Намерих един пример за внос и износ и го реших. Моля да проверите дали са ми правилни статиите и изчисленията, както и дали това е цялата процедура при внос и износ! :smile1:

Задача за внос:

Доставени са стоки от САЩ с Invoice фактура за 4 000 щ.д. при курс на БНБ в деня на фактуриране (10.02.2019) 1,55 лв. за 1 щ.д. Митническата декларация е оформена при курс на БНБ 1,52 лв. за 1 щ.д. (19.02.2019). Стоката е обложена с мито 2 % и полагаемото се ДДС. Митото и ДДС са преведени от разплащателната сметка в левове. Стоката е освободена от митницата и е транспортирана от транспортна организация с Данъчна фактура за 180 лв. и ДДС. Съставена е Стокова разписка за заприходяване на стоката по цена на придобиване. На транспортната организация е платено в брой с Разходен касов ордер. Задължението към доставчика в чужбина е погасено от разплащателната сметка във валута - щ.д. при курс на БНБ в деня на превода (27.02.2019) е 1,56 лв. за 1 щ.д. Отчетен е финансовият резултат.

Решение:

1. 3042 (Стоки на път)/4012 (Доставчици от чужбина) - 6 200 лв. (4 000 щ.д. * 1,55 лв.) - Покупка на стоки

2.1 3042 (Стоки на път)/457 (Разчети с митници) - 121,60 лв. (4 000 щ.д. * 1,52 лв. = 6 080 лв. * 2 %) - Начислено мито
2.2 4531 (ДДС покупки)/457 (Разчети с митници) - 1 240,32 лв. (4 000 щ.д. * 1,52 лв. = 6 080 лв. + 121,60 лв. = 6201,60 * 20 %) - Начислено ДДС върху митото
2.3 457 (Разчети с митници)/503 (Разпл. с/ка в лв.) - 1 361,92 лв. (121,60 лв. + 1 240,32 лв.) - Изплатени мито и ДДС

3.1 6022 (Р-ди за транспортни услуги)/4012 (Доставчици от чужбина) - 180 лв. - Начислен транспорт
3.2 4531 (ДДС покупки)/4012 (Доставчици от чужбина) - 36 лв. - Начислено ДДС върху транспорта
3.3 4012 (Доставчици от чужбина)/501 (Каса в лв.) - 216 лв. - Изплатен транспорт

4.1 4012 (Доставчици от чужбина)/504 (Разпл. с/ка във валута) - 6 240 лв. (4 000 щ.д. * 1,76 лв.) - Изплатена покупка
4.2 624 (Р-ди по валутни операции)/4012 (Доставчици от чужбина) - - 40 лв. (6 200 лв. - 6 240 лв.) - Начислена валута
4.3 123 (Печалби и загуби от тек. год.)/624 (Р-ди по валутни операции) - -40 лв. - Финансов резултат

Задача за износ:

Издадена е Invoice фактура за продажба на стоки в САЩ на стойност 7 000 щ.д. при курс на БНБ в деня на фактуриране (11.01.2019) 1,56 лв. за 1 щ.д. Отчетната стойност на стоките е 5 200 лв. Задължението на клиента в чужбина е погасено от разплащателната сметка във валута - щ.д. при курс на БНБ в деня на превода (21.01.2019) е 1,55 лв. за 1 щ.д. Отчетен е финансовият резултат.

Решение:

1. 4112 (Клиенти от чужбина)/7022 (П-ди от продажби от чужбина) - 10 920 лв. (7 000 щ.д. * 1,56 лв.) - Продажба на стоки

2. 7022 (П-ди от продажби от чужбина)/3042 (Стоки на път) - 5 200 лв. - Отписване на стоките

3.1 504 (Разпл. с-ка във валута)/4112 (Клиенти от чужбина) - 10 850 лв. (7 000 щ.д. * 1,55 лв.) - Изплатена продажба
3.2 4112 (Клиенти от чужбина)/724 (П-ди от валутни операции) - 70 лв. - Начислена валута
3.3 724 (П-ди от валутни операции)/123 (Печалби и загуби от тек. год.) - 70 лв. - Финансов резултат от валута
3.4 7022 (П-ди от продажби от чужбина)/123 (Печалби и загуби от тек. год.) - 5 720 лв. (10 920 лв. - 5 200 лв.) - Финансов резултат от продажби
Как се осчетоводява, какви са счетоводните операции?
Здравейте!

Интересуваме какви са счетоводните записвания за Внос, Износ, ВОП и ВОД?
Ако може и с някакви примери да разбера коя сума откъде идва?

Благодаря!
И аз гледах там, но ми дава директно Януари и незнам как да сменя месеца и съответно работните дни.
Здравейте! Някой има ли бланки за попълване на РПВ, Д1 и Д6? Може и във вариант за изчисление, хем да видя дали правилно съм сметнал! :smile1:
Да, данните са за 2016 г. Имам и за 2020 г. да изчисля, но ще си видя таблицата. Мисля, че са същите, само при фонд Пенсия има промяна.  :smile1:

Така, сега пращам окончателното решение, ако съм ви разбрал правилно. В червено е корекцията.

ОТВ - 1 300 лв. : 22 р.д. * 12 р.д. = 709,09 лв.
ДТВ - 709,09 лв. * 20 : 100 = 141,82 лв.
Платен отпуск - 1 300 лв. ОТВ + 260 лв. (1 300 * 20 : 100) ДТВ : 21 р.д. = 74,29 лв. среднодневно БТВ; 21 р.д. : 22 р.д. = 0,9545454 (коефициент) * 74,29 лв. * 5 д. = 354,55 лв.
Болничен - 709,09 лв. ОТВ + 141,82 лв. ДТВ : 12 р.д. = 70,91 лв. среднодневно БТВ * 70 : 100 * 3 д. = 148,91 лв.
Общо начисления: 1 354,37 лв.

ДОО - 101,58 лв.
ДЗПО - 29,80 лв.
ЗО - 43,34 лв.
ДДФЛ - 103,07 лв.
НТВ - 776,58 лв.
Изплатен аванс - 200 лв.
Заем - 100 лв.
Общо удръжки: 1 354,37 лв.

А счетоводните записвания са следните:

1. 421/503 - 200 (изплатен аванс);
2.1 604/421 - 1 354,37 (начислена РЗ);
2.2 611/604 - 1 354,37 (отнасяне на р-дите по предназначение);
3.1 605/461 - 1 354,37 * 10,5 : 100 = 142,21 (начислени ДОО и ТЗПБ на работодателя);
3.2 605/462 - 1 354,37 * 2,8 : 100 = 37,92 (начислени ДЗПО на работодателя);
3.3 605/463 - 1 354,37 * 4,8 : 100 = 65,01 (начислени ЗО на работодателя);
3.4 605/463 - 38,18 (420 лв. : 22 р.д. * 2 д.) * 4,8 : 100 = 1,83 (начислени ЗО на работодателя за 2-та дни болничен);
3.5 611/605 - 246,97 (отнасяне на р-дите по предназначение);
4.1 421/461 - 1 354,37 * 7,5 : 100 = 101,58 (начислени ДОО на работника);
4.2 421/462 - 1 354,37 * 2,2 : 100 = 29,80 (начислени ДЗПО на работника);
4.3 421/463 - 1 354,37 * 3,2 : 100 = 43,34 (начислени ЗО на работника);
5. 421/454 - 1 354,37 БТВ - 148,91 Болничен - 174,72 О-вки * 10 : 100 = 103,07 (начислени ДДФЛ на работника);
6. 421/499 - 100 (начислен заем);
7. 421/503 - 1 354,37 БТВ - 174,72 О-вки - 103,07 ДДФЛ - 200 Аванс - 100 Заем = 776,58 (изплатена Р3);
8.1 461/503 - 243,79 (изплатени ДОО);
8.2 462/503 - 67,72 (изплатени ДЗПО);
8.3. 463/503 - 110,18 (изплатени ЗО);
8.4 454/503 - 103,07 (изплатен ДДФЛ);
8.5 499/503 - 100 (изплатен заем).
За всички останали работни дни от болничните получавате обезщетение от НОИ в размер на 80% от среднодневния осигурителен доход 18 месеца назад. - Именно заради това направих така изчисленията.

Цялата задача е следната:

Лицето Димитър Димитров има работни дни в месеца - 22, отработени дни - 12, платен отпуск - 5 дни, болничен - 5 дни, 18 месеца осигуряване, ОТВ 1 300 лв., ДТВ - 20 %, заем - 100 лв. и аванс 200 лв. Да се съставят счетоводните записвания за 2016 г. и фиш за РЗ.

Според мен фиша за 2016 г. трябва да е:

ОТВ - 1 300 лв. : 22 р.д. * 12 р.д, = 709,09 лв.
ДТВ - 709,09 лв. * 20 : 100 = 141,82 лв.
Платен отпуск - 1 300 лв. + 260 лв. (1 300 * 20 : 100) : 21 р.д. = 74,29 лв. среднодневно БТВ: 21 р.д. : 22 р.д. = 0,9545454 * 74,29 лв. * 5 д. = 354,55 лв.
Болничен - 709,09 лв. + 141,82 лв. = 850,91 лв. : 12 р.д. = 70,91 лв. среднодневно БТВ * 70 : 100 * 3 дни = 148,91 лв.
Общо начисления: 1 354,37 лв.

ДОО - 101,58 лв.
ДЗПО - 29,80 лв.
ЗО - 43,34 лв.
ДДФЛ - 117,97 лв.
НТВ - 761,68 лв.
Изплатен аванс - 200 лв.
Заем - 100 лв.

Общо удръжки: 1 354,37 лв.

А счетоводните записвания са следните:
1. 421/503 - 200 (изплатен аванс);
2.1 604/421 - 1354,37 (начислена РЗ);
2.2 611/604 - 1354,37 (отнасяне на р-дите по предназначение);
3.1 605/461 - 1354,37 * 10,5 : 100 = 142,21 (начислени ДОО и ТЗПБ на работодателя);
3.2 605/462 - 1354,37 * 2,8 : 100 = 37,92 (начислени ДЗПО на работодателя);
3.3 605/463 - 1354,37 * 4,8 : 100 = 65,01 (начислени ЗО на работодателя);
3.4 605/463 - 113,46 * 4,8 : 100 = 5,45 (начислени ЗО на работодателя за 2-та дни болничен);
3.5 611/605 - 250,59 (отнасяне на р-дите по предназначение);
4.1 421/461 - 1354,37 * 7,5 : 100 = 101,58 (начислени ДОО на работника);
4.2 421/462 - 1354,37 * 2,2 : 100 = 29,80 (начислени ДЗПО на работника);
4.3 421/463 - 1354,37 * 3,2 : 100 = 43,34 (начислени ЗО на работника);
5. 421/454 - 1354,37 - 174,72 * 10 : 100 = 117,97 (начислени ДДФЛ на работника);
6. 421/499 - 100 (начислен заем);
7. 421/503 - 1354,37 - 174,72 - 117,97 - 200 - 100 = 761,68 (изплатена Р3);
8.1 461/503 - 243,79 (изплатени ДОО);
8.2 462/503 - 67,72 (изплатени ДЗПО);
8.3. 463/503 - 113,80 (изплатени ЗО);
8.4 454/503 - 117,97 (изплатен ДДФЛ);
8.5 499/503 - 100 (изплатен заем).
Здравейте! Решавам една задача по Счетоводство и ме интересува част от нея дали я решавам правилно по КСО, а именно болничните и най-вече здравните осигуровки към тях. :smile1:

ОТВ - 709,09 лв., ДТВ - 141,82 лв., 5 дни болничен и 12 работни дни = БТВ

Първите три дни - 709,09 лв. + 141,82 лв. = 850,91 лв. : 12 р.д. = 70,91 лв. среднодневно БТВ * 70 : 100 * 3 дни = 148,91 лв., като за сметка на работодателя и работника сумата влиза в ДОО, ДЗПО и ЗО.

Другите два дни - 709,09 лв. + 141,82 лв. = 850,91 лв. : 12 р.д. = 70,91 лв. среднодневно БТВ * 80 : 100 * 2 дни = 113,46 лв., като само за сметка на работодателя сумата влиза в ЗО.

Т.е. при работодателят имаме един път ЗО Дт с/ка 605 / Кт с/ка 463 - 148,91 лв. * 4,8 : 100 = 7,15 лв. и още един път ЗО Дт с/ка 605 / Кт с/ка 463 - 113,46 лв. * 4,8 : 100 = 5,45 лв., а при работникът само един път ЗО Дт с/ка 421 / Кт с/ка 463 - 148,91 лв. * 3,2 : 100 = 4,77 лв.
Здравейте! :smile1: Търся си работа в сферата на счетоводството. Имам 6 месеца опит, който определено е малък, но човек, като е амбициозен и целеустремен, ще се научи на повече неща в практиката, стига някой работодател да ми даде шанс и да бъде мой ментор. Писна ми да чета обяви с опит. Дано някой да се отзове! :good:
http://dox.bg/files/dw?a=301c0ba255 <- Декларация 6 за месец Август по чл. 224

Декларация 6 за месец Август се подава от 01.09.2018 г. до 25.09.2018 г. Заплатата и осигуровките са начислени на 31.08.2018 г. и изплатени на 10.09.2018 г., а данъка е начислен и изплатен на 31.08.2018 г. Данъка е така, защото обезщетението се начислява и изплаща към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, заедно с последната заплата. По обезщетението осигуровки не се дължат, а само ДОД.

http://dox.bg/files/dw?a=5431165ca9 <- Декларация 6 за месец Септември по чл. 222, ал. 1

Декларация 6 за месец Септември се подава от 01.11.2018 г. до 25.11.2018 г. Заплатата и осигуровките, както и данъка, са начислени на 30.09.2018 г. и изплатени на 10.10.2018 г. с вид осигурен 27. По обезщетението здравни осигуровки не се дължат, а само ДОО - фонд "Пенсии", ДЗПО и ДОД.

Благодарности на bobo и ХХХХХ! :good:
В програмата, като отида на Декларация 6 и дам на "Дата на начисляване" - 24.08.2018 г. и "Дата на изплащане" - 31.08.2018 г., автоматично ми се попълва следното:

1) Колонка 1 с вид на плащане 6 (08.2018 г.), т. 10 ДОО, т. 12 ДЗПО и т. 14 ЗО с обща сума за сметка на служителя и работодателя;
2) Колонка 2 с вид на плащане 8 (08.2018 г.), в т. 16 ДОД или ЗДДФЛ с обща сума ДОД от заплатата и обезщетението;
3) В т. 18 "Дата на изплащане" и в двете колони - 31.08.2018 г.

Извод: Излиза, че май съм го осчетоводил правилно. Първият неработен ден е 31.08.2018 г., тогава е освободен. Периодът на начисляване е на 24.08.2018 г., а на изплащане - 31.08.2018 г.

Ако служителят не напускаше и си осчетоводявах нормално заплатата му, тогава колонките ще изглеждат така:

1) Колонка 1 с вид на плащане 6 (08.2018 г.), т. 10 ДОО, т. 12 ДЗПО и т. 14 ЗО с обща сума за сметка на служителя и работодателя;
2) Колонка 2 с вид на плащане 8 (07.2018 г.), в т. 16 ДОД или ЗДДФЛ с обща сума ДОД от заплатата;
3) В т. 18 "Дата на изплащане" в едната колона - 31.08.2018 г., а в другата колона - 31.07.2018 г.

Но понеже служителят напуска и искам да приключа м. Август, заедно с обезщетението по чл. 224, затова периодите и Декларация 6 ще изглеждат по този начин, както Ви го написах по-горе, нали така?  :smile1:
Т.к. го начислявам в м. Август, да, заедно със заплатата е. 733,37 лв. (517,37 лв. -> 660 лв. БТВ - 142,63 лв. Лични удръжки + 216 лв. -> 240 лв. БТВ - 24 лв. ДОД).

Мислих си и друго, да се начисли до 25.08. и изплати на 31.08. последната заплата в м. Август. А обезщетението отделно, да се начисли до 25.09. и изплати на 28.09. в м. Септември.
Казус: Служител ще бъде освободен на 31.08.2018 г. на основание чл.177 от КТ. Полагащият му се платен годишен отпуск е 20 дни, от които 5 дни е ползвал. За колко дни ще има право на обезщетение и каква ще е сумата на обезщетението?

Отговор:
1) За база взимаме м. Юли, т.к. той е най-близкия месец с всички отработени дни, с БТВ 660 лв. и 22 работни дни или 660 лв. : 22 раб. дни = 30 лв. (Среднодневно БТВ);
2) След това 20 дни отпуск : 12 мес. в год. * 8 мес. стаж = 13,33 или 13 дни платен год. отпуск. От тези 13 дни - 5 дни ползван отпуск или за 8 дни ще му се изчисли обезщетение;
3) След това 8 дни * 30 лв. Среднодн. БТВ = 240 лв. Сумата се попълва в т. 31 и се подава по 25 число -> Декларация 1;
4) И 240 лв. БТВ * 10 : 100 = 24 лв. ДОД. Осигуровки не се дължат. Сумата се попълва в т. 16 с вид на плащането 8 и се подава до 25 число. А в т. 18 пиша 03.09.2018 г. -> Декларация 6;
5) Обезщетението, което трябва да получи служителя, е 733,37 лв. (517,37 лв. -> 660 лв. - 142,63 лв. + 216 лв. -> 240 лв. - 24 лв.), т.е. обезщетението го начислявам в м. Август, заедно с последната му заплата, а го изплащам през м. Септември.

Интересува ме дали правилно изчислявам обезщетението и дали са правилни периодите на начисляване и изплащане! Благодаря Ви предварително!  :smile1: