Изядох я тази наредба, мисля че вече знам цели пасажи наизуст!
Няма приложение 4 - образец на специалния регистър, който трябва да водим от днес. Аз ли нещо пропускам?!?!
Вчера прочетох коментари, че ЗП щели да останат извън обхвата, но нищо официално.

lucky6 Не е ли тук отговора:


ЗАКОН
за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
........................ .......................
§ 8. В едномесечен срок от влизането на закона в сила министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4.
 :question:

ЗАКОН
за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
........................ .......................
§ 8. В едномесечен срок от влизането на закона в сила министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4.
 :question:
Решение на ВКС:  "При условията на чл.68, ал.4 КТ трудов договор за същата длъжност може да се сключи повторно само ако първият срочен договор е вече прекратен, може и да се продължи срокът на сключения срочен договор, но преди изтичането му. В случая срокът на сключения на 3.01.12 г. срочен тр. договор с ищцата е изтекъл на 31.12.12 г., а допълнителното споразумение за продължаването на срока с една година е сключено на 2.01.13 г., след изтичане на първоначалния срок и при невъзможност за продължаването му."

Сключеният срочен трудов договор обаче е по чл.68, ал., т.1 ???
Здравейте,
Сключен е срочен трудов договор по чл. 68, ал.1 т.1 със срок от 01.04.2019 до 15.05.2019г.
Може ли с допълнително споразумение с дата 01.05.2019 да се удължи срока на трудовия договор до 31.05.2019г.
И не искаме в ГДД 2018 да отбелязваме да ни бъдат възстановени. ЗП на три месеца е на възстановяване на ДДС и правим достатъчно справки и се налага да представяме - оборотни, справки за агротехнически мероприятия, искания за изписани МЗ, заповеди за разходни норми и още много други.
Могат ли да останат и покрият последващи плащания на данъци?
И аз ще Ви помоля за помощ.
Земеделски производител, ФЛ, през 2017 година надхвърли 300 000 лева приходи и декларира с ГДД за 2017 г. че ще внася през 2018 година тримесечни авансови вноски в размер на 1200 лева. Тримесечните авансови вноски за първо и второ тримесечие на 2018 година са внесени. За 2018 ще е на загуба, тъй-като не иска да продава на ниски цени. Ще подадем корекция с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, в която в част III, справка 1 ще попълня нула лева за първо, за второ и за трето тримесечие, или мога да правя корекция само за третото тримесечие.

Копирах от указанията в декларацията следния пример: Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци.

Въпросите ми са:
1. Може ли да се коригира се за първо и второ тримесечие при вече внесени авансови вноски?
2. Какво се случва с вече внесените авансови вноски?
Благодаря предварително.
Чл.3, ал.1 "Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
т.3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението."

Изплатен граждански договор през месец юли 2018 г. за отработен месец януари 2017 г. Мога ли до 25-ти август 2018 да подам Д1 и Д6, като:
1. Д1 за период 012017-012017
2. Д6 с период 01/2017, с дата на плащане 31.07.2018 г.
3. Декларация чл.55 до 31.10.2018 г.

Темата с гражданските договори и Д1 и Д6 е коментирана много пъти, но ще съм Ви благодарна да ме насочите, защото се притеснявам.
т.е. ако доставчикът е краен разпространител само той декларира през неговото ЕСФП, а ние не подаваме ЕДП.
Напоследък чувам за все повече ЗП-та, които не подават ЕДП, а горивото им е над 2000 л./година и не мога да разбера как са се "освободили" от подаване на ЕДП?

Минава през ЕСФП на доставчика и не подават ЕДП.
Само декларират налични съдове за съхранение.
В указанията пише, че ако има няколко различни източници на доход, следва да се изравнява върху сбора. Не забравяйте да си попълните и колоната с авансовите вноски.

Да в колона 4 да попълним 300,00 лв. за всеки месец.

Можем цяла вечер да си пишем въпросителни :)  Дори питах в НАП по телефона Pupeshche,
Този ГД не е получен в качеството на ЗП, нали така? да не е в качеството му на ЗП
Тази сума я вписвате в прил. 3, нали  - да там е вписана
Но защо наистина го има като текст в Справки 1 и 2?
Какво точно ви притеснява в това указание?

Нали не изравняват и не следва да взема дохода в Приложение 2, част ІІІ от ред 9,3 да го разпределям по месеци само заради това че е получил доход по граждански договор. Четох, търсих предишни теми и пак реших да питам, за което моля за извинение.
Регистриран ЗП ФЛ избрал да се облага по чл.29а от ЗДДФЛ, получава сума по ГД през 4-то тримесечие, работи и на трудов договор. На гражданския договор не е удържан данък и осигурителни вноски. В ГДД попълва приложение 1, 2 и 3.
В Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г. попълва в колона 3-та осиг.доход за трудови правоотношения, в колона 5-та попълва само получената сума по гражд.договор и съответно се прави изчисление само за сумата по ГД, след приспадане на НПР. Не определя окончателен размер на осигур.доход за дейността си на регистирран ЗП, съгласно чл. 6, ал.10 от КСО "Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност."
Защо в указанията при попълване на Таблица 1 и Таблица 2 има следния текст
"5. В колона 5 се вписва облагаемия доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин:
- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за доходите от продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност и едноличните търговци, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3. В случай, че на ред 12, колона Б, шифър 8120 е попълнена сума от приспадане на данъчна загуба, тази сума се прибавя към облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3;
Предварително благодаря на включилите се.
ЗП купува ДМА на стойност 25000лв., издадена е фактура с начин на плащане: по банков път.
Купувача ЗП, плаща на доставчика с вносна бележка, в която е цитирана № на фактура и получателя. При доставчика всичко е ок, но при плащащия ЗП си мисля, че не е.
ЗП ще възстовява ДДС по този ДМА и трябва да представи вносната бележка като начин на плащане в НАП, което за мен е притеснително, тъй-като има ограничени плащания в брой. Може ли да се позовем на чл.3, ал.1 от ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ?
Глава втора.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ
Чл. 3.  (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод   или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Въпросът ми е правилно и законосъобразно ли е платил ЗП на доставчика за получения ДМА?