данните в НАП са от осигуретеля, така че те са необходимите данни според мен
в кол.3 от м.09 до м.12 попълнете осигурителния доход по ТД
  А срока е до 31.03.2019,  от Закона за счетоводството:

"...(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
...
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат."
Заявлението е Г3 и вече е публикувано на сайта на ТР.
Може да се ползват едновременно и двете облекчения, като намалите сумата от годишната данъчна основа с общо 2200 лв. / с 200 лв. заради данъчното облекчение за деца и с 2000 лв., за данъчното облекчение за деца с увреждания/.
XXXXX,
„Второ: за право на ново обезщетение се изискват 12 месеца с осигуровки за безработица  от последните 18. „ -  това условие ще бъде изпълнено , ако работи още 9 месеца след 08.11.2018г.
Ако след 08.11.2018г. направите 9 месеца осигурителен стаж, ще имате право на обещетение от четири месеца в минимален размер, а ако направите 3 години осигурителен стаж /при сегашното законово положение/ ще имате право на обещетение съобразно общия Ви осигурителен стаж.
bobo, например ако цялата 2018г. работника е работил 249 дена само по 2 часа на ден, т.е. 498 часа годишно колко е според теб е трудовия стаж на този човек за цялата година? Отчети и чл.355, ал.3  "...(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица..."
Ако има признат за календарния период трудов стаж той се вписва в трудовата книжка, а ако отработеното време е по малко от 4 часа дневно няма зачетен трудов стаж и съответно няма причина в ТК да се прави вписване но осигурителния стаж се изчислява при необходимост /пенсиониране/ съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – чл.38, чл.40 . Работодателя издава при непълно работно време УП-3 и то е база за изчисленията на пълния осигурителен стаж. Вижте Писмо Изх.№91-01-138 /29.05.2013г. на НОИ, не мога да дам линк.
bobo , това, че трудовия стаж е зачетен ако работното време е най-малко 4 часа /в случая е 2 часа/.Това е и причината да не се вписва втори трудов договор в ТК, тъй като по първия ТД вече е зачетен трудовия стаж. А данните за осигурителен доход не са свързани с ТК, за тях е от значение РОЛ.За УП-3 имам предвид, че може да издаде без да е длъжна, не е грешно  ако желае.
Основния работодател е допуснал грешка, като е вписал "стажа" в ТК, тъй като съгласно КТ: "...Изчисляване на трудовия стаж
Чл. 355. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения...". .
Той би трябвало да удостоверява стажа с УП-3, съгласно указанията в самата бланка УП- 3.
За да има надеждни данни за лицето, считам че Вие трябва да му издадете УП-3, от което се вижда продължителността на работното време - 8 часа, или най добре в ТК да впишете трудовия стаж, което не би било грешно, въпреки, че има и друго вписване .
С КЕП ще я приемат.
Да по месеци направете Д1 - корекция + Д6 редовна в увеличени.
Можете направо без молба или предписание да подадете корекция на Д1по месеци и увеличение в Д6 по месеци - срока за корекция на Д1 е до 30.04.2019г. и сте в срок.
Трябва да отидете при работодателя с трудовата си книжка за да поискате да Ви изплати обещетение за оставане без работа за периода от 19.11 до 18.12.2018г , като му оставяте Декларация , че не сте започнали работа - тя е основание за плащане на обещетение и съответните осигурителни вноски за него.А той ще направи вписване , че е изплатено обещетение по чл.222 от КТ.От НОИ няма причина за проблеми, просто ще изчакате до 18.12. да изтече периода в който Вие все още подлежите на осигуряване от бившия вече работодател.