Промени в КСО, в сила от 01.01.2013

20.12.2012, 16:31 227553 178

#80 | 20.12.2012, 16:31
Публикации: 4 / 0
Имах впредвид, че при отбелязване на вид плащане 2 в Д6, ДОД е 0.00 и съответно за него не текат лихви. Проблем е при фирми, които 1-2 години не плащат осигуровки. Нали нямаме право да плащаме заплати, преди да са платени осигуровките и имаме доста фирми, които седят по документи с неизплатени заплати(заради непл.осигуровки). Говоря само и единствено за фирми, които са със задължения за осигуровки за повече от 2-3-5 месеца
#81 | 20.12.2012, 16:33
Публикации: 3326 / 255
Затова се подава с код 2(начислени) и НАП виждат, че има задължения, а не постъпват плащания. По този начин няма как да се укрият, а напротив. Укрити ще бъдат, ако не се платят осигуровките и по тази причина не се пусне и Д6 и така не постъпва нищо в НАП
#82 | 20.12.2012, 16:40
Публикации: 4 / 0
 Аз също мислех като теб, но когато подадохме няколко Д6 с 2 и малко след това имаше проверка, служителите на нап дадоха предписание(или нещо подобно-проверката беше при колежка и затова не знам какво точно са й връчили) да се подадът веднага и данните за ДОД, защото иначе било укриване на данъци. При четенето на закона и аз мисля като теб,само споделям реална ситуация от лятото на тази година
#83 | 20.12.2012, 19:52
Публикации: 3326 / 255
Досега каквато и проверка да сме имали не се е случвало такова нещо. То е ясно, че щом има начислени осигуровки ще има и данък. Ние имахме клиент, който не плащаше никакви осигуровки и по едно време спря да работи с тази фирма и за няколко месеца не подадохме никаква информация и от НАП искаха да ги подадем с код 2.
Според мен има нещо нередно при вашия случай. Не могат да Ви накарат да подадете с код 3 при положение, че осигуровките не са внесени.
#84 | 20.12.2012, 19:54
Публикации: 3145 / 253
 Аз също мислех като теб, но когато подадохме няколко Д6 с 2 и малко след това имаше проверка, служителите на нап дадоха предписание(или нещо подобно-проверката беше при колежка и затова не знам какво точно са й връчили) да се подадът веднага и данните за ДОД, защото иначе било укриване на данъци. При четенето на закона и аз мисля като теб,само споделям реална ситуация от лятото на тази година

Платени ли са заплатите та ви искат да подадете Д 6 с коз 3 за ДОД?

Ако заплатите ви са платени и не сте подали Д6 с код 3 само за ДОД сте в нарушение.
#85 | 28.12.2012, 12:41
Публикации: 2027 / 253
#86 | 28.12.2012, 16:27
Публикации: 857 / 27
добре де ,за януари 2013 изплаща заплати на 24,02,2012 но не внася осигуровки Д6 с тройка ли подавам
#87 | 28.12.2012, 16:42
Публикации: 25 / 2
Аз пък друго не разбрах - на СОЛ, което не внася навреме осигуровки, трябва ли да се изпраща Д1 до 25-то число, или както до сега - когато ги плати?
#88 | 28.12.2012, 16:48
Публикации: 857 / 27
2. чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО – прецизиран е кръгът на лицата, които са задължително осигурени по реда на тази разпоредба, както следва:
- управители, прокуристи и контрольори на търговски дружества и на еднолични търговци;
- синдици и ликвидатори;
- членове на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества;
- лица, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества.

...така го тълкуват от днешното становище
Изх.№ 20-00-249
Дата 28.12.2012
ко прайм сега ???? старата песен на нов глас ...идиотиииии иде ми да ударя кипенците веце и да си взема очите от тази държава..
КВИ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ ДА ВИ ПОЖЕЛАВАМ НЕ ЗНАМ ...НА МЕН И АЛКОХОЛА ВЕЧЕ НЕ МИ ПОМАГА ,АМА КОЙТО ИСКА ДА СЕ ВЕСЕЛИ ВСЕ ПАК
#89 | 28.12.2012, 17:05
Публикации: 11374 / 2035
Нещо не виждам това становище, би ли писал къде го четеш или направо да го постнеш ?
#90 | 28.12.2012, 17:11
Публикации: 8623 / 1401
На страницата на НАП
http://www.nap.bg/page?id=180
#91 | 28.12.2012, 17:18
Публикации: 2027 / 253
заменили са  "изпълнителите по договори за управление и контрол" на "управители"
Според мен пак ключово остава дали има определено възнаграждение или не за управленската дейност.
Чл. 6 (3) (*) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените, както следва:

#92 | 28.12.2012, 17:27
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
Нещо не виждам това становище, би ли писал къде го четеш или направо да го постнеш ?


От сайта на НАП
Становище № 20-00-249/28. 12. 12 г. относно ЗБДОО за 2013 г., в сила от 1 януари 2013 г.
http://nap.bg/document?id=3894

Приложение 1 - Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ към становище № 20-00-249/28. 12. 12. г. на изпълнителния директор на НАП
http://nap.bg/document?id=3895
#93 | 31.12.2012, 11:18
Публикации: 288 / 6
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;“

Когато имаме начислени и неплатени   заплати за месец 01.2013г. подавам Д1 до 25-то число на 02.2013г. следващ месеца,за който се отнасят данните , а Д6 трябва ли да подавам както беше досега без да посочвам данъка или според новите промени ще я подам чак когато изплата заплата и удържа данъка -  а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;“

#94 | 01.01.2013, 19:39
Публикации: 11374 / 2035
Разбирам го така - до 25 .02.2013 подаваме обр.1 и обр.6 за 01.2013 г. / примерно / . Ако заплатите не са изплатени нямаме задължение за плащане на ДДФЛ и съответно не го подаваме с другите данни в обр.6. При изплащане на заплатите ДДФЛ е дължим и подаваме обр.6 в горецитираните срокове само с данните за ДДФЛ. Обр.6 ще бъде с код 5 - независимо платени или не заплатите.
#95 | 02.01.2013, 01:15
Публикации: 8 / 0
Според мен т.к. при всички случай разхода за заплати и осигуровки си го начисляваме за месеца за който се отнася, то би следвало до 25-о число, следващия месец да си подадем Д1, както за работниците, така и за СОЛ, да си подадем Д6 с код 5, т.е. без данъка и да си платим осигуровките /ако можем, ако не текът лихви/. Когато изплатим заплатите, подаваме Д6 с код 5, в който посочваме само данъка, до 25-о число на месеца, следващ месеца в който данъкът е удържан. За мен обаче възниква един въпрос във връзка с Д1 на СОЛ, което до края на 2012 година има невнесени ОВ. При досега действащите изисквания Д1 следваше да се подаде до 10 дни след плащането, а сега до 25-о число на месеца, следващ месеца за който се отнасят. Какво става с тези които са за 2012, но ще се платят през 2013. Никъде не видях указание какво става със заварените случаи.
#96 | 02.01.2013, 09:00
Публикации: 15 / 0
И аз не можах да се ориентирам, какво става със декл. 1 на самоосигуряващи за предишни периоди - заварени случаи.
#97 | 02.01.2013, 09:56
Публикации: 11374 / 2035
Би трябвало да си ги подадат до 25. 01.2013 , за да има информация в данъчната им сметка за задълженията им и за да е актуален персоналният им регистър.
#98 | 02.01.2013, 10:05
Публикации: 288 / 6
Т.е на СОЛ, който не са си плащали осигуровките през 2012г. и не им е подавана Д1 трябва до 25.01.2013г. да си подаде Д1 за месеците от 2012г.?
И друго искам да попитам на СОЛ-те ,които имат неплатени здравно осигуровки от времето преди да станат СОЛ ще се покажат ли в единната сметка на фирмата ?
#99 | 02.01.2013, 10:09
Публикации: 11374 / 2035
" ...............на СОЛ-те ,които имат неплатени здравно осигуровки от времето преди да станат СОЛ ще се покажат ли в единната сметка на фирмата ? "

Ако са били примерно безработни и имат подадена декл. обр.7 би трябвало.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група