Счетоводство на ЗП рег. по ЗДДС

21.05.2019, 15:05 4106 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.05.2019, 15:05
Публикации: 15 / 0
Здравейте, ЗП съм и съм регистриран по ЗДДС. Облагам се по чл.29 от ЗДДФЛ - 60 % НПР. При проверка от страна на НАП ми поискаха оборотна ведомост.Аз досега съм водил едностранно счетоводство. Какво да правя?
#1 | 21.05.2019, 15:06
Публикации: 15 / 0
Водил съм редовно регистрите по чл.124 от ЗДДС - дневник за продажби и дневник за покупки.
#2 | 21.05.2019, 15:24
Публикации: 7602 / 1145
Точно това обяснявате и не представяте оборотна ведомост.
Като ЗП-физическо лице, което се облага по чл.29 с  НПР, не сте длъжен да водите счетоводство
#3 | 21.05.2019, 15:38
Публикации: 15 / 0
Обяснявам им, но упорито казват, че трябва да представя оборотна ведомост.
#4 | 21.05.2019, 19:36
Публикации: 6365 / 1054
Обяснявам им, но упорито казват, че трябва да представя оборотна ведомост.
В ЗСч няма изискване към ФЛ да го прилагат.
Скрит текст :
#5 | 21.05.2019, 23:25
Публикации: 5 / 0
Всяко регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да води двустранно счетоводство, независимо как формира облагаем доход. Това, че не го правите е ваш проблем. А ако се води такова, исканите отчети се изготвят веднага!
#6 | 22.05.2019, 08:17
Публикации: 15 / 0
Извинявам се за въпроса, но кой нормативен акт или закон ме задължава да водя двустранно счетоводство?  Аз съм ЗП - физическо лице.
#7 | 22.05.2019, 09:50
Публикации: 6365 / 1054
Всяко регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да води двустранно счетоводство, независимо как формира облагаем доход. Това, че не го правите е ваш проблем. А ако се води такова, исканите отчети се изготвят веднага!
Това не е вярно!

Счетоводна отчетност

Чл. 123. (1) Всяко регистрирано лице води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по този закон от органите по приходите.
(2) Всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл. 7, ал. 5, т. 8 - 10 и чл. 13, ал. 4, т. 8 - 10.
(3) Всяко данъчно задължено лице води регистър на стоките, транспортирани до него от друга държава членка от лице, регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, във връзка с предоставянето на услуги по оценки или работа по движими вещи.
(4) Формата и реквизитите на регистрите по ал. 2 и 3 се определят с правилника за прилагане на закона.
#8 | 05.06.2019, 09:21
Публикации: 37 / 2
Здравейте, аз съм счетоводител на ЗП   регистриран по ЗДДС. Облага  се по чл.29 от ЗДДФЛ - 60 % НПР. Водя двустранно счетоводство и при проверка от страна на НАП във връзка с ЗДДС винаги искат оборотна ведомост за проверявания период, а някога и главна книга и хронологични ведомости по някои сметки.
#9 | 05.06.2019, 09:59
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,
Не сте длъжен да водите двустранно счетоводство, но щом имате такова, какъв е проблемът да предоставяте ОВ и Главна книга? Въпреки, че не формирате резултата въз основа на документално обоснованите разходи, а на база НПР.
#10 | 26.11.2020, 11:28
Публикации: 15 / 0
След направена проверка от НАП във връзка с ЗДДС,  за не водене на двустранно счетоводство  от ЗП- му съставиха АУАН  с което е нарушил чл.123,ал.1 от ЗДДС. Какво мога да направя?
#11 | 26.11.2020, 11:47
Публикации: 6334 / 582
А как е избрало да се облага това ЗП - с 60% признати разходи или като ЕТ? Макар, че какво ли значение има как е избрало да се облага. Аз също имам ЗП регистрирано по ЗДДС, което се облага след 60% признати разходи и винаги при проверка ми искат оборотна ведомост, главна книга, аналитични регистри. Като добър човек си водя двустранно счетоводство.
#12 | 08.04.2021, 12:27
Публикации: 11 / 0
Здравейте, моля ако някой може да помогне.Едно и също лице ЗП по ЕГН тютюнопроизводител и ЕТ с търговска дейност, регистриран по ЗДДС. Като ЗП се облага 60/40 с Прил. 3 в ГДД по чл.50, като ЕТ с Прил.2.Може да ползва ДК за гориво, части, оран и др. като ЗП и от дейноста като ЕТ също.
Въпроса ми е набирането на разходите от ЗП в гр.60 ли тлябва да е и когато се продаде тютюна трябва ли да се издаде фактура с или без ДДС /мисля без/ и да се включи в прихода като ЕТ? После печалбата от дейноста да се изключи от Финансовия резултат в ГДД ( защото е 60/40 като ЗП)?  Или всички разходи да минават през разчетна сметка гр.40, за да се ползва ДК само, да не се издава нищо при пордажбата на тютюна, отчита се само 60/40 и няма печалба от тютюн в Прил.2 ? Моля за помощ и ако някой може да ме насочи къде да прочета по-подробно.Не намирам почти нищо описано за тютюнопроизводители.
#13 | 08.04.2021, 19:08
Публикации: 61 / 5
 Ако влезете в страницата на НАП  - въпроси и отговори ще прочете следните отоговори от НАП

С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчното право, не съществува отделна и независима правосубектност между него и физическото лице, което го е регистрирало по реда на ТЗ. Едноличният търговец не представлява отделен и независим данъчен субект, различен от физическото лице.
Реквизитите на фактурата са посочени в чл. 114 от ЗДДС. В ал. 1, т. 4 и т. 5 /предложение първо/ са регламентирани име и адрес на доставчика и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика.
Когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на § 1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.


 или това

 С регистрирането си като ЕТ, физическото лице не придобива различна правосубектност. С признаването на качеството му на търговец само е разширена неговата провоспособност и е открита възможността същият да бъде страна в търговско правните отношения, без да възниква нов правен субект. Между персоналитета на физическото лице и едноличния търговец няма разлика - касае се за едно и също лице.

С оглед това, независимо в какво качество осъществява икономическа дейност - на търговец или на свободна професия, регистрирано по ДДС е физическото лице във всичките му качества.

Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е вписано в търговския регистър като ЕТ, и което е получило идентификационен номер за целите на ДДС, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност - като търговец, земеделски производител, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура на основание чл.113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително) и да посочва във фактурата идентификационния номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС.

Предвид гореизложеното, в издаваната фактура, като доставчик се посочва или физическото лице в качеството на ЕТ или физическо лице, упражняващо свободна професия - в зависимост от това в какво качество осъществява услугата. В конкретния случай се отнася за извършвана облагаема доставка, на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.12, ал.1 от с. з. за регистрираното лице - доставчик възниква задължение за начисляване на ДДС.  Като ЗП фактури с ДДС.
#14 | 09.04.2021, 06:43
Публикации: 6365 / 1054
За фактурите с ДДС подкрепям отговора на tanqbgr.
За разпределянето на разходите в Приложения 2 и 3 зависи с какъв предмет на дейност е регистрирано ЕТ.
Ако не е регистрирано като ЗП, то през ЕТ няма да минават приходите и разходите от тютюнопроизводство, а само тези, които са от търговията извън него. Те ще формират резултата в Приложение 2.
В приложение 3 ще приложи 60% НПР, ако ЗП не е избрал да се облага по чл. 29а от ЗДДФЛ.
ДДС декларацията се подава през ЕТ за всички получени и издадени фактури.
#15 | 09.04.2021, 10:53
Публикации: 11 / 0
Благодаря, значи:
1. Фактура с ДДС от ЗП, регистрирано по ЕГН, която включвам в СД поДДС в месеца на предаването на тютюна
2.ЕТ е с дейност търговия, там с Прил.2 на минавам разходи и приходи на ЗП
3.В прил. 3 само 60% НПР
Правилно ли съм разбрала?
4.Изравняването на осигуровките в края на годината самона база на печалбата от ЕТ или общо от ЕТ и ЗП?
#16 | 09.04.2021, 11:15
Публикации: 134 / 24
На първо време трябва да разграничите дейността (приходи и разходи) на ФЛ-ЗП и на ЕТ. Двете трябва да са независими.
За дейността на ЕТ (приходи, разходи, печалба) попълвате прил.2 . За дейността на ЗП (приходи и 60%НПР) попълвате прил.3.
В годишното изравняване на осигуровките влиза печалбата на ЕТ и доходите на ЗП, които не са от непреработена селскостопанска продукция

Прочетете много внимателно написаното от irenabrili
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група