На 12,03,2018 е вписано прехвърлянето на

търговското предприятие А съгл чл 15 от ТЗ към Б. Понеже А имаше данъчен склад по закона за акцизите ,при прекратяването му м. Юни 2018 се дължи акциз на всички налични стоки . Същият се начисли и изплати от правоприемника Б. Въпросът ми е , това признат разход ли е ? Също така в новата фирма бракувахме етикети за 40000 лв  закупени преди  8  залежали и поради смяна на името и други реквизити които не отговарят на новите нормативни документи . Дали този брак ще се признае за данъчни цели.
Здравейте.
На 12 март 2018 г е вписано в ТР прехвърляне на търговско предприятие А  на свързано лице В .Какво и къде трябва да подаде А за да приключи дейността си.До сега е подадено само искане  за дерегестрация по ДДС и съответно регистрация на В.
Здравейте , моето предприятие отговаря на изискванията за малко предприятие ,но е АД и работим по международните стандарти. Може ли да си работя по старите форми без да се възползвам от съкратените /а те само за националните ли се отнасят/