 40 - 51, които влизат в сила от 1 август 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 37. (1) Националната агенция за приходите служебно променя от 1 януари 2024 г. идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните към 31 декември 2023 г. по закона физически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът "BG". За тези лица, считано от 1 януари 2024 г., идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е служебният номер от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, издаден за целите на прилагане на закона, пред който се поставя знакът "BG".

(2) Националната агенция за приходите служебно уведомява лицата, на които е променен идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(3) При подаване на декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2023 г. включително, лицата по ал. 1 посочват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона. При подаване на декларации по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2023 г. включително, лицата по ал. 1 посочват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, когато са получили такъв номер.

§ 38. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. Параграф 25 относно чл. 126, ал. 1, 2 и 4 и параграфи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.

2. Параграф 26 влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 25.06.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. Навсякъде в правилника думите "сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите" се заменят със "сметка на Националната агенция за приходите".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 25.06.2024 Г.)

§ 15. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ТД на НАП

Входящ № / г.

 

Попълва се от приходната администрация

А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на регистрираното лице

 

Идентификационен номер

 

 

 

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС: 


0 Регистрация по ЗДДС

0 Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС

_____________________________________________________________________________________

Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

 

0 Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, при облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС лв.
0 Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя, и от тези, за които законът предвижда задължение за регистрация по чл. 97 ЗДДС
0 Чл. 100, ал. 1 ЗДДС - регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС

 _______________________________________________________________________________________

0 Чл. 97, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка

0 Чл. 97а ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 ЗДДС

0 Чл. 99, ал. 3 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 100, ал. 1 и чл. 102 ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. за текуща календарна година

0 Чл. 99, ал. 7 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а ЗДДС, независимо от стойността на извършените от него облагаеми вътреобщностни придобивания по чл. 99, ал. 2 ЗДДС

0 Чл. 100, ал. 2 ЗДДС - регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС

0 Чл. 132, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице

0 Чл. 132, ал. 5 ЗДДС - задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице

0 Чл. 132а ЗДДС - регистрация по избор при смърт на регистрирано по този закон физическо лице или физическо лице - едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС

_______________________________________________________________________________________

  Раздел В: Приложени документи

 

0 Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия или справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца и за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия

0 Друг документ:

_____________________________________________________________________________________

0 Друг документ:

_____________________________________________________________________________________

0 Друг документ:

_____________________________________________________________________________________

0 Друг документ:

_____________________________________________________________________________________

0 Друг документ:

___________________________________________________________________________________

Раздел Г: Акредитиран представител

 
0 Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл. 133 ЗДДС чрез акредитирания представител:

_____________________________________________________________________________________

Идентификационен номер на акредитирания представител:

_____________________________________________________________________________________

Адрес на акредитирания представител:

_____________________________________________________________________________________

Подписаният

_____________________________________________________________________________________

декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

Дата: ___________ Длъжност: _________________________ Подпис: __________________________

Долуподписаният

_____________________________________________________________________________________

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата: ___________ Длъжност: _________________________ Подпис: __________________________

 

Забележка: Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение № 2 към чл. 61, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

Приложение № 3 към чл. 61, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Национална агенция за приходите

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Националната агенция за приходите удостоверява, че лицето:

 

с идентификационен номер по ДДС:

е регистрирано по ЗДДС лице от:

на основание ................. от закона

 

 

Дата на издаване:

Подпис:

Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA/REPUBLIK BULGARIEN
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
MINISTRY OF FINANCE/MINISTERIUM DER FINANZEN
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
NATIONAL REVENUE AGENCY/GENERAL DIREKTION "STEUERN"
  Териториална дирекция на НАП - адрес, тел., факс
  Territorial office -
  address, tel., fax
  TERITORIALE DIREKTION -
  anschrift, tel., fax
УДОСТОВЕРЕНИЕ  
CERTIFICATE/  
BESCHEINIGUNG  
   
ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ/
ENTERPRISE NAME OF ENTERPRISE/
UNTERNEHMEN NAME DES
  UNTERNEHMENS
  ПРАВНА ФОРМА/LEGAL
  FORM/RECHTSFORM
  АДРЕС (СЕДАЛИЩЕ)/
  ADDRESS OF HEAD
  OFFICE/
  ANSCHRIFT (SITZ)
  СФЕРА НА ДЕЙНОСТ/
  BUSINESS ACTIVITY/
  TATIGKEITSGEBIET
РЕГИСТРАЦИЯ Идентификационен номер/
  Identification number/
  Identifizierung nummer
REGISTRATION ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА
  ПО ЗДДС/
REGISTRATION DATE OF VAT REGISTRATION/
  DATUM DER REGISTRIERUNG
  NACH DEM MEHRWERT-STEUERGESETZ
  ЗАБЕЛЕЖКИ/
  COMMENTS/
  BEMERKUNGEN
   

С настоящото удостоверение потвърждавам, че горепосоченото предприятие е регистрирано по българския Закон за данък върху добавената стойност към датата на издаване на същото.

With this certificate we confirm, that the above-mentioned enterprise is registered under the Bulgarian Value Added Tax Law at the date of issuing the certificate.

Hiermit wird bestatigt, das o.g. Undernehmen zum Ausstellungsdatum dieser Bescheinigung nach des Bulgarischen Mehrwertsteuergesetzes registriert war.

Дата и място на Директор на ТД на НАП
издаване на Head of Territorial office
удостоверението Leiter des teritoriale
Place and date of direktion
issuing the certificate  
Datum und ort der Подпис, печат
ausstellung der Signature,
bescheinigung StampUnderschrift,
  Stempel
   

Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

Приложение № 7 към чл. 60, ал. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

Приложение № 8 към чл. 77, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.02.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ТД на НАП

Входящ № / г.

 

Попълва се от приходната администрация

А. Наименование и адрес за на регистрираното лице

 

Идентификационен номер

 

Идентификационен номер по ДДС BG

 

                                                              Раздел А: Настоящия формуляр подавам за:

 

  0 Прекратяване на регистрация по ЗДДС по задължение (задължителна дерегистрация)

  0 Прекратяване на регистрация по ЗДДС по избор (дерегистрация по избор)

_______________________________________________________________________________________

Раздел Б: Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

0 Чл. 107, т. 3 ЗДДС - задължителна дерегистрация при заличаване на едноличния търговец от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

0 Чл. 107, т. 4, буква "б" ЗДДС - задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато лицето не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

0 Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС - дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация - за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, чл. 97 или чл. 100, ал. 1 ЗДДС

0 Чл. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС - дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 3 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв. и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация

0 Чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС - дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 97а ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация

0 Чл. 108, ал. 1, т. 5 ЗДДС - дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС

0 Чл. 108, ал. 1, т. 6 ЗДДС - дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 7 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец лицето не е извършвало облагаеми вътреобщностни придобивания и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация

0 Чл. 108, ал. 3 ЗДДС - дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация

0 Чл. 108, ал. 4 ЗДДС - дерегистрация по избор, когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато започне да извършва само доставки, за които се прилага режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: .........................

Идентификационен номер за целите на ДДС: .............................................

0 Чл. 108, ал. 4 ЗДДС - дерегистрация по избор, когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, се регистрира в страната по чл. 154 или 156 ЗДДС, когато започне да извършва само доставки, за които се прилага режим извън Съюза или режим в Съюза

_____________________________________________________________________________________

Раздел В: Отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС

Обща отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС ........................................................... лв.

Раздел Г: Приложени документи

0                                                                                                                                                    

0                                                                                                                                                    

0                                                                                                                                                    

0                                                                                                                                                    

0                                                                                                                                                    

0                                                                                                                                                    

Долуподписаният

____________________________________________________________________________________

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата: ___________ Длъжност: _______________________ Подпис: __________________________

Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., предишно Приложение № 9 към чл. 77, ал. 2, т. 4 - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)

Протокол-опис № ...........................................................................................................................................

 

дата ..........................................................

 

за начисляване на данък при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС за наличните активи към датата на

 

дерегистрация

 

Идентификационен номер по ДДС ................................................................................

 

 

№ по ред

Актив

Данъчна

основа

Начислен ДДС

Забележка

 

 

заведен по

описание на актива,

 

 

 

 

 

сметка № *

вкл. количество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност на начисления ДДС

 

 

 

Дата на съставяне: .............................

 

Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице: ............................................................................

 

 

 

                 

Забележка. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.

Приложение № 10 към чл. 113, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.)

 

Дневник за продажбите

 

ИН по ЗДДС1 ....................................................

 

Данъчен период: мм/гггг

 

По-ре-ден но-мер

Клон

Вид на доку-мента

Но-мер на доку-мента

Дата на доку-мента

Иденти-фикаци-онен номер на контра-гента2

Име на кон-тра-ген-та

Вид на сто-ката/ услу-гата

До-став-ка по чл. 163а ЗДДС

или внос по чл. 167а от ЗДДС

Общ раз-мер на ДО3 за обла-гане с ДДС

Всич-ко на-чис-лен ДДС

ДО на обла-гаемите

достав-

ки със

ставка

20 %,

вкл. ди-станци-

онни

прода-

жби, с

място

на из-пълне-ние на терито-

рията на страната

Начис-лен ДДС за доста-вки по к. 11 и начис-лен данък (20 %), предви-ден в закона в други случаи

ДО на ВОП

ДО на полу-чени до- став-ки по чл. 82, ал. 2 - 6 ЗДДС

Начи-слен ДДС за ВОП и до-став-ки по к. 14

Начи-слен данък за до-ставки на стоки и услуги за лични нужди

ДО на обла-гае-мите до-став-ки със став-ка 9 %

Начи-слен ДДС за до-став-ките по к. 17

До на достав-ките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС

ДО на ВОД

ДО на доста-вки по чл. 140, 146, чл. 173 ЗДДС

ДО на достав-ки на услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпъл-нение на те-рито-рията на друга държава членка

ДО на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистан-ционни продажби с място на изпълнение на терито-рията на друга държава членка

ДО на осво-боде-ни доста-вки и осво-боде-ните ВОП

ДО на доста-вки като посре-дник в три-стран-ни опе-рации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

______

1 Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона.

2 Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).

3 Данъчни основи.

4 Вътреобщностни придобивания на стоки.

5 Вътреобщностни доставки на стоки.

Приложение № 11 към чл. 113, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г.)

 

 

Дневник за покупките

 

ИН по ЗДДС1 ....................................................

 

Данъчен период: мм/гггг

 

По-ре-ден но-мер

Клон

Вид на доку-мента

Номер на доку-мента

Дата на доку-мента

Иденти-фикаци-онен номер на контра-гента2

Име на кон-тра-ген-та

Вид на сто-ката/ услу-гата

До-став-ка по чл. 163а ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС

 

ДО3 и данък на получените доставки, ВОП4, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 от ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък

ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 от ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит

ДДС с право на пълен данъчен кредит

ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2 -  6 от ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит

ДДС с право на частичен данъчен кредит

Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 ЗДДС (+/-)

ДО от придобиване на стоки от посредник в тристранна операция5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

                                   

______________

1 Идентификационен номер на лицето по чл. 94, ал. 2 от закона.

2 Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).

3 Данъчни основи.

4 Вътреобщностни придобивания на стоки.

5 ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция не участва при определянето на резултата за периода.

Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., попр. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.)

Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.)

Общи изисквания към структурата на файловете

(Доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Файловете DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT, PRODAGBI.TXT трябва да са текстови файлове с кодиране cp-1251/windows-1251.

Между отделните полета на един запис във файловете няма разделители.

Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

(