delphine,
Първо: за протокола - не е нужно да ми пишете в мъжки род - жена съм.
Второ: Явно съм ви изненадала - и вас и подгласничката  ви Таня Попова. Когато пишете коментари и давате мнение е добре да сте проверили всички гледни точки. В противен случай може да изкарате глобата на някой беден човечец, но не вие ще я платите, нали така? Какви решения вземате за себе си - не ме вълнува. Но няма да си замълча за "съвети", особено когато някой е потърсил компетентно мнение. За съжаление не всичко е ясно написано; няма точни указания от нито  една от институциите. С изменението на закони от 1.1.2018г, без да са готови вкараха голяма част от ЮЛ в т.нар. §22. Тук няма да повдигам въпроса за ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, чийто ЦР към МП затвориха от 1.1.2018г. и сега хорицата се въртят и не могат да предприемат нищо, защото т.нар. адвокати четат ЦЮЛНЦ, но си мислят, че ЗСч е само за счетоводители и не ги касае.  ТАКА, ЧЕ ЕТ ПОДАВАТ Г1 или Г2 В ТР, заедно с декларации по чл. 13, ал. 4 и ал. 5. Става с електронен подпис, не е проблем че се появява искане за платена такса от 20,00лв - пак минава. И по меко с тона, драга, явно не си проучила всичко.
delphine,
Добре би било да  намерите "официалния отговор от МФ" - ще бъде интересно. На сайта им няма публикувано нищо такова, на сайта на АВ - също; в нито един друг счетоводен форум не прочетох подобно твърдение на Вашето. Така, че ... постарайте се.
Мисля, че тук е форум за сериозни обсъждания на конкретни въпроси, които ни вълнуват. Не мисля, че има място за махленски забележки.
Не, в НАП не подават ГДД. Подават само Приложение 11 в НСИ и в ТР  към АВ декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 - свободен текст
Към delphine  « -: 06.02.2018, 10:37 » във връзка с отговора. Да, наистина трябва да се чете, НО ДА НЕ СЕ ЧЕТЕ ИЗБИРАТЕЛНО. Едноличния търговец е също "предприятие" (записано е в "ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на ЗСч и по точно в § 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г.) Под предприятие по смисъла на чл. 1 се разбира икономически обособени юридически лица, еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, които осъществяват разрешена от законите дейност.)
Точно в този смисъл и в срок до 31 март 2018г Едноличния търговец е ДЛЪЖЕН да подаде в ТР към АВ декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч (в сила от 01.01.2018г) В противен случай ще има и глоби, както е записано в чл.74, ал. 1 от същия закон.
Но споделих казуса, защото наистина във заповедта не пише за задължение, а за възможност. А документ, в който е написано задължение, аз не намирам.
И след като ми потвърдиха и по телефона, започнах да чувствам загубено времето си, прекарано в НСИ, за нулевите фирми

Не съжалявайте, не сте си загубили времето, но пък сте си спестили глоби!  За тези декларации съм говорила с представители от НСИ  и никой от тях не ме е посъветвал да не подавам Приложение 11, а напротив. Говорила съм с Кармен Искрова, с Татяна Николова и Марин Геров в различни дни.  А и като се замислите: как удостоверявате, че фирмата не е имала дейност, ако не подадете някакъв документ. Както съм чувала от стари юристи: "Дума към дело не се пришива" Така, че ..... решението си е Ваше.
Здравейте,

Смятате ли, че може да не се подава декларацията в статистиката от предприятия, които не са осъществявали дейност?

Питането ми е във връзка с въпрос на клиент за тълкувание на заповед от 19.12.2017 и по-точно - "предприятия, които не са осъществявали дейност и нямат задължение за подаване на ГОД, МОГАТ да подадат декларация в НСИ декларация (приложение 11) ...".

Пожелателна ли е декларацията?   


Задължителна е! В НАП  е без декларация, но в НСИ  - Приложение 11 до 31 март 2018г. трябва да подаде.
Да, само към НСИ. Портала на ЦР към МП вече е затворен. Но тъй като и аз имах едно сдружение, което през 2017 има само банкови такси и възнаграждение на счетоводител при разговор със служител в НСИ ме посъветваха да подам Приложение 4, а не Приложение 11. При мен през 2016г имаше един проект, който приключи. За 2017г. както писах  - само разходи. Попълних баланс, ОПРНД, ОПП, ОСК и справката за труда. Е и първите страници от комплекта.
Не е точно така. От значение е дали дарението е под условие или не. В случай, че е под условие  направените разходи за него се отразяват на код 65511 в Отчета за приходи и разходи от нестопанска дейност, съответно прихода е посочен на код 66511 в този отчет. Ако не е под условие - дарението се посочва на код 66512 в приходната част на ОПРНД.
Останалите разходи трябва да прецизирате от какво естество са. Съответно отнасяте в  раздел ІІ  Финансови разходи и в буква Б. Административни. Изяснете моля, разходите от 6 хил. лв. за какво точно се отнасят. В ОПРНД не е прието да се посочват по-високи разходи от приходите. В случай, че имате нестопанска дейност, която обхваща повече от един отчетен период, направените разходи за нея не признавате само в първия, а ги разсрочвате, т.е. при приход от 2 хил.лв. показвате разходи за 2 хил.лв. Остатъка отнасяте в 498 Други дебитори в края на 2017г.  и през януари 2018г. го посочвате в дебита на 132 Финансиране за текуща дейност. Сметки от гр. 13 не остават с дебитни салда. А резултат от дейността ( положителен или отрицателен ) насочвате към 117 Други резерви след като се приеме доклада (част от който е и финансовия отчет) на общо събрание.
В Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията следва да подадете ГФО за 2017г., който съдържа: баланс; отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност; отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци. Няма пречка да използвате тези от статистическата форма (Приложение 4).
В НАП подавате справка за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ ( срока изтича днес - 15 март 2018г). След като нямате стопанска дейност и не формирате данък върху положителния финансов резултат  не подавате декларация по чл. 92 от ЗКПО.
В НСИ подавате пълен комплект на цитираното вече Приложение 4 ( в Годишна отчетност е под №7).
Това е