Клиенти по аванси 412 сметка

31.10.2013, 13:05 41586 16

31.10.2013, 13:05
Публикации: 288 / 6
 :wave: Фирма ЕООД , занимаваща се със земеделски услуги получава по банковата си сметка 30 000 лева аванс/цялостен/ за оказване на услуга - консултация и засаждане на посадъчен материал на друга фирма /клиента/

Осчетоводявам 503/412 ?

Сега веднага ли трябва да пусна приходна фактура за получения аванс с цялата сума - 412/703 или след извършване на отделните услуги тогава - този месец е обработена площа , другия месец е засадено и т.н.?

Моля за помощ...
#1 | 31.10.2013, 13:07
Публикации: 15 / 1
до 5 дни след получаване на плащането сте длъжни да издадете фактура
#2 | 31.10.2013, 13:19
Публикации: 15 / 1
411/412-30000 - това е ф-рата за аванса
503/411- осчетоводявате получения превод-30000
когато извършите услугата пускате нова ф-ра, ако услугата е за 30000 лв-
411/703-30000 - описвате услугата
      /412-минус 30000 -приспадане на аванс
ако услугата е за повече от 30000, същата статия, но по 703 със актуалната сума на услугата
и по Дт на 411 остава салдото което клиента дължи
дано съм ясен:)
#3 | 31.10.2013, 13:24
Публикации: 288 / 6
Ние не сме рег. по ЗДДС , но намерих това ,според което трябва да издадем фактура с цялата сума на плащането до 5 дни - 30 000 лева и вече при отделните доставки да се документира с приемо-предавателен протокол ? Така ли ?До влизането в сила на новата разпоредба на ал. 8 от чл. 79 на ЗДДС този ред за документиране е прилаган от представителя на концерна и у нас. При нейното действие обаче, той изпитва колебания относно документирането на доставките си, като посочва следния пример:

* получаваме авансово плащане за 3000 лв., преведени по банков път, а доставките се извършват в рамките на следващите три месеца, като всеки месец се доставя стока за 1000 лв. В тази връзка представителят се интересува как да документира всяко едно от прехвърляне на собствеността на стоката - дали при действието на новата разпоредба може да продължи да издава фактура за всяка доставка по 1000 лв., в която да приспада аванса и оставащата сума за плащане да е 0, или прехвърлянето да се прави само с приемателно-предавателен протокол.

Според нас предвид наличието на разпоредбата на чл. 79, ал. 8 от ППЗДДС, представителят на концерна у нас следва да промени начина за документиране на доставките си. В съответствие с чл. 25 , ал. 6 от ЗДДС данъкът за сумата от 3000 лв. става изискуем от него при плащането, а не при извършването на доставката, било тя пълна или частична. По-особената схема за извършване на плащанията по доставките, възприета в търговската политика на концерна, чийто представител е той, не променя този ред.

На практика новата разпоредба на правилника уточнява, че в случаите, при които са извършени авансови плащания за цялата стойност на дадена доставка, при настъпването на данъчното й събитие нова фактура не се издава. В резултат на това за дадения от лицето цифров пример, при който му е преведена сумата от 3000 лв., той следва да издаде на клиента си данъчна фактура за цялото плащане и да начисли в нея ДДС за цялата получена сума. При това в съответствие с чл. 79, ал. 8 от закона при предаването на стоката, т.е. при възникването на данъчното събитие за отделните части от доставката, която е заплатена изцяло, той не следва да издава други междинни или окончателни данъчни документи за целите на ЗДДС.

Що се отнася до документирането на доставките му за счетоводни цели, то може да се извърши с издаването на:

* приемателно-предавателни протоколи за всяка частична доставка, съдържащи необходимите реквизити за цялостно индивидуализиране на доставяните стоки по вид, количество и стойност; или
* междинни фактури за предадените количества, които не са фактури за целите на облагането, т.е. не са данъчни фактури по смисъла на ЗДДС.

Този начин на документиране не противоречи на нормативните разпоредби - нито на ЗСч, нито на ЗДДС, тъй като отчита факта, че поначало реквизитите на документа с името "фактура", използван за целите на облагането, са различни от тези, посочени в чл. 7 от ЗСч. Задължителните реквизити на документа за тези цели са определени в чл.114, ал.1 от ЗДДС, а начинът за неговото използване, номериране и съхраняване са регламентирани изчерпателно в чл. 78 и чл. 79 от ППЗДДС. Сравнението между изискванията към реквизитите на фактурата в чл. 7, ал. 1 от ЗСч и тези на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС показва, че документът, използван от лицата, регистрирани по ДДС, следва да притежава самостоятелни задължителни реквизити, а не само тези, изисквани за първичния счетоводен документ със същото име.

По-особеното в случая е това, че междинните фактури следва да притежават реквизитите, изброени в чл. 7, ал. 1 от ЗСч, и върху тях да бъде изрично отбелязано примерно "Фактура по чл. 7, ал. 1 от ЗСч.", т.е. издадените междинни фактури за частичните доставки да не са данъчни фактури за целите на облагането с ДДС, а такива за счетоводни цели (заприходяване и отчитане на доставените количества). /
#4 | 31.10.2013, 13:48
Публикации: 15 / 1
прочетох статията, считам че описания от мен начин е по добър, особено ако част от услугата се прехвърли и в следваща година /защо да отчитате приходи които реално ще се извършат в др отчетен период, а и съответните им разходи ще бъдат осчетоводени по късно/.
Няма значение дали фирмата е регистрирана по ЗДДС или не.
#5 | 31.10.2013, 14:35
Публикации: 288 / 6
Други ще се включат ли със съвет и опит :(
#6 | 31.10.2013, 14:49
Публикации: 6379 / 1097
Мога да се включа само колкото да потвърдя, че работя по схемата, описана от колегата parushev

Първоначално при получаване на аванс в срок до 5 дни:
411/412
503/411

И последователно при завършване на даден етап, признавам приход на база протокол или друг документ
411/703 и със същата сума (-412)

В края на годината може да има салдо по 412, което означава, че още не сме довършили услугите по договора и това е наше задължение към клиента.

А може на последния етап да се яви необходимост от доплащане от страна на клиента, ако с последната фактура се надвишава стойността на аванса. Тогава ще има салдо по 411, което означава, че имаме вземане от клиента.
#7 | 31.10.2013, 14:55
Публикации: 288 / 6
Мога да се включа само колкото да потвърдя, че работя по схемата, описана от колегата parushev

Първоначално при получаване на аванс в срок до 5 дни:
411/412
503/411

И последователно при завършване на даден етап, признавам приход на база протокол или друг документ
411/703 и със същата сума (-412)

В края на годината може да има салдо по 412, което означава, че още не сме довършили услугите по договора и това е наше задължение към клиента.

А може на последния етап да се яви необходимост от доплащане от страна на клиента, ако с последната фактура се надвишава стойността на аванса. Тогава ще има салдо по 411, което означава, че имаме вземане от клиента.

Ирена а приходната фактура кога я пускаш - при завършване на всеки отделен етап ли т,е мога да имам 3 фактури?
#8 | 31.10.2013, 15:07
Публикации: 6379 / 1097
Може да имаш колкото завършени етапи, толкова фактури, позволяващи да се признае приход.
Води се от реалните неща и признавай приход, когато си завършила даден етап. :thumbup:
Така ще можеш да вириш нос, че спазваш принципа за съпоставимост на приходи и разходи :smile1:
#9 | 31.10.2013, 15:19
Публикации: 288 / 6
Благодаря Ви !
#10 | 15.11.2013, 10:51
Публикации: 288 / 6
Здравейте , сега ми донесоха договора и видях , че тази сума която е платена не е цялостен аванс , а частичен .

Значи нещата по договора са следните :

30% авансово превеждане на сума по договора
50% - междинно плащане по договора
20% - окончателно плащане след предаване на материалите по доставката .

Сега следва за 2-те плащания - 30% авансово и 50% междинно да си издам фактура за получените пари : 411/412
503/411

Не ги отчитам като приход!

И накрая при получаване на 20% -те процента окончателно плащане също издавам фактура за цялата стойност по договора , като приспадам тези авансови плащания / 30% и 50%/ и остава реално да се платят останалите 20% , като с тази фактура вече давам цялата сума на приход по гр.70 нали?
#11 | 15.11.2013, 11:12
Публикации: 1627 / 185
Да! :ok:
#12 | 15.11.2013, 11:19
Публикации: 288 / 6
Благодаря , и сега ако доставката се завърши другата година , а  тази имаме само двете авансови плащания , няма да имаме приход върху който да се дължи данък нали?
#13 | 15.11.2013, 11:24
Публикации: 1627 / 185
Точно така!
#14 | 15.11.2013, 11:26
Публикации: 11223 / 2002
От питането става ясно, че услугата е " услуга - консултация и засаждане на посадъчен материал на друга фирма /клиента/ " . В случая е важно правилното разбиране на СС 18 и то в частта му за извършване на услуги.

"  Извършване на услуги
7.1. Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.
7.2. Резултатът от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
б) предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката;
в) етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи;
г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени."

Консултацията не е ли извършена, а посадъчният материал не е ли посаден ?
#15 | 15.11.2013, 11:50
Публикации: 288 / 6
Той договора е за три години , за консултацията за тази година е извършена / направа на тех.карта/ и ще се признае прихода , но за засаждането на дръвчетата е на етапи  и явно трябва да се види колко етапа са завършени?
#16 | 20.09.2022, 11:55
Публикации: 10 / 1
Здравейте,
вдигам тази тема, защото осчетоводяването ми е точно такова.
Става въпрос за получен аванс за пътуване в 2020 година, следва одобрение по европрогамите за Ковид и възстановяване на сумата на клиента в 2022.

Досега имам следното:
В 2020:
Дт411 Кт 412 с фактурата за аванса
Дт 503 Кт 411 при плащане на аванса

В 2021 нищо не случва с този депозит, стоим и чакаме да се осъществи екскурзията или да върнем парите.

В 2022 получаваме пари по програма и връщаме изцяло аванса:
Дт 411 Кт 412 с МИНУС, т.к. е кредитно  известие
Дт 411 Кт 503 - връщане на сумата по банка

До тук мисля няма нищо неправилно, но сега трябва да представя тези суми, че са по пограмата.

Имам следното:
Дт754  Кт704 - при одобряване на финансирането
Дт 503 Кт754 - плащане на финансирането

И сега обикновено изваждам аналитично разходите, които ще се покрият с това финансиране, но тук не знам как да ги направя чрез 411 и 412.

Обикновено правя следните записвания като редактирам:
Дт601 602 Кт 401 - с тези разходи , които смятам да използвам
И после приключвам:
Дт618  Кт 602
Дт 704 Кт 618

Но тук не знам какви записвания да направя през 411 и 412, моля за помощ ако някой е възстановявал суми на клиенти по евро програма.Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група