Бракуване на МПС и ДДС

26.08.2015, 10:25 17782 7

26.08.2015, 10:25
Публикации: 70 / 2
Здравейте, имам сложен казус и моля за помощ
Закупен Бус през 2013г с отч. ст-ст  6000лв и ползван ДК 1200лв.
претърпял катастрофа и е бракуван на 27.07.2015. Балансовата стойност е 3250лв
Изплатена застрахователна щета 5767лв
МПС-то е продадено за скрап  за 500лв.Издаден Протокол от фирмата
Моля за помощ относно датите на  отписване от САП и ДАП и счетоводните записвания.
Трябва ли да се прави корекция на ДДС. ??? 
за първи път имам такъв казус и не съм  много наясно как да отразя всичко коректно.
#1 | 26.08.2015, 10:45
Публикации: 2027 / 253
Насочете се от тази статия :)

Корекции на ДДС при липси и брак на ДМА

Лиляна Панева
Данъчен консултант
_____________________

Един от въпросите, с които следва да бъде съобразено преобразуването на финансовите резултати за данъчни цели, е законосъобразното данъчно третиране на разходите за ДМА, отписани през годината поради липси или брак. Обект на преобразуването е регулирането на разходите за ДДС, свързани с активите.

Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС при установяването на липса или брак на активи следва да се направи корекция на данъчния кредит, ползван при придобиването му. Когато обект на корекцията са ДМА по смисъла на ЗКПО, лицето дължи данък в размер, определен по формула, посочена в ал. 6 на чл. 79 от закона. Размерът на дължимия данък за дълготрайните активи е поставен в зависимост от вида на актива и от броя на годините от настъпването на обстоятелствата, налагащи корекцията, т.е. от годината на бракуването или липсата до изтичането на определен срок, след който се приема, че задължението за възстановяване на ползван данъчен кредит е погасено. Този срок се отчита от годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за съответния актив, до годината в която приключва срокът за погасяване на задължението, включително. За недвижимите вещи този срок е 20 година, а за всички останали стоки и услуги - 5 г.

Формулата е:

a) за недвижимите вещи
            ДД = ПДК х 1/20 БГ, където:
ДД е дължимият данък;
ПДК- размерът на ползвания данъчен кредит;

БГ- броят на годините от настъпването на обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 или ал. 3 от закона, включително годината на настъпване на тези обстоятелства, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.

b) При изчисленията на данъка за останалите стоки или услуги цифрата 20 се замества с 5, а броят на годините БГ се определя при база 5-годишен срок.

Корекциите се извършват еднократно в данъчния период, в който са възникнали съответните обстоятелства, чрез протокол, съставен по реда и със съдържание, определени в чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС. Протоколът се съставя най-късно в последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата, водещи до корекцията. Размерът на начисления ДДС се отразява в колони 10 и 16 на дневника за продажбите (начислен 20% ДДС в други предвидени от закона случаи) и в клетка 23 на справката декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС).

При липса и бракуване на ДМА не се прави корекция, когато:

от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за актива, до годината за възникване на обстоятелствата за отписването му включително са изминали 5, съответно 20 години (чл. 80, ал. 1, т. 3 от закона);
липсата или бракът са причинени поради непреодолима сила (чл. 80, ал. 1, т. 1 от закона);
липсата или бракът са причинени от авария, катастрофа, за която лицето може да докаже че няма вина (чл. 80, ал. 1, т. 2 от закона); или
ако при възникването на липсата или брака балансовата стойност на актива е под 10 на сто от неговата отчетна стойност (чл. 80, ал. 2, т. 6 от закона).
Пример: През 2010 г. се налага да бъде отписан поради катастрофа микробус, при придобиването на който фирмата е ползвала данъчен кредит. Микробусът е закупен за 50 000 лв. и за него е ползван пълен данъчен кредит, т.е. 10 000 лв. В началото на 2010 г. му е бил направен ремонт за 2000 лв. и съответно е ползван кредит за 400 лв. Поради невъзможност да бъде ползван след катастрофата, микробусът е бракуван.

Корекция на ползвания данъчен кредит ще се прави, ако:

микробусът е придобит и за него е ползван данъчен кредит през 2006 г., т.е. от годината, в която е ползван данъчният кредит за придобиването му до 2010 г. включително са изминали 5 години;
към датата на отписването му балансовата му стойност е под 5200 лв., т.е. под 10 на сто от 52 000 лв.;
доказано е, че катастрофата не е по вина на шофьора на микробуса.
http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2011/number18/item6.htm
#2 | 26.08.2015, 10:55
Публикации: 70 / 2
По моите изчисления 1200 х 1/5 = 240лв х 2г. = 480лв ДДС така ли е. А ако се докаже че погиването на ДМА е по вина на другото лице тогава дължи ли се ДДС.
Изплатената щета и прихода от продажбата на скрап директно като прихид ли ги отнасям или  коригирам стойността при отписване ? 
#3 | 08.09.2015, 11:24
Публикации: 70 / 2
При отписване на МПС което е бракувано и е изплатена щета от застрахователя как би следвало да се осчетоводи
моите операции са следните:
- при получената сума от застрахователя
Дт 495 / Кт 709 
Дт 503 / Кт 495
- при отписване  на ДМА
Дт 2415 / Кт 205 със ст-ста на набраната амортизация
Дт 609  / Кт 205 - балансовата ст-ст. Тук не съм сигурна за 609 сметка
Приключване 709/123 , а с/ка 609 ????
Моля ви за коментар дали е правилно счетоводното записване?

Благодаря !
#4 | 10.09.2015, 16:32
Публикации: 1 / 0
По моите изчисления 1200 х 1/5 = 240лв х 2г. = 480лв ДДС така ли е.
Според мен, а днес ми потвърдиха и от "Аксаков", че корекцията е с 3/5 от данъка

БГ- броят на годините от настъпването на обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 или ал. 3 от закона, включително годината на настъпване на тези обстоятелства, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.
#5 | 11.09.2015, 13:50
Публикации: 70 / 2
Моля ви за коментар относно счетоводното отписване на актива и съставените от мен сч.статии
#6 | 11.09.2015, 15:00
Публикации: 6380 / 1100
Моля ви за коментар относно счетоводното отписване на актива и съставените от мен сч.статии
Статиите са нормални.
Липсва 123 / 609 като после прилагате:

Чл. 28. (1) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато разходите се дължат на:
1. непреодолима сила;
2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
4. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.
(4) Не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 3.
(5) Не се признават за данъчни цели последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на липси и брак на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 4.


 и съответно:

Чл. 23. (1) Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели.
(2) За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че:
1. разход (загуба) не е признат за данъчни цели, с този разход (загуба) се увеличава счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на разхода (загубата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години;
#7 | 12.09.2015, 07:39
Публикации: 58 / 0
Благодаря за дискусията по казуса !
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група