Допълнителни парични вноски в ООД

27.10.2014, 21:38 43537 28

27.10.2014, 21:38
Публикации: 86 / 8
Здравейте, дали някой е изпадал в подобна ситуация?

3-ма души съдружници правят допълнителни парични вноски в ООД, в не много малки размери  :smile1:

1. Има протокол от ОС с решение за доп.парични вноски.

2. Договор за парично подпомагане текущата дейност на Дружеството, безлихвено и с 5 годишен срок за връщане на сумите.

3. Осчетоводено е 501 / 493 ....

...и тук е въпроса - Не е ли по-правилно да бъде по сметки -  Допълнителни резерви или Капитал неизискващ регистрация.

Ако случайно сумите не бъдат върнати в посочения 5 годишен срок, могат ли да бъдат отписани 493 / на гр.70 или например срока да бъде удължен за още 5 години?

Благодаря предварително!
#1 | 28.10.2014, 06:19
Публикации: 1882 / 384
Тези вноски са за покриване на загуби и при ВРЕМЕННА необходимост от парични средства и подлежат на връщане. Но, ако сте ги отчели на приход , то прилагате чл.46 ал.2 от ЗКПО.
2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато в годината на настъпване на обстоятелство по ал. 1 задължението е погасено или са отчетени счетоводни приходи в резултат на отписване на задължението.

Относно отразяването им като Допълнителни резерви или Капитал неизискващ регистрация, вижте:


3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.
 
Относно удължаване срока на връщане, може да стане пак с решение на ОС.

#2 | 28.10.2014, 09:02
Публикации: 86 / 8
С една дума - нека си стоят по сметка 493 и да не се местят в Резерви или Капитал неизискващ регистрация?
#3 | 28.10.2014, 11:08
Публикации: 6379 / 1097
С една дума - нека си стоят по сметка 493 и да не се местят в Резерви или Капитал неизискващ регистрация?

интересно решение по дело за отмяна на РА - може да Ви послужи :smile1:
http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2010/02-2010/0361d809/11220210.htm
#4 | 28.10.2014, 11:27
Публикации: 573 / 55
Страхотно решение! :)
#5 | 28.10.2014, 11:47
Публикации: 11223 / 2002
Благодаря на Ирена за това, което е приложила като решение на съда. Много интересно и пораждащо размисли по вмъпроса. На мене лично ми допадна гледната точка по поставения въпрос.
Ще ви копна обаче едно Решение на ВАС като тема за размисъл - явно дискусията по въпроса е нееднозначна.
 
Скрит текст :

#6 | 28.10.2014, 14:53
Публикации: 1882 / 384
През какво ли не преминахме във времето с тези допълнителни парични вноски, ту в сметка 107, 102,112, сега в 493. Игра на мишка и котка с НАП, писма, указания, съдебни решения в едната и другата посока. В крайна сметка важна е целта за която са внесени тези средства, ще прикача две становища и аз, дано помогнат на питащата конкретно по въпросите и.

#7 | 28.10.2014, 16:26
Публикации: 86 / 8
Благодаря много на всички!
#8 | 28.10.2014, 17:03
Публикации: 11223 / 2002
Направи ми впечатление следната част от Указанието на НАП, предоставено ни от create / благодаря и за което /:
"   Допълнителните парични вноски се правят по решение на общо дружество с ограничена отговорност само при определената от чл. 134, ал. 1 от ТЗ с цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. При това, решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата.
В този срок допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството (аргумент чл. 134, ал. З, предложение първо от ТЗ).
След изтичане на срока няма законова пречка, при единодушно решение на съдружниците, допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала.
"

В тази връзка не съм съгласна с Решението на ВАС, в което те приемат, че съгласно чл.134 ал.3 от ТЗ става дума само за основния капитал. В чл.134 ал.3 ТЗ няма упоменато изрично такова изискване. От отговора на НАП става ясно всъщност, че първоначално допълнителните парични вноски не следва да се отразяват в капитала, а впоследствие след изтичане на времето, за което са направени и то само след изрично решение за това биха могли да се трансформират в допълнителен капитал.
#9 | 29.10.2014, 15:03
Публикации: 86 / 8
Направи ми впечатление следната част от Указанието на НАП, предоставено ни от create / благодаря и за което /:
"   Допълнителните парични вноски се правят по решение на общо дружество с ограничена отговорност само при определената от чл. 134, ал. 1 от ТЗ с цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. При това, решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата.
В този срок допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството (аргумент чл. 134, ал. З, предложение първо от ТЗ).
След изтичане на срока няма законова пречка, при единодушно решение на съдружниците, допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала.
"

В тази връзка не съм съгласна с Решението на ВАС, в което те приемат, че съгласно чл.134 ал.3 от ТЗ става дума само за основния капитал. В чл.134 ал.3 ТЗ няма упоменато изрично такова изискване. От отговора на НАП става ясно всъщност, че първоначално допълнителните парични вноски не следва да се отразяват в капитала, а впоследствие след изтичане на времето, за което са направени и то само след изрично решение за това биха могли да се трансформират в допълнителен капитал.

Затова сметнах, че най-добре би било - да стоят в разчети до края на срока за ползване (на ОС е взето решение 5 години) и след това с нов протокол да се трансформират.
А и Дружеството все на загуба върви от 2 години насам, така че няма да има проблем и на приход да се отпишат.

Благодаря на всички, които се включиха
#10 | 24.01.2015, 18:21
Публикации: 31 / 0
Здравейте, понеже вече работим по ГДД за 2014 год, мисля да обсъдим следното:
Ако приемем че тези доп.парични вноски са оформени документално както трябва - чл.от ТЗ, основание, срок и т.н, как мислите следва ли да ги посочваме в ГДД за 2014 год - част VI - Деклариране на взаимоотношения със свързани лица т.4 Задължения към съврзани лица - салдо/остатък/ към 31.12 на съответната година.
#11 | 24.01.2015, 19:02
Публикации: 6379 / 1097
Здравейте, понеже вече работим по ГДД за 2014 год, мисля да обсъдим следното:
Ако приемем че тези доп.парични вноски са оформени документално както трябва - чл.от ТЗ, основание, срок и т.н, как мислите следва ли да ги посочваме в ГДД за 2014 год - част VI - Деклариране на взаимоотношения със свързани лица т.4 Задължения към съврзани лица - салдо/остатък/ към 31.12 на съответната година.
Има едно знаменито указание УК-3/10.03.2014 на МФ.
Там в част ІІІ, точка 4.2 се казва, че вноските по чл. 134 от ТЗ се посочват по код 6 доколкото не са заем. :smile1:
#12 | 25.01.2015, 11:13
Публикации: 31 / 0
Да права сте указанието е знаменито, но сега в ГДД за 2014 год. т.6 в справката за взаимоотношения със свързани лица няма. Т.4  - задължения към свързани лица е последна
#13 | 25.01.2015, 11:41
Публикации: 11223 / 2002
Да права сте указанието е знаменито, но сега в ГДД за 2014 год. т.6 в справката за взаимоотношения със свързани лица няма. Т.4  - задължения към свързани лица е последна

Допълнителните парични вноски единствено биха намерили приложение и отразяване в т.4 на справката.Според мене там следва да бъдат записани.
#14 | 25.01.2015, 11:54
Публикации: 31 / 0
Благодаря момичета,
#15 | 10.02.2015, 10:38
Публикации: 35 / 3
Уважаеми колеги,
Преди три години допълните парични вноски на съдружниците в едно ООД ги осчетоводих в сметка 159 "Други заеми и дългове", защото навсякъде се коментира, че тези вноски са особена форма на кредитиране на дружеството. Същото дружество има и отпуснат кредит от банка, който също съм отразила там /в друга подсметка/. И оттогава, при всяко преподписване на договора с банката, обяснявям за тези парични вноски. Моля Ви за помощ, дали да не ги прехвърля в с/ка 493 "Разчети със собствениците", или да си стоят в с/ка 159, ако не е толкова фатално? В протокола на дружеството е описано, че вноските се предоставят безвъзмездно безлихвено за пет години. :question:
#16 | 10.02.2015, 11:18
Публикации: 6379 / 1097
Няма законови изисквания по коя конкретна счетоводна сметка да водите дадени вземания или задължения, стига да отразява вярно съдържанието на стопанската операция.
Единственото, което ми прави впечатление е, че сте записали заема като безлихвен. За да спазите чл. 15,16 от ЗКПО ще се наложи да начислявате лихва, с която да преобразувате финансовия резултат преди облагане.
Ако, обаче, това е допълнителна парична вноска по чл. 134 от ТЗ, то тя обичайно е безлихвена, въпреки, че се допуска и уговарянето на лихва.

Ох, аз май се намесвам в полето на адвокатурата :smile1: Да не вземат сега да ме глобят :wink1:
#17 | 10.02.2015, 11:57
Публикации: 35 / 3
      Да, точно като допълнителни вноски по чл. 134 от ТЗ са протоколирани, поравно като суми от съдружниците. Но ме притеснявя точно това, като съм ги осчетоводила  в с/ка 159,  дали няма да им търсят лихви?
#18 | 10.02.2015, 12:00
Публикации: 6379 / 1097
Не могат да Ви търсят лихви въз основа на номер на счетоводна сметка. По-важен е самият правен документ, който определя счетоводното записване.
Аз, например, използвам 159 само за лизинговите договори.
#19 | 10.02.2015, 12:26
Публикации: 35 / 3
      Благодаря Ви, Ирена! С уважение, Ирина :give_rose:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група