Командировки на собственик на ЕООД

21.11.2012, 10:55 33189 20

21.11.2012, 10:55
Публикации: 19 / 1
Здравейте ,
 искам да попитам има ли право на командировъчни собственик на ЕООД , който е самоосигуряващ се във фирмата?Фирмата е с дейност ремонт на машини и собственика пътува за да извършва лично ремонтите .
#1 | 21.11.2012, 12:35
Публикации: 11699 / 2127
ЗКПО
Разходи за пътуване и престой на физически лица

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

.............
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

Има право на командировъчни ако са изпълнени условията на чл.33 - лицето да пътува във връзка с дейността на фирмата и да има сключен договор с него - трудов или по извънтрудово правоотношение. В случая за съдружника - договор за личен труд.
#2 | 21.11.2012, 13:21
Публикации: 425 / 5
да попитам и аз мога ли като командировам управителя на ЕООД, който е на ТД ,но не ми носи никакви отчетни документи да му изплащам от касата 2ния размер на дневните за командировката и ще се признаят ли за разход на фирмата и на колко дни в годината има право без да преспива в населеното място?
#3 | 21.11.2012, 14:00
Публикации: 1686 / 202
Осигуряване и Облагане на Собственик и Управител на ЕООД
Разяснение Изх. № 94-00-70 от 21.04.2011 г. на НАП
Относно: Осигуряване и Данъчно Облагане на Собственик и Управител на ЕООД
Разходите за пътуване и престой във връзка с дейността следва да бъдат документално доказани в съответствие с изискванията за документална обоснованост, регламентирани в чл. 10 от ЗКПО. Доказателства в тази посока са договорите за възлагане от страна на клиентите, фактури, протоколи за извършената работа и други документи в зависимост от спецификата на извършваната дейност. Едновременно с това, за да бъдат данъчно признати, същите следва да са извършени и документирани в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките в страната. Нарушението на изискванията за документална обоснованост на разходите за пътуване и престой по реда на чл. 10 от ЗКПО е основание за извършване на увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 от материалния закон.

Разходите за пътуване и престой, когато са изпълнени посочените по-горе условия за целите на ЗКПО, са данъчно признати по техния действителен размер. Тук обаче следва да се има предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 23 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, че не се облагат с данък върху дохода получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения. При надхвърляне на посочения двукратен размер дневните пари се считат за доход за облагане на физическото лице по реда на ЗДДФЛ.
#5 | 16.08.2013, 15:37
Публикации: 9 / 0
А как стои въпросът с управител на ЕООД, ако той не е по ДУК и не се осигурява във фирмата?
#6 | 16.08.2013, 16:32
Публикации: 11699 / 2127
Сключвате с лицето договор за възлагане на дадена поръчка и оформяте командировката съгласно Наредбата за командировките.
#7 | 19.08.2013, 22:04
Публикации: 9 / 0
Управител на ЕООД, само вписан в учредителния акт, пътува в командировка в чужбина и харчи за хотел три пъти повече от определените с наредбата за командировкте, суми в съответната валута.
за разходите е представил фактура, как да отразя разхода  - като разход за командировка и в частта му, която надвишава нормативно признатия разход ще се яви като постоянна разлика в последствие или?
#8 | 20.08.2013, 00:25
Публикации: 135 / 31
 Тези разходи, когато са документално обосновани и свързани с дейността, независимо от размера са данъчно признати в пълен размер, съгласно чл.33 от ЗКПО.

Разходи за пътуване и престой на физически лица


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;
2. разходите, извършени от едноличен търговец за пътуване и престой на:
а) физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, и
б) лицата, които са в трудови правоотношения с едноличния търговец или са наети от него по извънтрудови правоотношения.
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

По отношение на квартирните пари, когато са изплатени над двукратния размер не се считат за доход на физическото лице и не се облагат. Това важи само за дневните пари. Върху сумата над двукратния размер, но единствено за дневните,  се дължат и осигуровки.

ЗДДФЛ: Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
---23. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;

РАЗЯСНЕНИЕ № 53-00-328 от 15.06.2012 г. относно данъчното третиране на командировъчни разходи

Необлагаемите доходи са изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ. Разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 23 от него регламентира, че не подлежат на облагане получените суми за:
- командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и
- дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лица по трудови правоотношения.
С цитираната разпоредба (по отношение на пътните и квартирните пари) е въведен принципът за документална обоснованост с оглед данъчното им третиране като облагаем или необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. За да не подлежат на облагане, разходите за пътуването и престоят трябва да бъдат документално обосновани чрез издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), както и чрез надлежно оформена заповед за командироване. Що се касае до дневнитекомандировъчни пари, за облагаем доход се считат сумите, представляващи превишение над двукратния размер на дневните командировъчни пари, който е определен с нормативен акт, за лица по трудови правоотношения.
#9 | 18.08.2017, 09:26
Публикации: 90 / 1
Едноличен собственик и управител на ЕООД, който не полага личен труд  в дружеството, чиято дейност е земеделски производител, иска да отиде в Германия с цел закупуване на селскостопанска техника. Ако не закупи нищо, а само гледа, счита ли се, че изпълнява изискванията за признаване на направените от него разходи за път и престой?
#10 | 18.08.2017, 10:27
Публикации: 11699 / 2127
Не. Най-малкото не са изпълнени условията на чл.33 ал.1 ЗКПО. По-горе в темата има достатъчно примери и разяснения по въпроса.
#11 | 23.08.2017, 11:11
Публикации: 25 / 1
Здравейте, бихте ли ми казали дали мисля в правилна посока?
Ситуацията е следната: Самоосигуряващо се лице в ЕООД на транспортна фирма извършващ курсове се осигурява като самоосигуряващо лице без личен труд, разпределяме дивиденти. Но сега решаваме да изплащаме командировъчни за курсовете извън Б-я.Затова според мен трябва да направим договор за личен труд и да го осигуряваме като такъв, за да имаме право на командировъчни/примерно по 27 евро на единична езда/.Правилно ли мисля? 
#12 | 21.09.2017, 16:28
Публикации: 319 / 4
Здравейте,

бих искала да попитам в ООД от двама съдружници, единият се самоосигурява в дружеството, а другият не. В ТР и двамата са посочени като управители.
За самоосигуряващият се собственик, който полага личен труд без възнаграждение няма проблем да бъде командирован във връзка с изпълнение на работа свързана с дейността на фирмата.
За управителя, който е само управител, може ли да бъде командирован без да има самоосигуряване през фирмата?
#13 | 21.09.2017, 16:33
Публикации: 11699 / 2127
И в двата случая значение има не осигуряването, а наличието на някакви договорни отношения с даденото лице . Осигуряването вече е следствие / евентуално / на тях. При така зададен въпрос бих казала, че и двамата управители нямат право на данъчно-признати разходи за командировка - не съобщавате да има каквито и да било договорни отношения.
#14 | 21.09.2017, 16:45
Публикации: 319 / 4
И двамата имат договори за управление, независимо че нямат посочено възнаграждение, не се ли признават за исканите договорни отношения?
#15 | 21.09.2017, 17:05
Публикации: 11699 / 2127
И двамата имат договори за управление, независимо че нямат посочено възнаграждение, не се ли признават за исканите договорни отношения?

Е, това е вече друго нещо.  :good:
Защо обаче пишете, че става дума за самоосигуряващи се собственици, а се оказва , че имат ДУК ? И това, че единият не се осигурява не означава ли, че не упражнява дейност ?

#16 | 21.09.2017, 17:16
Публикации: 319 / 4
Извинявам се, не съм го написала достатъчно ясно, написала съм  само че са посочени като управители в ТР.

Много благодаря.
#17 | 25.09.2017, 17:53
Публикации: 25 / 0
Здравейте,

Признава ли се билет за рейс от летището до града на командировано лице в чужбина с ТД във фирмата която го изпраща и която му плаща двоен размер на дневните ?

Има ли текст на който да се позовем, че може да се признае стойността на билета в размер на 14 евро ?

Благодаря
#18 | 25.09.2017, 18:17
Публикации: 11699 / 2127
Наредба за командировките в чужбина
.............
Чл. 18. (1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи.
#19 | 01.12.2018, 13:12
Публикации: 107 / 1
Е, това е вече друго нещо.  :good:
Защо обаче пишете, че става дума за самоосигуряващи се собственици, а се оказва , че имат ДУК ? И това, че единият не се осигурява не означава ли, че не упражнява дейност ?

Здравейте,
Да попитам и аз :)
Управител с ДУК в ЕАД как пътува в командировка в България и чужбина, по кой чл. от Наредбата се пуска командировъчната заповед и пуска ли се такава, при положение, че той е управител без работно време и място?
Може ли управител с ДУК да претендира за трудова злополука по време на служебно пътуване?

Благодаря
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група