Във връзка с този казус , за доходите от рента на ФЛ, които са ЕТ, търся едно решение 4703/17.05.2022 на ВАС.
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. От друга страна, на основание чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ, цитираната разпоредба не се прилага за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително като едноличен търговец, както и за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които определят облагаем доход по чл. 26 от ЗДДФЛ