Нали има приети НСФОМСП, Вероятно трябва да се приеме-счетоводен стандарт за еднократно преминаване ли?
Здравейте, може ли някой да ми помогне с тълкуването на & 8 от преходните и заключителни разпоредби на новоприетия Закон за счетоводството:
§ 8. Предприятията, които към 1 януари 2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие съгласно чл. 19 от този закон и съставят годишните си финансови отчети на база Международни счетоводни стандарти, могат еднократно да преминат към прилагане на Национални счетоводни стандарти след приемане на национален счетоводен стандарт.