Моля, за вяшия коментар, макар и да не е категоричен отговор.
Изпаднах в съмнение по отношение на горния въпрос.
Да попитам по друг начин
Кога се изготвя САП и ДАП : при придобиване на ДМА или при въвеждането му в експлоатация и следователно последващо използване?
Логично е каточе ли след въвеждане в експлоатация да планиранме амортизация.
Това значе ли , че ДМА  който е продаден преди да е въведен в експлоатация , не следва да се посочва в ГДД/ част V или правя грешна кореспонденция между САП, ДАП и ГДД,
Здравейте!!!
Офис сграда е придобита през м. 02,2016г. и не е въвеждана в експлоатация / не са начислявани амортизации. продадена е през м. 08,2016г,
Въпросът ми е  следвали балансовата стойносдт на този продаден акгив да се посочи в част Vна ГДД -счетоводна балансова стойност на отписаните активи от САП /ш.7020 и съответно в шифър/8020-данъчна ст. на отписаните активи от ДАП.
Много Ви благодаря!!!
СОЛ -свободна професия има задължения за неплатени осигуровки/фонд ДОО и ДЗПО
лицето е починало
Въпросът ми е дали съпругата наследява това задължение и ще трябва ли да го плати или със смъртта на физ. лице, това задължение към НАП отпада.
Много Ви благодаря!
Лице е било регистрирано на борсата с право на плащане до май 2015г, след което започва дейност като свободна професия. Въпросът ми е : Полученото обезщетение от бюрото по труда следва ли да се посочи в съответните месеци в Таблица 1 и 2 колона 3 при определяне на окончателния размер на осигурителния доход?
При определяне на данъчния фин. резултат на дружеството за 2015г. , трябва ли счетоводния финансов резултат да се регулера с разликата между балансовата ст. на имотите и стойността в НА- 195000-1000=185 000 лева или въз основа на записаното в НА "преобритателя/съдружник е съгласен да придобие имотите вместо изпълнение на задължението и че в бъдеще двете страни няма да имат никакви претенции един към друг." , закривам разчета със съдружника    и приключвам :blush:
през 2008г. чужд граждаднин рег. дружество в България.
закупува имоти със средства/парична вноска/ предоставени на друж. по чл. 134от ТЗ
съставени са протоколи но ОСъбрание , не е договорена лихва и към днешна дата не е зтекъл срока за връщане на сумата -200 000лв и няма върнати средства на съдружника.
През м. декември въз основа на извънсъдебно споразумение за прехвърляне на недв. имоти вместо изпълнение на задължение и протокол от общото събрание на дрежеството с нотариален акт имотите на дружеството са прехвърлени вече на физ. лице/съдружник.Сума на сделката -10000,00/десет хил/лева по данъчна оценка.
В нотариалния акт изрично е записано, че преобритателя/съдружник е съгласен да придобие имотите вместо изпълнение на задължението и че в бъдеще двете страни няма да имат никакви претенции един към друг.
Сумата на предоставените средства 200 000 лв от съдружника в това число 195000лева балансова ст. на недв имоти и 5 000лв други разходи.имотите не са въвеждани в експл. и не са нач. амортизации
средствата са отчетени към момента 503/493 и гр,20/503

Как следва да се осчетоводи всичко това
последно за последен ден в осигуряване -31,12,2015г или 30,12,2015???
Благодаря ви много !
весела нова година!
работник ще бъде освободен от началото на 2016г.
въпросът ми е : как е правилно да се оформят документите
 заповед от 30,12,2015г/последен присъствен ден за лицето и
   1,-считано от 01,01,2016г. и Д1 за м. 12,15г. посл. ден в осигуряване 31,12,2015г.         
    2,или считано от 04,01,2016г/първи работен ден и тогава в Д1 какво да се запише /03,01,16г-посл. ден в осиг. ли и тр. стаж ще има и 3 дни от януари ли ????
Има ли период в който следва да се прилага обратно начисляване на ДДС, и ка да разбирам следното от ЗДДС:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ОБН., ДВ, БР. 98 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 01.12.2013 г., ДОП., ДВ, БР. 104 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 01.12.2013 г., ИЗМ., ДВ, БР. 109 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 г.)

,,,,,,,,,,,,,,,,,

§ 9. (изм., ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разпоредбите на чл. 92, ал. 3, т. 2, § 1, т. 71 от допълнителните разпоредби и част втора от приложение № 2 от Закона за данък върху добавената стойност се прилагат до 31 декември 2015 г.

§ 10. (доп., ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г.) Законът влиза в сила от 1 декември 2013 г., с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, т. 6 - относно част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета "а", и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.
С ПИК на физ.лице/ свободна професия се опитвам да подам Д1 и не сеполучава.
Влизам с идентификатор: ЕГН и ПИК. Отваря се опция  1. юридическо лице и 2. физически лице. В 1. мога да видя всички подадени до момента Д1 с ел. подпис, При подаване избирам само Д1 и чеквам Д6/ т. е. няма основание, избирам файл и потвърждамав, след което се отваря прозорец за въвеждане на ПИК, въвеждам и потвърждавам и нищо. Какво пропускам.
Опитах и през опция физ. лице пак същото.
св. професия, СОЛ- лицето е в майчинство през 2014г и няма доходи от св. професия ,внасяни здр, осиг по 20,16лв. но има гр. договор през14г и е издадена сл. бележка за пол. доход , удържани са осигуровки и Данък.
въпросът ми е , следва ли това лице да попълва Т1 и Т2  от ГДД
или подава декл като местно лице и прил З, код 307 т. е  декл. само получен доход от гр.дог.
избирате от падащо меню м. януари после м. декември и посочвате 2014 г.
т. е януари -декември 2014г
от НАП  казват, че може и ГДД и Д6 и Д1 за СОЛ , за това си мисляу че аз греша нещо.
А вярно е, че има опции за това
Има ли нещо по-различно в подаване на Д6/13 с ПИК  от това с КЕП
вече втори ден не успявам да я подам тази шестица с ПИК
Има ли проблем при подаване с ПИК на Декл.6- м.13 за 2014г,
прикачам файл изготвен с последна версия на програмата на НАП потвърждавам пик-а и следва бяло поле без никакви съобщения .
здравейте!
още един въпрос по темата  сделки с недвижими имоти
дружество ,което не е рег. по ДДС продава земя- 70 000лв, и сграда -за 4 000 лева
въпросът ми е при определяне на оборота от продажби за задълж. рег ДДС получения приход от продажба на земата вклучва ли се и в случая дружеството следва ли да се рег. по ДДС