Публикувани са промени в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗСч, ЗМДТ и др.

17.11.2017, 10:26 29484 0

17.11.2017, 10:26
Публикации: 551 / 225
Администратор на сайта
В брой: 92 на ДВ, от дата 17.11.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се правят изменения и допълнения и в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за местните данъци и такси и др.
Пълен тест на промените:


ЗАКОН
за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г. и бр. 58, 63, 85 и 86 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „член на орган на управление“ се поставя запетая и се добавя „прокурист“.
2. В ал. 3 след думите „Отговорност по ал. 2 носят“ се добавя съюзът „и“.
3. В ал. 5:
а) в изречение първо след думите „дялове или акции“ се поставя запетая, а запетаята след думата „така“ се заличава и изречение трето се изменя така: „Недобросъвестност е налице, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадължено или неплатежоспособно, и разпореждането е извършено преди по-ранната от двете дати:“;
б) създават се т. 1 и 2:
„1. обявяване в търговския регистър на молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност;
2. вписване на решение на съда по несъстоятелността за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника.“
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Отговорността по ал. 5 и 6 отпада, когато съдът по несъстоятелността прекрати производството по несъстоятелност поради утвърждаване на план за оздравяване или въз основа на договор за уреждане на плащането на паричните задължения по чл. 740 от Търговския закон.“
5. Досегашните ал. 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно ал. 8, 9, 10, 11 и 12.

§ 2. В чл. 77, ал. 1 думите „заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, при“ се заличават.

§ 3. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 11, изречение първо след думите „компетентните органи“ се добавя „и други правоимащи лица“, а след думата „приходите“ се добавя „Агенция „Митници“ и общините“ и изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 12:
„(12) Редът за изискване и предоставяне на информацията по ал. 11 се определя от:
1. кмета на общината – за информацията, обменяна от общините;
2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за информацията, обменяна от агенцията;
3. директора на Агенция „Митници“ – за информацията, обменяна от агенцията.“
§ 4. В чл. 142н се правят следните изменения:
1. В ал. 6 в изречение първо думите „да получи декларация или документи“ се заменят с „да получи нова декларация или обяснения и документи“.

2. В ал. 8 в изречение първо думите „да получи декларация или документи“ се заменят с „да получи нова декларация или обяснения и документи“.

§ 5. В чл. 143, ал. 4 след думите „може да поиска“ се добавя „от застрахователя да разкрие застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“, а думите „застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането“ се заличават.

§ 6. В чл. 143е, ал. 6 след думите „може да поиска“ се добавя „от застрахователя да разкрие застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“.

§ 7. В чл. 143ф, ал. 3 думите „се подава“ се заменят с „и уведомленията по чл. 143ш се подават“.

§ 8. В чл. 143ц се създават ал. 6 и 7:
„(6) Съставно предприятие по ал. 1 не подава отчет по държави, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания ùфинансов отчет за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година, изчислена в местна валута на юрисдикцията, в която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, не надвишава прага, определен в тази юрисдикция за подаване на отчети по държави, независимо че равностойността ù в български левове може да надвишава сумата от 1 466 872 500 лв.
(7) Алинея 6 се прилага, когато юрисдикцията, в която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, е определила праг, който приблизително съответства на равностойността на 750 000 000 евро, изчислена в местната валута на тази юрисдикция към януари 2015 г.“

§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 32 се създава изречение трето: „Трансферни цени са цените, по които дадено предприятие прехвърля или предоставя активи, права, стоки или услуги на свързани с него предприятия.“

§ 10. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В § 60 думите „и реда за изискване и предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11“ се заличават.
2. В § 62, ал. 1 – 4 думите „до края на 2016 г.“ се заменят с „по-късно през тази година“.
3. В § 83 ал. 2 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 9, 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24а, ал. 6:
а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“;
б) точка 4 се отменя.
2. В чл. 48, ал. 2:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 16 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
3. В чл. 57б, ал. 6:
а) точка 4 се отменя;
б) в т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
4. В чл. 57в, ал. 2:
а) точка 12 се отменя;
б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
5. В чл. 58а, ал. 2:
а) точка 12 се отменя;
б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
6. В чл. 58г, ал. 2:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.

§ 12. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г. и бр. 88 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 60 ал. 6 се изменя така:
„(6) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“
2. В чл. 115:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.“

§ 13. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г. и бр. 58 и 85 от 2017 г.) в чл. 92 ал. 4 се изменя така:
„(4) Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.“

§ 14. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74:
а) в ал. 2 т. 3 се отменя;
б) в ал. 3 т. 6 се отменя.
2. В чл. 75:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.“;
б) алинея 3 се отменя.
3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя.
4. В чл. 77:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.“;
б) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 100 се създава ал. 5:
„(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
6. В чл. 101:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията“;
б) в ал. 2 се създава т. 6:
„6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.“;
в) в ал. 4 се създава изречение трето:„В случаите на чл. 100, ал. 5 при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.“
7. В чл. 103 ал. 2 се отменя.
8. В чл. 132 ал. 4 се отменя.
9. В чл. 132а ал. 4 се отменя.

§ 15. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така:
„(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“
2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби думите „За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2“ се заличават.

§ 16. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2014 г. и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 30, ал. 5 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 17. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 21в, ал. 6 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 18. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13 и 63 от 2017 г.) в чл. 167, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 19. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70, 87, 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51, 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37о, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 20. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56, 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 32а, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 21. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 22. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 8 и 63 от 2017 г.) в чл. 111, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 23. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г. и бр. 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 15, ал. 7 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 24. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г. и бр. 13 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
2. В чл. 20, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 25. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 11а, ал. 2 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.

§ 26. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 62, 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 150, ал. 1, т. 8 след думите „чл. 142б, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 143е“.

§ 27. Разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

§ 28. Регистрационен опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 6 и по чл. 76, ал. 2, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит за наличните активи и получените услуги към датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност се упражнява по реда, предвиден в този закон.

§ 29. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция „Митници“ и кметовете на общини определят реда по чл. 87, ал. 12 за изискване и предоставяне на информацията по чл. 87, ал. 11 в срок до 1 януари 2018 г.
(2) До 31 декември 2018 г. общините, в които не е осигурена техническа възможност за предоставяне по електронен път на информацията по чл. 87, ал. 11, могат да я предоставят на хартиен носител, за което не се събира такса. В този случай кметът на общината определя реда по ал. 1 в срок до 31 декември 2018 г.

§ 30. Подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 4 – 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група