Благодаря. Успешен ден.
Здравейте,
Заплатите на учителите са увеличени от 01.10.2015г. Учител е в болнични от август 2015г. и се завръща на работа от 28.03.2016г. Заповедта на директора по чл.118л ал.3 за увеличението на ОМЗ е считано от 28.03.16г. Записът в ТК от коя дата трябва да бъде ? От 01.10.2015г. или 28.03.16г.
Здравейте!
Служител работи при нас по чл.111 на 4 часа. Представи болничен лист и декларира банкова сметка.
Срещам затруднение при попълване на Приложение 15 и по специално "Брой приложения№15 към болничен лист" и пореден номер на Приложение 15.
Как да попълня правилно приложението , за да се запише от програмния продукт без да дава грешка.
Назначен учител по чл.111 от КТ на 4 часа при непълен норматив притежава удостоверение за втора професионално- квалификационна степен.
При основния работодател е на пълно работно време - 8 часа.
Трябва ли да се заплаща допълнително трудово възнаграждение за притежаваната ПКС.
 :smile1:
Благодаря за отзивчивостта на колегите,
но уточнявам следното. Правя опис на тр.стаж и проф.опит по ТК  в екселска таблица.
Как да запиша този стаж ?
От 25.07.2006г. до 01.07.2007г. - 0г.11м.6дни , а отстрани на таблицата не се признават 2г.6м.0дни или
от 25.07.2006г. до 01.01.2010г./както е в правоъгълния печат/ - 01г.11м.6дни и пак 2г.6м.0дни не се признават.
Здравейте!
Макар, че са празници се осмелявам да уточня въпроса , който ме измъчва .
Трудовият стаж на служителя при предишния работодател е от 2006г. до 2010г. Детайлно ли трябва да се раздели на  този от 2006г. до 01.07г.2007г., който се признава според ВПОРЗ, а тази част след 01.07.2007г. тъй нато не е сходна или съща да не се признае.
Който има желание моля да ми помогне.
Разбрах ви напълно, благодаря за бързия отговор! :)
Благодаря на всички, които ми помогнаха!
Моля за помощта ви за следното.
На Педагогическия съветник ще му признаем целият трудов стаж до 01.07.2007. Но, той е работил преди нас като специалист реклама в периода от 25.07.2006г. до 01.01.2010г. Трябва ли да му призная стажа само от 25.07.2006г. до 01.07.2007г., а след 01.07.2007г. до 01.01.2010г. не, защото във ВПРЗ пише, че се признава стажа на същата или сходна длъжност или професия.
Разбрах, че сте дискутирали темата многократно, но ако въпросът ми е зададен правилно моля да направите още едно усилие и да ме посъветвате.
Правилника на училището буквално преписва НСОРЗ и Колективния трудов договор.
Пояснявам, че колегата преди мен при назначаването на педагогическият съветник е признала за тр.стаж и професионален опит върху , който се начислява % върху ОРЗ 4г., а за общ тр. стаж 27г.
Според Вас трябва ли да му се признае целият трудов стаж за т.н. "клас прослужено врем
Здравейте!
Имам следният казус.
Служител в училище заема длъжността педагогически съветник от м.02.2010г.Синдикален член.
Подава молба до директора, за преизчисляване на трудовия стаж като  се позовава на чл.13.ал.4 и 5 от Колективния трудов договор сключен между Столична община и Синдикатите на учителите в България на 06.07.2010г., който гласи следното:
ал.4 Столична Община и работодателите се задължават при определяне продължителността на тр.стаж и професионален опит, за които се заплаща ДТВ да се зачитат изцяло за придобит тр.стаж и проф.опит по смисъла на НСОРЗ, придобития до 01.07.2007г. по трудово правоотношение или държавна служба, за членовете на синдикатите.
ал.5 СТОЛИЧНА ОБЩИНА И РАБОТОДАТЕЛИТЕ зачитат трудовия стаж, придобит след 01.07.2007г. в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или професия съгладно чл.12, ал.4 от НСОРЗ, както следва:
- за педагогическия персонал- в съответствие с чл.19ь ал.1-4 от Наредбатаза пенсиите и осигурителния стаж, както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно- квалификационна степен, "магистър" или "бакалавър", която ползва като учител.
Лицето има степен магистър по философия с втора специалност български език.
Работил е като учител преди 01.07.2007г. от 11.09.1980г. до 1981г.; ученически администратор в Благоевски район на ДКМС; редактор, експерт по реклама при Мин.на младежта и спорта, началник склад, управител на автосервиз.
Молбата е да му се признае целият трудов стаж за професионален опит, като педагогически съветник, да му се начисли ДТВ от момента на назначаването му от 2010г. и да му се изплатят всички дължими суми.
Това означава ли, че за всички  членове на синдикатите НСОРЗ не важи и им се признава всичкият стаж придобит преди влизане в сила на наредбата за професионален опит при назначаване на работа.
Не съм юрист, от скоро съм в училището и моля за помощ.Благодарности на всеки, който ще вземе отношение по темата.
Благодаря!
Правилна е корекцията "за осигурителен стаж":((

 :smile1:
Здравейте!
Лице подава молба за прекратяване на ТПО поради желание да се пенсионира.
Правилно ли е в заповедта за освобождаване основанието да бъде чл.325 ал.1, т.1, а като причина да се изпише , че лицето е придобило право на пенсия за изслужено време и възраст, за да е ясно защо се изплаща обезщетението по чл.222 ал.3.
Или да си остане само по взаимно съгласие на страните изразено писмено.

Предварително благодаря.
Благодаря! Но при съкратен бройка и физическо лице възможно ли е, след като длъжността не съществува.
:)
Какъв е другият начин да възложим на библиотекаря да изпълнява и длъжността домакин?
Ще съкратим домакина.А библиотекар ще съкратим, за да обединим бройката в библиотекар домакин
Здравейте!
Възможно ли е от съкратени длъжности "библиотекар" и "домакин" да направим обща Библиотекар -домакин и с колко НКПД-та ще бъде?

:)))
Сетих се, че как ще съкратим длъжността домакин и ще възложим работата на библиотекаря на 4 часа.?
Нещо не се връзва?
: