Болничен и обезщетения по време на бременност и майчинство

23.09.2015, 18:40 13101 26
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.09.2015, 18:40
Публикации: 12 / 1
здравейте, ситуацията е следната: на ТД съм, осигуряват ме на 380 лева, бременна съм в 6-ти месец и влизам в непрекъснат болничен от другата седмица. Тъй като досега имам само 6 месеца осигурителен стаж, счита ли се времето, което ще прекарам в болничен, за стаж? И започва ли изплащане на обезщетение, след като той стане 12 месеца, тоест през април, въпреки че вече ще съм родила, живот и здраве, и ще съм в отпуск за майчинство?
Още един въпрос, ще ме извините за наглостта - от какви други помощи бих могла да се възползвам, при положение, че е първо дете, не съм студентка, нямам брак с бащата, но живеем заедно?
#1 | 24.09.2015, 09:45
Публикации: 5550 / 369
, счита ли се времето, което ще прекарам в болничен, за стаж? Да
И започва ли изплащане на обезщетение, след като той стане 12 месеца Да
от какви други помощи  http://pomosti.oneinform.com/
#2 | 07.10.2015, 13:55
Публикации: 12 / 1
Малко закъснях с отговора - благодаря!
#3 | 21.10.2015, 23:13
Публикации: 1 / 0
Здравейте искам да попитам тъй като сега съм 4ти курс и ще завърша есента на 2016 , ако ми се роди дете юли месец ще имам ли право на субсидията за дете ,
#4 | 22.10.2015, 09:30
Публикации: 6117 / 545
Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие че:
1. детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;
3. майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;
4. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При условията на ал. 1 еднократна помощ за отглеждане на дете се предоставя и на самотния баща (осиновител).
(5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Помощта по ал. 1 се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.

Много странно изказване - субсидия за дете:)
Като чета в Закона за семейните помощи за деца - ще имате право при условие, че учите редовно.
#5 | 22.10.2015, 09:34
Публикации: 7242 / 1082
Все още не дават субсидии за деца :)
DEL

Не прочетох правилно датите :)
#6 | 06.11.2015, 08:29
Публикации: 8 / 0
Здравейте,
Работя на 4 часов трудов договор от 16.01.15г. и съм редовен докторант. От 19.07.15г. съм болничен поради усложнения с бременността, но не съм получавала парично обезщетение,т.к. нямам 6м осигурителен стаж. От 01.11.15г. съм по майчинство, което до колкото съм разбрала ще започна да получавам от 16.06.16г., когато ще направя 12м. осигурителен стаж. Като редовен докторант имам право на еднократната помощ, но се водя осигурена, т.е. няма как да я взема. Въпроса ми е имам ли право на някаква помощ до 16.06.16г. и дали правилно съм разбрала? Съпругът ми взима висока заплата и доходът ни е по-голям от 350лв. на член от семейството.
Предварително благодаря за отговора
#7 | 06.11.2015, 09:04
Публикации: 5550 / 369
 Съпругът ми взима висока заплата и доходът ни е по-голям от 350лв. на член от семейството.

При това положение, нямате право на помощ от социалните

#8 | 06.11.2015, 09:06
Публикации: 8 / 0
Благодаря за бързия отговор. А останалата част правилно съм я разбрала, така ли?
#9 | 06.11.2015, 09:07
Публикации: 5550 / 369
Благодаря за бързия отговор. А останалата част правилно съм я разбрала, така ли?
За Ваше съжаление - да, правилно сте разбрала
#10 | 06.11.2015, 16:55
Публикации: 8 / 0
Благодаря Ви.
#11 | 11.11.2015, 09:05
Публикации: 8 / 0
Здравейте,
Искам да попитам еднократната помощ по чл.5а, ал.2 за майчинство без необходимия 12 месечен осигурителен стаж обвързана ли е с дохода на член от семейството, попълват ли се някакви документи и ако се от мен или от счетоводителят на фирмата?
#12 | 11.11.2015, 09:48
Публикации: 5550 / 369
Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция.

Чл. 11. (1) Еднократна помощ при раждане на живо дете се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;

2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката, или удостоверение от общинската администрация за родените от майката деца;

3. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;

4. лична карта (за справка).
#13 | 11.11.2015, 10:30
Публикации: 8 / 0
Благодаря за отговора, но не за тази еднократна помощ става въпрос. В чл.5а, ал.2 от Закона за семейните помощи пише че имам право ако съм осигурена, но нямам необходимия осигурителен стаж, на еднократна помощ за не повече от 45 дни. За нея питам дали се изисква доход и документи, понеже не е упоменато.
#14 | 11.11.2015, 10:33
Публикации: 5550 / 369
Благодаря за отговора, но не за тази еднократна помощ става въпрос. В чл.5а, ал.2 от Закона за семейните помощи пише че имам право ако съм осигурена, но нямам необходимия осигурителен стаж, на еднократна помощ за не повече от 45 дни. За нея питам дали се изисква доход и документи, понеже не е упоменато.


Ако напишете точно за коя помощ питате, вместо да цитирате членове, ние да търсим въпросния член......., ще е по-лесно да Ви отговорим

А най-лесно е да отворите тук
http://pomosti.oneinform.com/
и да си прочетете
#15 | 11.11.2015, 10:45
Публикации: 8 / 0
Глава втора.
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ПРИ БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 69 ОТ 2004 Г.)


 Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, имат право на еднократна помощ при бременност в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.
(3) Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случай че бременната жена не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.

Извинявайте
#16 | 11.11.2015, 10:49
Публикации: 5550 / 369
Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв., имат право на еднократна помощ при бременност, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.

Вие и бащата взимате от работодателите си  удостоверение за брутните месечни доходи  за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане,
#17 | 11.11.2015, 10:51
Публикации: 8 / 0
Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.
(3) Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
#18 | 11.11.2015, 16:23
Публикации: 8 / 0
Извинявайте за притеснението, но може ли да ме орянтирате за горната помощ, имам ли право на нея въобще?
#19 | 02.02.2016, 13:36
Публикации: 12 / 1
Здравейте!
В социални служби ми казаха, че имам право на помощ на стойност 100 лева месечно, след раждането, до натрупване на необходимия стаж. Въпросът ми е нужно ли ми е удостоверение за брутния доход за предходните 12 месеца?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове