Авторско възнаграждение и осигуровки за изпълнителя

01.02.2012, 09:04 29343 16

01.02.2012, 09:04
Публикации: 962 / 103
Лице, което не е осигурено на друго основание през годината и си внася само здравните вноски като безработен - 16,80 на месец сключва граждански договор и получава авторско възнаграждение. В сметката за изплатени суми е удържан само данък след приспадане на 40% нормативно признати разходи. Трябва ли лицето да си внесе допълнителни здравни (и/или социални) вноски върху сумата на авторския договор при подаване на годишната данъчна декларация? Лицето няма булстат, НЕ е регистрирано като самоосигуряващо се.
#1 | 01.02.2012, 09:35
Публикации: 3145 / 253
Зависи каква е сумата след приспадане на НПР
#2 | 01.02.2012, 10:00
Публикации: 962 / 103
300 лева месечно след приспадане на нормативно признатите разходи
#3 | 01.02.2012, 10:01
Публикации: 3145 / 253
Тогава има всички осигуровки и в това число и здравната.Това трябва да е направил възложителя, който е изплатило хонорара,  не е всичко за сметка на лицето.
#4 | 01.02.2012, 11:05
Публикации: 962 / 103
Възложителят не е удържал нищо друго, освен данък. Но сега като въведох и в калкулатора в този сайт за граждански догори отметката авторски и лицензионни възнаграждения калкулаторът също изчислява само данък.
#5 | 01.02.2012, 12:29
Публикации: 3145 / 253
А коя сума въвеждате?
Това авторско възнаграждение за какво е и влиза ли в Закона за авторските права?
#6 | 01.02.2012, 12:38
Публикации: 3145 / 253
обектите на авторско право:
1. Литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2. Музикални произведения;
3. Сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4. Филми и други аудиовизуални произведения;
5. Произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6. Произведения на архитектурата;
7. Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8. Проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9. Графично оформление на печатно издание.

Обект на авторско право са също:
1. Преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2. Аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3. Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП за използване се считат действия като:
1. Възпроизвеждането на произведението;
2. Разпространението сред неограничен брой лица на оригинали или екземпляри от произведението;
3. Публичното представяне или изпълнение на произведението;
4. Излъчването на произведението по безжичен път;
5. Предаването на произведението чрез кабел или друго техническо средство;
6. Публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
7. Превеждането на произведението на друг език;
8. Преработка на произведението. Преработка е и използването на произведението за създаване на ново, производно на него произведение;
9. Реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен.

В тази връзка възнагражденията, получени срещу отстъпено право за използване на произведения, не представляват доход от трудова дейност и не следва да се включват в осигурителния доход

По подобен начин законът урежда и правното положение на артистите изпълнители. Последните съгласно чл. 72 от ЗАПСП са титуляри на сродно авторско право върху изпълненията си, като съгласно чл. 72 от ЗАПСП са титуляри на сродно авторско право върху изпълненията си, като съгласно чл. 76, ал. 1 от цитирания закон имат изключителното право да разрешават срещу възнаграждение:
1. Излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаването му чрез кабел или друго техническо средство, както и звукозаписването или видеозаписването на изпълнението, възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители и тяхното разпространение;
2. Публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването чрез кабел или друго техническо средство на тези записи.
Възнагражденията, получени в резултат на договори за отстъпване на права за посочените форми на използване на изпълненията, също така не следва да се включват в осигурителния доход
#7 | 01.02.2012, 13:05
Публикации: 962 / 103
Благодаря Ви Таня-ЛС за изчерпателния отговор.
Договора е за превод на книга от чужд език на български. Аз разполагам със сметки за изплатени суми, в които не са удържани осигуровки и трябва да попълня годишна данъчна декларация на лицето. И се чудя дали то самото трабва да си довнесе поне здравни за разликата над 210 лева (защото е внесъл ЗОВ за всеки месец като за безработен). Но щом възнагражденията, получени срещу отстъпено право за използване на произведения, не представляват доход от трудова дейност и не следва да се включват в осигурителния доход значи не трябва.
#8 | 24.03.2012, 18:45
Публикации: 962 / 103
Ако се спазват указанията за попълване на Таблица 2 към годишната данъчна декларация излиза
#9 | 24.03.2012, 19:07
Публикации: 962 / 103
Ако се спазват указанията за попълване на Таблица 2 към годишната данъчна декларация излиза, че лице, което не е самоосигуряващо се а се осигурява по чл.40 ал.5 от ЗОВ и през годината е получило авторско възнаграждение, върху което възложителя не дължи осигуровки, за всеки месец трябва да довнесе здравна осигуровка върху разликата между 60% от полученото възнаграждение и 210 лв. Въпросът ми е може ли здравните осигуровки, които се довнасят и внесените през годината за 12 месеца по 16,80 лв. като за безработен да се приспаднат от годишния облагаем доход.
В указанията към данъчната декларация пише "Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице. На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, включително определените за довнасяне съгласно данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. Ако не сте самоосигуряващо се лице, посочвате само удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за Ваша сметка по реда на КСО и ЗЗО."
Относно този текст лицата, които сами си внасят здравните вноски приравняват ли се на самоосигуряващи се?
#10 | 25.04.2013, 18:54
Публикации: 1 / 0
В крайна сметка някой може ли да каже дали за автори здравните осигуровки се приравняват към действителния доход или остават на 210лв.? Какво точно да се пише в справката за окончателния размер на осигуровките?
#11 | 25.04.2013, 20:23
Публикации: 962 / 103
Да, прави се изравняване на здравните вноски само ако лицето има авторски договор и не е осигурявано на друго основание (внася си здравните вноски като безработен). Вече 2 години подавам по този начин данъчна декларация и няма проблем. А от данъчната основа се приспадат и внесените здравни през годината, и тези които са довнесени по данъчната декларация.
#12 | 04.10.2014, 15:09
Публикации: 3 / 0
Здравейте!

Моят случай е същият, доходите ми през 2013 са единствено от преотстъпване на авторски права, а през годината съм се осигурявал на 210 лв.

Пролетта подадох ГДД (за пръв път), но наскоро ми се обадиха от НАП, че трябва да подам приложение 6 за СОЛ. Тъй като не съм СОЛ (в декларацията също съм отбелязал, че се осигурявам по чл. 40, ал. 5), отидох на място да видя за какво става дума и след дълги дискусии с различни служителки, повторно посещение и безплатна консултация в офиса на Аксаков 21 се стигна до извода, че трябва да подам коригираща декларация, защото:

1. Не е трябвало да си приспадам осигуровките.
2. Трябвало е да попълня таблица 2 и да направя изравняване.

Та седнал съм сега да попълвам таблица 2, но не ми е много ясно как трябва да стане това. Имам следните въпроси:

1. В пдф декларацията с баркод ред 13 не е активен; осигурителният доход трябва да се въведе за всеки месец в горните редове. Как става това?

а) като целият доход се раздели на 12 и навсякъде се попълни една и съща сума (напр. при годишен доход 6000 лв., за всеки месец се попълват 500 лв.)

или

б) на всеки ред се въвежда точния размер на получения доход за съответния месец (напр. януари - 500 лв., февруари - 0 лв., март - 1000 лв. и т.н.)?

2. Внесените и дължимите осигуровки приспадат ли се или не? В НАП ми казаха, че не се приспадат и не трябва да ги попълвам в Приложение 3. В такъв случай къде да отбележа, че вече съм платил 201.6 лв., които трябва да бъдат извадени от дължимите осигуровки? А дори и да въведа сумата на платените вече здравни осигуровки в част II на приложение 3 (формиране на годишна данъчна основа), това не се отразява на осигуровките за довнасяне, а декларацията с баркод уж смята тези неща автоматично. о.О

3. Трябва ли към декларацията да прилагам платежните документи за вече платените здравни осигуровки?

4. Мога ли просто да не отбелязвам, че съм се осигурявал по чл. 40, ал. 5 и да не се занимавам с глупости? :D
#13 | 05.10.2014, 09:10
Публикации: 12013 / 2200
"1. В пдф декларацията с баркод ред 13 не е активен; осигурителният доход трябва да се въведе за всеки месец в горните редове. Как става това?"

Доходът се разделя на месеците на упражняване на дейността - това е написано и в самите указания на Т1 и 2. .

"2. Внесените и дължимите осигуровки приспадат ли се или не?"

Правилно сте видели, че си има място където да ги впишете при определяне на данъчната основа за годината.

"А дори и да въведа сумата на платените вече здравни осигуровки в част II на приложение 3 (формиране на годишна данъчна основа), това не се отразява на осигуровките за довнасяне,
"

Осигуровките по Т2 затова са за довнасяне, защото следва да са тези, които дължите в повече от внесените/дължимите авансово през годината. Вижте добре какво попълвате и къде / евентуално / грешите.


"3. Трябва ли към декларацията да прилагам платежните документи за вече платените здравни осигуровки?"

Не.

" 4. Мога ли просто да не отбелязвам, че съм се осигурявал по чл. 40, ал. 5 и да не се занимавам с глупости?"

Може, обаче не трябва . :yes3:
#14 | 05.10.2014, 19:02
Публикации: 3 / 0
Благодаря за отговора!

Доходът се разделя на месеците на упражняване на дейността - това е написано и в самите указания на Т1 и 2. .

Само че аз не упражнявам дейност. Доходите ми са от преотстъпване на авторски права, което по закон не е трудова дейност.

В указанията за попълване на таблица 2 пише следното (по отношение на моя случай):

"5.6. Тази колона се попълва от лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО – 120 лв., и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация. 
В тези случаи годишният осигурителен доход се формира, като на ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 се вписва облагаемият доход, деклариран в Приложение 3, част ІІ, ред 1"

Само че при мен въпросният ред 13 не е активен. Сумата ще е същата, ако разделя дохода на 12 и въведа резултата за всеки месец поотделно. Другият вариант е да не ползвам декларация с баркод, ами да попълня таблица 2 на ръка.

Осигуровките по Т2 затова са за довнасяне, защото следва да са тези, които дължите в повече от внесените/дължимите авансово през годината. Вижте добре какво попълвате и къде / евентуално / грешите.


Мисля, че открих къде бъркам. В друга тема във форума видях да казват, че доходът върху който съм се осигурявал през годината по чл. 40 ал. 5, т.е. 210 лв. на месец, трябва да се впише в колона 4 (Осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица) и така тези 210 лв. се приспадат от общия осигурителен доход.

И действително, като се зачетох по-внимателно в указанията за попълване, за колона 4 пише следното:
"В колона 4 се попълва избраният осигурителен доход, върху който лицата, изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски."
#15 | 05.10.2014, 19:07
Публикации: 12013 / 2200
Само че аз не упражнявам дейност.

Има се предвид дейност като СОЛ, а във Вашия случай като лице по чл.40 ал.5 - предполагам такова сте 12 месеца.Делите дохода на 12 в този случай. И да - в колона 4 по 210 лв. месечно.  :smile1:
#16 | 05.10.2014, 19:27
Публикации: 12013 / 2200
" Само че при мен въпросният ред 13 не е активен. "

Не е активен, защото е резултатна величина от попълването на другите редове за месеците от годината.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група