Внос износ ддс

27.01.2014, 13:02 20426 19
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

27.01.2014, 13:02
Публикации: 2 / 0
Здравейте, моля за малко помощ
Българска фирма купува стока от Турция и директно я изпраща в Германия, без да влиза в България и да минава митница. Турската фирма издава фактура с купувач бълг фирма и получател германска, след това бълг фирма плаща на турската, а германската плаща на българската. Какъв документ ще издава бълг фирма и как ще се отрази това в ддс-то?
#1 | 27.01.2014, 13:13
Публикации: 2041 / 249

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 96-00-418 ОТ 28.09.2011 Г. НА НАП ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

В Дирекция "ОУИ" – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № … / 16.09.2011 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Предстои доставка на стока на американски клиент, като тази стока впоследствие той ще продаде на свой клиент в Европа /Германия/ - данъчно задължено лице. Американският клиент желае стоката да бъде изпратена директно в Германия, като фактурата се издаде на американската фирма. Дружеството не може да продаде директно изделията в Германия, тъй като те се произвеждат по поръчка и патент на американската фирма, а директната доставка до Германия ще намали транспортните разходи и срока на доставката.
Поставени са следните въпроси:
Какъв вид е описаната доставка, как да се оформи документално и съответно как да се отрази в дневника за продажби.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
За определяне данъчния режим на доставка на стоки от съществено значение е да се установи мястото на изпълнение на доставката, съобразно посочените в чл. 17 от ЗДДС правила. При доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на доставката, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превоза й към получателя.
Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до място извън нея, е с място на изпълнение на територията на България и на основание чл. 12 от ЗДДС е облагаема доставка.
В закона са предвидени някои случаи, в които се прилага нулева ставка на данъка, но за целта е необходимо кумулативно изпълнение на няколко условия.
За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на доставка на стоки, е необходимо да са изпълнени визираните в чл. 28 от ЗДДС изисквания, а именно:
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Когато стоките се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна доставчикът следва да удостовери наличието на обстоятелства по чл. 28, т. 1 и т. 2 от закона с визираните в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС документи, а именно - писмен митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен от изходно митническо учреждение, фактура за доставката и документ за превоза на тези стоки.
В настоящия случай не може да се приеме, че е налице доставка, облагаема с нулева ставка по чл. 28 от ЗДДС, тъй като стоките предмет на доставката не се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия, а ще се транспортират до Германия.
По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки /ВОД/ е доставката на стоки, които се транспортират от или за сметка на доставчика - регистрирано по ЗДДС лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Следователно необходимите условия за определяне на една доставка като ВОД са следните:
- доставката да е възмездна;
- доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице;
- получателят по доставката да е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка;
- стоките да се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка.
Видно от изложената фактическа обстановка, Вашето дружество има клиент – американска фирма, за който няма данни да притежава валиден ДДС номер, издаден от държава-членка. Поради това, доставката която се извършва, не може да бъде окачествена като ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС и не може да се приложи нулева ставка на данъка по чл. 53, ал. 1 от закона.
Предвид изложеното по-горе, считаме, че продажбата на стока на американски клиент /за който няма данни да притежава валиден ДДС номер, издаден от държава-членка/ и транспортирането й до Германия, попада в хипотезата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС и доставката е облагаема със ставката от 20 % по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона.
За документирането на доставката следва да издадете фактура по чл. 113, ал. 4 от ЗДДС, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането, като реквизитите следва да съответстват на разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от закона.
Издадената фактура следва да намери отражение в дневника за продажби за съответния данъчен период, като се посочи в колона 11 – ДО на облагаемите доставки със ставка 20 % и в колона 12 – Начислен ДДС.
#2 | 27.01.2014, 13:15
Публикации: 6307 / 1018
Здравейте,

Аналогичен казус е подробно разгледан в един от публикуваните материали на сп. "Български законник" във форума:

Транзитна продажба на стоки
Въпрос: Българска фирма купува стоки от Китай, които плаща на китайската фирма и продава на фирма в Германия. Стоката пътува директно до Германия.
Българската фирма действа от свое име и за своя сметка и не е комисионер на германската. Счита ли се сделката за ВОД, подава ли се VIES декларация и следва ли да декларира в системата “Интрастат”?

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Отговор: По смисъла на международните търговски правила операцията, в която участва българската фирма в случая, се квалифицира като “транзитна продажба на стока” и нейната доставка към германската фирма не представлява ВОД. За доставката си българската фирма не следва да подава VIES декларация, нито да я декларира в системата на Интрастат. Основания за това е обстоятелството, че при тази операция няма движение на стока между териториите на две държави членки, което да изисква деклариране за целите на европейската статистика на търговията със стоки по системата “Интрастат”, нито е налице доставка, данъкът за която се самоначислява от получателя й, което се контролира чрез VIES системата. При нея са налице две отделни доставки - едната от китайската фирма към българската и втора от последната към германската. По смисъла на ЗДДС и двете доставки са с местоизпълнение извън територията на страната. Местоизпълнението на първата доставка е на територията на Китай. За китайската фирма това е износ и по силата на международните правила към нея е приложима нулева данъчна ставка. Втората доставка е с местоизпълнение територията на Германия и подлежи на облагане с ДДС при осъществяването на митническите процедури, свързани с вноса. В тази връзка за българската фирма ще възникнат някакви задължения относно ДДС-то на внасяната стока единствено само ако нейната доставка е сключена по условията на търговски термин, която я задължава да поеме разноските и риска за стоките до определено местоназначание на немска територия и съответно тя е посочена в митническата декларация за вноса като вносител. В противен случай задълженията за ДДС при вноса на стоката са за немската фирма.
В такива случаи обикновено се казва, че доставката на българската фирма е извън обхвата на нашия ЗДДС. Това е вярно само дотолкова, доколкото при доставките с местоизпълнение извън територията на страната за доставвчика не възникват задължения за начисляването на ДДС. В същото време обаче на основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС доставката на българската фирма й дава право на данъчен кредит. Доставките с местоизпълнение извън територията на страната участват и при определяне размера на чл. 73 от ЗДДС за целите на частичния данъчен кредит. В резултат на това фирмата следва да отрази данните за доставката си в колона 23 на дневника за продажби и в клетка 18 на справката декларация за съответния данъчен период.
#3 | 11.12.2014, 11:41
Публикации: 3 / 0
Здравейте,
моля да ми помогнете, фирма  не регистрирана по ЗДДС, изнася/продава за страни извън ЕС (Китай) трябва ли да се регистрира по ДДС, при условие, че стоките са на стойност под 50 000 лв.
Благодаря!
#4 | 11.12.2014, 12:25
Публикации: 6307 / 1018
Здравейте,
моля да ми помогнете, фирма  не регистрирана по ЗДДС, изнася/продава за страни извън ЕС (Китай) трябва ли да се регистрира по ДДС, при условие, че стоките са на стойност под 50 000 лв.
Благодаря!
Износът е облагаема доставка със ставка 0% и се включва при изчисляване на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС съгласно чл. 96.
Условието е общият оборот за предходните 12 месеца да превишава 50 000 лв.
Не сте посочили данни за оборота на фирмата за предходните 12 месеца, за да Ви се даде конкретен отговор.
#5 | 11.12.2014, 21:22
Публикации: 3 / 0
Износът е облагаема доставка със ставка 0% и се включва при изчисляване на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС съгласно чл. 96.
Условието е общият оборот за предходните 12 месеца да превишава 50 000 лв.
Не сте посочили данни за оборота на фирмата за предходните 12 месеца, за да Ви се даде конкретен отговор.

Благодаря!

Знам, че се гледа оборота от последните 12 мес., но той е много малък, за това не го споменавам.
#6 | 06.08.2015, 16:22
Публикации: 43 / 2
Здраввйте! Аз искам да попитам оборота ни е сам ои единствено от предоставени услуги в Турсия и свободната зона. Скоро ще достигнем оборот 50 000 лева. Трябва ли да се регистрираме по ДДС?
#7 | 16.05.2016, 15:48
Публикации: 75 / 1
Колеги, моля за помощ
Да не отварям нова тема и да попитам тук
Фирма регистрирана в България по ДДС ще закупува стоки (прибори за маса и за хранене) от Китай. Същите ще бъдат продадени в САЩ чрез сайта амазон. Стоката ще се транспортира директно от Китай до САЩ. Българската фирма получавай инвойс фактура от Китай които заплаща.
Въпросът ми е :
1.Как следва да издадем инвойс фактурите за САЩ - основание, което да ползваме.
2.Следва ли да се регистрира българската фирма някъде в други регистри  тъй като стоките който ще се доставят по този начин ще имат периодичен характер и стойността на сделката ще е в размер на около 200 000 лева годишно.
 Благодаря  предварително !
#8 | 16.05.2016, 20:20
Публикации: 6307 / 1018
Обяснете малко по-подробно какво имате предвид под "ще бъдат продадени в САЩ чрез сайта амазон"?
На физически лица ли ще ги продавате?
#9 | 16.05.2016, 20:58
Публикации: 75 / 1
И на физически и на юридически лица предполагам, че ще продава българското дружество.
#10 | 26.07.2017, 09:47
Публикации: 309 / 38
Повдигам темата:
Купува се китайска стока /китайски доставчик, стоката тръгва от китайски склад/. Стоката се купува от БГ нерегистрирана по ДДС фирма. Стоката се препродава чрез онлайн магазин на физически лица в Европа.

БГ фирмата ще получи фактура без ДДС и по тази фактура няма да имаме някакви задължения - за начисляване на ДДС или за регистрация по ДДС.
БГ фирмата ще издаде фактура без ДДС на физическо лице купувач на стоката.
БГ фирмата следи за оборот 50 000 лв. за регистрация в БГ.
БГ фирмата следи за оборот към съответната страна за регистрация по ДДС в ЕУ.
Бъркам ли грандиозно в някое от горните 4 изречения?
#11 | 26.07.2017, 13:40
Публикации: 107 / 6
Така е. Може и без фактури, с отчет продажби.
А стоката ще влиза ли в БГ?
#12 | 26.07.2017, 13:46
Публикации: 309 / 38
Това беше съществен въпрос, който поставих и получих категоричен отговор: НЕ.
#13 | 26.07.2017, 15:53
Публикации: 484 / 45
Това може да ти помогне! Надявам се, че не са се променили нещата коренно!
#14 | 27.07.2017, 12:49
Публикации: 107 / 6
И на какво основание задължително трябва да се издава фактура на физически лица,
 ако такава не е поискана
?
#15 | 27.07.2017, 15:30
Публикации: 309 / 38
Ако нямате касов апарат с какво ще отчетете извършената сделка?
#16 | 28.07.2017, 08:53
Публикации: 107 / 6
С отчет продажби. Съставя се за всички продажби, за които издаването на фактура или протокол не е задължително.
#17 | 06.11.2018, 13:36
Здраввйте! Аз искам да попитам оборота ни е сам ои единствено от предоставени услуги в Турсия и свободната зона. Скоро ще достигнем оборот 50 000 лева. Трябва ли да се регистрираме по ДДС?
#18 | 06.11.2018, 13:43
Публикации: 9298 / 1583
Не го ли пояснява това чл.96 и в частност по въпроса - ал.2 т.1 ?
#19 | 22.10.2019, 11:25
Публикации: 28 / 2
Здравейте, да повдигна темата, за да не създавам нова. Искам мнение дали правилно разсъждавам: Българско дружество , не регистрирано по ДДС, закупува оборудване от Китай за изграждане на собствен соларен парк в Сомалия. Стоките директно пътуват от Китай за Сомалия. Изграденият ДМА, ще генерира приход, които няма да бъде обект на ЗДДС , защото е формиран от ДМА, което се намира извън общността. В резултат на това няма да попадаме в хипотезата за следена на облагаем оборот 50 000 лв?Правилно ли разсъждавам?   
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове