Към 31,12,2014 трябва да отпиша задължения съгл.чл46 ал.1/изтичане на давностен срок/.След отписването остават още задължения към този доставчик.Въпросът ми е мога ли да не отписвам задълженията с изтекъл давностен срок към 31,12,2014 след като направя за тях плащане през февруари 2015,тъй като все още не е приключило изготвянято на ГФО за 2014 и са възникнали обстоятелства касаещи 2014г?
 irenabrili благодаря ти за линка.От това ,което прочетох,че давносттта започва да тече от момента, в който вземането става изискуемо.В моя случай фактурата за лихва е издадена на 31,12,2011 г.и плащането за нея започва да тече от следващия ден 01,01,2012 и би следвало давностния 3 годишен срок да приключи на 01,01,2015 г.Права ли съм в разсъжденията си?
За задължение за лихви възникнало на 31,12,2011 г.,кога изтича 3-годишния давностен срок през 2014г. или през 2015 г.?
Наистина няма как,но ако трудовата книжка е изгубена или просто не е издадена от предходен работодател?
При постъпване на работа само с УП-3 без представена трудова книжка може ли да се признае трудов стаж
УП-З и трудов стаж
Благодаря за коментарите.Много ми помогнахте
неплатеният отпуск по чл.160 се дава от работодателя по искане на работника,а по чл.173,ал.7,т.2 със заповед от работодателя.Тъй като работникът е "принуден "от работодателя да излезе в отпуск не трябва ли да му се платеи някакво обезщетение?Работникът отказва да излезе в неплантен отпуск иска да работи.
Има ли право работник на платен годишен отпуск преди да е придобил 8 месеца трудов стаж сгл. чл.155 ал.2,когато отпускът се ползва едновременно от всички работници съгласно чл.173,ал.7,т.2 от КТ.Ако няма право на платен отпуск какъв вид отпуск трябва да ползва в този случай