Процедура за издаване на трудова книжка

05.12.2011, 13:21 26370 8
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

05.12.2011, 13:21
Публикации: 3167 / 246
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА
Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
  1. Приложима нормативна уредба
* Кодекс на труда - чл. 347 - 350, чл. 226, чл. 414, ал. 1
* ПМС № 227 от 1993 г. (ДВ, бр. 102 от 1993 г.)
* Наредба за трудовата книжка и за трудовия стаж (ДВ, бр. 102 от 1993 г.)

2. Цел на процедурата
Да се опише редът за издаване и регистриране на трудова книжка и да се посочи нормативната уредба, съотносима с него.

3. Страни по процедурата
* Работник/служител и работодател - при издаване на трудова книжка за първи път. Тези две категории са пояснени в процедура 1 - "Сключване на трудов договор".
* Работник/служител и инспекцията по труда. При издаване на трудова книжка, загубена по вина на работника /служителя или на работодателя.
* "Инспекция по труда" е териториалното подразделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по местоживеенето на работника или служителя, респективно по местоседалището на работодателя, страна по трудовия договор.

4. Осъществяване на процедурата
Трудовата книжка е официален удостоверителен документ относно обстоятелствата по трудовото правоотношение, вписани в нея. Тези данни са посочени в чл. 349, ал. 1 от КТ и чл. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
Трудовата книжка се издава и оформя по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика (виж "Информационен бюлетин по труда", изд. на МТСГ, бр. 11/12 от 1993 г.).

а) Издаване на трудова книжка при постъпване на работа
При постъпване на работа работникът/служителят представя трудовата си книжка на работодателя. Ако той постъпва за първи път на работа, работодателят за своя сметка в петдневен срок от постъпването му издава нова трудова книжка по следната процедура:
* Работодателят събира нужните за издаването на трудовата книжка документи - лична карта, документи за правоспособност, документи за завършено образование и други документи, необходими във връзка със сключването на трудовия договор, трудовия договор.
* Работодателят лично или чрез специално упълномощено за това длъжностно лице попълва трудова книжка по утвърдения образец, като вписва изискващите се данни, и я заверява с подпис и печат.
* Издадената трудова книжка се вписва в прошнуруван, пронумеруван и заверен с подписа на работодателя дневник за издадените трудови книжки. Дневникът е по образец, утвърден от МТСП (виж посочения по-горе брой на "Информационен бюлетин по труда").
* Попълнената и заверена трудова книжка се предава срещу подпис на работника или служителя.
* Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който при поискване от работодателя или по своя инициатива е длъжен да му я предаде, за да бъдат направени съответните вписвания в нея, когато се променят някои от първоначално вписаните обстоятелства.
* Неполучените от работниците и служителите трудови книжки се съхраняват от работодателя, респективно от неговия правоприемник, в продължение на 50 години, след което се предават на държавния архив (чл. 8 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж). При закриване на предприятието без правоприемник тези документи се предават по опис в държавния архив.

б) Издаване на нова трудова книжка при загубване на старата по вина на работника или служителя
Когато трудовата книжка е била изгубена по вина на работника/служителя, нова трудова книжка се издава от инспекцията по труда по неговото местоживеене по следната процедура:
* Работникът/служителят подава в инспекцията по труда молба-декларация, в която се описва кой и кога е загубил или унищожил трудовата книжка, както и данни за работодателите, при които е работил.
* Работникът или служителят поисква от предишните си работодатели удостоверения по образец (Приложение № 2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж) относно трудовия си стаж при тях. Работодателите са длъжни в 7-дневен срок да предоставят на лицето исканите удостоверения (чл. 7, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж).
* Лицето предава в инспекцията по труда удостоверенията или други оригинални документи, съдържащи тези данни, които се комплектуват заедно с молбата-декларация за издаване на трудова книжка.
* Инспекцията по труда изготвя и издава нова трудова книжка, която връчва срещу подпис на лицето.

в) Издаване на нова трудова книжка при загубване на старата по вина на работодателя
Когато трудовата книжка е била изгубена по вина на работодателя, нова трудова книжка се издава от инспекцията по труда по неговото местоседалище по следната процедура:
* Работникът/служителят подава в инспекцията по труда молба-декларация, в която се описва кой и кога е загубил или унищожил трудовата книжка, както и данни за работодателите, при които е работил.
* Работникът/служителят представя на своя работодател списък на работодателите, при които е работил от началото на трудовата си дейност.
* Работодателят изисква от предишните работодатели удостоверения по образец (Приложение № 2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж) относно трудовия стаж на лицето. Работодателите са длъжни в 7-дневен срок да предоставят на лицето исканите удостоверения.
* Работодателят представя в инспекцията по труда по опис всички получени удостоверения относно трудовия стаж на работника или служителя до момента.
* Инспекцията по труда изготвя и издава нова трудова книжка, която връчва срещу подпис на лицето.

5. Отговорност при неизпълнение на процедурата
Неиздаването своевременно на трудова книжка, задържането на трудовата книжка от работодателя след прекратяване на трудовия договор или вписването на неверни данни в нея се смятат за нарушения на трудовото законодателство, за което работодателят и виновните за нарушението длъжностни лица носят предвидената в чл. 226 от КТ отговорност за настъпилите за лицето вреди, като му дължат съответните обезщетения в размер на:
* всички вреди, претърпени от работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на трудовата книжка или поради вписване на неверни данни в нея;
* брутното трудово възнаграждение на работника или служителя от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаването на трудовата му книжка.

6. Документи
Прилагането на процедурата е свързано със създаването на следните документи:
* Трудова книжка
* Дневник за издадените трудови книжки
* Молба-декларация за издаване на нова трудова книжка
* Удостоверение по образец - Приложение № 2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
#1 | 17.05.2016, 10:45
Публикации: 6 / 0
Здравейте, често ми се случва да назначавам военни пенсионери или бивши служители на МВР, които нямат тр. кн. Въпроса ми е когато му издавам такава , би трябвало да е като на начинаещ / първа работа / или греша ?
#2 | 17.05.2016, 11:24
Публикации: 1190 / 226
Според мен, трудовата книжка трябва да бъде издадена като нова, а не като продължение. До момента естеството на правоотношението им е било различно - тези лица са били служители, правоотношенията с които са регулирани от специфична нормативна уредба, в която е регламентирано удостоверяване придобития стаж по различен начин, независимо от обстоятелството, че по същество и те са престирали наемен труд. Това, че на тези лица ще бъде издадена трудова книжка за първи път не означава, че те са начинаещи, или това е първата им работа.
#3 | 17.05.2016, 11:44
Публикации: 6 / 0
Аз така и процедирам , но се прокрадват едни 10% съмнение.
#4 | 17.05.2016, 14:43
Публикации: 2499 / 283
Да и аз така мисля, ако това е първото им трудово правоотношение.

В този ред на мисли, какво правим с пенсионери (стандартни, не военни и т.н.)
#5 | 17.05.2016, 14:51
Публикации: 3354 / 252
В този ред на мисли, какво правим с пенсионери (стандартни, не военни и т.н.)

Аз на пенсионерите не издавам ТК. Само УП-3
#6 | 17.05.2016, 15:01
Публикации: 1190 / 226
Aз им издавам всичко - каквото си поискат. Практиката показва, че е по-добре да се издаде, отколкото да се надхващаме и обяснявам неща, които обикновено остават неразбрани и се тълкуват неправилно... Като цяло, по-възрастните хора имат друг поглед за нещата(казвам го без каквато и да е лоша умисъл и скрит подтекст).
#7 | 17.05.2016, 15:08
Публикации: 2499 / 283
ама като ми дойде някой 65ти набор и ми попълни декларация, че за пръв път постъпва на работа, се чувствам като пълен идиот... (за него не знам)
#8 | 17.05.2016, 15:23
Публикации: 3354 / 252
ама като ми дойде някой 65ти набор и ми попълни декларация, че за пръв път постъпва на работа, се чувствам като пълен идиот... (за него не знам)

 :good:
Познато чувство :)
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове