Подобно има и за УПФ и ЗОВ.Ето защо си мисля,че нещо не се обвързва като хората
[/quote]
Ще се опитам да обясня.Общата сума на ДОО за месеца е 75 лв. В първата декл.6 сборът от четирите колони за ДОО е 12,50;във втората декл.6-сборът е 15,00;в третата декл.6-20,00;в четвъртата декл.6-20,00 и в петата-7,50.
Първо пише,че има разминаване със стотинки в декл.1 и 6.ОК,ще го отработя.
После:
ДОО по декл.1-0;ДОО по декл.6-67,50 /тук липсва ДОО от петата Декл.6/;
ДОО по Декл.1-0;ДОО по декл.6-47.50 /тук липсва ДОО от четвъртата и петата Декл.6/
ДОО по декл.1-0;ДОО по декл.6-32.50/тук липсва ДОО от не знам си къде/;
Доо по декл.1-0;ДОО по Декл.6-20/ и тук е същата бъркотия/.
Не коментирам смисъла.Интересно ми е защо не ги приема.Според мен нещо с обвързването на декларациите не ми се получава.При подаването пиша ,че подавам 2 бр.декл.1 и 5 бр. декл.6
Според примера от указанието №20-00-163 от 07,08,2015 година се попълват колони в декл.6 за всяка дата на изплащане на възнаграждение.
Имам 17 дати на изплащане на възнаграждения по еднодневни трудови договори за двама работника през месец септември.Според указанието на НАП трябва да ги декларирам в декларация 6 в седемнадесет колони и в осемнадесетата да посоча данъка.Така ми се получават пет декларации 6 .Не ми ги приеха.Къде греша?
А как определяме при внасяне на авансовите вноски за осигуровки колко да са преди 60 година и колко след?
Налага ми се да попълвам производствена характеристика.Коя икономическа дейност се пише в т.2?Дружеството има една -за целите на осигуряването,втора-с най-много приходи и трета-в която е заето въпросното лице.
60. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Земеделска техника" за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.

От текста на определението може да се каже, че отговорът на въпроса Ви е ДА! :good:
Да не кажат,че мога да си преместя инсталацията в двора :).Това с охлювите в разяснението ме притесни.
Счита ли се за "земеделска техника",използвана в земеделието /в смисъла на &1 ,т.60 от ДР на ЗКПО /изградена инсталация за капково напояване в овощна градина?
Само за информация,намерих следното:
Все пак,трябва да има документ за пенсиониране,нали?Благодаря за отговора.
Добре,а ще има ли проблем при подаване на ОКД 5 за това,че решението е от април месец,но лицето си го получи вчера?
И коригираме Декл.1 до датата на решението за пенсиониране?Защото го е получил с 5 месеца закъснение,а през това време са внасяни пълни осигуровки.
Подава ли се ОКД5 в НАП при пенсиониране на работещ СОЛ през годината?Лицето не прекъсва дейност.
Това е така ,обаче,ме притеснява т.4.2 на СС41.Аз го разбирам,че прихода от финансиране на биологични активи не се разсрочва пропорционално на разходите за амортизации,а се признава еднократно.
Благодаря за отговора.Ще погледна бизнес плана.
Това означава ли,че съгл. 4.2 на СС41 трябва да призная цялото финансиране еднократно в 2014 година?
Проектът е по мярка 121 ,за три години.
ЕООД ,ЗП,рег.по ДДС създава овощна градина по проект с 50% финансиране по него.Градината е създадена според условията на проекта.Същият е отчетен през 2013,а през м.01.2014 е получено финансирането.Как трябва да се отчете това финансиране при положение,че дръвчетата са на втора година и за създаването на градината все още се извършват разходи/тя е все още неплододаваща/?И по-конкретно как и кога ще се отрази в приход финасирането/на части-съгл.СС20,т.3.2 или еднократно-съгл.СС41,т.4.2/?
Физическо лице, ЗП,нерегистрирано по ДДС има получена субсидия по мярка 121 за закупуване на техника . Кой принцип за начисляване на субсидията се прилага- чл.11 от ЗДДФЛ -дохода се смята за придобит на датата на заверяване на сметката, или  субсидията се разсрочва пропорционално на годините на амортизацията.
.