Здравейте!
Да така е, с въвеждането на  Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, от 01.07.2007 година се отменя ПМС 133 и въведената с него Наредба за допълнителните и други  трудови възнаграждения, но параграфите от Допълнителните разпоредби на ПМС 133 се запазват. Това сме го изяснили още 2007 г., още повече сега това ПМС 133 се цитира в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - чл.1, ал.8, т.1.
Благодаря Ви!
Дължат ли се осигурителни вноски върху т. н.  "километрични" по параграф 3 от допълнителните разпоредби на ПМС 133 от 1993 година?
Съгласно Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, в чл. 1, ал. 8, т.1 ги включват като суми върху които не се внасят осигуровки.
В чл.24, ал.2, т.6 от ЗДДФЛ, същите "километрични" са цитирани като необлагаеми до двукратния размер на определените в параграф 3 на ПМС 133 минимални размери на допълнителните разходи, а именно (0.0035 лв. x 2 = 0.007 лв.) на всеки пропътуван километър.
Според мен не се дължат до двукратният размер на определените в нормативен акт дневни командировъчни пари, т. е.  20 лева.
Благодаря Ви!
Здравейте!
Има ли право на обезщетение по чл.222 ал.3 работник, който е подал в НОИ документи за пенсиониране при условията на 1-ва категория труд м. Ноември 2019г. Сегашният му работодател ( ЕТ), казва, че ще закрива фирмата м. Януари 2020г. Може ли работника да подаде заявление за прекратяване на трудовия му договор поради пенсиониране и ще има ли право на обезщетение по чл.222 ал.3.
Благодаря Ви!
Здравейте,
Лицето навършва м. 05. 2018г. необходимата възраст, но не му достига стаж, за да се пенсионира и продължава да работи. Месец Ноември 2018 г. е освободено от работа по чл.325, ал.1, т.4 - със завършване на определената работа. Същия ден носи документите в НОИ  и от там му казват, че е направил стажа още преди 2 месеца и е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Въпроса ми е: Има ли право на обезщетение по чл.222, ал.3?
Наша служителка представи болничен лист за  3 дни. Още на първия ден комисия направи проверка по отношение  спазване на режима, записан в болничния лист /а той е домашен/. Същата не бе открита в дома и, а в колеж, където имахме информация, че чете лекции на хонорар. Изготвен беше протокол за неспазване на болничния режим, на основание чл. 46 /1/ т.2 от КСО. Как да оформим месеца? Имаме 2 мнения/ предположения/, но дали сме на прав път...
1.  3 дни болнични за сметка на работодател и в удръжките сумата за 1 ден от болничните
2.  2 дни болнични и 1 ден неплатен или самоотлъчка, но дали няма да ни върнат болничния от НОИ 
Благодаря на всички, много ми помогнахте!
Предстои пенсиониране на управителя ни, който е на договор за управление и контрол и е избран на Общо събрание на акционерите. Трябва ли да прекратим осигуряването за няколко дни или само да представим необходимите документи за пенсиониране. На какво основание можем да му изплатим обезщетението при пенсиониране. Може ли да го включим в колективния трудов договор?