Не е ли , че сдружението не формираше печалба и не разпределя дивидент за разлика от дружеството. Може и да бъркам. Отделно съдружництите/членовете/ в края на годината изравняват осиг. всноски.
Винаги възникват разчети.
Въпросът е, че ако им се заплаща възнаграждение за личен труд, не могат да приспадат осигуровките от данъчната основа, защото не могат да се осигуряват като СОЛ през ЕИК на дружеството. Ако е адвокатско съдружие нещата стоят по друг начин, но с дружеството е така. Имаше някакви писма от НАП, трябва да ги изровя...
Пак казвам, може и да греша, но когато четох, стигнах до заключение, че не могат да се осигуряват като СОЛ през ЕИК на дружеството, остават си през ЕГНто като СП.

Благодаря ! Какво е различното при сдружението?
 Имам следните въпроси и имам нужда от помощ във връзка осигуряване на адвокати съдружници в адвокатско дружество, тъй като нямам опит с подобна дейност:

   1.  Как се осигуряват адвокатите съдружници в адвокатско дружество? Като СОЛ през булстат на дружеството и подава ли се ОКД 5 за започване на дейността?

   2. Всички приходи и разходи ли се отчитат подобно, като на всяко едно дружество? Въпросът възниква тъй като услугата се извършва пряко от адвоката , който също има Булстат, което е неговото ЕГН.

    3. Правят ли годишно изравняване на осиг. вноски в края на годината съдружниците в адвокатско дружество. Най- вероятно изравняват на база получените приходи по ЕГН, които са получили извън дружеството.
    4. Трябва ли дружеството да притежава касов апарат за получените приходи в брой?
Здравейте,

Дружество не регистрирано по ДДС закупува стока от страна членка на ЕС. Трябва ли дружеството да се регистрира по ДДС преди да осъществи сделката или регистрацията е задължително след натруване на оборот от 20000 лв.
Здравейте,

Бих желал да попитам в кои колони в дневник за продажби трябва да фигурира начисленото ддс от протокола.

Кой контрагент трябва да бъде отазен в дневника за продажби? Предполагам самото дружеството?
Здравейте, колеги,

Българска фирма сключва граждански договор с чужденец от ЕС ( гражданин на Германия).
Наетото лице ще извършва консултантска услуга в сферата на сертифицирането по ISO. Наетото лице ще извършва услугите извън територията на страната- основно в ЕС и трети страни. След извършване на консултацията българското дружество ще издаде фактури към своите клиенти , а наетото лице ще получи договорения хонорар.

Във връзка горното имам следните въпроси:

1. Трябва ли да удържам 10 % данък на физическото лице?
2.  Имам ли право на нормативно признати разходи и колко процента са?
3. Декларирането на удържания данък трябва ли да се декларира в декларация по чл.55 и справка по чл .73 в следващата година?
4. Признават ли се направените разходи във връзка командироването на лицето, които е на граждански договор.
5. Какъв документ трябва да се издаде от НАП или от счетоводството, че са удържани данъци и внесени пред германските данъчни служби, тъй като лицето се осигурява също и в Германия.
Колеги,
Имам следният казус:

Имаме клиент от Русия, който няма регистрация по ДДС в страна членка. Фактурираме на клиента ни от Русия , но транспорта на стоката завършва в страна членка на ЕС. Стоката не минава митница и за целта няма да има МД, т.е. отпада основание чл.28.

Мисля, че основаниете за неначисляване в този случай е чл.17, ал.2. Какво мислите?

Освен това имам авансово плащане по тази сделка, като издавам фактура за аванс- проблем срещам в коя колона да отразя фактурата: колона 14, колона 19 или колона 23, тъй като продажбата фактически няма да бъде износ в бъдещ момент.
Колеги,
Правилна ли е следната контировка за отразяване на следното движение:

ЕООД купува акции от АД и превежда сумата от разплащателна сметка.
ЕООД-то с тази покупка става основен акционер в АД-то и е част от съвета на директорите.

контировка: 426/503
Строителен магазин желае да започне да продава дървесина за огрев и дървесина за строителство.

Въпроса е , какви документи и разрешителни са нужни за започване на търговията. Фирмата няма да се занимава с дърводобив. Ще препродава дървесината.

По какъв начин се осъществява контрола- билети, gps, камери, печати и т.н.

Благодаря за помощта.
Получавам авансово плащане от клиент от трета страна. Задължен ли съм да издам фактура за авансовото плащане до 5 дни от получаване на плащането от трети страни?

Ако да, кой член от от ЗДДС трябва да цитирам на фактурата , като основание за неначисляване.