Здравейте, днес намерих едно решение на Варненският административен съд от 2013г./по вече отменения закон/, в което наложената глоба от ДАНС на "търговец на едро" , вписан като такъв в Търговския регистър, е отменена на база Директивата. Последната също е променена, но по същество там не фигурира определение за "търговец на едро". Ето линк към решението http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2013/10-2013/0261d813/808a1013.htm. Вижте и в Директива -ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията