Благодаря за бързият отговор.Успешен ден!
Здравейте,
Във връзка с информацията по чл.38 от ЗЮЛНЦ, която се подава за обявяване на годишните отчети на тези лица имам следното питане. Тази информация се декларира със специален образец -Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ, но там има обстоятелства, на които нашето дружество не отговаря-да извършва всяка година проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител. Мога ли да премахна тази точка от декларацията, защото иначе с подписването и от Управвителя ние декларираме истинноста на заявените обстоятелства?
Това е така, но тези парични потоци не са намерили отражение никъде.
Може ли да се посочи като излишък при инвентаризация?
Здравейте колеги,
изправена съм пред следния казус:
ЕООД със собственик на капитала чуждестранно лице не е заприходило в баланса си земеделска земя/УПИ/, още от датата на придобиването и през 2004. Земята по нотариален акт /на името на дружеството/ е на стойност 7000 лв., платени на физическото лице, от което е придобита земята. Дружеството не е упражнявало дейност от тогава и през годините са се подавали декларации по ЗКПО без дейност. На практика има само данни за регистриран капитал от 5000 лв. и пари в касата 5000 лв. Моля помогнете как да оправя това недобросъвестно водена работа от предния счетоводител.
Благодаря ви за изчерпателния отговор.Успешен ден на всички счетоводители :thumbup:!
Днес звънях до ЦУ на НАП и ми отговориха, че ЮЛНЦ, които нямат приходи от стопанска дейност не подават ГДД по ЗКПО обр.1010а, само статичстическия отчет
Здравейте, моя казус е следния:
Физическо лице, което е едноличен собственик на ЕООД, продава на дружеството си инвентар, който се заприхождава като ДМА, при започване на дейност на дружеството, съгласно договор за покупко-продажба. ЕООД-то  изплаща дължимите суми по банков път - 6000 лв. Следва ли да се посочи в справка по чл.73 този доход, след като той е необлагаем за физическото лице, съгласно чл.13, ал.2, и за този доход физическото лице не следва да подаде ГДД по чл.50 /2012 г.?
Аз се опасявам, че подавайки информация с тази декларация, за физическото лице възникава задължение, защото декларирания доход с код 11 не излючва варианта за неначисляване на данък.