Прилагането на ЗДДС при получено авансово плащане (аванс) преди регистрацията п

08.02.2012, 12:07 12318 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

08.02.2012, 12:07
Публикации: 537 / 19
Прилагането на ЗДДС при получено авансово  плащане (аванс) преди регистрацията по ЗДДС


         
Изх.№ 5_20-00-1541/ 12.11.2009г.
                                                         

В запитването са  поставени въпроси относно прилагането на ЗДДС при получено авансово плащане преди регистрацията по ЗДДС.  От изложеното в запитването и приложените към него документи е видно, че преди датата на регистрацията е получено авансово плащане във връзка с изпълнение на договор с възложител „Д”, за което съответно е издадена и фактура. Към така издадената фактура е издадено кредитно известие и предвид това, че представляваното от Вас лице е регистрирано за целите на ЗДДС е издадена фактура, в която върху полученото авансово плащане сте начислили данък върху добавената стойност.  По повод несъгласие от страна на Възложителя по договора да заплати допълнително начисления данък върху добавената стойност  в запитването са поставени следните въпроси:

1. Правилно ли е приложил изпълнителят по договора за обществена поръчка разпоредбата на чл.25, ал.7 от ЗДДС като е начислил ДДС по авансовото плащане, извършено от Възложителя към Изпълнителя преди регистрацията на Изпълнителя по ЗДДС

2. Дължи ли Възложителят по договор за обществена поръчка плащането на ДДС, независимо от обстоятелството, че не е регистриран по ЗДДС

3. За чия сметка в случая следва да се начисли дължимия ДДС по договор за обществена поръчка – за сметка на Изпълнителя или за сметка на Възложителя.

4. Възможен ли е законосъобразен отказ за плащане на начислен ДДС от страна на получателя по облагаемата услуга и в какви хипотези

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси  изразявам следното становище:

На основание чл.113 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 като същата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Видно от посоченото в запитването Ви, дружеството е получило авансово плащане преди регистрацията му по ЗДДС и по този повод е издадена фактура.

 

Съгласно чл.25, ал.7 от ЗДДС когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и  фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката. Това означава, че данъкът за това получено авансово плащане ще стане изискуем при възникване на данъчното събитие за доставката, т.е. когато услугата бъде завършена, а не на първият ден от регистрацията на лицето по ЗДДС. Също така, видно от текста на разпоредбата на чл.25, ал.7 от ЗДДС при получено авансово плащане данъкът се смята за включен в  размера на извършеното плащане. В тази връзка издаденото кредитно известие и фактура № 0000000001/ 03.09.2009г. се явяват погрешно съставени документи.

Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. В ал.3 на същата разпоредба е посочено, че за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. В този случай следва да бъде съставен протокол по аналогия от разпоредбата на чл.116, ал.4 от ЗДДС, съгласно която когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа посочените в същата реквизити.

Задължение за издаване на фактура  и начисляване на ДДС, включително и за полученото преди регистрацията по ЗДДС авансово плащане ще възникне на датата на възникване на данъчното събитие, тъй като на тази дата според чл.25, ал.5, т.1 и чл.25, ал.7 от ЗДДС данъкът става изискуем. Предвид разпоредбата на чл.25, ал.6 от ЗДДС, ако преди датата на възникване на данъчното събитие бъде получено друго авансово плащане, то за него следва да бъде издадена фактура и съответно начислен ДДС. 

Независимо от обстоятелството дали получателят е регистрирано по ЗДДС лице, в случаите, при които извършената услуга е предмет на облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната и доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице за последния възниква задължение за начисляване на данъка по реда и условията на чл.86 от ЗДДС.   Съгласно чл.67, ал.2 от ЗДДС  когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, се приема, че той е включен в договорената цена и неговият размер се определя по посочената в чл.53, ал.2 от ППЗДДС формула.

ЗДДС, както и правилника за неговото прилагане не съдържат разпоредби отнасящи се до възникнали спорове между страни по договор, включително и в случаите на отказ на плащане на данък върху добавената стойност от страна на получател по доставката. В тези случаи са приложими  разпоредбите на гражданското законодателство в Р България.

 
 
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове