Получени тръби от Румъния на 12,06,2019, фактурата е с дата 13,06,2019, неплатени, падеж 13,07,2019. С каква дата следва да се издаде протокола по чл 117/1 от ЗДДС ?
Автомобил на наш клиен счупи бариера, която не е ДМА.
Получихме фактура за ремонта за 600 лв. със ДДС,Изплатена сума щета 650 лева.
Трабва ли да компенсирам възникналите извънредни разходи 500 лева с извънредните приходи и да посоча само разликата в ОПР като извънреден приход или в двете страни на ОПР да ги посоча поотделно.
Имаме следния касус:
Издадена оригинална фактура на 20,12,2018 по искане на клиент в ЕО, платена цялата сума окончателно на същата дата. ВОД ще се прави през м.януари 2019 г.
 Как трябва да процедираме за да не нарушим ЗДДС, ще се начислява ли 20 % ДДС и с какъв документ трябва да се извърши в Дневник ДДС  зам.декември и м.януари.
Правото на собственост е придобито, но говорим за частично право,но изхабяването не е пълно,води се в баланса,при брак ползваме сметка 609, при продажба 709.Сега в случая не е нито едното, нито другото,как да се отпише от сч. ам.план? Трябва ли да се преобразува от финансов лизинг в оперативен?
става въпрос за частичен лизинг,само дялово участие
Договорът е напълно изплатен, защо е необходимо КИ?Връща се бъзвъзмездно.
Връщаме автомобил през м.април 2017 г., при договор за финансов лизинг, напълно изплатен през 2015г.Подписваме декларация, че нямаме претенции-финансови и др. към фирмата лизингодател. Автомобилът има натрупана амортизация за 20000 лева и остатъчна стойност 5000, към датата на връщането.Как да осчетоводим остатъчната стойност 5000 лева? Необходими ли са други документи? Какви счетоводни операщии биха възникнали, освен на набраната амортизация 2415/205 20000 лева?