Здравейте!
Престои сделка за покупка на капитала на ЕООД от АД . Двете ЮЛ са свързани по смисъла на ЗКПО и ДОПК.
Въпросът е: кой капитал би следвало да бъде обект на сделката - записаният в ТР или собствения?
Благодаря на всички включили се
Здравейте!
Какъв документ следва да се състави когато дружество, собственик на недвижим имот , го дава в разпореждане на друго дружество с което е свързано лице, за да се учреди ипотека на дружеството, което не е собственик на имота?
Като страна по стопанска операция сме получатели  на организирано пътуване/круиз/. Какъв е данъчния аспект? Разход  в 609 сметка, или 699- Непризнати за данъчни цели разходи и увеличане на финансовия резултат в края на годината?
Имаме нотариален акт за замяна на недвижими имоти, по-конкретно на земеделски земи . В него подробно са описани имотите с техните номера, дка, категории и местности. Общата данъчна оценка на имотите е определено число. Земите, които получаваме са описани по аналогичен начин с данъчна оценка малко по-ниска от тази на предадените земи.
Въпросите ми са следните:
1. Това е бартер ли е по смисъла на чл.130 от ЗДДС,
2. Издавам си фактура за предадените земи, но на каква стойност- отчетната им стойност или по данъчната оценка?
Служител на фирма е командирован всяка седмица в чужбина.Има ли ограничение в размера на дневните пари.
И за двата разхода- и за застраховките и ваучерите ли?
Осчетоводяването на кое от двете?
Здравейте!
Позволява ли ЗКПО една фирма да направи и социални разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот"  по чл.208 от ЗКПО в размер на 60 лева месечно  и социални разходи за ваучери за храна чл.209 от ЗКПО в размер 60 лева месечно .

Предварително благодаря на включилите се.