В случая ме интересува дали ще получава МРЗ или половината от нея при положение ,че е осигурявана на 4 часа
Здравейте,
при нас има работничка / работи на трудов договор на 4 часа  на 230 лв. /,която е бременна  .
През последните 24 месеца е работила при нас на 4 часа и  има  12 осиг. стаж.т.е. има
право на  майчинство. Въпроса ми е за първата година какъв е размера на обезщетението ,което ще получава? 
 
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,

Уведомявам Ви, че Националната агенция за приходите (НАП) предприема действия за извършване на проверки на дружества – нефинансови предприятия, посочили в счетоводния си баланс за 2016 г. касови наличности в значителен размер.

Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел осуетяване установяването на данъчни задължения.

Представляваното от Вас дружество попада в групата от лица, в чиито счетоводен баланс за 2016 г. са посочени касови наличности в значителен размер.

В случай че към настоящия момент посочената във финансовия отчет като касова наличност сума не е реално налична и липсват доказателства за разходване на паричните средства или други  обстоятелства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса, обосновано би се предпоставил извод, че собственикът (акционерите, съдружницитe) на данъчно задълженото лице се е разпоредил със същите в своя полза или в полза на свързани с него лица, без това да е свързано с осъществяваната дейност. Тази хипотеза попада в обхвата на дефиницията за „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на  § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО.

По смисъла на § 1, т. 4, б. „в“ от ДР на ЗКПО скритото разпределение на печалба се смята за дивидент. Следователно по отношение средствата с характер на скрито разпределение на печалбата се прилага и облагане като  дивидент – с данък при източника в случаите, предвидени в чл. 194 от ЗКПО, съответно с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 267, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от средсвата, представляващи скрито разпределение на печалба.

Обръщам внимание, че съгласно ал. 2 на чл. 267 от ЗКПО, когато данъчно задължено лице е извършило скрито разпределение на печалба и е посочило това обстоятелство в данъчната си декларация, предвидената по ал. 1 санкция не се налага.

В случай на допусната счетоводна или друга грешка, отнасяща се за минали години, свързана с извършено скрито разпределение на печалбата, можете по реда на чл.103, ал.2 от ДОПК да предприемете действия за коригиране на  данните в годишната данъчна декларация за годината, в която е допусната грешката. В този смисъл настоящото съобщение може да се счита и като такова по чл.103, ал.1 от ДОПК. Подаването на новата декларация се извършва в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение в компетентната териториална дирекция на НАП. По този начин по отношение на дружеството биха се реализирали благоприятните последици на чл. 267, ал. 2 от ЗКПО, а именно отпадане на административнонаказател ната отговорност за извършено скрито разпределение на печалбата.

По отношение на лицата, които в указания срок не подадат коригиращи декларации, когато са налице основания за това, ще бъдат предприети своевременно контролни действия.
ЗП  досега се е осигурявал по ЕГН върху 300 лв. /мин осигурителен праг за зем. производители /. Сега е регистрирал и ЕООД , което ще се занимава със съвсем различна дейност. Интересува ме върху какъв доход следва да се осигурява ,защото той иска да продължи осигуряването  като ЗП -300лв или 420лв?
Според мен след като само  адвокатите ще имат такива големи правомощия на база на влизането в сила на този закон  не  следва ли и в Наказателния кодекс да се направи промяна и освен счетоводителите в кръга на наказателно отговорните лица за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, в хипотезите на чл. 255, 255а и чл. 256 от НК. да бъдат включени и адвокатите.
Благодаря Ви за  бързия отговора.
Здравейте ,
Едноличен търговец ,регистриран по ЗДДС  е починал на 05.05.2015 .На същия ден фирмата е служебно де регистрирано по ЗДДС.
Неговото предприятие е поето от наследник .Регистрирано е по ЗДДС  със същия ДДС номер /по чл,132от ЗДДС/ на 20,03,2015
 Следва ли в Д ДС декларацията за месец март да бъдат  включени и приходите за периода 01.03.2015 до 05.03.2015 /фирмата е работела и има приходи/
Собственик на работещо ЕООД  е починал. Фирмата  ще продължи дейността си -един от наследниците ще я поеме .Какъв е срока в който може да се подадат документи в ТР за наследяването ?
Лицето не е получавало обезщетение .
Самоосигуряващо се лице е подавало декл 1 и е внасяло осигуровки на високия процент.
Оказа се ,че при започване на дейност ОКД 5/2004 год./ е подадена на нисък %/това се установи на база на разпечатки от НАП-лицето не може да намери екземпяра от подадената декларация/.
В този случай ,ако някой се е сблъскал с такъв проблем -нека сподели какъв е начина да се оправи всичко-дали да се подаде нова окд5 или да се коригират декл 1?
                  Във връзка с коментарите по темата моето предложение е следното:
            -   Да се създаде   съюз или камара на счетоводителите в България .
-   да не се променят  изискванията за съставител на ГФО , а да се контролира тяхното спазване .
/ Като контролиращ орган предлагам представители на Министерство  на финансите и камарата /съюза/ на счетоводителите .Според мен този контрол може да бъде проведен при представяне на отчетите за  публикуване в Търговския регистър/
-   да се създаде  регистър на счетоводителите на база на образователен ценз и професионален опит ,като на всеки регистриран счетоводител бъде издаден печат с номер ,който да поставят върху годишните отчети
-   да се въведе годишна такса за членство
-   да се провеждат ежегодни /ако е необходимо и по често /курсове за обучение на счетоводителите ,свързани с промените в данъчното и осигурително законодателство и новостите   и промените  в счетоводството. 
  Твърдо съм против въвеждането на каквито и да било изпити,защото според мен тяхното успешно вземане е почти сведено до минимум/т.к. при успешното им полагане аз ще стана потенциален техен конкурент и ще доведа до преразпределение на пазара/ .
   В условията на постоянно намаляване на броя на работещите фирми в България мисля ,че пазарът е този ,който  ще отсее качествените от некачествените кадри.
Не ,просто втория болничен ,който е издаден е с по-късна дата  и се получава интервал между двата болнични .През това време лицето не е било на работа.
Аз имам следният случай:
Работник представя два болнични  с решение на ТЕЛК- но между тях  има прекъсване от 3 дни .Нормално ли е това и този интервал от 3 дни как ще бъде оформен в декл 1 ?
Здравейте,
аз имам следният случай:
досега ФЛ  е било  регистрирано  като ЗП и се е осигурявало върху 240.00  и тази година също  ще продължава да упражнява дейност като ЗП ФЛ.Освен това тази година лицето има и фирма -ЕООД ,чрез която също ще упражнява  дейност.
Какъв е най удачният вариант за осигуряване?
Имот- собственост само на съпругът  се отдава под  наем.Доходите от този наем са постъпили по разплащателната сметка на неговата жена.Кой трябва да подаде ГДД ?